Beslutningsprotokol

onsdag den 27. november 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten Nørgård Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Mette Hørlück. Sag nr. 212 udgik.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36357, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. kommunestyrelseslovens § 11 den 24. oktober 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Fornyet afstemning til Arwos A/S vandselskaber

  Forslag:

  Som følge af fejl i den fornyeligt afholdte afstemning til bestyrelserne i de 2

  Arwos A/S Vandselskaber, som har resulteret i, at mange stemmeberettigede ikke har kunnet afgive deres stemme,

  beslutter byrådet:

  at: den foretagne afstemning skal annulleres

  at: der foretages en ny afstemning

  at: borgmesteren, som af byrådet er udpeget til kommunens

  ejerrepræsentant foranlediger, at den fornyede afstemning sættes i værk

  Som bilag medfølger 2 avis indlæg.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  For forslaget stemte 3 - Ejler Schütt (O), Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (UP).

  Imod stemte 27.

  Forslaget blev således ikke godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56233, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

  Det skal anføres, at områderne ”Skatter og tilskud”, ”Finansforskydninger” og ”Renter og afdrag” er indarbejdet i nærværende sag.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Samlet giver budgetkontrollen anledning til en negativ tillægsbevilling på 10,087 mio. kr.. Det skal ses i sammenhæng med 10,030 mio. kr., der er givet tidligere på året i tillægsbevilling – primært til anbringelsesområdet. Den økonomiske politiks udsagn om, at der netto ikke gives tillægsbevillinger ser således på nuværende tidspunkt ud til at kunne overholdes.

  De stående udvalgs bemærkninger i forbindelse med budgetkontrollen er anført bagerst i vedhæftede ”Bilag T2 Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning”.

  2013:

  Det kan nævnes, at Økonomiudvalget bl.a. søger tilført de likvide midler henholdsvis 8 mio. kr. vedrørende Barselspuljen, 3 mio. kr. vedrørende Garantioverførselspulje og 1,9 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

  Arbejdsmarkedsudvalget søger om 10,3 mio. kr. under Overførselsudgifter (førtidspension og Uddannelsesordning m.v.), men tilfører 4,9 mio. kr. til de likvide midler vedrørende Forsikrede ledige.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget tilfører de likvide midler 5,4 mio. kr., primært vedrørende tekniske korrektioner som følge af faldende børnetal.

  Sundhedsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 5,79 mio. kr. til Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvilket dog modsvares af negative tillægsbevillingsansøgninger indenfor udvalget.

  2014 – 2017:

  I 2014 tilføres de likvide midler 2,667 mio. kr. primært som følge af reducerede renter og afdrag på lån.

  I årene 2015 – 2017 er der, stort set, balance i kassepåvirkningen, set under ét.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30.9.2013 udviser følgende tillægsbevillingsønsker til driften i 2013:

  Område

  i 1.000 kr.

  Skatter/tilskud, Renter/afdrag og finansforskydninger i alt

  5.753

  Serviceudgifter

  -22.084

  Overførselsudgifter

  6.244

  I ALT

  -10.087

  Tillægsbevillingsansøgningerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg/område

  TB 2013

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Skatter/tilskud, Renter/ afdrag og finansforskydn. i alt

  5.753

  -3.392

  -1.559

  -489

  -481

  Økonomiudvalg

  -15.672

  365

  332

  332

  332

  Socialudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudv.

  -5.423

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudvalg

  121

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -76

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -1.100

  360

  360

  360

  360

  Plan- og Trafikudvalg

  66

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -22.084

  725

  692

  692

  692

  Socialudvalg - ovf. udg.

  846

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udvalg - ovf. udg.

  10.332

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. – forsikr. ledige - ovf. udg.

  -4.934

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udvalg -ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udvalg -ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  6.244

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -10.087

  -2.667

  -867

  203

  211

  Bagerst i ”Bilag T2 Noter til tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2013”, er vist udviklingen i kommunens gennemsnitlige 12 måneders likviditet (side 25 – 26).

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2013 på i alt 10,087 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2014 på i alt 2,667 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om negativ rammekorrektion på 0,867 mio. kr. i 2015, rammekorrektion på 0,203 mio. kr. i 2016 og rammekorrektion på 0,211 mio. kr. i 2017, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der henholdsvis tilføres og belaster de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56233, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2013

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Skatter og generelle tilskud i alt

  2.507

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -4.716

  408

  408

  408

  408

  Socialudvalg

  -213

  100

  100

  100

  100

  Arbejdsmarkedsudv.

  -444

  125

  125

  125

  125

  Skole- og Dagt. udv.

  -2.278

  -2.659

  -2.659

  -2.659

  -2.659

  Børne- og Fam. udv.

  1.385

  -148

  -148

  -148

  -148

  Sundhedsudvalg

  -5.960

  -252

  -252

  -252

  -252

  Kultur- og Fritidsudv.

  2.416

  2.551

  2.551

  2.551

  2.551

  Teknik- og Miljøudv.

  6.138

  -125

  -125

  -125

  -125

  Plan- og Trafikudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskom.

  -47

  0

  0

  0

  0

  Socialudv. - ovf. udg.

  -30

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudv. - ovf. udg.

  891

  0

  0

  0

  0

  Arb. m. udv. – forsikr. led. - ovf. udg.

  351

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Af væsentlige ændringer kan nævnes:

  • Udmøntning af indkøbsaftaler i henhold til indkøbs-/udbudspolitikken
  • Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra juni 2013 vedrørende budget 2013
  • Flytning af bevilling på 6,222 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget
  • Flytning af budget på 2,168 mio. kr. vedrørende husleje (Nygadebygningerne) fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2013 og 2014 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2015 – 2017 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56233, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter opdelt på henholdsvis noter vedrørende skattefinansierede anlæg og noter vedrørende jordforsyning.

  I alt lægges der 76,379 mio. kr. i kassen i 2013, hvoraf de 74,804 mio. kr. søges overført til 2014 eller senere. Forskellen på 1,575 mio. kr. skyldes ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2013 på afsluttede anlæg.

  Under jordforsyning søges der en tillægsbevilling på 2,251 mio. kr. i 2013, primært som følge af salg af færre grunde og erhvervsarealer end budgetteret (trods dette tilføres de likvide midler dog, som ovenfor anført, netto 1,575 mio. kr.).

  For igangsatte anlægsarbejder, hvor der er bevilget lånetilsagn i 2013, kan lånedispensationen søges overført til 2014. Det er dog en forudsætning, at anlægsprojektet er igangsat i 2013. Det skal anføres, at en ny lånebekendtgørelse er undervejs, og at det præcise indhold heri ikke kendes.

  Låneoptagelse:

  I 2013 søges en tillægsbevilling på 62,643 mio. kr., som følge af reduceret låneoptag, som konsekvens af et væsentligt lavere anlægsforbrug i 2013 i forhold til budgettet. I 2014 tilføres de likvide midler 53,397 mio. kr. som følge af øget låneoptag.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg

  TB i 2013 *)

  TB i 2014 *)

  TB i 2015 *)

  TB i 2016 *)

  TB i 2017 *)

  Skattefinansierede anlæg:

  Økonomiudvalg

  4.680

  -1.837

  -1.000

  Socialudvalg

  -9.078

  8.309

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  -39.352

  39.352

  Børne- og Familieudvalg

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  -4.165

  4.165

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -4.647

  4.647

  Teknik- og Miljøudvalg

  -12.201

  7.318

  Plan- og Trafikudvalg

  -3.090

  1.990

  550

  550

  Beredskabskommission

  -4.000

  4.000

  Skattefinansierede anlæg i alt

  -71.853

  67.944

  550

  550

  -1.000

  Jordforsyning:

  Jordforsyning – Plan-og Trafikudvalget

  -6.777

  6.760

  Jordforsyning – Økonomiudvalget

  2.251

  0

  Jordforsyning i alt

  -4.526

  6.760

  I ALT – ANLÆGSPROJEKTER

  -76.379

  74.704

  550

  550

  -1.000

  LÅNEOPTAGELSE

  62.643

  -53.397

  LIKVKVIDITETSVIRKNING I ALT (ANLÆG – LÅNEOPTAGELSE)

  -13.736

  21.307

  550

  550

  -1.000

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Under Økonomiudvalget ansøges overført en negativ pulje på én mio. kr. til 2017. Puljen er fremkommet i forbindelse med finansiering af meromkostninger vedrørende tandklinikken på Kongehøjskolen. Endvidere søges om en tillægsbevilling på 1,843 mio. kr. i 2013 til indfrielse af kommunegaranti i forbindelse med to solgte ejendomme.

  Herudover ansøges overført en lang række uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014, hvoraf under Skole- og Dagtilbudsudvalget kan nævnes 28,352 mio. kr. vedrørende Kongehøjskolen, samt 10 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger ligeledes på Kongehøjskolen.

  Socialudvalget besluttede, under deres udvalgsbehandling 4-11-2013, at søge 0,2 mio. kr. ikke frigivne midler, vedrørende ”Special- og Rehabiliteringscenter” overført til 2014 (se note 17 i bilag A1 og A3). Endvidere ansøges overført 4,165 mio. kr. vedrørende Tandklinikken på Kongehøjskolen (Sundhedsudvalget), der ligeledes ikke er igangsat (se note 23 i bilag A1 og A3). Ansøgningerne indgår i nærværende talmateriale. Som første indstilling lægges op til en principiel drøftelse af, om ikke-frigivne anlægsmidler skal søges overført i forbindelse med en budgetkontrol, eller om dette skal ske enten som en enkeltsag eller i forbindelse med overførselssagen i tilknytning til regnskabsafslutningen.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Endvidere er vedhæftet en oversigt over betalingsplaner for 2014, for de anlægsprojekter hvorpå der ansøges beløb overført fra 2013 til 2014.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det drøftes, hvorvidt ikke-frigivne anlægsmidler fremadrettet skal søges overført i forbindelse med budgetkontroller, eller om dette skal ske enten som enkeltsager eller via overførselssagen i tilknytning til regnskabsafslutningen,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2013 på i alt 76,349 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling til anlægsprojektet ”Udvidelse af parkering – Skolevænget” (Teknik- og Miljøudvalget) på i alt 0,030 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres parkeringsfonden, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger til anlægsprojekter på 74,704 mio. kr. i 2014, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsler af lånetilsagn til 2014,

  at ansøgningen om en rammekorrektion til Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan på 0,550 mio. kr. i 2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om en rammekorrektion til Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan på 0,550 mio. kr. i 2016, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om en negativ rammekorrektion til ”Pulje – øvrige anlæg” (Økonomiudvalget) på 1,000 mio. kr. i 2017, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  at ansøgningen om tillægsbevilling i 2013 på 62,643 mio. kr. vedrørende reduceret låneoptag, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling, til øget låneoptagning i 2014, på 53,397 mio. kr., der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  1. at præciseres, at fremadrettet overføres ikke frigivne anlægsbeløb ikke i budgetkontrollen, men evt. ved regnskabsafslutningen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37143, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november, eller senest i decembermødet, skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  Krav der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. Kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT, der ligeledes har kompetencen til at eftergive gæld, hvor det skønnes at inddrivelse ikke er realistisk.

  Hovedparten af de krav der afskrives er således krav, som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden, og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning, og hvor kravet er forældet efter 3 år.

  Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Regnskabsafdelingen (Opkrævningen), via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller ved indgåelse af frivillige aftaler med skyldner.

  I forhold til 2012 er der sket et markant fald i afskrivningerne, men det skyldes for den største dels vedkommende, at Udbetaling Danmark har overtaget bl.a. opkrævning af underholdsbidrag, boligsikring, boligydelse og tilbagebetalingspligtig pension.

  Men der kan også ses et kraftigt fald i afskrivninger på de krav, der er fremsendt til SKAT på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, ejendomsskat og beboerindskudslån, men årsagen kan skyldes, at SKAT ikke har foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013. Det vil vise sig i november 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Afskrivningerne i regnskabsåret 2013 er opgjort til 2.283.824 kr. (2012 6.277.323 kr.) hvoraf den kommunale andel 1.466.206 kr. (2012 2.874.028 kr.) hvilket er et fald i den kommunale andel på 1.407.819 kr. i forhold til 2012.

  I regnskabsåret 2011 udgjorde afskrivningerne 6.043.931 kr. med en kommunal andel på 2.908.534 kr.

  Afskrivningerne sker direkte på kommunens balance og påvirker derfor ikke kommunens driftskonti.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den opgjorte saldo ultimo oktober 2013 på sammenlagt 2.283.824 kr.hvoraf kommunens andel udgør kr. 1.466.209 kr. afskrives via balancen i kommunens regnskab for året 2013

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36793, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 25. oktober 2013 fremsendt takstblade for 2014 til godkendelse.

  De fremsendte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2014, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 30. september 2013.

  Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede fra 2013 med undtagelse af indførelse af nye og lavere genbrugstakster for kolonihavelodder. De nye takster dækker genbrugstaksten uden brug af genbrugsbeholder og/eller grenaffald.

  For deponi foretages en justering af enkelte takster ligesom takster for rabatjord og slagger udgår, da disse affaldstyper ikke er modtaget gennem flere år, og da disse affaldstyper også fremover afleveres til andre anlæg.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2014 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2014.

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne ændret fra 6,15 kr./m3 til 6,50 kr./m3. Drikkevandsforbruget er på et stabilt, men lavt niveau. For at få sammenhæng mellem serviceniveau, forsyningssikkerhed og deraf følgende budget for 2014 er taksterne derfor hævet. I Arwos Vand A/S budgetteres med et 0 resultat.

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret, og der er indført regulering af tilslutningsbidrag for andre forbrugsgrupper end boliger efter konstateret forbrug 2 år efter færdigmelding.

  Arwos oplyser, at takstniveauet for drikkevand er fastholdt væsentligt under det udmeldte prisloft for 2014.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

  Vandafledningsbidrag hæves fra 31,00 kr./m3 til 32,25 kr./m3 og det faste bidrag pr. stikledning hæves fra 250,00 kr. til 500,00 kr. årligt.

  Som noget nyt er der ved en ny Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget indført en rabat for erhvervsejendomme med stort vandforbrug, som er benævnt Trappebetalingsmodellen.

  Indførelsen af Trappebetalingsmodellen med rabat til storforbrugende erhverv samt et generelt faldende vandforbrug er årsagen til, at vandafledningsbidrag og det faste bidrag er hævet, for derved at kompensere for de manglende indtægter.

  Der er også for spildevand budgetteret med et 0 resultat for 2014.

  Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning fremført til en ejendoms grundgrænse.

  Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2014 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud:

  Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Udgik.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14714, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Revideret plan for den Risikobaserede Dimensionering (serviceniveauet for Aabenraa Brand & Redning) af Aabenraa Brand & Redning forelægges til behandling med henblik på godkendelse i byrådet.

  Planen for den Risikobaserede Dimensionering skal revideres i hver valgperiode.

  Helt overordnet skal dimensioneringsplanen kunne sikre at: ”det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger”.

  Planen for den Risikobaserede Dimensionering er Brand & Rednings delplan under Aabenraa Kommunes generelle beredskabsplan. Planen er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens vejledninger for området.

  Planen indeholder følgende hovedkapitler:

  Kapitel 1: Beskrivelse af det nuværende service.

  Kapitel 2: Kortlægning og analyse af kommunens risikoprofil, samt scenarieanalyser.

  Kapitel 3: Beskrivelse af det fremtidige serviceniveau.

  Det fremtidige serviceniveau er overordnet formuleret ud fra følgende:

  • 5 minutters afgangstid (målt fra alarmtidspunkt til afgangstidspunkt fra stationen)
  • 15 minutters ankomsttid (målt fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt på skadestedet)
  • 10 brandstationer med minimum 6 mands udrykning (Padborg, Bovrup, Bylderup-Bov, Hellevad, Holbøl, Kliplev, Løjt, Rødekro, Tinglev, Aabenraa) og 3 stationer med minimum 4 mands udrykning (Ravsted, Barsmark og Bolderslev).
  • En frivillig forplejning og indkvarteringstjeneste (støttelinje) placeret på egen station (Stubbæk).

  Brand & Redning har udarbejdet et notat, som punkt for punkt besvarer Beredskabsstyrelsens bemærkninger. Visse punkter er allerede indarbejdet, og andre søges indarbejdet i næste revision, som er i næste planperiode (byrådsperiode).

  To af de mest kritiske bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen er, at:

  - Styrelsen finder ikke at, de fastsatte 15 minutter for hele Aabenraa Kommune er tilfredsstillende. Som bemærkninger hertil kan oplyses, at de faktisk realiserede responstider for Aabenraa Kommune er følgende: 2011 = 10:29, i 2012 = 10:59 og i 2013 = 10:03. Så den samlede responstid for borgeren er væsentlig under de 15 minutter.

  - Styrelsen gør opmærksom på, at afgangstiden er maksimalt 5 minutter for køretøjerne jf. dimensioneringsbekendtgørelsens §7, og er gældende for alle køretøjer i første udrykningen som skal afgå til en given opgave jf. §5. Brand & Redning gør opmærksom på, at dette skal tydeliggøres i de slukningsaftaler som er indgået med brandværnene. Dette søges løst igennem en allonge til de nuværende slukningsaftaler.

  Høring/udtalelse

  Planen har været i høring ved brandværnene, og deres høringssvar er indarbejdet.

  Planen har været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, og overordnet finder Beredskabsstyrelsen; ”at den fremsendte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aabenraa Kommune, lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen”.

  Indstilling

  Beredskabet indstiller,

  at den fremsendte plan godkendes.

  Beslutning i Beredskabskommissionen den 29. oktober 2013:

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt stemmer imod, da han ønsker at Frøslev frivillige Brandværn forbliver en del af Serviceniveauet.

  Afbud fra Jan Toft Jensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56743, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ansøger om midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

  Det drejer sig om kommunale ejendomme, der ikke har anden brugbar funktion og som er ved at forfalde, hvorved de omkringliggende arealer bliver skæmmet. Puljen har til formål at sikre hurtig sagsbehandling til nedrivning af sådanne ejendomme, således at arealerne efterfølgende kan anvendes til f.eks. grønt areal, bortforpagtning eller andet offentligt formål, indtil et evt. videresalg til bolig – eller erhvervsformål kan realiseres. Puljen sikrer dermed nedrivning af kommunale ejendomme, hvor indkomne midler fra salgsindtægten efterfølgende delvist kan finansiere nedrivningsudgiften.

  Det foreslås, at udgifter til nedrivning og retablering omkonteres til det korrekte projekt, når jorden er solgt, hvorved puljen kan videreføres.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til nedrivning af ejendomme anslås, at beløbe sig til mellem 2 – 400.000 kr. pr. ejendom. Opstartspuljen vil give mulighed for nedrivning af 2-3 ejendomme.

  Udgifterne til nedrivning forslås finansieret af indtægter ved salg af arealerne, som hører under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra budgetkontrollen 30. september 2013 til ”Nedrivning af kommunale ejendomme” .

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51846, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget tog på møde den 8.november 2012 lukningen af Botilbuddet Engbo til efterretning og besluttede, at stillingtagen til en forventet efterregulering på 0,56 mio. kr. skulle indgå i budgetopfølgningen i 2013. Ved regnskabsafslutningen for 2012, kategori 3 overførsler, blev der godkendt overført 0,756 mio. kr. til dækning af Aabenraa Kommunes forventede underskud på Engbo.

  Regnskabet for Engbo blev godkendt af Socialudvalget den 13. juni 2013 med et samlet underskud på 1,863 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommunes andel jf. Den Sociale Rammeaftales lukningsbestemmelser for klyngetilbud udgør 0,590 mio. kr. og 1,273 mio. kr. henføres til de tre øvrige handlekommuner, der har haft beboere på Engbo. Samtidig besluttede Socialudvalget, at forvaltningen skulle gå i dialog med de berørte handlekommuner om finansiering af underskuddet.

  Sundhed & Omsorg har haft en dialog med en af handlekommunerne og som led heri forsøgt at få en nærmere samlet dialog med de tre handlekommuner. Sundhed & Omsorg fremsendte primo september 2013 en nærmere redegørelse for det juridiske grundlag for Engbo og Den sociale Rammeaftales bestemmelser om tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Samtidig meddelte Sundhed & Omsorg, at Aabenraa Kommune fastholdt kravet om handlekommunernes finansiering af underskuddet efter Den Sociale Rammeaftales bestemmelser og inviterede til en nærmere dialog omkring lukningen af Engbo.

  Den 30. september 2013 meddeler de tre kommuner i fællesskab, at de fastholder, at Engbo er et privat tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, og at de derfor afviser at indgå i finansiering af underskuddet ved lukningen af Engbo.

  Engbo er opført som ældre- og handicapboliger efter Almenboligloven og ejes af Aabenraa Kommune. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2 stk. 11 er rammeaftalens anvendelsesområde ”almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter § 105 stk. 2 i Lov om almene boliger m.v.”

  Engbo har efter driftsoverenskomst været drevet af den selvejende institution, Danske Diakonhjem.

  I Rammeaftalen for Region Syddanmark indgår andre tilbud, hvor driften sker efter overenskomst mellem region/kommune og en selvejende institution.

  KL har overfor Socialministeriet rejst spørgsmålet om, hvorvidt tilbud, der drives efter overenskomst med en selvejende institution, er omfattet af Den Sociale Rammeaftale. Der foreligger p.t. ikke svar fra ministeriet.

  Aabenraa Kommune har i opfølgning på KL’s henvendelse kontaktet Socialministeriet med henblik på en hurtigere afklaring af forholdene omkring Engbo. Der foreligger p.t. ikke svar på denne kontakt.

  På baggrund af den juridiske gennemgang af driftsgrundlaget for Engbo er det Sundhed & Omsorgs vurdering, at der er 2 alternativer for stillingtagen til finansiering af underskuddet på Engbo:

  1. Idet det konstateres, at de tre handlekommuner ikke vil indgå i en finansiering af underskuddet, finansierer Aabenraa Kommune det samlede underskud.

  2. Idet uenighed om rammeaftalen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed søges finansieringskravet indfriet gennem et civilt søgsmål.

  Det er Sundhed & Omsorgs anbefaling, at der søges en evt. afklaring fra Socialministeriet inden stillingtagen til alternativ 1 eller 2.

  Samtidig er det Sundhed & Omsorgs anbefaling, at det samlede underskud på Engbo i første omgang finansieres af Aabenraa Kommune, således at evt. betaling fra de tre handlekommuner indtægtsføres på betalingstidspunktet.

  Primo oktober 2013 modtages meddelelse fra Statens Administration om, at der ved etableringen af Engbo i 2005 er ydet et etableringstilskud på 600.670 kr. til etablering af boliger for yngre fysisk handicappede (under 60 år). I 2012 har 1 bolig været anvendt til aflastning for ældre, og boligerne anvendes fra 1. januar 2013 alene til ældremålgruppen. Forudsætningen for tilskuddet var en anvendelse af boligerne til yngre fysisk handicappede i mindst 10 år. Der resterer således 2 år af den forudsatte anvendelsesperiode, hvorfor der skal tilbagebetales 120.134 kr. af det oprindelige tilskud.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskabet for Engbo viser et underskud på 1,863 mio. kr., der i henhold til Den Sociale Rammeaftale fordelt efter belægningsdage i 2010 og 2011 giver følgende efterregulering,

  Belægningsdage

  Efterregulering

  Aabenraa Kommune

  1.694

  590.676

  Vejen Kommune

  1.460

  509.083

  Sønderborg Kommune

  730

  254.542

  Haderslev kommune

  1.460

  509.083

  I alt

  5.344

  1.863.384

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 fik Socialudvalget godkendt overført 0,756 mio. kr. til finansiering af det forventede underskud i forbindelse med en lukning af Botilbuddet Engbo.

  Tilbagebetaling af engangstilskud til etablering af Engbo giver et yderligere finansieringsbehov på 0,120 mio. kr.

  Såfremt Aabenraa Kommune alene finansierer egen andel af underskuddet er finansieringsbehovet på 0,711 mio. kr. Finansieringen kan således afholdes af det afsatte beløb til finansiering af underskud på 0,756 mio. kr.

  Såfremt Aabenraa Kommune skal dække det samlede underskud på 1,863 mio. kr. plus tilbagebetaling af etableringstilskud på 0,120 mio. kr. er finansieringsbehovet 1.984 mio. kr.

  Heraf finansieres 0,756. mio. kr. af det afsatte beløb til finansiering af underskud. Manglende finansiering udgør 1,228 mio. kr.

  Der kan ikke anvises finansiering af 1,228 mio. kr. i Socialudvalgets regi.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der afventes evt. afklaring fra Socialministeriet inden endelig stillingtagen til tilbagebetalingskravet mod handlekommunerne,

  at det samlede underskud på 1,984 mio. kr. ved lukning af Engbo finansieres i 2013 via en overførsel fra 2012 på 0,756 mio. kr. og en finansiering af resten på 1,228 mio. kr. via likvide midler, og

  at evt. indtægt ved endelig afklaring med de involverede handlekommuner tilfalder likvide midler.

  Beslutning Socialudvalget den 04-11-2013

  1. at: Godkendt.

  2. – 3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53286, Sagsinitialer: ahe

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 licitationen over Rise Plejehjem (skema B) og godkendte i samme forbindelse en samlet anskaffelsessum for servicearealerne på 24,305 mio. kr.

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 frigivelse af en anlægsbevilling på 19,409 mio. kr., der var tidligere frigivet 3,473 mio. kr. Dermed er der samlet frigivet 22,882 mio. kr. af den samlede anlægssum på 24,305 mio. kr.

  Der søges om frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 1,423 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,591 mio. kr. i 2013.

  Der resterer således et restrådighedsbeløb på 1,168 mio. kr. i 2013. Rådighedsbeløbet foreslås tilført kassebeholdningen i 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til projekt Rise Plejehjem på 1,423 mio. kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt Rise Plejehjem i 2013, og

  at restrådighedsbeløbet på 1,168 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2013.

  Beslutning Socialudvalget den 04-11-2013

  1. – 2. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12037, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er beregnet takster på Dagtilbudsområdet.

  Taksterne er beregnet ud fra det godkendte budget 2014, der blev godkendt i Byrådet den 9. oktober 2013 samt de beslutninger, der blev truffet i Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 8. oktober vedr. ”Udvikling af inkluderende miljøer” og ”Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 års området”.

  Taksterne er beregnet efter de samme principper, som blev besluttet i forbindelse med godkendelse af dagsinstitutionstaksterne for 2013 den 28. november 2013.

  Økonomi og afledt drift

  De beregnede takster fremgår af nedenstående tabel:

  Takster Dagtilbud

  Timer

  2013

  2014

  Dagpleje

  48 timer

  2.514

  2.554

  0-2 år med mad

  49 timer

  2.861

  0-2 år uden mad

  49 timer

  2.789

  2.725

  Børnehave

  49 timer

  1.562

  1.570

  SFO Heltid

  1.610

  1.610

  SFO Deltid

  1.360

  1.360

  SFO 2

  Maxtakst

  805

  805

  Tilskud til privat børnepasning

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

  4.880

  4.979

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

  2.844

  3.066

  Privatinstitutioner

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

  8.565

  8.705

  3-5 årige

  4.378

  4.364

  Driftstilskud 0 - 2 år

  6.681

  6.697

  Administrationsbidrag

  141

  142

  Bygningstilskud

  40

  47

  Driftstilskud 3 - 5 år

  3.792

  3.665

  Administrationsbidrag

  83

  80

  Bygningstilskud

  160

  144

  Ændringer i forhold til 2013 der har betydning for taksten:

  • Nyt administrationsgrundlag: omfordeling af budgettet til institutionerne
  • Udbud rengøring: reduktion af institutionernes budget
  • Bæredygtighedstillæg: omfordeling af budgettet til institutionerne
  • Inkluderende miljøer: Budgettet er fordelt i forhold til socioøkonomiske forhold, beløbet var før fordelt jævnt efter børnetal
  • Institutioner 0-2 år: Tildelingen til mad er ikke længere en del af vuggestuetilbuddet. Både vuggestuebørn og børn i småbørnsgrupper får nu samme tildeling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at takster for Dagtilbud 2014 godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 12-11-2013

  Anbefales godkendt med ændringen jf. beslutningen i sag nr. 196, hvor der ændres 0,400 mio. kr. netto på Udviklingspulje dagtilbud.

  Taksterne på dagtilbud for 2014 er herefter som følger:

  Takster på dagtilbud

  Timer

  2013

  2014

  Dagpleje

  48 timer

     2.514

     2.554

  0-2 år med mad

  49 timer

     2.861

  0-2 år uden mad

  49 timer

     2.789

     2.719

  Børnehave

  49 timer

     1.562

     1.564

  SFO Heltid

     1.610

     1.610

  SFO Deltid

     1.360

     1.360

  SFO 2

  Maxtakst

        805

        805

  Tilskud til privat børnepasning

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

     4.880

     4.979

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

     2.844

     3.066

  Privatinstitutioner

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

     8.565

     8.711

  3-5 årige

     4.378

     4.370

  Driftstilskud 0 - 2 år

     6.681

     6.698

  Administrationsbidrag

        141

        142

  Bygningstilskud

          40

          47

  Driftstilskud 3 - 5 år

     3.792

     3.670

  Administrationsbidrag

          83

          80

  Bygningstilskud

        160

        144

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56782, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til, om de ønskede ændringer i SFO 2 taksterne på Høje Kolstrup og Varnæs skoler kan godkendes.

  Skolebestyrelsen ved Høje Kolstrup Skole har ansøgt om, at taksten for benyttelse af morgenåbning i SFO 2 kan fastsættes til 250 kr. om måneden.

  Taksten for benyttelse af SFO 2 efter undervisningstiden er 390 kr. Tilkøbes morgenåbning bliver den samlede takst 640 kr.

  Varnæs Skole har ansøgt om, at taksten for SFO 2 nedsættes fra de nuværende 500 kr. til 400 kr. pr. måned. SFO 2 tilbydes i 10 ugentlige timer i 10 måneder om året.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten for benyttelse af morgenåbningen i SFO 2 på Høje Kolstrup Skole fastsættes til 250 kr. pr. måned og

  at taksten for benyttelse af SFO 2 på Varnæs Skole fastsættes til 400 kr. pr. måned.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 12-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35014, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Arbejdsmarkedsudvalget i april 2013 tog initiativ til ved oprettelsen af et Kommunalt In-house Servicekorps (KIS), følges nu op af en ny Kommunal In-house Nytteindsats i Aabenraa – i daglige tale kaldet KINA.

  KINA skal gøre jobcentret i stand til proaktivt at agere i forhold til kravet i den nye kontanthjælpsreform om, at kommunen skal etablere en nytteindsats med virkning fra den 1. januar 2014.

  Kontanthjælpsreformen ændrer grundlæggende på målgruppeopdelingen af ledige kontanthjælpsmodtagere. Matchvurdering af kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og en ny ydelse – uddannelseshjælp, skal supplere kontanthjælpen.

  Der stilles større krav til sagsbehandlingen i form af en øget samtalefrekvens, større/hyppigere indsats og særlig koordination i forhold til samarbejdspartnere i den enkelte borgersag.

  Alle de ledige, der i dag søger eller modtager kontanthjælp, placeres fra 1. januar 2014 i nye målgrupper; jobparate, uddannelsesparate og indsatsparate.

  Kontanthjælpsreformen ændrer endvidere reglerne om tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der indføres nu en ret til tilbud efter kapitel 11 og 12 (virksomhedspraktik og løntilskud) for kontanthjælpsmodtagere.

  Virksomhedspraktik udvides med nytteindsats, som skal kunne tilbydes og være til gavn for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Nytteindsats betyder udførelse af samfundsnyttige opgaver i en kommunal, regional eller statslig virksomhed. Arbejdet skal have et indhold, som giver den job- og uddannelsesparate mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke arbejde for sin ydelse.

  For at skabe denne nytteindsats for de jobparate og uddannelsesparate har jobcentret i samarbejde med Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri, udarbejdet et forslag om etablering af KINA, hvor der kan tilbydes nytteindsats og straksaktivering med op til 50 pladser fordelt på flere holdområder. Der henvises til bilaget.

  Samspillet i beskæftigelsesindsatsen mellem Jobcenter og Handicap og Psykiatri er en gensidig berigelse for de pågældende i nyttejob og de handicappede. Derudover vil nyttejob blandt andet kunne understøtte Handicap og Psykiatri’s indsats fra beskyttet til støttet beskæftigelse, og dermed trække endnu mere i retning af en ”normalisering” af hverdagen for disse mennesker. Endvidere vil nyttejob kunne bidrage til øget bæredygtighed af tilbud og aktiviteter på Handicap og Psykiatri området.

  KINA organiseres som et selvstændigt projekt under jobcentret med reference til lederen af KIS.

  Til varetagelse af koordinationen mellem jobcentret og KINA, herunder udplacering af henviste borgere og til styring af de enkelte holdområder, som nytteindsatsen er opdelt i, stiller KIS en projektkoordinator og et antal seniorjobbere til rådighed for KINA.

  Nytteindsatsen i Aabenraa Kommune vil kunne udvides til andre arbejdsområder, hvis behovet herfor måtte opstå.

  Jobcenteret råder desuden over yderligere 86 pladser fordelt på 25 private virksomhedscentre.

  De private virksomhedscentre er i dag for målgruppen udsatte borgere og borgere i match 2. Fra 1. januar 2014 hedder målgruppen indsatsparate.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen forventer, at varetagelse af den daglige drift i KINA udføres af 1 projektkoordinator og 7 seniorjobbere. Stillingen som projektkoordinator forventes besat af en seniorjobber.

  Forvaltningen vurderer, at etableringen af KINA ikke vil betyde merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område, idet der ansættes seniorjobberettigede personer gennem KIS. En seniorjobberettiget person vil få udbetalt en kompensation fra kommunen, såfremt kommunen ikke er i stand til at tilbyde personen et seniorjob. Der vil således altid være en udgift for kommunen på borgeren.

  Det kan oplyses, at udgifter til seniorjobbere bogføres på en central konto under Arbejdsmarkedsudvalget, og ikke på den pågældende forvaltning/institution.

  Forvaltningen vurderer, at kontanthjælpsreformen vil medføre større krav til sagsbehandlingen, svarende til merudgifter på 0,500 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der på Økonomiudvalgets område (administrativ organisation) overføres 0,500 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indstiller,

  at etableringen af ”Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa - KINA” godkendes,

  at ”Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa - KINA” organisatorisk placeres i jobcentret,

  at der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, (administrativ organisation), og

  at der i 2014 gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (administrativ organisation).

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21108, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21109, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37460, Sagsinitialer: kkf
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28289, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune fastsætter rammerne for byråd, økonomiudvalget og de stående udvalgs arbejde. Styrelsesvedtægten skal justeres som følge af en ny udvalgsstruktur. Desuden giver styrelsesloven nye muligheder for at indkalde stedfortrædere til byråds- og udvalgsmøder. Ændringer af vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet.

  Der foreslås følgende ændringer:

  Vækst, Plan og Udviklingsudvalget: Plan- og Trafikudvalget skifter navn til Vækst, Plan og Udviklingsudvalget. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 17.

  Børne- og Undervisningsudvalget: Børne- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget lægges sammen til ét udvalg. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 19.

  Social- og Sundhedsudvalget: Socialudvalget og Sundhedsudvalget lægges sammen til ét udvalg. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 20.

  Vederlag: Den nye udvalgsstruktur gør det nødvendigt at opdatere vederlagsstørrelserne. Reglerne om vederlag er beskrevet i § 22 -24. Desuden er der kommet ny lovgivning, som gør det muligt at give vederlag til næstformænd for de stående udvalg og næstformænd for § 17, stk. 4-udvalg. Denne mulighed er ikke indskrevet i styrelsesvedtægten.

  Der foreslås følgende vederlag til udvalgsformænd:

  • Teknik og Miljø 22 pct.
  • Vækst, Plan og Udvikling 22 pct.
  • Kultur- og Fritid 22 pct.
  • Børn og Undervisning 22 pct.
  • Social og Sundhed 22 pct.
  • Arbejdsmarked 22 pct.
  • Børn og unge 7 pct.

  Vederlagene er beskrevet i §§ 22-23.

  Specielle regler om stedfortrædere: Styrelsesloven sætter den overordnede ramme for det politiske arbejde i kommunerne. De fleste regler gælder automatisk, men derudover er der specielle regler om stedfortrædere, som det enkelte byråd kan vælge at benytte. Reglerne skal i givet fald skrives ind i styrelsesvedtægten.

  Det foreslås, at de specielle regler om stedfortrædere indskrives i styrelsesvedtægten. Det vil betyde, at man kan indkalde en stedfortræder til møder i byrådet, hvis et byrådsmedlem ikke kan deltage i en periode på under 1 måned. Reglerne er beskrevet i § 3, stk. 2. Man kan også indkalde en stedfortræder til udvalgsmøder. Reglerne er beskrevet i § 10, stk. 1.

  Styrelsesloven giver også mulighed for, at man kan indkalde en stedfortræder til at deltage i en enkelt sag, hvor et udvalgsmedlem er inhabilt. Reglerne er beskrevet i § 10, stk. 2.

  Gældende regler om stedfortrædere: Da de specielle regler om stedfortrædere foreslås indskrevet i styrelsesvedtægten vil det være naturligt også at beskrive de generelle regler. På den måde får man det samlede billede af reglerne om stedfortrædere. De generelle regler er beskrevet i § 3, stk. 1 og 3.

  Andre gældende regler: Det foreslås, at der indskrives, at byrådet kan nedsætte § 17, stk. 4-udvalg til at varetage bestemte hverv eller forberede sager for byrådet eller udvalgene. Reglerne er beskrevet i § 7, stk. 2.

  Desuden foreslås det, at der indskrives, at et udvalgsmedlem kan indbringe en sag for byrådet og derved forhindre, at en afgørelse truffet af udvalget iværksættes før byrådet har taget stilling. Reglen gælder allerede nu, så der er udelukkende tale om en præcisering. Reglen er beskrevet i § 8, stk. 3.

  Andre ændringer: Bemærkningen om at nogle udvalg træffer afgørelse i sager om ydelser til enkelt-personer slettes i overensstemmelse med KL’s anbefalinger.

  Desuden er der lavet konsekvens- og korrekturrettelser.

  Der er vedhæftet to bilag af forslaget. I den ene ændringerne er markeret med understregning og anden farve. I den anden kan man se forslaget med indarbejdede ændringer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslaget om ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling, og

  at der kan sendes ændringsforslag til Byrådssekretariatet til og med mandag den 2. december 2013 kl. 12.00.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.