Beslutningsprotokol

onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Kirsten N. Christensen og Ejler Schütt forlod mødet efter sag 202.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14942, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (F) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 14. oktober 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Tag bussen på arbejde og cyklen hjem.

  I 2014 indledes et forsøg med at kunne tage cykler med i bybussen i Aabenraa.

  I første omgang på buslinje 1 til sygehuset og Høje Kolstrup. I forsøgsperioden kan cyklen tages gratis med.

  Forsøget skal være med til at vise en by i bevægelse.

  Forsøges evalueres ved udgangen af 2014.”

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Forslaget sendes til relevant udvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2443, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På grund af forfald indstiller Danske Handicaporganisationer følgende nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd:

  • Ida Lildholdt, Dansk Handicap Forbund Aabenraa afd.
  • Tage Juul, Høreforeningen Aabenraa afd.

  Byrådet udpeger medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Funktionsperioden regnes fra 1. juni året efter det kommunale valgår.

  Byrådet godkendte den 29. september 2010 de indstillede medlemmer for perioden juni 2010 til og med maj 2014.

  Rådet består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer:

  • 3 fra Landsorganisationen i Danmark,
  • 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
  • 1 fra Praktiserende Lægers Organisation,
  • 1 fra Uddannelsesinstitutionerne, og
  • 1 fra Erhvervenes Hus

  Dansk Arbejdsgiverforening har 3 pladser og Akademikernes Centralorganisation har 1 plads, men de gør pt. ikke brug af pladserne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de indstillede medlemmer godkendes, og

  at kompetencen til udpegning af indstillede medlemmer delegeres til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3900, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Domea har den 12. september 2013 fremsendt skema B vedrørende opførelse af 3 ældreboliger på Skovbo i Rødekro.

  Byrådet godkendte i mødet den 27. februar 2013 skema A for ovennævnte projekt med en samlet anskaffelsessum på 4,934 mio. kr.

  Anskaffelsessummen udgør ved skema B samme totale anskaffelsessum i forhold til skema A, således:

  Omkostninger

  Skema A

  (projektstadiet)

  (3 boliger)

  Skema B

  (efter licitation)

  (3 boliger)

  Grundudgifter

  0,160 mio. kr.

  0,160 mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  3,603 mio. kr.

  3,519 mio. kr.

  Omkostninger

  1,095 mio. kr.

  1,179 mio. kr.

  Gebyr

  0,076 mio. kr.

  0,076 mio. kr.

  Anskaffelsessum

  4,934 mio. kr.

  4,934 mio. kr.

  Den årlige husleje er ligeledes uændret beregnet til 1.271 kr./m²/år ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Boligerne er hver på 75 m², hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 7.944 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Skema B beror i sagen.

  Planmæssige forhold

  Byggeriet er omfattet af lokalplan R.2.20.

  Økonomi og afledt drift

  Det kommunale grundkapitaltilskud udgjorde ved byrådets godkendelse af skema A 0,462 mio. kr., som er afsat på Socialudvalgets budget 2013.

  Ved skema B er grundkapitaltilskuddet uændret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Det undersøges, hvad der ligger til grund for stigningen i omkostninger.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Supplerende sagsfremstilling

  Supplerende oplysninger fremgår af bilaget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Planen angiver, hvorledes spildevand generelt håndteres i kommunen, herunder hvilke områder der er og vil blive offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen. I planen indgår også Arwos planer for udbygning og sanering af de offentlige renseanlæg og kloakledninger.

  Planen er i overensstemmelse med de strukturelle planer, for det samlede anlægs- og afløbssystem. Målet med spildevandshåndteringen er bl.a., at de målsætninger, som er fastlagt for vores søer, vandløb og kystområder, kan overholdes.

  Det indgår i planen, at Arwos i perioden 2014-2016 med tv vil inspicere og registrere data om alle de større hoved­ledninger. Med baggrund heri kan der opstilles overordnede hydrauliske modeller for afløbssystemerne, som kan an­vendes til at prioritere kloaksaneringen, samt forudsige de forureningsmæssige konsekvenser af udvidelser eller ændringer af kloaksystemerne.

  For den almindelige borger er den væsentligste ændring af planen i henhold til den gældende, at visse områder nykloakeres og andre områder separatkloakeres. Følgende landsbybebyggelser ny­kloakeres: Søst, Nørre Ønlev, Bjolderup, Fogderup og Klovtoft samt vejene Årupgade og Nybøl Nygade. I følgende områder vil den eksisterende kloak blive omlagt til separat­kloak: Kliplev, Bovrup, Bjerndrup, Fårhus, Vejbæk, Genner og Felsted. Herudover vil ejen­domme generelt i det åbne land blive tilbudt at tilslutte sig en offentlig kloak­ledning, hvis den føres forbi i umiddelbar nærhed.

  I det åbne land vil ca. 160 ejendomme, der ligger i oplandene til forureningsfølsomme vandområder, og som i BBR er registreret med udledning, blive påbudt at forbedre rensningen af deres spildevand. De tilbydes samtidig, at Arwos kan overtage driften af deres anlæg mod betaling af et almindeligt tilslutningsbidrag. Når de nye vandplaner er vedtaget, må det forventes, at yderligere 50 ejendomme, der i BBR er registreret med direkte udledninger, skal have forbedret rensning.

  Spildevandsplanen er afstemt med kommuneplanens rammer, således at en række nye bolig- og erhvervsområder kan kloakeres og byggemodnes. Udvidelser af områderne vil formelt kræve nye udledningstilladelser for de tilhørende renseanlæg.

  Endelig skal det nævnes, at den nye spildevandsplan er væsentligt omskrevet, idet mange emner nu er beskrevet mere indgående. Spildevandsplanen indeholder således retnings­linjer eller administrationspraksis for håndtering af afløbsområdet.

  Øvrige bilag ligger til gennemsyn i Forvaltningen.

  Lovgrundlag

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplanen er en særskilt sektorplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Den offentlige del af investeringer i henhold til spildevandsplanen finansieres af Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til spildevandsplan sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Anbefales godkendt.

  At der som led i kommunikationsplanen gives direkte orientering til ejendomsejere i de nye kloakoplande.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/36976, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Som led i hastighedsplanen for Aabenraa Kommune er hastighedsplan for byer udarbejdet. De besluttede tiltag er udført.

  Ligeledes er der behov for en hastighedsplan i åbent land.

  Planen skal udarbejdes med henblik på at foretage en systematisk afstemning af den skiltede hastighed, vejens udformning, funktion, omgivelserne og de trafikanter der færdes på vejene.

  Hastighedsplanen i åbent land vil sammen med hastighedsplan for byer danne grundlag for hvilke ensartede ændringer, der eventuelt skal foretages på de enkelte strækninger.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10

  Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2012 er der i investeringsoversigten afsat 500.000 kr. til hastighedsplan for det åbne land. Der er i 2013 overført 500.000 kr. fra 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender udarbejdelse af en hastighedsplan for det åbne land i Aabenraa Kommune, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af en hastighedsplan for det åbne land og efterfølgende 1. etape af gennemførelsen. Bevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 til hastighedsplan for det åbne land.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33395, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling til toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet i Padborg.

  Der har i efteråret 2011 og foråret 2013 været gennemført tryghedsvandringer i Padborg Internationale Transportcenter.

  Tryghedsvandringerne er blevet gennemført af transportørerne, Erhvervenes hus, politiet, politikere og Kultur, Miljø & Erhverv. En af konklusionerne på vandringerne har været, at der i området på toldbehandlingsområdet mangler toilet- og køkkenfaciliteter til de lastbilchauffører, der er nødsaget til at tage ophold på området.

  Toldbehandlingsområdet i Padborg benyttes af mange lastbilchauffører, især chauffører der kommer langvejs fra. Lastbilerne og chaufførerne tager ophold på området, indtil de får gods som de kan køre videre med.

  Det er opfattelsen i Kultur, Miljø & Erhverv, at disse ophold på toldbehandlingsområdet er af forskellig varighed – og kan vare op til en uge. I den periode hvor chaufførerne opholder sig på området, har disse brug for både toilet- og køkkenfaciliteter. Der er tale om chauffører, der ikke har midler til at benytte sig af de omkringliggende faciliteter så som cafeteriaerne med toiletmuligheder.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der etableres en bygning med toiletter og et udekøkken (under halvtag) – i vandalsikret udgave.

  Der er i projektet regnet med en toiletbygning indeholdende 2 toiletter og et udekøkken, som forventes at indeholde en bordplade i stål med indbygget vask – samt 3 stikudtag.

  Erfaringerne har vist, at området og især toilettet på toldbehandlingsområdet er hjemsøgt af hærværk. I den afledte drift er der på baggrund af nævnte indregnet en årlig erstatning af inventar i bygningen.

  Etableringen af den kombinerede toilet- og køkkenbygning søges gennemført i år.

  I forbindelse med Tryghedsvandringerne i Padborg Transportcenter er der desuden fremsat ønske om bedre rengøring af toilettet.

  I dag rengøres toilettet 5 dage om ugen for en årlig udgift på ca. 0,105 mio. kr. kr.. Hvis de tre toiletter i fremtiden skal rengøres alle ugens dage vil der udover en udgift til afledt drift på 0,21 mio. kr. skulle afsættes yderligere 0,12 mio. kr. pr. år, svarende til en forøgelse af driftsudgifterne på 0,33 mio. kr. pr. år.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at toiletterne fremover rengøres alle ugens dage.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til etablering af toilet- og køkkenbygningen, som søges gennemført i indeværende år, forventes at blive ca. 1,1 mio. kr., som foreslås finansieret ved forventet mindre forbrug på følgende anlægsprojekter: Cykelsti langs Bjerndrupvej: 0,917 mio. kr. og Gasværksvej 1B: 0,183 mio. kr.

  Den afledte drift i 2014 og fremover er beregnet til 0,33 mio. kr. pr. år, idet der forudsættes en årlig erstatning af al inventar i bygningen samt rengøring af toilettet alle ugens dage.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender opførelse af en kombineret toilet- og køkkenbygning i 2013 på Toldbehandlingsområdet,

  at der gives en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb til toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet, som finansieres af Cykelsti langs Bjerndrupvej med 0,917 mio. kr. og Gasværksvej 1B med 0,183 mio. kr.,

  at der gives en tilsvarende negativ anlægsbevilling til de to projekter,

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker i 2014 og årene fremover tilføres 0,21 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når bygningen tages i brug, og

  at der gives en rammekorrektion i 2014 – 2016 på 0,12 til politikområdet: Drift af veje og parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  1. at godkendt.
  2. 5. at anbefales godkendt.

  Der var afstemning om 2. – 5. at:

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Bent Sørensen (V), Hans Phillip Tietje (V) og Christian Panbo (A).

  Gert Nordklitgaard (UP) undlod at stemme.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Økonomiudvalget anbefaler 2. og 3. at.

  Økonomiudvalget kan ikke anbefale 4. og 5. at.

  Jan Toft Jensen stemte imod.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 24 stemte for.

  6 stemte imod, Jan Toft (A), Dorte Soll (A), Ejler Schütt (O), Frede Rahr Petersen (A), Jørgen Witte (A) og Signe Bekker (A).

  Gert Nordklitgaard (UP) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ny renholdelsesordning for Aabenraa Midtby indeholdende en ny udgiftsfordeling, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2013, har været i høring blandt ca. 220 forskellige ejere.

  I grøn ordning overtager kommunen alle grundejernes forpligtigelser, mens man kun overtager renholdelsen i blå ordning.

  Brevet blev afsendt den 20. september 2013 med høringsfrist den 7. oktober 2013.

  Efter svarfristens udløb er der kommet 12 skriftlige og 1 telefonisk høringssvar fra i alt 10 forskellige grundejere. Høringssvarene fremgår af bilaget.

  Sammenfattende vurderer Kultur, Miljø & Erhverv, at de indkommende høringssvar ikke giver anledning til at justere Teknik- og Miljøudvalgets forslag til ny renholdelsesordning.

  I det udgiftsfordelingen for året 2013 ikke var lovlig, foreslår Kultur, Miljø og Erhverv derfor at der laves en ny udgiftsfordeling gældende fra den 1. februar 2013 og fremad med en takst pr. facademeter på 250 kr. ex. moms i grøn ordning og 50 kr. ex. moms i blå ordning, se kortbilag. Afgiften er et årligt beløb, som opkræves via ejendomsskatten.

  Dette får den betydning, at en evt. difference mellem det som er blevet opkrævet i indeværende år, og det som vil blive opkrævet i 2014 skal tilbageføres til de berørte lodsejere. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at differencebeløbet modregnes i beløbene for 2014.

  I forbindelse med Aabenraa Byråds vedtagelse af den nye renholdelsesordning i Aabenraa Midtby, blev det vedtaget at oprette en ny midtbyfond, som har til formål at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Lovgrundlag

  Vejloven

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

  Økonomi og afledt drift

  I dag opkræves der 380 kr. ex. moms pr. facademeter hos alle de CVR- og CPR- registrerede i ordningen. Kommunen bidrager selv med ca. 100.000 kr.

  Med en takst på 250 kr. ex. moms pr. facademeter på de grønne veje og 50 kr. ex. moms pr. facademeter på de blå veje forventes det, at det giver kommunen en indtægt på i alt ca. 750.000 kr. ex. moms, hvor kommunen, som ejer en del facademeter, forventes, at skulle erlægge ca. 35.000 kr. til ordningen som finansieres af driftsbudgettet. Ordningen forventes i øvrigt at være udgiftsneutral for kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser på de grønne veje, og kun renholdelsen på de blå veje,

  at der fra den 1. februar 2013 og fremover pr. facademeter opkræves en facadetakst på 250 kr. ex. moms på de grønne veje og 50 kr. ex. moms på de blå, dog max. 20.000 kr. pr. ejendom, og

  at midtbyfonden bibeholdes for at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt,

  idet Midtbyfonden oprettes den 1. januar 2014.

  Afbud:

  Jørgen Witte og Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43917, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa, har været i offentlig høring i 10 uger fra den 10. juli 2013 til den 18. september 2013.

  Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af Ældrecenter Lergård med 43 boliger og et nyt serviceareal.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.112.B, Lergård. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 66 medfører ophævelse af Lokalplan nr. 91 for et ældrecenter – Lergård 1. etape, for så vidt angår det område, der er omfattet af Lokalplan nr. 66.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden ikke modtaget indsigelser mod lokalplanforslaget.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 66.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa vedtages endeligt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/28329, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der er ifølge Kommuneplanen, 4 områder inden for skovrejsningsområdet vest for Kruså og nord for Bov, hvor der kan etableres byggemodning. Tre områder på ca. 6,5 ha og et område på ca. 13,5 ha.

  Det er i forbindelse med den nye skolestruktur besluttet, at der skal etableres en ny skole, Lyreskovskolen, umiddelbart syd for skovrejsningsområde. I den forbindelse er der ved at blive udarbejdet en Lokalplan, Lokalplan nr. 60, for skolen og et mindre nærliggende boligområde, se vedlagte kortbilag. Der er udarbejdet en helhedsplan for området.

  Kulturarvsstyrelsen har i 2004 udpeget en del af området som led i en regional registrering af særlige fokusområder med ekstra stort forskningspotentiale. Museet pointere, at de ikke kender bevaringstilstanden for mosen, idet der i slutningen af anden verdenskrig og i årene derefter har været gravet tørv i området.

  Museet udtaler endvidere, at ud fra de topografiske forhold forventer de, at der på det øvrige areal meget vel vil kunne befinde sig jordfaste arkæologiske levn beskyttet efter Museumsloven.

  Der er pt. ingen ledige kommunale grunde i Kruså, men der er 14 ledige grunde i Bov, som ligger 0,5 – 1 km i luftlinje fra dette område.

  Lovgrundlag

  Museumslovens § 27.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 60 er udsendt i offentlig høring. Lokalplanen forventes endelig godkendt i december 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og prøvegravninger m.v. på investeringsplanen for 2013 til Skovrejsningsområde vest for Kruså.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og prøvegravninger m.v. jf. ovenstående beskrivelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til ”Skovrejsningsområde vest for Kruså” under Jordforsyning Plan- og Trafikudvalget.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16052, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Byrådet tage stilling nedlæggelse af Ungdomskollektivet Aabenraa med 13 døgnpladser fordelt på Bjerggade 5 og Bjerggade 8 samt hybler i Rødekro og fleksible projektpladser.

  I stedet etableres massive forebyggende og ambulant tilbud til unge i alderen 14–25 år i et Ungehus, der forankres under anden institution på Børn og Families område.

  Efter indhentning af høringssvar fra MED udvalg og kontaktråd besluttede Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2013 at nedlægge de 13 døgnpladser. Det skyldes vigende efterspørgsel som følge af anbringelsesgrundlaget, der blev besluttet den 12. februar 2012, hvor den målgruppe, der tidligere blev anbragt på Bjerggade 5 og Bjerggade 8, nu tilbydes mindre indgribende hjælp.

  Samtidig igangsattes arbejde med henblik på at styrke den ambulante og forebyggende indsats, der kan erstatte anbringelser af udsatte unge fra Aabenraa.

  Der foreslås oprettet et Ungehus i Bjerggade 8 med åbningstid om morgenen og om eftermiddagen/aftenen. Det indgås aftaler med Misbrugscentret i Aabenraa om misbrugsbehandling til unge under 18 år i tæt sammenhæng med pædagogisk indsats i forhold til den unge og familien i regi af Ungehuset. For unge fra 18 år og opefter kan Ungehuset yde pædagogisk indsats efter aftale med Visitation og Rehabilitering. En ambulante specialenhed forankres i Ungehuset og involverer i øvrigt Ungdomsskolen (streetworkere), den sociale akutvagt, og andre i Børn og Familie.

  Hyblerne i Rødekro (6 pladser) og de fleksible projektpladser (30 unge med støtte på eget værelse) videreføres som en integreret del af Ungehuset.

  Ungehuset Bjerggade 8 adskiller sig fra Familie- og Ungecentret på Rådhusgangen 4 ved at kunne tage sig af væsentlig tungere problemstillinger. I Ungehuset tilbydes ”to-holds-drift”, til erstatning af døgnanbringelse med ”tre-holds-drift”. I Ungehuset vil de unges dagligdag være præget af 8-timers skolegang/arbejde og 8-timers pædagogisk og anden aktivitet i regi Ungehuset. Men de unge bor ikke i samme bygning og er uden personale om natten. Forældrene og de unge selv holdes stadig ansvarlige for økonomi mv.

  Konkrete samarbejdsflader og fremtidig struktur mellem forvaltningen, herunder Tilbudsafdelingen med familieplejekonsulenter, Rønshoved Skolehjem, Familie- og Ungecentret og Børnehandicapområdet skal afklares nærmere. Heri indgår også samarbejdet med skoler og daginstitutioner mv.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelse af 13 døgnpladser på Ungdomskollektivet frigiver 9,25 mio. kr. inklusiv overhead, renter og afskrivninger der anvendes til:

  • Køb af anbringelser udenfor kommunen
  • Nye massive forebyggende og ambulante tilbud til unge i Ungehuset, og
  • Imødegåelse af udfordringer på Børne- og Familieudvalgets område.

  Hyblerne i Rødekro og de fleksible bo-selv-pladser med et samlet budget på ca. 4 mio. kr. indgår i Ungehuset.

  Taksten for nye aktiviteter i Ungehuset – ”toholdsdrift” - vil komme til at ligge mellem 200.000 og 300.000 kr. pr. ung på årsbasis. Det skal ses i lyset af, at en institutionsanbringelse koster 700.000 kr. eller mere. Til sammenligning ligger prisen for Familie- og Ungecentrets ydelser på omkring 50.000 kr. pr. helårsperson; hvilket selvfølgelig kun er muligt fordi de retter sig mod mindre tunge problemstillinger.

  Høring/udtalelse

  Efter behandling i Børne- og Familieudvalget var sagen til høring i MED-udvalget på Ungdomskollektivet Aabenraa. MED-udvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets indstilling / beslutning.

  Børne- og Familieudvalget er pr. mail den 14. oktober 2013 orienteret om MED udvalgets høringssvar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Ungdomskollektivet Aabenraa nedlægges pr. 31. december 2013,

  at Bjerggade 8 anvendes til Ungehus med åbningstid i morgentimer og eftermiddag/aften,

  at Ungehuset med dertil hørende opgaver oprettes under anden institution på Børn & Families område pr. 1. januar 2014, og

  at Bjerggade 5 frigives til andre formål.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-10-2013

  1. at anbefales godkendt,

  2. at ændres til, at Bjerggade 8 anvendes til hus for unge, som anbefales godkendt,

  3. at ændres til, at der arbejdes videre med indhold og organisering, og

  4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages fornyet stilling til evt. justering af projekt Lergården i forhold til ønskede muligheder for overdækkede forbindelsesgange samt udefra kommende forhold, der påvirker projektet. Endvidere skal der tages endelig stilling til projektets samlede økonomi, herunder forventede indtægter forbundet med projektet.

  Socialudvalget har på mødet den 15. august 2013 godkendt projektforslaget for udbygningen af Plejehjemmet Lergården med et ønske om, at muligheden for overdækkede forbindelsesgange blev tilføjet projektet som optioner.

  Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med rådgivere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra plejehjemmene Lergården og Møllemærsk for at belyse muligheder og behov yderligere.

  Desuden er der efter mødet den 15. august 2013 foretaget en vurdering af de økonomiske forhold for det godkendte projekt og et skøn af omkostning til etablering af forbindelsesgange.

  I forbindelse med Socialudvalgets behandling af Udbygning af Plejehjem Lergården den 20. september 2012 fremgik, at det kunne blive nødvendigt at udvide servicearealerne med 350 - 800m2. Som grundlag for det videre arbejde med projektet besluttede Socialudvalget,

  "at anlægsøkonomien, herunder servicearealets størrelse og finansiering, afventer nærmer afklaring og forelægges som led i prioritering af Socialudvalgets samlede anlægsramme for 2013-2016".

  Anlægsbudgettet er oprindeligt med baggrund i en udvidelse af servicearealer på ca. 200 m², primært til personalefaciliteter samt et grundkapitalindskud på 14 %. Der har i processen været stor usikkerhed om den endelige udformning og omfang af servicedelen. Det godkendte projekt omfatter 620 m² nybygget serviceareal, primært til borgerfaciliteter samt 215 m² ombygget areal. Grundkapital indskuddet er siden faldet fra 14 % til 10 %.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projekt er på i alt 20,474 mio. kr. I Socialudvalgets godkendte anlægsbudget for 2013-2017 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. fordelt med 9,3 mio. kr. til grundkapitalindskud (konto 8) vedr. Lergården fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. til servicearealer fordelt med 2,63 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015.

  De forventede udgifter til grundkapitalindskud er ved en forventet anlægsudgift på samlet 72,163 mio. kr. beregnet til 7,216 mio. kr., hvilket betyder en samlet mindre udgift til grundkapitalindskud på 2,084 mio. kr.

  Til servicearealerne er der i Socialudvalgets anlægsbudget afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr.

  De forventede udgifter til servicearealer er beregnet til 13,258 mio. kr., hvilket er en merudgift på 8,058 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

  I forhold til det samlede rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. og den forventede udgift på 20,474 mio. kr. vil det betyde en samlet merudgift på 5,974 mio. kr.

  Disse merudgifter foreslås finansieret dels ved forventede salgsindtægter på i alt 3,21 mio. kr. vedr. jord, eksisterende servicearealer og grund og dels via tilskud på 1,72 mio. kr. til etablering af servicearealer.

  Det betyder, at der mangler finansiering på 1,044 mio. kr. i forhold til det godkendte projekt. Hertil kommer, at Socialudvalget på møde den 15. august 2013 i forbindelse med godkendelse af projektforslaget ønskede en option vedr. overdækning af visse arealer indarbejdet, dette er skønnet til en udgift på 1,6 mio. kr.

  Samlet set betyder det en merudgift på 2,644 mio. kr., som der ikke kan anvises finansiering til.

  Der henvises i øvrigt til uddybende økonominotat.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at forslag til overdækkede gangforbindelser og

  projekttilpasning drøftes,

  at optionen ikke indarbejdes i projektet,

  at projektet tilpasses, således at det kan holdes indenfor den samlede projektøkonomi,

  at tilpasninger til projektet godkendes,

  at der gives en samlet anlægsbevilling til Lergården i 2013-

  2015 på samlet 14,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2013, 6,43 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015 til Lergården finansieret af,

  det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer i 2013 på 2,5 mio. kr., i 2014 på 0,13 mio. kr. og i 2015 på 2,57 mio. kr.

  af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2013 på 3,0 mio. kr. og i 2014 på 9,3 mio. kr.

  at der gives et tillæg til den godkendte anlægsbevilling vedr. Lergården på 4,93 mio. kr. i 2014 finansieret af,

  af de forventede salgsindtægter på 3,21 mio. kr. i 2014 vedr. salg af grund mm.

  af indtægterne på 1,72 mio. kr. i 2015 vedr. tilskud til etablering af servicearealer.

  Beslutning Socialudvalget den 12-09-2013

  1. at: Drøftet.

  2. at: Godkendt.

  3. at: Forslag til tilpasning af projektet (bygninger) erstattes af tilpasning af haveanlæg.

  4. at: Udgår.

  5. at: Socialudvalget anbefaler følgende finansiering til godkendelse:

  Der gives en samlet anlægsbevilling til Lergården i 2013-2015 på 14,5 mio. kr. fordelt med 5,5 mio. kr. i 2013, 6,43 mio. kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015 til Lergården finansieret af:

  • det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer i 2013 på 2,5 mio. kr. – i 2014 på 0,13 mio. kr. og i 2015 på 2,57 mio. kr.
  • det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2013 på 3,0 mio. kr. og i 2014 på 6,3 mio. kr. – idet mindreforbruget vedr. grundkapitalindskud på 2,084 mio. kr. tilføres det afsatte rådighedsbeløb vedr. servicearealer.

  6. at: Anbefales godkendt.

  Restudfordring på 1,044 mio. kr. søges tilvejebragt ved tilpasning af haveanlæg, som indarbejdes i Skema A.

  Udvalget anbefaler,

  at evt. restfinansiering sker via omprioritering af afsatte rådighedsbeløb til anlæg i 2014-2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Udsat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling, dog kan Økonomiudvalget ikke anbefale, at salgsindtægten på 3,21 mio. kr. i 2014 indgår i finansieringen. Det forudsættes, at Socialudvalget fremkommer med forslag hertil indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014 – 2016.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/22030, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune d. 2. oktober 2013 fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til 2. etape, udbygning med 43 plejeboliger samt servicearealer på Plejecenter Lergården i Aabenraa.

  Skema A samt projektskitser kan ses i sagen.

  Byggeriet ønskes opført i tilknytning til det eksisterende plejecenter, hvor der i forvejen er 41 plejeboliger.

  De nye boliger tænkes opført i et plan, fordelt på tre gårdhave-bebyggelser. Der udføres desuden en tilbygning til de eksisterende blokke, der skal rumme ’Klub Lergården’. Mellem bygningerne er det planlagt at indrette fælles have- og aktivitetsrum.

  De 43 plejeboliger får en gennemsnitlig størrelse på ca. 75 m2 og en forventet månedlig husleje på 6.947 kr.

  Der etableres ca. 620 m2 servicearealer ved nybyggeri og ca. 215 m2 af de eksisterende servicearealer ombygges.

  Boligforeningen vil være bygherre på boligdelen og Aabenraa Kommune på servicedelen.

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 72,163 mio. kr. og for servicedelen til 13,150 mio. kr. ekskl. moms.

  Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån. Kommunal garanti ydes for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før ejendommen er værdisat. Det må påregnes, at garantien vil udgøre 40-85 % af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantiens størrelse vil blive nærmere belyst ved skema B.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslag nr. 66 – Udvidelse af ældrecenter Lergården, Aabenraa.

  Lokalplanforslaget forventes godkendt på byrådets møde d. 30. oktober 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Af investeringsoversigt 2013 – 2016 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i 2013 og 6,300 mio. i 2014 til grundkapitalindskud til udbygning af Lergården.

  Der er desuden afsat rådighedsbeløb på 2,630 mio. kr, i 2014 og 2,570 mio. kr. i 2015, i alt 5,2 mio. kr. ligeledes til udbygning af Lergården. I alt er der afsat rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr.

  Den samlede økonomi og finansiering fordeler sig som følger:

  Anlæg:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 72,163 mio. kr.

  Kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10% 7,216 mio. kr.

  Anskaffelsessum servicearealer 13,150 mio. kr.

  Statstilskud servicearealer til 43 boliger -1,720 mio. kr.

  Indtægt fra salg/køb af arealer -2,941 mio. kr.

  Samlet anlægsudgift for Aabenraa Kommune 15,705 mio. kr.

  Hvorvidt indtægten fra salg af arealer, samt statstilskud til servicearealer kan indgå som et tillæg til anlægsbevillingen, vil blive behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. oktober 2013.

  På Socialudvalgets møde d. 12. september 2013 blev det besluttet, at restudfordringen på 1,044 mio. kr. søges tilvejebragt ved tilpasning af haveanlæg. Dette er efterfølgende vurderet og ikke fundet muligt. Der indstilles derfor til, at restfinansieringen sker via omprioritering af afsatte rådighedsbeløb til anlæg i 2014-17.

  Den kommunale andel til midlertidig finansiering af beboerindskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af beboerindskuddet for de beboere, der overflyttes fra nuværende boliger til de nye almene plejeboliger. Den kommunale udgift hertil er beregnet til maksimalt 0,481 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilsagn om støtte til byggeriet,

  at Skema A for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at den samlede anlægsudgift på 72,163 mio. kr. godkendes, og

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  1. – 4. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19410, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne DVB Syd den 17. september 2013 fremsendt skema A, ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til opførelse af tilbygning med 6 lejligheder i tilknytning til eksisterende bofællesskab på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

  Skema A samt projektskitser kan ses i sagen.

  Bofællesskabet har i dag 4 boliger og ønskes udvidet til i alt 10 lejligheder samt indretning af serviceareal og fællesarealer.

  Baggrunden for udvidelsen er,at der allerede i dag er et værested for målgruppen i området ved Engvej. Værestedet benyttes af såvel de nuværende 4 beboere i bofællesskabet samt ikke mindst af en del udviklingshæmmede borgere i egne boliger beliggende umiddelbart i nærheden af bofællesskabet.

  En størrelse på kun 4 boliger i bofællesskabet udgør ikke et tilstrækkeligt antal til, at bofællesskabet driftsmæssigt såvel socialt som pædagogisk er helt vellykket, og grundet synergien med det tilknyttede værested og det miljø, som de udviklingshæmmede borgere udgør på Engvej vil det derfor ikke være en god idé at flytte bofællesskabet.

  De 4 nuværende boliger er endvidere belastet af høje boligudgifter, bl.a. på grund af store fællesarealer. Ved udvidelsen forventes huslejen at kunne reduceres.

  Der vil ved udvidelsen blive oprettet en ny afdeling i boligselskabet, og der vil ske udstykning af grunden.

  Boligselskabet og kommune vil begge være bygherrer på hhv. boligdelen og servicedelen.

  De nye boliger tænkes opført som 2 etagers tilbygning til eksisterende bygning , og der indrettes serviceareal. De 6 boliger på hver 55 m2, fordelt på 2 rum, og den forventede husleje er beregnet til 4.626 kr. pr. måned.

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 7,519 mio. kr., og for servicedelen 823.280 kr.

  Kommunens indskud i Landsbyggefonden er 751.900 kr.

  Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån. Kommunal garanti ydes for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før ejendommen er værdisat. Det må påregnes, at garantien vil udgøre 40-85 % af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantiens størrelse vil blive nærmere belyst ved skema B.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslag nr. 64 – Udvidelse af bofællesskab ved Engvej.

  Lokalplanforslaget forventes godkendt på byrådets møde den 30. oktober 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2013-2017 blev afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2013 til grundkapitalsindskud vedr. Engvej.

  Den samlede økonomi og finansiering fordeler sig som følger:

  Anlæg:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 7,519 mio. kr.

  Kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10 % 0,751 mio. kr.

  Serviceareal: 0,823 mio. kr.

  Udgiften til servicearealet er fratrukket forventet hjemtagelse af tilskud til 10 boliger på i alt 400.000 kr., idet der ikke tidligere er hjemtaget tilskud til de eksisterende 4 boliger.

  Indstilling

  Kultur, miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilsagn om offentlig støtte til byggeriet,

  at Skema A for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at den samlede anlægsudgift på 7,519 mio. kr. godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,751 mio. kr. i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013, og

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  1. – 4. at: Anbefales godkendt.

  Socialudvalget forudsætter, at nuværende beboere får mulighed for at vælge at flytte ind i en af de nye boliger, såfremt det er muligt og beboerne opfylder kriterierne derfor.

  Socialudvalgtet ønsker, at de nye døre i de eksisterende boliger kan bruge som adgangsdøre til boligerne.

  På mødet uddeltes tegning af nye boliger dateret 14.06.13

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51935, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne DVB Syd den 17. september 2013 fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til opførelse af tilbygning med 6 lejligheder samt serviceareal i tilknytning til eksisterende bofællesskab på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

  Skema A samt projektskitser kan ses i sagen.

  Bofællesskabet har i dag 4 boliger og ønskes udvidet til i alt 10 lejligheder samt indretning af serviceareal og fællesarealer.

  Baggrunden for udvidelsen er at der allerede i dag er et værested for målgruppen i området ved Engvej. Værestedet benyttes af såvel de nuværende 4 beboere i bofællesskabet samt ikke mindst af en del udviklingshæmmede borgere i egne boliger beliggende umiddelbart i nærheden af bofællesskabet.

  En størrelse på kun 4 boliger i bofællesskabet udgør ikke et tilstrækkeligt antal til, at bofællesskabet driftsmæssigt såvel socialt som pædagogisk er helt vellykket, og grundet synergien med det tilknyttede værested og det miljø, som de udviklingshæmmede borgere udgør på Engvej vil det derfor ikke være en god idé at flytte bofællesskabet.

  De 4 nuværende boliger er endvidere belastet af høje boligudgifter, bl.a. på grund af store fællesarealer. Ved udvidelsen forventes huslejen at kunne reduceres.

  Der vil ved udvidelsen blive oprettet en ny afdeling i boligselskabet, og der vil ske udstykning af grunden.

  Boligselskabet og kommune vil begge være bygherrer på hhv. boligdelen og servicedelen.

  De nye boliger tænkes opført som 2 etagers tilbygning til eksisterende bygning , og der indrettes serviceareal.

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 7,519 mio. kr., og for servicedelen 823.280 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2013-2017 blev afsat et rådighedsbeløb på 0,857 mio. kr. i 2013 til etablering af serviceareal vedr. Engvej.

  Den samlede økonomi og finansiering fordeler sig som følger:

  Anlæg:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 7,519 mio. kr.

  Kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10 % 0,751 mio. kr.

  Serviceareal: 0,823 mio. kr.

  Udgiften til servicearealet er fratrukket forventet hjemtagelse af tilskud til 10 boliger på i alt 400.000 kr., idet der ikke tidligere er hjemtaget tilskud til de eksisterende 4 boliger.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,857 mio. kr. i 2013 til etablering af serviceareal i Botilbuddet Engvej, og

  at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  1. – 2. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Socialudvalget og Børne- og Familieudvalget med henblik på udvalgenes anbefaling af Byrådets vedtagelse af Styringsaftale 2014.

  KKR Syddanmark har den 2. juli 2013 fremsendt Styringsaftale 2014 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen.

  KKR Syddanmark anbefaler alle kommuner og regionen at godkende forslaget til Styringsaftale 2014. Ifølge aftalen må taksterne på det sociale område maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, ligesom der fortsat skal arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

  Styringsaftalen for 2014 deler ambition med Udviklingsstrategien om, at ”det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Styringsaftalen for 2014 har samme form som Styringsaftale 2013. Særlige initiativer i aftalen for 2014 er:

  - Takstaftale 2014: taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau. Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling.

  - Der skal fortsat arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

  - Udvikling af en metode i forhold til en analyse af det samlede udgiftsniveau.

  - Udvikling af en model til benchmarking på tilbudsniveau.

  - Der er stadig ikke klarhed over omkostningerne til tilsyn. Indregning af overhead til tilsyn (på 0,5 %) erstattes af, at det er de faktiske omkostninger til tilsyn, der indregnes. Det generelle maksimale overhead reduceres fra 5 % til 4,5 %, da overhead til tilsyn udgår.

  Kategorisering af tilbud:

  Der er i 2013 igangsat et arbejde med at finde de mest specialiserede tilbud i Syddanmark fordelt på målgrupper. Disse tilbud vil fremover karakteriseres som højt specialiserede tilbud med regional betydning. Antallet af tilbud i denne kategori vil, som følge af dette arbejde, blive reduceret. I Aabenraa Kommune er hhv. botilbuddene Skovbo, Rhedersborg, Sønderskovvej samt de til disse botilbud tilknyttede beskæftigelsestilbud højt specialiserede. Denne kategorisering gælder også for Posekær.

  Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt.

  Lovgrundlag

  De fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Syddanmark baserer sig bl.a. på Lov om social service.

  I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen i 2008 og fremadrettet, er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet.

  Der henvises til Bilag til Styringsaftale 2014 for en udførlig liste over lovgrundlaget.

  Høring/udtalelse

  Styringsaftale 2014 er hørt i Handicaprådet den 11. september 2013. Handicaprådet anbefaler styringsaftalen godkendt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg og Børn og Skole indstiller,

  at Styringsaftale 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 02-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33059, Sagsinitialer: pp

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At ansøgning om godkendelse af etablering af startboliger godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Sendes til Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Ansøgning om etablering af startboliger taget til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration fremsender på vegne af Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening ansøgninger om etablering af startboliger i henholdsvis Kolstrup Boligforening, afdeling Engbo, Skolevænget og Aabenraa Andelsboligforening, afdeling Astoria, Slotsgade.

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt en pulje til etablering af startboliger i ungdomsboliger for unge mellem 18 og 24 år, der har et særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte – social vicevært.

  Salus har udformet ansøgninger om tilskud til etablering af startboliger i samråd med Handicap & Psykiatri, og ansøger om tilskud til etablering af 10 startboliger i hver af de to boligafdelinger med henholdsvis 30 og 28 ungdomsboliger.

  Der ansøges om ansættelse af en social vicevært med 25 timer ugentligt i hver af de to boligafdelinger, svarende til 2,5 timer pr. bolig pr. uge.

  I Aabenraa Kommune er der et konstateret behov for boliger til unge med et mindre omfattende behov for støtte i den fase af livet, hvor den unge skal etablere en stabil og kontinuerlig basis i egen bolig, i uddannelse/job og i fritidslivet.

  Formålet med den sociale vicevært er at støtte unge til at opnå de basale færdigheder, der skal mestres for at få hverdagen til at fungere i egen bolig. Der ydes støtte til sund kost, søvn, økonomistyring, komme af sted på arbejde/uddannelse, kommunikation og socialt samspil.

  Det er aftalt med Salus, at timerne til den sociale vicevært købes af bostøtten i Socialpsykiatrien. Herved skabes der sammenhæng mellem indsatsen i viceværtsfunktionen og evt. supplerende kommunale indsatser. Efter tilsagn om støttemidler udarbejdes der egentlig samarbejdsaftale mellem Salus og Socialpsykiatrien.

  Visiteringen til startboligerne foretages i et samarbejde mellem Salus og Aabenraa kommune.

  Projektet styres af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Salus, repræsentanter fra Handicap & Psykiatri og politiske repræsentanter fra henholdsvis afdelingsbestyrelse og socialudvalg.

  Det forventes på sigt, at startboligerne kan medvirke til at mindske efterspørgslen efter egentlig botilbud, samtidig med at indsatsen kan medvirke til et stabilt og velfungerende bomiljø for unge i Aabenraa kommune.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 518 af 5. juni 2012: ”Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Startboliger m.v.)” med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

  Økonomi og afledt drift

  Salus Boligadministration har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en årlig støtte på kr. 0,422 mio. kr. til hver af de to boligafdelinger – samlet 0,844 mio. kr. i projektets løbetid på 15 år.

  Projektet forudsætter ingen kommunal medfinansiering og medfører ikke afledte kommunale driftsudgifter. På sigt forventes det, at projektet kan medvirke til at nedbringe behovet for egentlige botilbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/13381, Sagsinitialer: THS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2014 blev der i 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til velfærdsteknologi og digitalisering.

  Midlerne blev søgt med følgende begrundelser,

  • Behov for investering i ny velfærdsteknologi og digitale løsninger for at 1) kunne realisere besluttede besparelser og effektiviseringer og 2) imødegå de udfordringer som ændringer i demografien giver i form af en forventet øget efterspørgsel,
  • investeringerne kan ikke finansieres af driften
  • Sundhed og Omsorg skal realisere den fælleskommunale strategi om digitalisering.

  Sundhed & Omsorg har i 2013 udarbejdet en plan for, hvilke projekter midlerne skal anvendes til. Planen er vedlagt som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Af den godkendte investeringsoversigt fra budget 2013-2017 fremgår, at der til velfærdsteknologi i 2013 er afsat 2,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i 2014.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2013 til velfærdsteknologi finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2013.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 har i perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. august 2013 været fremsendt til bemærkninger i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesregionen har ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen, samt fra LO Sønderjylland og FTF.

  Vedlagte beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter:

  • Målene er revideret. Målene for 2013 vil stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan.
  • Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret.
  • Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt. 3.2.
  • Nyt initiativ, Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i beskæftigelsesplanen.
  • Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013.

  Ifølge tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest den 31. oktober 2013. Den endelige beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan skal offentliggøres senest den 31. januar 2014.

  Det skal bemærkes, at LBR på rådsmødet den 29. august 2013 besluttede, at virksomhedsplanen for 2014 har samme indhold som virksomhedsplanen for 2013 dog med bemærkninger om:

  • at indsatsområderne for virksomhedsplanen 2013 fortsættes i virksomhedsplanen for 2014, og
  • at der ikke er LBR puljemidler til fordeling, idet LBR midlerne er suspenderet i 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2013

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Bilaget er sprogligt justeret og statusbeskrivelserne er opdateret efter mødet i Økonomiudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31746, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har p.t. afsat rådighedsbeløb for 46,4 mio. kr. til hal 3, der fordeler sig således:

  2013: 1,0 mio. kr.
  2014: 15,4 mio. kr.

  2015: 15,0 mio. kr.

  2016: 15,0 mio. kr.

  Med baggrund i tre afholdte workshops med deltagelse af brugerne og andre interesserede og KUBEN’s anbefalinger, samt den politiske drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget, har forvaltningen arbejdet med forskellige modeller for opførelse af en ny idrætshal i Aabenraa benævnt model A til 45 mio.kr., A+ til 83,814 mio.kr. og B+ til 78,143 mio.kr.

  (2013-niveau). De nævnte modeller er beskrevet i rapporten ”Aabenraa Kommunes anlægsprojekt – hal 3 ved Aabenraa Svømme- og Idræts-center”, der er vedhæftet dagsordenen.

  Samtidig har udvalget indgået en samarbejdsaftale med DGI Huse & haller med det formål, at få analyseret muligheden for en anden driftsform af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, eventuelt som et DGI-Hus.

  Forudsætningen for analysen var, at sikre en udvikling af idrætscentret således at en række opstillede mål efterleves.

  Analysen skal også kortlægge mulighederne for en fremtidig organisation af idrætscentret og til dette formål har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de væsentlige parter.

  Arbejdsgruppens opgave har gennem gensidig dialog været at undersøge mulighederne for en fremtidig driftsmodel. Arbejdet skulle munde ud i en politisk indstilling for den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter samt de omkringliggende udendørs idrætsfaciliteter (Aabenraa Stadion).

  Arbejdsgruppen har også beskrevet de forskellige muligheder i forhold til fremtidige ejerforhold for hver af modellerne, samt beskrevet hvilke forudsætninger, der eventuelt skal opfyldes i det kommende anlægsprojekt for at muliggøre de forskellige driftsmodeller.

  Arbejdsgruppen har afsluttet deres arbejde den 16. september og gruppen anbefaler (nærmere beskrevet på side 18 i analysen ”Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter”)

  • at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og den nuværende selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, der ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer,
  • at der nedsættes en overgangsbestyrelse for ejendomsselskabet med bred på politisk baggrund og deltagelse af den nuværende bestyrelse i den nuværende bestyrelse for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, som har til opgave at få udarbejdet de endelige vedtægter med mere for ejendomsselskabet,
  • at der arbejdes videre med model A+,
  • at der i forhold til det videre arbejde med udviklingen af idrætscentret udarbejdes en masterplan der konkretiserer planerne, og
  • at det kommende ejendomsselskab tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et driftsselskab med inddragelse af DGI. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til en anbefaling i forhold til, om der skal arbejdes med en drift baseret på udlicitering eller ved en ene operatør. De to scenarier er belyst i analysen, og det foreslås, at der i ejendomsselskabet tages stilling til, hvordan der skal ageres i forhold til dette.

  Rapporten vedrørende Aabenraa Kommunes Anlægsprojekt – Hal 3 ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter udleveres til mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller at udvalget tager konkret stilling til følgende,

  at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og den nuværende selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, der ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer,

  at der nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe (5 medlemmer) for det kommende ejendomsselskab med f.eks. bred politisk baggrund (3) og deltagelse af den nuværende bestyrelse for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter (2), som har til opgave at få udarbejdet de endelige vedtægter for ejendomsselskabet, samt løse opgaver i relation hertil som Kultur- og Fritidsudvalget henlægger til udvalget/arbejdsgruppen.

  at der arbejdes videre med model A+,

  at der i forhold til det videre arbejde med udviklingen af idrætscentret udarbejdes en masterplan der primært konkretiserer planerne for idrætscentrets fremtidige indretning,

  at det kommende ejendomsselskab tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et driftsselskab med inddragelse af DGI. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til en anbefaling i forhold til, om der skal arbejdes med en drift baseret på udlicitering eller ved en ene operatør. De to scenarier er belyst i analysen, og det foreslås, at der i ejendomsselskabet tages stilling til, hvordan der skal ageres i forhold til dette, og

  at der skal afsættes yderligere rådighedsbeløb i kommunens budget i 2017,og eventuelt 2018 for at kunne realisere et kommende anlægsprojekt der tager sit udgangspunkt i model A+.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  1. at anbefales godkendt

  2. at godkendt. Povl Kylling Pedersen, Tim Wulff og Kurt Andresen med Christian Panbo som suppleant udpeges til arbejdsgruppen

  3. at anbefales godkendt

  4. at godkendt

  5. at godkendt

  6. at anbefales godkendt, og at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Økonomiudvalget anbefaler 1. til og med 5. at.

  Økonomiudvalget kan ikke anbefale 6. at.

  Jan Riber Jakobsen stemte imod.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 29 stemte for 1., 2., 4., 5. og 6. at og 28 stemte for 3. at.

  Jørn Ulrik Larsen (F) stemte imod 3. at.

  Jan Riber Jakobsen (C) undlod at stemme.

  Gert Nordklitgaard (UP) stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/26279, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsberedskabsplan 2013 for Aabenraa Kommune forelægges til behandling med henblik på godkendelse i Byrådet.

  Siden strukturreformen i 2007 skal kommuner og regioner i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan.

  Formålet med planen er at sikre, at kommunen kan omstille og/eller udvide sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab, når der opstår beredskabshændelser, som ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehuse til eget hjem eller plejehjem, ekstremt vejrlig, strømsvigt, epidemi af smitsom sygdom etc., aflastning af sygehuse ved større antal tilskadekomne med lettere behandling og krisestøtte, etc. Planen skal desuden sikre opretholdelse af kommunens øvrige kritiske funktioner på sundhedsområdet.

  Sundhedsberedskabsplan for Aabenraa Kommune er Sundhed & Omsorgs delplan under Aabenraa Kommunes generelle beredskabsplan og skal ses i tæt sammenhæng med Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan. Planen er derfor udarbejdet i samarbejde med kommunens beredskabschef, der er en del af sundhedsberedskabets ledelse, sundhedsberedskabsgruppen i Region Syddanmark og den kommunale netværksgruppe for sundhedsberedskabsplanlægning i regionen.

  Planen er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedsberedskabsplanlægning og består af:

  Del I: Krisestyringsorganisering, der indeholder fem kerneopgaver: aktivering, informationshåndtering, koordination, krisekommunikation og operativ indsats, der omfatter eksternt samarbejde og koordination

  Del II: Generel beskrivelse af indsatsplaner og action cards. I lighed med Brand & Rednings indsatsplaner og Region Syddanmarks indsatsplaner er det i sundhedsberedskabets ledelse besluttet, at action cards er dynamiske dokumenter, der løbende skal kunne revideres i planperioden, og at indsatsplaner og action cards er interne arbejdsdokumenter for medarbejderne i kommunen.

  Del III: Appendiks, der indeholder beskrivelse af de elementer, der skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer. Det drejer sig om uddannelses- og øvelsesaktiviteter og evalueringskoncept.

  Planen har været i høring i Region Syddanmark, nabokommunerne og Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne i Region Syddanmark. Region Syddanmark havde få kommentarer af praktisk karakter, der er indarbejdet i planen på samme vis som Sundhedsstyrelsens betydende kommentarer.

  Sundhedsstyrelsens vurdering er, at de i planen omtalte indsatsplaner, instrukser og action cards vil bidrage positivt til planens operationalitet. Sundhed & Omsorgs bemærkning her til er, at der i sundhedsberedskabsplanen for første valgperiode er udarbejdet action cards, der er under revision.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv.

  Høring/udtalelse

  Region Syddanmark har kun ganske få kommentarer til planen. Det drejer sig om en præcisering af, at kommunen kan blive bedt om at stille lokaler til rådighed for Psykosocialt Støttecenter, og at det er politiet, der har den koordinerende ledelse af dette center. Hvis der er behov for den kommunale krisestøttende indsats, sker det i samarbejde med Psykosocialt Støttecenter.

  Sundhedsstyrelsen finder, at Aabenraa Kommune har udarbejdet en rigtig god sundhedsberedskabsplan, men dog med et forbedringspotentiale. Styrelsen finder, at udfærdigelse af de omtalte indsatsplaner, instrukser og action cards vil bidrage positivt til planens operationalitet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Sundhedsberedskabsplan 2013 for Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 08-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32399, Sagsinitialer: BKE
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31510, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36465, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (F) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 11. oktober 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Aabenraa Byråd pålægger hermed forvaltningen sammen med de faglige organisationer at undersøge mulighederne for en lokalaftale på lærerområdet herunder lærernes arbejdstid 

  Begrundelse.

  KL´s stejle holdning, der førte til lockouten, har naturligvis sat sine psykiske spor, idet lærerne blev tromlet ned. Forslaget skal ses som et forsøg på at rette op på skaden. 

  På nuværende tidspunkt har Aabenraa Kommune en god aftale med Danmarks Lærerforening, en aftale som SF ønsker ført videre under den nye folkeskolelov, naturligvis under hensyn til lovens bestemmelser.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2013

  Forslaget sendes til relevant udvalg.