Beslutningsprotokol

onsdag den 29. januar 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Mette Hørlück, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Christian Panbo, Signe Bekker, Erik Uldall Hansen, Svend Hansen Tarp , Helga Nørgaard, Dorte Soll, Michael Christensen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Mette Hørlück. Sag nr. 64 til og med nr. 68 udgår.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39939, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende byrådsmøde den 4. december 2013 blev fire byrådsmedlemmer samt fire suppleanter valgt til bestyrelsen for Aabenraa Havn. Nu skal der udpeges to erhvervsrepræsentanter.

  De to erhvervsrepræsentanter skal have særlig erhvervsmæssige forudsætninger inden for havnedrift, transportbranchen eller beslægtede områder.

  Havnebestyrelsen indstiller følgende to personer til bestyrelsen:

  Niels Bergh-Hansen (tidl. Koncerndirektør DONG Energy) og

  Poul Bruun (Vicedirektør ITD).

  Medarbejderne på havnen har genvalgt Brian Paulsen som deres repræsentant i bestyrelsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Niels Bergh-Hansen og Poul Bruun udpeges som erhvervsrepræsentanter til bestyrelsen for Aabenraa Havn.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40024, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

  Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af byrådets medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges 7 medlemmer - heriblandt borgmesteren - til valgbestyrelsen ved kommunale valg samt tilsvarende antal stedfortrædere, og

  at Byrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt de øvrige 6 medlemmer af valgbestyrelsen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Valgt blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (Philip Tietje)

  Kirsten Nørgård Christensen (Tim Wulff)

  Ejler Schütt (H. Kristian Wollesen)

  Kaare Solhøj Dahle (Christian G. Lauridsen)

  Erwin Andresen (Kurt Andresen)

  Svend Hansen Tarp (Kim Brandt)

  Michael Christensen (Jan Riber Jakobsen)

  Svend Hansen Tarp blev valgt som næstformand.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40034, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

  Der skal vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. Aabenraa Kommune alene udgør en opstillingskreds. Til valgbestyrelsen for en opstillingskreds, der kun består af én kommune, skal der vælges 5 medlemmer.

  Valgbestyrelsens medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer ved forholdstalsvalg. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen og udgør dermed det ene af de medlemmer, der skal vælges til valgbestyrelsen.

  Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges 5 medlemmer og 5 stedfortrædere.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Valgt blev (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (Philip Tietje)

  Tim Wulff (Bent Ulrik Sørensen)

  Ejler Schütt (Christian G. Lauridsen)

  Erwin Andresen (Kurt Andresen)

  Svend Hansen Tarp (Kim Brandt)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/913, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg blev etableret i 2006, og har som formål at drøfte sager af fælles interesse. Koordinationsudvalget tager udgangspunkt i den sønderjyske sammenhængskraft og det historiske interessefællesskab.

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg består af to repræsentanter fra hver af de fire kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

  Borgmestrene er selvskrevne til at sidde i udvalget. Derudover skal hver kommune udpege yderligere ét byrådsmedlem.

  Der afholdes fire årlige møder.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (født medlem)

  Povl Kylling Petersen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1095, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  I 2009 indgik Aabenraa og Sønderborg Kommuner og Flensborg by et samarbejde, kaldet Grænsetrekanten.

  Formålet med samarbejdet er at styrke regionen og løse de opgaver i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver god mening.

  De samarbejdsemner der p.t. arbejdes med er erhverv, klima, turisme og delvis infrastruktur.

  Sammensætning:

  Hver kommune skal udpege tre byrådsmedlemmer samt borgmesteren. Det tilstræbes, at der udpeges minimum én repræsentant for mindretallet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre byrådsmedlemmer ud over borgmesteren.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Philip Tietje

  Kim Brandt

  Erwin Andresen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/918, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har til formål i et samarbejde mellem offentlige og private partnere at skabe en dynamisk udvikling, således at

  • Sønderjylland er et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig.
  • Sønderjylland er et attraktivt sted at drive virksomhed, hvor der er fokus på at skabe sunde og udviklende arbejdspladser.

  URS består af 26 medlemmer, der udpeges af følgende parter: Kommuner, erhverv, erhvervsforeninger, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.

  Der udpeges én repræsentant fra hver af de fire sønderjyske kommuner. Det er normalt kommunens borgmester, der udpeges.

  URS ledes af et formandskab bestående af en formand og en næstformand. Formanden udpeges af og blandt repræsentanterne fra private virksomheder. Næstformanden udpeges af og blandt kommunernes repræsentanter.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til UdviklingsRåd Sønderjylland.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2360, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig er et forum for grænseoverskridende samarbejde. I samarbejdet indgår Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Region Syddanmark, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune skal udpege ét medlem og én suppleant til bestyrelsen. Kommunens borgmester har indtil nu været udpeget som medlem, med et byrådsmedlem som suppleant.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (Ejler Schütt)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2371, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig varetager opgaver indenfor kultur, skole, sprog, ungdom og sport.

  Aabenraa Kommune skal udpege to medlemmer til udvalget. Den ene skal være formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Den anden skal være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden skal der udpeges en fælles suppleant for de to medlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges som medlem af Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig,

  at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget udpeges som medlem af Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig, og

  at der udpeges en fælles suppleant til Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (fælles suppleant nævnt i parentes):

  Tim Wulff

  Christian Panbo

  (Signe Bekker)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2535, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  GroNet er en forening bestående af private virksomheder og Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Foreningen formål er at medvirke til at øge regionens bæredygtighed og vækst ved at sætte fokus på miljø, arbejdsmiljø, ledelse og social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre.

  Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen, fortrinsvis borgmester eller udvalgsformand.

  Foreningen har både fokus på miljø og på vækst/erhverv. Økonomisk hører foreningen under Teknik- og Miljøudvalget, og det har tidligere været formanden for Teknik- og Miljøudvalget, der har været udpeget. Men formanden for Vækst- og Udviklingsudvalget eller formanden for Økonomiudvalget kunne også være relevante medlemmer.  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen for groNet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2501, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S formål er at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. Selskabet ejes af 14 kommuner, og ligger i Fredericia Kommune.

  Hver kommune skal udpege en repræsentant og en suppleant til repræsentantskabet. Der skal udpeges byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges en repræsentant og en suppleant til repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S blandt byrådets medlemmer.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Bent Sørensen (Jens Wistoft)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2184, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  KL og Miljøministeriet indgik i 2009 en aftale om styringsmodeller for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen.

  Kommuner, som indgår i et vandopland, nedsætter en vandoplandsstyregruppe med repræsentanter fra alle kommunerne. Styregruppen skal identificere mulige og sandsynlige projekter i vandoplandet samt godkende disse.

  Der skal udpeges et byrådsmedlem. Tidligere har formanden for Teknik- og Miljøudvalget været udpeget.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til vandoplandsstyregruppen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2191, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og brug.

  Der skal udpeges en politisk og en administrativ repræsentant til brugerrådet. Alle medlemmer af brugerrådet skal have lokal tilknytning.

  Niels Ottesen Juhlsgaard, Kultur, Miljø & Erhverv, har udtrykt ønske om at forsætte som administrativ repræsentant for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at udpeges en politisk repræsentant blandt byrådsmedlemmer, og

  at Niels Ottesen Juhlsgaard udpeges som administrativ repræsentant.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Jens Wistoft

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39856, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) er et ekspertisecenter for borgere med funktionsnedsættelse på tale-, høre-, syns- eller mobilitetsområdet. CHK er et fælleskommunalt samarbejde mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommuner.

  Bestyrelsen består af:

  • 1 medlem udpeget af byrådet i Aabenraa Kommune,
  • 1 medlem udpeget af byrådet i Haderslev Kommune,
  • 1 medlem udpeget af byrådet i Sønderborg Kommune,
  • 1 medlem udpeget af byrådet i Tønder Kommune,
  • 4 medlemmer udpeget af forretningsudvalgene for De Samvirkende Invalideorganisationer i de fire kommuner,
  • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medlemmer, og
  • 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen for CHK.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Mette Hørlück

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer §30, har Byrådet den 28. februar 2007 besluttet, at nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

  Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til Byfornyelsesloven af 5 medlemmer:

  2 kommunale repræsentanter

  2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser

  1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

  Der skal udpeges nye medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget, idet medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

  Byrådet besluttede ligeledes den 28. februar 2007, at de 2 kommunale repræsentanter er formanden og næstformanden i Planlægningsudvalget, nu Vækst- og Udviklingsudvalget, samt en suppleant for hver.

  Plan- og Trafikudvalget udpegede den 4. marts 2010 formand i udvalget til næstformand i Bygningsforbedringsudvalget og andet medlem til formand for Bygningsforbedringsudvalget.

  Jf. vejledning fra Kommunernes Landsforening kan kommunen frit vælge hvem den ønsker at lade sig repræsentere af.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at byrådsbeslutning fra 2007 følges for så vidt angår, at de 2 kommunale repræsentanter er medlemmer af Vækst- og Udviklingsudvalget, for herved at sikre forankring i byrådet i forbindelse med budgetforhandling og aktuelle sager.

  Til varetagelse af grundejerinteresser har Andelsboligernes Interesseorganisation udpeget Tage Juul, Padborg (suppleant Poul Erik Jensen, Padborg).

  Til varetagelse af grundejerinteresser har Aabenraa Grundejerforening udpeget Steen Poul Steenberg, Aabenraa (suppleant Elisa Marloth, Aabenraa).

  Til varetagelse af bevaringsinteresser har Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland udpeget rådets formand Kim Furdal, Aabenraa (suppleant Mads Thuesen Møller, Aabenraa).

  Der bør medfølge diæter til medlemmer i Bygningsforbedringsudvalget, som ikke er medlem af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget for 2014 afsat 0,3 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at formand og næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget er medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget,

  at der udpeges 2 suppleanter for formanden og næstformanden til Bygningsforbedringsudvalget,

  at for bevaringsinteresserne er Kim Furdal (suppleant Mads Thuesen Møller) medlem af Bygningsforbedringsudvalget,

  at for grundejerinteresserne er Steen Poul Steenberg, Aabenraa (suppleant Elisa Marloth) medlem af Bygningsforbedringsudvalget,

  at for andelsboliginteresserne er Tage Juul (suppleant Poul Erik Jensen) medlem af Bygningsforbedringsudvalget, og

  at Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget 2014 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2014

  1. at Gert Larsen og Erik Uldall Hansen anbefales valgt,

  2. at Det anbefales, at Helga Nørgaard vælges som suppleant for Erik Uldall Hansen, og at Philip Tietje vælges som suppleant for Gert Larsen,

  3. at Godkendt,

  4. at Godkendt,

  5. at Godkendt, og

  6. at Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Gert Larsen (Philip Tietje)

  Erik Uldall Hansen (Helga Nørgaard).

  Der blev fremsat ændringsforslag til 6. at fra den Socialdemokratiske gruppe om, at forslaget til forretningsorden tilbagesendes til udvalget.

  Forslaget blev ikke vedtaget, da 17 (V og O) stemte imod og 13  (A, Ø, C, S og F) stemte for.

  6. at blev godkendt, idet 17 stemte for (V og O) og 13 (A, Ø, C, S og F) stemte imod.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/888, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Legatet er oprettet i 1956. Legatets formue består af beboelsesejendomme. Ejendommenes lejligheder tildeles enlige, hæderlige dansksindede kvinder eller ægtepar over 55 år som fribolig.

  Legatet bestyres af den danske sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, et dansksindet medlem af Aabenraa Byråd, samt et medlem af stifterens slægt.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et  byrådsmedlem til legatets bestyrelse.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Helga Nørgaard

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/883, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Legatet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer:

  • Borgmesteren i Aabenraa Kommune,
  • Social- og sundhedsudvalgsformaden i Aabenraa Kommune og
  • Bestyreren for Sydbank A/S, Rødekro afdeling.

  Legatportionerne uddeles hvert år i december måned. Legatets midler anvendes til fordel for:

  1. Familier med sukkersyge børn op til 18 år

  2. Familier med gangbesværede børn op til 18 år

  3. Familier med andre sygdomsramte eller handicappede børn.

  Midlerne skal kun anvendes indenfor tidligere Rødekro Kommune.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at borgmesteren og social- og sundhedsudvalgsformanden udpeges til legatbestyrelsen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Povl Kylling Petersen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/863, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Formålet med ”Sophie Juhls Almene Fond” er at udlodde fondens indtægter til børn og unge under 18 år med et fysisk handicap, evt. også til foreninger, grupper eller institutioner, bestående af børn og unge fysisk handicappede til opfyldelse af særlige behov, som ikke kan opnås med bistand fra det offentlige. Ansøgerne skal komme fra Sønderjylland – fortrinsvis Aabenraa Kommune.

  Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer – en repræsentant fra Dansk Handicap Forbund, en repræsentant fra Aabenraa Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, samt en neutral person, evt. en advokat. Fonden administreres af advokat Erik Steen Boe.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem af Social- og Sundhedsudvalget til bestyrelsen for ”Sophie Juhls Almene Fond”.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udvalget bemyndiges til selv at udpege til bestyrelsen blandt udvalgets medlemmer.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/890, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Legatbestyrelsen har tidligere bestået af fem medlemmer af byrådet – inkl. borgmesteren – i Rødekro Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatportionerne uddeles hvert år den 1. september. Legatets formål er ”at give støtte til unge mænd og kvinder af danske sindelag fra det af Rødekro Kommune omfattende Hjordkær sogn til hjælp til uddannelse, være sig af faglig eller boglig art, når de må fraflytte sognet for at opnå denne uddannelse”.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalget udpeges til legatbestyrelse.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/900, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Legatet bestyres af det til enhver tid siddende socialudvalg for tidligere Tinglev Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatets formål er at anvende midlerne til sociale formål i det tidligere Ravsted sogn, alt efter Socialudvalgets nærmere bestemmelser.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalget udpeges til legatbetyrelse.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/896, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Legatbestyrelsen har tidligere bestået af fem medlemmer af byrådet – inkl. borgmesteren – i Rødekro Kommune. Ved kommunesammenlægningen overtog Aabenraa Kommune administrationen af legatet, og Socialudvalget har været udpeget som legatbestyrelse.

  Legatportionerne uddeles hvert år den 1. september til ”en ung mand eller kvinde af dansk sindelag fra det af tidligere Rødekro Kommune omfattende Hjordkær sogn til hjælp til uddannelse, være sig af faglig eller boglig art”. 

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalget udpeges til legtbestyrelse.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39795, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende byrådsmøde den 4. december 2013 blev der valgt tre medlemmer til Hegnssynet. Ved en fejl blev der ikke besluttet hvem af de tre, der skal være formand.

  Valgt blev:

  Kaare Solhøj Dahle, Edmund Mogensen og Aksel Juhl.

  De tre samme personer blev udpeget som vurderingsmænd, jf. mark- og vejfredsloven.

  Der skal nu udpeges en formand for Hegnssynet. Der skal tilsvarende udpeges en formand for vurderingsmændene, jf. mark- og vejfredsloven.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at én af de tre medlemmer af Hegnssynet udpeges som formand for Hegnssynet, og

  at samme person bliver udpeget som formand for vurderingsmændene jf. mark- og vejfredsloven.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Kaare Solhøj Dahle som formand.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2251, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er en selvejende institution, stiftet af Lundtoft Erhvervsforening, Padborg Udviklingscenter, Rødekro Erhvervsråd, Tinglev-egnens Erhvervsråd og Aabenraa Erhvervsforening.

  EHAA’s formål er at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst – herunder styrkelse af værditilvæksten i området, jobskabelse, fastholdelse af arbejdspladser samt balancen mellem arbejdsstyrke og efterspørgsel efter arbejdskraft.

  EHAA ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. Af disse 9 medlemmer udpeger de 5 stiftere hver et bestyrelsesmedlem, turistforeningerne udpeger i fællesskab 1 medlem og Aabenraa Kommune udpeger 3 medlemmer - hvoraf det ene medlem er borgmesteren - blandt byrådsmedlemmerne.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 3 medlemmer – herunder borgmesteren - blandt byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for ”Erhvervenes Hus Aabenraa”.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Rasmus Lyngbak Bøgen

  Erwin Andresen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2167, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Folkehjem ledes af en bestyrelse på syv. Bestyrelsen sammensættes således:

  • Formanden for Sprogforeningen
  • Formanden for Sønderjydsk Skoleforening
  • Borgmesteren i Aabenraa Kommune
  • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd udenfor byrådets midte,
  • 1 medlem udpeget af Erhvervenes Hus
  • 1 medlem udpeget af Sprogforeningen

  Borgmesteren i Aabenraa Kommune er født formand for bestyrelsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges to medlemmer udenfor byrådets midte til bestyrelsen for Den selvejende institution Folkehjem.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (født formand)

  Kaj Damm

  Poul Erik Andersen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1163, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Fondens formål er at stille Sønderjyllandshallen til rådighed for arrangører af teater, opera, ballet, kongresser, koncerter, mødevirksomhed, udstillinger m.v.

  Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 -7medlemmer fra følgende steder:

  1. Sønderjyllands Symfoniorkester
  2. Aabenraa Kommune
  3. Teaterforeningen Folkeligt Samfund
  4. Handelsstandsforeningen
  5. Reserveret et arrangementselskab
  6. Kultursamvirket

  Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Fonden Sønderjyllandshallen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Niels Andreas Thulstrup.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39998, Sagsinitialer: JBP

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Tim Wulff (Thomas Rehder Juhl)

  Christian Panbo (Signe Bekker)

  Afbud: Mette Hørlück.

  Sagsfremstilling

  Museets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

  • 2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark blandt rådets medlemmer
  • 2 medlemmer udpeges af Haderslev Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 2 medlemmer udpeges af Tønder Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 2 medlemmer udpeges af Aabenraa Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeges af museets medarbejdere.

  Derudover skal der udpeges personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

  Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Perioden løber fra den 1. april i året efter afholdelsen af kommunale valg. Genudpegning kan finde sted.

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede på et møde den 13. januar 2014, at Tim Wulff og Christian Panbo udpeges som medlemmer med hhv. Thomas Rehder Juhl og Signe Bekker som suppleanter.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2247, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  ”Fonden til bevarelse af Postmestergården” har som formål at sikre offentlighedens adgang til den fredede have beliggende Søndergade 20, Aabenraa. Fonden har ansvar for havens vedligeholdelse.

  Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen. De øvrige 4 medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd. Det behøver ikke være byrådsmedlemmer.

  Fondens nuværende fundats er godkendt af Civilstyrelsen i 2004 efter at ejendommen blev solgt til et ejendomsaktieselskab, men med brugsret for fonden over ejendommens stueetage.

  Efterfølgende har Fonden afgivet brugsretten og der er i dag således kun havens vedligeholdelse at varetage.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen for ”Fonden til bevarelse af Postmestergården”.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (født formand)

  Ejler Schütt

  Carina Underbjerg Hansen

  Frank Søgaard

  Jette Harrild

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40020, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Den selvejende Institution Frøslevlejren har som formål at drive lejren, danne ansvarlig ramme om de aktiviteter, som institutionens bestyrelse beslutter skal være i lejren, og at bevare Frøslevlejren som et historisk mindesmærke fra 2. verdenskrig.

  Institutionen ledes af en bestyrelse på højst 5 medlemmer valg af og blandt byrådets medlemmer. Der vælges suppleanter for samtlige medlemmer.

  Valgene gælder normalt for 4 år og følger den kommunale funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

  Til at deltage i bestyrelsens møder - uden stemmeret - kan bestyrelsen udpege observatører blandt lejrens brugere og andre interesserede.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet  vælger 5 byrådsmedlemmer  og 5 personlige suppleanter til bestyrelsen for Den selvejende Institution Frøslevlejren.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Valgt blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (Kirsten Nørgård Christensen)

  Tim Wulff (Lars Kristensen)

  Kaare Solhøj Dahle (Ejler Schütt)

  Christian Panbo (Dorthe Soll)

  Michael Christensen (Helga Nørgaard)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2246, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Formålet med lokalråd er at sikre en formaliseret kontakt mellem museumsafdelingernes folkelige, geografiske og faglige bagland. Lokalrådene skal fungere som kanal for gensidig information og samarbejde samt fungere som sparringspartner for ledelsen af afdelingen.

  Museumsbestyrelsen har vedtaget, at Lokalrådet ved Institut for Sønderjysk Lokalhistorie sammensættes således:

  • 1 repræsentant udpeget af og blandt Museum Sønderjyllands bestyrelse
  • 1 repræsentant udpeget af Aabenraa Kommune
  • 1 repræsentant for Landsarkivet for Sønderjylland
  • 1 repræsentant for Historisk Samfund for Sønderjylland
  • 1 repræsentant for Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland
  • Forskningschefen i Statens Arkiver

  Aabenraa Kommunes repræsentant behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 1 repræsentant til Lokalrådet ved Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Tim Wulff

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1280, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Lokale aktionsgrupper er etableret med henblik på at administrere dele af landdistriktsprogrammet og er organiseret som foreninger, der – i samspil med lokale borgere og foreninger – skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter og fiskeriområder.

  Tilskudsmidler tilgår aktionsgrupperne fra statslige puljer og fra EU.

  Der er udpeget lokale aktionsgrupper i områder af Danmark, der betegnes som land- eller yderområder.

  Medlemmer – der udpeges af Byrådet – behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 fælles suppleant til bestyrelsen for LAG Aabenraa.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (fælles suppleant nævnt i parentes):

  Martin Ugilt Thomsen

  Erik Uldall Hansen

  (Eivind Underbjerg Hansen)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2157, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom ”Elisabethsminde”, der omfatter Callesensgade 2-4-6 i Aabenraa, og øvrige fælles anliggender for medlemmerne, der ejer lejlighederne i ejendommen.

  Bestyrelsen består af fire medlemmer, hvoraf ét medlem skal udpeges af Aabenraa Byråd. Der skal også udpeges en suppleant. Ejerforeningen ser gerne, at Aabenraa Byråd udpeger administrative medarbejdere for at sikre en tæt kontakt i hverdagen.

  Inge Jørgensen, Social & Sundhed, har udtrykt ønske om at forsætte som medlem af ejerforeningen. Claus Griepentrog, Kultur, Miljø & Erhverv, har udtrykt ønske om at forsætte som suppleant.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Inge Jørgensen udpeges som medlem af Ejerforeningen Elisabethsminde, med Claus Griepentrog som suppleant.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udgår.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/753, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution.

  Kollegiets formål er at etablere og drive en institution for unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov derfor, efter de regler, der gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig støtte.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  • 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse
  • 2 medlemmer indstillet af beboerne på et beboermøde

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. Byrådssekretariatet indstiller, at en administrativ medarbejder med økonomisk indsigt udpeges som det ene medlem til institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger regnskabschef Erik Borum og derudover 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa-Kollegiet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udgår.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/725, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  linkbjerg, Søndergade, Nybro Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution, som i efteråret 2012 er dannet ved en sammenlægning af  Klinkbjerg Kollegiet med Søndergade/Nybro Kollegiet.

  Institutionen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere selvejende almene ungdomsboliger i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer:

  • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 1 medlem valgt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde
  • 1 medlem valgt af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i boligerne.

  Medlemmet,  der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlem af Byrådet. Byrådssekretariatet indstiller, at en administrativ medarbejder med økonomisk indsigt udpeges til institutionens bestyrelse.

  Kollegiets administrator, som er Aabenraa Almene Boligselskab, oplyser at have kontaktet uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa og anmodet om indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen.

  3 uddannelsesinstitutioner indstiller at Jytte Branderup, IBC, genvælges til bestyrelsen. 1 uddannelsesinstitution har indstillet Jan Wilhelmsen, EUC Syd, til bestyrelsen.

  Af kollegiets vedtægter fremgår, at såfremt ”de nævnte uddannelsesinstitutioners ledelse ikke kan nå til enighed om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, foretages valget af kommunalbestyrelsen blandt de kandidater, som uddannelsesinstitutionernes ledelse har peget på.”

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at  Byrådet udpeger regnskabschef Erik Borum til bestyrelsen for Klinkbjerg, Søndergade, Nybro Kollegiet,

  at Byrådet udpeger Jytte Branderup som repræsentant for uddannelsesinstitutionerne og Jan Wilhelmsen som suppleant.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udgår.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/746, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  4. maj Kollegiet er en selvejende institution.

  Kollegiets formål er på ejendommen matr. nr. 2610 at etablere og drive et kollegium for unge under uddannelse.

  Kollegiet ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

  2 medlemmer udpeget af kollegianerrådet

  2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. Byrådssekretariatet indstiller, at en administrativ medarbejder med økonomisk indsigt udpeges som det ene medlem til institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at  Byrådet udpeger regnskabschef Erik Borum og derudover 1 medlem til bestyrelsen for 4. maj Kollegiet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udgår.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2165, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Møllemærsk 24 er opdelt i 3 ejerlejligheder.

  Aabenraa kommune ejer 2 af ejerlejlighederne og disse udgør hhv. 57,48% (boligdelen) og 34,47% (”service- og aktivitetscenterdelen”) af ejendommens samlede areal.

  Det resterende areal på 8,05% ejes af et ejendomsaktieselskab og har tidligere været anvendt som butikslokale.

  Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen og at varetage ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

  Bestyrelsen udpeges af ejerlejlighedsejerne og består af 5 medlemmer, hvoraf Aabenraa Kommune udpeger 4 medlemmer og ejeren af  butiksejerlejligheden 1 medlem.

  Formanden vælges blandt de kommunalt udpegede medlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Møllemærsk.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udgår.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1183, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsskolen Syd er en selvejende institution. Skolens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

  Skolen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer med stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således:

  • 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd,
  • 1 repræsentant fra de faglige organisationer udpeget af de sønderjyske FOA-afdelinger,
  • 1 repræsentant med kendskab til social- sundhedsområder udpeget af Region Syddanmark,
  • 2 medlemmer med kendskab til uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse og økonomi udpeges af bestyrelsen,
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt elever, og
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

  Social- og Sundhedsskolen Syd har bedt byrådet om at genudpege Ebbe Lilliendal som kommunens repræsentant, af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Ebbe Lilliendal er p.t. formand for bestyrelsen.

  Den nye bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2014.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Ebbe Lilliendal

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1658, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Statsskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aabenraa Kommune.

  Institutionen ledes af en bestyrelsen på 8 medlemmer med stemmeret, herunder 1 medlem der skal udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

  KKR Syddanmark har imidlertid meddelt, at udpegning til VUC, HF, gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner skal foretages med udgangspunkt i den pågældende institutions beliggenhedskommune. KKR vil alene forestå udpegning til regionsdækkende institutioner.

  Funktionsperioden er 4 år løbende fra 1. maj efter valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted.

  Bestyrelsen sammensættes således:

  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, jf. ovenfor
  • 1 medlem udpeges af Skolelederne Sønderjylland
  • 1 medlem udpeges af Syddansk Universitet
  • 1 medlem udpeges af Erhvervenes Hus, Aabenraa
  • 1 medlem udpeges af Region Syddanmark
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet  indstiller,

  at  Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2175, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for EFA-Syd (Erhvervsfaglig afklaring) Produktionshøjskole består af 7 medlemmer, der udpeges og vælges således:

  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Aabenraa Byråd
  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af LO
  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af DA
  • 1 bestyrelsesmedlem vælges af PPR, udpeges af bestyrelsen
  • 1 bestyrelsesmedlem vælges af beskæftigelseskonsulenterne i den grundtilskudsgivende kommune, udpeges af bestyrelsen
  • 1 bestyrelsesmedlem vælges af og blandt erhvervsskolernes studievejledere i skolens naturlige opland
  • 1 bestyrelsesmedlem vælges af skolens medarbejdere

  Det medlem – der udpeges af Byrådet – behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Funktionsperioden for medlemmet udpeget af Byrådet skal være sammenfaldende med Byrådets valgperiode.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for EFA-Syd Produktionshøjskole.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Kaare Solhøj Dahle.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2725, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der er oprettet kontaktråd på tre institutioner under Børn og Familie. Det drejer sig om Rønshoved skolehjem, Børne- og Handicapområdet og Familie- og Ungecenteret.

  I kontaktrådene sidder forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Derudover skal der sidde et byrådsmedlem, der er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Formålet med kontaktråd er at styrke brugerindflydelsen og dialogen mellem institutionen, brugerne samt andre af institutionens interessenter.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til kontaktrådet for Rønshoved Skolehjem,

  at der udpeges et byrådsmedlem til kontaktrådet for Børne- og Handicapområdet, og

  at der udpeges et byrådsmedlem til kontaktrådet for Familie- og Ungecenteret.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpegning overdrages til Børne- og Uddannelsesudvalget blandt deres midte.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2883, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen er Aabenraa Kommunens specialskole for elever med specielle behov.

  Der skal udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelsen for Fjordskolen. Byrådsmedlemmet skal sidde i Børne- og Uddannelsesudvalget. Byrådsmedlemmet skal deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem med sæde i Børne- og Uddannelsesudvalget til bestyrelsen for Fjordskolen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpegning overdrages til Børne- og Uddannelsesudvalget blandt deres midte.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2740, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der findes to naturskoler i Aabenraa kommune. Skolerne drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune. Skolerne ledes af en fællesbestyrelse med repræsentanter fra begge ovennævnte, samt lærerrepræsentanter.

  Der skal udpeges tre byrådsmedlemmer, hvoraf mindst en skal være medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget. Alle tre, kan med fordel være medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Bestyrelsens formand skal være byrådsmedlem, og medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget. Det har tidligere været formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, der har varetaget posten som formand.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre byrådsmedlemmer til fællesbestyrelsen for naturskolerne, hvoraf mindst ét byrådsmedlem skal være medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at det vælges en formand blandt de tre udpegede byrådsmedlemmer, formanden skal være medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Eivind Underbjerg Hansen (formand)

  Jette Julius Kristiansen

  Dorte Soll

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2665, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner.

  Til støtte for bestyrelsen er der oprettet et repræsentantskab.

  De kommuner, der har overenskomst med Danske Diakonhjem vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet, som mødes mindst 1 gang hvert 4. år og får forelagt en beretning over den forløbne periode.

  Aabenraa Kommune har en driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedr. driften af plejecentret Enggården, Engløkke 30, Bylderup. Driftsoverenskomsten er forlænget til udgangen af 2014.

  Valgte medlemmer behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet vælger 2 medlemmer til Danske Diakonhjems repræsentantskab.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Valgt blev:

  Lars Kristensen

  Svend Hansen Tarp

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2316, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 8. november 2013 godkendt en samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Blå Kors Danmark vedrørende værestedet ”Den Blå Oase” i Aabenraa.

  Samarbejdsaftalen er gældende i 4 år fra 1. januar 2013 til 31. december 2016. Samarbejdsaftalen er indgået med henvisning til Lov om Social Service § 104 om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

  I henhold til aftalens § 9 skal Aabenraa Kommune udpege en repræsentant – som ikke behøver at være medlem af Byrådet - til bestyrelsen for ”Den Blå Oase”. Det behøver ikke være et byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for ”Den Blå Oase”.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  H. Kristian Wollesen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2309, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Kommissionens opgave er at behandle og afgøre sager vedr. vandløb og søer, der danner grænsen mellem Danmark og Tyskland. Kommissionen vælges for seks år ad gangen. Den nye kommission vil skulle fungere indtil 2020.

  Der skal udpeges et medlem og en suppleant. Medlemmerne skal være neutrale og have et vist kendskab til sammenhænge i vandforvaltningen. Men medlemmerne skal ikke til daglig beskæftige sig med opgaver vedrørende grænsevandløb.

  Byrådssekretariatet opfordrer byrådet til at udpege personer, der ikke er byrådsmedlem. Kommunen er nemlig vandløbsmyndighed, og derfor kan et byrådsmedlem komme i en dobbeltrolle såfremt medlemmet deltager i kommissionens arbejde.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem og en suppleant til Den dansk-tyske Grænsevandløbskommission.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Andreas Jessen (Hinrich Jürgensen)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1212, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Miljømålsloven stiller krav om, at naturlige vandforekomster i 2015 skal have opnået god tilstand, og at Natura 2000 områderne over tid skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Med henblik på at opnå disse mål, skal der udarbejdes vand- og naturplaner samt handleplaner, som skal realiseres af kommunerne.

  Der nedsættes lokale vand- og naturråd. Kommuner i oplandet til de lokale miljøcentre udpeger hver især 1 medlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem  til Vand- og Naturrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Udpeget blev:

  Jens Wistoft.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1263, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Skatte- og Vurderingsankenævnet er et uafhængigt klageorgan, hvor borgerne kan få bedømt SKAT’s afgørelser. Nævnet dækker Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Skatteministeren udpeger medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne. Aabenraa Byråd skal indstille to kandidater og to suppleanter. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til byrådet. Der må gerne indstilles kandidater, der ikke er byrådsmedlemmer.

  Funktionsperioden er fra 1. juli 2014 – 30. juni 2018.

  Indstillingen fortages ved forholdstalsvalg.  

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der indstilles to kandidater og to suppleanter til Skatte- og Vurderingsankenævnet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Indstillet blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Gunnar Petersen (Karina T. Rogat)

  Torben Laursen (Børge Lund)

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2574, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  EUC Syd ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

  · 8 medlemmer repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere

  · 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg i forening. Det udpegede medlem skal så vidt muligt være borgmester i en af de nævnte kommuner eller medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser

  · 2 medarbejderrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)

  · 2 elevrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)

  EUC Syds bestyrelse skal bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med medlemmernes erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet indstiller en kandidat til bestyrelsen ved EUC Syd.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Indstillet blev:

  Thomas Andresen.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13881, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

   Aabenraa Brand & Redning fremsender forslag til ændret sammensætning af Beredskabskommissionen..

  I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2 hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

  Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2 bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer. Herudover skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af kommissionen.

  Borgmesteren er født formand for kommissionen.

  Politidirektørens medlemskab er ikke personligt, og den pågældende kan således lade embedet repræsentere af en anden medarbejder ved politikredsen.

  Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der 22 brandværn, som var repræsenteret med 6 observatører i alt, heraf  2 med stemmeret.

  Pr. 1. januar 2014 er der reduceret til 13 brandværn, hvorfor en forholdsvis reduktion til 4 observatører i alt, hvoraf 2 med stemmeret, synes begrundet.

  Aabenraa Brand & Redning foreslår,

  at Beredskabskommissionen sammensættes således:

  • Borgmesteren som født formand,
  • Repræsentant for Politidirektøren
  • 3 byrådsmedlemmer
  • 4 repræsentanter for de frivillige som observatør fordelt således:
   • 3 repræsentanter fra kaptajnsforum, 3 til enhver tid fungerende kaptajner, hvoraf 2 af disse har stemmeret, valgt af kaptajnerne
   • 1 repræsentant valgt blandt de frivillige under Aabenraa Brand & Redning, uden stemmeret

  Kaptajnsforummet indstiller at deres repræsentation besættes af følgende:

   • Tommy Riisgaard (brandkaptajn Hellevad) - stemmeret
   • Ib Schmidt (Bylderup-Bov) – stemmeret
   • Ervin Moldt (brandkaptajn Kliplev) - observatør
   • Erik Sørensen (Beredskabsforbundet) – observatør

  Byrådet valgte på sit konstituerende møde den 4. december 2013 3 byrådsmedlemmer til Beredskabskommissionen.

  Høring/udtalelse

  Sammensætningen har været til høring den 20. november 2013 på brandkaptajnsmøde. Brandkaptajnerne har efterfølgende sendt deres navneindstilling.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet  indstiller,

  at Beredskabskommissionen sammensættes således,

  • Borgmesteren som født formand,
  • Repræsentant for Politidirektøren
  • 3 byrådsmedlemmer
  • 3 repræsentanter for de frivillige brandværn heraf 1 som observatør
  • 1 repræsentant for de frivillige organisation som observatør

  at Byrådet udpeger brandkaptajnerne Tommy Riisgaard og Ib Schmidt  som medlemmer af Beredskabskommissionen samt brandkaptajn Ervin Moldt og Erik Sørensen fra Beredskabsforbundet som observatører uden stemmeret.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2508, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende byrådsmøde den 4. december 2013 behandlede byrådet tre indstillingssager:

  1) Beboerklagenævn: Byrådet indstillede Finn Krab som formand og Lars Voltelen som suppleant. Statsforvaltningen har nu udpeget de indstillede kandidater.

  2) Huslejenævn: Byrådet indstillede Finn Krab som formand og Lars Voltelen som suppleant. Statsforvaltningen har nu udpeget de indstillede kandidater.

  3) Hjemmeværnets distriktsudvalg: Byrådet indstillede Gert Larsen som medlem. Forsvarsministeriet har nu godkendt Gert Larsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at oplysningerne tages til orientering.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40745, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådet kan beslutte, at der skal ydes vederlag til 1. og evt. 2. viceborgmester.

  Vederlaget fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag og kan udgøre maksimalt 10 % af borgmester-vederlaget.

  Der er kommet en ny mulighed for også at vederlægge 2. viceborgmester. Vælger man at vederlægge 2. viceborgmester, må den samlede vederlæggelse for de to viceborgmestre maksimalt udgøre 10 % af borgmester-vederlaget.

  I den tidligere byrådsperiode fik 1. viceborgmester 10 % af borgmestervederlaget svarende til ca. 73.790 kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at 1. viceborgmester får et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt, idet 28 stemte for.

  Gert Nordklitgaard (Ø) og Michael Christensen (F) stemte imod.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36171, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. december 2013 en ny styrelsesvedtægt, der omfatter ændring af udvalgsstrukturen samt en ændret opgavefordeling i de enkelte udvalg.

  Ændringerne medfører en ændring af de i budget 2014-2017 godkendte bevillinger.

  Ændringerne til det godkendte budget 2014-2017 er alene flytning af budgetter mellem udvalg og der er således ingen ændring af de likvide aktiver.

  Bevillingsændringerne medfører ikke en ændring af den administrative organisation og opgavefordeling. De opgaver der flyttes bevillingsmæssigt til et nyt udvalg er fortsat placeret i samme forvaltning som hidtil.

  Som følge af oprettelse af Vækst og Udviklingsudvalget er der 2 anlægsprojekter, som foreslås flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget. Det drejer sig om følgende projekter:

  • Aabenraa Bymidte
  • Strandpromenaden 2. etape

  Anlægsprojektet vedr. Aabenraa Bymidte søges overført til Vækst og Udviklingsudvalget, idet det afsatte budget under Teknik og Miljøudvalg skal ses i sammenhæng med de midler der er afsat i Vækst og Udviklingsudvalgets budget til projektet ”Områdefornyelse Aabenraa Midtby”.

  Budgettet vedr. Aabenraa Midtby under Teknik og Miljøudvalget udgør 0,5 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2016.

  Anlægsprojektet vedr. Strandpromenaden 2. etape søges overført til Vækst og Udviklingsudvalget idet formålet med projektet ligger fuldstændig analogt til formålet med ”Fremtidens købstad”, som ligger under Vækst og Udviklingsudvalget.

  Budgettet vedr. Strandpromenaden 2. etape udgør 3 mio. kr. i 2015.

  Vedlagt som bilag er oversigt over drifts- og anlægsændringer, godkendt bevillingsoversigt og ny bevillingsoversigt incl. ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt samt flytning af 2 anlæg fra Teknik og Miljøudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at bevillingsoversigten incl. ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt samt flytning af anlægsprojekterne Aabenraa Bymidte og Strandpromenaden 2. etape fra Teknik og Miljøudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/780, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har stillet kommunegaranti for et realkreditlån, optaget af Andelsboligforeningen ”Bag Skolen” i Bov. Lånet har en restgæld på ca. 7,3 mio. kr. hvoraf Aabenraa Kommune garanterer for de 18,75% svarende til 1,367 mio. kr.

  I forbindelse med etablering af Lyreskovskolen køber Aabenraa Kommune et mindre areal af andelsboligforeningen for 0,052 mio. kr.

  Udgangspunktet er, at provenuet fra grundsalget skal anvendes til nedbringelse af gælden, men i dette tilfælde er der dels tale om et meget lille provenue (under 1% af restgælden på lånet), og iflg. realkreditinstituttet er indfrielseskursen på lånet omkring 120.

  På baggrund heraf foreslår realkreditinstituttet at der ikke foretages en ekstraordinær nedbringelse af gælden, og at provenuet i stedet udbetales til andelsboligforeningen mhp. renoveringsopgaver på ejendommen.

  Afviklingen af realkreditlånet og dermed af Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse fortsætter uændret, dvs. som hvis ikke der var blevet handlet jord.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at anmodningen om udbetaling af provenuet til Andelsboligforeningen ”Bag Skolen” imødekommes og

  at kommunegarantien for realkreditlånet opretholdes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1072, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et grundsalgsudvalg, der fungerer som et underudvalg til økonomiudvalget  med 5 medlemmer, til varetagelse af følgende opgaver:

  • forberede salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde
  • forberede salg af kommunale ejendomme m.m. og
  • forberede opkøb af jorder og ejendomme til byudvikling m.m.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at grundsalgsudvalget sammensættes af  5 medlemmer og

  at byrådet udpeger medlemmer til grundsalgsudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  1. at godkendt.

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Philip Tietje

  Ejler Schütt

  Povl Kylling Petersen

  Erwin Andresen

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33395, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2013 søgt om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet i Padborg. Udvalget bevilligede anlægsbevillingen, samt den afledte drift på 0,21 mio. kr.

  Økonomiudvalget fulgte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at give en anlægsbevilling til etablering af toilettet og udekøkkenet. 

  Derimod kunne Økonomiudvalget ikke anbefale at tilføre politikområdet ”Drift af Veje og Parker” de 0,21 mio. kr. til den afledte drift, som forvaltningen ønskede finansieret af puljen vedr. afledt drift, når bygningen blev taget i brug. 

  Derudover ønskede Økonomiudvalget heller ikke at give en rammekorrektion på 0,12 mio. kr. til udvidelse af rengøringen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage. 

  Økonomiudvalget ønskede ikke at tage stilling til driftsomkostningerne før licitationsresultatet forelå.

  Derfor blev der indarbejdet en option i udbuddet af driften på dels vedligeholdelse af det nye toilet, dels udvidelsen af vedligeholdelsen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage.

  Licitationen blev afholdt den 5. november 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Ved licitationen vandt kommunens Entreprenørgård med deres kontrolbud.

  I henhold til tilbudslisten skal Entreprenøren have 134.680 kr. for at vedligeholde de 2 nye toiletter samt udekøkkenet i 7 dage.

  Såfremt kommunen ændrer vedligeholdelsen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage om ugen vil det koste 36.688 kr.

  Hertil skal der lægges 15% til uforudsete udgifter samt hærværksomkostninger.  Hærværksomkostningerne skal kun lægges på det nye toilet. idet evt. hærværksomkostninger på det gamle toilet er indarbejdet i driftsbudgettet.

  Tilbuds sum:

  kr.

  Uforudsete udgifter: kr.

  Hærværk: kr.

  I alt, kr.

  Nyt toilet & udekøkken

  134.680

  20.202

  40.000

  194.882

  Udvidelse fra 5 – 7 dage af eks. toilet.

  36.688

  5.503

  0

  42.191

  237.073

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i 2014 og årene fremover tilføres 0,19 mio. kr. til politikområdet: ”Drift af Veje og Parker til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når bygningen tages i brug,

  at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 0,04 mio. kr. til politikområdet: Drift af Veje og Parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen for det eksisterende toilet, som finansieres af kassebeholdningen, og

  at der gives en rammekorrektion i 2015 – 2017 på 0,04 mio. kr. til politikområdet: Drift af Veje og Parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen for det eksisterende toilet, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  1. at anbefales godkendt.
  2. at medtages i 1. budgetkontrol 2014.
  3. at anbefales godkendt uden tilføjelsen: ”som finansieres af kassebeholdningen”.

  Jørgen Witte stemte imod.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget forudsætter, at 2. og 3. at finansieres indenfor udvalgets ramme.

  Kim Brandt stemte imod indstillingerne.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 27 stemte for.

  Kim Brandt (A), Signe Bekker (A) og Dorte Soll (A) stemte imod.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/11555, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Domea har den 9. januar 2014 fremsendt byggeregnskab med  skema C samt revisionsprotokollat vedrørende 23 almene familieboliger i Byskoven, Rødekro.

  Byrådet godkendte på mødet den 21. december 2011 skema B for ovennævnte projekt med en anskaffelsessum på 41,262 mio. kr.

  Byggeriet er udført i henhold til de nye energikrav som stilles i 2015, hvorfor boligerne, opført efter de nye energikrav med bl.a. solcelleanlæg, vil sikre de kommende beboere lavest mulige energiudgifter og dermed en lavere husleje.

  Anskaffelsessummen på 41,262 mio. kr. ved skema C er i overensstemmelse med anskaffelsessummen ved skema B, og der er således ikke ændringer i projektet.

  Med en anskaffelsessum inkl. energitillæg på 41,262 mio. kr. vil boligafgiften udgør ca. 983 kr./m²/år, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 8.200 kr. inkl. forbrugsafgifter, hvilket svarer til huslejen oplyst ved skema B.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 af lov om almene boliger mv. (almenboligloven).

  Bktg. nr. 1288 af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv. med senere ændringer (støttebekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Lokalplan R 2.28.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggeregnskabet med skema C for 23 familieboliger i Byskoven, Rødekro godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/16352, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 18. september 2013, Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro, og besluttede at sende det i offentlig høring.

  Forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. oktober 2013 til den 27. november 2013.

  Lokalplanen giver mulighed for, at etablere yderligere 1 parcelhus, således at der i alt er mulighed for 4 parcelhuse indenfor lokalplanområdet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan R 2.23 - for et område til boligformål ved Bygmarken i Rødekro ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 50, Boligområde ved Bygmarken, Rødekro.

  Lokalplan R.2.2 - området syd for Hvedemarken/Bygmarken i Rødekro, rammeplan, Lokalplan R.2.10. – Boligområde Søparken, Rødekro, samt Lokalplan R.2.13 – Boligområde Søparken, Rødekro, ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 2.1.013.B, Søparken, Søvænget. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner. I området kan derudover placeres erhverv, som uden genepåvirkninger kan indpasses i et boligområde.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 13. december 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 50.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro, vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 13. december 2013.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13247, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 18. september 2013, Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., og besluttede at sende det i offentlig høring.

  Forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. oktober 2013 til den 27. november 2013.

  Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre bevarelsen af områdets bevaringsværdige bygninger.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.107.B, Bjerggade - Hjarupvej. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Planområdet ligger i byzone.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar.

  Desuden har Kultur, Miljø & Erhverv et mindre ændringsforslag angående, at Lille Bjerggade 3 skal undtages fra §7.4.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 16. december 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 63.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 16. december 2013.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11813, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 67 – Centerområde ved Tøndervej og Langebro har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013.

  Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til centerområder. Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen var et ønske om, at øge den tilladte butiksstørrelse for dagligvarebutikker i området.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget er der indkommet to bemærkninger og indsigelser.

  Bemærkningerne og indsigelserne giver anledning til, at foretage mindre ændringer af lokalplanforslaget.

  Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod detailhandelsbestemmelserne, idet der ikke må placeres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i områder udlagt til centerformål. I praksis betyder dette, at butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, kun må placeres i området, hvis de er under Planlovens grænse på 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Så betragtes butikker, der forhandler f.eks. biler, både, tømmer, sten- og grus, havecentre m.m. som almindelige udvalgsvarebutikker. Naturstyrelsen har i brev efterfølgende ophævet indsigelsen på vilkår af, at lokalplanen tilrettes ovenstående.

  Den anden indsigelse omhandler en ejers ønsker om, at udvide lokalplanområdet. Dette vil ikke kunne imødekommes, med mindre lokalplanforslaget fremlægges på ny.

  Byrådet vedtog i forbindelse med lokalplanforslagets vedtagelse, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.041.C – Langebro – Tøndervej. Område må anvendes til centerformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Lokalplan M106 aflyses inden for lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 67.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 67 anbefales vedtaget endeligt med de ændringer som fremgår af Indsigelsesnotat af 3. december 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16702, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev.

  Lokalplanområdet er beliggende ved Skarrev.

  Lokalplanområdet afgrænses mod øst af det udbyggede sommerhusområde ved Skarkær samt fredskov. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af vejen Østerkrogsforte og åbent land, mens det mod syd afgrænses af Skarrevvej langs kysten.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke og opføre 25 sommerhuse.

  Forslaget til lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser, som skal sikre, at ny bebyggelse opføres med et ensartet udtryk.

  På grund af kystnærhed er der udarbejdet visualiseringer af, hvordan kystlandskabet vil blive påvirket visuelt.

  Planmæssige forhold

  Området er i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlagt til sommerhusområde, rammeområde 1.7.004.S, Skarrev.

  Området må anvendes til sommerhusbebyggelse, feriekoloni, vandrerhjem, teltplads, restaurant, kiosk (maks. 200 m²), parkering, servicevirksomheder til områdets betjening samt fællesanlæg.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

  Kultur Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31685, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby.

  Lokalplanområdet ligger ved Skovbyvej i den sydøstlige udkant af Løjt Kirkeby. Mod nord grænser området op til en tidligere erhvervsejendom, som anvendes til bolig (beliggende i erhvervsområde). Øst for området er kirkegården med tilhørende areal til udvidelser, der på nuværende tidspunkt fremstår skovtilplantet. Mod syd og vest grænser området op mod det åbne land, herunder et mindre område med fredskov (Præsteskoven).

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide fjernvarmeværket mod vest med yderligere en biomassekedel samt tilhørende anlæg som akkumulatortank og halmlager.

  Lokalplanen overfører areal fra landzone til byzone.

  Plan- og Trafikudvalget godkendte den 7. november 2013, at der blev gennemført en forudgående idéhøring til den videre planlægning af udvidelsen af fjernvarmeværket.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan N 5 – Fjernvarmeværk ved Skovbyvej i Løjt-Kirkeby, vedtaget af Aabenraa Byråd d. 25. april1989.

  Lokalplanen fastlægger anvendelsen i området til fjernvarmeværk med tilhørende lager, mandskabsrum, administrationslokaler m.v.

  Lokalplan N 5 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 73.

  Dele af lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.3.015.E - Skovbyvej. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Virksomheder må have miljøklasse 2-3.

  Lokalplanens anvendelse bestemmelser ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der i lokalplanen gives mulighed for tekniske anlæg. Lokalplanens områdeafgrænsning stemmer ligeledes ikke overens med rammeområdet. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009.

  Planområdet ligger delvis i byzone og landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 1,2 ha landzone til byzone.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  Der er i forbindelse med den forudgående idéhøring kommet et høringssvar.

  Forslaget er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 29. november 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger,

  at forslagene fra idéhøringen tages til efterretning,

  at der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for udvidelsen af fjernvarmeværket, idet det er vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik & Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009, tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev den nye skolestruktur endeligt godkendt.

  I Bov-området er Frøslev-Padborg, Kruså Skole og Bov Skole administrativt sammenlagt til en fælles skole; Lyreskovskolen, mens Kollund Skole bibeholdes som selvstændig skole.

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Vedtagelse af lokalplan i Byrådet

  18. dec.

  2013

  Udbud af håndværksentrepriser

  07. jan.

  2014

  Licitation på håndværksentrepriser

  14. marts

  2014

  Opstart af byggeriet

  14. april

  2014

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. august

  2015

  Arbejdet med bl.a. tilpasning af konkurrenceforslaget efter økonomi, brugerønsker m.m. fortsætter efter tidsplanen, således at projektet kan udsendes til de prækvalificerede fagentreprenører i uge 2, januar 2014.

  Der søges en anlægsbevilling i 2014 til det videre arbejde med forprojektering og rådgivning.

  Når licitationsresultatet og en betalingsplan kendes i foråret 2014, vil der blive søgt en anlægsbevilling til finansiering af selve byggeriet.

  Økonomi og afledt drift

  Til det videre projekteringsarbejde søges frigivet en anlægsbevilling på henholdsvis 3,5 mio. kr. i 2014, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Lyreskovskolen på investeringsoversigten 2014-2017

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2014 til Lyreskovskolen på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 17-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31390, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. februar 2012, at der arbejdes videre med planerne om områdefornyelse i Felsted, herunder erhvervelse og renovering af Damms Gård.

  Damms Gård forventes at være færdigrenoveret og blive overdraget til Kultur- og Fritidsudvalget i uge 3 2014. Herefter skal huset indrettes, så det forventes, at huset kan tages i drift først i marts 2014.

  Damms Gård vil være et åbent medborgerhus, hvor Aabenraa Bibliotekernes Felstedafdeling kommer til være.

  Der har været afholdt en række dialogmøder med repræsentanter for borgerne i Felsted omkring medborgerhusets indhold og fremtidige drift.

  Følgende punkter skal der tages stilling til:

  • Driftsansvar for Damms Gård
  • Vedtægter og forretningsorden for Damms Gård
  • Kommende budget for Damms Gård
  • Frigivelse af midler til drift af Damms Gård

  Driftsansvar for Damms Gård

  Forvaltningen foreslår, at den fremtidige daglige drift af Damms Gård placeres under lederen af hallerne i Rødekro-området og Borgerhuset i Rødekro.

  Lederen styrer disse lokaler uden fast bemanding på hver enkelt sted, og styringen af driften i Damms Gård kan foregå efter samme model.

  Forslag til model for driftsansvar er blevet forelagt ”Husgruppen for Damms Gård”, som har godkendt forslaget.

  Vedtægter og forretningsorden for Damms Gård

  Repræsentanter for borgerne i Felsted har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til vedtægter og forretningsorden.

  De kommende brugere ønsker, at der etableres en forening hvis formål er at fremme det lokale engagement og udviklingen af den af kommunen ejede ejendom.

  Det forventes, at foreningen holder konstituerende møde i januar måned.

  Kommende budget for Damms Gård

  Der er udarbejdet et budget for Damms Gård med udgangspunkt i beløbet 0,310 mio. kr.

  I budgettet er der indarbejdet et driftstilskud til foreningen på 0,02 mio. kr., som ifølge forslag til vedtægter skal genforhandles, når en af parterne ønsker det. Der udarbejdes særskilt aftale for, hvilke udgifter der skal afholdes af tilskuddet.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 22. maj 2012, at den afledte drift af Damms Gård skal finansieres af puljen til afledt drift. Der blev på dette tidspunkt forhåndsreserveret 0,300 mio. kr.

  Beløbet er fremskrevet til 0,310 mio. kr., som skal søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at modellen for driftsansvar for Damms Gård godkendes,

  at vedtægter og forretningsorden for foreningen medborgerhuset Damms Gård godkendes,

  at fremtidig budget for Damms Gård godkendes, og

  at der gives en tillægsbevilling på 0,310 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af puljen til afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-12-2013

  1. at godkendt,

  2. at godkendt, idet ”medlemmer” konsekvensændres til ”borgere”. Vedr. §8: opløsning kan ske med 2/3 dels stemmeflertal blandt de fremmødte borgere. Kapitalens anvendelse skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget,

  3. at godkendt, og

  4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42657, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Aabenraa Musikskole har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Vedtægterne er bl.a. ændret med henvisning til, at Byrådet fra 2007 har ønsket at reducere sin repræsentation i de kommunale og selvejende institutioners bestyrelser, samt at det heller ikke længere er et krav fra Kulturstyrelsen, at der skal vælges en politisk repræsentant til bestyrelsen.

  Bestyrelsen har samtidig besluttet at revidere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 11 til fremover 9.

  Udover den ændrede repræsentation fra Byrådet er forældregruppen reduceret fra 5 til 3 mens Aabenraa Skoleorkester nu har mulighed for at udpege en repræsentant til bestyrelsen, da orkesteret nu er en del af musikskolen.

  Endvidere er der konsekvensrettelser i forhold til lovændring og etablering af bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014. Fremover skal vedtægterne alene fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

  Forvaltningen foreslår, at § 10 ændres, således at det fremover ikke er Byrådet, der godkender vedtægterne, men at dette delegeres til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til vedtægtsændringer godkendes, og

  at ændringer fremover godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2014

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI