Tillægsdagsorden

onsdag den 27. november 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28289, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune fastsætter rammerne for byråd, økonomiudvalget og de stående udvalgs arbejde. Styrelsesvedtægten skal justeres som følge af en ny udvalgsstruktur. Desuden giver styrelsesloven nye muligheder for at indkalde stedfortrædere til byråds- og udvalgsmøder. Ændringer af vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet.

  Der foreslås følgende ændringer:

  Vækst, Plan og Udviklingsudvalget: Plan- og Trafikudvalget skifter navn til Vækst, Plan og Udviklingsudvalget. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 17.

  Børne- og Undervisningsudvalget: Børne- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget lægges sammen til ét udvalg. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 19.

  Social- og Sundhedsudvalget: Socialudvalget og Sundhedsudvalget lægges sammen til ét udvalg. Udvalgets arbejdsområde beskrives i § 20.

  Vederlag: Den nye udvalgsstruktur gør det nødvendigt at opdatere vederlagsstørrelserne. Reglerne om vederlag er beskrevet i § 22 -24. Desuden er der kommet ny lovgivning, som gør det muligt at give vederlag til næstformænd for de stående udvalg og næstformænd for § 17, stk. 4-udvalg. Denne mulighed er ikke indskrevet i styrelsesvedtægten.

  Der foreslås følgende vederlag til udvalgsformænd:

  • Teknik og Miljø 22 pct.
  • Vækst, Plan og Udvikling 22 pct.
  • Kultur- og Fritid 22 pct.
  • Børn og Undervisning 22 pct.
  • Social og Sundhed 22 pct.
  • Arbejdsmarked 22 pct.
  • Børn og unge 7 pct.

  Vederlagene er beskrevet i §§ 22-23.

  Specielle regler om stedfortrædere: Styrelsesloven sætter den overordnede ramme for det politiske arbejde i kommunerne. De fleste regler gælder automatisk, men derudover er der specielle regler om stedfortrædere, som det enkelte byråd kan vælge at benytte. Reglerne skal i givet fald skrives ind i styrelsesvedtægten.

  Det foreslås, at de specielle regler om stedfortrædere indskrives i styrelsesvedtægten. Det vil betyde, at man kan indkalde en stedfortræder til møder i byrådet, hvis et byrådsmedlem ikke kan deltage i en periode på under 1 måned. Reglerne er beskrevet i § 3, stk. 2. Man kan også indkalde en stedfortræder til udvalgsmøder. Reglerne er beskrevet i § 10, stk. 1.

  Styrelsesloven giver også mulighed for, at man kan indkalde en stedfortræder til at deltage i en enkelt sag, hvor et udvalgsmedlem er inhabilt. Reglerne er beskrevet i § 10, stk. 2.

  Gældende regler om stedfortrædere: Da de specielle regler om stedfortrædere foreslås indskrevet i styrelsesvedtægten vil det være naturligt også at beskrive de generelle regler. På den måde får man det samlede billede af reglerne om stedfortrædere. De generelle regler er beskrevet i § 3, stk. 1 og 3.

  Andre gældende regler: Det foreslås, at der indskrives, at byrådet kan nedsætte § 17, stk. 4-udvalg til at varetage bestemte hverv eller forberede sager for byrådet eller udvalgene. Reglerne er beskrevet i § 7, stk. 2.

  Desuden foreslås det, at der indskrives, at et udvalgsmedlem kan indbringe en sag for byrådet og derved forhindre, at en afgørelse truffet af udvalget iværksættes før byrådet har taget stilling. Reglen gælder allerede nu, så der er udelukkende tale om en præcisering. Reglen er beskrevet i § 8, stk. 3.

  Andre ændringer: Bemærkningen om at nogle udvalg træffer afgørelse i sager om ydelser til enkelt-personer slettes i overensstemmelse med KL’s anbefalinger.

  Desuden er der lavet konsekvens- og korrekturrettelser.

  Der er vedhæftet to bilag af forslaget. I den ene ændringerne er markeret med understregning og anden farve. I den anden kan man se forslaget med indarbejdede ændringer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslaget om ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling, og

  at der kan sendes ændringsforslag til Byrådssekretariatet til og med mandag den 2. december 2013 kl. 12.00.