Beslutningsprotokol

onsdag den 28. maj 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Erik Uldall Hansen, Svend Hansen Tarp , Helga Nørgaard, Dorte Soll, Michael Christensen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Christian Panbo forlod mødet efter sag nr. 191. Sag nr. 192 overgik til den åbne dagsorden.
Karina T. Rogat forlod mødet efter sag nr. 192.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39581, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Den første bevillingskontrol i 2014 skal udarbejdes pr. 31. marts jf. kommunens økonomiske strategi/årshjul.

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014, samt den lovpligtige opgørelse af kommunens gennemsnitlige 12-måneders likviditet pr. 31. marts 2014 (”kassekreditreglen”), der er vedhæftet som Bilag 1.

  Den gennemsnitlige 12 måneders likviditet udgør 201 mio. kr. pr. 31. marts 2014, hvormed kommunen både overholder Økonomi- og Indenrigsministeriets likviditetsbestemmelser, og kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr.

  Bevillingskontrollen er opdelt i nærværende overordnede sag, der viser det samlede resultat af bevillingskontrollen, samt en særskilt opdeling i 3 efterfølgende bevillingssager hvor de bevillingsmæssige ændringer beskrives detaljeret opdelt i:

  1. Tillægsbevilling drift, med påvirkning af kassebeholdningen,
  2. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), og
  3. Tillægsbevillinger anlæg.

  De enkelte udvalg har derudover særskilt behandlet omplaceringer indenfor deres eget bevillingsområde, hvor der ikke søges om tillægsbevillinger (se Bilag 2 med oversigt, udvalg for udvalg, over de 4 bevillingskontrolsager).

  Desuden er som Bilag 3 vedhæftet Udvalgsbeslutninger (indstillinger) i forbindelse med behandling af de respektive udvalgs bevillingskontroller, samt som Bilag 4 Økonomisk resultat pr. 31. marts 2014 incl. forventning til helårsresultatet for 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 som fremgår af de 3 efterfølgende sager (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  2014

  i alt

  Budget 2015

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Indtægter:

  Skatter og tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

  Serviceudgifter (incl. Akt. bestemt medfinansiering

  977

  508

  508

  508

  508

  Overførselsudgifter

  -174

  -508

  -508

  -508

  -508

  Renter

  -400

  0

  0

  0

  0

  Driftsudgifter i alt

  403

  0

  0

  0

  0

  Anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg – jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultat i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -420

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse/låneindfrielse

  3.289

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler

  3.272

  0

  0

  0

  0

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

  Samlet set anbefales de likvide midler belastet med 3,272 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan forklares med, at Børn- og Uddannelsesudvalget får en teknisk korrektion på 4,092 mio. kr., vedrørende Produktionsskoler og Efterskoler, idet der på begge områder er sket en forhøjelse af elevtallet. Ændringerne i overslagsårene går i 0.

  I henhold til ”Økonomisk politik” er det en målsætning, at ”I løbet af budgetåret vedtages der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen vedrørende servicedriftsudgifter indenfor de enkelte udvalgs budgetrammer.” Undtaget herfra er overførsler mellem årene og tekniske korrektioner.

  Samlet set overholdes den økonomiske politik vedrørende servicedriftsudgifter, idet der frem til 31/3 er meddelt tillægsbevillinger på netto 1,129 mio. kr. i 2014 ekskl. driftsoverførsler mellem årene, hvortil kommer 0,977 mio. kr., der ansøges i forbindelse med nærværende bevillingskontrol. Men idet der samtidig i ansøgningen indgår ansøgninger om tekniske korrektioner på 4,092 mio. kr. til Børn- og Uddannelsesudvalget, overholdes målsætningen, når tillægsbevillingerne opgøres ekskl. tekniske korrektioner.

  Det skal anføres, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 29 mio. kr. fordelt med ca. 18,7 mio. kr. på overførselsudgifter og ca. 10,5 mio. kr. på forsikrede ledige. Det anbefales i bevillingskontrollen, at disse mindreforbrug overføres til et budgetværn på de enkelte områder, med henblik på at imødegå en forventet negativ midtvejsregulering. Årsagen til, at der ønskes etableret disse budgetværn er, at det ønskes, at være muligt, at styre ud fra de forventede forudsætninger, og at der afsættes beløb til at imødegå forventede negative midtvejsreguleringer.

  På Social- og Sundhedsudvalgets område er der udfordringer for ca. 16 mio. kr. i 2014, med ”Revurdering af forventet tilgang Voksen Handicap” og ”Mellemkommunale betalinger” som de to største udfordringer. Løsningsforslag til løsning for ca. 10 mio. kr. heraf indenfor bevillingsområdet, fremgår af vedhæftede bilag 2. For de resterende 6,664 mio. kr. ansøger Social- og Sundhedsudvalget om en tillægsbevilling finansieret af et forventet mindre forbrug på bevillingsområdet vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den gennemsnitlige 12-måneders likviditetsopgørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39581, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

  Det skal anføres, at områderne ”Skatter og tilskud”, ”Renteudgifter”, ”Låneoptagelse”, ”Afdrag” og ”Finansforskydninger” er indarbejdet i nærværende sag.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der i bevillingskontrollen om en tillægsbevilling, på 3,272 mio. kr. i 2014, der skal finansieres via de likvide midler.

  Under Renteudgifter ansøges der netto om en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., som følge af en forventning om mindre udgifter til renter af langfristet gæld.

  På Afdrag søges der en negativ tillægsbevilling på 0,42 mio. kr., som følge af en ajourført opgørelse af låneafdrag m.v.

  Børn- og Uddannelsesudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 4,092 mio. kr., i form af tekniske korrektioner vedrørende Produktionsskoler og Efterskoler idet der på begge områder er sket forhøjelse af elevtallet.

  Der søges ikke om tillægsbevillinger i 2015 m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Skatter/tilskud, renter/ afdrag, låneoptagelse og finansforskydninger i alt

  -820

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  4.092

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  4.092

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  3.272

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2014 på i alt 3,272 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39581, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Skatter og generelle tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  3.289

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  3.280

  3.390

  3.390

  3.390

  3.390

  Social- og Sundhedsudv.

  2.154

  -344

  -344

  -344

  -344

  Arbejdsmarkedsudvalg

  583

  607

  607

  607

  607

  Børn- og Uddannelsesudv.

  -282

  -487

  -487

  -487

  -487

  Kultur- og Fritidsudvalg

  59

  -42

  -42

  -42

  -42

  Teknik- og Miljøudvalg

  -2.239

  -2.610

  -2.610

  -2.610

  -2.610

  Vækst- og Udviklingsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  -6

  -6

  -6

  -6

  -6

  Social- og Sundhedsudv. – Aktivitetsbestemt medfin.

  -6.664

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  310

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. - ovf. udg.

  -951

  -508

  -508

  -508

  -508

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.

  467

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområde, omfatter primært:

  • 3,606 mio. kr. vedrørende nye indkøbsaftaler gældende fra 1. januar 2014, i forbindelse med indkøbspolitikken.
  • Omkontering af 0,220 mio. kr., vedrørende energibesparende foranstaltninger, til Teknik- og Miljøudvalget.
  • Fra Social- og Sundhedsudvalget flyttes 3,289 mio. kr. til Økonomiudvalget, med henblik på indfrielse af lån i Bolderslev Midtpunkt, idet boligerne er nedlagt.
  • Under Social- og Sundhedsudvalget flyttes 6,664 mio. kr. i forventet mindre forbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering til medfinansiering af budgetudfordringerne på udvalgets driftsområde (begge områder er driftsudgifter – ved opgørelse i forhold til sanktionslovgivningen medfører det dog en udfordring, idet servicerammen opgøres ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering).
  • 0,484 mio. kr. i 2014 og 0,508 mio. kr. i 2015 m.v., under Arbejdsmarkedsudvalget, vedr. KINA-projektet (Kommunalt Inhouse Nytteindsats Aabenraa), der ønskes omplaceret fra overførselsudgifter til serviceudgifter, idet KINA er oprettet under serviceudgifterne, men skal finansieres via overførselsudgifterne.
  • 0,310 mio. kr. i 2014, der omplaceres fra Økonomiudvalgets serviceudgifter til Social- og Sundhedsudvalgets overførselsudgifter. Det vedrører et forventet mindreforbrug på det samlede bidrag til Udbetaling Danmark, som ønskes omplaceret til Social- og Sundhedsudvalgets overførselsudgifter, til dækning af forventet merforbrug på boligstøtteområdet, hvor udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark.
  • Samt en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Staben vurderer at årets servicerammeforbrug vil holdes indenfor det oprindelige servicerammebudget.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2014 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2015 – 2018 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39581, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter. Herudover er vedhæftet en ajourført betalingsplansoversigt for 2014.

  Vækst- og Udviklingsudvalget søger om en omflytning af et rådighedsbeløb i 2014 på 0,150 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Skimmelsvampe i boliger” til anlægsprojektet ”Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2011)”.

  I henhold til den vedhæftede betalingsplansoversigt vurderes det korrigerede anlægsbudget, pr. 31. marts 2014 (ekskl. jordforsyning) på 183,484 mio. kr. for 2014, at blive anvendt i 2014, bortset fra afvigelser på 10 projekter, hvilket fremgår af vedhæftede ”Bilag A3 Betalingsplan for anlægsprojekter i 2014 udarbejdet i april 2014”.

  Staben har fortsat en vurdering af, at der er tale om en høj forventning til anlægsforbruget i 2014, om end afslutningen af bl.a. projektet ved Kongehøjskolen forventes at medføre bogføring af forholdsvis høje anlægsudgifter. Det kan anføres, at forbruget i 2013 udgjorde godt 107 mio. kr., hvilket var et højt forbrug, for Aabenraa Kommunes vedkommende, på ét enkelt år.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2014

  RK i 2015

  RK i 2016

  RK i 2017

  RK i 2018

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordfors. – Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om omflytning af et rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. i 2014, fra ”Skimmelsvampe i boliger” til ”Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2011)”, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at betalingsplansoversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12298, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal årsrapport 2013 for Aabenraa Havn godkendes.

  Årets nettoomsætning var på 24,7 mio. kr. og årets resultat på 1,9 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. under det budgetterede beløb.

  Der er sket en fremgang på godsomsætningen på 45,5% i forhold til 2012. Det skyldes især øget omsætning af sten, skærver og grus. Men også Vestas udskibning af vindmølleelementer i anden halvdel af 2013.

  Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 ca. 213,6 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 98,9%.

  BDO Kommunernes revision har revideret regnskabet, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Havnebestyrelsen har den 9. april 2014 godkendt årsrapporten og taget revisionsprotokollen til efterretning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at årsrapporten 2013 godkendes, og

  at revisionsprotokol vedr. årsrapport 2013 tages til efterretning

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Renholdelsesordningen for Aabenraa Midtby har været påklaget til Vejdirektoratet.

  Renholdelsesordningen som blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2013, betyder at kommunen overtager grundejernes renholdelsesforpligtigelser i Aabenraa Midtby, mod at Aabenraa Kommune opkræver et vederlag for dette, hvilket der er hjemmel til.

  Derimod har vejdirektoratet den 18. februar 2014, underkendt selve omkostningsfordelingen for så vidt angår max. ordningen.

  Denne bliver underkendt, idet den manglende indtægt fra de af max. ordningen omfattede ejendomme er blevet opkrævet hos de ejendomme som ikke indgår i max. ordningen.

  De ejendomme som ikke indgik i ordningen, har således skulle betale ca. 6. kr. pr. facademeter mere i gennemsnit for at finansiere denne, hvilket ikke er lovligt.

  Kultur, Miljø & Erhverv har efter Vejdirektoratets afgørelse haft kontakt med de ejendomme der har været omfattet af max. ordningen og meddelt dem, at denne ordning ikke er lovlig, og at den derfor vil blive bragt til ophør.

  Dette har samtlige ejere udtrykt forståelse for og accepteret.

  De 6 kr. pr. facademeter som efter Vejdirektoratets opfattelse er opkrævet uretmæssigt hos de øvrige ejere, vil blive reguleret fremadrettet i taksterne, hvilket vil ske ved 1. kommende takst regulering, hvilket sker ved vedtagelsen af budgettet for året 2015.

  Alle de berørte grundejere vil blive orienteret om ovennævnte i starten af juni 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Med en takst på 250 kr. ex. moms pr. facademeter på de grønne veje, og 50 kr. ex. moms pr. facademeter på de blå veje forventes det, at ordningen er udgiftsneutral for kommunen set over en årrække.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at max. ordningen fjernes, og

  at de uretmæssigt opkrævede 6 kr. pr. facademeter reguleres ved fastlæggelsen af takstbladet for 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6036, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Lov om fremme af energibesparelser af 2005 samt aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet af 2007, er der i kommunale ejendomme igangsat en række energibesparende foranstaltninger.

  Aabenraa Kommune har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, fastlagt følgende kriterier for energibesparende projekter:

  En investering på 5 mio. kr. skal genere en besparelse på 0,6 mio.kr., svarende til en årlig besparelse på 12 %. Direktionen har efterfølgende besluttet, at besparelsen fordeles med 75/25 – 75 % til kassen og 25 % forbliver på institutionen. Det første år beregnes driftsbesparelsen på institutionerne for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Det har i årene 2012 og 2013 vist sig meget vanskeligt, at opfylde kriteriet med en besparelse på 0,6 mio. kr. ved en investering på 5 mio. kr., som er 100% lånefinansieret.

  I budget 2014 er der i investeringsoversigten 2014 – 2017 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

  Kultur, Miljø & Erhverv opstiller følgende løsningsforslag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger, finansieret via anlægsbudgettet:

  1. Kriteriet med en årlig besparelse på 12 % pr. år fastholdes.

  De energibesparende projekter forudsætter en stor kombination/finansiering fra vedligeholdelses projekter/pulje. – det udløser mange små enkeltstående projekter som tidsmæssig gør, at besparelsen først kan være fuld udmøntet med udgangen 2018. Der foreslås at den samlede investering på 10 mio. kr. fastholdes, men fordeles med 2 mio. kr. fra 2014-2018, og at udmøntningen af driftsbesparelsen sker fra 2015 og fremefter. Den samlede budgetpåvirkning ses i tabel 1.1.

  Tabel 1.1 - budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt

  - 3.000

  - 3.000

  + 2.000

  + 2.000

  + 2.000

  Afledt drift - regulering

  483

  772

  578

  385

  192

  Pr. 01.01.19 = 0,00 kr.

  2. Kriteriet om årlig besparelse reduceres.

  Besparelsen reduceres til 6,7 %, svarende til 15 års tilbagebetalingstid – der udføres færre og større projekter, koncentreret om udarbejdelse af helhedsløsninger for den enkelte ejendom og tidsmæssigt forventes besparelsen fuld udmøntet med udgangen af 2016. Der foreslås at den samlede investering på 10 mio. kr. fastholdes, men fordeles med 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i perioden 2015-2016 og at udmøntning af driftsbesparelsen sker fra 2015 og fremefter. Den samlede budgetpåvirkning ses i tabel 1.2.

  Tabel 1.2 – budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt

  - 3.000

  - 1.000

  + 4.000

  Afledt drift - regulering

  482

  856

  640

  424

  424

  3. Rådighedsbeløbene i 2014 og 2015 på investeringsoversigten udnyttes ikke.

  Energibesparende foranstaltninger som projekter gennemføres ikke mere. Det vil alene være vedligeholdelsesprojekter som udføres i forbindelse med tekniske installationer og klimaskærm.

  Kommunens mulighed for hjemtagning af lån til dækning af investeringerne på 2 x 5 mio. kr. i forbindelse med energibesparende foranstaltninger udnyttes ikke, og afledt driftsbesparelse reguleres tilbage.

  Tabel 1.3 - budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt.

  - 5.000

  - 5.000

  Afledt drift – regulering

  482

  964

  964

  964

  964

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 3 vælges som grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger,

  at forslag til regulering af investeringsplan 2014-2016 jf. tabel 1.3 godkendes, og

  at afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets område reguleres, jf. tabel 1.3.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

  at løsningsforslag 2 vælges som grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger,

  at forslag til regulering af investeringsplan 2014-2016 jf. tabel 1.2 godkendes, og

  at afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets område reguleres, jf. tabel 1.2.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget ønsker et oplæg om muligheden for at lave energibesparende foranstaltninger i selvejende institutioner.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11031, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. marts 2014 Kommunens spildevandsplan.

  I planen indgår, at området ”Søst” syd for Rødekro skal kloakeres. Spildevandet pumpes via Rødekro til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.

  Arwos har udarbejdet et projekt for kloakering, dvs. placering af offentlige kloakledninger og pumpestationer i området. Der vil blive behov for at placere offentlige ledninger på privat grund, samt behov for erhvervelse af arealer til placeringer af pumpestationer, jf. bilag. Der er 2 steder, hvor ledningsarbejdet påvirker den private ejendomsret, og 2 steder, hvor der er behov for at erhverve arealer til pumpestationer. Arwos vil i første omgang søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  Arwos har anmodet om, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet gennemføres om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed. Det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens vandselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger for ledningsanlæg og erhvervelse af arealer til pumpestationer gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Hermed fremsendes program for ’Områdefornyelse i Aabenraa Midtby’ til endelige vedtagelse.

  Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa Midtby på 5 mio. kr. Kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af tildelte ramme, dvs. mindst 10 mio. kr.

  Det er muligt at lånefinansiere 95% af kommunens samlede bidrag – de 10 mio. kr. samt eventuelle merbidrag.

  Eventuelle merbidrag, som ønskes lånefinansieret, skal fremgå af program for områdefornyelsen og indgå i det samlede budget.

  Efter aftale med ministeriet har program for områdefornyelsen afventet udviklingsplanen for Aabenraa (Fremtidens Købstad) sådan, at den overordnede strategiske planlægning for byen ligger klar førend planlægning for og realisering af enkeltprojekter.

  Deadline for fremsendelse af program for områdefornyelsen til ministeriet er 1. juni 2014.

  Det forventes, at endeligt tilsagn fra ministeriet modtages i august 2014.

  Prioritering af indsatser

  Program for områdefornyelsen er første skridt mod realisering af områdefornyelsen og samtidig et skridt mod realisering af væsentlige projekter fra udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035.

  Den samlede områdefornyelse løber over 5 år.

  Under udarbejdelsen af programmet skal der ske en prioritering af indsatser inden for områdeafgrænsningen og dertil udarbejdes et budget for, hvordan de i alt 15 mio. kr. samt merbidrag som ønskes lånefinansieret, fordeles i områdefornyelsen.

  Indsatser skal fordeles på følgende 4 poster og med indsatser på alle 4:

  1. Torve, pladser, opholdsarealer, mv.
  2. Kulturelle og særlige boligforanstaltninger
  3. Særlige trafikale foranstaltninger
  4. Programudarbejdelse og borgerinddragelse

  Anlæg må ikke påbegyndes førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr. samt evt. merbidrag.

  Oplæg til indsatser blev præsenteret og drøftet på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde i januar 2014. Det vedlagte program repræsenterer udfaldet af disse drøftelser.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede udgiftsbehov udgør 51 mio. kr. Der er i budgettet afsat i alt 16 mio. kr. til ”Områdefornyelse Aabenraa midtby” og ”Aabenraa Midtby”. Hertil kommer 5 mio. kr. fra staten. Samlet er der således finansiering for 21 mio. kr. ud af de 51 mio. kr., svarende til en difference på 30 mio. kr. De 30 mio. kr. kan enten finansieres ved et kassetræk eller ved 95 % lånefinansiering. Den endelige afklaring heraf anbefales at indgå i budgetforhandlingerne i efteråret.

  Der er vedlagt et bilag med angivelse af de likviditetsmæssige konsekvenser ved en lånefinansiering.

  Når programmet fremsendes til ministeriet, vil det fremgå af beskrivelsen til budgettet, at kommunens ikke statsstøttede og ufinansierede merbidrag er en del af det budget, der arbejdes ud fra lige nu, men at dette kan ændre sig ved efterårets budgetforhandlinger, afhængig af kommunens økonomi på dette tidspunkt og prioriteringen af andre opgaver.

  Det nævnes også i programmet at kommunen, såfremt de ikke statsstøttede og ufinansierede ca. 30 mio. kr. ikke findes i år eller over de kommende år, vil søge ministeriet om accept af et reduceret budget på dette tidspunkt. Det vil endvidere blive beskrevet, at der pt. med sikkerhed er sat 21 mio. kr. af således, at der er sikkerhed for at kunne gennemføre det budget, hvortil der er givet tilsagn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for ’Områdefornyelse i Aabenraa midtby’ vedtages, og

  at ufinansierede merbidrag indgår i budgetforhandlingerne for budget 2015 - 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsætte efter en model A+, der bl.a. indeholder en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, P-pladser, storskærm m.m.

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en ny tidsplan og en ny forventet betalingsplan.

  Til udførsel af projekteringsfasen er der behov for et tillæg på 7,500 mio. kr. til den oprindelige anlægsbevilling.

  Projekteringsfasen i perioden april 2014 til maj 2015 er igangsat og der er nu prækvalificeret fem teams, som skal deltage i projektkonkurrencen. Konkurrencen forventes afgjort ultimo august af en dommerkomite.

  Herefter følger udarbejdelse af lokalplan, projektering af udbudsprojekt, diverse forundersøgelser, byggeansøgning med videre.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2011 frigivet en anlægsbevilling på 1,100 mio. kr.

  I forhold til revideret tids- og handleplan søges et tillæg til anlægsbevillingen til projekteringsfasen 2014-2015 med frigivelse af et rådighedsbeløb på 4,550 mio. kr. i 2014 og 2,950 mio. kr. i 2015.

  Der resterer således et restrådighedsbeløb i 2014 på 4,200 mio. kr.

  Der vil blive fremlagt en særskilt sag om fremrykning af strandpromenaden 2. etape, hvor der søges flyttet et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i 2014 og 3 mio. kr. fra Vækst- og Udviklingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.

  Tabel 1.1

  I tusinder kr.

  Projektet - Multiarena

  Tidligere år

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Frigivet anlægsbevilling

  1.100

  1.100

  Nuværende rådighedsbeløb

  8.750

  21.650

  15.000

  30.000

  75.400

  Bevilling søges til projekteringsfasen

  -4.550

  -2.950

  7.500

  Rest rådighedsbeløb

  4.200

  18.700

  15.000

  30.000

  67.900

  Evt. fremrykning af strandpromenade (VUU) Jf. særskilt sag

  -3.000

  3.000

  0

  Der vil i forbindelse med budget 2015-2018 blive behandlet en konkret betalingsplan for projektet multiarena.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Multiarena Aabenraa på 7,500 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen 2014-2017, fordelt med 4,550 mio. kr. i 2014 og 2,950 mio. kr. i 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt, idet 28 stemte for. Imod stemte 3 – Michael Christensen (F), Jan Riber Jakobsen (C) og Gert Nordklitgaard (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. Som en videreførelse heraf vedtog Byrådet den 29. maj 2013, at igangsætte skitseprojekt for Strandpromenadens 1. etape samt meddele en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af etapen.

  Udførelsen af Strandpromenadens 1. etape blev opstartet i efteråret 2013 og forventes afsluttet 1. juni 2014.

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået udarbejdet et skitseforslag til strandpromenadens 2. etape. Strandpromenadens 2. etape strækker sig fra afslutningen på 1. etape i syd mod nord til starten af Mølleåen. 2. etapes design har samme formsprog som 1. etape. Se placering på vedlagte kort bilag. Sagen er yderligere behandlet i vedlagte notat.

  I henhold til Investeringsplanen skal projektet ”Strandpromenaden 2. etape” udføres i 2015.

  Det foreslås, at 2. etape fremrykkes til udførelse i 2014. Begrundelsen for en fremrykning er, at der opnås både økonomiske samt kvalitets- og udtryksmæssige fordele.

  Økonomi

  Entreprenøren på 1. etape har indvilliget i at fortsætte med udførelsen af 2. etape til samme enhedspriser. Dermed sparer kommunen udgifter til en udbudsrunde på 2. etape.

  Kvalitet

  Der sikres en ”rød tråd” i den håndværksmæssige udførelse ved, at samme entreprenør udfører hele projektet. Her tænkes specielt på granitbelægningen eksempelvis tilskæringer af granitten.

  Udtryk

  Ved at fortsætte projektet, bliver promenaden på en gang helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb. Dette giver en naturlig afgrænsning af projektet og det vil fremstå som en samlet helhed.

  Økonomi og afledt drift

  For at imødekomme ønske om fremrykning af projektet, Strandpromenade 2. etape, foreslår forvaltningen at der foretages en omflytning af rådighedsbeløb mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget i 2014 og 2015, i det der i 2014 resterer et uforbrugt rådighedsbeløb på projektet til Mulitarena, der først forventes frigivet når projekteringsfasen er afsluttet jf. tabel 1.1

  Tabel 1.1 Flytning af rådighedsbeløb

  2014

  2015

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  Strandpromenade 2. etape Rådighedsbeløb

  3000

  -3.000

  Kultur- og Fritidsudvalg

  Restrådighedsbeløb på Multiarena på 4,2 mio. kr. jf. sag på KFU 12. maj om frigivelse af anlægsbevilling til projektering.

  -3000

  3.000

  Påvirkning af den samlede investeringsramme i de enkelte år

  0

  0

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet for Strandpromenaden 2. etape godkendes og igangsættes,

  at der omflyttes et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i jf. tabel 1.1.

  at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2014 til etablering og finansiering af Strandpromenaden 2. etape, finansieret af ovenstående overførte rådighedsbeløb i 2014, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,045 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedrørende afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  1. at  godkendt, idet kommunens udbudspolitik følges.

  2. – 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31685, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. januar 2014, Forslag til tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009 og Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014.

  Lokalplanen giver mulighed for, at udvide det eksisterende fjernvarmeværk mod vest med yderligere en biomassekedel samt tilhørende anlæg som akkumulatortank og halmlager.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan N 5 – Fjernvarmeværk ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, vedtaget af Aabenraa Byråd d. 25. april 1989.

  Lokalplan N 5 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 73.

  Dele af lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.3.015.E - Skovbyvej. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Virksomheder må have miljøklasse 2 - 3.

  Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der i lokalplanen gives mulighed for tekniske anlæg. Lokalplanens områdeafgrænsning stemmer ligeledes ikke overens med rammeområdet. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009.

  Planområdet ligger delvis i byzone og landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 1,2 ha landzone til byzone.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 4 høringssvar.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 25. april 2014.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 73 og Kommuneplantillæg nr. 41.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009 og  Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, vedtages endeligt, med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 25. april 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16702, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. januar 2014, Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, og besluttede at sende forslaget i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014.

  Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 25 sommerhusgrunde i forlængelse af det eksisterende sommerhusområde ved Skarrev.

  Planmæssige forhold

  Området er i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlagt til sommerhusområde, rammeområde 1.7.004.S, Skarrev.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 6 høringssvar.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 24. april 2014.

  Efter indsigers ønske er indsigelsen af 4. april 2014 vedlagt som bilag.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 70.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, vedtages endeligt med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 24. april 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32994, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en ændret prioritering af anlægsbevillingerne på handicap- og psykiatriområdet.

  Ved budgetlægningen for 2012 – 2013 blev der afsat følgende anlægsbudget:

  • Ombygning af Møllemærsk: 4 mio. i perioden 2013 – 2014
  • Ombygning af Kliplev: 2 mio. i perioden 2013 – 2014.
  • Serviceareal Persillegade: 0,3 mio. i 2012
  • Serviceareal Reberbanen: 0,3 mio. i 2014.

  Anlægsbevillingen til Møllemærsk blev ved budgetlægningen for 2013 – 2016 justeret med omprioritering af 0,460 mio. til etablering af 3 boliger på Skovbo og med 0,8 mio. ved tilpasning af Socialudvalgets samlede anlægsramme. Anlægsbevillingen til Møllemærsk udgør herefter samlet 2,740 mio.

  Anlægsbevillingen til Persillegade kunne ikke anvendes i 2012, idet der ikke var ledige lejligheder i ejendommen. Bevillingen bortfaldt derfor i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Servicearealet på Reberbanen er etableret i 2013 og finansieret indenfor Aabenraa Bo & Aktivitets driftsbudget (overførte driftsmidler).

  På Kliplev planlægges de sidste anlægsarbejder, og det vurderes, at anlægsudgifterne for omlægningen til botilbud vil kunne holdes indenfor en samlet anlægsramme på 1,8 mio. kr. Der er ved dette forbrug ikke taget stilling til en evt. senere anvendelse af de ledige ældreboliger ved siden af botilbuddet.

  På Møllemærsk er der udarbejdet endeligt overslag over omkostningerne ved omlægningen til bosted på 3,476 mio. Der er således et ufinansieret anlægsbehov på 0,736 mio. for at kunne færdiggøre omlægningen til bosted.

  Endvidere er der nu mulighed for at oprette serviceareal til personalefaciliteter i Persillegade med en etableringsudgift på 0,080 mio.

  På baggrund af ovenstående foreslås følgende prioritering af anlægsmidlerne på handicap- og psykiatriområdet:

  Den overskydende anlægsbevilling til Kliplev på 0,2 mio. omprioriteres til omlægningen af Møllemærsk.

  Anlægsbevillingen på 0,3 mio. til serviceareal på Reberbanen omprioriteres med 0,080 mio. til serviceareal i Persillegade og med 0,220 mio. til omlægningen af Møllemærsk. Herefter er der en samlet anlægsfinansiering på 3,160 mio. til Møllemærsk. Der er således en manglende finansiering på 0,316 mio. til færdiggørelse af Møllemærsk.

  Etableringen af de fire fællesarealer med køkkener til beboerne på Møllemærsk foregår som en renovering og udvidelse af eksisterende beboerkøkkener i beboerarealet. Den resterende anlægsudgift på 0,316 mio. kan derfor finansieres af beboernes henlagte midler til vedligeholdelse, idet det bemærkes, at kontoen for henlagte beboervedligeholdelsesmidler kan rumme denne udgift.

  I forbindelse med etableringen af fællesareal og køkkener for beboerne inddrages de nuværende personalefaciliteter i tæt tilknytning til beboerområderne. Det er derfor nødvendigt at inddrage en etværelseslejlighed på henholdsvis 1. og 2. etage til personalefaciliteter.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i den godkendte investeringsoversigt for budget 2014 er afsat følgende rådighedsbeløb i Handicap og Psykiatris regi,

  Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)                 1,0 mio. kr.

  Etablering af serviceareal Reberbanen           0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 ”Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)” frigives,

  at 0,2 mio. kr. af anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. til ”Plejecenter til døgntilbud (Kliplev)” omprioriteres til anlæg på Møllemærsk,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af serviceareal Reberbanen frigives, og

  at anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til serviceareal Reberbanen omprioriteres med 0,08 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Persillegade og 0,220 mio. kr. til anlæg på Møllemærsk.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  1. – 4. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandling af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10522, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal behandles kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem. Kvalitetsstandarden skal godkendes af Byrådet.

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

  Borgere der bor i eget hjem skal som minimum købe 4 ugentlige portioner, eller svarende til dette. Baggrunden for kravet om køb af et minimum antal portioner er, at det er forvaltningens opfattelse, at borgeren har ikke et problem i forhold til madlavning, hvis det kan løses med mindre end 4 portioner ugentligt. Ligeledes vil eksempelvis 2 portioner pr. uge øge den kommunale udgift pr. portion væsentligt.

  Aabenraa Kommune har valgt at levere maden som køle vakuum mad for at give borgeren større frihed i hverdagen, for at optimere transporten og af hensyn til kvaliteten.

  Borgere der visiteres til madservice har mulighed for at vælge leverandør. Aabenraa Kommune har aftale med 2 leverandører i form af kommunens eget fælleskøkken ved ”Mad & Måltider” og den private leverandør ”Det Danske Madhus”.

  Ifølge reglerne om fritvalg skal den private leverandør levere maden til borgerne til samme pris for kommunen som den kommunale leverandør. Ligeledes har alle leverandører samme forpligtigelser.

  Aabenraa Kommune ønsker at hjælpe borgeren til at sørge for sin mad, men vi ønsker også at understøtte, at borgeren vælger at spise sammen med andre.

  I Aabenraa kommune er der i alt visiteret 545 borgere til madservice. Af disse har 43 borgere valgt privat leverandør.

  Økonomi og afledt drift

  Hovedret

  Biret

  I alt

  Egenbetaling

  47,00

  9,00 Kr.

  56,00 Kr

  Kommunalt tilskud

  8,00 Kr.

  5,00 Kr.

  12,00 Kr

  Pris i alt

  55,00 Kr.

  14,00 Kr.

  68,00 Kr.

  Der leveres i gennemsnit 5,5 hovedret pr. borger om ugen og 2,5 biret pr. borger om ugen.

  Prisen er inkl. udbringning, der udgør 28,93 kr. pr. leverance

  Høring/udtalelse

  Seniorrådets møde den 9. april 2014:

  Seniorrådet har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice i eget hjem godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles kvalitetsstandard for plejeboliger. Kvalitetsstandarden skal godkendes af Byrådet. Kvalitetsstandard for forplejningspakken, der blev anbefalet godkendt af Social- & Sundhedsudvalget den 23. april 2014, er bilagt kvalitetsstandard for plejeboliger.

  Borgere, som er beboere i en plejebolig, er grundlæggende omfattet af samme besluttede serviceniveau som borgere i eget hjem. Da et plejehjemstilbud dog i almen forståelse betragtes som et samlet tilbud, har forvaltningen udarbejdet forslag til beskrivelse af den samlede indsats på plejehjem.

  Med den samlede indsats forstås dækning af sygepleje, personlig pleje, rengøring, daglig aktivitet og omsorg og vedligeholdende træning. Der er således taget højde for, at der er støtte, som beboere og pårørende til en beboer på plejecenter har behov for, men som for borgere i eget hjem bliver varetaget af andre eller borgeren selv.

  Beskrivelsen er udarbejdet på grundlag af det besluttede serviceniveau på hjemmehjælp og praktisk bistand og den samlede økonomiske ramme for drift af plejehjem.

  Den grundlæggende tilgang til støtte af borgere på plejehjem er den samme som i eget hjem, og den bygger på ældrepolitikkens vision og værdigrundlag.

  Vision:

  Alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv.

  Værdigrundlag:

  · Alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet

  · Alle vil gerne være noget for andre, og knytte relationer i hverdagslivet

  · Alle er lige forskellige og vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv

  · Ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt.

  · Alle ønsker at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig

  Ovenstående er således også forudsætningen for skabelse af en helhed for borgeren på plejehjem.

  For at understøtte at plejecentrene kan leve op til den besluttede kvalitetsstandard er en stor del af midlerne til ”løft af ældreområdet” prioriteret til plejecentrene, dels til sygepleje og dels til styrkelse af aktiviteter.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i alt 333 plejeboliger som er omfattet af kvalitetsstandarden. Hertil kommer pladserne på Enggården, som, indtil de overgår til friplejehjem, også er omfattet.

  De 333 pladser finansieres med en gennemsnitspris på ca.480.000.  kr.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 9. april 2014:

  Seniorrådet kan ikke gå ind for forslaget om kvalitetsstandard for plejeboliger – specielt ikke vedr. de standarder, som ikke er med i ydelsen. Det er i den grad meget betænkeligt at pålægge plejehjemsbeboeren eller dens familie disse opgaver.

  Der henvises i øvrigt til bilagte høringssvar.

  Forvaltningen kan i forhold til Seniorrådets høringssvar bemærke, at rengøring efter håndværkere er meget begrænset, idet det kun drejer sig om tilfælde, hvor borgeren bestiller håndværker.

  De øvrige punkter, som Seniorrådet påpeger, indgår som hovedregel ikke i serviceniveauet. Forvaltningen har ikke forholdt sig til en øgning af serviceniveau.

  Kvalitetsstandard for plejeboliger forelægges endvidere til orientering for Handicaprådet den 14. maj 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kvalitetsstandard for plejeboliger godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Forvaltningen tilretter kvalitetsstandarden, jfr. faldne redaktionelle bemærkninger.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Handicapråd den 14-05-2014

  Drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Kaj Westphal. Kirsten B. Rasmussen. Mette Strojek. Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt, idet 27 stemte for. Imod stemte 4 – Michael Christensen (F), Jan Riber Jakobsen (C), Helga Nørgaard (A) og Gert Nordklitgaard (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11664, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Mad og Måltiders overgang til en ny styrings- og omkostningsmodel med virkning fra 2014 og en heraf afledt aktivitetsstyring, er hele produktionsprocessen blevet gennemgået.

  På baggrund af tids- og råvaremålinger er fordelingen af ressourcerne mellem Forplejningspakker til plejehjem og til Madservice til hjemmeboende blevet kortlagt.

  I samme forbindelse er fritvalgs-prisen for Madservice til hjemmeboende blevet genberegnet. Det betyder, at der skal godkendes en ny fritvalgs-pris.

  Aabenraa Kommune har en privat leverandør, der forventes at levere ca. 9.400 hovedretter og ca. 1.900 biretter i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Pris pr. portion

  Nuværende pris

  Ny pris

  Difference

  Hovedret inkl. udbringning

  45,78 kr.

  55,63 kr.

  9,85 kr.

  Biret

  11,44 kr.

  13,91 kr.

  2,47 kr.

  I alt

  57,22 kr.

  69,54 kr.

  12,32 kr.

  Prisen er baseret på Mad og Måltiders budget 2014 og en forventet levering i 2014, på i alt 157.000 hovedrets-portioner og 72.000 biret-portioner.

  Den besluttede borgertakst er i 2014 56,00 kr. pr. portion og det kommunale tilskud inkl. udbringning er på 1,22 kr. pr. portion.

  Med den nye pris vil det kommunale tilskud udgøre 13,54 kr. pr. portion, inkl. udbringning.

  Stigningen i det kommunale tilskud til Madservice reduceres tilsvarende i det kommunale tilskud til Forplejningspakker til plejehjem.

  Merudgiften for Aabenraa Kommune til den private leverandør forventes at blive på 79.000 kr. i 2014, merudgiften skal finansieres inden for budgettet til Madservice i Visitation og Rehabilitering. 

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at fritvalgs-prisen på 55,63 kr. for en hovedret og 13,91 kr. for en biret på Madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal behandles Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område, med henblik på Byrådets godkendelse senest 1. juni 2014. Udviklingsstrategien er udarbejdet af Socialdirektørforum og anbefales godkendt af KKR Syddanmark.

  Udviklingsstrategien er det aftalegrundlang mellem kommunerne og regionen, der rammesætter samarbejdet tværkommunalt og med regionen på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet.

  Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Udviklingsstrategiens formål er at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Som led i de årlige udviklingsstrategier udvælges typisk nogle temaer, der skal sættes særligt fokus på fremadrettet for at sikre, at opgavevaretagelsen i kommunerne og i regionen svarer til de nuværende og ikke mindst forventede fremtidige behov.

  Socialministeren har adgang til at udmelde et særligt ministertema, og i år er emnet ”anbragte børn og unges undervisning/uddannelse”. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser, hvorfor en god koordinering kommunerne imellem er meget væsentlig.

  Et andet tema der er udmeldt i Udviklingsstrategien 2015 er ”det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse”. Gennemsnitsalderen for denne borgergruppe er steget, hvorfor der er behov for at sætte fokus på, hvilke tilbud der fremover er behov for.

  Det tredje og sidste tema er ”forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap”. Overgangen fra barn til voksen ved det fyldte 18 år er typisk forbundet med strukturelle og juridiske faktorer, hvorfor der ønskes udarbejdet en fælles samarbejdsmodel på området.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådets høringssvar vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12447, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ændringer i forældrebetalingstaksterne på skolernes fritidstilbud til eleverne i 4. – 6. årgang - SFO 2.

  Nedenstående skoler har ansøgt om, at få godkendt ændringer i taksten på SFO 2. Ændringernes ønskes indført med virkning fra 1. august 2014.

  Alle ændrede takster overholder Byrådets beslutning om, at forældrebetalingen skal ligge under 746 kr. pr. måned

  De ønskede takster er følgende:

  Skole

  Nuværende takst

  Takst pr. 1. august 2014

  Genner Univers

  800 kr. (746 kr.)

  700 kr.

  Hellevad Børneunivers

  200 kr.

  0 kr.

  Hjordkær Skole

  4.kl. 600 kr.

  5. kl. 500 kr.

  6. kl. 400 kr.

  4.kl. 400 kr.

  5.kl. 500 kr.

  6. kl.300 kr.

  Hærvejsskolen

  798 kr.

  325 kr.

  Kollund Børneunivers

  4. kl. 805 kr. (746 kr.)

  5. – 6. kl. 150 kr.

  4. kl. 700 kr.

  5.– 6. kl. 0 kr.

  Kongehøjskolen

  500 kr.

  350 kr.

  Lyreskovskolen

  495 kr.

  295 kr.

  Løjt Skole

  793 kr.

  746 kr.

  Tinglev Skole

  4. kl. 400 kr.

  5. kl. 500 kr.

  6. kl. 600 kr.

  500 kr. for 4. – 6. kl.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de ønskede takster godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt, med bemærkning om, at der er en fejl i taksten for Hjordkær Skole, 5. klasse, som skal være 300 kr. i stedet for 500 kr.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14413, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen) og Ankestyrelsen har henholdsvis den 13. januar 2014 og den 26. marts 2014 fremsendt decisionsskrivelse i forbindelse med gennemgang af revisionsberetninger om revision af kommunens sociale regnskaber for året 2012.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar – eller tilbagemelding – på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har følgende bemærkninger:

  Beretning for året 2012:

  Ministeriet finder det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende opfølgning og journalføring i personsager samt opfølgning på bevilling af mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Opfølgning på tidligere års beretninger:

  Ministeriet forventer at kommunen tilvejebringer den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen bl.a. i forhold til opfølgning og journalføring m.m.

  Jobcenter og Borgerservice har i redegørelse af 21. marts 2014 beskrevet at der i forhold til alle kritikpunkter er iværksat tiltag i 2013, som fortsat udvikles i 2014.

  Arbejdsmarkedsudvalget har anbefalet sagen godkendt i mødet den 7. april 2014.

  Ankestyrelsen har følgende bemærkninger:

  Styrelsen finder det yderst kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på området. Bemærkningen kan henføres til, at faglige vurderinger og overvejelser fortsat ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i sagerne.

  Styrelsen finder det dog positivt, at kommunen har beskrevet og iværksat en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingen, hvilket har bevirket et højnet kvalitetsniveau samt et generelt faldende fejlniveau.

  Forvaltningen har i sin besvarelse anført, at kvaliteten i sagsbehandlingen bl.a. højnes ved, at der udtages stikprøver på 5 sager en gang månedligt, og at stikprøver omfatter alle typer af sager. Der har været særlig fokus på journalisering og dokumentation, og der er foretaget ændringer i visse procedurer. Den løbende dialog mellem forvaltning og revision indikerer, at der er sket markante forbedringer i løbet af 2013.

  Arbejdsmarkedsudvalget har anbefalet sagen godkendt i mødet den 12. maj 2014.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelserne godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3918, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2014 blev sagen vedr. overvejelser om nye byggemodningsområder i Tinglev udsat med henblik på vurdering af salgsprisen samt en kvalificering af beregningsgrundlaget.

  Sagen er efterfølgende blevet behandlet på Grundsalgsudvalgsmødet den 30. april, hvor der blev fremført oplysninger til belysning af ovennævnte spørgsmål.

  I Tinglev er der pt. 2 kommunale grunde til salg, disse grunde er beliggende på Persillevænget. Med baggrund heri foreslås det, at der i indeværende år igangsættes byggemodning af nye grunde i Tinglev.

  Der har været afholdt et møde med tre foreninger fra Tinglev, med henblik på at afklare, hvor de gerne ser byggemodnet nye grunde til boliger.

  Kommunen har i 2013 modtaget en henvendelse fra en virksomhed, der ønsker at sælge jord til kommunal byggemodning af Brombærvænget. Jorden, som ønskes solgt til kommunen, er blevet prøvegravet af museet, og der er foretaget geotekniske undersøgelser af samme.

  Følgende tre mulige boligbyggemodningsområder:

  • Persillevænget
  • Brombærvænget
  • Ringridderpladsen, vest for Flensborglandevej

  Se placering af områderne på vedlagte bilag i form af oversigtskort over Tinglev samt kort med skitseforslag til indretning af områderne. Fakta samt vurderinger af de tre boligbyggemodningsområder er beskrevet i vedlagte bilag.

  Det er forvaltningens vurdering, at alle tre områder:

  • Persillevænget
  • Brombærvænget
  • Ringridderpladsen, vest for Flensborglandevej

  er vurderet ud fra samme ”niveau” med hensyn til jordbundsundersøgelser. I vedlagte supplerende notat er vurderinger i forhold til jordbundsundersøgelser belyst.

  Gennemsnitlige priser pr. grund efter byggemodning:

  Persillevænget          420.000 kr.

  Brombærvænget       485.000 kr.

  Ringridderpladsen     470.000 kr.

  Priserne er eksklusiv tilslutningsafgifter til forsyning. Vand udgør 23.000 kr. og varme 15.000 kr. pr. grund.

  Planmæssige forhold

  Lokalplaner

  Lokalplan, Persillevænget

  Området er omfattet af Lokalplan 1.25 a, Boligområde Tinglev Syd, Tinglev.

  Lokalplan, Brombærvænget

  Området er omfattet af Lokalplan 1.03.a, Boliger, Brombærvænget, Tinglev. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer at denne plan kun er en rammelokalplan, og der skal udarbejdes ny lokalplan.

  Lokalplan, Ringridderpladsen, området vest for Flensborglandevej.

  Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

  Kommuneplanen

  Persillevænget

  Arealet på Persillevænget er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 2. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.

  Brombærvænget

  Arealet på Brombærvænget er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 3. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.

  Ringridderpladsen

  Arealet for området ved Ringridderpladsen, området vest for Flensborglandevej, Tinglev Vest er udlagt til boligområde og er angivet som en 4. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.


  Kommuneplanen

  Som 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning er angivet et areal ved Todsbølvej, Øst – beliggende nord for Hovedgaden i Tinglev. Området er omfattet af Lokalplan 1.23, Tæt/lav bolig Engparken, Tinglev. Museet anbefaler ligeledes, at dette område bliver forundersøgt for fortidsminder.

  Økonomi og afledt drift

  Investeringsoversigt for 2014 - 2017

  Der er på investeringsoversigten afsat 1,0 mio. kr. til byggemodning i Tinglev i 2017.

  I 2014 er der afsat 2,0 mio. kr. til ”Rammebeløb byggemodning boligformål”. Disse midler er ikke øremærket til et bestemt projekt.

  Der er på byggemodningsprojektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape” et resterende beløb der ansøges overført fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. Dertil er der et ikke frigivet beløb på samme projekt på 0,24 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Udtalelse fra foreningerne i Tinglev. Referatet vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i 2014 byggemodnes grunde i Tinglev til boligformål,

  at udbygningen af Persillevænget fortsætter i 2014,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,44 mio. kr. til byggemodning af Persillevænget 2. etape.
  Bevillingen finansieres med 2,0 mio. kr. afsat på Investeringsplanen for 2014 ”Rammebeløb byggemodning boligformål”, 0,24 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2014 fra projektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape” samt overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. til projektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape”, og

  at der igangsættes en proces med henblik på, at byggemodne arealet ved Ringridderpladsen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget 10. april 2014

  1.,2. og 4. at godkendt.

  3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2014

  Udsat med henblik på vurdering af salgsprisen samt en kvalificering af beregningsgrundlaget.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Supplerende sagsfremstilling til Grundudvalgsmødet den 30. april 2014

  Der er mulighed for at reducere grundpriserne betydeligt ved at regulere på følgende parametre:

  • Fjerne beløbet for blød bund
  • Ændre tilkørselsforhold til udstykningen ved Ringridderpladsen
  • Regulere på råjordspriserne

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-05-2014

  Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i behandling af denne sag.

  Christian Panbo deltog ikke i behandling af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9921, Sagsinitialer: EB
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21101, Sagsinitialer: dlj
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI