Beslutningsprotokol

onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kaare Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: H. Kristian Wollesen deltog ikke i punkterne 239, 240 og 241.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/86, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. september 2014 behandlet forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5 er fremsat af et flertal i økonomiudvalget den 9. september og danner udgangspunkt for budget 2015-2018.

  Budgetforslag - Spillerum 5

  2015

  2016

  2017

  2018

  Indtægter

  -3.632.330

  -3.616.226

  -3.659.777

  -3.702.851

  Driftsudg. Incl. renter

  3.489.942

  3.480.855

  3.543.202

  3.612.047

  Resultat ordinær drift

  -142.388

  -135.371

  -116.575

  -90.804

  Anlæg

  153.927

  123.919

  100.450

  120.000

  Anlæg – jordforsyning

  12.750

  5.525

  5.100

  5.100

  Resultat

  24.289

  -5.927

  -11.025

  34.296

  Låneoptagelse

  -73.200

  -89.519

  -62.257

  -38.800

  Afdrag lån

  53.439

  58.904

  63.400

  63.054

  Finansforskydninger

  -5.773

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  Påvirkning af kassebeholdning

  -1.245

  -42.522

  -16.080

  52.128

  Økonomiudvalgets budgetforslag indebærer en nedsættelse af grundskyldspromillen med 3,1 promille og en forhøjelse af personskatteprocenten med 0,2 % point fra den 1. januar 2015.

  Herudover indebærer budgetforslaget indarbejdelse af driftsudvidelser (udfordringer) samt 21 emner fra beredskabskataloget (reduktioner).

  Budgetforslaget er således baseret på følgende skatter fra 1. januar 2015:

  · 25,6 procent indkomstskat

  · 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv

  · 9,45 promille dækningsafgift for offentlige bygninger

  · 8,75 promille forskelsværdi

  · 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord

  · 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2015, jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2015.

  Takster for 2015 er vedlagt som bilag 10 og 11. Takster for musikskolen behandles som særskilt sag og vil efterfølgende blive indarbejdet i takstbilaget.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis finansiering, drift og anlæg:

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Nye skøn for skatter og udligning i 2016-2018
  • Regulering af folkeskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2014 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner
  • Nulstilling af puljen til generelle reserver – teknisk tilretning
  • Udbud vedr. trykkeriydelser, køkkenudstyr og service samt telefoni (netto 0)
  • Energibesparende foranstaltninger (netto 0)
  • Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd (netto 0)
  • Udmøntning af forslag vedr. tilpasning af lønniveauer jf. beredskabskatalog forslag 21 (netto 0)
  • Ompl. af Lovforslag L194 fra ØU til Arbejdsmarkedsudvalget (netto 0)
  • Ompl. af midler under Arbejdsmarkedsudvalget til ØU til finansiering af sundhedskoordinator (netto 0)
  • Ny aftale på aktivitetsbestemt medfinansiering (netto 0)

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i nedenstående spillerum 6.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende partier:

  • Enhedslisten
  • SF
  • Socialdemokratiet
  • Venstre, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti og Det Konservative Folkeparti

  Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag (3, 4, 5 og 6).

  Økonomi og afledt drift

  Budgetforslag incl. tekniske ændringsforslag udgør følgende:

  Budgetforslag

  Spillerum 6

  2015

  2016

  2017

  2018

  Indtægter

  -3.622.927

  -3.602.499

  -3.646.240

  -3.686.928

  Driftsudgifter incl. renter

  3.482.944

  3.472.577

  3.533.798

  3.602.643

  Resultat ordinær drift

  -139.983

  -129.922

  -112.442

  -84.285

  Anlæg

  150.327

  121.289

  100.450

  120.000

  Anlæg – jordforsyning

  12.750

  5.525

  5.100

  5.100

  Resultat

  23.094

  -3.108

  -6.892

  40.815

  Låneoptagelse

  -73.200

  -89.518

  -62.257

  -38.800

  Afdrag lån

  53.439

  58.904

  63.400

  63.054

  Finansforskydninger

  -5.773

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  Påvirkning kassebeholdning

  -2.440

  -39.703

  -11.947

  58.647

  De tekniske ændringsforslag medfører en forbedring af kassebeholdningen fra en henlæggelse på 1,245 mio. kr. til 2,440 mio. kr. i 2015.

  Budgetforslaget indeholder en realvækst forbedring på 1,4% pr. indbygger i serviceudgifterne forhold til sidste års budget

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 6), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 12).

  For de politiske ændringsforslag er der udarbejdet et nyt spillerum 6.1,6.2,6.3 og 6.4. Spillerummene fremgår af bilaget til ændringsforslag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2015-2018,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Socialdemokratiet, jf. bilag 3,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra SF, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 5,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti og Det Konservative Folkeparti, jf. bilag 6,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2015,

  at takster for 2015 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 7, og

  at de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  1. at anbefales godkendt af 8 (V, S, O, C) og imod stemte 3 med begrundelsen, at man ikke kan gå ind for udmøntningsnote 8.
  2. at blev ikke anbefalet godkendt, idet 8 stemte imod og 3 stemte for (A).
  3. at blev ikke anbefalet godkendt, idet 8 stemte imod og 3 undlod at stemme (A).
  4. at blev ikke anbefalet godkendt, idet 8 stemte imod og 3 undlod at stemme (A).
  5. at blev anbefalet godkendt, idet 8 stemte for og 3 undlod at stemme (A).
  6. at – 9. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  1. at godkendt, idet 21 stemte for og 10 imod (A, Ø, F) med begrundelsen, at man ikke kan gå ind for udmøntningsnote 8,

  2. at – 5 at se særskilt afstemningsark,

  Ændringsforslag 10a, 36a og 40 blev godkendt. Forslag 56 udgik. Resten af forslagene blev nedstemt. V, O, S, C havde uddybende bemærkninger.

  V, O, S, C har følgende begrundelse:

  Vi stemmer imod følgende ændringsforslag, selv om vi isoleret set har sympati for ændringsforslagene, men vi kan ikke gå ind for den samlede financiering heraf.

  3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 34a, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 39a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55a.

  6. at – 9. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9950, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet, den 23. juni 2010, blev de nye retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring vedtaget (er efterfølgende justeret ad flere omgange).

  Under afsnit ”6.6 Overførselsadgang”, i retningslinjerne, er der indarbejdet følgende formulering vedrørende mindre forbrug over 4 % for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Foranstående medfører, at en institution, der f.eks. har sparet op til et konkret formål i flere år, skal foretage en ansøgning inden 1. september om overførsel af disse midler til næste år, såfremt der forventes et mindre forbrug udover 4 %.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2014 til 2015 *)

  Ansøges overført fra 2014 til 2015 (udover gar. ovf.)

  Økonomiudvalg

  -

  -

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -

  -

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  320

  150

  Kultur- og Fritidsudvalg

  147

  150

  Social- og Sundhedsudvalg

  -

  -

  Teknik- og Miljøudvalg

  -

  -

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  -

  -

  I ALT

  467

  300

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne under Børn- og Uddannelsesudvalget omfatter 0,15 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Midlerne har bl.a. til formål at give råderum frem til sommerferien 2015, inden der skal ske yderligere personalereduktioner.

  Ansøgningerne under Kultur- og Fritidsudvalget omfatter 0,15 mio. kr. vedrørende Bov Svømmehal. Svømmehallen skal i højere grad end tidligere stå for vedligeholdelse af parkarealet, hvorfor der er investeret i en del maskiner hertil. Midlerne ønskes overført til 2015 til opførelse af et redskabsskur til opbevaring af disse maskiner.

  Fælles for begge forannævnte ansøgninger er, at de respektive fagforvaltninger har anbefalet ansøgningerne imødekommet.

  Det forholdsvis lave niveau for ansøgninger om overførsel fra 2014 til 2015 bekræfter antagelsen om, at institutionerne generelt foretager en nedsparing af tidligere års overførte mindre forbrug.

  Forskydningerne i overførselsniveauet mellem årene følges nøje, idet dette har stor betydning i forhold til mulighederne for overholdelse af servicedriftsrammen.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt notesamling med uddybning af de enkelte ansøgninger.

  Staben vurderer, at UU’s ansøgning ikke bør imødekommes, idet der ikke er tale om overførsel til en konkret aktivitet, men alene er tale om at ruste sig til en uvis fremtid, hvor sådanne begrundelser normalt får afslag. Modsat finder Staben, at ansøgningen fra Bov Svømmehal er indenfor hensigten med overførselsadgangen.

  Indeværende sag vil, i lighed med tidligere år, blive brugt til overvejelse om, hvorvidt der fremadrettet er behov for en yderligere opstramning og præcisering af overførselsreglerne.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at UU’s ansøgning om overførsel af 0,15 mio. kr. til 2015 ikke imødekommes, og

  at Bov Svømmehals ansøgning om overførsel af 0,15 mio. kr. til 2015 imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

  H. Kristian Wollesen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8655, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 12. september 2014 fremsendt et opdateret budgetforslag for 2015, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 69,054 mio. kr.

  Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  57,915 mio. kr.

  Landskirkeskat

  11,117 mio. kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2014 (kommunen til gode)

  0,022mio. kr.

  Finansieringsbehov i alt

  69,054mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2018.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2015 fastsat til 7,275 mia. kr.

  Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 69,109 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet, og der forventes en stigning i kirkens beholdning på 0,077 mio. kr. i 2015, således den forventede beholdning ultimo 2015 udgør 0,055 mio. kr. i kirkens favør.

  Finansieringsbehov jf. ovenstående

  69,054 mio. kr.

  Indtægt fra kirkeskat

  -69,109 mio. kr.

  Forventet kassebeholdning ultimo 2015 (minus = i kirkens favør)

  -0,055mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

  H. Kristian Wollesen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24994, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år hvor og hvornår ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

  Det foreslås, at møderne afholdes sidste onsdag i hver måned kl. 17.00.

  Mødedatoerne for 2015 vil være:

  28. januar

  25. februar

  25. marts

  29. april

  27. maj

  24. juni

  Juli måned

  Intet møde - sommerferie

  26. august

  16. september

  1. behandling af budget

  07. oktober

  2. behandling af budget

  28. oktober

  25. november

  16. december

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30 – 16.00 som reserveres.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne holdes på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, og

  at datoer for temamøder reserveres.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

  H. Kristian Wollesen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27509, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ fremgår et bilag, der omhandler det økonomiske ledelsestilsyn, som samtlige budgetansvarlige ledere skal udføre.

  Bilaget er senest revideret i 2012. Tilbagemeldinger fra lederne giver et tydeligt ønske om, at der foretages en gennemgribende gennemgang af det eksisterende bilag med henblik på at ændre rammerne, således at lederne lettes i deres daglige arbejde med økonomisk ledelsestilsyn.

  Der er udarbejdet et nyt bilag om økonomisk ledelsestilsyn, der ændrer radikalt på ledernes arbejde herunder især kontrolniveau. Samtidig er fagligheden højnet ved at kontrollen af ledelsestilsynet udføres af økonomisk uddannet personale.

  En så radikal ændring kræver oprettelse af en Intern Revision i regi af Regnskabsafdelingen. I forhold til den Interne Revision er der udarbejdet en opgave- og kompetencebeskrivelse.

  Revision af bilag 2.5.1 Økonomisk ledelsestilsyn:

  Ansvarsfordelingen mellem lederniveauerne

  • Intern Revisions arbejdsopgaver og kompetence i forhold til lederniveauerne
  • Krav til indhold i økonomisk ledelsestilsyn og hyppighed

  Godkendes revisionen af bilag 2.5.1 betyder det, at kravet til de budgetansvarlige lederes økonomiske ledelsestilsyn falder.  Fremfor, krav om tilsyn og kontrol af forretningsgange er det præciseret, at det er en opgave for den budgetansvarlige at sørge for betryggende forretningsgange.

  Intern Revision afholder kontrolbesøg hos de budgetansvarlige minimum hvert andet år, hvor forretningsgange, ledelsestilsyn mv. bliver gennemgået og vurderet. Intern Revisions gennemgang har til formål at påse, at gældende regler i Kasse- & regnskabsregulativet bliver overhold, for bl.a. derigennem at vurdere, hvorvidt forretningsgange og processer er betryggende. Intern Revisions gennemgang skal ses som rådgivende med instruktionsbeføjelse overfor de budgetansvarlige ledere.

  De enkelte budgetansvarlige ledere har - uanset Intern Revisions gennemgang m.m. samt evt. delegering af opgaveudførelsen – fortsat det fulde budget- og personaleansvar.

  Opgave- og kompetencebeskrivelse for Intern Revision:

  • Intern Revision, er en del af Regnskabsafdelingen, som skal understøtte budgetansvarlige ledere i Kommunen med vejledning og kontrol
  • Intern Revision har instruktionsbeføjelse overfor budgetansvarlige i forhold til udførelsen af det økonomiske ledelsestilsyn
  • De budgetansvarlige skal til enhver tid stille alle oplysninger og materialer til rådighed for Intern Revision. Disse oplysninger kan være elektronisk, papir eller ved det ansatte personale
  • Intern Revision udfører kontrollerne ved stikprøver i det omfang, det vurderes at være forsvarligt
  • 1 gang årligt udarbejder Intern Revision en rapport til Direktionen
  1. Intern Revisions opgaver er delt i 3 niveauer:
   1. Uanmeldt decentralt eftersyn (ved konkret mistanke om svig)
   2. Tilsynet vil blive udført af 2 personer fra Intern Revision, og kontrollen vil være konkret rettet mod mistanken
  2. Anmeldt decentralt eftersyn
   1. Gennemgang af institutionens/afdelingens forretningsgange i forhold til lederens ledelsestilsyn
   2. Øvrige forretningsgange omkring økonomiske forhold/bogføring/opbevaring af midler mv.
  3. Centralt tilsyn
   1. Gennemgang af et eller flere indsatsområder på tværs af organisationen
   2. Kontrollen tilrettelægges ud fra et ønske om identifikation og minimering af eventuelle risici

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at bilag 2.5.1 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.  Aabenraa Kommune har modtaget endelig tilsagn om støtte fra ministeriet.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

  De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse er påbegyndt med ministeriets tilsagn. Med henblik på hurtigst muligt at igangsætte realiseringen af områdefornyelsens delprojekter søges hermed om frigivelse af midler til opstart af områdefornyelsen, herunder midler til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

  Dele af budgettet for områdefornyelsen er fortsat afhængig af det endelige Budget 2015-2018. Dog vil de midler der her søges frigivet være aktuelle uanset det samlede beløb til områdefornyelsen.

  Udbetaling af bevilling fra ministeriet

  Kultur, Miljø & Erhverv vil løbende bede om refusion fra ministeriet i takt med forbrug på projektet.

  Projektets løbetid

  Projektet i dets nuværende planlagte form forventes at løbe frem til sommeren 2019. Nærmere tilrettelæggelse af rækkefølge på delprojekter sker efter byrådets vedtagelse af Budget 2015-2018.

  Økonomi og afledt drift

  Der var på investeringsoversigten for 2013 afsat 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby, heraf er der den 18. september 2013 frigivet 2,15 mio. kr. til udarbejdelse af Program for områdefornyelse i Aabenraa Midtby og til projektmedarbejder i 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber. Der er overført et restrådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. til 2014.

  Hermed søges 1 mio. kr. frigivet til nødvendige forarbejder forud for forventet anlægsstart i 2015. Beløbet er til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

  De to ovenstående beløb indgår i det samlede projektbeløb jf. det detaljerede budget som var bilag til byrådets behandling af programmet 28. maj 2014.

  Jf. det detaljerede budget udgør det samlede udgiftsbehov 51 mio. kr. Der er i budgettet afsat i alt 16 mio. kr. til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtby” og ”Aabenraa Midtby”. Hertil kommer 5 mio. kr. fra staten. Samlet er der således finansiering for 21 mio. kr. ud af de 51 mio. kr., svarende til en difference på 30 mio. kr.

  De 30 mio. kr. kan enten finansieres ved et kassetræk eller ved 95 % lånefinansiering. Den endelige afklaring heraf indgår pt. i budgetforhandlingerne for Budget 2015-2018.

  Over for ministeriet er det beskrevet i programmet, at kommunen, såfremt de ikke statsstøttede og ufinansierede ca. 30 mio. kr. ikke findes i år eller over de kommende år, vil søge ministeriet om accept af et reduceret budget på dette tidspunkt. Endvidere fremgår det i programmet til ministeriet, at der pt. med sikkerhed er sat 21 mio. kr. af således, at der er sikkerhed for at kunne gennemføre det budget, hvortil der er givet tilsagn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby.

  Bevillingen finansieres af overført rådighedsbeløb oprindeligt  afsat i investeringsoversigten for 2013  ”Områdefornyelse Aabenraa Midtby”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af Styringsaftale 2015.

  KKR Syddanmark har fremsendt Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen.

  Styringsaftalen for 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien for 2015 om, at ”det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Styringsaftalen fastlægger reglerne mellem købere og sælgere på det specialiserede socialområde hvad angår bl.a.:

  - angivelse af hvilke tilbud der er omfattet af aftalen

  - aftaler om takster, prisstruktur

  - aftaler om oprettelse og lukning af tilbud, herunder finansiering og frister for afregning

  Om styring af udgifterne er det konkret aftalt, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet. I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

  Det fremgår nu af Styringsaftalen, at selvejende institutioner med driftsaftale med kommuner/region er omfattet af styringsaftalen.

  Høring/udtalelse

  Ved høring i Handicaprådet den 18. august 2014 er Styringsaftale for 2015 taget til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
  at Styringsaftale 2015 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI