Beslutningsprotokol

onsdag den 26. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5788, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Mette Hørlück afgik den 9. februar 2014 ved døden.

  Ifølge kommunal- og regionalvalgloven indtræder 1. stedfortræder på partilisten, når et medlem afgår ved døden i valgperioden.

  Karina Tietje Rogat er 1. stedfortræder på venstres partiliste.

  Som følge af Mette Hørlücks dødsfald, har valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti besluttet at lade Karina Tietje Rogat indtræde i alle Mette Hørlücks poster. Det drejer sig om Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og CHK (Center for hjælpemiddel og kommunikation).

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Karina Tietje Rogat som 1. stedfortræder indtræder permanent i byrådet for den resterende byrådsperiode.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5788, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Philip Tietje ønsker at udtræde af Børn - og Uddannelsesudvalget.

  Valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har udpeget Karina Tietje Rogat til at indtræde i Børn - og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at udpegningen tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2740, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Jette Julius Kristiansen ønsker at udtræde af fællesbestyrelsen for naturskolerne.

  Valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har udpeget Kaare Solhøj Dahle til at indtræde i bestyrelsen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at udpegningen tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5777, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Gert Nordklitgaard, har i h. t. kommunestyrelseslovens § 11 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Kan i Lokalavisen den 11.2.2014 se at Social og Sundhed har opslået 3 konsulent stillinger.

  Der ønskes en redegørelse for hvordan disse finansieres.

  Jeg foreslår man udskyder besættelse af stillingerne og sagen sendes til fornyet behandling mht. undersøgelse af behovet.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  For forslaget stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Imod stemte 29.

  Forslaget blev ikke godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2192, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Produktionshøjskolen Meritten (tidligere Profilen – Bov Produktionshøjskole) består af 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd.

  Bestyrelsen for Produktionshøjskolen Meritten fremsendte i december 2013 et forslag til nye vedtægter. Dette forslag indeholdt en bestemmelse om at bestyrelsessammensætningen skulle ændres til:

  • 1 medlem udpeget af Byrådet. Medlemmet vælges fra det udvalg, som Meritten hører ind under.
  • 1 medlem udpeget af LO i Aabenraa Kommune.
  • 1 medlem udpeget af EUC i Aabenraa Kommune.
  • 1 medlem udpeget af SOSU.
  • 1 medlem udpeget af skolens ansatte.

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede vedtægtsforslaget den 5. februar 2014 og besluttede, at forslaget skulle sendes tilbage til Meritten med henblik på udarbejdelse af nyt forslag i overensstemmelse med standardvedtægten og med bemærkning om, at udvalget gerne ser, at den politiske repræsentation i bestyrelsen fremadrettet fortsat er 3 byrådsmedlemmer, idet udvalget ser produktionshøjskoler som væsentlige for kommunens ungeindsats m.v.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 3 byrådsmedlemmer til Produktionshøjskolen Merittens bestyrelse.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev:

  Eivind Underbjerg Hansen.

  Ejler Schütt.

  Gert Nordklitgaard.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2157, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom ”Elisabethsminde”, der omfatter Callesensgade 2-4-6 i Aabenraa, og øvrige fælles anliggender for medlemmerne, der ejer lejlighederne i ejendommen.

  Bebyggelsen består af i alt 10 ejerlejligheder. Aabenraa Kommune ejer 2 ejerlejligheder, som hver indeholder 8 lejemål. Derudover er der 7 private ejerlejligheder og 1 garage.

  Bestyrelsen består af fire medlemmer, hvoraf ét medlem skal udpeges af Aabenraa Byråd. Der skal også udpeges en suppleant. Ejerforeningen ser gerne, at Aabenraa Byråd udpeger administrative medarbejdere for at sikre en tæt kontakt i hverdagen.

  Byrådet udpegede i 2010 en administrativ medarbejder til bestyrelsen og denne blev senere valgt som formand for ejerforeningen.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der ved udpegninger til ejerforeningers og kollegiers bestyrelser skal udpeges administrative medarbejdere.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Ejerforeningen Elisabethsminde.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev (suppleant nævnt i parentes):

  Erik Borum (Inge Jørgensen).

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/753, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution.

  Kollegiets formål er at etablere og drive en institution for unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov derfor, efter de regler, der gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig støtte.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  • 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse
  • 2 medlemmer indstillet af beboerne på et beboermøde

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der ved udpegninger til ejerforeningers og kollegiers bestyrelser skal udpeges administrative medarbejdere.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Aabenraa-Kollegiet.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev:

  Erik Borum.

  Per Petersen.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/746, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  4. maj Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution.

  Kollegiets formål er på ejendommen matr. nr. 2610 at etablere og drive et kollegium for unge under uddannelse.

  Kollegiet ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

  2 medlemmer udpeget af kollegianerrådet

  2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der ved udpegninger til ejerforeningers og kollegiers bestyrelser skal udpeges administrative medarbejdere.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for 4. maj Kollegiet.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev:

  Erik Borum.

  Ove Schaadt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/725, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Klinkbjerg, Søndergade, Nybro Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution, som i efteråret 2012 er dannet ved en sammenlægning af Klinkbjerg Kollegiet med Søndergade/Nybro Kollegiet.

  Institutionen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere selvejende almene ungdomsboliger i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer:

  • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 1 medlem valgt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde
  • 1 medlem valgt af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i boligerne.

  Medlemmet, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der ved udpegninger til ejerforeningers og kollegiers bestyrelser skal udpeges administrative medarbejdere.

  Kollegiets administrator, som er Aabenraa Almene Boligselskab, oplyser at have kontaktet uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa og anmodet om indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen.

  3 uddannelsesinstitutioner indstiller, at Jytte Branderup, IBC, genvælges til bestyrelsen. 1 uddannelsesinstitution har indstillet Jan Wilhelmsen, EUC Syd, til bestyrelsen.

  Af kollegiets vedtægter fremgår, at såfremt ”de nævnte uddannelsesinstitutioners ledelse ikke kan nå til enighed om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, foretages valget af kommunalbestyrelsen blandt de kandidater, som uddannelsesinstitutionernes ledelse har peget på.”

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Klinkbjerg, Søndergade, Nybro Kollegiet, og

  at Byrådet udpeger Jytte Branderup som repræsentant for uddannelsesinstitutionerne og Jan Wilhelmsen som suppleant.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev:

  Erik Borum.

  2. at godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2165, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Møllemærsk 24 er opdelt i 3 ejerlejligheder.

  Aabenraa kommune ejer 2 af ejerlejlighederne og disse udgør hhv. 57,48% (boligdelen) og 34,47% (”service- og aktivitetscenterdelen”) af ejendommens samlede areal.

  Det resterende areal på 8,05% ejes af et ejendomsaktieselskab og har tidligere været anvendt som butikslokale.

  Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen og at varetage ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

  Bestyrelsen udpeges af ejerlejlighedsejerne og består af 5 medlemmer, hvoraf Aabenraa Kommune udpeger 4 medlemmer og ejeren af  butiksejerlejligheden 1 medlem.

  Medlemmet, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der ved udpegninger til ejerforeningers og kollegiers bestyrelser skal udpeges administrative medarbejdere.

  Formanden vælges blandt de kommunalt udpegede medlemmer.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Møllemærsk.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev:

  Erik Borum.

  Per Petersen.

  Helga Nørgaard.

  Else Gehrke Hansen.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5863, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal udpege to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Aabenraa Ungdomsskole.

  Der opfordres til, at der udpeges byrådsmedlemmer, der også sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Normalt vælges medlemmerne for fire år ad gangen. Men Børn og Skole arbejder på at etablere en fælles bestyrelse for Aabenraa Ungdomsskole og 10. Aabenraa. Den fælles bestyrelse skal – såfremt den godkendes – træde i kraft 1. august 2014. Byrådet vil på det tidspunkt skulle tage stilling til en ny udpegning til den fælles bestyrelse.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges to byrådsmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Aabenraa Ungdomsskole.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev (suppleanter nævnt i parentes):

  Eivind Underbjerg Hansen (Karina T. Rogat).

  Dorte Soll (Gert Nordklitgaard).

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16161, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter garantioverførsel af driftsbevillinger for institutioner og områder omfattet af Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring (kategori 1).

  Garantioverførselssatsen udgør 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, med undtagelse af Dagplejen og Det administrative område, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.

  I forbindelse med justering af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring (punkt 3, på Byrådsmødet, den 25. januar 2012), blev det bl.a. vedtaget, at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner (ved merforbrug over garantisatsen) på maksimalt 3 år. Såfremt der fremlægges afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke kan godkende, typisk ved ønske om længere løbetid end 3 år, vil disse blive fremlagt for Økonomiudvalget i marts måned.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg 1)

  Overført fra 2012 til 2013 1)

  Regnskab 2013 2)

  Korrigeret budget 2013 2)

  Mer- /mindre- forbrug 3)

  Ansøgt overført til 2014 3)

  Økonomiudvalg

  5.979

  246.139

  258.262

  12.123

  5.404

  Arbejdsmarkedsudv.

  -1.419

  2.787

  2.788

  1

  1

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -4

  738.918

  745.887

  6.591

  6.062

  Kultur- og Fritidsudv.

  179

  47.947

  48.757

  810

  705

  Social- og Sundhedsudvalg

  16.312

  451.866

  462.190

  10.324

  9.690

  Teknik- og Miljøudv. (incl. Barsøfærgen)

  2.594

  -1.563

  2.439

  4.002

  2.730

  Vækst- og Udv. udvalg (ekskl. Barsøfærgen)

  -23

  0

  0

  0

  0

  Beredskabs-kommission

  -55

  10.212

  10.278

  66

  66

  I ALT

  24.092

  1.496.306

  1.530.601

  34.297

  24.658

  1) Overførslerne fra 2012 til 2013, i henhold til den tidligere udvalgsstruktur, er her anført med den nye udvalgsstruktur

  2) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantioverførsler

  3) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder.

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 34,297 mio. kr. i 2013. Heraf søges 24,658 mio. kr. overført til budget 2014 i henhold til reglerne for garantioverførsel. Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 9,639 mio. kr., der forbliver i kassen.

  Økonomiudvalgets garantioverførsler udgør 5,404 mio. kr. vedrørende det administrative område. Mindreforbruget for området udgjorde 12,123 mio. kr., men ifølge 2% reglen kan der maksimalt overføres 5,404 mio. kr.

  Under Teknik- og Miljøudvalget kan det anføres, at Entreprenørgården har en garantioverførsel på 2,573 mio. kr. Entreprenørgårdens mindreforbrug udgør reelt 3,599 mio. kr., men grundet 4 % - reglen for garantioverførsler, kan der ”kun” overføres 2,573 mio. kr. af mindreforbruget.

  Det kan nævnes, at der på Byrådsmødet, den 9. oktober 2013, blev godkendt overførsler til 2014 af forventede mindreforbrug udover 4 % for i alt 4,050 mio. kr., der fordeler sig med 1,0 mio. kr. vedr. Plejecenter Nord, 1,0 mio. kr. vedr. Plejecenter Syd, 1,8 mio. kr. vedr. Kongehøjskolen, 0,1 mio. kr. vedr. Kelstrup Naturskole og 0,15 mio. kr. vedr. Bov Svømmehal.

  Endvidere fremgår, af en kolonne i vedhæftede bilag, en specifikation af det samlede rentetillæg på 0,096 mio. kr., til de institutioner, der enten har haft merforbrug 3 år i træk eller har haft et merforbrug over 4 % (2 %).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der vedrørende garantioverførsler (kategori 1), meddeles en tillægsbevilling til budget 2014 på 24,658 mio. kr. (mindreforbrug), jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2014, og

  at der vedrørende rentetillæg meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2014 på 0,096 mio. kr., jf. foranstående oversigt samt vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2014.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11843, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2013 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2013 opgjort til 75,839 mio. kr. I marts 2013 blev der optaget et á conto lån på 30,0 mio. kr. Der er således hjemmel til at hjemtage lån for yderligere 45,8 mio. kr. hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2014.

  Lånerammeopgørelsen består af følgende hovedposter, der er baseret på afholdte anlægsudgifter i regnskab 2013 (beløb i mio. kr.):

  Lån på baggrund af kvalitetsfondsinvesteringer

  27,1

  Lån fra den ordinære lånepulje

  5,7

  Byfornyelse samt energibesparende foranstaltninger

  11,3

  Anlægsinvesteringer i Aabenraa Havn

  20,1

  Jordkøb (85%)

  1,6

  Likviditetslån

  10,0

  I alt

  75,8

  Heraf optaget a´conto

  -30,0

  Resterende låneadgang vedr. 2013

  45,8

  Jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 kan kommuner med kommunale selvstyrehavne medregne havnens anlægsinvestering i lånerammen. Tilsvarende skal havnens eventuelle optagelse af lån indregnes. Aabenraa Havn har ikke optaget lån i 2013.

  I opgørelsen er der medregnet anlægsinvesteringer som er foretaget af Aabenraa Havn. Aabenraa Kommune gjorde også i 2012 brug af denne bestemmelse. Såvel låneprovenue, som renter og afdrag af lånet er et kommunalt anliggende, der således ikke har nogen betydning for havnens økonomi.

  Økonomi og afledt drift

  Lånet optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2015. Der er budgetteret med renter og afdrag af lånet.

  I forbindelse med budgetkontrollen vedr. anlæg pr. 30. september 2013 blev den budgetterede låneoptagelse for 2014 forhøjet med 53,397 mio. kr. idet der blev overført ikke udnyttede rådighedsbeløb på en række anlægsprojekter, samt forudsat, at der ikke skete yderligere låneoptagelse i regnskabsår 2013.

  Den nugældende lånebekendtgørelse tillader at låneadgang automatisk overføres til næste år, såfremt de nærmere betingelser herfor er opfyldt. I forbindelse med sagen om overførsler af rådighedsbeløb på anlæg til 2014 opgøres den overførte låneadgang på baggrund af de konkrete projekter.

  Den endelige låneoptagelse for 2013 på i alt 45,8 mio. kr. vedrører således de i 2013 afholdte anlægsudgifter og indgår dermed i den bevilling til yderligere låneoptagelse i 2014, som blev meddelt i forbindelse med budgetkontrollen på anlæg i november 2013.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der optages lån for 45,8 mio. kr. vedr. regnskabsår 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11843, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Budget 2014 er baseret på en forventet samlet låneoptagelse på 48,7 mio. kr.

  Aabenraa Kommune modtog tilsagn om et lån på 14,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Dette lån er begrænset til 10 års løbetid og skal derfor optages særskilt.

  Den resterende låneoptagelse er baseret på afholdelse af anlægsudgifter på jordforsyning, energibesparende foranstaltninger samt vedr. byhavnen. Det er sandsynligt, at der kan være en vis tidsmæssig forskydning i disse projekter. Låneoptagelse vedr. øvrige anlægsprojekter er budgetteret i 2015, idet det forudsættes at disse lån optages primo 2015 på baggrund af regnskab 2014.

  På baggrund heraf anbefales ikke a´conto låneoptagelse på nuværende tidspunkt.

  Økonomi og afledt drift

  Lånet optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2015.

  Der er budgetteret med renter og afdrag af lånet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der optages et 10-årigt likviditetslån på 14,0 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/386, Sagsinitialer: sje

  Sagsfremstilling

  Udbudsenheden fremlægger udbudsplan for 2014, bestående af to delplaner henholdsvis Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, samt Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og Vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser.

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende punkter:

  • Gennemførelse af udbud på de områder der er identificeret i Effektiviseringsstrategien.
  • Gennemførelse af genudbud.
  • Flest mulige udbud i samarbejde med Tønder Kommune gennem nyt udbudssamarbejde.
  • Gennemførelse af udbud på områder hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet at der er et stort besparelsespotentiale.

  Det er i udbudsplanen angivet hvilke udbud, der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, og hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Tønder Kommune (SUS), og hvilke der gennemføres af eksterne som KL, SKI eller Kombit.

  Det er også i udbudsplanen indikeret hvilke udbudsregler der gælder for de enkelte udbud, hvor det generelt kan siges, at udbud der overskrider tærskelværdien på 1.541.715 kr.  udbydes iht. EU Direktivet (herunder alle udbud i udbudssamarbejdet med Tønder Kommune), mens udbud der overskrider tærskelværdien på 500.000 kr. udbydes efter Tilbudsloven.

  Konkret er der i forhold til udbudsemnet Håndværkerydelser (Drift) endnu ikke fastlagt et udbudsdesign og herunder udbudsform. Dette forventes nærmere analyseret i løbet af første halvdel af 2014, hvorefter forslag til udbudsdesign på dette konkrete udbud, vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.

  Indkøbsvoluminet, for de områder hvor der er planlagt udbud i 2014, modsvarer et årligt indkøb på ca. 30 mio. kr.

  Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste prisbesparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 % af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter.

  Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og Vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser er prioriteret ud fra henholdsvis de besluttede anlægsprojekter på investeringsoversigten, de gennemførte bygningssyn og de løbende udbud af driftsopgaver på Vej og Park området.

  Det er også i udbudsplanen indikeret hvilke udbudsregler, der gælder for de enkelte udbud, hvor det generelt kan siges, at udbud der overskrider tærskelværdien på 38.624.809 kr. udbydes iht. EU Direktivet, mens udbud der overskrider tærskelværdien på 300.000 kr. udbydes efter Tilbudsloven.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udbudsplanen for 2014 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42688, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der er afsat et rammebeløb på investeringsplanen i 2014 til byggemodninger af erhverv. Af rammebeløbet foreslås frigivet beløb til projektering og forundersøgelser af nye erhvervsbyggemodningsområder. Det kan eksempelvis være prøvegravninger efter jordfaste fortidsminder, jordbundsundersøgelser m.m.

  Udgifter til projektering og forundersøgelser, der bliver afholdt til konkrete projekter, vil blive overført til de konkrete projekter i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat følgende rammebeløb på investeringsplanen i 2014 til nye byggemodningsområder for erhvervsformål:

  ”Rammebeløb byggemodning erhvervsformål” – 0,8 mio. kr.

  Der foreslås anlægsbevilling/frigivelse af 0,5 mio. kr. med finansiering af rammebeløbet, hvorefter der resterer 0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser af nye erhvervsområder af

  ”Rammebeløb byggemodning erhvervsformål”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Nicolai Wistoft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/971, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. august 2013 godkendt oprettelsen af et fælleskommunalt taxinævn for Sønderborg og Aabenraa kommuner. Samtidig blev nævnets vedtægter godkendt, under forudsætning af Stats­forvaltningens efterfølgende godkendelse.

  Statsforvaltningen har godkendt vedtægterne foreløbigt, og har givet nogle bemærkninger dertil. Stats­forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Bemærkningerne er indarbejdet i vedlagte, reviderede vedtægt, som her forelægges til endelig godkendelse i byrådet.

  Statsforvaltningen har navnlig hæftet sig ved, om Aabenraa Kommune sikres ”rimelig indflydelse” i nævnet, som følge af Aabenraas udpegning af 4 medlemmer mod Sønderborg Kommunes udpegning af 5 medlemmer.

  Statsforvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om Aabenraa Kommunes indflydelse vil være rimelig, og har spurgt Transportministeriet om dette. Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Transportministeriet.

  Kultur, Miljø & Erhverv samt forvaltningen i Sønderborg Kommune finder ikke grund til at udsætte sagen og dermed aktivering af taxinævnet, til der foreligger en endelig udtalelse fra Statsforvaltningen/Transportministeriet, for såfremt disse myndigheder finder, at Aabenraa Kommune bør udpege endnu et medlem til nævnets bestyrelse, så kan det udmærket ske senere.

  Statsforvaltningen har peget på, at vedtægtens pkt. 11 om ”vidtgående forpligtelser” har været uklart formuleret i forhold til hvordan, der gives accept af en vidtgående forpligtelse. Desuden skal det præciseres efter hvilke regler, der optages lån.

  Endelig har Statsforvaltningen peget på at nævnets regnskab med bemærkninger skal sendes til tilsyns­myndigheden (vedtægtens pkt. 10).

  Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger. Ændringer er markeret med gult i vedtægterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de reviderede vedtægter for taxinævnet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/971, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. august 2013 besluttet at etablere et fælleskommunalt taxinævn sammen med Sønderborg Kommune.

  Taxinævnet er et kommunalt fællesskab, jf. §60 i Lov om kommunernes styrelse. Nævnets bestyrelse består af 9 medlemmer.

  Ifølge nævnets vedtægter skal hvert byråd udpege to byrådsmedlemmer til nævnets bestyrelse. Efter indstilling fra taxierhvervets aktører og interessenter skal byrådet i Aabenraa Kommune udpege yderligere to medlemmer, mens byrådet i Sønderborg Kommune skal udpege yderligere tre medlemmer til nævnets bestyrelse.

  Byrådet anmodes her om at pege på to byrådsmedlemmer til taxinævnets bestyrelse, samt en personlig suppleant for hver af disse.

  Aabenraa Byråd skal desuden udpege to medlemmer efter indstilling fra hhv. taxivognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa og fra fagforbundet 3F.

  Vognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa indstiller Flemming Faaborg, som er ansvarlig leder af bestillingskontoret Dantaxi i Aabenraa.

  Som personlig suppleant for Flemming Faaborg indstiller vognmændene Kim Christensen (vognmand i Aabenraa).

  3F indstiller Jørgen Christensen, som er brancheleder (transport), ved 3F Aabenraa-Tønder.

  Som personlig suppleant for Jørgen Christensen indstiller 3F Pia Walther, også fra 3F Aabenraa-Tønder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byrådet blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer samt to personlige suppleanter til bestyrelsen for det fælleskommunale taxinævn, og

  at byrådet udpeger Flemming Faaborg fra Dantaxi (med Kim Christensen som personlig suppleant) samt Jørgen Christensen fra 3F (med Pia Walther som personlig suppleant) til bestyrelsen for det fælles­kommunale taxinævn.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udpeget blev (personlig suppleant nævnt i parentes):

  Christian G. Lauridsen (Jens Wistoft).

  Kurt Andresen (Jan Riber Jakobsen).

  2. at godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2377, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds, har politiet orienteret om, at parkeringskontrol ikke hører til politiets kerneopgaver. Syd- og Sønderjyllands politi vil derfor ikke længere ansætte civile parkeringskontrollører.

  Parkering til ulempe håndteres dog fortsat af politiets personale.

  Sønderborg Kommune har udarbejdet et forslag til fælles drift af parkeringskontrol, og det er besluttet i Det Sønderjyske koordinationsudvalg, at forslaget sendes til politisk beslutning med henblik på dannelse af en fælleskommunal sønderjysk parkeringskontrol i de fire sønderjyske byer Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder.

  Det er tanken at Sønderborg Kommune skal stå for administration af parkeringskontrollen.

  Administrationen i Sønderborg Kommune udvides til 1 fuldtidsmedarbejder og 7 fuldtids parkeringsvagter, heraf 2 fuldtidsvagter til at dække Aabenraa Kommune.

  Hver kommune skal stille et centralt beliggende satellitkontor med dertil hørende udstyr til rådighed for parkeringskontrollen samt et køretøj, som kan benyttes i forbindelse med kontrollen. Da køretøjet udelukkende er til brug ved kontrol uden for Aabenraas bymidte, anvendes forvaltningens biler til formålet.

  Såfremt parkeringskontrollen giver overskud, fordeles det procentvis efter det antal afgifter, der er pålagt i hver kommune. Overskud skal føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

  I tilfælde af underskud dækkes dette af kommunerne efter det antal vagter, der er fordelt til hver kommune.

  Kommunen skal i henhold til færdselslovens § 122 a søge Justitsministeriet om en hel eller delvis overdragelse af parkeringskontrollen fra Rigspolitiet.

  Da politiet endnu har 1 civil vagt ansat i Aabenraa og Tønder, vil kommunernes parkeringskontrol forsøge at indgå en aftale med politiet om en overdragelse af vagten.

  Det nuværende parkeringsvagtpersonale i Sønderborg vil i første omgang varetage en grundlæggende oplæring af nye vagter, så de i første omgang kan komme på gaden og udføre arbejdet. Efterfølgende kan der udbydes et fælles kursus for alle vagter.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol, idet det forudsættes, at ordningen som minimum vil være udgiftsneutral for kommunen i 2015 og årene fremover.

  Hvis parkeringsvagtordningen i Aabenraa Kommune mod forventning giver underskud i 2015, vil forvaltningen forelægge sagen på ny i 2016 med henblik på, om Aabenraa Kommune fortsat skal indgå i en sønderjysk parkeringskontrol.

  Forvaltningen finder, at antallet af nødvendige parkeringsvagter i Aabenraa bør drøftes blandt parterne i parkeringsordningen, inden ordningen sættes i gang. Det skyldes, at der i dag kun er en halvtids vagt i Aabenraa, mod de to fuldtidsvagter der forudsættes fremover.

  Økonomi og afledt drift

  En tilslutning til en fælles sønderjysk parkeringskontrol vil have følgende, forventede økonomiske konsekvenser:

  - Startudgift i 2014 på 71.000 kr. til kursus, IT udstyr og tøj.

  - Ved den efterfølgende drift forudsættes ordningen at kunne dække startudgiften, og at være udgiftsneutral fremadrettet.

  Parkeringsordningen forventes oprettet som et særskilt projektområde, der i henhold til retningslinjerne om aftalestyring, administreres som puljer og projekter med 100% overførselsadgang  under politikområdet Vejtrafik. Det skyldes, at et eventuelt overskud på ordningen skal føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol,

  at byrådet i Sønderborg bemyndiges til at varetage parkeringskontrollen i Aabenraa Kommune, i henhold til Færdselslovens § 122a stk. 2,

  at forvaltningenbemyndiges til at forhandle antallet af parkeringsvagter i Aabenraa med de øvrige parter i parkeringsordningen, og

  at parkeringsordningen godkendes til at blive omfattet af puljer og projekter under politikområdet Vejtrafik i henhold til retningslinjer om puljer og projekter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  1., 2. og 3. at godkendt,

  idet antallet af parkeringsvagter tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, og at en fordelingsnøgle for eventuelt overskud / underskud fordeles efter antal parkeringsvagter.

  Forvaltningen drøfter den fremtidige ordning med repræsentanter for erhvervslivet i Aabenraa Bymidte forud for tilbagemelding til Sønderborg Kommune.

  4. at anbefalesgodkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2248, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 65 - Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 19. september 2013, punkt 130, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningen, der gerne vil renovere fire blokke på Frueløkke. Renoveringen skal omdanne den eksisterende 3 etagers boligbebyggelse til henholdsvis rækkehuse i to etager og et etagehus, som med påbygning af ny tagetage, når op i 5 etager.

  Formålet med lokalplanen er således, at muliggøre en renovering af områdets eksisterende bebyggelse, herunder nedrenovering og genopførelse af rækkehuse, samt påbygning på eksisterende etagehus. Desuden er formålet med lokalplanen at sikre grønne fri- og opholdsarealer for boligerne og sikre ny bebyggelse mod støj fra de omkringliggende veje. Der er til dette formål foretaget støjberegninger.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.119.B – Frueløkke i Kommuneplan 2009. Området er udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 8,5 meter, 2 etager samt en bebyggelsesprocent på 30.

  Lokalplan nr. 65 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.119.B. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009.

  Kommuneplantillæg nr. 38 fastlægger et nyt rammeområde 1.1.137.B, som muliggør en maksimal bygningshøjde på op til 17,5 meter, det maksimale eta­geantal til 5, en bebyggelsesprocent på op til 50 samt grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse på mindst 350 m2.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan nr. 65 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Nicolai Wistoft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19410, Sagsinitialer: old_MKB

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne DVB Syd den 15. januar 2014 fremsendt skema B, vedr. opførelsen af tilbygning med 6 lejligheder i tilknytning til eksisterende bofællesskab med tilknyttet serviceareal på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

  Byrådet godkendte på mødet den 30. oktober 2013 skema A for ovennævnte projekt.

  Anskaffelsessummen for boligdelen ved skema A var anslået til 7,519 mio. kr. Anskaffelsessummen efter licitation er ved skema B er på 7,662 mio. kr.

  Den samlede anskaffelsessum ønskes derfor forhøjet med differencen på 143.000 kr. Den forhøjede entreprisesum skyldes følgende forhold:

  - forøgede brandkrav, herunder brandsikring af eksisterende fælles boligareal

  - krav om lift/elevator

  - adgangsdøre i eksisterende boliger – nye adgangsforhold, udvendige gangarealer, udvendig belysning.

  Anskaffelsessummen for servicearealerne er uændret på 823.280 kr.

  Ved skema A var den forventede husleje er beregnet til 4.626 kr. pr. måned for de 6 boliger på hver 55 m2, fordelt på 2 rum. Ved skema B er huslejen beregnet til 4.648 kr., altså en difference på 22 kr./mdl.

  Kommunens indskud i Landsbyggefonden på 10% af anskaffelsessummen ved skema A var 751.900 kr. Ved skema B forøges indskuddet ved den større anskaffelsessum med 14.300 kr., til 766.200 kr.

  Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån. Kommunal garanti ydes for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før ejendommen er værdisat. Det må påregnes, at garantien vil udgøre 40-85 % af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Boligkontoret Danmark oplyser, at der ikke p.t. er indhentet konkret lånetilbud fra realkreditinstitut. Den foreløbige garantiprocent vil blive fremsendt til kommunen, så snart den foreligger.

  Planmæssige forhold

  Lokal nr. 64 – Udvidelse af bofællesskab ved Engvej.

  Økonomi og afledt drift

  Der var i 2013 oprindelig budgetteret med en kommunal andel af grundkapitalindskuddet til Engvej på 1,2 mio. kr. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev det vurderet, at grundkapitalindskuddet ville udgøre 0,751 mio. kr. Det eksisterende rådighedsbeløb på 0,449 mio. kr. blev tilført likvide midler. Jfr. skema B vurderes det, at grundkapitalindskuddet vil udgøre 0,762 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler finansiering på 0,011 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at den forventede merudgift på 0,011 mio. kr. medtages i årets første budgetkontrol 2014 og

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen excl. gebyrer ved godkendelse af skema C.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4698, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til, om de ønskede ændringer i SFO 2 taksterne på Kliplev Skole kan godkendes.

  Ved behandling af punktet ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” på Byrådsmødet den 28. november 2012, blev principperne for SFO 2 besluttet. Forældrebetalingen blev ved budgetvedtagelsen af budget 2014 fastsat til maksimalt 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Skolebestyrelsen ved Kliplev Skole har ansøgt om, at taksten for benyttelse af skolens SFO 2 med virkning fra den 1. februar 2014 ændres fra de nuværende 550 kr. pr. måned i 10 måneder årligt til 200 kr. pr. måned.

  Samtidig ønsker Kliplev skolebestyrelse at antallet af ugentlige åbningsdage reduceret fra de nuværende fem til tre dage. På de 2 af dagene vil tilbuddet være en integreret del af SFO 1. Hver anden torsdag vil der være aftenklub fra kl. 17.00 – 20.00.

  De ønskede ændringer udspringer af en begrænset søgning til tilbuddet SFO 2 på Kliplev Skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten for benyttelse af SFO 2 på Kliplev Skole fastsættes til 200 kr. pr. måned.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43944, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Formanden og næstformanden for skolebestyrelsen på Stubbæk Skole har sendt en ansøgning til Skole- og Dagtilbudsudvalget om tilskud til inventar i forbindelse med en tilbygning. Bestyrelsen gør i ansøgningen opmærksom på, at skolen tidligere i forløbet er blevet stillet i udsigt, at en del af inventaret kunne finansieres via anlægssummen.

  På rådgivers budgetopstilling fra november 2012 figurerer der et beløb på 250.000 kr. til inventar. Derfor har skolen haft en forventning om at kunne disponere over disse midler til indkøb af møbler og udstyr.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 6. december 2011 vedtaget, at tilbygningsprojektet blev sendt i udbud med en anlægsramme på 10 mio. kr. De forventede udgifter til de enkelte delelementer i byggeprojektet har ikke været udspecificeret ved denne lejlighed eller ved senere behandlinger i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Der har i forvaltningerne generelt været uklarhed omkring, hvordan udgifter til inventar skulle håndteres i forbindelse med anlægsprojekter. Fremgangsmåden ved håndtering af inventarudgifter i anlægsprojekter har ikke været ensartet. Bestyrelsen har ret i, at denne usikkerhed også har været til stede i dette forløb.


  Med Byrådets vedtagelse af retningslinjer for anlægsprojekter den 30. januar 2013 er det blevet afklaret, hvordan forvaltningen skal forholde sig mht. inventar i byggesager. De vedtagne retningslinjer er tydeliggjort - men ikke ændret - i forhold til tidligere praksis ved anlægsprojekter. Retningslinjerne er vedhæftede som bilag.

  Retningslinjerne indeholder en differentiering af begrebet inventar, som gør det klart, at indkøb af inventar ikke er en del af anlægsprojektet for den nye tilbygning på Stubbæk Skole.

  Udgifter til inventar er indregnet i skolernes driftsramme og skal derfor som udgangspunkt ikke finansieres via anlægsprojekter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

  Udsat.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Et flertal bestående af Kirsten Nørgaard Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Dorte Soll (A) og Kurt Andresen (S) stemte for indstillingen. Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod. Philip Tietje (V) undlod at stemme.

  Gert Nordklitgaard (Ø) ønskede sagen i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Drøftet.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Udgik.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2413, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen afsat en pulje til mindre opgaver for at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, Borgerhuse samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2014 afsat 1,0 mio. kr. til formålet.

  Forvaltningen udsendte ved årsskiftet et ansøgningsskema, hvor institutionerne har mulighed for fremsende ønsker til puljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde af eget driftsbudget.

  Forvaltningen modtager i øjeblikket ansøgninger fra institutionerne, og Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering på udvalgsmøde i marts.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2014 – 2017 er der i 2014 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2606, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur og Fritidsudvalget i 2012 at afsætte et rådighedsbeløb af udvalgets anlægsmidler til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2014-2017 afsat 2,0 mio. kr. i 2014 samt 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til formålet.

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge om tilskud fra halpuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Forvaltningen udsendte ved årsskiftet et ansøgningsskema, hvor idrætsinstitutionerne har mulighed for at fremsende ønsker til halpuljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde inden for eget driftsbudget.

  Forvaltningen modtager i øjeblikket ansøgninger fra institutionerne, og Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering på udvalgsmødet i marts.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der prioriteres indenfor områderne tag og fag, energioptimeringer, gulve samt øvrige vedligeholdelsesopgaver.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2014–2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til halpuljen i 2014, som ønskes frigivet til vedligeholdelse af idrætshaller m.v.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende halpuljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI