Beslutningsprotokol

onsdag den 30. april 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Christian Panbo, Signe Bekker, Erik Uldall Hansen, Svend Hansen Tarp , Helga Nørgaard, Dorte Soll, Michael Christensen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Sag nr. 155 og 156 udgik af dagsordenen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28289, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet 1. behandlede forslag til ændring af forretningsorden for Aabenraa Byråd på byrådsmødet i marts. Samtidig behandlede byrådet forslag til ny spørgetid.

  Byrådssekretariatet har ikke modtaget ændringsforslag til forretningsordenen, men har modtaget et ændringsforslag til spørgetiden fra Michael Christensen (SF). Michael Christensen foreslår, at spørgetid for borgere afholdes umiddelbart før et byrådsmøde i stedet for efter det åbne møde.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forretningsorden for Aabenraa Byråd godkendes, og

  at ”Spørgetid for Aabenraa Byråd” godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  1. at blev godkendt.

  For ændringsforslaget vedr. spørgetid stemte 2 (F og Ø).

  Imod stemte 29.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11829, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal udpege tre byrådsmedlemmer til Turistpolitisk Råd, den ene skal være borgmesteren.

  Turistpolitisk Råd er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og turistforeningerne om den overordnede turismepolitik i kommunen. Rådet mødes to gange årligt.

  Rådet består af tre byrådspolitikere, Turistforeningernes Forretningsudvalg (tre personer) og turistchefen.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at borgmesteren udpeges til Turistpolitisk Råd, og

  at der udpeges yderligere to byrådspolitikere til Turistpolitisk Råd.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  1. at godkendt.
  2. at Philip Tietje og Erik Uldall Hanen blev udpeget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3946, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2012-2016.

  Aabenraa Kommunes indtægtsside er under pres som følge af et faldende indbyggertal og et udskrivningsgrundlag, der udvikler sig mindre gunstigt end landsgennemsnittet. Det betyder at velfærden i kommunen skal sikres via en stram udgiftsstyring og en prioritering af omfang og indsatsområder på investeringssiden. Disse tiltag skal sikre, at der også på længere sigt er balance i økonomien, og sikre at der kan tilvejebringes et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

  Det er Stabens opfattelse, at den økonomiske politik kun har behov for mindre justeringer, for fortsat at være et godt udgangspunkt for budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Oplægget til økonomisk politik 2014-2017 er sammenskrevet i 9 målsætninger.

  De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende økonomiske politik er:

  • Nedjustering af omfanget af anlægsinvesteringer fra 120 mio. kr. til 100 mio. kr. årligt ekskl. jordforsyning og anlægsindtægter.
  • Aabenraa Kommunes likvide beredskab skal øges med 10 mio. kr. årligt
  • Der skal frembringes et råderum på 10 mio. kr. til vækst- eller udviklingsinitiativer – under respekt for de øvrige målsætninger.

  Den reviderede økonomiske politik indeholder desuden en opfølgning på de enkelte målsætninger i politikken for 2012-2016.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den økonomiske politik 2014-2017 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt, idet 7 stemte for.

  3 stemte imod (A).

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59326, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  Byrådet forelægges kvartalsvis den økonomisk oversigt, der indeholder centrale økonomiske nøgletal for Aabenraa Kommune, herunder en likviditetsopgørelse.

  For at understøtte et øget  behov for styring og overblik over Aabenraa Kommune som koncern, har Direktionen igangsat et arbejde med kvalificering af den løbende rapportering, der forelægges henholdsvis byrådet og de stående udvalg.

  Formålet med kvalificeringen er bl.a.

  - at tilvejebringe træfsikre styringsbeslutninger i Aabenraa Kommune som koncern,

  - at det gode beslutningsgrundlag er baseret på valide data,

  - at der på baggrund af en fælles indgang til data, gives mulighed for en tæt og systematisk opfølgning på alle styringsniveauer i Aabenraa Kommune,

  - at understøtte brugen af Benchmark, prognoser og effektmålinger.

  På minibudgetseminaret i marts 2014 blev Byrådet præsenteret for den rapportering, der foreslås anvendt til Byrådet.

  Der er tale om en Ipad løsning, der indeholder den økonomiske rapportering Byrådet tidligere har fået forelagt kvartalsvis. Derudover indeholder rapporteringen informationer om driftsudgifter, anlæg, likviditet, aftalestyring, overførselsindkomster, sygefravær, det sociale kapitel samt befolkningsudviklingen.

  Rapporteringen vil være opdateret med seneste måneds data den 10 kalenderdag i den efterfølgende måned, og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt som en generel sag på Byrådsmøderne. I de tilfælde hvor rapporteringen indikerer, at der er styringsmæssige risikoområder, forelægges der en individuel sag, der redegør for baggrunden samt planlagt handling.

  Risikoområderne illustreres ved gul og rød markering på rapporteringens forside.  

  Det er Stabens vurdering, at den udarbejdede rapporteringsløsning giver Byrådet et visuelt overblik over Aabenraa Kommunes overordnede styringsområder. Samtidig får Byrådet mulighed for på månedsbasis at følge udviklingen på centrale områder.

  Lovgrundlag

  Jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. så skal den kvartalsvist udarbejde likviditetsoversigt løbende forelægges Byrådets medlemmer. Det er ikke påkrævet, at oversigten behandles særskilt.

  Likviditetsoversigten skal desuden indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den kvartalsvise rapportering til Byrådet erstattes af en månedlig rapportering distribueret via Ipad,

  at den kvartalsvise likviditetsoversigt ikke foreligges særskilt, men indgår i den månedlige rapportering og,

  at Aabenraa Kommunes kasse- og regnskabsregulativ justeres som følge af den ændrede praksis.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15205, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2014 og 2015 afsat henholdsvis 0,817 mio. kr. og 0,318 mio. kr. i rådighedsbeløb til digitalisering og kanalstrategi.

  Mellem regeringen og KL er aftalt en bølgeplan for digitalisering af selvbetjeningsløsninger. Den effektiviseringsgevinst der opnås ved de digitale løsninger kræver investeringer i nye IT-løsninger. Endvidere er der igangsat et projekt omkring arkivering af ESDH-systemet Acadre, § 7-arkiv. Dette kræver en ikke uvæsentlig investering over de kommende år. Projektet starter i 2014.

  Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet i 2014  frigives.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,817 mio. kr. i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5113, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 29. august 2012 er Informationssikkerhedspolitikken sidst behandlet i Byrådet. Informationssikkerhedspolitikken som definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune jfr. ISO 27001, revideres hvert 2. år i første kvartal.

  Informationssikkerhedsarbejder er organiseret i Den Digitale Styregruppe , og det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og Digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder. Her sikres der, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves, og skulle der ske brud på sikkerheden orienteres Den Digitale Styregruppe herom.

  Arbejdet med Informationssikkerhedspolitikken er efterhånden fuldstændig standardiseret efter ISO 27001, og alt er indarbejdet i et IT-program ”Secure Aware”, som er udarbejdet af en af de førende sikkerhedsvirksomheder i Danmark, firmaet Neupart.

  Foruden selve Informationssikkerhedspolitikken ligger der et fuldt regelsæt bag politikken bestående af:

  • Organisering og implementering
  • Identifikation, klassifikation og ansvar for aktiver
  • Personalesikkerhed og brugeradfærd
  • Fysisk sikkerhed
  • IT- og netværksdrift
  • Adgangskontrol og metoder
  • Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse
  • Styring af sikkerhedshændelser
  • Beredskabsplanlægning og fortsat drift
  • Lovgivning, kontrakter og etik

  Informationssikkerhedspolitikken og de dertil knyttede regler er et gennemgående emner, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

  Ud over at Informationssikkerhedspolitikken nu er blevet en integreret del af Secure Aware, er der ikke sket tekstmæssige ændringer siden sidste Byrådsbehandling.

  På selve regelområdet er ISO standarden indarbejdet i hele regelsættet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitikken godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52052, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Gl. Tinglev Kommune har garanteret for to realkreditlån i den gamle Gendarmerigård, der har været anvendt af Rens Ungdomsskole, som gik konkurs i 2012. Ejendommen er solgt på tvangsauktion, og realkreditinstituttets tilgodehavender blev ikke dækket. Derfor har realkreditinstituttet opgjort Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse.

  Den samlede forpligtelse udgør 1.373.668 kr. hvilket Aabenraa Kommune er forpligtet til at afregne. De to lån er imidlertid oprettet med 50 % statslig regaranti. Det betyder, at Statens Administration bærer halvdelen af tabet svarende til 686.834 kr.

  I ejendommen var der yderligere et realkreditlån, hvor Staten var garant og Aabenraa Kommune regaranterede for 50 %. Aabenraa Kommune har afregnet 23.228 kr. til staten vedr. tabet på dette lån.

  Aabenraa Kommunes samlede tab på garantierne i ovennævnte ejendom kan således opgøres til 710.062 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Iflg. budget- og regnskabssystemet skal kommunale udgifter til garantier for byfornyelse konteres som en anlægsudgift.

  På baggrund heraf, skal der således meddeles en anlægsbevilling samt afsættes og frigives et rådighedsbeløb.

  Iflg. lånebekendtgørelsen er der hjemmel til at lånefinansiere kommunale udgifter til indfriede garantier vedr. foranstaltninger omfattet af en saneringsplan iht. Lov om Byfornyelse og boligforbedring. Ved beslutninger truffet før 31. december 2000 er der 100% låneadgang.

  Idet gl. Tinglev Kommune har meddelt tilsagn om garanti i 1989, kan Aabenraa Kommune således lånefinansiere tabet 100%.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling i 2014 på 0,710 mio. kr.,

  at der afsættes og frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 0,710 mio. kr.,

  at der tages stilling til, om rådighedsbeløbet skal finansieres af yderligere låneoptagelse eller af kassebeholdningen og

  at såfremt låneoptagelse besluttes, indarbejdes renter og afdrag af lånet ifm. budgetlægningen for 2015-2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  1. og 2. at: anbefales godkendt.

  3. at: der anbefales låneoptagelse.

  4. at: anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Visionen for Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad, er klar efter måneders arbejde. Et frugtbart samarbejde med fonden Realdania blev påbegyndt sommeren 2012 og i februar/marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted - og Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

  Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev i maj 2013 udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løsningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

  Processen har, fra den for alvor gik i gang, fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start til nu. Tidsplanen er overholdt og resultatet af en grundig og intens proces præsenteres nu i form af denne udviklingsplan.

  Udviklingsplanen tager afsæt i de anbefalinger som byrådet vedtog 18. december 2013, samt de viderebearbejdede delopgaver som de tre teams fra konkurrencen har udført.

  Visioner for fremtiden

  Fremtidens Købstad, herunder Aabenraa, skal være:

  • Fremtidssikret
  • Fremtidsfokuseret
  • Fremtidsparat

  Fremtidens Aabenraa skal, med afsæt i de stedsbundne kvaliteter og potentialer, være:

  • En by med styrket hjerte
  • Et sundhedscentrum i Sønderjylland
  • En moderne og levende købstad

  Læs mere om visionerne, baggrunden herfor og hvordan visionerne gennem fysisk omdannelse af midtbyen kan blive til virkelighed.

  Udviklingsplan i flere etaper

  Til udviklingsplanen skal følge et projektkatalog med beskrivelser af konkrete projekter, som ved deres realisering skal være med til at realisere visionerne for fremtidens Aabenraa. Projektkataloget medsendes ikke til politisk behandling på nuværende tidspunkt.

  Planerne for fremtiden, henholdsvis den langsigtede og strategiske udviklingsplan og det konkrete og dynamiske projektkatalog, skal vedtages af to omgange.

  Når udviklingsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et endeligt projektkatalog vil blive udfærdiget på baggrund af det endeligt vedtagende budget.

  Projektkataloget vil omhandle og beskrive fysiske projekter i Aabenraa midtby, og kataloget er at betragte som en udvidet del af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Udviklingsplanen er opsummering og afslutninger på en visionsfase. Den er fremadskuende og sætter visioner og mål for fremtiden. Den giver en retning for handling mod virkeliggørelse.

  Projektkataloget er et visuelt dialogværktøj både indadtil og til omverdenen, som beskæftiger sig med konkrete projekter, samtidig med at det langsigtede perspektiv holdes for øje. Det skal vise de prioriterede indsatser i en kommende budgetperiode, og opdateres årligt efter nye budgetforhandlinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa,

  at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025,

  at der udarbejdes et udkast til et projektkatalog forud for drøftelse af økonomisk prioritering af indsatser der skal bidrage til realisering af planen,

  at forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer frem til planen trykkes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at tilføje ændringer i udviklingsplanen frem til byrådets vedtagelse af planen, eventuelle ændringer fremsendes som rettelsesblade forud for byrådsmødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  1., 2., 3. og 4. at anbefales godkendt.

  5. at godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt, idet 29 stemte for.

  F og Ø undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4604, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsplanen afsat midler til etablering af delstrækning af cykelsti på Jernbanegade, sydlige side.

  Cykelstien, der følger Jernbanegade, ophører ved krydset ved Borgmester Finks Gade og fortsætter efter indkørslen til tidligere posthus.

  Ophør af cykelsti skaber forvirring for cyklister, da man i en kort periode er på kørevejen. Det eksisterende fortov på strækningen kan erstattes af en fælles sti, således stien er ubrudt. Der etableres gennemgående fortov forbi indkørslen til det tidligere posthus.

  I forbindelse med udarbejdelse af skitserne til ovenstående projekt, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der tillige er problemer med cyklisternes fremkommelighed i den nordlige side af vejen, hvorfor skitseprojektet er udvidet i forhold til det skitserede i investeringsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsplanen er der i 2014 afsat 0,3 mio. kr. til etablering af ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”.

  Der etableres fælles sti på eksisterende fortov samt hævet fortov og cykelsti forbi indkørslen til det tidligere posthus. Dette projekt er beregnet til at have en udgift på 0,3 mio. kr.

  Ved udarbejdelse af projektet, er der blevet arbejdet med at ændre på forholdene for cyklisterne i den nordlige vejside – dette projekt anslås at have en udgift på 0,1 mio. kr.

  Den samlede anlægsudgift for de to delstrækninger er anslået til i alt 0,4 mio. kr.

  Der er et forventet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. på anlægsprojektet ”Sti langs Solbakken”.

  Det foreslås, at det forventede mindre forbrug på projektet ”Sti langs Solbakken” på 0,1 mio. kr. anvendes til anlæg af ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”.

  De afledte driftsudgifter er beregnet til 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseprojekt og overslag godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”, finansieret af rådighedsbeløbene på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Sti langs Solbakken”,

  at der gives en negativ anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Sti til Solbakken”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,006 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7675, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der skal anlægges en ny vej fra Rise Bygade, lige umiddelbart syd for det nyanlagte Rise Plejehjem, mod vest til Hærvejen. Der anmodes om at tage stilling til rammerne for vejens udformning og økonomien til udførelsen. Se vedlagte kortbilag for at se vejens placering.

  Baggrunden for etableringen af vejen er, at Rise Bygade ikke er egnet til at tage mere trafik, end den der er i dag. I forbindelse med udbygning og senere drift af Rise Plejehjem vil trafikken til plejehjemmet blive forøget. Der er endvidere forslag om, at udpege området øst for Rise Bygade samt området mellem Rise Bygade og Hærvejen til fremtidige boligområder, hvilket på sigt vil forøge trafikmængden yderligere. Den foreslåede nye adgangsvej indgår i lokalplanen for Rise Plejehjem.

  Adgangsvejen er i forbindelse med etableringen af plejehjemmet i 2012 sikret vejudlæg gennem køb af jord i vejens længde og bredde fra Hærvejen til Rise Bygade.

  På investeringsplanen er der afsat midler til etablering af vejen til Rise Plejehjem/nyt boligområde.

  Vejens længde bliver ca. 450 m og bredden 6,5 m. Vejen etableres i asfalt og med ensidigt fald. Vejafvandingen ledes til en nyetableret grøft i den sydlige vejside. Se vedlagte bilag hvori Grontmij beskriver vejprojektet.

  I forbindelse med opførelsen af Rise Plejehjem blev der etableret en midlertidig byggevej fra Hærvejen til plejehjemsbyggeriet, en strækning på ca. 240 m. Byggevejen blev placeret med samme placering som den fremtidige vej.

  Vejen ligger udenfor byzonen, hvorfor den i henhold til Aabenraa Kommunes vedtagne belysningsplan ikke belyses.

  Vejens fremtidige status bliver offentlig vej.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften anslås til i alt 2,6 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2014-2017 afsat 2,3 mio. kr. i 2014 til projektering samt udførelse af projektet og 0,3 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsesarbejder.

  Da vejen bliver kommunevej, skal der sættes penge af til afledt drift, som er beregnet til at koste 0,04 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseprojekt og overslag godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til projektet ”Vej til Rise Plejehjem/nyt boligområde”, finansieret af rådighedsbeløbene på 2,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 på investeringsplanen for 2014-2017, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,04 mio. kr. til den afledte drift,  når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 18. september 2013 tillæg nr. 2 til kommunens spildevandsplan: ”Separering af fælleskloak i Hovslund Stationsby”. Tillægget blev udarbejdet for at gøre det muligt at ændre den eksisterende fælleskloak i Hovslund Stationsby til en separatkloak, og for at fremskynde muligheden for overpumpning af spildevandet til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.

  Kommunens vandselskab Arwos har udarbejdet et projektforslag for anlæg af en afskærende spildevands­ledning fra Hovslund Stationsby til spildevandssystemet i Rødekro. Forvaltningen vil efterfølgende give de nødvendige udledningstilladelser, som skal danne det miljøretlige grundlag for at afskære spildevandet til Stegholt renseanlæg.

  Etablering af spildevandsledningen kræver, at den placeres på private grundarealer. Der skal ifølge Arwos ikke erhverves jord, men der vil blive behov for ekspropriation i form af rådighedsindskrænkninger på de private ejendomme, som ledningen skal gennemløbe.

  Der er tale om 15 steder, hvor ledningsarbejdet påvirker den private ejendomsret. For at undgå store forsinkelser, har Arwos anmodet om, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet skal gennemføres, og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, og det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens vandselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger for anlæg af den afskærende ledning gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Som led i Vækstplan DK har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på 400 mio. kr. i alt til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Aabenraa Kommune har fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014, som vil kunne finde anvendelse i landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa, Rødekro og Bov/Padborg/Kruså.

  Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i de kommende to år.

  Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Der er i budget 2014 i investeringsoversigten afsat i alt 6,8 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015., idet der er forudsat en statslig medfinansiering på 4,1 mio. kr. i begge år, svarende til 60%.

  Aabenraa Byråd kan træffe beslutning om, at yde støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

  - Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger

  - Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger

  - Nedrivning af nedslidte boliger

  - Nedrivning af private erhvervsbygninger

  - Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv

  - Ombygning af erhverv til udlejningsboliger

  - Istandsættelse af forsamlingshuse

  - Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

  - Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning

  Ordningen er baseret på frivillighed og der kan ikke ydes støtte til arbejder, der er påbegyndt inden tilsagn om støtte er meddelt.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der ydes støtte til følgende 8 aktiviteter:

  1. Nedrivning af nedslidte boliger

  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger

  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning

  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes at være bevaringsværdige

  6. Istandsættelse af forsamlingshuse

  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger

  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse.

  Forvaltningen foreslår at henvendelser prioriteres som angivet fra 1 til 8, og at Aabenraa Kommune yder maksimal støtte i henhold til de af staten fastsatte regler samt, at kommunen stiller garanti for byggelån i relevant omfang.

  Forvaltningen udarbejder et ansøgningsskema til indhentning af relevante oplysninger vedr. projektet og ejerens økonomi, herunder krav til projektmateriale, budget, tidsplan mv. Der er på nuværende tidspunkt henvendelser fra ca. 30 borgere, hovedsagelig vedr. nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsejendomme.

  Forvaltningen foreslår, at der indhentes yderligere forslag fra borgerne, bl.a. i samarbejde med Landsbyrådet og andre relevante råd og foreninger, herunder drøfte muligheden for en koordineret, intensiv indsats i udvalgte landsbyer.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at forvaltningen i løbet af sommeren 2014 udarbejder nærmere retningslinjer for støtte til:

  · Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger

  · Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv

  · Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.

  I den forbindelse vil forvaltningen danne sig et overblik over den lokale situation og udarbejde forslag til en strategi for hvordan de enkelte landsbyer kan og skal udvikle sig fremover. Hvor skal der gøres en indsats og hvordan?

  Landsbyernes særpræg og naturgivne kvaliteter er et naturligt udgangspunkt for fastlæggelse af en strategi, og der kan være stor forskel på hvilke normer og værdier, der er dominerende i den enkelte landsby. Derfor bør kommunen beskrive landsbyernes kvaliteter og muligheder, og afklare forventningerne til landsbyens fremtid sammen med de lokale beboere.

  I den forbindelse vil forvaltningen vurdere, om det er aktuelt at søge områdefornyelsesmidler, eksterne fonde osv. samt vurdere behovet for at anvende byfornyelseslovens kondemneringsbestemmelser, som ikke er omfattet af 60%’s refusion. Erfaringer viser, at der kan være store gevinster for kommunerne ved koordinering på tværs af forvaltningerne og efterfølgende kondemnering af dårlige spekulantboliger.

  Det er nødvendigt at afsætte ekstra ressourcer til koordinering og styring af den nye opgave. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at tilknytte en projektmedarbejder som koordinator for gennemførelse af projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra puljen til landsbyfornyelse yder støtte til de ovenfor 8 nævnte aktiviteter i den angivne prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler samt at kommunen stiller garanti for byggelån i relevant omfang,

  at der indhentes forslag fra borgerne med tidsfrist 1. juni 2014 ,

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere ordningen indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. projekt,

  at forvaltningen udarbejder forslag til nærmere retningslinjer for støtte til de øvrige støtteberettigede aktiviteter,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2014, finansieret af rådighedsbeløbet i 2014,  og
  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2014 finansieret af rådighedsbeløbet i 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-04-2014

  1. , 3. 4. og 5. at godkendt.

  2. , 6. og 7. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12633, Sagsinitialer: chd

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om en ansøgning fra Hærvejsskolen om etablering af en aldersintegreret klasse for elever i 0. – 3. årgang kan godkendes.

  Aldersintegrerede klasser omfatter elever fra flere klassetrin.

  Formålet med klassen er at skabe mere hensigtsmæssige rammer for skolens inkluderende læringsmiljøer.

  Klassens målgruppe er elever, der udvikler sig bedst både fagligt, social og personligt, når de undervises i mindre grupper.

  Hensigten med klassen er at skabe et læringsmiljø, der i videst muligt omfang tilgodeser denne elevgruppes behov for overskuelighed og trygge rammer.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven der giver mulighed for at små skoler og små afdelinger af skoler med op til 300 elever kan danne klasser på tværs af årgangene.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/16480, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om en ansøgning fra Hærvejsskolen om forsøg med holddeling og undladelse af klassedeling i 7. – 9. årgang kan imødekommes.

  Skolen ønsker at al fagdelt og understøttende undervisning gennemføres med udgangspunkt i, at eleverne på de enkelte årgange er opdelt i hold.

  Holddannelsen sker ud fra praktiske og pædagogiske grunde og på grundlag af løbende evalueringer af elevernes forskellige behov.

  Skoleåret opdeles i fem perioder, hvor eleverne ud fra forskellige kriterier f.eks. forskellige læringsstile, lærernes kompetencer, egne valg, niveau, praktiske forhold og køn undervises.

  I stedet for klassedeling af årgangene, så ønsker skolen at inddele eleverne i primærgrupper på ca. 15 elever bestående af elever fra alle tre årgange. Hver primærgruppe får tilknyttet en lærer, der har ansvaret for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

  Formålet med forsøget er, at skolen i højere grad lever op til de tre mål for reformen:

  - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

  - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  Folkeskoleloven giver ikke umiddelbart mulighed for, at skolen kan holddele eleverne og undlade en klassedeling, som beskrevet.

  Forsøget kan kun iværksættes efter forudgående dispensation, som bevilliges af undervisningsministeren.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: jmpl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal tage stilling til restfinansiering af den godkendte anlægsbevilling vedrørende Lergården.

  Det samlede projekt udgør jf. Økonomiudvalgsmødet den 22. oktober 2013 20,474 mio. kr. og er finansieret således,

  Samlet rådighedsbeløb 14,500 mio. kr.

  Finansiering grundkapitalindskud 1,720 mio. kr.

  I alt 16,220 mio. kr.

  Samlede udgifter 20,474 mio. kr.

  Manglende finansiering 4,254 mio. kr.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, skal Socialudvalget fremkomme med forslag til finansiering hertil indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014-2016.

  Udvalget besluttede den 24. februar 2014 at iværksætte en revurdering af plejeboligstrategiens forudsætninger og handleplan. Revurderingen vil kunne justere på Plejeboligstrategiens handleplan.

  De afsatte anlægsmidler i 2015 – 2016 svarer ikke til den forventede anlægsudgift for Grønningen, idet der i den samlede finansiering også indgår et budgetønske i 2017. Der vil således skulle tages stilling til både finansiering og tidsplan for et Grønningen projekt i lyset af den iværksatte revurdering af Plejeboligstrategien. Det vil være muligt at omprioritere midler i 2015 og samtidig fastholde revurderingen som grundlag for den fremadrettede prioritering.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i den godkendte investeringsoversigt (udover udbygning af Lergården) for 2014-2016 er afsat følgende beløb,

  1.000 kr.

  2014

  2015

  2016

  2017 (ønske)

  Udbygning Bovrup

  0

  2.253

  0

  0

  Døgntilbud (Kliplev)

  1.000

  0

  0

  0

  Reberbanen

  300

  0

  0

  0

  Grønningen

  0

  10.500

  10.500

  19.000

  Velfærdsteknologi

  1.000

  3.000

  2.000

  0

  I forbindelse med Socialudvalgets behandling af anlæg for 2014-2017 udgjorde rådighedsbeløbene for Grønningen i 2015 og 2016 12,5 mio. kr. årligt, men disse rådighedsbeløb blev reduceret med samlet 4,0 mio. kr. og der blev fremsat et ønske om et rådighedsbeløb på 19,0 mio. kr. i 2017.

  Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til anlæg for de enkelte fagudvalg i 2017, men at der i Økonomiudvalgets regi er afsat 108  mio. kr. til senere udmøntning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives et tillæg til Lergårdens anlægsbevilling i 2014 på 4,254 mio. kr. finansieret ved en reduktion i rådighedsbeløbet på 4,254 mio. kr. i 2015 til Grønningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29200, Sagsinitialer: THS

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til velfærdsteknologi i 2014 på 1,630 mio. kr.

  Forvaltningen har udarbejdet en projektplan for velfærdsteknologiområdet 2014, er vedhæftet som bilag.

  Det fremgår af anlægsprojektbeskrivelsen og årsrapport 2013, at følgende projekter videreføres fra 2013 til 2014 med tilhørende indkøb og driftsudgifter: Online Omsorg, Virtuel genoptræning, Kommunikationsprojekt Rise, BMT projektet (Borger, medarbejder og teknologi), Tele Care konsol og Professionel Hjernetræning.

  Endvidere overføres en række faste omkostninger herunder medlemskab af CareNet, URS mm. Desuden forventes udgifter til indsatser under den fælleskommunale strategi for kommunerne i Syddanmark samt den nationale strategi for velfærdsteknologi.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er der søgt overførsel af et merforbrug på 0,012 mio. kr. fra 2013 til 2014.

  I 2014 er der i Social- og Sundhedsudvalgets regi afsat et rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. til velfærdsteknologi. Rådighedsbeløbet er sammensat af 1 mio. kr. fra det daværende Socialudvalg og 0,630 mio. kr. fra det daværende Sundhedsudvalg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om ”Projektplan Velfærdsteknologi 2014” tages til efterretning, og

  at der gives en anlægsbevilling på 1,630 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,630 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Anbefales godkendt.

  Karina Tietje Rogat, Svend Hansen Tarp og Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8510, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til et forslag til kommissorium for Uddannelsesråd Aabenraa.

  Uddannelsesråd Aabenraa blev etableret til understøttelse af Aabenraa Kommunes ungeindsats.

  I Ungeindsatsen er socialrådgivere fra Børn og Familie, vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret samlet under samme tag på Kallemosen 20 i Aabenraa. Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer.

  Ungeindsatsen skal koordinere rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge samt udvikling af tilbuddene til de unge indenfor forskellige kommunale forvaltninger og med eksterne parter.

  Ungeindsatsen blev oprettet på baggrund af en byrådsbeslutning fra den 29. april 2009 og officielt indviet i oktober samme år.

  Det tidligere Uddannelsesråd Aabenraa bestod af:

  • Borgmesteren
  • Udvalgsformænd fra Børne- og Familieudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Repræsentanter fra henholdsvis
   • IBC, EUC Syd, Aabenraa Statsskole, Deutsches Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen og Gråsten Landbrugsskole
   • Produktionsskolerne
   • UC Syd
   • Overbygningsskolerne og 10. Aabenraa
  • Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Politiet i Aabenraa
  • Direktørerne for Børn & Skole, Arbejdsmarked & Social og Sundhed & Omsorg
  • Chefen for Skole og Undervisning
  • Medlemmerne af Ungeindsatsens Lederforum

  Uddannelsesråd Aabenraa afholdt sit første møde i juni 2010 og har siden da mødtes 2-3 gange årligt. I efteråret 2013 gennemførte Uddannelsesrådet en evalueringsproces, som førte til formuleringen af et forslag til kommissorium for rådets arbejde. Der har ikke hidtil været formuleret et egentligt kommissorium.

  Forslaget til kommissorium præciserer Uddannelsesrådets formål og opgaver og afspejler medlemmernes ønsker til de fremtidige rammer.

  Kommissoriet lægger op til at målrette deltagerkredsen, således at der fremover bliver lidt færre faste medlemmer af rådet. Det politiske niveau foreslås repræsenteret gennem borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er dog mulighed for at invitere relevante personer til at deltage i rådets møder efter behov. Uddannelsesrådet vil også kunne nedsætte ad hoc-grupper til at arbejde med specifikke områder og inddrage alle relevante aktører.

  Et enigt Uddannelsesråd Aabenraa står bag anbefalingen af det nye kommissorium.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til nyt kommissorium for Uddannelsesråd Aabenraa godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55876, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI