Beslutningsprotokol

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle, Jette Julius Kristiansen, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Karsten Meyer Olesen deltog som stedfortræder i pkt. 252. Byrådsmødet blev suspenderet fra kl. 18.20-18.30.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30577, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt (O) har i h.t. styrelseslovens § 11 i lov om kommunernes styrelse den 22. oktober fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Af en artikel i dagbladet Jydske Vestkysten den 18-10-2014 fremgår, at Udlændingestyrelsen muligvis vil etablere et asylcenter i i Uge, i den tidligere efterskole og, at man forhandler med kommunen om dette.

  Af omtalte artikel fremgår, at borgmesteren er positiv stemt overfor Udlændingestyrelsens planer og, at borgmesteren har udtalt, at bolden nu ligger hos Udlændingestyrelsen.

  Det mener vi er fuldstændig forkert. Bolden skal naturligvis ligge hos byrådet.

  I Dansk Folkeparti har vi den opfattelse, at der under ingen omstændigheder må oprettes flere asylcentre i kommunen, idet det er vor opfattelse at reelle flygtninge hjælpes bedst, så tæt på deres hjemland som overhovedet muligt.

  Vi foreslår derfor:

  At: Aabenraa Kommune afviser enhver henvendelse om etablering af yderligere asylcentre i kommunen, uanset om henvendelsen kommer fra Udlændingestyrelsen, eller fra evt. andre aktører.

  At: Aabenraa Kommune tager initiativ til, evt. gennem Kommunernes Landsforening, at rette henvendelse til Regeringen for, at Regeringen evt. i regi af EU tager initiativ til at få løst dette for Europa store problem med strømmen af flygtninge til Europa.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  1. at ikke godkendt.

  For stemte: O.

  Imod stemte: A, Ø, F, S og V.

  Undlod at stemme: C.

  1. at udgik.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17938, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede i mødet den 17. september 2014 en sag om indeklimaproblemer på Kollund Skole og Børnehus. I sagsfremstillingen anbefales etablering af et ventilationsanlæg til en samlet anskaffelsessum på 1,1 mio. kr. Sagsfremstillingen vedlægges som bilag.

  Byrådet besluttede at tilbagesende sagen til Økonomiudvalget med henblik på afklaring af finansieringen.

  Det har vist sig, at den konkrete problemstilling ikke entydigt er omfattet af de interne retningslinjer for vedligeholdelseskonti. Heraf fremgår at bygningsvedligehold opdeles på tre vedligeholdelseskonti:

  Konto 1: løbende drift og vedligehold, der omfatter vedligehold og mindre reparationsarbejder. Budgetmidler hertil er placeret under fagudvalgene og er typisk allokeret til den enkelte bygning.

  Konto 2: omfatter planlagte vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres for at holde klimaskærmen hel og intakt samt for at tekniske installationer fungerer optimalt. Der er tale om vedligeholdelsesopgaver, som fremgår af vedligeholdelsesplanen, og som planlægges, budgetteres og udføres ud fra en prioritering af opgaverne ift. de afsatte ressourcer. Budgettet er placeret under Teknik og Miljøudvalget og administreres af KME-Ejendomme.

  Konto 3: omfatter akutte opgaver som ikke har kunnet forudses eller planlægges, f.eks. ledningsbrud, utætte tage, pludselige konstaterede problemer m.v. Der er ikke afsat budgetmidler til disse sager, idet de behandles fra gang til gang. Budgetansvaret er placeret i Økonomiudvalget.

  Et påbud fra arbejdstilsynet som udløser behov for etablering af et ventilationsanlæg kan ikke argumenteres ind under løbende drift/vedligehold, og fremgår heller ikke af vedligeholdelsesplanerne. Det kan betragtes som ikke forudsigelige problemer, men er heller ikke et akut opstået problem, hvorfor sådanne projekter ikke umiddelbart er omfattet under vedligeholdelseskonto 3.

  Ejendomme har oplyst, at der ikke tidligere er forekommet, at institutioner via eget driftsbudget har finansieret etablering af ventilationsanlæg, hvilket harmonerer med definitionen under konto 1 ovenfor.

  Retningslinjerne for vedligeholdelseskonti bør ajourføres, således at problemer der opstår akut som følge af manglende vedligehold ikke er omfattet, og at anlægsinvesteringer, der er afledt af påbud fra Arbejdstilsynet og som ikke skyldes manglende vedligehold, er omfattet af vedligeholdelseskonto 3.

  Derudover er der behov for en afklaring af finansieringen i den konkrete sag.

  Økonomi og afledt drift

  Staben anbefaler på baggrund af ovenstående, at der oprettes et anlægsprojekt, samt at der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af ventilationsanlægget.

  Direktionen har drøftet følgende muligheder for finansiering, og anbefaler model 3:

  1. Via en prioritering af budgetmidler fra vedligeholdelseskonto 2
  2. Via en kassefinansieret tillægsbevilling – i hvilken forbindelse der henvises til forventede mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets drift, der indstilles tilført kassen i den forestående bevillingskontrol
  3. Via en kassefinansieret tillægsbevilling med henvisning til, at der forventes at der ifm. regnskabsafslutningen 2014 afsluttes anlægsprojekter med et samlet mindreforbrug, der overstiger anlægssummen på 1,1 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til ventilationsanlæg på Kollund Skole og Børnehus,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014, finansieret af den likvide beholdning med henvisning til, at der ifm. regnskabsafslutningen 2014 afsluttes anlægsprojekter med et samlet mindreforbrug, der overstiger anlægssummen på 1,1 mio. kr. samt

  at retningslinjerne for vedligeholdelseskonto 3 præciseres, således det fremgår:

  - at kontoen ikke omfatter akutopståede problemer forårsaget af manglende vedligehold samt

  - at arbejdstilsynspåbud, der ikke har kunnet forudses og som ikke er forårsaget af manglende vedligehold, omfattes af vedligeholdelseskonto 3.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. december 2013 at sende forslaget til klimatilpasningsplan i offentlig høring i 8 uger.

  Alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser i hele kommunen. Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats, herunder mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

  Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet.

  Bebyggelse, arealer m.m. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Den største trussel mod Aabenraa by vurderes at være vand fra Aabenraa fjord.

  Klimatilpasningsplanen har været i høring fra den 21. januar til den 19. marts 2014. Der indkom 2 høringssvar i alt fra Sønderjysk Landboforening og fra Arwos. Forvaltningen har vurderet hvert høringssvar og udarbejdet forslag til besvarelse, som er gengivet i vedlagte notat.

  Der er udarbejdet en tilrettet udgave af klimatilpasningsplanen, som tager højde for bemærkninger fra forvaltningerne, fra udvalgene, fra andre myndigheder samt fra den offentlige høring.

  Ud over klimatilpasningsplanen skal Aabenraa Kommune i 2014 og 2015 udarbejde en risikostyringsplan, da et område ved Aabenraa by af staten er udpeget som et af 10 risikoområder i Danmark. Byrådet vil senere få forelagt denne plan til beslutning.

  Høring/udtalelse

  Der er fremsendt orientering til nabokommuner, offentlige myndigheder og organisationer ved brev af 1. november 2013.

  Det foreslås, at forvaltningen giver Arwos og Sønderjysk Landboforening en tilbagemelding i forhold til deres bemærkninger ved den offentlige høring, efter byrådets vedtagelse af planen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget godkendes endeligt og

  at forvaltningen afgiver høringssvar i overensstemmelse med notatet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Anbefales godkendt,

  med følgende justering af besvarelse til høringspart:

  Punkt 14 i høringsnotatet, sætning ”Øvrige forringelser for landbruget …”, ændres til ”Der ydes ikke erstatning for forringelser, der er en direkte følge af klimaændringer.”

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21787, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Ifølge trafiksikkerhedsplanen for Aabenraa Kommune laves der årligt en sortpletudpegning med henblik på at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på kommunens vejnet.

  I sortpletudpegningen for 2014, som er baseret på ulykkesdata fra 2009 til 2013, er der fundet 16 lokaliteter med en overrepræsentation af ulykker. Af de 16 lokaliteter er der allerede gennemført ændringer i 8 af krydsene, til forbedring af ulykkesbilledet.

  Som sortpletindsats i 2014 foreslås her at lave tiltag ved Ringvej/Østergade i Rødekro. De resterende lokaliteter har ikke et klart ulykkesbillede til afgrænsning af en indsats.

  På denne baggrund foreslås følgende:

  1. Ringvej/Østergade i Rødekro

  Der er tre muligheder for forbedringer:

   1. Rundkørsel – er dyr men vil fjerne 80% af personskader og ulykker. Prisoverslag: 2,8 mio. kr.
   2. Signalanlæg - vil fjerne 60% (evt. mere) af personskader og ulykker. Et signalanlæg vil have konsekvenser for trafikafviklingen fra Ribevej, og anbefales derfor ikke. Prisoverslag: 2,3 mio. kr.
   3. Opstramning af krydset med midterheller og svingbane - vil fjerne 40 % af personskader og ulykker. Prisoverslag: 0,5 mio. kr.

  Forslag a. og c. vil kræve arealerhvervelse.

  Forvaltningen anbefaler at etablere en rundkørsel, da den har størst effekt på ulykkerne, men også fordi den forbedrer trafikkapaciteten, som for Østergades vedkommende er ved at nå sin grænse. Der er således jævnligt kø i morgen- og eftermiddagsspidstimen.

  Projektet med rundkørslen forudsætter ekstra undersøgelser, skitse- og detailprojektering, udbud og forhandling med lodsejere i 2014. Anlæggelsen af rundkørslen vil ske i 2015.

  Nærmere beskrivelse af lokaliteten og de forskellige tiltag kan ses i bilaget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2014-2017 afsat en pulje på 1,8 mio. kr. i 2014 til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Tilsvarende er der afsat 2,5 mio. kr. i 2015.

  Rundkørslen vil give en udgift på 0,06 mio. kr. årligt til afledt drift. For de øvrige projekter forventes der ikke øgede udgifter til afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling til rundkørsel ved Østergade/Ringvej i Rødekro på 2,8 mio. kr. til forundersøgelser, projektering, arealerhvervelse og anlæg. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet ”sorte pletter, pulje”, på 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,0 i 2015, på investeringsplan 2014-2017,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at Teknik- & Miljøudvalget, ”Drift af veje og parker” tilføjes 0,06 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  1. og 3. at anbefales godkendt.
  2. at godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26890, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Etablering af sports-parkering ved Skolevænget.

  I 2012 blev der for Parkeringsfondsmidler anlagt yderligere parkeringspladser på grøn parkering ved Skolevænget.

  Der er i den efterfølgende periode indbetalt 0,375 mio. kr.

  I Parkeringsregulativet står der under punktet ”Etablering af parkeringspladser for parkeringsfonds-midler” følgende: ”Parkeringspladserne vil blive etableret inden for en maksimal afstand på 1.000 meter fra den bidragydende ejendom regnet i fugleflugtslinje.”

  Kommunen skal have anlagt parkeringspladserne senest 5 år efter, at byrådet har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bygningsreglementets, henholdsvis lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

  Kultur, Miljø & Erhverv har rådgiver til at udarbejde projekt på etablering af grøn sports-parkering på Skolevænget. Notat med projektbeskrivelse er vedlagt.

  Projektet finansieres af puljen for parkeringsmidler.

  Parkeringspladsen ved Skolevænget er en meget benyttet parkeringsplads. Der er på parkeringspladsen ingen tidsrestriktioner, hvilket gør den meget attraktiv at benytte for de studerende i området samt for de personer, der arbejder i den sydlige del af centrum.

  Oversigtskort over området med markering af placering af de nye parkeringspladser, kan ses i bilaget.

  Planmæssige forhold

  For at projektet kan realiseres skal der gives dispensation til for å-beskyttelseslinjen og lokalplanens bestemmelse om, at området oprindelig er udlagt til sportsplads.

  Ansøgningerne om dispensationerne er sendt til Byg, Natur & Miljø – begge dispensationer forventes imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til Parkeringsregulativet kan byrådet fravige kravet om at anlægge alle parkeringspladser på egen grund, i forbindelse med nybyggeri, ændret byggeri m.v., mod at der indbetales til Parkeringsfonden.

  Parkeringsfondsbidrag kan således anvendes til anlæg af offentlige tilgængelige parkeringspladser underlagt bestemmelserne i lov om offentlige veje.

  I parkeringsfonden er der p.t. 376.805 kr. Til projektet søges der frigivet 0,375 mio. kr.

  De fremtidige driftsomkostninger for sports-parkeringspladsen er på 0,006 mio. kr.

  Der søges på den baggrund en årlig rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalget, drift af Vej og Park på 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,375 mio. kr. til projektet ”Etablering af sports-parkering, Skolevænget” som finansieres af ”Parkeringsfonden”,

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af Vej og Park årligt tilføres 0,006 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, og

  at projektet igangsættes når dispensationen til lokalplanen foreligger samt dispensationen til å-beskyttelseslinjen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  1. og 4. at godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 19. december 2012 en anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  En administrativ styregruppe, af repræsentanter fra erhvervslivet og kommune, blev oprettet. Yderligere har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, medvirket i processen for tilblivelsen af planen.

  Der er siden marts 2013 udarbejdet en grundlæggende analyse af de forudsætninger der præger projektområdet (planmæssige forhold, udfordringer, behov, erhvervsforhold etc.). Sideløbende har der været virksomhedsbesøg, deltagelse i ”Tryghedsvandring” og ”Den Kriminalpræventive Dag”.

  Sideløbende er der blevet afholdt workshops og dialogmøder for en følgegruppe af 25-30 virksomheder fra Padborg erhvervsområde, for at belyse de overordnede udfordringer, men også kvaliteter i Padborg erhvervsområde. Analyser og erfaringer er alle samlet i hæftet ”Forudsætninger”.

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde har været gennem en høringsperiode, fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014, og er nu klar til endelig vedtagelse.

  Visioner for fremtiden

  Det er målet at de visioner og tiltag, store som små, der er foreslået i helhedsplanen i de kommende år skal udmønte sig i konkrete projekter og styrke det eksisterende erhvervsområde yderligere som et af Nordeuropas største og bedste transport- og logistikcentre.

  Gennem en målrettet indsats, på tværs af både kommunale og private initiativer, investeringer og samarbejde skal infrastrukturen styrkes, området forskønnes og sikkerheden optimeres. Ligeledes skal der udvikles robuste strategier for realisering af temaerne i helhedsplanen og markedsføringstiltag der kan pege på Padborg erhvervsområdes unikke placering og kvaliteter, lige ved den dansk/tyske grænse, motorvej E45 og jernbanen.

  Samtidig er det målet, at få samlet en egentlig organisation omkring udvikling af erhvervsområdet således, at helhedsplanens indsatsområder får et robust afsæt til det videre forløb.

  Organisationen skal have udgangspunkt i det lokale erhvervsliv og Aabenraa Erhvervsforening.

  Forandringer - på kort og lang sigt

  Helhedsplanen bliver ikke realiseret fra den ene dag til den anden, men vil kræve en langvarig indsats fra både erhvervslivet og Aabenraa Kommune.

  Det første skridt i realiseringen af visionen om en markant styrkelse af erhvervsområdet, er udarbejdelsen af en robust etapeplan og en organisation, der kan tage fat på realiseringen på kort og længere sigt. F.eks. kan der blive behov for udarbejdelse af lokalplaner.

  Faserne vil blive mange og forskelligartede, men for at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere om, at erhvervsområdet er i gang, bør der gennemføres en række mindre initiativer allerede fra efteråret 2014.

  Realisering

  Finansieringen af helhedsplanens indsatsområder vil bestå af en blanding af offentlige og private investeringer, som tilvejebringes løbende i takt med den trinvise realisering.

  Helhedsplanen er langsigtet og robust i forhold til skiftende konjunkturer, markedsudvikling og kommunale prioriteringer som ændrer sig over tid.

  Planmæssige forhold

  Området for helhedsplanen omfatter af følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: 3.1.030E – 3.1.048.E. Alle områderne er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

  Hovedparten af området er lokalplanlagt og ligger i byzone. Dog er der vest for motorvej E45 et perspektivområde som er medtaget i visionerne for helhedsplanen.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden, fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014, er der rettidigt indkommet 8 høringssvar.

  Resumé samt behandling af disse fremgår af vedlagte notat: "Indsigelser/bemærkninger”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde godkendes endelig med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 26. september 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) og Løjt Børnehus har sendt et brev den 2. september 2014 til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor de anmoder om en genbehandling af sagen vedr. ansøgning om forlængelse af afviklingsplan.

  Løjt Børnehus ønsker at opføre et krybbe-/ barnevognsrum i forbindelse med udvidelse af antal småbørnspladser. Sagen omkring finansiering af dette har tidligere været behandlet tre gange i udvalget.

  • Den 12. november 2013 (pkt. 203)
  • Den 8. april 2014 (pkt. 78)
  • Den 12. august 2014 (pkt. 146)

  Udvalgsbehandlet

  pkt. 203, 12.11. 2013

  pkt. 78, 8.4. 2014

  pkt. 146, 12.8. 2014

  Forventet anlægssum

  290.000

  290.000

  402.000

  Finansiering anlægspulje til småbørnspladser

  190.000

  240.000

  240.000

  Egenfinansiering Løjt Børnehus

  100.000

  50.000

  162.000

  Beslutningen den 12. august 2014 var, at projektet skulle tilpasses en byggeudgift på 290.000 kr., og at anlægspuljen til oprettelse af småbørnspladser finansierer 240.000 kr. heraf.

  Finansiering af krybbe-/barnevognsrummet sker således af anlægsmidler afsat til oprettelse af småbørnsgrupper og institutionens driftsmidler.


  Institutionens andel af finansieringen bliver således konverteret til anlægsmidler, og anlægsmidler er ikke omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

  I det fremsendte brev anmoder Løjt Børnehus og FDDB om en godkendelse af, at bevillingen kan overføres til 2015 hvis byggeriet ikke kan igangsættes i 2014.


  Da der er tale om anlægsmidler, er det Økonomiudvalget der har kompetencen til at beslutte, om uforbrugte midler skal overføres til næste år. Dette sker i forbindelse med regnskabsafslutningen primo 2015.

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring skal en institution afvikle hele merforbruget for at opfylde en afviklingsplan. Løjt Børnehus har en afviklingsplan som ifølge planen betyder, at institutionen ultimo 2014 skal have et regnskab i balance.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vedr. Løjt Børnehus den 12. august 2014 fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Gert Nordklitgaard stillede forslag om, at der gives en anlægsbevilling på 402.000 kr., der finansieres af 240.000 kr. fra den allerede frigivne anlægspulje til småbørnspladser og 162.000 kr. af Løjt Børnehus´ driftsmidler, således at institutionens afviklingsplan forlænges med 1 år til og med 2015, og sagen dermed sendes til Økonomiudvalget.


  For stemte Gert Nordklitgaard (Ø), Kurt Andresen (S) og Dorte Soll (A). Imod stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt afviklingsplan forlænges med 1 år.

  Imod stemte 7. 2 undlod at stemme - (Svend Hansen Tarp (A) og Erwin Andresen (S)) og for stemte (Kim Brandt (A)).

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Karsten Meyer Olesen blev indkaldt som stedfortræder.

  Ændringsforslag 1 - (Gert Nordklitgaard (Ø)

  Som stillet i Børne- og Uddannelsesudvalget:

  For stemte: A, Ø og F.

  Imod stemte: V og O.

  Undlod at stemme: C og S.

  Ændringsforslag 2 - (Kurt Andresen (S))

  Frigivelse af anlægsbevilling på 240.000 kr. og at der sker overførsel til 2015.

  For stemte: A, C, F, Ø, S og O.

  Imod stemte: V og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Kaare Solhøj Dahle stemte imod med følgende begrundelse:

  Sympati for Løjt Børnehus, men der er ikke mulighed for at gennemføre det på det foreliggende grundlag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5352, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

  Selvom Aabenraa Kommune over de senere år har forbedret beskæftigelsesindsatsen markant bl.a. med markante fald i antallet af borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, er der fortsat områder med forbedringspotentiale. Dette afspejles af forslaget til beskæftigelsesplan 2015, hvor kontanthjælp og forsikrede ledige er udpeget som hovedindsatsområder.

  Ud over de 2 indsatsområder nævnt ovenfor er der 4 andre mål, som er obligatoriske, da de er udmeldt af ministeren. Disse vedrører,

  • at flere unge skal have en uddannelse,
  • at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats,
  • at langtidsledigheden skal bekæmpes, samt
  • at der skal være en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

  I planen er der fastlagt en række strategier for den borger- og virksomhedsvendte indsats, der skal bidrage til at realisere de 6 mål.

  Beskæftigelsesplanen har fået et markant layoutmæssigt og sprogligt løft, hvilket skal bidrage til at skabe en bedre formidling af de budskaber, Aabenraa Kommune har for den kommende beskæftigelsesindsats.

  Der er vedlagt bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen samt fra LO/FTF, da LBR ikke har afgivet fælles bemærkninger.

  Derudover er der vedlagt en skrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om målinger i Jobindsats til understøtning af opfølgning på ministermålene. For to af de fire ministermål er der nye opgørelsesmetoder. STAR har oplyst, at de nye målinger vil være tilgængelige fra første halvdel af oktober 2014.

  Det kan endvidere oplyses, at LBR på deres møde 24. september besluttede ikke at udarbejde en virksomhedsplan for 2015, da de nedlægges.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29001, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd besluttede den 30. oktober 2013,

  • at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsætte efter model A+, der bl.a. indeholder en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, P-pladser, storskærm m.m. Den samlede anlægsudgift er anslået til ca. 76,4 mio.kr., og
  • at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

  Der har efterfølgende været afholdt en del møder i arbejdsgruppen med repræsentanter fra Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og forvaltningen, hvor man bl.a. også har drøftet den fremtidige driftsmodel for dem kommende multiarena, der kommer til at omfatte en ny dobbelthal, stor foyer, der skal binde det nye sammen med dette eksisterende, samt en ombygning af den bestående institution.

  Den selvejende institution Aabenraa Svømme og Idrætscenter er ejer af idrætscenteret beliggende på Hjelmallé 3.

  Der er fra bestyrelsens side gjort opmærksom på, at Aabenraa Svømme- og Idrætscenter i sin nuværende form har svært ved at leve op til nutidens behov for udbud af kultur- og fritidsaktiviteter, og at idrætscentret i dag fremstår som lettere nedslidt.

  Bestyrelsen har således henvist til idrætscenterets manglende vedligeholdelse og bl.a. nævnt den rapport, der er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen.

  Aabenraa Kommune har efterfølgende ligeledes fået udarbejdet en rapport af KUBEN Management A/S, der bekræfter dette vedligeholdelsesbehov.

  Bestyrelsen har ikke mulighed for at finansiere disse udgifter inden for det årlige driftsbudget, idet centret ikke kan generere et passende overskud til at kunne finansiere disse udgifter.

  Repræsentanter for bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og Aabenraa Kommune har i møderne drøftet denne udfordring og er kommet til den opfattelse, at en overdragelse af institutionens samlede aktiver/passiver er den mest hensigtsmæssige løsningsmulighed af hensyn til den fremtidige drift. Der er samtidig enighed om, at oprettelsen af et fælles ejendomsselskab ikke tjener det ønskede formål, idet de større vedligeholdelsesudgifter forventes finansieret af Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsen har på baggrund heraf forelagt spørgsmålet om overdragelse for repræsentantskabet, som den 23. april 2014 udtalte sig positivt til arbejdet om overdragelsen til Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsen har herefter fremsendt et udkast til en ”Aktivhandelsaftale”, som i sin enkelthed går ud på, at institutionen overdrager samtlige aktiver/passiver til Aabenraa Kommune.

  En overdragelse forudsætter godkendelse hos Civilstyrelsen, som er fondsmyndighed.

  Institutionen vil efter overdragelsen søge om at blive opløst.

  I forbindelse med en kommunal overtagelse af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter vil personalet være omfattet af de gældende regler på området.

  Institutionens seneste større om- og tilbygning var til svømmehallen i perioden 2005–2007, der beløb sig til ca. 22 mio. kr., som blev finansieret af Aabenraa Kommune.

  Institutionen har en samlet langfristet gæld på ca. 1,4 mio. kr., og Aabenraa Kommune betaler den årlige ydelse, der p.t. udgør ca. 0,530 mio. kr.

  Overtagelsen til kommunal drift forventes at kunne gennemføres fra den 1. januar 2015.

  En arbejdsgruppe har set på de faktuelle oplysninger i sagen i forbindelse med en kommunal overtagelse, herunder bl.a. institutionens regnskaber, budget, personalesager og øvrige bindende aftaler.

  Når det nye idrætscenter står færdig til ibrugtagning, skal der tages stilling til den fremtidige driftsform og til den tid vil der blive fremlagt en sag til politisk beslutning herom. Indtil da undersøges de forskellige muligheder for den fremtidige drift.

  Økonomi og afledt drift

  Der er en momsproblematik ved overgangen fra selveje til kommunal institution. Der er lavet et budget for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, som budgetafdelingen har kommenteret på, jf. bilag. Samlet forventes budgettet for 2015 at give et overskud på 0,523 mio. kr. Imidlertid er der forpligtigelser på i alt ca. 1,4 mio. kr., som overskuddet i de første år skal anvendes til at dække.

  Ved overtagelsen af Aabenraa Svømme og Idrætscentret skal kommunens tilgodehavende på ca. 1 mio. kr. afskrives, hvilket sker direkte på status.

  Aabenraa Svømme- og Idrætscenter vil som en kommunal institution være omfattet af reglerne om dialogbaseret aftalestyring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- og Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune overtager Aabenraa Svømme- og Idrætscenter med virkning fra den 1. januar 2015,

  at Aabenraa Svømme- og Idrætscenter som kommunal institution omfattes af reglerne om Dialogbaseret aftalestyring,

  at kommunen opfordrer bestyrelsen til snarest mulig at forelægge sagen for Civilstyrelsen til godkendelse, og

  at kommunen er indstillet på at overtage ejendommene, når Civilstyrelsens godkendelse forelægger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29545, Sagsinitialer: dlj
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12984, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI