Beslutningsprotokol

onsdag den 18. december 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp , Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten Nørgård Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Optagelse af dagsordenens punkt 240 pg 241 blev bragt til afstemning. For stemte 21. Imod stemte 8 (Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Jan Riber Jakobsen, Folke Kryger, Jørgen Witte, Christian Panbo, Helga Nørgaard og Gert Nordklitgaard). 2 undlod at stemme (Povl Kylling Petersen og Poul Solberg Hansen). Dagsordenen blev således godkendt. Sag nr. 234 blev trukket af dagsordenen. Kurt Andresen forlod mødet efter sag 239.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40745, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådet kan bestemme at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalg og stående udvalg samt til formand og næstformand i § 17, stk. 4-udvalg og medlemmer af Børn - og Ungeudvalget.

  Summen af de årlige udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd kan maksimalt udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren. Da det i styrelsesvedtægten er besluttet at formænd for de 6 stående udvalg, skal have 22 % i vederlag og formanden for Børn - og Ungeudvalget skal have 7 %, er der 166 % tilbage til vederlæggelse af de resterende poster.

  Det beløb der er fordelt til de enkelte udvalg, skal fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand, idet denne modtager formandsvederlag i h.t. styrelsesvedtægten.

  Der kan ydes udvalgsvederlag til medlemmer af følgende udvalg:

  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Vækst og Udviklingsudvalget
  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Arbejdsmarkedsudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Børn - og Ungeudvalget

  Der er udover formanden, 10 medlemmer af Økonomiudvalget og 6 medlemmer af de stående udvalg, og 1 medlem af Børn - og Ungeudvalget.

  Den nuværende vederlæggelse til udvalgsmedlemmer, er fastsat til 2,28 % (16.824 kr.) af borgmesterens vederlag. Dog er medlemsvederlag til Børn - og Ungeudvalget fastsat til 1,14 % (8.412 kr.) Fordelingen har været ligelig uanset udvalg, dog med ½ vederlag til Børn - og Ungeudvalget. Samlet har vederlæggelsen til udvalg udgjort ca. 0,984 mio. kr.

  Der er 46,5 medlemsposter der skal vederlægges. 46 i de stående udvalg, og ½ vederlag i Børn - og Ungeudvalget. Anvendes den samme sum som i indeværende byrådsperiode til vederlæggelse (0,984 mio. kr.), og en ligelig fordeling mellem udvalgene, vil det give et medlemsvederlag på ca. 2,87 % (21.160 kr.) i de stående udvalg og 1,44 % (10.580 kr.) i Børn - og Ungeudvalget.

  Af de 305 % af borgmesterens vederlag der kan bruges til vederlæggelse, er der så 32,5 % tilbage der kan bruges til at vederlægge formænd og evt. næstformænd i § 17, stk. 4 udvalg. Vederlæggelse i § 17,stk. udvalg, træffes der beslutning om ved nedsættelse af de særlige udvalg.

  Evt. vederlæggelse af. 1. og 2. viceborgmester, skal det nye byråd træffe beslutning om.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udvalgsvederlag for medlemmer af økonomiudvalg og de stående udvalg fastsættes til 2,87 % af borgmesterens vederlag

  at udvalgsvederlag for medlemmer af Børn - og Ungeudvalget fastsættes til 1,44 % af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47273, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter en gang årligt salgspriserne for parcelhusgrunde og storparceller, hvorefter grundene offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrundene foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2013, med undtagelse af grundene i følgende områder.

  Ravsted:

  I Ravsted er der 9 parcelhusgrunde som koster mellem 100.000 – 145.000 kr. inkl. moms. Grundene er byggemodnet i år 2000. Der er ikke solgt nogen kommunale parcelhusgrunde i Ravsted siden 31.12.2007.

  Priserne i de andre mindre byer der er beliggende vest for Rødekro (Bylderup-Bov, Bjerndrup, Bolderslev, Uge og Hovslund) er alle nedsat til 57.500 inkl. moms.

  Priserne på de 9 parcelhusgrunde i Ravsted foreslås derfor også nedsat til 57.500 kr.

  Varnæs:

  I Varnæs er der 5 parcelhusgrunde som koster mellem 290.525 – 320.871 kr. inkl. moms. Grundene er byggemodnet i år 2009. Der er ikke solgt nogen kommunale parcelhusgrunde i Varnæs siden 31.12.2007. Der er to parcelhusgrunde tilbage i den gamle udstykning i Varnæs som koster mellem 41.790 – 43.285 kr. inkl. moms. I nabobyen Bovrup koster parcelhusgrundene mellem 40.640 – 43.790 kr. inkl. moms. 

  Det foreslås derfor, at de 5 parcelhusgrunde i Varnæs nedsættes med hver 100.000 kr.

  Markedsføring 2014:

  Det bør overvejes, om nogle af parcelhusgrundene skal udbydes til salg på en alternativ måde. En mulighed var at sætte ekstra fokus på nogle byer/områder i form af en kampagne lavet i samarbejde med Vækstsekretariatet og de respektive byers lokalforeninger.

  Se bilag 1 indeholdende forslag til salgspriser for parcelhusgrunde.

  Storparceller:

  Storparcellerne foreslås udbudt til salg til sammen pris som i 2013.

  Se bilag 2 indeholdende salgspriser for storparceller.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til salgspriser for parcelhusgrunde og storparceller 2014 godkendes, og

  at der laves en kampagne med fokus på de mindre byer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47525, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Den økonomiske samfundsmæssige afmatning har betydet, at der ikke er solgt ret mange erhvervsarealer i 2013.

  Det foreslås derfor, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme m2-pris som i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2014 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3609, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024 blev foreløbig godkendt af Byrådet den 28. august 2013.

  Forslaget har i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 været i høring.

  Der er ikke indkommet kommentarer eller ændringsforslag fra borgere/virksomheder.

  Arwos har dog fremsendt ønske om ændring af praksis ved afhentning af møbler og andre varer til salg i butik, samt til ændring af ordning for flishugning af større mængder grenaffald.

  Arwos vil overlade afhentning af møbler og andre varer til én eller flere af de øvrige genbrugsbutikker, som findes i kommunen og som tilbyder denne service.

  Flishugning af grene for borgerne udføres i dag af Entreprenørgården, men vil fremover blive ændret til afhentning af grenaffaldet med lastvogn og efterfølgende flishugning på en containerplads.

  De af Arwos foreslåede ændringer strider ikke mod forslaget til affaldsplan, hvorfor affaldsplanen kan bevares uændret.

  Den socialdemokratiske byrådsgruppe har endvidere fremsendt ændringsforslag.

  Byrådsgruppen foreslår planens navn ændret til Ressourceplan Aabenraa Kommune 2013-2024 og ønsker planen ændret til en forbedret og mere ambitiøs udgave.

  Efter kommunens førstebehandling af Affaldsplanen har Regeringen udmeldt sin Ressourcestrategi 2013, som er blevet benævnt ”Danmark uden affald”

  Forvaltningen har anmodet Arwos om at kommentere forslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

  Forvaltningen og Arwos finder navnet affaldsplan mere betegnende end ressourceplan, da ressourcer kan omfatte meget andet, og da de omfattede ressourcer her alene gælder de ressourcer, der i Affaldsbekendtgørelsen er defineret som affald.

  Som der fremgår af kommentarerne fra Arwos, ligger Affaldsplanens visioner meget tæt op af byrådsgruppens forslag.

  En sortering i flere fraktioner ved husstandene vil medføre meget større omkostninger til indsamling, som slet ikke vil kunne modsvares af øgede indtægter fra de indsamlede materialer.

  Mange byggematerialer fra ombygning og nedrivning indeholder i dag giftstoffer, hvorfor disse gamle byggematerialer kun må deponeres. Der vil derfor også fremover være behov for kommunens deponi ved Sdr. Hostrup.

  Da der allerede i Affaldsplan 2013 – 2024 er åbnet mulighed for en separat indsamling og behandling af organisk bioaffald, er affaldsplanen i overensstemmelse med Regeringens ressourcestrategi 2013.

  På baggrund af ovennævnte bemærkninger finder forvaltningen ikke grundlag for at ændre Affaldsplan 2013 – 2024.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald, § 13: Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

  Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

  Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

  Planmæssige forhold

  Affaldsplan 2013 – 2024 afløser kommunens tidligere Affaldsplan 2009 – 2020.

  Affaldsplanen strider ikke imod Kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Samtlige udgifter til drift og anlæg afholdes af Arwos, der finansierer udgifterne over de årlige gebyrer og salgsindtægter fra salg af genanvendeligt affald.

  Taksterne forventes at kunne nedsættes i 2014 og derefter forblive uændrede i perioden frem til 2018.

  Eventuel etablering af indsamlingsordning af bioaffald vil dog kunne medføre en mindre takststigning.

  Affaldsordningerne drives af Arwos efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter kun må anvendes indenfor affaldsområdet, og at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Anbefales godkendt, med ændring af planens navn til: ”Affaldsplan 2013-2024 - restprodukter som ressource”.

  Afbud:

  Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt, idet 30 stemte for.

  Ejler Schütt stemte imod med begrundelsen:

  At: Forsyningsselskabet Arwos med dets udemokratiske opbygning, som nærmest sætter byrådet uden for indflydelse, ikke skal udføre affaldsplanen idet udførelsen føres tilbage til kommunens Kultur – Miljø og Erhvervsforvaltning.

  At: At den nyopførte genbrugsbutik ikke må drive konkurrerende virksomhed med de mange frivilligt drevne genbrugsbutikker i byen, hvis overskud udloddes til velgørende formål.

  Genbrugsbutikken lukkes eller stilles til rådighed for de frivillige efter nærmere aftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36793, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 25. oktober 2013 fremsendt takstblade for 2014 til godkendelse.

  De fremsendte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2014, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 30. september 2013.

  Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede fra 2013 med undtagelse af indførelse af nye og lavere genbrugstakster for kolonihavelodder. De nye takster dækker genbrugstaksten uden brug af genbrugsbeholder og/eller grenaffald.

  For deponi foretages en justering af enkelte takster ligesom takster for rabatjord og slagger udgår, da disse affaldstyper ikke er modtaget gennem flere år, og da disse affaldstyper også fremover afleveres til andre anlæg.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2014 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2014.

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne ændret fra 6,15 kr./m3 til 6,50 kr./m3. Drikkevandsforbruget er på et stabilt, men lavt niveau. For at få sammenhæng mellem serviceniveau, forsyningssikkerhed og deraf følgende budget for 2014 er taksterne derfor hævet. I Arwos Vand A/S budgetteres med et 0 resultat.

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret, og der er indført regulering af tilslutningsbidrag for andre forbrugsgrupper end boliger efter konstateret forbrug 2 år efter færdigmelding.

  Arwos oplyser, at takstniveauet for drikkevand er fastholdt væsentligt under det udmeldte prisloft for 2014.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

  Vandafledningsbidrag hæves fra 31,00 kr./m3 til 32,25 kr./m3 og det faste bidrag pr. stikledning hæves fra 250,00 kr. til 500,00 kr. årligt.

  Som noget nyt er der ved en ny Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget indført en rabat for erhvervsejendomme med stort vandforbrug, som er benævnt Trappebetalingsmodellen.

  Indførelsen af Trappebetalingsmodellen med rabat til storforbrugende erhverv samt et generelt faldende vandforbrug er årsagen til, at vandafledningsbidrag og det faste bidrag er hævet, for derved at kompensere for de manglende indtægter.

  Der er også for spildevand budgetteret med et 0 resultat for 2014.

  Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning fremført til en ejendoms grundgrænse.

  Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2014 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud:

  Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2013

  Udgik.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Supplerende sagsfremstilling

  Arwos har oplyst, at ændringen i takst for byggevand anvendes ved de virksomheder, der opfører en skurby eller lignende og taksten indeholder såvel etablering som nedtagelse. Herunder anvendelse af de nødvendige installationer og fittings for en hygiejnesikker forbindelse.

  Det er en takst der måske finder anvendelse 1 – 3 gange på et år, f.eks. ved sygehusbyggeriet. Nogle år vil den slet ikke skulle anvendes.

  Skal der opføres et parcelhus eller tilsvarende skal de blot anvende deres stikledning, hvilket er indeholdt i tilslutningsbidraget, altså uden denne takst.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39132, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er 40 almene vandværker i Aabenraa Kommune.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade).

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i udvalg og byråd.

  Medio september 2013 havde Kultur, Miljø & Erhverv godkendt takstblade for 25 vandværker.

  Der har været sendt skriftlig anmodning om indsendelse af takstblade til godkendelse ud til 15 vandværker.

  Primo november 2013 var takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune godkendt.

  Takstblad for Arwos er godkendt særskilt af Byrådet den 19. december 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40544, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til ny Betalingsvedtægt for spildevand januar 2014.

  Betalingsvedtægten skal afløse tidligere betalingsvedtægt for spildevand februar 2010.

  Ændringerne i forslaget til ny betalingsvedtægt skyldes hovedsagligt vedtagelsen af lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Denne lov indfører en rabatordning for virksomheder med vandforbrug over 500 m3 om året. Denne rabatordning er benævnt ”trappebetalingsmodel”.

  Ændringerne i forhold til tidligere betalingsvedtægt vedrører Kapitel 7 – Vandafledningsbidrag, punkt 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4.

  Ændringen betyder desuden redaktionelle ændringer i punkt 9.1 og 9.2.

  Derudover er der foretaget mindre præciseringer i afsnit 7.5, 9.4 og 11.1.

  Ændringerne skal i henhold til loven træde i kraft pr. 1. januar 2014 og er derfor allerede indarbejdet i de af Arwos fremsendte takster for 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Betalingsvedtægten for spildevand januar 2014 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Fortsættelse af punkt nr. 117 på Byrådets møde den 26. juni 2013, hvor kortgrundlaget bag klimatilpasningsplanen blev besluttet udsendt i offentlig høring.

  Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Staten og KL, samt ny lovgivning, skal kommunen inden udgangen af 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser. Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

  Første trin var høring af kortgrundlaget. Andet trin er en plan for klimatilpasningen med mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

  Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet.

  Bebyggelse, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Den største trussel mod Aabenraa by er vurderet til, at være vand fra Aabenraa fjord. Et af projekterne til at mindske oversvømmelsesrisikoen er ombygning af øvre mølledam ved Brundlund Slot, som blev gennemført efteråret 2013.

  Statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet har medført, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark er udpeget som risikoområde. Kystdirektoratet har fremsendt deres risikoanalyse for Aabenraa området og vil i foråret 2014 indkalde kommunen til møde om det videre arbejde.

  Staten har stillet en række oversvømmelseskort til rådighed, der kan ses på www.klimatilpasning.dk. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at der er væsentlige mangler ved disse kort, og har ladet rådgiver udarbejde supplerende beregninger på kortene.

  Der redegøres for sagen vedrørende den tekniske, planlægningsmæssige og fremadrettede del på et temamøde for Teknik- og Miljøudvalget samt Plan- og Trafikudvalget den 27. november 2013. Sagen behandles i Plan- og Trafikudvalget den 28. november 2013 og i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2013.

  Planmæssige forhold

  Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen 2009.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen (rådgiver, kortudarbejdelsen mv.) finansieres af kommunen og Arwos.

  Høring/udtalelse

  Forslag til klimatilpasningsplan skal efter godkendelse i byrådet sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Udarbejdelsen af planforslaget har været screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Der er fremsendt scopingsbrev til nabokommuner, offentlige myndigheder og organisationer ved brev af 1. november 2013.

  Samtidigt med annonceringen af forslaget annonceres den udarbejdede miljøvurdering af planen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 28-11-2013

  Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  -at bufferzonen, jf. afsnit 3.3.1, udvides til at omfatte flere fremtidige byudviklingsområder som f.eks. kommuneplanens perspektivområder og alle kommuneplanrammer

  -at retningslinjerne A og G ændres

  A Maksimale befæstelsesgrader

  Befæstelsesgrad for parker og grønne områder ændres fra 0 til mere end 0 % for at sikre mulighed for belægning af legeplads, skaterbane eller lignende anlæg.

  G Afledning af regnvand – LAR 2 ændres til

  Ved renovering af de udpegede veje og belægninger samt ved byggemodning i nye lavtliggende områder i de 8 byer, skal der tages hensyn til at sikre tilstrækkelig afledning af regnvand ved kontrolleret afledning til bassin, gennem f.eks. høje kantsten, grøftekanter, regnbede og lignende.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt, idet udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Plan- og Trafikudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Det fremlagte fredningsforslag har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og byrådet.

  Fredningsnævnet for Sydjylland har nu fremsendt revideret fredningsforslag. Forslaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2013.

  Udvalget ønskede udarbejdet en instruks til medlem af Fredningsnævnet valgt af byrådet i Aabenraa Kommune.

  Instruks

  Det forventes, at medlemmet arbejder for følgende indstilling:

  Kommunen fastholder, at fredningen ikke bør gennemføres, idet det er et uhensigtsmæssigt og omkostningstungt instrument i forhold til nytteværdien.

  Aabenraa Kommune er enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at Fladstendalen rummer betydelige værdier i f. t. landskab, friluftsliv og natur, men finder at disse værdier også uden fredningen er tilgodeset på et passende niveau via gældende lovgivning og planlægning – herunder naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur og beskyttelseslinjer, planlovens bestemmelser om byudvikling samt kommuneplanens bestemmelser om værdifulde landskaber, biologiske korridorer og bynære landskabskiler.

  Kommunen har bemærket, at der i det reviderede forslag er ændret bestemmelser vedrørende bl.a. landbrugsmæssig drift og skovdrift (herunder dræning).

  Det bemærkes, at det af Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til skriftlige høringssvar fremgår, at kommunen har oplyst, at der pt. er en revision af §3-arealer i gang, som vil være på plads omkring efteråret 2013/vinteren 2014, og således kan indgå i den endelige erstatningsberegning. Det er ikke ganske korrekt.

  Jævnfør kommunens brev af den 20. august 2013 er registreringen af beskyttet natur vejledende, idet der for hovedparten af arealerne ikke er foretaget egentlige afgørelser af, om de er beskyttet eller ej. Det er en temmelig ressourcekrævende opgave at afgøre dette. Kommunen vil dog forsøge at finde ressourcer til at afgøre beskyttelses status for visse af arealerne i Fladstendalen. Kommunen kan oplyse, at arbejdet forventes at ske i l. a. foråret 2014.

  Lovgrundlag

  Fredningsnævnet er tillagt en selvstændig kompetence og nævnets afgørelser kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til instruks godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39052, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til udlægning af asfalt slidlag på kommunens veje i 2014.

  Den frigivne bevilling vil indgå i årets slidlagsarbejder på lige vilkår som driftsmidlerne til asfalt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Investeringsoversigten i budget 2014 afsat 2,0 mio. kr. til asfaltudlægning.

  Der er ingen afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2014 til udlægning af asfalt på kommunens veje. Beløbet indgår sammen med de afsatte driftsmidler. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på Investeringsoversigten for 2014 til ”Asfalt”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16839, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af 1. etape af cykelsti langs Gammel Ribevej i 2014 med færdiggørelser i 2015.

  Der er gennemført ekspropriationer.

  Den ca. 1,3 km sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio.kr. i 2013 og 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015.

  Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015 til projektet.

  Afledt drift er beregnet til 0,063 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Ekspropriation er gennemført og projektering opstartet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej” på 4,2 mio.kr. til etablering af cykelstien i 2014 og færdiggørelse i 2015. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten for 2014 med 3,5 mio.kr. og 2015 med 0,7 mio.kr. til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker årligt tilføres 0,063 mio.kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når projektet afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16823, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelser af cykelforbindelsen fra eksisterende fortov ved Bylderup-Bov Friskole til Åløkke i Bylderup-Bov.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er beregnet til de budgetterede 1,7 mio. kr.

  Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 0,7 mio.kr. i 2014.

  Der søges om frigivelse af anlægsudgiften i 2014 på 0,7 mio.kr.

  Aabenraa Byråd har den 26. juni 2013 meddelt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller.

  at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til ”Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup Bov” på 0,7 mio. kr. i 2014  til færdiggørelse af arbejderne.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2014 til ”Sti langs Burkal Skolevej”.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39474, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at finansieringen af udgifterne til aftenturene med Barsøfærgen bl.a. skulle dækkes ind via en ekstraordinær forhøjelse af taksterne for Barsøfærgen fra 2012 til 2013. Taksterne blev derfor fremskrevet med ca. 5% fra 2012 til 2013.

  I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 er der udarbejdet et forslag til takster 2014 for Barsøfærgen, som blev godkendt i forbindelse ved byrådets vedtagelse af budget 2014. Ved en fejl er der ved fremskrivningen til 2014 reelt taget udgangspunkt i taksterne for 2012, som så er fremskrevet med ca. 2% pr. år. Dette betyder, at taksterne for 2014 bliver lavere end taksterne for 2013 og det må således forventes at de samlede indtægter i 2014 ikke kan dække udgifterne i 2014 ved færgedriften.

  Kultur, Miljø & Erhverv har gennemført en ny beregning af taksterne for 2014 med udgangspunkt i en fremskrivning af taksterne i 2013 med 2%.

  De nye, beregnede takster for Barsøfærgen fremgår af tastbladet: Takster 2014.

  Aabenraa Byråd kan selv fastsætte taksterne for Barsøfærgen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de nye takster, beregnet med udgangspunkt i 2013, godkendes som takster 2014 for Barsøfærgen.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 28-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Parallelkonkurrencen Aabenraa - Fremtidens Købstad, blev sat i gang den 15. maj 2013. Forinden vedtog byrådet den 24. april 2013, konkurrenceprogrammet og udpegede politiske medlemmer til bedømmelseskomiteen.

  Under konkurrenceperioden frem til den 16. september 2013, har der været afholdt 2 workshops mellem bedømmelseskomité, tekniske rådgivere og de tre teams.

  En enig bedømmelseskomité udpegede den 10. oktober 2013 tre vindere af konkurrencen. Den gode udviklingsplan for Aabenraa findes på tværs af det tre vinderprojekter.

  Anbefalinger til viderebearbejdning

  Kultur, Miljø & Erhverv fremsender hermed, på vegne af projektets styregruppe, anbefalinger til det videre arbejde frem mod en endelig udviklingsplan for Aabenraa. Anbefalingerne tager afsæt i de tre vinderforslag, bedømmelseskomitéens dommerbetænkning, den administrative projektgruppes bemærkninger og den offentlige høring. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

  Den videre proces

  Efter byrådets behandling af styregruppens anbefalinger til viderebearbejdning igangsættes et parallelt arbejde på tværs af forvaltningen og de tre teams.

  Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv varetager arbejdet med at samle den endelige udviklingsplan for Aabenraa. Udviklingsplanen sammensættes på tværs af de tre projekter fra konkurrencen og ud fra byrådets beslutning om anbefalinger om viderebearbejdning.

  De tre teams modtager hver en arbejdsopgave svarende til deres vinderhonorar og viderebearbejder udvalgte delelementer i deres projekter. Opgaverne til de tre teams er beskrevet i styregruppens anbefalinger til det videre arbejde.

  Kultur, Miljø & Erhverv samler afslutningsvist op på det viderebearbejdede materiale og sikrer overensstemmelse mellem delopgaver og den samlende udviklingsplan.

  Endelig udviklingsplan for Aabenraa, forventes politisk behandlet i fagudvalg og byråd i marts 2014.

  Ved samme møde forventes politisk behandling af Program for Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Områdefornyelse Aabenraa Midtby skal til dels være med til at realisere planerne for Fremtidens Købstad. Realisering forventes påbegyndt sensommeren 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Idet bedømmelseskomitéen har udpeget tre vindere frem for én, er der i dialog med Realdania aftalt, at det samlede projektbudget udvides sådan, at der bliver vinderhonorar (honoreret arbejdsopgave) til alle tre teams.

  Viderebearbejdningen giver Aabenraa Kommune mulighed for at komme et spadestik dybere i retning mod en realisering af planerne for Fremtidens Købstad.

  Projektet skal pga. honorar til de 3 vindere tilføres yderligere midler, der fordeles ligeligt mellem Realdania og Aabenraa Kommune.

  Dette indebærer en merudgift for Aabenraa Kommune på anslået 150.000 kr. i forhold til oprindeligt budget.

  Jf. budgetkontrol i PTU finansieres merudgiften af Planlægning indenfor Plan- og Trafikudvalgets budget.

  Høring/udtalelse

  Fra den 10. oktober 2013 til 3. november 2013, har de tre vinderprojekter været fremlagt for offentligheden, og det har været muligt for offentligheden at afgive høringsbemærkninger til projekterne.

  Der er indkommet 8 høringssvar.

  Resumé af høringsbemærkninger samt forvaltningens bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styregruppens anbefalinger til det videre arbejde mod en endelig udviklingsplan for Aabenraa by vedtages, og

  at høringsbemærkninger fra offentlighedsfasen tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 28-11-2013

  1. at anbefales godkendt, og

  2. at tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21695, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 69, område mellem Gammelhavn og Mølleåen, erhvervshavn med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. september 2013 til den 20. november 2013.

  Lokalplanen åbner mulighed for ved opfyldning af Sydhavn samt nye kajanlæg ved Sønderjyllandskajen, at tilvejebringe nye åbne og fleksible bagarealer til kajanlæggene med henblik på, at skaffe plads til projektlaster, råstoffer og mulighed for nybyggeri.

  Tidligere byråds- og udvalgsbeslutninger der vedrører opfyldning af Sydhavn har været:

  Byrådets vedtagelse af Udviklingsplan for Aabenraa Erhvervshavn, 21. december 2011.

  Byrådsbeslutning den 27. februar 2013, sag nr. 32 med baggrund i Kystdirektoratets pålæg om at renovere nordkajen – 3. at i beslutningen er relevant for lokalplansagen, idet der jf. tidligere beslutning ikke gives tilladelse til opfyldning af Sydhavn, førend detailplanlægning for et nyt byhavnsbassin indeholdende anlægs- og driftsoverslag og model for finansiering af bassinet er gennemført.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede den 6. juni 2013 i forbindelse med godkendelse af lokalplangrundlaget, at der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn og besluttede, at havnen får mulighed for at opføre bebyggelse på de opfyldte arealer, der var forudsat etableret til projektlaster og råstoffer 

  Byrådet besluttede den 18. september 2013, at fremlægge de to forslag til lokalplaner offentligt i 8 uger.

  Forslag til Lokalplan nr. 69 har været fremlagt samtidigt med forslag til Lokalplan nr. 68 område ved Mølleåen og byhavn.

  Formålet med Lokalplan nr. 68 er, at tilvejebringe mulighed for etablering af ny byhavn, som erstatning for de bådepladser, der forsvinder med opfyldelsen af Sydhavn, jf. byrådsbeslutningen den 27. februar 2013 sag nr. 32.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af de to lokalplanforslag, er der indkommet 25 indsigelser og bemærkninger. Flere af indsigelserne er ledsaget af underskriftindsamlinger. I forbindelse med en af indsigelserne er der indsamlet i alt ca. 900 underskrifter mod vedtagelsen af de to lokalplaner. Desuden var indsendt 50 enslydende indsigelser pr. brev eller mail. I en af indsigelsen fremgår, at man agter at påklage lokalplanerne nr. 68 og 69 til Natur- og Miljøklagenævnet, såfremt de vedtages. Der er påstand om retlige mangler i de to lokalplanforslag og den tilhørende miljøvurdering.

  Der er ligeledes indsigelser og bemærkninger fra havneerhvervene om, at de to lokalplaner ikke er rummelige nok og at der bør gives videre rammer end dem der er givet i de to fremlagte lokalplanforslag. Endvidere ønskes byhavnen indskrænket.

  Skal dette imødekommes, vil Lokalplan nr. 69 skulle fremlægges på ny i henhold til Planlovens §2,7 stk. 2, vedrørende ændring af planer i forbindelse med endelig vedtagelse.

  De to lokalplaner skal formelt behandles hver for sig. Men da langt de fleste indsigelser går på begge lokalplaner og den indbyrdes sammenhæng, er Indsigelsesnotat af 5. december 2013 enslydende for behandlingen af de to lokalplanforslag.

  Kultur, Miljø & Erhverv ser tre muligheder for beslutning:


  1. Lokalplan nr. 69 vedtages endeligt
  Det indstilles til byrådet, at vedtage Lokalplan nr. 69 med de mindre ændringer som er foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013.

  2. Lokalplan nr. 69 fremlægges på ny i 8 ugers høring

  Det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr. 69 tilrettes med de ændringer som er foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013 og fremlægges på ny i 8 uger. Dette giver mulighed for, at indarbejde havneerhvervenes ønsker til videre rammer, hvis dette ønskes og at der kan suppleres med yderligere bestemmelser for områdets disponering og herunder eventuelt ændret afgrænsning mellem erhvervshavn og byhavn.

  3. Lokalplan nr. 69 vedtages ikke

  Det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr. 69 ikke vedtages, idet Sydhavn ikke ønskes opfyldt. Dette medfører også at udvidelsen af Sønderjyllandskajen ikke kan gennemføres. Som konsekvens heraf bør Lokalplan nr. 68 heller ikke vedtages. Lokalplan M41 vil således fortsat være gældende.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning, §27 - endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.024.E Sydhavn. Området er udlagt til erhvervsområde og må anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg og virksomheder i miljøklasse 2-5. Den del af erhvervsområdet, hvor der placeres klasse 5 virksomheder er omgivet af en 150 meter bred miljøkonsekvenszone.

  Der har sammen med forslag til Lokalplan nr. 68 været fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 39, hvor rammeområde 1.1.024.E indskrænkes i forbindelse med udlæg af areal til ny byhavn.

  Kommuneplanen fastlægger, at bygningshøjden mod kajerne må være op til 50 meter og maks. 15 meter mod Skibbroen.

  Gældende Lokalplan M41 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 69.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 25 høringssvar.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 5. december 2013.

  Nogle af indsigelserne gælder også den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med forslag til Lokalplan nr. 69.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 69 - Område mellem Gammelhavn og Mølleåen vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Sagen udsættes indtil der foreligger en juridisk vurdering af de retlige indsigelser (Planlovens §11d) indsendt af DI og Arbejdsgiverforeningen Aabenraa Havn samt der er indarbejdet ønskerne fra Aabenraa Havn.

  For ændringsforslaget stemte Jan Riber Jakobsen, Folke G. Kryger, Jørgen Witte og Poul Solberg Hansen.

  Imod stemte Philip Tietje, Gert Larsen og Hans Henrik Philippsen.

  Efterfølgende begærede Philip Tietje, Gert Larsen og Hans Henrik Philippsen sagen forelagt i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2013

  Anbefales godkendt af 8.

  Imod stemte Jan Riber Jakobsen (C), Povl Kylling Petersen (A), Jørn Ulrik Larsen (F).

  Jan Riber Jakobsen stemte imod med begrundelsen, at det er imod styrelsesvedtægten.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt, idet 20 stemte for.

  Imod stemte:

  Jørgen Witte (A), Jan Riber Jakobsen (C), Gert Nordklitgaard (UP), Jørn Ulrik Larsen (F), Christian Panbo (A), Ejler Schütt (O), Povl Kylling Petersen (A), Folke Kryger (A) og Helga Nørgaard (A).

  Undlod at stemme:

  Poul Solberg Hansen (A).

  Jørgen Witte og Jan Riber Jakobsen stemmer imod med begrundelsen, at sagen skulle være behandlet i Plan- og Trafikudvalget.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11815, Sagsinitialer: klh

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 25 høringssvar.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 5. december 2013.

  Nogle af indsigelserne gælder også den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med forslag til Lokalplan nr. 68 og 69.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 68 – Område ved Mølleåen vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Sagen udsættes indtil der foreligger en juridisk vurdering af de retlige indsigelser (Planlovens §11d) indsendt af DI og Arbejdsgiverforeningen Aabenraa Havn samt der er indarbejdet ønskerne fra Aabenraa Havn.

  For ændringsforslaget stemte Jan Riber Jakobsen, Folke G. Kryger, Jørgen Witte og Poul Solberg Hansen.

  Imod stemte Philip Tietje, Gert Larsen og Hans Henrik Philippsen.

  Efterfølgende begærede Philip Tietje, Gert Larsen og Hans Henrik Philippsen sagen forelagt i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2013

  Anbefales godkendt af 8.

  Imod stemte Jan Riber Jakobsen (C), Povl Kylling Petersen (A), Jørn Ulrik Larsen (F).

  Jan Riber Jakobsen stemte imod med begrundelsen, at det er imod styrelsesvedtægten.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt, idet 20 stemte for.

  Imod stemte:

  Jørgen Witte (A), Jan Riber Jakobsen (C), Gert Nordklitgaard (UP), Jørn Ulrik Larsen (F), Christian Panbo (A), Ejler Schütt (O), Povl Kylling Petersen (A), Folke Kryger (A) og Helga Nørgaard (A).

  Undlod at stemme:

  Poul Solberg Hansen (A).

  Jørgen Witte og Jan Riber Jakobsen stemmer imod med begrundelsen, at sagen skulle være behandlet i Plan- og Trafikudvalget.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og forslag til Lokalplan nr. 68 - Område ved Mølleåen, rekreativt område og byhavn med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. september 2013 til den 20. november 2013.

  Lokalplanen åbner mulighed for, at etablere en ny byhavn, som erstatning for de bådepladser, der forsvinder med opfyldningen af Sydhavn.

  Tidligere byråds- og udvalgsbeslutninger der vedrører opfyldning af Sydhavn har været:

  Byrådets vedtagelse af Udviklingsplan for Aabenraa Erhvervshavn, 21. december 2011.

  Byrådsbeslutning den 27. februar 2013, sag nr. 32 med baggrund i Kystdirektoratets pålæg om, at renovere nordkajen – 3. at i beslutningen er relevant for lokalplansagen, idet der jf. tidligere beslutning ikke gives tilladelse til opfyldning af Sydhavn, førend detailplanlægning for et nyt byhavnsbassin indeholdende anlægs- og driftsoverslag og model for finansiering af bassinet er gennemført.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede den 6. juni 2013, i forbindelse med godkendelse af lokalplangrundlaget, at der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn og besluttede, at havnen får mulighed for at opføre bebyggelse på de opfyldte arealer, der var forudsat etableret til projektlaster og råstoffer 

  Byrådet besluttede den 18. september 2013, at fremlægge de to forslag til lokalplaner offentligt i 8 uger.

  Forslag til Lokalplan nr. 68 har været fremlagt samtidigt med forslag til Lokalplan nr. 69 - Område mellem Gammelhavn og Mølleåen. Formålet med Lokalplan nr. 69 er at give mulighed for opfyldning af Sydhavn og give mulighed for udvidelse af Sønderjyllandskajen.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af de to lokalplanforslag er der indkommet 25 bemærkninger og indsigelser. Langt de af fleste indsigelserne retter sig mod Lokalplan nr. 69 og dennes mulighed for at der kan ske opfyldning af Sydhavn. Men indsigelserne er kædet sammen med Lokalplan nr. 68 og den byhavn, der af både fortalerne for Sydhavns opfyldning og modstanderne af opfyldningen, findes overflødig.

  Indsigelser fra havneerhvervene peger på at byhavnen tager for meget areal fra erhvervshavnen, reducerer erhvervsvirksomhedernes udviklingsmuligheder og derfor enten helt skal opgives eller reduceres væsentligt.

  De to lokalplaner skal formelt behandles hver for sig. Men da langt de fleste indsigelser går på begge lokalplanforslag og den indbyrdes sammenhæng, er Indsigelsesnotat af 5. december 2013 enslydende for behandlingen af de to lokalplanforslag. Såfremt Lokalplan nr. 69 ikke vedtages, er der dog ingen grund til at vedtage Lokalplan nr. 68.

  Kultur, Miljø & Erhverv ser tre muligheder for beslutning:

  1. Lokalplan nr. 68 vedtages endeligt såfremt Lokalplan nr. 69 ligeledes vedtages endeligt

  Det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr. 68 vedtages og tilrettes med de mindre ændringer som foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013. Dette kun såfremt Lokalplan nr. 69 også vedtages.

  2. Lokalplan nr. 68 fremlægges på ny i 8 ugers høring såfremt Lokalplan nr. 69 ligeledes fremlægges på ny

  Det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr. 68 tilrettes med de ændringer som foreslået i Indsigelsesnotat af 5. december 2013 og fremlægges på ny i 8 uger. Dette kun såfremt Lokalplan nr. 69 fremlægges på ny. Dette giver mulighed for, at justere afgrænsningen mellem erhvervshavnen og byhavnen.

  3. Lokalplan nr. 68 vedtages ikke

  Det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr. 68 ikke vedtages endeligt. Derved opgives muligheden for en byhavn og området der var udlagt til byhavn vil fortsat være omfattet af Lokalplan M41.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, §27 – endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.024.E Sydhavn. Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-5. Etablering af en byhavn, som er at betegne som et rekreativt område er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Der var derfor fremlagt et forslag til kommuneplantillæg nr. 39, der udlægger området til rekreative formål ved, at rammeområde 1.1.043.F udvides ind i rammeområde 1.1.024.E. Rammebestemmelserne i område 1.1.024.E er ligeledes ændret vedrørende miljøklasser, idet eksisterende korn- og foderstofvirksomhed kan om- og udbygge i miljøklasse 6 inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.

  Såfremt Lokalplan nr. 68 ikke vedtages, er der kun behov for at vedtage kommuneplantillæg nr. 39 for så vidt forholdet ved førnævnte korn- og foderstofvirksomhed, men ikke udlægget til rekreative formål.

  Såfremt Lokalplan nr. 68 vedtages endeligt aflyses Lokalplan M41 inden for lokalplanområdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43544, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 59 – Område til erhverv og offentlige formål mellem Nygade og Lavgade, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2013 til den 3. juli 2013. Endvidere har der været en foroffentlighed jf. Planloven.

  Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at VUC kan udvide skolen. Lokalplanen har endvidere til formål, at sikre arealer til ændring af Lavgadeparken. De 6 indsendte høringssvar har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen.

  VUC har efter høringsperiodens udløb imidlertid anmodet om, at opføre en midlertidig undervisningspavillon på matr. nr. 1234 Aabenraa. Dette skyldes, at skolen påtænker at finde en anden placering af skolen, men har behov for en midlertidig løsning indtil dette er afklaret. Opførelse af en pavillon forudsætter en ændring af lokalplanens anvendelses- og bygningsregulerende bestemmelser.

  For at sikre, at der ikke både kan opføres en pavillon og en udvidelse af VUC mod vest foreslås der fastsat en bestemmelse i lokalplanen om, at der kun må opføres bebyggelse i byggefelt 1 (udvidelse mod vest) såfremt der ikke er opført bebyggelse i byggefelt 2 (pavillon) og omvendt. Hvis pavillonen skal være permanent, skal den udføres så den bl.a. overholder energikravene jf. BR10, opvarmes med fjernvarme jf. lokalplanen, og opføres på et fundament, der opfylder bygningsreglementets krav hertil. Opfylder pavillonbygningen ikke disse krav kan der kun gives tilladelse for 3 år.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.018.C i Kommuneplan 2009. Der var udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør at bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og en højde på til 16 meter. En del af området er omfattet af Lokalplan M71.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 59 medfører, at en del af Lokalplan M71 aflyses.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar.

  Høringssvarene samt VUC´s ønsker til ændringer er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 30. oktober 2013.

  Der har været partshøring af ændringsforslaget fra VUC. Svarende herfra er medtaget i indsigelsesnotat af 30. oktober 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 59 og kommuneplantillæg nr. 35.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 35 til kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 59 – Område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade i Aabenraa, vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i notat af 30. oktober 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013.

  Lokalplanen åbner mulighed for, at etablere en ny skole - Lyreskovskolen, nedrive dele af og ombygge den nuværende Bov Skole og etablere et nyt boligområde nord for den kommende Lyreskovskolen.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 3.1.064.D – Offentlige formål, 3.1.049.B, 3.1.063 – Boligområde og 3.1.073.N og 3.1.74.N – rekreativt område.

  Der var fremlagt et forslag til kommuneplantillæg nr. 36 sammen med forslag til Lokalplan nr. 60. Med kommuneplantillægget ændres rammeområdegrænserne således, at der inden for lokalplanområdet er et rammeområde for skoleområdet – 3.1.063.D og et for boligområdet 3.1.064.B.

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 60, ophæves Lokalplan nr. 2/45, Boligområde øst for Hærvejen og Lokalplan nr. 1/68, Område ved Bov Skole.

  Zonegrænserne ændres ikke, idet hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Desuden har Kultur, Miljø & Erhverv nogle mindre ændringsforslag som følge af den igangværende projektering af Lyreskovskolen.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 14. november 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 60 og kommuneplantillæg nr. 36.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen og boligområde, Bov vedtages endeligt med de ændringer der er foreslået i indsigelsesnotat af 14. november 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 28-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der blev på mødet givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde. I både 2012 og 2013 har der ligeledes været afsat 1 mio. kr. til formålet.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution, og der er pt. oprettet 119 småbørnspladser fordelt på 12 institutioner.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål..

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2014 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

  Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2014 på 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 26-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kirsten Nørgård Christensen, Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/22030 , Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune den 28. november 2013 fremsendt skema B ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til 2. etape, udbygning med 43 plejeboliger samt servicearealer på Plejecenter Lergården i Aabenraa.

  Skema B ansøgning, Skema B for bolig- og servicedel, økonomisk oversigt samt totaløkonomisk vurdering beror i sagen.

  Byrådet godkendte den 30. oktober 2013, skema A for det samlede projekt.

  Der har den 5. november været afholdt licitation på projektet, og det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget.

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen ved skema B er 691.300 kr. mindre end ved skema A, hvilket skyldes en mindre regulering af boligarealerne til 74,5 m2. Anskaffelsessummen for servicedelen er svarende til skema A, men der er sket en arealmæssig regulering (ca. 40 m2 ekstra nybyggeri og 23 m2 ekstra ombygning).

  Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af ældrecenter Lergården, Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev oprindeligt godkendt et samlet rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr., den forventede kommunale udgift er opgjort til 20,474 mio. kr., hvilket betyder en manglende finansiering på 5,974 mio. kr. Denne manko blev af Socialudvalget foreslået finansieret af salgsindtægter på 3,21 mio. kr. samt tilskud på 1,72 mio. kr. til etablering af servicearealer.

  Dette betyder en manglende finansiering på 1,044 mio. kr. i forhold til det godkendte projekt.

  På Byrådets møde den 30. oktober 2013 blev det besluttet at følge Socialudvalgets indstilling, dog kunne det ikke anbefales at salgsindtægten på 3,21 mio. kr. i 2014 skulle indgå i finansieringen.

  Der mangler således en samlet finansiering på 4,254 mio. kr., som det forudsættes at Socialudvalget fremkommer med forslag til indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014-2016. Beslutningen herom vil ske på et af udvalgets første møder i 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at den samlede anlægsudgift på 71,471 mio. kr. til boligdelen godkendes, og

  at den samlede anlægsudgift på 16,303 mio. kr. til servicedelen godkendes.

  Socialudvalget

  Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

  Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Socialudvalget den 13-12-2013

  Udgået, med orientering om sagens behandling i Økonomiudvalget.

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen, Else Gehrke Hansen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/2001, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt bygningerne, der husede Plejehjem Midtpunkt, skal overdrages til Økonomiudvalget (grundsalg), med henblik på videreformidling eller salg.

  Plejehjem Midtpunkt var, som en del af Plejeboligstrategien, planlagt til lukning i 2014, men i forbindelse med Socialudvalgets budgetkontrol pr. 31. marts 2012, blev det besluttet at fremskynde lukningen til 2013. Plejehjemmets sidste beboere blev overflyttet til Rise Plejehjem i februar 2013. Bygningerne har siden stået tomme.

  Udvalget har den 13. december 2012 (sag 124) drøftet muligheder for anvendelse af Plejehjem Midtpunkt i Bolderslev. Der er ikke fundet alternative anvendelsesmuligheder.

  Økonomi og afledt drift

  Ejendommen er i 2012 vurderet til 8,600 mio. kr.

  Der resterer pr. 30. september 2013 en samlet restgæld på 3,289 mio. kr. fordelt på 2 lån med en restgæld på henholdsvis 0,055 mio. kr. og 3,235 mio. kr. Det førstnævnte lån udløber i 2013.

  Der er i budget 2013 i Socialudvalgets regi afsat 2,73 mio. kr. til indfrielse af restgælden, hvilket svarer til restgælden pr. 31. december 2017. Det resterende beløb foreslås finansieret indenfor Pleje og Omsorgs samlede driftsramme i 2013.

  Der er i Pleje og Omsorgs budget samlet afsat 0,139 mio. kr. årligt til bygningsdrift.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at bygningerne, som husede Midtpunkt Plejehjem, overdrages til Økonomiudvalget (grundsalg) med henblik på salg af ejendommen,

  at budgettet vedr. de årlige driftsudgifter på 0,139 mio. kr. finansieres af Socialudvalget,

  at den manglende finansiering på 0,559 mio. kr. til indfrielse af lånet finansieres via et forventet mindre forbrug på den aftalestyrede enhed Plejecenter Syd.

  Socialudvalget

  Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

  Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Socialudvalget den 13-12-2013

  Udgået, med orientering om sagens behandling i Økonomiudvalget.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen, Else Gehrke Hansen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40117, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler taksterne for de specialiserede tilbud, der reguleres som en konsekvens af implementeringen af tilsynsreformen 1. januar 2014.

  Med tilsynsreformen samles tilsynene med de sociale institutioner i fem tilsynskommuner der skal varetage tilsynsopgaven med tilbuddene i alle landets kommuner. Socialtilsyn Syd placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i socialtilsynene.

  Styringsaftalerne i de fem regioner angiver en overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger vedrørende andelen af central ledelse og administration. De enkelte socialtilsyn fastholder overheadniveauet fastlagt i KKR regi.

  For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med døgntilbud efter; §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service samt tilbud i form af hjælp og støtte efter § 85 (jf. ABL § 105), fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede tilbud.

  Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse og tilsynets omfang, og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser.

  I det nye socialtilsyn er det forudsat, at taksten opkræves direkte hos de omfattede tilbud, som indregnes omkostningerne til tilsynet i den takst, som tilbuddene opkræver hos de visiterende kommuner.

  Taksterne for tilsyn og godkendelse differentieres efter tilbuddenes størrelse. Herudover skal der fastsættes og opkræves en forhøjet takst, når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn. Taksterne fastsættes på grundlag, af de budgetterede omkostninger til varetagelse af opgaven.


  Vedhæftet som bilag er de nyberegnede takster udarbejdet af Budgetafdelingen.

  Lovgrundlag

  Lov om socialtilsyn, juni 2013.

  Økonomi og afledt drift

  I det nye tilsyn er det forudsat at taksten opkræves direkte hos de omfattede tilbud. Hidtil har Aabenraa Kommune udelukkende beregnet 0,5 % overhead for tilsyn vedr. beboere fra andre kommuner. Det nye tilsyn betyder, at institutionerne fremover skal afregne tilsynstakster for både egne beboere og beboere fra andre kommuner.

  I Handicap & Psykiatris regi er der 213 pladser i botilbud, hvoraf de 166 pladser er besat med Aabenraa borgere og 47pladser af borgere fra andre kommuner.

  Det betyder, at visitationsrammen belastes med en årlig merudgift i 2014 på netto 1,045 mio. kr. pga. af der fremover skal betales for tilsyn for såvel egne borgere som borgere fra andre kommuner.

  Det bemærkes, at Sundhed & Omsorg (i Økonomiudvalgets regi) er tilført midler via Lov- og Cirkulære på 0,224 mio. kr. i 2014. Disse midler er dog tilført kommunerne med henblik på indførelsen af en kvalitetsmodel.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at takstændringerne godkendes,

  at finansieringen til de ændrede takster indgår i den første budgetkontrol i 2014.

  Socialudvalget

  Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

  Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Socialudvalget den 13-12-2013

  Udgået, med orientering om sagens behandling i Økonomiudvalget.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen, Else Gehrke Hansen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2013

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40295, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54116, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20213, Sagsinitialer: jfh