Beslutningsprotokol

onsdag den 27. august 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Karsten Meyer Olesen, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Svend Hansen Tarp.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22886, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman har meddelt fravær til byrådsmødet den 27. august 2014 samt budgetseminar den 1.-2. september på grund af barsel.

  Karsten Meyer Olesen er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet skyldes barsel, og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder selvom fraværet er under en måned.

  Da budgetseminaret er godkendt i byrådet, og der dermed er mødepligt, er budgetseminaret omfattet af de møder der kan indkaldes stedfortræder til. Dette gælder også selvom fraværet er under 1 måned.

  Karsten Meyer Olesen, står øverst på socialdemokraternes stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, at Karsten Meyer Olesen er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Karsten Meyer Olesen indtræder i byrådet som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman til byrådsmødet 27. august og budgetseminaret den 1.-2. september.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Adbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59326, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  Byrådet forelægges kvartalsvis den økonomisk oversigt, der indeholder centrale økonomiske nøgletal for Aabenraa Kommune, herunder en likviditetsopgørelse.

  For at understøtte et øget  behov for styring og overblik over Aabenraa Kommune som koncern, har Direktionen igangsat et arbejde med kvalificering af den løbende rapportering, der forelægges henholdsvis byrådet og de stående udvalg.

  Formålet med kvalificeringen er bl.a.

  - at tilvejebringe træfsikre styringsbeslutninger i Aabenraa Kommune som koncern,

  - at det gode beslutningsgrundlag er baseret på valide data,

  - at der på baggrund af en fælles indgang til data, gives mulighed for en tæt og systematisk opfølgning på alle styringsniveauer i Aabenraa Kommune,

  - at understøtte brugen af Benchmark, prognoser og effektmålinger.

  På minibudgetseminaret i marts 2014 blev Byrådet præsenteret for den rapportering, der foreslås anvendt til Byrådet.

  Der er tale om en Ipad løsning, der indeholder den økonomiske rapportering Byrådet tidligere har fået forelagt kvartalsvis. Derudover indeholder rapporteringen informationer om driftsudgifter, anlæg, likviditet, aftalestyring, overførselsindkomster, sygefravær, det sociale kapitel samt befolkningsudviklingen.

  Rapporteringen vil være opdateret med seneste måneds data den 10 kalenderdag i den efterfølgende måned, og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt som en generel sag på Byrådsmøderne. I de tilfælde hvor rapporteringen indikerer, at der er styringsmæssige risikoområder, forelægges der en individuel sag, der redegør for baggrunden samt planlagt handling.

  Risikoområderne illustreres ved gul og rød markering på rapporteringens forside.  

  Det er Stabens vurdering, at den udarbejdede rapporteringsløsning giver Byrådet et visuelt overblik over Aabenraa Kommunes overordnede styringsområder. Samtidig får Byrådet mulighed for på månedsbasis at følge udviklingen på centrale områder.

  Lovgrundlag

  Jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. så skal den kvartalsvist udarbejde likviditetsoversigt løbende forelægges Byrådets medlemmer. Det er ikke påkrævet, at oversigten behandles særskilt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den kvartalsvise rapportering til Byrådet erstattes af en månedlig rapportering distribueret via Ipad,

  at den kvartalsvise likviditetsoversigt ikke foreligges særskilt, men indgår i den månedlige rapportering og,

  at Aabenraa Kommunes kasse- og regnskabsregulativ justeres som følge af den ændrede praksis.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 30-04-2014

  Udgik.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41531, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I slutningen af hvert kvartal skal der udarbejdes:

  • en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret (bilag 2), og
  • en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen (bilag 4)

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2014:

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 har været på 224,9 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr.

  Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 45 mio. kr. pr. 31.12.2014, hvilket bl.a. beror på forventning om at driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 vil udgøre et samlet mindre forbrug på ca. 30 mio. kr. (lidt lavere end niveauet for overførsler fra 2013 til 2014), og forventning om, at der vil være et mindre forbrug på anlæg på ca. 50 mio. kr. i 2014 (når der justeres for forventningen om, at salget af bygningerne fra Plejehjemmet Enggården ikke når at blive realiseret i 2014).

  Der er pr. 30. juni 2014 forbrugt 49,4 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2013 udgjorde 48,8 %, mens det pr. 30. juni 2012 udgjorde 48,3 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,4 % af servicerammen pr. 30. juni 2014 mod 48,1 % pr. 30. juni 2013 og 48,5 % pr. 30. juni 2012 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 46,4 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 mod 52,5 % pr. 30. juni 2013 og 52,0 % pr. 30. juni 2012, hvilket viser, at der p.t. ikke er helt de samme udfordringer med budgetoverholdelse på overførselsområdet, som i de seneste år.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 48,6 % pr. 30. juni 2014 i henhold til kommunens koncernrapportering.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2014:

  I økonomiaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

  Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune i 2014 varede til og med den 11. juli 2014. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

  Det forventede regnskab for 2014 udviser et forbrug på 3.360,8 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” (se bl.a. bilag 1 og bilag 3), mod et oprindeligt budget på 3.420,2 mio. kr. Det forventede mindre forbrug på ca. 60 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” i forhold til det oprindelige budget er sammensat af en forventning om et mindre forbrug på ca. 24 mio. kr. på serviceudgifterne, et mindre forbrug på ca. 20 mio. kr. på overførselsudgifterne, et mindre forbrug på ca. 10 mio. kr. på Forsikrede ledige og et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de oprindelige budgetter.

  På ”Anlægsudgifter i alt” (ekskl. Jordforsyning) forventes et forbrug på 175 mio. kr., hvilket er baseret på et skøn ud fra dels forbruget i 1. halvår 2014 (der udgjorde 62,4 mio. kr.) og de i juni/juli indmeldte betalingsplaner for resten af 2014 (se bilag 5), der viser et forventet forbrug på 210,7 mio. kr. i 2014 (ekskl. indtægtsbudgettet vedr. Plejehjemmet Enggården, der ikke forventes solgt inden årets udgang, udgør anlægsbudgettet 223,8 mio. kr.).

  Med baggrund i det konstaterede anlægsforbrug på 62,4 mio. kr. i 1. halvår 2014, vurderer Staben, at det indmeldte forventede anlægsforbrug i 2. halvår 2014 på ca. 148 mio. kr. er meget højt sat, hvorfor det forventede anlægsforbrug for hele 2014 er anført til 175 mio. kr. Staben forventer, at forbruget ultimo vil udgøre mellem 150 mio. kr. og 175 mio. kr.

  På Jordforsyning udgør det korrigerede budget 28,1 mio. kr., hvilket p.t. forventes anvendt fuldt ud i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2014 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2014

  Korrigeret budget 2014

  Resultat pr. 30.6.2014

  Forventet resultat 2014

  Indtægter

  -3.607.759

  -3.607.734

  -1.802.915

  -3.603.378

  Driftsudg. incl. renter

  3.437.778

  3.477.679

  1.667.910

  3.377.134

  Res. af ordinær drift

  -169.981

  -130.055

  -135.005

  -226.244

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  140.023

  185.768

  62.377

  175.000

  Anlæg – jordforsyning

  18.700

  28.126

  -1.660

  28.126

  Res. (før låneoptag)

  -11.258

  83.839

  -74.288

  -23.118

  Låneoptagelse

  -48.700

  -115.292

  -59.800

  -59.800

  Afdrag på lån

  53.126

  84.498

  28.219

  53.110

  Resultat i alt

  -6.832

  53.045

  -105.869

  -29.808

  Finansforskydninger

  2.729

  8.508

  3.573

  8.508

  Mellemværender med eksterne virksomheder

  0

  0

  15

  0

  Påvirkning kassebeh.

  -4.103

  61.553

  -102.281

  -21.300

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2014 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2014 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 samt forventningen til helårsresultatet for 2014 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/86, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 11. august 2014 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen.

  Regeringsaftalen indeholder blandt andet en økonomisk regulering af kommunernes økonomiske ramme for ændret lovgivning, som medfører kommunale mer- eller mindreudgifter (lov- og cirkulæreprogrammet). Reguleringen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

  I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2015-2018 fremgår, at fagudvalgene reguleres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

  Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også reguleringer til indeværende budgetår. Disse er medtaget i nedenstående opgørelse. De afledte finansielle konsekvenser i 2014 indarbejdes i budgetkontrollen pr. 30. september 2014 i forbindelse med midtvejsreguleringen.

  Økonomi og afledt drift

  I bevillingsoversigten (spillerum 2) er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet som et puljebeløb med følgende beløb, idet den negative 5% pulje er udlignet via kassebeholdningen i alle årene:

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Lov- og cirkulæreprogram

  0

  2.391

  2.281

  4.994

  1.632

  5 % puljen

  0

  0

  0

  0

  0

  Reguleringerne for lov- og cirkulæreprogrammet foreslås udmøntet til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Arbejdsmarkedsudv.

  40

  37

  37

  37

  37

  Arbejdsmarkedsudv.,  overførsler

  -3.722

  1.285

  1.272

  4.536

  1.020

  Social- og sundhedsudvalget

  414

  338

  941

  971

  971

  Social- og sundhedsudvalget, overførsler

  134

  218

  219

  57

  276

  Beredskabskommiss.

  -53

  -54

  -54

  -54

  -54

  Børne og Uddannelsesudvalget

  790

  -1.021

  -1.171

  -1.361

  -1.361

  Børne og Uddannelsesudvalget, overførsler

  0

  0

  0

  -57

  -57

  Økonomiudvalget

  1.986

  1.588

  1.037

  865

  800

  I alt

  -411

  2.391

  2.281

  4.994

  1.632

  Økonomiudv. 5 % pulje

  0

  0

  0

  0

  0

  Afsat i spillerum 2 (budget 2015-18) jf. ovenstående

  0

  2.391

  2.281

  4.994

  1.632

  Nettovirkning

  -411

  0

  0

  0

  0

  I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret og de enkelte lovændringer er beskrevet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at reguleringerne vedr. lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til de enkelte fagudvalg jf. ovenstående oversigt,

  at reguleringerne vedr. 2015-2018 modregnes i den under Økonomiudvalget afsatte pulje, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling i 2014 på 0,411 mio. kr., der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17183, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Kommunens forsyningsselskab – Arwos - har anmodet om ekstraordinære takstændringer for 2014. Arwos har indgået nye aftaler med samarbejdspartnere, som endnu ikke var kendte ved fastsættelsen af taksten for 2014 i efteråret 2013, og som har væsentlig indvirkning på Arwos’ budget.

  Der er tale om tre reguleringsønsker, der er forårsaget af to aftaler.

  Forgæves kørsel ved tømning af bundfældningstanke

  Taksten ønskes nedsat fra de vedtagne 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. moms.
  Arwos har indgået aftale med et nyt slamsugerfirma, og den nye pris afspejler den nye aftale med tilbagevirkende kraft for hele 2014, hvilket er til gavn for de berørte borgere.

  Aftale mellem Arwos og de private vandværker i Aabenraa Kommune om fælles måleraflæsning og anvendelse af målerdata
  Arwos og Vandrådet i Aabenraa Kommune har indgået aftale om fælles brug af målerdata, hvilket betyder, at borgerne nu igen kun skal aflæse deres vandmåler én gang årligt. Målerdata udveksles og lagres hos Arwos og står til rådighed for vandværkerne.

  Omkostningerne for drift af målerne deles ligeligt mellem Arwos Spildevand og vandværkerne, dvs. Arwos Spildevand betaler nu et årligt bidrag per måler til vandværket.

  Aftalen er trådt i kraft i 2014 og giver anledning til to ønsker om taksændring fra Arwos:

  • Det faste bidrag for spildevandsforsyningen per tilslutning til Arwos’ spildevandsledning (såkaldt spildevandsstik) ønskes øget fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms, svarende til udgiften til ordningen, som samlet udgør 1,3 mio. kr. Ændringen vil berøre alle borgere i kommunen, der er tilsluttet offentlig kloak.
  • Det faste bidrag for vandmåler ønskes tilsvarende nedsat med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse. Denne ændring vil kun berøre de borgere, der modtager drikkevand fra Arwos Vand. Andre vandværker skal selv tage stilling til, hvordan den nye indtægt indgår i deres budgetter, som altid skal følge ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Ændringen betyder en samlet mindreindtægt i størrelsesorden 0,25 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Det faste spildevandsbidrag samt det faste bidrag for vandmålere er underlagt prisloftet fastsat af konkurrence myndig­hederne samt hvile-i-sig-selv princippet. Efter de ønskede ændringer vil bidragene ikke overskride prisloftet.

  Tømningsordningen er en kommunal ordning, som Arwos administrerer for kommunen. Ordningen er ikke undergivet et prisloft, men den skal hvile i sig selv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at taksten for forgæves kørsel i 2014 nedsættes fra 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. moms,

  at Arwos´ Spildevandstakst for det faste spildevandsbidrag i 2014 øges fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms per spildevandsstik, og

  at Arwos´ Vandtakst for det faste bidrag per vandmåler sænkes med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41037, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal senest den 7. oktober 2014 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. den supplerende vandløbsindsats som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2015-2021. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Naturstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2021. Naturstyrelsen har den 7. april 2014 udmeldt rammerne for dette arbejde.

  Aabenraa Kommune indgår geografisk i hovedvand oplandene: Kruså/Vidå, Lillebælt/Jylland og Vadehavet.

  For hvert vandopland er der nedsat et Vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet.

  Teknik & Miljøudvalget vedtog den 7. maj 2014 en rækker principper for udvælgelse af de vandløb, hvor kommunen vil foreslå en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

  Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Aabenraa Kommune (se kortbilag for placering af indsatser):

  • 69 km vandløb med fysiske forbedringer
  • Fjernelse af 6 spærringer
  • Etablering af 1 sandfang
  • Etablering af 1 okkerrensningsanlæg

  Ved udarbejdelsen af forslaget er det tilstræbt at begrænse udgiften til fremtidige afledte driftsomkostninger for kommunen.

  Vandrådene i de 3 vandoplande har gennem dialogmøder været inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. Inddragelse af vandråd er et nyt element i den statslige vandplanlægning, og rådene har bidraget konstruktivt og positivt til nærværende forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har på landsplan afsat 11 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler fordeles til kommunerne via DUT-princippet.

  Staten har samlet afsat 21,8 mio. kr. til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser i Kruså/Vidå oplandet; 27,3 mio. kr. i Lillebælt/Jylland oplandet og 82,1 mio. kr. i oplandet til Vadehavet.

  Den anslåede anlægsøkonomi på baggrund af statens udgiftssatser er på 14,2 mio. kr. i Aabenraa Kommune.

  Disse midler bliver stillet kommunen til rådighed via statslige tilskudsordninger.

  Kommunerne tildeles ikke yderligere midler til fremtidig afledt drift. I det forelagte udkast til indsatsprogram vil der kun være en begrænset afledt udgift til drift af 1 nyt sandfang samt 1 nyt okkerrensningsanlæg.

  Høring/udtalelse

  Kommunens forslag til indsatsprogram er udarbejdet ved løbende inddragelse af vandrådene i de 3 vandoplande gennem 4 afholdte dialogmøder siden slutningen af marts 2014.

  I henhold til bekendtgørelsen om vandrådsarbejdet skal vandrådene forelægges det politisk vedtagne forslag til kommentering inden fremsendelse til Naturstyrelsen. De sidste møder i vandrådene er derfor planlagt til afholdelse i september 2014.

  Kommunens forslag til indsatsprogram udsendes ikke i en separat høring. Den del af programmet, som kommer til at indgå i statens udkast til vandområdeplaner, sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Naturstyrelsen inden den 7. oktober 2014 efter forudgående forelæggelse for vandrådene.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Anbefales godkendt med følgende bemærkning:

  I svarbrevet til Naturstyrelsen udtrykkes behov for, at programmet i implementeringsfasen bliver så fleksibelt, at virkemidler kan ændres, såfremt det efter forundersøgelsen viser sig nødvendigt for målopfyldelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39783, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- & Trafikudvalget besluttede den 7. november 2013, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området med det formål at lovliggøre et eksisterende dueslag, som strider imod anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan.

  Lokalplan nr. 78 udlægger området til erhvervsformål, samt anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

  I forbindelse med lovliggørelsen køres der sideløbende med lokalplanen en sag i Teknik- & Miljøudvalget med dispensation fra Aabenraa Kommunes Regulativ for fjerkræhold, da antallet af fjerkræ i dueslaget overskrider det tilladte i regulativet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E i Kommuneplan 2009. Begge rammeområder er udlagt til erhverv.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammernes anvendelsesbestemmelser, da lokalplanen giver mulighed for fritidsanlæg.

  Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et rammeområde benævnt 1.1.138.E.

  Området er omfattet af Lokalplan M55. Denne ophæves  inden for afgrænsningen af Lokalplan nr. 78 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Lokalplan nr. 78 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og kommuneplantillæg nr. 46, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og forslag til kommuneplantillæg nr. 46 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 14-08-2014

  Anbefales godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til redaktionelle tilretninger inden Byrådets behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6493, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Byggemodning Langhus (Lergård) 2. etape.

  Der anmodes om godkendelse af et projektforslag for en fortsat udbygning af Langhus, samt at frigive anlægsmidler dertil.

  Sagsforløb

  Der er på byrådets møde den 21. september 2011 samt den 26. juni 2013 frigivet midler til byggemodningen Langhus. På investeringsplanen for 2011 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forundersøgelser. På investeringsplanen for 2012-2015 blev der frigivet 3,0 mio. kr. og på investeringsplanen for 2013-2016 blev der frigivet 1,0 mio. kr., begge beløb til udførelse af byggemodningen.

  2. etape

  Sti

  Projektet omfatter etablering af 600 m sti fra den nye byggemodning Langhus. Stien løber langs Camma Larsen-Ledets Vej og frem til stibroen ved Høje Kolstrup Kirke.

  Vej

  Projektet omfatter etablering af den resterende del af stamvejen, ca. 45 m, og ca. 90 m af boligvej 3.

  Der vil i etapen blive byggemodnet 4 parceller.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af lokalplan nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Aabenraa Nord.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

  Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer inden for lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

  Anlægsudgiften til 2. etape, som indeholder sti fra området og frem til broen over Camma Larsen-Ledets Vej, færdiggørelse af stamvejen og etablering af del af boligvej 3, anslås til 2,7 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til Lergård 2. etape (nu Langhus). Der er tillige på samme investeringsplan i 2014 afsat 2,2 mio. kr. til Vesterallé (tidligere vest for Løkkegårdsvej).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektering og overslag godkendes,

  at der etableres hovedsti langs Camma Larsen-Ledets Vej fra byggemodningen frem til stibroen ved Høje Kolstrup kirke,

  at stamvejen færdigbygges og der etableres ca. 90 meter af boligvej 3, og

  at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til ”Byggemodning af 2. etape af boligområdet Langhus”. Bevillingen finansieres med 0,5 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 til projektet ”Vest for Lergård” samt 2,2 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til projektet Vesterallé (tidligere vest for Løkkegårdsvej).

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20148, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  FDDB’s hovedbestyrelse har besluttet at gennemføre vedtægtsændringer.

  Hovedbestyrelsen har på en række møder drøftet den nærmere udformning af vedtægterne, som blev enstemmigt godkendt på FDDB’s generalforsamling den 26. juni 2014.

  Formålet med vedtægtsændringen har været at forenkle og modernisere FDDB’s struktur.

  Lovgrundlag

  De nye vedtægter kræver godkendelse af Byrådet og efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen.

  Forvaltningen har umiddelbart ingen bemærkninger til de nye vedtægter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægterne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Til færdiggørelse af skolebyggerierne Kongehøjskolen og Høje Kolstrup Skole ønskes anlægsbevillinger.

  Kongehøjskolen

  Byggerierne på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej forløber planmæssigt i henhold til detailtidsplanerne.

  Det forventes stadig, at aflevering af hele byggeriet kan ske i den første uge i oktober 2014.

  Til færdiggørelse af projektet søges det endnu ikke frigivne rådighedsbeløb frigivet.

  Kongehøjskolen

  1.000 kr.

  Tidligere frigivet

  73.226

  Energibesparende foranstaltninger (frigivet)

  10.000

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

  19.000

  I alt

  102.226

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet forløber planmæssigt i henhold til tidsplanen, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  1.000 kr.

  Tidligere frigivet

  1.000

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

  2.000

  I alt

  3.000

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Kongehøjskolen på 19,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet, og

  at der gives en anlægsbevilling til Høje Kolstrup Skole på 2,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22431, Sagsinitialer: jejk
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI