Beslutningsprotokol

onsdag den 26. marts 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28289, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Forretningsordenen skal opdateres, da der er kommet nye regler i styrelsesloven. Folketinget har vedtaget nye regler om frister for udsendelse af dagsorden. Samtidig kan reglerne for spørgetid opdateres.

  Forslag til ændring af forretningsorden

  Staben foreslår, at forretningsordenen opdateres på fire områder, for at tage højde for de nye regler:

  1) Frist for udsendelse af dagsorden: Dagsorden skal

  udsendes fire hverdage (lørdag inkl.) inden et byrådsmøde, det er nu et lovkrav. Byrådsmedlemmer har samtidig krav på at modtage alle relevante oplysninger til bedømmelse af en sag fire hverdage inden et byrådsmøde. Dvs. bilag eller andre relevante oplysninger skal foreligge senest fire dage før et byrådsmøde. Byrådet kan ikke træffe beslutning i en sag, hvor fristen er overskredet. Det er skrevet ind i forretningsordenens § 5, stk.1.

  2) Behandling af sag, hvor fristen er overskredet: Fristen på fire hverdage er som udgangspunkt bindende. Men der er to situationer, hvor byrådet kan behandle en sag, selvom fristen er overskredet. For det første kan et enigt byråd vælge at behandle sagen, selvom fristen er overskredet. For det andet kan et flertal beslutte at behandle sagen, hvis sagen ikke kan udsættes. Det er skrevet ind i forretningsordenen § 5, stk. 2 og 3.

  3) Begrundelse for hvorfor en sag ikke kan udsættes: Det skal stå i dagsordenen, hvis der mangler oplysninger i en sag, som først kan publiceres efter fire-dagsfristen. Samtidig skal der stå, hvorfor sagen ikke kan udsættes til næste møde.  Det er skrevet ind i forretningsordenens § 5, stk. 4.

  4) Korrektur- og konsekvensrettelse: Der er lavet sproglige rettelser samt korrektur- og konsekvensrettelser.

  Forslag til ændring af regler for spørgetid

  Staben foreslår, at reglerne for spørgetid opdateres. Der er tale om sproglige ændringer, der skal gøre det nemmere for borgerne at forstå reglerne. Den eneste reelle ændring er, at spørgetiden foreslås suspenderet tre måneder før valgdagen. Som reglerne er nu, suspenderes spørgetiden tre måneder før byrådets fratræden (årsskiftet).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag til ændring af byrådets forretningsorden oversendes til 2. behandling,

  at der kan indsendes ændringsforslag til Byrådssekretariatet frem til mandag den 7. april 2014, og

  at reglerne for spørgetid i Aabenraa Byråd godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3522, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet og eventuel folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol.

  På byrådets møde den 29. januar 2014, blev der valgt en valgbestyrelse (samme personkreds) for valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemninger. Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens næstformand vælges af byrådet blandt medlemmerne af valgbestyrelsen. Der blev ikke valgt en næstformand på byrådets januarmøde.

  Følgende er valgt til valgbestyrelsen (stedfortrædere nævnt i parentes):

  Thomas Andresen (Philip Tietje)

  Tim Wulff (Bent Ulrik Sørensen)

  Ejler Schütt (Christian G. Lauridsen)

  Erwin Andresen (Kurt Andresen)

  Svend Hansen Tarp (Kim Brandt)

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Svend Hansen Tarp blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3522, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU"s fælles patentdomstol.

  Byrådet har i den anledning bl.a. følgende opgaver

  • Valg af valgbestyrelse
  • Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling
  • Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

  Byrådet valgte den 29. januar 2014 en valgbestyrelse.

  Under forudsætning af, at der anvendes digitale valglister og uanset om det bliver på 6, 9 eller 18 afstemningssteder planlægges der med, at der skal bruges i alt 90 valgstyrere og 65 tilforordnede vælgere, eller i alt 155 personer.

  Der skal vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen. Der er intet til hinder for at vælge samme personer til begge afstemninger.

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

  Partigrupperne skal hver især indstille et antal vælgere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. vedlagte beregninger.

  SF - Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med brev af 29. januar 2014 meddelt, at de har indgået valggruppe ved udpegninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  40

  5

  25

  10

  65

  10

  Heraf valgstyrerformænd

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  5

  3

  1

  8

  1

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at partigrupperne udpeger valgstyrerformænd i h.t. fordelingsnøglen og fordeler dem til de indbyrdes aftalte afstemningssteder,

  at partigrupperne senest tirsdag den 22. april 2014 meddeler navne m.v. på valgstyrere/tilforordnede vælgere i h.t. fordelingsnøglen og så vidt muligt fordelt på afstemningssteder, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende den endelige fordeling, når de foreligger fra partigrupperne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3861, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen, Det Kommunale Tilsyn har henvendt sig til Aabenraa Byråd, og bedt om en udtalelse vedrørende byrådets behandling af lokalplanerne nr. 68 og 69 i forbindelse med byrådsmødet den 18. december 2013.

  Der er tre personer der har klaget til tilsynet over behandlingen af de to lokalplaner. Det drejer sig om Jørgen Witte og Jan Riber Jakobsen der har sendt en samlet klage og Preben Rasmussen.

  Der er lavet et svar til tilsynet. I svaret beskrives sagens faktiske omstændigheder og der er uddybende bemærkninger til klagernes kritikpunkter.

  Kritikpunkterne er:

  1. at byrådets behandling af sagen på byrådsmødet den 18. december var ulovlig

  2. at standsningsretten ikke kunne benyttes

  3. at borgmesteren ikke havde kompetencen til at sætte sagen på byrådets dagsorden

  4. at materialet til belysning af sagen ikke var tilstrækkeligt

  5. at kommuneplantillægget ikke havde en selvstændig indstilling

  I svaret til tilsynet er det uddybet hvorfor det er opfattelsen, at sagens behandling på byrådsmødet var lovlig, at borgmesteren havde kompetence til at sætte sagen på dagsorden, at materialet til belysning af sagen vurderes at være tilstrækkelig og at kommuneplantillægget er godkendt uanset den ikke havde en selvstændig indstilling. Det et også uddybet, at det er korrekt der ikke var tale om en standsningssag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at svaret til tilsynet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt, idet 9 stemte for. Imod stemte 2 – Ejler Schütt (O) og Jan Riber Jakobsen (C) med begrundelse:

  ”Byrådets svar til det kommunale tilsyn, er meget mangelfuldt og besvarer ikke konkret, de klagepunkter som er rejst af Jørgen Witte & Jan Riber Jakobsen.

  Spørgsmålet vedr. Forvaltningens ændrede dagsordensindstilling undlades helt i besvarelsen til tilsynet.”

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt, idet 21 stemte for.

  Imod stemte 9: H. Kristian Wollesen (O), Christian G. Lauridsen (O), Jette J. Kristiansen (O), Kaare Solhøj Dahle (O), Ejler Schütt (O), Jan Riber Jakobsen (C), Michael Christensen (F), Christian Panbo (A) og Gert Nordklitgaard (Ø).

  Kim Brandt (A) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Teknik- og Miljøudvalget skal nedsættes et §17 stk. 4 udvalg som skal arbejde med kollektiv trafik – her kaldet Kollektiv Trafikudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til udvalgets kommissorium og forretningsorden, som begge forelægges til godkendelse her.

  I medfør af forslaget til kommissorium skal Byrådet udpege i alt syv medlemmer til Kollektiv Trafikudvalget. Blandt disse skal der udpeges en formand.

  Kollektiv Trafikudvalgets opgaver bliver blandt andet

  - at overveje servicekriterierne for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune,

  - at støtte samarbejdet med nabokommuner og Region Syddanmark om bustrafik, og

  - at vurdere de økonomiske forhold for den kollektive bustrafik.

  Sekretariatsbetjeningen af Kollektiv Trafikudvalget varetages af Kultur, Miljø & Erhverv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der under Teknik- og Miljøudvalget nedsættes et §17 stk. 4 udvalg for kollektiv bustrafik - Kollektiv Trafikudvalget,

  at forslaget til kommissorium for Kollektiv Trafikudvalget godkendes,

  at forslaget til forretningsorden for Kollektiv Trafikudvalget godkendes,

  at Byrådet udpeger medlemmer til Kollektiv Trafikudvalget, og

  at Byrådet udpeger formanden for Kollektiv Trafikudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt, med følgende tilføjelser til kommissoriet:

  ”Udvalget skal udarbejde forslag til en overordnet politik for busdrift i Aabenraa Kommune”, indsættes som første linje i afsnittet ”Udvalgets opgaver”.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt med rettelser (4 medlemmer af byrådet og formand vælges blandt byrådsmedlemmer) og herudover indstiller Økonomiudvalget, at formanden får et vederlag på 7% af borgmesterens vederlag.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådssekretariatet indstiller, som følge af økonomiudvalgets  indstilling,

  at byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer,

  at byrådet udpeger en formand blandt byrådsmedlemmerne,

  at byrådet delegerer kompetencen til at udpege de resterende medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet til Teknik- og Miljøudvalget, og

  at formanden får et vederlag på 7% af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  1. at Jan Riber Jakobsen (C ), Erwin Andresen (S), Christian G. Lauridsen (O) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev udpeget.
  2. at Erwin Andresen (S) blev udpeget.
  3. at godkendt.
  4. at godkendt.

  Kommissoriet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- og Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget refererer til Social- og Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer. Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug midlertidigt og evalueres efter to år.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen.

  Udvalget foreslås at bestå af i alt seks medlemmer. Fem medlemmer af byrådet med viden og indsigt indenfor følgende udvalgsområder:

  • Arbejdsmarked
  • Børn og unge
  • Kultur og fritid

  Endvidere deltager en ekstern ressourceperson med særlig ekspertise indenfor udvalgets opgaver.

  Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten Socialdemokratiet.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for udvalget; herunder med opgaver indenfor følgende indsatsområder:

  • Rusmiddelindsatsen med særlig fokus på familiebehandling,
  • Forebyggelse af overvægt med særlig fokus på unge,
  • Forebyggelse med særlig fokus på at understøtte en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet udkast til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Endelig foreslås en månedlig mødefrekvens i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på første møde for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Forslaget til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug foreslås sendt i høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug med reference til Social- og Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes, og

  at forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  1. og 4. at: Godkendt.
  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Godkendt – med bemærkning om, at medlemsfordelingen mellem politikere (5) og fagfolk (1) vurderes som uhensigtsmæssig.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådet udpeger 5 byrådsmedlemmer,

  at byrådet udpeger en formand, og

  at byrådet delegerer kompetencen til at udpege en person, der ikke er medlem af byrådet til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt og herudover indstiller Økonomiudvalget, at formanden får et vederlag på 7% af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  1. at Signe Bekker (A), Svend Hansen Tarp (A), Eivind Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Martin Ugilt Thomsen (V) blev udpeget.
  2. at Svend Hansen Tarp (A) blev udpeget.
  3. at godkendt.

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7180, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013 er nu klar til at blive behandlet politisk med henblik på at afgive regnskabet til kommunens eksterne revision.

  Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet justeret blandt andet i forhold til de foretagne budgetkontroller. De samlede justeringer inklusive det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

  Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådets behandling.

  Årsregnskabet udviser følgende resultat:

  Oversigt i 1.000 kr.

  Oprindeligt budget 2013 

  Korrigeret budget  2013

  Regnskab 2013

  Afvigelse

  Ansøgte overfør-sler til 2014

  Skatter og generelle tilskud i alt

  3.546.889

  3.515.510

  3.516.694

  1.184

  Driftsudgifter i alt

  -3.399.623

  -3.420.166

  -3.360.372

  59.794

  42.287

  Driftsresultat

  147.265

  95.344

  156.322

  60.978

  Renteudgifter netto i alt

  -18.782

  -19.837

  -17.112

  2.725

  Resultat af ordinær drift

  128.483

  75.507

  139.210

  63.703

  Anlæg i alt

  -113.771

  -81.269

  -107.419

  -26.149

  48.990

  Jordforsyning netto i alt

  -5.737

  -8.249

  -1.976

  6.273

  9.426

  Resultat

  8.975

  -14.011

  29.816

  43.826

  Netto låneoptagelse

  -5.660

  -18.918

  12.637

  31.555

  Finansforskydninger

  -1.837

  7.012

  -73.651

  -80.663

  Påvirkning kassebeholdning

  1.478

  -25.917

  -31.198

  -5.281

  + indtægt/merforbrug/overførsel til 2013  / - udgift/mindreforbrug/lån

  af budget 2013

  I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2013 til 2014. Når de endelige overførsler er godkendt, vil kolonnerne i årsberetningen med overførsler blive korrigeret med eventuelle ændringer.

  Regnskabet udviser et overskud af den ordinære drift på 139,2 mio. kr. hvilket opfylder den økonomiske politik’s målsætning på ca. 135 mio. kr.

  På anlægssiden er der afholdt 107,4 mio. kr. hvilket er lidt mindre end det korrigerede budget udviser. Forskellen forventes overført til 2014.

  De finansielle forskydninger er meget store i 2013. Dette skyldes blandt andet at kommunen ikke længere får forskudsrefusioner fra staten i forbindelse med udbetaling af visse ydelser til borgerne. Der er således tale om et beløb på over 100 mio. kr. der ikke længere ligger i kommunekassen hen over et månedsskifte. Udbetaling heraf er overgået til Udbetaling Danmark.

  Det samlede resultat af drifts- og anlægsudgifter, fratrukket lånoptagelse og finansielle forskydninger, bevirker at der har været et træk på kassebeholdningen på ca. 31,2 mio. kr., der herefter udgør ca. 24 mio. kr. ved udgangen af 2013.

  Den gennemsnitlige likviditet er fra ultimo 2012 til ultimo 2013 steget med ca. 2,0 mio. kr. til knap 174 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2013 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41436, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2013 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -753

  -2.931

  2.178

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -1.896

  -1.853

  -43

  I alt

  -2.649

  -4.784

  2.135

  Samlet set er der en merindtægt på 2,135 mio. kr. som tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2013 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en merindtægt på 2,135 mio. kr. der tilfalder kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2302, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet

  Der er i 2013 afsluttet et anlægsprojekt ”klimatilpasningsprojekter” hvor bruttoudgiften er 2,5 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2013 afsluttet anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter” indenfor bevillingen og uden afvigelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter” der er afsluttet inden for bevillingen uden afvigelse godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2013 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets område afsluttes anlæggene:

  • Bolderslev Skole, utæt tag
  • Diverse anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti
  • Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)
  • Fritidshjemmet Regnbuen.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Bolderslev Skole, utæt tag

  22.350

  22.347

  3

  Div. Anlæg 2009,  Akut og pasningsgaranti

  2.029

  1.971

  58

  Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)

  8.000

  8.041

  -41

  Fritidshjem Regnbuen

  6.445

  6.426

  19

  I alt

  39

  Mindreforbruget på 0,039 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på i alt 0,039 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2303, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Der er i 2013 afsluttet 1 anlægsprojekt, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2013 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er ”Halpulje m.m 2012” med 2,3 mio. kr. i puljen. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,025 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ” Halpulje m.m 2012” med en bruttoudgift på 2,3 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16161, Sagsinitialer: KSA

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2013 til 2014, samt afledte økonomiske konsekvenser på budgettet til låneoptagelse.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2013

  Forbrug 2013

  Mer- /mindre- forbrug 2013 *)

  Ansøgt overført til 2014

  Skattefinansierede anlæg

  A1 + A2

  80.918

  99.519

  -18.601

  -18.954

  Jordforsyning - anlæg

  A3 + A4

  6.948

  4.282

  2.666

  2.666

  Afdrag og  kurstab

  A1 + A2

  33.524

  0

  33.524

  33.524

  Låneoptagelse

  A1 + A2

  -

  -

  -

  -17.485

  I ALT

  -

  121.390

  103.801

  17.589

  -249

  + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et negativt rådighedsbeløb på 18,954 mio. kr. på igangværende skattefinansierede anlæg til 2014. Overførslen skyldes følgende:

  • At der på enkelte projekter mangler afsluttende arbejder
  • At vurderingerne af betalingsforskydningen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/9 har ændret sig
  • At projektet vedrørende salg af Plejehjemmet Enggården er udsat til 2014

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 2,666 mio. kr. som hovedsageligt vedrører betalingsforskydninger på 10 igangværende byggemodningsprojekter.

  Afdrag og kurstab:

  Der blev oprindeligt meddelt en bevilling til indfrielse af lån samt kurstab som følge af salget af Enggården. Idet salget er udsat til 2014 søges 33,524 mio. kr. vedrørende afdrag og kurstab overført til 2014.

  Låneoptagelse:

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført en bevilling på 53,397 mio. kr. til låneoptagelse vedrørende igangværende anlægsprojekter i 2013. Efterfølgende er lånerammen for 2013 samt låneadgangen som følge af anlægsoverførsler til 2014 opgjort. Lånerammen for 2013 er opgjort til 45,800 mio. kr. og låneadgangen vedrørende overførte anlæg fra 2013-2014 er opgjort til 25,082 mio. kr. svarende til i alt 70,882 mio. kr. I forhold til bevillingen som blev givet i budgetkontrollen pr. 30. september 2013 er der således behov for at justere budgettet til låneoptagelsen i 2014 med 17,485 mio. kr.

  Generelle bemærkninger:

  Det kan tilføjes, at der i anlægssagen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2013, som blev godkendt i Byrådet 27.11.2013 (punkt 210), blev lagt 76,379 mio. kr. i kassen i forbindelse med anlægsprojekterne i 2013. Endvidere, blev der bevilget overført 74,704 mio. kr. til 2014 (heraf 67,944 mio. kr. vedrørende skattefinansierede anlægsprojekter).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at overførslen på 33,524 mio. kr. (mindreforbrug vedrørende afdrag og kurstab på indfrielse af lån i Enggården), godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2014, der finansieres via de likvide midler i 2014,

  at negativt rådighedsbeløb på i alt -18,954 mio. kr., vedrørende skattefinansierede anlæg, overføres fra 2013 til 2014,

  at rådighedsbeløb på i alt 2,666 mio. kr., vedrørende igangværende byggemodninger, overføres fra 2013 til 2014, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 17,485 mio. kr. i 2014, til yderligere låneoptag, jf. foranstående, der tilføres de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16161, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter m.v. jf. retningslinjerne skal der udarbejdes en redegørelse til de ansøgninger, hvor beløbet overstiger 500.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg 1)

  Overført fra 2012 til 2013 1)

  Regnskab 2013 2)

  Korrigeret budget 2013 2)

  Mer- /mindre- forbrug 3)

  Ansøgt overført til 2014 3)

  Økonomiudvalg

  6.468

  2.194

  10.242

  8.048

  6.928

  Socialudvalg

  478

  -705

  478

  1.183

  1.183

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -169

  325

  1.163

  838

  838

  Skole- og Dagtilbudsudv.

  175

  2.205

  2.516

  311

  311

  Børne- og Familieudv.

  21

  329

  455

  126

  126

  Sundhedsudvalg

  1.012

  1.157

  4.078

  2.921

  2.921

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.830

  4.853

  4.612

  -241

  -241

  Teknik- og Miljøudvalg

  -4.283

  108.583

  102.739

  -5.844

  -5.844

  Plan– og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  5.532

  118.941

  126.283

  7.342

  6.222

  1) Faktiske udvalgsoverførsler fra 2012 til 2013 (kan ikke nødvendigvis afstemmes til vedhæftede regneark, idet der ikke nødvendigvis indgår de samme projekter her).

  2) Regnskabs- og budgettal her er ”kun” for de puljer og projekter, hvorpå der søges overførsler fra 2013 til 2014.

  3) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler.

  Under ansøgningerne kan det på Økonomiudvalgets område anføres, at 1,839 mio. kr. vedrører Kulturaftale 2013-2016 og at 3,018 mio. kr. vedrører uforbrugte midler på Barselspuljen.

  Endvidere kan det anføres, at der på Teknik- og Miljøudvalgets område samlet overføres et merforbrug på 5,844 mio. kr. Herunder kan bl.a. nævnes et merforbrug på 3,236 mio. kr. på Vintertjenesten.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførslerne vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 6,222 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2013 til 2014, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2014, der finansieres via de likvide midler i 2014.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16161, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes redegørelse for alle ansøgninger herunder, med en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for overførslen.

  Endvidere kan følgende afsnit fra retningslinjerne gengives: ”Som udgangspunkt vil det primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, der vil blive imødekommet. Undtagelser herfra er f.eks. egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret.”

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg 1)

  Overført fra 2012 til 2013 1)

  Regn-skab 2013 2)

  Korr. budget 2013 2)

  Mer- /mindre- forbrug 3)

  Ansøgt overført til 2014 3)

  Økonomiudvalg

  984

  25.835

  28.258

  2.423

  285

  Socialudvalg

  3.167

  869

  4.242

  3.373

  3.373

  Arbejdsmarkeds-udvalg

  434

  20

  101

  81

  81

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  200

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  4.678

  155.400

  159.338

  3.938

  2.813

  Kultur- og Fritidsudvalg

  20

  32.694

  32.754

  60

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  1.129

  13.221

  12.629

  -592

  -589

  Plan- og Trafikudvalg

  55

  26.135

  26.788

  653

  582

  Beredskabs-kommission

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  10.667

  254.174

  264.110

  9.936

  6.545

  1) Faktiske udvalgsoverførsler fra 2012 til 2013 (kan ikke nødvendigvis afstemmes til vedhæftede regneark, idet der ikke nødvendigvis indgår de samme projekter her).

  2) Regnskabs- og budgettal her er ”kun” for de områder, der ansøger om øvrige overførsler fra 2013 til 2014.

  3) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes 3,289 mio. kr. under Socialudvalget til Plejehjem, fælles formål, der er afsat til lukning af Plejehjem Midtpunkt, som først planlægges lukket i 2014.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførsler, fra 2013 til 2014, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 6,545 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2014, der finansieres via de likvide midler i 2014.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3516, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. søger om en kommunegaranti for optagelse af et lån på 33,620 mio. kr. til finansiering af udbygning af fjernvarmeværket samt til opdimensionering af ledningsnettet.

  Fjernvarmeværket er nedslidt og er udfordret på kapaciteten i spidsbelastningsperioder, herudover tilsluttes der løbende nye forbrugere hvilket øger belastningen.

  Bestyrelsen har derfor vedtaget en omfattende renovering af værket som ønskes gennemført i løbet af sommeren 2014.

  Forvaltningen anbefaler den løsning som bestyrelsen har vedtaget, idet den er den billigste på langt sigt.

  Garantistillelsen, som maksimalt må svare til den endelige anlægsudgift, påvirker ikke kommunens låneramme.

  Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskabs seneste årsrapport for regnskabsåret 1. juni 2012 til 31. maj 2013 udviser et overskud på 1,374 mio. kr. før modregning af tidligere års underskud på 1,169 mio. kr. Dermed er der pr. 31. maj 2013 et akkumuleret overskud på 0,205 mio. kr. Overskuddet overføres til indregning i varmeprisen i efterfølgende år med henvisning til, at fjernvarmeværker iflg. varmeforsyningsloven ikke må opspare overskud.

  Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab havde pr. 31. maj 2013 en gæld til Kommunekredit på 10,687 mio. kr. Aabenraa Kommune garanterer for de to lån, der udløber i hhv. 2019 og 2020. Afviklingen af lånene forløber planmæssigt.

  Årsrapporten er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

  Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har tilkendegivet at man ønsker at benytte sig af muligheden for en midlertidig byggekredit hos Kommunekredit, hvorefter der etableres en endelig lånefinansiering hos Kommunekredit med en løbetid på 25 år.

  Aabenraa Kommune får provision, når garantien stilles. Garantiprovisionen udgør 1,25 %, svarende til 0,420 mio. kr. ved en hovedstol på 33,620 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Iflg. bilag til ansøgningen er anlægsinvesteringen inkl. opdimensionering af ledningsnettet budgetteret til 33,2 mio. kr. hertil kommer garantiprovisionen på 0,420 mio. kr. hvorved det samlede finansieringsbehov udgør 33,620 mio. kr.

  Iflg. fjernvarmeselskabet vil investeringen medføre driftsbesparelser på halmbaseret produktion og på ekstraordinær vedligeholdelse på det nuværende anlæg svarende til 0,927 mio. kr. årligt. Etableringen af det nye anlæg forventes at medføre en nettoudgift (den beregnede ydelse på lånet minus driftsbesparelser) på ca. 0,513 mio. kr. årligt, svarende til gennemsnitligt 650 kr. pr. forbruger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en garanti for en byggekredit, der efter projektets afslutning erstattes af en endelig finansiering svarende til den endelige anlægsudgift, dog maksimalt 33,620 mio. kr., og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. garantiprovisionen medtages i førstkommende budgetkontrol efter at garantien er etableret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6060, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune vil benytte sin fortegningsret til at tegne nye aktier i Forskerparken Syd A/S i forbindelse med gennemførelse af en kapitalforhøjelse i selskabet. Og/eller om kommunen evt. vil donere sine aktier til Forskerparken Syd A/S.

  Der er sket en nedsættelse af selskabets egenkapital til dækning af et underskud i forbindelse med et erstatningskrav vedr. byggeriet ”Alsion”.  Aabenraa Kommune ejer nominelt 240.000 kr. aktier, svarende til en ejerandel på 0,454 %. Kapitalnedsættelsen betyder, at kommunens aktiebesiddelse ændres til 100.800 kr.

  Kapitalforhøjelse

  Baggrunden for ønsket om kapitalforhøjelse er, at selskabet skal tilføres et beløb svarende til det erstatningsbeløb selskabet er dømt til at betale. Som nuværende aktionær har Aabenraa kommune fortrinsret til at tegne aktier i forbindelse med kapitalforhøjelsen.

  Hvis kommunen udnytter sin fulde tegningsret, kan kommunen tegne aktier for nominelt 71.520 kr. Det betyder kommunens aktiebesiddelse vil ændres til 172.320 kr. Ejerandelen vil være uændret.

  Donation

  Forskerparken Syd A/S beder også kommunen om at forholde  sig til, om vi ønsker at donere vores kapitalandele til selskabet. Det forudsættes donationen ikke beskattes.

  Der gøres opmærksom på, at bestyrelsen i Forskerparken Syd A/S arbejder på at ændre formålet med forskerparken til undervisningsformål.

  Der gøres endvidere opmærksom på, at Sønderborg Kommune sammen med B & MC Holding A/S har forpligtet sig til at tegne den kapital, som ikke måtte blive tegnet af øvrige kapitalejere.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at kommunen ikke udnytter sin fortegningsret, og

  at kommunen donerer sine aktier under forudsætning af, at donationen ikke bliver beskattet og at kommunen sender et signal til Forskerparken Syd A/S om, ikke at ændre sit formål.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt. Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 at sende et forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 i offentlig høring. Planforslaget har været i høring indtil 14. januar 2014, og der er kommet i alt 7 kommentarer til planen. Desuden er der kommet en enkelt, men relevant kommentar, efter perio­dens slutning. Bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil er kort omtalt i bilaget. Ingen af de ind­komne svar giver anledning til væsentlige ændringer af planen, men blot mindre justeringer.

  Forvaltningen har generelt foretaget mindre rettelser og justeringer af fejl og mangler, men ikke af noget, der er væsentligt for indholdet af planen eller for de borgere, der berøres af planen.

  Eksempelvis vil ejendomme, der lige har lavet eget spilde­vands­anlæg, ikke blive tvunget på et kommunalt anlæg de første 20 år. I planen var dette opført til 10 år. Et andet er Kolonihaven Skomager­mosen bag Stegholt Renseanlæg indgår som det eneste kolonihave­område i planen, hvor der umiddelbart er mulighed for en tilslutning til kloak. Områdets status ændres fra fælleskloakeret til kun spildevands­­­kloakeret.

  Spildevandsplanen danner grundlag for en fremtidig separatkloakering af ca. 700 ejendomme, nykloakering af ca. 175 ejendomme og påbud om forbedret spildevandsrensning til ca. 130 ejendomme i det åbne land.

  Alle ejendomme, der planlægges nykloakeret eller skal have forbedret deres spildevandrensning, er i hørings­perioden særskilt blevet orienteret om planen. Selv med denne særskilte underretning har planforslaget ikke medført mange eller væsentlige henvendelser. Inden forvaltningen udsender de mange påbud, vil Teknik- og Miljøudvalget blive nærmere orienteret om de økonomiske konsekvenser for borgere og om kommunens muligheder for at hjælpe trængte borgere.

  Endelig danner planen grundlag for, at Arwos kan gennem­føre renoveringer af spildevandsanlæg. Arwos har i 2013 udarbejdet en strukturplan, hvis grundlag er indarbejdet i den kommunale spildevandsplan.  

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplanen er en særskilt sektorplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Høring/udtalelse

  Planen har været i offentlig høring i 8 uger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at planen vedtages.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3706, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  De to motorer på Barsøfærgen er fra 1990, er nedslidte og trænger til udskiftning.

  Den ene motor har netop gennemgået en større reparation til 0,075 mio. kr. og Kultur, Miljø & Erhverv har i den forbindelse fået oplyst, at motoren ved en fremtidig motorskade ikke kan forventes at blive repareret igen, men må udskiftes.

  Barsøfærgen vil i stille vejr kunne sejle med én motor med nedsat hastighed. Det er usikkert hvor længe den senest reparerede motor kan fungere.

  Der må forventes en leveringstid på en ny motor på 8 uger. Udgifterne ved udskiftning af den ene motor er vurderet til ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til Søfartsstyrelsen, stabilitetsberegninger, erstatningsfærge på ca. 0,14 mio. kr., i alt ca. 0,54 mio. kr. Udgifterne ved at udskifte begge motorer på én gang forventes at blive ca. 0,93 mio. kr.

  Udskiftning af motor forventes at tage 1 uge på værft. Udgifterne til en erstatningsfærge er ca. 0,03 mio. kr. pr. uge

  På baggrund af de forventede udgifter ved udskiftning af én motor henholdsvis begge motorer anbefaler forvaltningen, at begge motorer udskiftes på én gang, når en udskiftning bliver aktuel.

  Budgettet for Barsøfærgen er meget stramt og giver ikke mulighed for at afholde udgiften indenfor det nuværende driftsbudget.

  Med hensyn til hvornår udskiftningen skal foretages, herunder finansiering, ser Kultur, Miljø & Erhverv tre scenarier:

  1. Udskiftningen afventer, at den ene motor sætter ud.
  2. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i efteråret 2014
  3. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning

  1. Udskiftningen afventer, at den ene motor sætter ud

  Leveringstid for en ny motor er 8 uger. Begge motorer bestilles derfor så hurtigt som muligt, så denne ventetid forhåbentlig undgås.

  Udskiftningen af motorerne forventes at tage en uge. Hertil kommer eventuel ventetid med at komme på værft. I denne periode på mindst en uge sejler færgen kun i godt vejr og med nedsat fart. Alternativt varetages sejladsen af en erstatningsfærge til en pris af 0,03 mio. kr. pr. uge.

  Hvis nedbrud af motoren sker i vinteren 2014/2015 og der er blot lidt is, kan den sædvanlige afløserbåd ikke sejle, da den ikke er isforhudet.

  2. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i efteråret 2014

  Motorer bestilles så snart som muligt (just in case) og der reserveres tid på skibsværft. Sejladsen i den forventede reparationstid på en uge varetages af en erstatningsfærge.

  For scenarie 1 og 2 foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udskiftning af motorerne på Barsøfærgen i 2014, som 100% lånefinansieres med låneoptagelse.  Ændringen betyder, der skal gives en rammekorrektion til Økonomiudvalget i 2015-2018 til renter og afdrag, som finansieres af kassen.

  Den samlede budgetpåvirkning af renter og afdrag med låneoptagelse i april 2015 på 0,93 mio. kr. kan ses i tabel 1.

  Tabel 1 Renter og afdrag (1.000 kr.):

  2015

  2016

  2017

  2018

  Renter

  -14

  -18

  -17

  -17

  Afdrag

  0

  -38

  -38

  -38

  Ydelse

  -14

  -57

  -56

  -55

  3. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning

  Motorer bestilles så snart som muligt (just in case) og der reserveres tid på skibsværft. Sejladsen i den forventede reparationstid på en uge varetages af en erstatningsfærge.

  For scenarie 3 foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der afsættes et rådighedsbeløb til udskiftning af motorerne på Barsøfærgen i 2015, som finansieres via låneoptagelse. Rådighedsbeløb og låneoptagelse indarbejdes i budget 2015 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018. Der gives en anlægsbevilling ved godkendelse af scenarie 3, så motorerne kan bestilles i 2014 (just in case).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at begge motorer udskiftes på én gang,

  at udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning (scenarie 3), og

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2015 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 – 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På mødet den 5. februar 2014 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget godkendt en indstilling fra Kultur, Miljø & Erhverv om udbud af gadelys (dagsordenen er vedlagt som bilag).

  Forslaget blev den 18. februar 2014 drøftet i økonomiudvalget, som besluttede: ”Sagen udsættes med henblik på at belyse, hvad de økonomiske omkostninger vil være ved at dele udbuddet i 3-4 delaftaler”.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2012, at forlænge den daværende kontrakt samt udsætte behandlingen af sagen vedr. udbudsformen for det fremtidige udbud af gadelys til 1. kvartal 2013.

  Forvaltningen forelagde i foråret 2013 tre forslag til det fremtidige udbud af gadelys.

  På den baggrund besluttede byrådet den 24. april 2013 at udbud af den fremtidige drift og vedligehold af gadebelysning gennemføres som et traditionelt udbud suppleret med en renovering/udskiftning af gadebelysningen, som finansieres ved hjælp af lån til energibesparende renoveringer.

  Byrådet besluttede samtidig,

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 – 17, og

  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet i overensstemmelse hermed, således at en kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2014.

  Den 18. juni 2013 besluttede økonomiudvalget bl.a.

  - at anlægsudgifterne i 2014-2017 ikke er omfattet af kommunens samlede anlægsramme på 120 mio. kr., og

  - at den budgetterede lånoptagelse i årene 2014-2017 øges svarende til investeringerne på ca. 86 mio. kr.

  I perioden april – oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et udbudsmateriale i overensstemmelse med de politiske beslutninger.

  Licitationen blev afholdt den 30. oktober og de samlede udgifter kunne på den baggrund beregnes til 78,7 mio. kr.: Ca. 7 mio. mindre end oprindelig beregnet og en kontrakt omfattende drift og vedligehold af gadelys og renovering af gadelys blev på den baggrund underskrevet den 22. november 2013.

  Efter økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2014 ser forvaltningen umiddelbart 4 scenarier:

  1. Sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling.
  2. Sagen genforelægges økonomiudvalget, idet der søges om frigivelse af 20 mio. kr. som første del af den indgåede kontrakt. Ultimo 2014, 2015 og 2016 søges om frigivelse af de resterende udgifter, eksempelvis henholdsvis 30 mio. kr., 20 mio. kr. og 8,7 mio. kr. Kontrakten kan overholdes så længe der frigives anlægsmidler.
  3. Forvaltningen optager forhandling med fa., som der er indgået kontrakt med, med henblik på at ændre kontrakten til at omfatte drift af gadelys samt et projekt på 20 mio. kr. og en option på den resterende del af det oprindelige projekt.
  4. Der udarbejdes et nyt udbudsmateriale, der tager udgangspunkt i drift af gadelys samt et projekt på 20 mio. kr. og en option på den resterende del af det oprindelige projekt. Forhandling med kontrakthaver om at komme ud af den nuværende kontrakt

  Forvaltningens bemærkninger til de 4 scenarier:

  1. Godkendelse af den oprindelige indstilling vil være i overensstemmelse med de hidtidige politiske beslutninger og overholde den bindende kontrakt, som forvaltningen har indgået på kommunens vegne.
  2. Muliggør gennemførelse af en 1. etape af projektet. En eventuel kommunal beslutning om at bryde kontrakten udskydes mindst til ultimo 2014, herunder forhandle med kontrakthaver om at komme ud af den nuværende kontrakt. Et kontraktbrud vil med stor sikkerhed indebære erstatningskrav fra kontrakthaver og medføre øgede udgifter til drift og vedligehold af gadebelysningen.
  3. Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering af om det er et ”holdbart scenarie”: Konklusionen er at det ikke er juridisk holdbart at dele en bindende kontrakt op i 3-4 delaftaler.
  4. Scenariet vil med stor sikkerhed indebære erstatningskrav fra kontrakthaver på grund af kontraktbrud og medføre øgede udgifter til drift og vedligehold af gadebelysningen – også i perioden fra ophævelse af den nuværende kontrakt til der er indgået en ny kontrakt.
   Scenariet vil formentlig også medføre øgede udgifter pr. enhed ved gennemførelse af renoveringsprojektet.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er en gunstig kontrakt som Aabenraa Kommune har indgået både i forhold til listeprisen og de priser, som forvaltningen normalt opnår. Det gælder også stk. prisen for det antal lamper der skal udskiftes og indbefatter både prisen for selve lampen inkl. sikringsindsats, dæmpning og prisen for opsætning.

  De meldinger som Aabenraa kommunen har fået omkring prisudviklingen på LED lamper, er at den nuværende stk. pris på lamperne vil være nogenlunde den samme fremover, mens teknologien bag lamperne bliver bedre og mere energirigtig. I takt med at teknologien bliver bedre og bedre vil kommunen med den indgåede kontrakt drage nytte af disse forbedringer, dette både hvad angår strømbesparelsen og den kvalitet af lys, som borgerne vil kunne se.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund, at sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling (scenarie 1).

  Økonomi og afledt drift

  Ved godkendelse af scenarie 1, som er identisk med indstillingen fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget, er de økonomiske beregninger og forudsætninger de samme som tidligere anført.

  Ved vedtagelse af scenarie 2 vil der efterfølgende skulle gennemføres nye økonomiske beregninger.

  Ved vedtagelse af scenarie 4 vil der være tale om en helt ny situation, både mht udbud og økonomi. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling (scenarie 1), dvs.,

  at forslag til ændring af investeringsplan 2014-2017 jf. tabel 1.1 godkendes,

  at budgetteret låneoptagelse i årene 2014-2017 korrigeres til ændringer i investeringsplan jf. tabel 1.1,

  at der meddeles en anlægsbevilling for årene 2014-2017 på samlet 78,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på godkendte investeringsoversigt jf. tabel 1.1,

  at der gives en negativ rammekorrektion 2015-2018 til Økonomiudvalget til korrektion af renter og afdrag jf. tabel 1.2,

  at der gives en rammekorrektion 2015-2016 til Teknik- og Miljøudvalget til korrektion af afledt drift jf. tabel 2.1, og

  at der foretages rammekorrektion 2015-2018 for nettoeffekten jf. tabel 3.1 af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt. 

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt licitation på de udbudte håndværkerentrepriser på Lyreskovskolen den 26. februar 2014.

  Der mangler stadig de endelige forhandlinger, og at blive skrevet kontrakt med entreprenøren, da vi pt. afventer stand-still-periodens udløb.

  De estimerede samlede udgifter til Lyreskovskolen udgør 109 mio. kr.

  Udgift

  Anlægssum

  (mio. kr.)

  Licitationsresultat

  75

  Byggepladsomkostninger (byggepladsdrift, disponering af vinterforanstaltninger og uforudseelige m.m.)

  8

  Omkostninger (brugerinddragelse, rådgivning, tilslutningsafgifter m.m.)

  20

  Bygherreleverancer (udstyr, skiltning, brandalarmeringsanlæg, tyverialarmanlæg dørkontrolanlæg m.m.) – kommer i udbud senere

  6

  Anlægssum i alt

  109

  Når den samlede budgetopstilling og betalingsplan er udarbejdet, vil den blive fremlagt til politisk godkendelse og samtidig tilrettes budgettet.

  For at kunne igangsætte arbejdet i forhold til den godkendte tidsplan, er der behov for på nuværende tidspunkt, at få givet en anlægsbevilling så byggeriet kan igangsættes.

  Økonomi og afledt drift

  Til projektet vedr. Lyreskovskolen er der afsat følgende anlægssum:

  Anlægssum

  (mio. kr.)

  Oprindelig anlægssum

             125,0

  Byråd 28. nov. 2012. - Afslutning af gamle anlæg

               -1,7

  Byråd 29. maj 2013 - Budget til projektering Hærvejsskolen

               -0,5

  Anlægssum pr. 11. marts 2014

              122,8

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3. 2014 vil der søges overflyttet 0,5 mio. kr. fra Hærvejsskolen tilbage til  Lyreskovskolen.

  De samlede estimerede udgifter til byggeri af Lyreskovskolen udgør 109 mio. kr.

  Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på i alt 10,452 mio., og nu søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til selve byggeriet på de manglende 98,548 mio. kr.

  Lyreskovskolen

  (mio. kr)

  Anlægsbevilling 2012 + 2013

                6,9

  anlægsbevilling 2014 - frigivet 29.1. 2014

                3,5

  Rådighedsbeløb 2014

              40,6

  Rådighedsbeløb 2015

              54,7

  Rådighedsbeløb 2016

              17,1

  Anlægssum i alt

              122,8

  I budgetoverslagsår 2016 er der afsat 17,100 mio. kr. hvilket er 13,8 mio. kr. mere end de estimere udgifter viser der er behov for. Det anbefales at de 13,8 mio. kr. bliver stående på anlægsprojektet indtil de endelige tal foreligger, og at restbeløbet tilføres kommunens kasse i forbindelse med sagen hvor budgetopstilling og betalingsplanen godkendes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Lyreskovskolen på 98,548 mio. kr. finansieret af

  - det afsatte restrådighedsbeløb i 2014 til Lyreskovskolen på 40,618 mio. kr.

  - det afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsår 2015 til Lyreskovskolen på 54,652 mio. kr., som hermed frigives, og

  - det afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsår 2016 til Lyreskovskolen på 3,278 mio. kr. som hermed frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14690, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet. Udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2012–2013 fremlægges til politisk behandling.

  Udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2012-2013 har været sendt i høring på skolerne. Svarene har ikke givet anledning til at ændre i rapporten.

  Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

  Skole og Undervisning har bedt skolerne om at bidrage med oplysninger om etablering af trådløse netværk, digital parathed, inklusion og en oversigt over egne indsatsområder.

  Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel samt udviklingen af ledelse af den inkluderende skole.

  Skolernes faglige niveau vurderes til at være tilfredsstillende.

  I rapporten anbefales følgende:

  • IT strategioplægget sendes til høring på skolerne. Denne proces er igangsat og er behandlet som særskilt punkt af udvalget.
  • Styrkelse af børnefællesskaber skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed.
  • Skoler, hvor karakterniveauet på enkelte eller flere fag over en treårig periode ligger under landsgennemsnittet, skal fortsat fokusere på undervisningens indhold og didaktik. På modtageskolerne inddrages tillige fødeskolerne i processen.

  Kvalitetsrapporten skal efter behandling i Byrådet offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

  Hvis rapporten ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handleplan, som forbedrer niveauet på den enkelte skole.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a.

  Høring/udtalelse

  Af de indsendte høringssvar fremgår det, at skolerne tilslutter sig anbefalingerne om styrkelse af børnefællesskaber som grundlag for skolernes drift og fortsat fokus på indhold og didaktik.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Kvalitetsrapport for skoleåret 2012- 2013 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører nye regler for valg til skolebestyrelserne og skolebestyrelsernes fremtidige sammensætning.

  Forslag til regler for valg til skolebestyrelser og forslag til skolebestyrelsernes sammensætninger har været i høring på skolerne.

  Valg til skolebestyrelserne

  Forslaget betyder, at ansvaret for gennemførelsen af skolebestyrelsesvalget på egen skole delegeres til de siddende skolebestyrelser. Bestyrelsen skal nedsætte en valgbestyrelse, der skal sørge for, at valgprocessen sker, som beskrevet i bilaget ”Valg til skolebestyrelserne i Aabenraa Kommune”.

  Byrådet vil som hidtil have ansvaret for at der afholdes valg til skolebestyrelserne. Reglerne for gennemførelse af bestyrelsesvalget skal indgå som et bilag til Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet.

  Skolebestyrelsernes sammensætning

  Med folkeskolereformen har Byrådet fået kompetence til at træffe beslutning om skolebestyrelsernes sammensætning.

  Skole og Undervisning foreslår følgende retningslinjer for skolebestyrelsernes sammensætning:

  • Antallet af forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelserne er 7 eller 9. Ønsker en skole at have et andet antal forældrevalgte medlemmer, så skal Byrådet ansøges om dispensation.
  • Forud for hvert skolebestyrelsesvalg træffer skolens bestyrelse beslutning om, hvorvidt der skal være repræsentation fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller uddannelsesinstitutioner i skolebestyrelsen. Beslutningen gælder for hele valgperioden. Eventuel repræsentation vil ikke reducere antallet af forældrevalgte medlemmer.
  • Under hensyntagen til de gældende regler på området, træffer skolebestyrelsen beslutning om antallet af medarbejder- og elevrepræsentanter i bestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen træffer beslutning om, der skal ske en udvidelse af skoleledelsens repræsentation på bestyrelsesmøderne.

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen
  • Folkeskolelovens § 42 og § 43

  Høring/udtalelse

  Høringssvarene vedr. sammensætning af skolebestyrelser viser, at alle skoler ønsker at beholde det nuværende antal forældrevalgte i bestyrelsen. Alle skoler udtrykker ønske om at samarbejde med lokale interessenter.

  Enkelte skoler ønsker en permanent deltagelse af afdelingsledere og/eller SFO ledere i bestyrelsesmøderne. Generelt udtrykker skolerne ønske om at kunne indkalde disse ledere til relevante punkter og temaer, som skal drøftes i skolebestyrelsen. Svarene er indarbejdet i forslaget.

  Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i forslaget til valg til skolebestyrelserne.

  Skolerne blev i forbindelse med høringen bedt om at tilkendegive, om de ønsker forskudte valg til skolebestyrelserne. Varnæs og Bolderslev skoler har ønsket at indføre forskudte valg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til valg til skolebestyrelserne godkendes,

  at Varnæs og Bolderslev skolers ønske om at indføre forskudte valg til skolebestyrelsen imødekommes, og

  at retningslinjer for sammensætning af skolebestyrelserne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11284, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører etablering af fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa samt eventuel godkendelse af styrelsesvedtægten.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgsmødet den 6. august 2013 blev det besluttet at arbejde frem mod etablering af samdrift mellem 10. Aabenraa og Aabenraa Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Forslag om permanent fælles ledelse skulle fremlægges til politisk behandling, når den nye folkeskolelov var vedtaget.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte forslag om fælles ledelse til høring den 5. februar 2014. Ungdomsskolens bestyrelse og 10. Aabenraas bestyrelse har fremsendt høringssvar. Høringssvarene indeholder bemærkninger vedr. fælles ledelse, styrelsesvedtægten (herunder bestyrelsessammensætningen) og organisationsdiagrammet.

  Fælles ledelse

  Ungdomsskolens bestyrelse er generelt positive overfor etablering af fælles ledelse. Det vil styrke koordineringsmulighederne og robustheden i organisationen.

  10. Aabenraas bestyrelse er positiv i tilgangen til fælles ledelse. De ser gerne, at 10. Aabenraa fortsat er et uddannelsestilbud til alle ikke uddannelsesparate unge.

  Der udtrykkes håb om, at den fælles ledelse kan udvikle visioner for de unge mellem grundskole og ungdomsuddannelse i Aabenraa Kommune.

  Styrelsesvedtægten

  Vedr. styrelsesvedtægten indeholder høringssvaret forslag til justeringer. Disse er indarbejdet i det vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt.

  Omkring bestyrelsessammensætninger er følgende udvidelse foreslået i høringssvaret:

  • 4 medarbejderrepræsentanter: to fra 10. Aabenraa og to fra Ungdomsskolen
  • 4 elevrepræsentanter: to fra 10. Aabenraa og to fra Ungdomsskolen.
  • 1 repræsentant fra fødeskolernes bestyrelser - for at sikre brobygningen fra fødeskolerne

  Med ovenstående forslag ville bestyrelsen blive på 16 personer suppleret med minimum to ledelsesrepræsentanter.

  Skole og Undervisning vurderer, at medarbejdere og elever er rimeligt repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant hver fra henholdsvis 10. Aabenraa og Ungdomsskolen - dvs. 4 elev- og medarbejderrepræsentanter i alt.

  Skole og Undervisning vurderer, at ønsket om repræsentation fra fødeskolernes bestyrelser er en reminiscens fra sammensætningen af 10. klasses skolebestyrelse. Folkeskolelovens intentioner med det 10. skoleår som start på et ungdomsuddannelsesforløb for ikke uddannelsesparate unge giver en kobling til det fremadrettede forløb frem for det bagudrettede. Derfor er der i forslag til styrelsesvedtægt ikke taget højde for repræsentation fra fødeskolernes bestyrelser.

  Organisationsdiagrammet

  Ungdomsskolen har ingen bemærkninger til diagrammet.

  10. Aabenraas bestyrelse anfører, at der er uklarheder i forhold til kompetenceforholdene i relation til niveauet under den øverste leder.

  Organisationsdiagrammet vedrører alene den organisatoriske struktur omkring fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa.

  Det bemærkes, at den fælles ledelse for Ung Aabenraa (arbejdstitlen på det fælles ledelseskonstruktion) består af én leder øverst og en række parallelle ledere i næste ledelsesniveau, hvoraf lederen af 10.  Aabenraa er den ene.

  Udover ovenstående bemærkninger er der foretaget følgende administrative justeringer i forslaget:

  • § 2 stk. 2: Månedslønnede præciseres ved at tilføje parentes: (min. 8 timer ugentligt).
  • § 11 stk. 1: ”Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde”. Erstattes med: ”Protokollen godkendes på bestyrelsesmødet”.               

  Notat med sagens historik fremgår af bilaget Fælles ledelse - sagshistorik. Beskrivelse af processen blev fremlagt til orientering på Skole- og Dagtilbudsudvalget den 17. december 2013.

  Lovgrundlag

  Lovhjemmel til fælles ledelse findes i den seneste udgave af Folkeskoleloven – lov nr. 1640 af 26.12.13.

  §§ 4 a og 24 b.

  Lovhjemmel findes i bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der indføres fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa, og

  at styrelsesvedtægten godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12037, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. august 2014 træder en ny Folkeskolereform i kraft, og der er derfor behov for, at få godkendt nye takster på SFO og fritidstilbudsområdet.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev økonomien i forbindelse med Folkeskolereformen behandlet, og forudsætningerne for beregningen blev godkendt.

  Den 12. november 2013 blev finansieringen af Folkeskolereformen ligeledes besluttet i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Ved beregning af de økonomiske konsekvenser ved Folkeskolereformen blev KL’s beregningsmodel og deres anbefalinger fulgt.

  Iflg. modellen vil midlerne til pædagogernes andel af understøttende undervisning tilsvarende reducere behovet for midlerne til SFO med netto 7,4 mio. kr.

  Takst SFO

  Det forudsættes, at den reelle forældrebetalingsandel (inkl. søskenderabat og fripladser) fastholdes, og derved vil forældrebetalingstaksten udgøre:

  Takst pr. md. (11 mdr)

  1.8.-31.12.2014

  1.1.-31.7. 2014

  SFO inkl. morgenåbning

  1.492

  1.610

  SFO uden morgenåbning

  1.252

  1.360

  Taksterne er gældende for alle SFO’er inkl. Fjordskolens SFO.

  Takst Fritidstilbud 4.-6. klasse

  På Byrådsmødet den 28. november 2012 blev fordelingsmodellen for fritidstilbud for 4.-6. klasse godkendt. Af sagen fremgår det, at taksten fastsættes til at udgøre 50% af SFO-taksten.

  Dette betyder, som følge af ovenstående ændring, at forældrebetalingstaksten vil udgøre:

  Takst pr. md. (11 mdr)

  1.8.-31.12.2014

  1.1.-31.7. 2014

  Fritidstilbud 4.-6. klasse

  746

  805

  Fritidstilbuddene fastsætter selv deres forældrebetalingstakst, men ovenstående takst, 746 kr./md er den maksimale takst der kan opkræves pr. 1.8. 2014.

  Ændring af disse fritidstilbudstakster vil blive fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget senere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående SFO takster pr. 1. august 2014 godkendes, og

  at ovenstående takst pr. 1.august 2014 for fritidstilbud til 4.-.6. klasseelever godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har afsat 46,4 mio. kr. til etablering af Multiarena Aabenraa. Rådighedsbeløbet fordeler sig over årene 2014–2016.

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsættes efter en model A+, der samlet beløber sig til 83,814 mio. kr.

  Model A+ projektet indeholder bl.a. en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, kontorfaciliteter, velfærdsfaciliteter, fitnesscenter/holdtræning, fysioterapiklinik, hæve-/sænkevæg, P-pladser, storskærm m.m. Endvidere skal der udarbejdes en masterplan for kommende faciliteter i området.

  A+ modellen indeholder som nævnt kontorfaciliteter til DGI, Sønderjylland, og lokaler til en fysioterapiklinik. Interessenterne har i møder tilkendegivet ønsker om at få flere m2 til rådighed end hvad der er indregnet i projektforslaget til de nævnte 83,814 mio. kr. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet og fortsættes i den kommende tid.

  Da der p.t. ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal indarbejdes faciliteter til DGI, Sønderjylland og en fysioterapiklinik, foreslås, at disse faciliteter ikke indarbejdes i projektet på nuværende tidspunkt med henvisning til, at der ikke er indgået bindende aftaler med disse aktører.

  For at kunne kvalificere projektets konkurrenceprogram foreslår forvaltningen, at udgifter til disse faciliteter trækkes ud af det samlede projekt eller indarbejdes i en etape 3. De forventede udgifter til disse faciliteter er skønnet til ca. 8  mio. kr.

  Anlægsudgiften uden kontorfaciliteter og fysioterapiklinik anslås derefter til ca. 76,4 mio. kr.

  Projektet med at realisere Multiarena Aabenraa er nu nået til projektkonkurrencen. I den forbindelse har Aabenraa Kommune modtaget 23 anmodninger om at blive udvalgt til konkurrencen. Disse repræsenterer 94 firmaer bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter, hvoraf der også er lokale firmaer. Der vil ud fra en række kriterier blive udpeget 5-6 rådgivningsteam.

  Projektkonkurrencen løber fra ultimo marts og tre måneder frem. Offentliggørelse af vinderen er fastlagt til den 28. august 2014.

  Multiarena Aabenraa er et vigtigt element i kommunens vækststrategi ”Sund Vækst”, idet projektet indeholder Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde. Det er samtidig også et projekt, som det vurderes at være muligt at inddrage private sponsorer i. Derfor er det væsentligt, at kommunen nu klart kan kommunikere præcist, hvilket omfang Multiarenaen vil få.

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 108 mio. kr. i 2017 under Økonomiudvalget, som endnu ikke er udmøntet. I henhold til den vedtagne tidsplan udmøntes denne i efteråret 2014. Imidlertid er der behov for at sende et tydeligt signal af hensyn til troværdigheden overfor kommende deltagere i projektkonkurrencen, dialogen med mulige sponsorer og lejere samt andre beslutningstagere. Det foreslås derfor, at multiarenaprojektet allerede nu tildeles midler fra anlægspuljen.

  Med henblik på at få udarbejdet et projekt, der tager højde for såvel realiseringen af multiarenaen, men også indeholder Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde vurderer forvaltningen, at der mangler et yderligere rådighedsbeløb på omkring 30 mio. kr. til at finansiere den kommunale del af projektet.

  Projektet er tænkt etapeopdelt således, at multiarenaen opføres i perioden 2015–2016, og de øvrige faciliteter forventes opført i 2017 med mindre Byrådet ønsker en anden prioritering af projektets enkelte etaper og indhold.

  Forvaltningen vurderer, at det vil fordyre byggeriet, såfremt byggeperioden løber over for mange år og anbefaler derfor, at model A+ realiseres i perioden 2014-17 i et samlet forløb.

  For at realisere Model A+ og nedsætte byggeomkostningerne til byggeriet anbefaler forvaltningen derfor, at der afsættes yderligere 30 mio. kr. til det samlede projekt således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 76,4  mio.kr. Af det samlede beløb indgår de 46,4 mio. kr. i budgettet for 2014–2016, og de resterende 30 mio.kr. søges indarbejdet i budget 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indarbejdes et rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i investeringsoversigten for budgetoverslagsår 2017, og

  at projektfasen forlænges fra 2014-2016 til 2014-2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt, idet 10 stemte for 1. at. Jan Riber Jakobsen (C) stemte imod.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt, idet 27 stemte for.

  Imod stemte 3: Jan Riber Jakobsen (C), Gert Nordklitgaard (Ø) og Michael Christensen (F).

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/41372, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12308, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1202, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI