Beslutningsprotokol

onsdag den 25. juni 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Erik Uldall Hansen, Svend Hansen Tarp , Helga Nørgaard, Dorte Soll, Michael Christensen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5788, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Jette Julius Kristiansen ønsker at udtræde af Arbejdsmarkedsudvalget.

  Valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har udpeget Martin Ugilt Thomsen til at indtræde i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Martin Ugilt Thomsen ønsker at udtræde af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har udpeget Jette Julius Kristiansen til at indtræde i Kultur og Firtidsudvalget.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at udpegningen tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11284, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges medlemmer til den nye fællesbestyrelse i Ung Aabenraa, der tiltræder pr. 1. august 2014.

  Ifølge vedtægterne skal Aabenraa Byråd udpege to medlemmer og to suppleanter blandt byrådets medlemmer.

  Desuden har DA, LO og de stedlige ungdomsuddannelser ret til at indstille tre medlemmer.

  Udpegning af byrådsmedlemmer

  På byrådsmødet den 26. februar 2014 blev der udpeget to medlemmer og to suppleanter blandt byrådets medlemmer til ungdomsskolen. De udpegede var Eivind Underbjerg Hansen (Karina T. Rogat) og Dorte Soll (Gert Nordklitgaard).

  Efterfølgende er det besluttet at lave en fælles ledelse af Ungdomsskolen og 10. Aabenraa. Derfor skal der nu udpeges to medlemmer og to suppleanter blandt byrådets medlemmer.

  Der opfordres til, at der udpeges byrådsmedlemmer, der også sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget. De nuværende medlemmer af bestyrelsen til Ungdomsskolen kan genudpeges af hensyn til kontinuiteten.

  Udpegning af andre medlemmer

  DA, LO og de stedlige ungdomsuddannelser har ret til at udpege tre medlemmer til bestyrelsen for Ung Aabenraa.

  DA har i mail af 3. juni 2014 meddelt, at DA ikke ønsker at deltage i bestyrelsen for Ung Aabenraa.

  LO Sønderjylland har i mail af 16. juni 2014 indstillet Bent Poulsen, formand for FOA Sønderjylland.

  Ungdomsinstitutionerne i Aabenraa Kommune har pr. mail den 19. juni i fællesskab indstillet afdelingschef Jan Monnerup fra EUC Syd.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der blandt byrådets medlemmer udpeges to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Ung Aabenraa,

  at Bent Poulsen udpeges som repræsentant for LO Sønderjylland,

  at Jan Monnerup fra EUC Syd udpeges som repræsentant for ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune, og

  at kompetencen til at udpege medlemmer til bestyrelsen for Ung Aabenraa delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  1. at udpeget blev Eivind Underbjerg Hansen (V), suppleant (Karina T. Rogat (V)),

  Dorthe Soll (A), suppleant (Gert Nordklitgaard (Ø)).

  1. – 3 at godkendt.
  1. at udgik.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15439, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål mv.

  Der skal udpeges en suppleant for Steen Poul Steenberg, der er Aabenraa Grundejerforenings repræsentant i Huslejenævnet.

  De andre medlemmer og suppleanter blev udpeget på det konstituerende byrådsmøde den 4. december 2013, men på det tidspunkt kunne Aabenraa Grundejerforening ikke indstille en suppleant. Det kan den nu.

  Aabenraa Grundejerforening indstiller i brev af 19. maj 2014:

  Poul Solberg Hansen, Frueløkke 481, 6200 Aabenraa som suppleant.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Poul Solberg Hansen udpeges som suppleant for Aabenraa Grundejerforenings repræsentant i Huslejenævnet.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune gennemfører projektkonkurrencen vedrørende etablering af Multiarena Aabenraa og nyt idrætscenter. Der er prækvalificeret fem teams, og konkurrencen forventes afgjort september 2014.

  Til bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag foreslår projektgruppen, at der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af

  • 7 medlemmer af Byrådet (5 fra Kultur- og Fritidsudvalget og 2 øvrige udpeget af Byrådet)
  • 2 repræsentanter for brugerne af idrætscentret udpeget af Aabenraa Fritidsråd
  • 1 repræsentant for bestyrelsen i Aabenraa Svømme- og Idrætscenter
  • 1 repræsentant for Kongehøjskolen (bruger)
  • 1 repræsentant for IBC (bruger)
  • 2 arkitektfagdommere
  • 2 ingeniørfagdommere
  • Afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid

  I alt 17 medlemmer.

  Bedømmelseskomitéen må ifølge Udbudsdirektivet udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af deltagerne i projektkonkurrencen. Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer.

  Kommunens bygherrerådgiver er sekretær for bedømmelseskomitéen.

  Rådgivere for bedømmelsesudvalget:

  • Kommunens bygherrerådgiver
  • Direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv
  • Projektgruppen
  • Idrætsfaglig konsulent (bygherrerådgiver)
  • Teamleder fra Ejendomsforvaltningen
  • Andre, herunder eventuelt Lokale- og Anlægsfonden

  Forslag til datoer for bedømmelsesmøderne vil blive fastlagt i løbet af juni måned.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til bedømmelsesudvalg godkendes,

  at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 5 medlemmer, og

  at Byrådet udpeger to medlemmer til bedømmelsesudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  1.at anbefales godkendt

  2.at anbefales godkendt og følgende foreslås udpeget: Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo og Martin Ugilt Thomsen

  3.at anbefales godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  1. at anbefales godkendt.

  2. og 3. at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet udpeger 7 medlemmer til bedømmelsesudvalget.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  1. at godkendt.

  Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning, udpeget blev:

  Thomas Andresen (V)

  Tim Wulff (V)

  Carina Underbjerg Hansen (V)

  Ejler Schütt (O)

  Povl Kylling Petersen (A)

  Christian Panbo (A)

  Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7180, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 6 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2013 (afsluttende beretning for året 2013).

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen med fagudvalgenes bemærkninger for økonomiudvalget.

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Revision af regnskabsåret 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Der er i 2012 og tidligere år givet revisionsbemærkninger omkring opfølgning på personsager, journalføring på personsager samt opfølgning på bevilling af mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Revisionens opfølgning herpå giver anledning til at bemærkningen vedr. journalføring på personsager videreføres, mens de øvrige anses for afsluttet.

  Forvaltningen besvarer bemærkningen således:

  Revisionsberetningen er fremsendt til og har været drøftet i teamet for at understrege vigtigheden af korrekt journalføring. I forbindelse med drøftelserne er det konstateret, at den manglende journalføring i nogen grad skyldes manglende viden/kompetencer. Der vil derfor snarest blive iværksat uddannelse på området. Desuden vil ledelsestilsynet blive skærpet, hvor der vil ske løbende tilsyn hos de medarbejdere, der har mest behov for kompetenceudvikling.

  Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 10. juni 2014 anbefalet forvaltningens bemærkninger godkendt og taget beretningen til efterretning.

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  Revision af regnskabsåret 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Der er i 2012 og tidligere år givet revisionsbemærkninger omkring journalføring på personsager, SEL § 100.

  Det fremgår af revisionsberetningen, at tidligere bemærkning anses for afsluttet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 11. juni 2014 taget beretningen til efterretning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 6 for året 2013 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7180, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har den 14. maj 2014 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 7 vedrørende regnskabsåret 2013.

  Revisionsberetningen er udsendt til byrådets medlemmer den 14. maj 2014.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores tiltrædelsesberetning af 14. april 2011.

  Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

  Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.

  Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  Revisionen anfører følgende i sin konklusion i vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling:

  "Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal genere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god og sund økonomi.”

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 7 for året 2013 godkendes, og

  at årsregnskabet for 2013 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækstplan 2018 indeholder konkrete projekter, der skal indfri vækststrategiens vision og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune i endnu højere grad styrker sin konkurrenceevne inden for bosætning og erhverv, samt sætter sundhed og læring i centrum.

  Visionen er at Aabenraa Kommune skal være:

  · En attraktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa By

  De stående udvalg har i maj måned gennemgået projektforslag til version 2.0 af Vækstplan 2018. Følgende projekter er indstillet af udvalgene til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018.

  Projekt

  Udvalg

  Sundhed og læring i centrum

  Ny moderne folkeskoler

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  Udvikling af børnefællesskaber

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  Aktiv Campus Aabenraa

  Teknik- og Miljøudvalget

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  CampusRåd

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Bevægelsesprojektet

  Social- og Sundhedsudvalget

  Sundheds- og Velfærdsklynge

  Social- og Sundhedsudvalget

  Land & By

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Attraktive boliger i Aabenraa By

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Økonomiudvalget

  Udvikling af Aabenraa Bymidte

  Teknik- og Miljøudvalget

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Strandpromenade

  Teknik- og Miljøudvalget

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Projekt

  Udvalg

  Vilje til virksomhed

  Gate Denmark: Grænselandets transport- og logistikområde

  Teknik- og Miljøudvalget

  Synliggørelse af behov for motorvejstilslutning ved Bodum

  Teknik- og Miljøudvalget

  Grænsetrekanten

  Økonomiudvalget

  Opkvalificering inden for transport, byggeri og fødevare

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Som styregruppe til Vækstplan 2018 har Økonomiudvalget kompetence til at foretage den endelige prioritering af projekter til Vækstplan 2018. Efterfølgende forelægges projekterne til Vækstplan 2018 til godkendelse i byrådet den 25. juni 2014. 

  Vækstsekretariatet udarbejder og trykker en ny version af Vækstplan 2018, der udleveres til Byrådet og øvrige interessenter i september 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekterne i version 2.0 af Vækstplan 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15351, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med skolereformen i Aabenraa Kommune samles de 2 gamle skoler i Rødekro til Hærvejskolen i den sydlige ende af byen. Sammenlægningen har betydet, at markant flere elever i fremtiden skal køre på strækningen over Vestergade ad Savværksvej og Mjølsvej ned til Fladhøjvej eller Fladhøjstien.

  For at sikre de nye skoleveje og trafikstrømme, ønskes det at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved kryds langs Savværksvej.

  Krydset ved Vestergade justeres, og der laves en midterhelle på Savværksvej for at bilister og cyklister ikke ”skærer” hjørnet ved venstresving. Hellen laves overkørbar af hensyn til lastbiler.

  Ved Mjølsvej etableres en cykelshunt og krydset justeres for bilisterne. Vigepligten flyttes samtidig helt ud til Savværksvej.

  Der er på investeringsplanen 2014-2017 afsat 0,5 mio. kr. til projektet ”Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro”

  I projektet er der medtaget, at langs Savværksvej vil der blive lavet små forbedringer for at sikre oversigt og bedre forhold for de bløde trafikanter. F.eks. i rundkørslen ved Værkstedet Skovbogård er oversigten for fodgængere meget dårlig pga. en støjmur, og der mangler små strækninger med fortov. Her foreslås det at flytte støjmuren samt anlægge ca. 20 meter fortov.

  Der vil være en god sammenhæng i at rette alle trafiksikkerhedsmæssige problemer på Savværksvej på én gang. På den måde fremstår arbejdet som en helhed, så strækningen er færdig, når området forlades. Således opnås der både driftssynergi og en synlig indsats for tryghed og sikkerhed på lokaliteten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag for forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro godkendes, og

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro” finansieret af rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2014 på investeringsoversigten 2014-2017

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 19. december 2012 en anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  En administrativ styregruppe blev oprettet og består af repræsentanter fra erhvervslivet og kommune.

  En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, har medvirket i processen for tilblivelsen af planen.

  Der er siden marts 2013 udarbejdet en grundlæggende analyse af de forudsætninger, der præger projektområdet (planmæssige forhold, udfordringer, behov, erhvervsforhold etc.) ligesom, at der har været virksomhedsbesøg, deltagelse i ”Tryghedsvandring” og ”Den Kriminalpræventive Dag”.

  Sideløbende er der blevet afholdt workshops og dialogmøder, for en følgegruppe af 25-30 virksomheder fra Padborg erhvervsområde, for at belyse de overordnede udfordringer, men også kvaliteter i Padborg erhvervsområde.

  I maj 2014 blev helhedsplanen fremlagt for det lokale erhvervsliv i FDE Centeret i Padborg, hvor også borgmester og medlemmer fra Vækst- og Udviklingsudvalget deltog. Planens visioner for fremtidens erhvervsområde blev fremlagt og debatteret på mødet.

  Gennem dialog, workshops og arbejdsgruppens erfaringer er der sikret en god forankring og dialog med virksomhederne i Padborg. Sideløbende er der blevet udarbejdet tegninger og visionsskitser, der nu er samlet i ”Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde”.

  Visioner for fremtiden

  Det er målet, at de visioner og tiltag, store som små, der er foreslået i helhedsplanen i de kommende år skal udmønte sig i konkrete projekter og styrke det eksisterende erhvervsområde yderligere som et af Nordeuropas største og bedste transport- og logistikcentre.

  Gennem en målrettet indsats, på tværs af både kommunale og private initiativer, investeringer og samarbejde skal infrastrukturen styrkes, området forskønnes, og sikkerheden optimeres. Ligeledes skal der udvikles robuste strategier for realisering af temaerne i helhedsplanen og markedsføringstiltag der kan pege på Padborg erhvervsområdes unikke placering og kvaliteter, lige ved den dansk/tyske grænse, motorvej E45 og jernbanen. Padborg Erhvervsområde er en markant og vigtig drejeskive mellem Skandinavien og Europa.

  Samtidig er det målet at få samlet en egentlig organisation omkring udvikling af erhvervsområdet, således at helhedsplanens indsatsområder får et robust afsæt til det videre forløb. Organisationen skal have udgangspunkt i det lokale erhvervsliv og Aabenraa Erhvervsforening.

  Forandringer - på kort og lang sigt

  Helhedsplanen bliver ikke realiseret fra den ene dag til den anden, men vil kræve en langvarig indsats fra både erhvervslivet og Aabenraa Kommune.

  Det første skridt i realiseringen af visionen om en markant styrkelse af erhvervsområdet er udarbejdelsen af en robust etapeplan og en organisation, der kan tage fat på realiseringen på kort og lang sigt. F.eks. kan der blive behov for udarbejdelse af lokalplaner.

  Faserne vil blive mange og forskelligartede, men for at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere om, at erhvervsområdet er i gang, bør der gennemføres en række mindre initiativer allerede fra efteråret 2014.

  Realisering

  Finansieringen af helhedsplanens indsatsområder vil bestå af en blanding af offentlige og private investeringer, som tilvejebringes løbende i takt med den trinvise realisering. Helhedsplanen er langsigtet og robust i forhold til skiftende konjunkturer, markedsudvikling og kommunale prioriteringer, som ændrer sig over tid.

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde er en vision, der anviser retningen for den fremtidige udvikling. Helhedsplanen er således ikke en juridisk eller økonomisk bindende plan.

  Når helhedsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering.

  Planmæssige forhold

  Alle områderne i helhedsplanen er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

  Hovedparten af området er lokalplanlagt og ligger i byzone. Dog er der vest for motorvej E45 et perspektivområde, som er medtaget i visionerne for helhedsplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ”Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde” vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Padborg Erhvervsområde og sendes i offentlig høring.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35955, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 61 – område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen i Aabenraa fremlægges med henblik på offentlig høring i 10 uger.

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2014 at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  I maj 2013 blev der gennemført en foroffentlighedshøring.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre op til 120 boliger med mulighed for etablering af detailhandelsbutikker med et samlet bruttoetageareal på op til 4.000 m² i bebyggelsens stueetage. Boligbebyggelsen vil bestå af 5 punkthuse i 4 - 6 etager placeret oven på en bygningsbase i 1 etage.

  Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål og boliger, at sikre areal til en fremtidig forlængelse af Gasværksvej frem til Løgumklostervej, at sikre afhjælpende foranstaltninger i forhold til støjgener ved de planlagte boliger og vindpåvirkning fra punkthusene. Desuden er det lokalplanens formål at sikre, at bebyggelsen nedtrappes fra hjørnet af Haderslevvej til nabobebyggelsen ved Langevad og at fastlægge principper for bebyggelsens disponering og udformning med henblik på at opnå en varieret bebyggelse og at fastlægge områdets vejbetjening.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområdernes anvendelsesbestemmelser.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser, idet der ønskes mulighed for at opføre bebyggelse i op til 7 etager med en bebyggelseshøjde på op til 24 meter samt med en bebyggelsesprocent på op til 160. I rammeområdet må bebyggelse kun opføres i op til 4 etager og med en bebyggelseshøjde på op til 16,5 meter samt med en bebyggelsesprocent på 85.

  Der er derfor sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 35 til kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et nyt rammeområde benævnt 1.1.059.C.

  Området er omfattet af Lokalplan M37 og delvist af Lokalplan M57. Disse aflyses inden for Lokalplan nr. 61 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan nr. 61 og kommuneplantillæg nr. 35. Miljøvurderingen findes bagerst i lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Der er i maj 2013 gennemført en foroffentlighed.

  I forbindelse med foroffentligheden indkom der 15 bemærkninger.

  Resumé af bemærkningerne fremgår af notat af 19. maj 2014.

  De alternative forslag til områdets udnyttelse er medtaget i miljøvurderingens afsnit om 0-alternativ og andre alternative forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen, kommuneplantillæg nr. 35 og tilhørende miljøvurdering, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger,

  at notat vedrørende bemærkninger til foroffentligheden godkendes, og

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen med tilhørende miljøvurdering vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.

  Erik Uldall Hansen (A) og Helga Nørgaard (A) stemte imod med begrundelsen, at de er betænkelige ved, at der i projektet er mulighed for 4000 m2 daglig-/udvalgsvarebutik fordelt på to butikker. Det vil trække kunder ud af gågaden og gøre det endnu sværere at drive forretning. Byggeriet er for højt, og placeringen op ad det mest trafikerede kryds i byen er problematisk i forhold til både støj og adgangsforhold. Hvem skal bosætte sig i boligerne - det ikke er beskrevet eller undersøgt. Projektet bør derfor parkeres, og det skal undersøges, om et andet projekt kan vinde bedre indpas i området. Hvis der skal bygges boliger i Aabenraa, bør man kigge på "Fjordbakkerne", der har en meget bedre beliggenhed, og som 75 personer har betalt for at stå på venteliste til.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen (A) og Jan Riber Jakobsen (C) stemte imod med samme begrundelse som Erik Uldall Hansen (A) og Helga Nørgaard (A).

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  1., 2. og 3 at godkendt, idet 20 stemte for (V, O og S).

  Imod stemte 11 (A, Ø, F og C).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17889, Sagsinitialer: LNE

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogas og gastracé samt miljøvurdering og VVM-redegørelse, forelægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet er beliggende vest for Kliplev ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen. Området omfatter et lokalplanlagt – ikke udnyttet – erhvervsområde.

  Baggrunden for udarbejdelse af planerne er, at ENVO Biogas Aabenraa ønsker at etablere et biogasanlæg i den vestlige del af erhvervsområdet.

  Lokalplanen ændres, så det af anvendelsesbestemmelserne fremgår, at der er mulighed for etablering af et biogasanlæg.

  Tilhørende gastracé fra Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev indgår i kommuneplantillæg og miljøvurderingen.

  Aabenraa Kommune har besluttet, at biogasanlægget og gastracé forudsætter en VVM og miljøvurdering.

  I henhold til §16 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelsesmyndigheden i sager, der er omfattet at VVM-proceduren, udarbejde et forslag til godkendelse, der offentliggøres sammen med det udkast til VVM-redegørelse, der udsendes i offentlig høring. Udkast til miljøgodkendelse for biogasanlægget er vedlagt.

  Planmæssige forhold

  Den nye lokalplan skal sikre, at lokalplanen rummer mulighed for udbygning af erhvervsområdet med et biogasanlæg, hvor VVM og miljørapport er tilføjet som undersøgelsesredskaber.

  Lokalplanen skal erstatte den eksisterende Lokalplan nr. 55, som er offentliggjort september 2012.

  Området er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 3.3.20.E i Kommuneplantillæg nr. 29. Rammeområdet er udlagt til Erhvervsområde Hjerneshøjvej. Anvendelsen er speditions- og transportvirksomheder. Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, servicevirksomheder og administration. Der kan etableres anlæg/virksomhed i miljøklasse 2 - 6.

  Kommuneplanrammerne og lokalplanen justeres således, at anvendelsesbestemmelsen præciserer, at der endvidere kan etableres biogasanlæg i delområdet mod nordvest.

  Der udlægges areal til gastracé på strækningen Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  Miljøvurdering

  Der er blevet udarbejdet en Miljøvurdering.

  VVM

  Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som er vedlagt. VVM-redegørelsen har fokus på trafik til og fra biogasanlægget, støj og emissioner af luftforurenende stoffer og lugt samt deposition af kvælstof.

  Høring/udtalelse

  Beslutningen om udarbejdelse af plan samt VVM og ansøgning om miljøgodkendelse, blev annonceret uge 45 i 2013 med efterfølgende foroffentlighedsfase samt scoping og høring af berørte myndigheder. Den 12. november 2013 blev der afholdt borgermøde på Kliplev Forsamlingsgård.

  I april 2014 blev der afholdt en supplerende foroffentlighedsperiode på baggrund af fastlæggelse af naturgastracé mellem Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  De indsendte kommentarer fremgår af vedlagte foroffentlighedsnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogasanlæg og gastracé samt miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse vedtages, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2248, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 26. februar 2014, forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts til den 7. maj 2014. Der er ikke bemærkninger til planerne.

  Lokalplanen giver mulighed for, at der gennem en renovering af den eksisterende 3 etagers boligbebyggelse kan ske en omdannelse til henholdsvis rækkehuse i to etager og et etagehus, som med påbygning af ny tagetage, kan nå op i 5 etager.

  Planmæssige forhold

  Området er udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 8,5 meter, 2 etager samt en bebyggelsesprocent på 30.

  Lokalplan nr. 65 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.119.B. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009.

  Kommuneplantillæg nr. 38 fastlægger et nyt rammeområde 1.1.137.B, som muliggør en maksimal bygningshøjde på op til 17,5 meter, det maksimale eta­geantal til 5, en bebyggelsesprocent på op til 50 samt grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse på mindst 350 m2.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009 og Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa, vedtages endeligt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/630, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Der er et ønske fra Børn og Skole og Kultur, Miljø og Erhverv om at få harmoniseret området for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller, samt undgå årlige overførsler mellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen.

  Hvordan er det i dag:

  Skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller

  Siden kommunesammenlægningen har skolernes betaling for benyttelse af hallerne for tre af skolerne været en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  De resterende skolers betaling for benyttelse af hallerne har budgetmæssig været en del af Børne- og Uddannelsesudvalget. Kultur, Miljø & Erhverv har administrativt disponeret over budgetbeløbet i forbindelse med indgåelse af aftaler med de enkelte haller svarende til 4,137 mio. kr.

  Med de selvejende idræts- og svømmehaller har der været indgået årlige økonomiske aftaler mellem Kultur- og Fritidsudvalget og den enkelte hal for samlet køb af timer i aftaleåret. Derved er timetallet ikke påvirket af opgang eller nedgang i løbet af året.

  Overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen

  Høje Kolstrup Skoles SFO benytter Agoraens lokaliteter og serviceydelse og afregner herfor husleje, rengøring og forbrug af Agoraen svarende til 0,634 mio. kr. i 2014-niveau.

  Agoraen står for vedligeholdelse af udendørsareal Aktiv Torv. Vedligeholdelsesudgiften på 0,164 mio.kr. skal finansieres af Agoraen og Høje Kolstrup Skole med 50 % til hver. Høje Kolstrup Skole skal derfor afregne 0,082 mio. kr. til Agoraen i 2014-niveau.

  Agoraen afregner pga. af en tidligere aftale en andel af tidligere besparelse på en pedel til Høje Kolstrup Skole svarende til 0,105 mio. kr. i 2014-niveau.

  Forslag til harmonisering

  Der er 4 forslag til harmonisering:

  • Alle skolernes betaling for benyttelse af hallerne samles under Kultur- og Fritidsudvalgets område for at budgetbeløb og dispositionsretten er under samme udvalg.
  • Høje Kolstrup Skole SFO´s budget for benyttelse af Agoraen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen), idet betalingen for denne service er en del af Agoraens samlede eksistens og konstellation for, hvordan man har valgt at drive Agoraen som sted for flere brugere i kommunen.
  • For at undgå Høje Kolstrup Skoles årlige afregning af andel af vedligeholdelsesudgift Aktiv Torv overføres budgettet herfor til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen).
  • For at undgå Agoraens årlige afregning af besparelse på pedel overføres budgettet herfor til Børne- og Uddannelsesudvalget (Høje Kolstrup Skole).

  Økonomi og afledt drift

  Samlet oversigt over overførsler

  Centralt budget

  2014

  2015 -

  Budgetmidler på skolernes område under funktion 03.22.02

  4.136.568

   4.235.846

  Decentralt budget

  Høje Kolstrup Skole SFO

  633.911

        649.923

  Vedligeholdelse Aktiv Torv på skolernes område

  82.000

          83.640

  Agoraen - Aftale om pedel

  -105.000

       -107.100

  I alt decentralt budget

  610.911

      626.463

  Totalbeløb der ønskes flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget

  4.747.479

   4.862.309

  Beløbet for 2015 og fremover er prisfremskrevet med de gældende fremskrivningsprocenter.

  Indstilling

  Børn og Skole og Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der foretages en omplacering mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i budget 2014 på 4,747 mio.kr., og

  at der foretages en omplacering i budget 2015 og fremover på 4,862 mio.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15844, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til etablering og finansiering af et nyt pædagogisk læringscenter på Bylderup Skole.

  Bylderup Skole ønsker at placere og indrette de lærerarbejdspladser, der skal etableres i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen i skolens nuværende pædagogiske læringscenter (biblioteket).

  Denne placering vil være hensigtsmæssig i forhold til administrationens og pauserummets placering. Samtidig er det nuværende pædagogiske læringscenters størrelse og udformning meget passende til denne nye funktion.

  Bylderup Skole har længe haft et stort ønske om, at det pædagogiske læringscenter placeres mere centralt i forhold til de ældste elevers klasselokaler og faglokalerne. Det vil derfor være meget nærliggende at flytte det til det nuværende fællesrum ved udskolingen.

  Bylderup Skole har også et ønske om, at centret skal kunne fungere mere aktivt i undervisningen og i andre og nye former for læringsstile.

  Fællesrummet er dog ikke alene stort nok til at kunne rumme disse funktioner, da funktionen som fællesrum skal bevares. Derfor foreslås atriumgården, som ligger ved fællesrummet overdækket, åbnet op og inddraget i fællesrummet og det nye pædagogiske læringscenter. Atriumgården er på ca. 75 m2 og overdækningen/lukningen vil være at betragte som en tilbygning.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsrammen for gennemførelse af projektet vil være 0,6 mio. kr.

  Der forventes ikke ændringer i den afledte drift, da det ikke forventes, at bygningens samlede varmetab forøges.

  Anlægget finansieres af Bylderup Skoles driftsbudget, bl.a. ved skolens overførte mindreforbrug fra 2013 på 0,4 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2014 til etablering af nyt pædagogisk læringscenter finansieret af Bylderup Skoles driftsbudget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9303, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen, og dermed understøtter jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk.

  Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.). Derudover ses udviklingen i antal fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettidighed, besparelsespotentialer mv.

  Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Dermed kan resultatrevisionen anvendes til at udpege områder, hvor der er et forbedringspotentiale.

  Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der vil fremgå af beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Som noget nyt er der ændret i de klynger, der indgår i sammenligningsgrundlaget. En meget konkret effekt af dette er, at det såkaldte besparelsespotentiale er reduceret med 110,6 mio. kr. det seneste år, så potentialet i 2013 ligger på 53,2 mio. kr.

  Besparelsespotentialet ligger på de permanente ydelser førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, der er lovreguleret og ikke kan fratages borgerne.

  Forvaltningen vurderer, at der generelt er en god udvikling på de fleste områder, men der fortsat er et potentiale for at reducere antallet af borgere på offentlige ydelser i kommunen. Udover permanente ydelser er udfordringerne bl.a. de mange unge uden uddannelse og et relativt stort antal ufaglærte ledige.

  Resultatrevisionen er den 29. april 2014 fremsendt til Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til bemærkninger. Der er kommet høringssvar fra beskæftigelsesregionen og LO-siden i LBR. Disse er vedlagt dagsorden. LBR drøftede og godkendte resultatrevisionen på deres møde den 22. maj 2014.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Resultatrevision 2013 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-06-2014

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI