Beslutningsprotokol

onsdag den 9. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3562, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. september 2013 1. behandlet forslag til budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

  Økonomiudvalgets budgetforslag, som var fremsat ved 1. behandlingen, indebar en grundsskyldsstigning på 3,1 promille og gav 26,3 mio. kr. årligt. Herudover indebar budgetforslaget tværgående besparelser som bl.a. vedrørte Udbetaling Danmark, barselspuljen, udbud, befordringsgodtgørelse for ansatte og kørsel borgere.

  Samtidig er det tilkendegivet, at man i så fald vil revurdere besparelsen på Social og Sundhedsudvalgets områder samt ikke indlagte ønsker.

  Udvalgenes budgetbidrag danner udgangspunkt for budget 2014-2017 incl. ændringer indarbejdet ved 1. behandling. De specielle bemærkninger ligger til gennemsyn i Byrådssekretariatet.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet tilladelse til at hæve skatterne med i alt 26,3 mio. kr. fra 2014.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis driftsændringer og anlægsændringer.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Tilretning af renter og afdrag
  • Regulering af folkeskoler og privatskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2013 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner
  • Udbud vedr. beklædning, forbrugsartikler og sygeplejeartiker (netto 0)
  • Barsø-færgen
  • Forslag til anlægsændringer
  • Ændringer på låneoptagelse

  Regulering vedr. efterskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2013 skal, jf. retningslinjer for tekniske korrektioner, også indgå som ændringsforslag. Elevtallet er dog først kendt efter 1. oktober 2013, hvorfor reguleringen først medtages ved den første budgetkontrol i 2014.

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2.

  Takster for 2014 er vedlagt som bilag 6 og 7. Taksterne for dagtilbudsområdet er midlertidige, idet de forventes ændret som følge at udmøntningen af 1 % besparelsen. De endelige takster på dagtilbud forventes behandlet som en særskilt sag i november 2013.

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2014 jf. bilag 1.

  Det anbefales, at vælge statsgaranti for 2014.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende partier:

  • Dansk Folkeparti, jf. bilag 2A
  • Venstre og Konservativ, jf. bilag 2B
  • SF, jf. bilag 2C
  • Byrådsmedlem Gert Nordklitgaard, jf. bilag 2D
  • Slesvigsk parti, jf. bilag 2E
  • Socialdemokratiet, jf. bilag 2F

  Økonomi og afledt drift

  Som følge af de tekniske ændringsforslag vil budget 2014-2017 udgøre følgende:

  Spillerum 7 (mio. kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Indtægter

  -3.606,5

  -3.580,4

  -3.637,0

  -3.687,9

  Driftsudg. Incl. renter

  3.429,1

  3.502,1

  3.557,4

  3.626,2

  Resultat af ordinær drift

  -177,4

  -78,4

  -79,6

  -61,7

  Anlæg

  131,3

  178,9

  149,1

  113,7

  Anlæg – jordforsyning

  18,7

  17,0

  5,5

  0,0

  Resultat

  -27,4

  117,5

  75,0

  52,0

  Låneoptagelse

  -33,7

  -155,0

  -51,5

  -22,7

  Afdrag lån

  53,1

  56,5

  62,2

  64,8

  Finansforskydninger

  -5,6

  -5,8

  -6,0

  -6,2

  Påvirkning kassebeholdning

  -13,5

  13,3

  79,7

  88,0

  De tekniske ændringsforslag medfører en ændring af kassebeholdningen fra -0,2 mio. kr. til -13,5 mio. kr. i 2014 og indeholder en ændring af driftsudgifter på -1 mio. kr. i 2014 og en ændring af anlægsudgifter på 22,3 i 2014, hvoraf 4 mio. kr. flyttes til 2013 og 18,3 mio. kr. flyttes til 2015.

  Investeringsoversigten incl. tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 4.

  Den økonomiske politik overholdes i 2014 på nær målsætningen om en kasseopbygning på 100 mio. kr. over 4 år. Ligeledes opfyldes målsætningen vedr. resultat af ordinær drift ikke i 2015-2017.

  De tekniske ændringsforslag medfører, at faldet i serviceniveau ændres fra 0,64 % til 0,68 %.

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 7), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 8). Ligeledes er der udarbejdet en oversigt over ændringer fra spillerum 6 til 7, som er vedlagt som bilag 9.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag på driften, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2014-2017,

  at de tekniske ændringsforslag på anlæg, jf. ny investeringsoversigt – bilag 4, indarbejdes i budget 2014-2017,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, jf. bilag 2A,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Venstre og Konservative, jf. bilag 2B,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra SF, jf. bilag 2C,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra byrådsmedlem Gert Nordklitgaard, jf. bilag 2D,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Slesvigsk parti, jf. bilag 2E,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Socialdemokratiet, jf. bilag 2F,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2014,

  at takster for 2014 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 3,

  at de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 1. oktober 2013

  1. og 9. til og med 12. at anbefales godkendt.

  Der var særskilt afstemning om ændringsforslagene jf. afstemningsark, bilag 10, 11 og 12.

  Supplerende sagsfremstilling:

  På baggrund af økonomiudvalgets flertals indstillinger, jf. vedlagte oversigt (bilag 13) hvor indstillingerne er markeret med blå skrift, er der udarbejdet en ny investeringsoversigt (bilag 14) og et nyt spillerum 8.

  Spillerum 8 (mio. kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Indtægter

  -3.606,5

  -3.580,4

  -3.637,0

  -3.687,9

  Driftsudg. Incl. renter

  3.431,5

  3.502,8

  3.555,6

  3.623,5

  Resultat af ordinær drift

  -175,0

  -77,6

  -81,4

  -64,4

  Anlæg

  148,3

  180,6

  151,3

  113,7

  Anlæg – jordforsyning

  18,7

  17,0

  5,5

  0,0

  Resultat

  -8,0

  120,0

  75,4

  49,3

  Låneoptagelse

  -48,7

  -155,0

  -51,5

  -22,7

  Afdrag lån

  53,1

  57,2

  62,8

  65,4

  Finansforskydninger

  -5,6

  -5,8

  -6,0

  -6,2

  Påvirkning kassebeholdning

  -9,2

  16,4

  80,8

  85,8

  Økonomiudvalget indstiller,

  at der foretages afstemning om ændringsforslagene i henhold til vedlagte afstemningsliste (bilag 13).

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  1. og 9. til og med 12. at godkendt.

  Jf. særskilt ark.

  Bilag

  Bilag 1 - notat om valg af statsgaranti contra selvbudgettering i 2014 (Løbenr.: 267287/13)
  Bilag 2 - Oversigt og bemærkninger til tekniske ændringsforslag (Løbenr.: 253980/13)
  Bilag 2A - Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag - Dansk folkeparti (Løbenr.: 269668/13)
  Bilag 2B - Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag V & C (Løbenr.: 265677/13)
  Bilag 2C- Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag - SF (Løbenr.: 270387/13)
  Bilag 2D Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag Gert Nordklitgaard (Løbenr.: 269254/13)
  Bilag 2E Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag - schlesvigs parti (Løbenr.: 269838/13)
  Bilag 2F - Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag - Socialdemokraterne (Løbenr.: 269624/13)
  Bilag 3 - Generelle bemærkninger 2014-2017 (Løbenr.: 263439/13)
  Bilag 4 - Investeringsoversigt - skattefinansieret område (Løbenr.: 265799/13)
  Bilag 5 - Investeringsoversigt - Jordforsyning (Løbenr.: 255310/13)
  Bilag 6 - Takster 2014 (Løbenr.: 255231/13)
  Bilag 7 - Takster - mellemkommunale afregninger (Løbenr.: 255249/13)
  Bilag 8 - Bevillingsoversigt - spillerum 7 (Løbenr.: 270274/13)
  Bilag 9 - Spillerumsopgørelse 6 og 7 (Løbenr.: 265754/13)
  Bilag 10 - Politiske ændringsforslag - afstemning drift - 02.10.2013 (Løbenr.: 277845/13)
  Bilag 11 - Politiske ændringsforslag - afstemning anlæg - 02.10.2013 (Løbenr.: 277849/13)
  Bilag 12 - Politiske ændringsforslag - afstemning finansiering - 02.10.2013 (Løbenr.: 277853/13)
  Bilag 13 - Oversigt over alle politiske ændringsforslag / afstemningsliste - 02.10.2013 (Løbenr.: 278056/13)
  Bilag 14 - Investeringsoversigt incl. politiske ændr.forslag - 02.10.2013 (Løbenr.: 278085/13)
  Oversigt over de samlede politiske ændringsforslag - afstemning drift endelig.pdf (Løbenr.: 286979/13)
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8823, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 25. september 2013 fremsendt et opdateret budgetforslag for 2014, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 69,5 mio. kr.

  Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  58,936 mio. kr.

  Landskirkeskat

  11,181 mio. kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2013 (kirken til gode)

  -0,614 mio. kr.

  Finansieringsbehov i alt

  69,503 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, som indstillet af Staben. Dette medfører, at ovennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2017.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2014 fastsat til 7,314 mia. kr.

  Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 69,481 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet, og der forventes en reduktion i kirkens beholdning på 0,636 mio. kr. i 2014, således den forventede beholdning ultimo 2014 udgør 0,022 mio. kr. i Aabenraa Kommunes favør.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2014 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16161, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet, den 23. juni 2010, blev de nye retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring vedtaget (er efterfølgende justeret af flere omgange, senest på Byrådsmødet, den 24. april 2013).

  Under afsnit ”6.6 Overførselsadgang”, i retningslinjerne, er der indarbejdet følgende formulering vedrørende mindre forbrug over 4 % for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Foranstående medfører, at en institution, der f.eks. har sparet op til et konkret formål i flere år, skal foretage en ansøgning inden 1. september om overførsel af disse midler til næste år, såfremt der forventes et mindre forbrug udover 4 %.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2013 til 2014 *)

  Ansøges overført fra 2013 til 2014 (udover gar. ovf.)

  Socialudvalg

  3.783

  2.000

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  2.669

  2.050

  Kultur- og Fritidsudvalg

  137

  150

  I ALT

  6.589

  4.200

  *) for de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne under Socialudvalget omfatter 1,0 mio. kr. vedrørende Plejecenter Nord, der ønskes overført til 2014 til inventar og haveanlæg vedrørende udvidelse af Ældrecentret Lergården, og 1,0 mio. kr. vedrørende Plejecenter Syd, der ønskes overført til 2014 til brug for lettere ombygning og inventar på Birkelund Plejehjem.

  Ansøgningerne under Skole- og Dagtilbudsudvalget omfatter 2,050 mio. kr. Heraf tegner Kongehøjskolen sig for 1,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug, som ønskes overført til 2014 til renovering af skolegård og udearealer, samt inventaranskaffelser, som ikke er indeholdt i byggeribudgettet.

  Endvidere ansøges om 0,150 mio. kr. overført vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Midlerne skal medfinansiere lønudgifter i forventet opsigelsesperiode samt give mulighed for afspadsering i foråret 2014. Endelig ansøges om 0,100 mio. kr. vedrørende Kelstrup Naturskole, hvilket er en opsparing til brug for renovering af ladebygning og naturhus m.v.

  Ansøgningen under Kultur- og Fritidsudvalget på 0,150 mio. kr. vedrører Bov Svømmehal, som i 2014 skal have foretaget en udskiftning af døre i bruserummet.

  Justeret for de områder, der fremover medtages under ”Puljer og projekter m.v.”, blev der ansøgt og overført 2,362 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende forventet mindreforbrug over 5 %.

  Fra 2011 til 2012 blev der overført 0,681 mio. kr., som forventet mindreforbrug over 5 %.

  Fra 2012 til 2013 blev der overført 1,470 mio. kr. som forventet mindreforbrug over 4 %.

  Jf. vedhæftede søges der samlet overført 4,200 mio. kr. fra 2013 til 2014.

  Forskydningerne i overførselsniveauet mellem årene følges nøje, idet dette har stor betydning i forhold til mulighederne for overholdelse af servicedriftsrammen.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt notesamling med uddybning af de enkelte ansøgninger.

  Staben bemærker, at de oprindelige ansøgninger fra forvaltningerne fremgår af vedhæftede bilag ”UDKAST Bilag 2 Noter til ansøgninger om ovf. af forventet mindreforbrug over 4 pct. (2 pct.) til 2014”. Disse noter fremstod uspecifikke, hvorfor forvaltningerne blev anmodet om at uddybe noterne. De nye noter fremgår af vedhæftede bilag 2. Staben vurderer, at ansøgningerne fortsat er baseret på de samme emner, dog har man sorteret noget fra, og fokuseret på konkrete punkter, som så er blevet uddybet.

  Staben vurderer, at især UU’s ansøgning ikke bør imødekommes. Modsat finder Staben at ansøgningerne fra Kelstrup Naturskole og Bov Svømmehal klart er indenfor hensigten med overførselsadgangen.

  Ansøgningerne fra plejecentrene og Kongehøjskolen fremstod i første omgang meget upræcise. Dette er justeret i anden runde. For alle tre enheder er der tale om konkrete projekter. Imidlertid gælder det for alle tre, at deres garantioverførselsbeløb er så store i sig selv, at de indenfor dette beløb kan honorere det som har været intentionen i overførselsreglerne. Hvis man ikke giver de ekstraordinære overførselsadgange, er der en risiko for, at beløbene anvendes i løbet af efteråret.

  Indeværende sag kan give anledning til overvejelse om en yderligere opstramning og præcisering af overførselsreglerne.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at UU’s ansøgning om overførsel ikke imødekommes,

  at Kelstrup Naturskoles ansøgning om overførsel imødekommes,

  at Bov Svømmehals ansøgning om overførsel imødekommes, og

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om overførselsansøgningerne fra henholdsvis Plejecenter Nord, Plejecenter Syd og Kongehøjskolen skal imødekommes, idet der er overvejelser både for og imod, hvorvidt disse institutioners overførsler skal imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  1. til og med 3. at anbefales godkendt.

  I forhold til 4. at anbefales godkendt, at beløbene overføres.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29801, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Motas I/S, som afhenter farligt affald i Aabenraa Kommune, anmoder om godkendelse af budget og takster for 2014.

  Det fremsendte budget og takster er godkendt af selskabets bestyrelse og repræsentantskab.

  For driftsordningen budgetteres der med, at Motas I/S afhenter stort set uændret affaldsmængde i forhold til 2012, men lavere end budgetteret for 2013. Der budgetteres med uændrede gebyrer i forhold til 2013. Dette opnås ved reducerede omkostninger og et budgetteret underskud på 0,053 mio. kr. i 2014.

  For OBU-ordningen der står for tømning af olie- og benzinudskillere, reduceres antallet af OBU’ere og sandfang, som Motas I/S skal kontrollere som følge af Assens Kommunes udtræden.

  Der budgetteres med uændrede gebyrer for OBU-ordningen for 2014.

  For klinisk risikoordningen budgetteres der med reduceret mængde ligeledes som følge af Assens Kommunes udtræden.

  For denne ordning gælder tillige, at den reducerede mængde medfører reduceret ressourcebehov og dermed mindre andel af kapacitetsomkostninger, som medgår til ordningen.

  Der budgetteres også med uændrede gebyrer for denne ordning.

  I alt budgetteres der ekskl. forventede afskrivninger med et underskud på 0,115 mio. kr. og inkl. forventede afskrivninger med et underskud på driften på 0,415 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Motas I/S opkræver i 2014 et samlet administrationsbeløb hos hver kommune. Kommunen finansierer dette beløb over et administrationsgebyr for farligt affald hos virksomhederne.

  Administrationsgebyret opkræves af Arwos og godkendes sammen med øvrige takster for Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at budget og takster 2014 for MOTAS I/S godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33632, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til

  kommunestyrelseslovens § 11 den 30. september 2013 fremsendt en anmodning om, at få en redegørelse vedr. plejehjemmet Birkelund og Rønshave plejecenter.

  Der vil foreligge en redegørelse på byrådsmødet.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Der blev givet en redegørelse.

  Der blev udleveret en redegørelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/39100, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 44 – område til boliger ved Kådnermarksvej, Frøslev, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. juni 2013 til den 7. august 2013.

  Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone, hvilket åbner mulighed for at etablere 3 – 5 boliger i form af parcelhuse eller dobbelthuse.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.1.027.B – Frøslev. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, idet Lokalplan nr. 44 skal muliggøre overførsel af areal fra landzone til byzone, samt etablering af tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 44 medfører ikke aflysning af andre lokalplaner.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet et høringssvar.

  Indsigelsen er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 4. september 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 44 og kommuneplantillæg nr. 19.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 44 – område til boliger ved Kådnermarksvej, Frøslev, vedtages endelig.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2109, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 64 – udvidelse af bofællesskab ved Engvej, Rødekro, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. juni 2013 til den 7. august 2013.

  Lokalplanen rummer mulighed for at udvide det eksisterende bofællesskab fra 4 til 10 boliger.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.1.004.B – boligområde ved Hærvejen/Hellevadvej/Ribevej.

  Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, idet Lokalplan nr. 64 skal muliggøre en forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent og en forhøjelse af den maksimale bygningshøjde.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 64 medfører ikke aflysning af andre lokalplaner eller ændrede zoneforhold.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet et høringssvar.

  Indsigelsen er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 3. september 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 34.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 64 – udvidelse af bofællesskab ved Engvej, Rødekro, vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotat af 3. september 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Plan- og Trafikudvalget forudsætter at forvaltningen tager en dialog med begge interessenter om afskærmning mod indblik.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54708, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 62 – institution ved Søstvej, Aabenraa, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. juni 2013 til den 7. august 2013.

  Lokalplanen udlægger området til offentlige formål, samt erhverv i miljøklasse 1-2. Lokalplanen åbner mulighed for, at udvide den eksisterende institutions muligheder i området.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.030.E, Vestvejen - Industrivej - Langrode. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, idet Lokalplan nr. 62 skal muliggøre anvendelse til offentlige formål og virksomheder i miljøklasse 1-2.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 62 medfører ophævelse af Lokalplan M 72 - område omkring Vestvejen, for så vidt angår det område, der er omfattet af Lokalplan nr. 62.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke modtaget indsigelser til Lokalplan nr. 62 eller Kommuneplantillæg nr. 31.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 31.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 62 - institution ved Søstvej, Aabenraa, vedtages endeligt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 har i perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. august 2013 været fremsendt til bemærkninger i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesregionen har ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen, samt fra LO Sønderjylland og FTF.

  Vedlagte beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter:

  • Målene er revideret. Målene for 2013 vil stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan.
  • Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret.
  • Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt. 3.2.
  • Nyt initiativ, Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i beskæftigelsesplanen.
  • Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013.

  Ifølge tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest den 31. oktober 2013. Den endelige beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan skal offentliggøres senest den 31. januar 2014.

  Det skal bemærkes, at LBR på rådsmødet den 29. august 2013 besluttede, at virksomhedsplanen for 2014 har samme indhold som virksomhedsplanen for 2013 dog med bemærkninger om:

  • at indsatsområderne for virksomhedsplanen 2013 fortsættes i virksomhedsplanen for 2014, og
  • at der ikke er LBR puljemidler til fordeling, idet LBR midlerne er suspenderet i 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI