Beslutningsprotokol

onsdag den 26. november 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kaare Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33434, Sagsinitialer: tlo

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 12.-13. marts 2015 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

  Hver kommune kan udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har således mulighed for at deltage med 8 delegerede.

  Delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges blandt medlemmer af byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådet vælger 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Valgt blev:

  Thomas Andresen                     (Lars Kristensen)

  Eivind Underbjerg Hansen        (Carina Underbjerg Hansen)

  Thomas Juhl                             (Tim Wulff)

  Kaare Solhøj Dahle                   (Ejler Schütt)

  H. Kristian Wollesen                  (Christian G. Lauridsen)

  Svend Hansen Tarp                  (Dorte Soll)

  Erik Uldall Hansen                    (Christian Panbo)

  Kurt Andresen                          (Erwin Andresen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31873, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november, eller senest i december mødet, skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  Krav der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. Kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT, der ligeledes har kompetencen til at eftergive gæld, hvor det skønnes at inddrivelse ikke er realistisk.

  Krav(f.eks. i forbindelse med dødsboer) opstået i løbet af et regnskabsår og hvor afskrivning af forskellige årsager også foretages i samme regnskabsår sker via samme driftsom-råde som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

  I regnskabsåret 2014 afskrives som kommunal andel således 57.050 kr. der hovedsageligt vedrører madservice.

  Øvrige krav i 2014 svarende til en kommunal andel på 833.782 kr. afskrives direkte via kommunens balance (egenkapitalen).

  Hovedparten af de krav der afskrives er således krav, som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden, og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning, og hvor kravet er forældet efter 3 år.

  Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Regnskabsafdelingen (Opkrævningen), via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller ved indgåelse af frivillige aftaler med skyldner.

  I forhold til 2013 er der sket et markant fald i afskrivningerne, men det skyldes at SKAT endnu ikke har påbegyndt afskrivning af beløb med baggrund i at man er i færd med indførelse af et nyt inddrivelsessystem. SKAT har således ikke foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013. Der må således påregnes en stigning i afskrivningsbeløbet ultimo 2015 forudsat SKAT får påbegyndt afskrivningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Afskrivningerne i regnskabsåret 2014 er opgjort til 1.440.125 kr. (2013 2.283,825 kr.) hvoraf den kommunale andel udgør 890.832 kr. (2013 1.466.206 kr.) hvilket er et fald i den kommunale andel på 575.374 kr. i forhold til 2013, men her skal tages i betragtning at SKAT ikke har foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013.

  Vurderes at et debitorforhold pålignet i år 2014 også skal afskrives i år 2014, foretages afskrivning via driften.

  Øvrige afskrivninger sker direkte på kommunens balance og påvirker derfor ikke kommunens driftskonti.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der som kommunal andel af afskrivninger der påvirker driften afskrives 57.050 kr.

  at der som kommunal andel af afskrivninger der påvirker balancen afskrives 833.782 kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41659, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Følgende områder er indarbejdet i sagen: ”Skatter og tilskud”, ”Renteudgifter”, ”Låneoptagelse”, ”Afdrag” og ”Finansforskydninger”.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der i bevillingskontrollen om en negativ tillægsbevilling på 65,420 mio. kr. i 2014, der tilføres de likvide midler, mens der modsat tages 36,697 mio. kr. op af kassen i 2015.

  Den primære forklaring på den store negative tillægsbevillingsansøgning er, at der forventes et mindre forbrug på ca. 40 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

  Økonomiudvalget søger om en negativ tillægsbevilling på 7,261 mio. kr., hvilket bl.a. hidrører fra en forventning om et mindre forbrug på ca. 4,3 mio. kr. på tværgående puljer og et mindre forbrug på 3,8 mio. kr. på Tjenestemandspensioner.

  Endvidere kan det anføres at restbudgettet (indtægtsbudget) til låneoptagelse på 21,792 mio. kr. overføres til 2015, ligesom budgettet på 31,388 mio. kr. til et ekstraordinært afdrag i forbindelse med indfrielse af lån ved salg af Enggården ligeledes overføres til 2015.

  Endelig søger Børn- og Uddannelsesudvalget om en netto teknisk korrektion på 1,539 mio. kr., idet børnetallet i dagtilbud lå højere end tidligere forventet, hvilket mere end opvejede nedgangen i SFO belægningen.

  I 2015 søges der som nævnt om en tillægsbevilling på 36,697 mio. kr., der finansieres via de likvide midler.

  Denne ansøgning kan primært henføres til en ansøgning om ca. 22 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde, idet en del af det forventede mindre forbrug i 2014 ønskes overført til 2015 til imødegåelse af evt. kommende reguleringer i 2015 m.v. Hertil kommer at de ansøgt overførte låneafdrag overstiger låneoptagelsen med ca. 10 mio. kr.

  I 2016 m.v. søges der om en negativ tillægsbevilling på 0,038 mio. kr. årligt, der tilføres de likvide midler.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30.9.2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2014

  TB 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Skatter/tilskud, renter/ afdrag, låneoptagelse og finansforskydn. i alt

  -21.005

  13.732

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -7.261

  727

  -200

  -200

  -200

  Social- og Sundhedsudvalg

  162

  162

  162

  162

  162

  Arbejdsmarkedsudvalg

  200

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  1.539

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  1.100

  0

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  300

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -3.960

  889

  -38

  -38

  -38

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter

  -25.241

  12.621

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.

  -15.214

  9.455

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  -40.455

  22.076

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -65.420

  36.697

  -38

  -38

  -38

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2014 på i alt 65,420 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 på i alt 36,697 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om negative rammekorrektioner i 2016 m.v. på 0,038 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41659, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2014

  TB 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  Skatter og generelle tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -4.949

  354

  1.071

  1.071

  1.071

  Social- og Sundhedsudv.

  1.437

  39

  26

  26

  26

  Arbejdsmarkedsudvalg

  203

  356

  356

  356

  356

  Børn- og Uddannelsesudv.

  2.505

  -328

  -1.019

  -1.019

  -1.019

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.010

  -419

  -432

  -432

  -432

  Teknik- og Miljøudvalg

  158

  -2

  -2

  -2

  -2

  Vækst- og Udviklingsudv.

  1

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  12

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudv. – Aktivitetsbestemt medfin.

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. - ovf. udg.

  -377

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Af tillægsbevillingsansøgninger, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområde, kan nævnes:

  • 5,000 mio. kr. af den forventede mindre udgift på barselspuljen i 2014, tilbageføres til de lønområder, der i sin tid har betalt til ordningen.
  • Udmøntning af besparelser på udbud/nye indkøbsaftaler, der i denne omgang tilfører puljen for udbud 0,071 mio. kr. i 2014, 0,490 mio. kr. i 2015 og 1,212 mio. kr. i 2016 m.v., idet det bemærkes, at besparelsen vedrørende trykkeriydelser og køkkenudstyr allerede er indarbejdet i Budget 2015-2018 som tekniske ændringsforslag.
  • Samt en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Staben vurderer at årets servicerammeforbrug vil holdes indenfor det oprindelige servicerammebudget.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2014 og 2015 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2016 – 2018 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41659, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På skattefinansierede anlæg søges der om en tillægsbevilling på 18,967 mio. kr., der finansieres via kassen i 2014, mens der søges om en negativ tillægsbevilling på 18,206 mio. kr. i 2015, der tilføres de likvide midler. Forskellen på de to beløb kan bl.a. forklares med, at det ikke er lykkes at nå målet om at sælge kommunale ejendomme i 2014. Da der også i 2015 er et indtægtskrav vedrørende salg af ejendomme, anbefales det at beløbet ikke overføres.

  At der netto er en tillægsbevilling i 2014 skyldes, at der søges om en tillægsbevilling på 38,638 mio. kr. i 2014 (og tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2015) som følge af overførsel af indtægt vedrørende salg af det tidligere plejehjem Enggården. 

  Det kan anføres, at det tidligere er besluttet, at der ikke kan overføres ikke-frigivne anlægsbeløb til efterfølgende år, i forbindelse med bevillingskontroller, men at dette kan ske i forbindelse med årsregnskabsafslutning.

  Under jordforsyning søges der om en negativ tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2014, der tilføres kassen og omvendt om en tillægsbevilling, finansieret af kassen, på 0,250 mio. kr. i 2015. Det skyldes manglende færdiggørelse af byggemodning vest for Gråstenvej i Felsted under Vækst- og Udviklingsudvalget, hvilket først færdiggøres i 2015, hvorfor midlerne søges overført til 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2014

  TB i 2015

  RK i 2016

  RK i 2017

  RK i 2018

  Økonomiudvalg

  8.605

  -3.360

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -1.352

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -5.752

  5.752

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  29.436

  -29.664

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -6.526

  3.622

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  -5.444

  5.444

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  18.967

  -18.206

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordfors. – Vækst- og Udviklingsudv.

  -250

  250

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  -250

  250

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  18.717

  -17.956

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Endvidere er vedhæftet en oversigt over betalingsplaner for 2015, for de beløb, der søges overført fra 2014 til 2015.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om netto tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2014 på i alt 18,717 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om negativ tillægsbevilling i 2015 på i alt 17,956 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2015, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/41359, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Motas I/S har fremsendt budget og takster for 2015 til godkendelse.

  Motas I/S er modtagestation til farligt affald for kommunerne i Region Syddanmark og virksomheden er placeret i Fredericia.

  De fleste kommuner i regionen er interessenter i Motas, herunder også Aabenraa Kommune.

  Budget og takster skal i henhold til selskabets vedtægter godkendes af interessentkommunerne hvert år.

  Der budgetteres med samlede udgifter på 17.489.350 kr. og indtægter på 17.146.524 kr., hvilket giver et budgetteret underskud på 242.695 kr., der finansieres af den likvide formue.

  Næsten samtlige takster er uændrede som i 2013 og 2014.

  Der er indført en ny takst på leje af akkumulatorkasser og faste takster for klinisk risikoaffald.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budget og takster godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27029, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i maj 2012 fået deponeringsfritagelse vedr. to lejemål: Misbrugscentret i Reberbanen 1-5 i Aabenraa samt Hjemmeplejen i H.P. Hanssens Gade 21. Fritagelserne udløber 31. maj 2015.

  Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering er, at det på nuværende tidspunkt er mest hensigtsmæssigt, at aktiviteterne forbliver i de nuværende fysiske rammer, hvorfor lejemålene søges videreført.

  Lokalerne på Reberbanen benyttes dels til familiealkoholprojektet, der forventes videreført, og dels til stofbehandling. Herudover anvendes lokalerne til den anonyme alkoholbehandling, som kommunen jf. Sundhedsloven er forpligtet til at tilbyde borgerne.

  Forvaltningen oplyser, at lokalerne på Reberbanen 1-5 både ift. indretning og beliggenhed er særdeles velegnet til disse formål.

  Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder på at finde et permanent alternativ til lokalerne på H.P. Hanssens Gade – der anvendes til hjemmeplejen og sygeplejen. Forvaltningen forventer at en varig løsning - på grund af de bygningsmæssige og beliggenhedsmæssige behov - skal etableres i forbindelse med en samlet løsning for anvendelse af kommunens bygningsmasse og lejemål, hvorfor der forventes at være behov for lokalerne på H.P. Hanssens Gade i minimum et par år endnu.

  Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets tilsagn om deponeringsfritagelse, at såfremt Aabenraa Kommune enten forlænger lejemålene med nye midlertidige/tidsbegrænsede lejemål eller gør lejemålene permanente, skal kommunen i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser foretage deponering af et beløb svarende til det lejedes værdi.

  Staben har foretaget en beregning af lejemålenes værdi med afsæt i lejemålenes omfang og de seneste ejendomsvurderinger:

  Reberbanen 1-5:

  1,320 mio. kr.

  H.P. Hanssensgade 21:

  8,080 mio. kr.

  I alt

  9,400 mio. kr.

  En videreførelse af de to lejemål medfører således:

  • at der skal deponeres 9,4 mio. kr. alternativt
  • at kommunens låneadgang reduceres med 9,4 mio. kr.

  Ved deponering skal kommunen binde likviditet på en særskilt bankkonto, der ikke medregnes i likviditetsopgørelserne, eller deponere obligationer med en værdi svarende til deponeringskravet. Der frigives 1/25-del af beløbet efter det første år, og herefter 1/25-del årligt i aftalens løbetid. Renterne af de deponerede midler kan hæves løbende. Ophører aftalen før frigivelsen er afsluttet, frigives det resterende indestående.

  Aabenraa Kommune har en alternativ mulighed. Det foreslås, at værdien af de to lejeaftaler indregnes i opgørelsen af Aabenraa Kommunes låneramme, således at en videreførelse af lejemålene ikke udløser deponering. Indregningen skal foretages i det år, hvor lejeaftalen videreføres efter udløbet af deponeringsfritagelsen, dvs. i 2015.

  Ifølge lånebekendtgørelsens regler må kommunen indregne de investeringer, som Aabenraa Havn foretager (uden at optage lån) i kommunens lånerammeopgørelse. Det betyder, at kommunen kan optage lån på baggrund af investeringer finansieret af havnen. Aabenraa Kommune har ikke budgetteret med låneoptagelse på baggrund af havnens investeringer, hvorfor en modregning af værdien af lejemålene i låneadgangen ikke vil have bevillingsmæssige konsekvenser.

  En indregning af lejeaftalerne i lånerammeopgørelsen medfører, at kommunens adgang til at optage lån for det pågældende år (på baggrund af havnes investeringer) reduceres.

  Aabenraa Havn har oplyst, at der forventes at blive afholdt anlægsinvesteringer, som kan indregnes i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse for 2014 for ca. 5,4 mio. kr. P.t. er omfanget af havnens anlægsinvesteringer i 2015 ikke fastlagt. Der er således en låneadgang på forventet 5,4 mio. kr. i 2014, som p.t. ikke er disponeret i den budgetterede låneoptagelse.

  Det vil derfor være hensigtsmæssigt at anvende denne låneadgang til modregning i værdien af lejemålene. Det kræver imidlertid, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender, at Aabenraa Kommune overfører låneadgangen til 2015, hvor modregningsbehovet opstår.

  Staben anbefaler derfor, at der ansøges om overførsel af den forventede låneadgang vedr. havnen fra 2014 til 2015. Staben anbefaler endvidere, at den resterende lejeværdi (der anslås til 4,0 mio. kr.) ligeledes indregnes i lånerammeopgørelsen for 2015, ud fra en forventning om, investeringer i Havnen i 2015 minimum udgør dette beløb.

  Dermed kan lejeaftalerne forlænges uden det udløser krav om deponering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de to lejemål videreføres,

  at Økonomi- og Indenrigsministeriet søges om tilladelse til overførsel af låneadgang fra 2014 til 2015 for et beløb på op til 5,4 mio. kr., og

  at en videreførelse af de to lejemål indregnes i lånerammeopgørelsen som anført.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fremsendt en ansøgning om overførsel af låneadgang til 2015. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund heraf henvist Aabenraa Kommune til at problemstillingen med delvis låneadgang i 2014 skal håndteres indenfor de eksisterende regler.

  Stabens løsningsforslag, som er afklaret med kommunens revision, er følgende:

  - Aabenraa Kommune vælger at forlænge Lejemålet i H.P. Hanssensgade 21 i indeværende år. Dermed skal der foretages modregning i havnens anlægsinvesteringer og deponering af restbeløbet (op til lejemålets værdi på 8,080 mio. kr.) i 2014.

  - Aabenraa Kommune skal således have bevillingsmæssig hjemmel til at foretage en deponering i 2014. Det anbefales at meddele bevilling til en deponering på op til 5,0 mio. kr. i 2014.

  - Primo 2015 frigives deponeringen, idet det deponerede beløb modregnes i låneadgangen for 2015.

  - Lejemålet i Reberbanen 1-5, videreføres i 2015, og værdien af lejemålet (1,320 mio. kr.) indregnes i lånerammeopgørelsen for 2015.

  Resultatet af ovenstående er, at låneadgangen i 2014 udnyttes og restbeløbet vedr. lejemålene modregnes i lånerammen for 2015. Påvirkningen af lånerammen for 2015 er dermed den samme, som hvis ministeriet havde imødekommet Aabenraa Kommunes ansøgning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at en videreførelse af de to lejemål indregnes i lånerammeopgørelsen som anført i den supplerende sagsfremstilling,

  at der meddeles en tillægsbevilling i 2014 på 5,0 mio. kr. til deponering finansieret af den likvide beholdning og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling i 2015 på 5,0 mio. kr. til deponering, der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29794, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fået en henvendelse vedrørende ønske om at købe en parcelhusgrund i Hostrupskov. Han ønsker dog ikke at betale den udbudte pris for grunden.

  Der har tidligere i år været henvendelser fra borgere (3 henvendelser), som er interesserede i en grund i dette område, dog heller ikke til de udbudte priser.

  Grundsalg er ved at udarbejde statistik og vurderinger af priserne på alle parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune i forbindelse med den årlige prisfastsættelse i byrådet ultimo 2014. Da der nu er en konkret henvendelse i Hostrupskov, ønskes dette område allerede nu vurderet, med henblik på en eventuel nedsættelse af priserne.

  Aabenraa Kommune har 23 parcelhusgrunde til salg på Vingelhøjvej, Hostrupskov. Udstykningen er fra 2007 og der er senest solgt en grund i maj 2012, ellers har der ikke været solgt grunde siden 2010.

  Grundene koster mellem 499.140 – 998.203 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  De kommunale parcelhusgrunde har en m² pris fra 433 – 644 kr./m² – på disse grunde er det begrænset, hvad der er af udsigt, og på de fleste er der ingen udsigt til fjorden.

  Der er 5 private grunde til salg i området til en m² pris fra 845 – 1.430 kr./m² – disse grunde har dog en storslået udsigt over Aabenraa Fjord.

  Parcelhusgrundene på Vingelhøjvej er sat til salg hos en lokal ejendomsmægler, som også mener, at priserne bør reguleres til det nuværende marked. Han vurderer, at parcelhusgrundene i dette område, som min. bør nedsættes med 20%.

  Den nuværende gennemsnitlige grundpris er på 605.315 kr. inkl. moms.

  Reduceres grundene med 20%, vil den gennemsnitslige grundpris være på 484.252 kr. inkl. moms. 

  I forbindelse med den oprindelige prisfastsættelse blev hver grund tillagt en herlighedsværdi.

  Reduceres grundene med herlighedsværdien, vil den gennemsnitslige grundpris være på 535.740 kr. inkl. moms.

  Alternativ 1:

  Grundpriserne reduceres med 20 % af de nuværende grundpriser.

  Byggemodnings-omk.:

  Nuværende pris:

  Alternativ 1:

  -20%

  Gennemsnitlig grundpris:

  426.044

  605.315

  484.252

  Alternativ 2:

  Grundpriserne reduceres med herlighedsværdien af de nuværende grundpriser.

  Byggemodnings-

  omk.:

  Nuværende pris:

  Alternativ 2:

  herligheds-værdi

  Gennemsnitlig grundpris:

  426.044

  605.315

  535.740

  Reguleres grundene til markedsprisen ved nedsættelse af 20%, vil prissammensætningen stadig være indeholdt en herlighedsværdi.

  Argumenter for at nedsætte priserne i Hostrupskov:

  - Udstykningen er fra 2007

  - Der er kun solgt én parcelhusgrund i 2012, ellers har der ikke været solgt nogen grunde siden 2010.

  - Der er et stort udbud af parcelhusgrunde på Vingelhøjvej. Solgt 15 ud af 38 – der er 23 til salg endnu.

  - Der har været flere interesserede i området, dog ikke til prisen.

  - Ejendomsmægleren har vurderet, at parcelhusgrundene på Vingelhøjvej bør nedsættes med min. 20 % af den nuværende udbudte pris. 

  Lovgrundlag

  henhold til udbudsbekendtgørelsen skal parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg igen, såfremt prisen ønskes nedsat.

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at udbyde ejendommen til en fastsat pris, jf. udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal prisen således fastsættes til markedspris.

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

  Dette bevirker, at Kommunen lovligt kan beslutte, at sænke priserne.

  Konkret er der i Hostrupskov udstykningen siden den 1. januar 2008 blevet solgt 15 byggegrunde ud af de etablerede 38.

  De sidste fire år er der dog kun solgt en.

  En lokal ejendomsmægler er i den forbindelse blevet anmodet om at vurdere, om den udbudte pris efter hans opfattelse svarer til markedsprisen.

  Det er mæglerens opfattelse, at priserne ligger 20% over markedsprisen, hvilket betyder, at Byrådet lovligt ville kunne sænke priserne med op til 20 % vedr. denne udstykning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13907, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 3. september 2014, at igangsætte skitseringen, projektering og beregning af overslag på projekterne ”bystrækninger foran skoler” ud for Lyreskovskolen, Deutsche Schule Tingleff og Deutsche Schule Rapstedt.

  Kommunens rådgiver har udarbejdet skitser og overslag for projekterne foran skolerne, se vedlagte notat.

  Med baggrund i økonomien, er det nødvendigt at udskyde et af projekterne til 2016. Forvaltningen peger på, at det er projektet ved Lyreskovskolen der udsættes, fordi skolen først åbner efter sommeren i 2015 og fordi man gerne vil høste erfaringer om de traikale adfærdsmønstre ved skolen inden en egentlig løsning gennemføres.

  Principperne for ”bystrækninger foran skoler” blev udarbejdet under ”Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler”, som blev godkendt af byrådet den 22. november 2010. Der er i den mellemliggende periode blevet udarbejdet 9 projekter, hvor projektet foran Kongehøjskolen er det seneste. Der er ved ankomstpladsen til Tinglev Skole udført et projekt, hvor elementerne er striber (termoplast) og steler. Dette projekt har til hensigt at regulere bilerne, når de ankommer med skoleelever om morgenen. Denne type projekter vil der fra 2015 blive arbejdet videre med, på udvalgte skoler i kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen for 2014-2017 er der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  På investeringsplanen for 2015-2018 er der i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. – dette tillige på at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Beløbene i hhv. 2014 og 2015 søges i denne sag frigivet med henblik på at realisere projekterne foran de udpegede skoler, Deutsche Schule Rapstedt  og Deutsche Schule Tingleff.

  Overslaget for projektet ud for Deutsche Schule Rapstedt er på 0,914 mio. kr. og for Deutsche Schule Tingleff er overslaget på 0,986 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har drøftet processen med de udvalgte skolers ledelse. Skolernes ledelse har beskrevet udfordringerne ved ankomsten til ”deres” skoler for Kultur, Miljø og Erhverv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at skitseprojekterne og overslag for projekterne bystrækninger foran skoler ud foran Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff godkendes,

  at der frigives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til projekterne ”bystrækninger foran skoler” ud for skolerne Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff. Projekterne finansieres af rådighedsbeløbene på 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015, og

  at projekterne igangsættes og forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud og kontrahere med entreprenør med henblik på at gennemføre anlæggene i 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  2. at anbefales godkendt.

  1. og 3. at godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategien ”Sund Vækst” den 29.02.2012 besluttede Byrådet at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen.

  Ved offentliggørelse af ”Sund Vækst” indkaldte kommunen ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. De indkomne ideer er vurderet i forbindelse med revisionen.

  Målsætninger fra ”Sund Vækst”, ”Vækstplan 2018” og ”Fremtidens Aabenraa” er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2015 i det omfang, det har været relevant for planen.

  Kommuneplan 2015 erstatter Kommuneplan 2009. På en lang række områder er der ikke sket ændringer i plangrundlaget. I kommuneplanforslagets afsnit om ”Nyheder siden sidst” beskrives de væsentligste ændringer.

  I denne kommuneplanrevision er der særlig fokus på temaerne:

  • Byudvikling, herunder detailhandel
  • Vindmøller
  • Store biogasanlæg
  • Større husdyrbrug
  • Klima

  Undervejs i processen har der være afholdt temamøder med Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet, senest den 17. september 2014. Her blev Byrådet præsenteret for hovedprincipperne i kommuneplanen og konkrete forslag til byudvikling, detailhandel og vindmølleplanlægning.

  Staten kræver, at kommuneplanens retningslinjer, kort og rammer for lokalplanlægningen indberettes digitalt til det centrale planregister.

  Derfor udgives Kommuneplan 2015 digitalt på en hjemmeside og udkommer ikke i en trykt udgave.

  http://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=398

  Kommuneplanens hjemmeside er opbygget i 5 hovedafsnit:

  • Kommuneplanen med underafsnit om bl.a. planens baggrund, planlægning siden sidst, redegørelse for nye arealudlæg, miljøvurdering og nyheder siden sidst.
  • Afsnittene By, Bolig & Erhverv, Land, Vand & Friluftsliv og Trafik & Teknik. Underafsnittene beskriver målsætninger, retningslinjer og redegørelse for de forskellige emner. Til retningslinjerne er der tilknyttet kort.
  • Lokalområder og rammer beskriver de enkelte byer og områder med evt. nyanlæg, rammer for detailhandlen m.v. På kort er vist rammer for lokalplanlægningen.

  Se bilaget ”Læsevejledning til Kommuneplan 2015”, hvor opbygningen af den digitale plan er nærmere beskrevet.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der ind til Byrådets behandling af forslaget den 26. november 2014 kan blive foretaget tekniske og redaktionelle rettelser.

  Der gøres samtidig opmærksom på, at afsnittene om miljøvurdering af planen og den planmæssige begrundelse for arealudlæg og vurdering i forhold til grundvandsinteresser endnu ikke foreligger i den endelige udgave.

  Lovgrundlag

  Efter planloven skal hver kommune vedtage en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år.

  Planen skal indeholde de overordnede mål og retningslinjer for udvikling og arealanvendelse og rammer for lokalplaners indhold med udpegninger på kort.

  Loven fastlægger en række emner, der skal indgå i planen.

  Kommuneplanen må ikke stride mod statslige interesser og anden overordnet planlægning, bl.a. den regionale udviklingsplan, landsplandirektiver, statens vandplaner m.v.

  Planmæssige forhold

  Indtil Kommuneplan 2015 er endeligt godkendt af Byrådet gælder Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune med tillæg.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har på et teknikermøde forelagt de nye arealudlæg for Naturstyrelsen. Naturstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i ”Redegørelse for arealudlæg”. Arealudlæggene er begrundet planlægningsmæssigt og der er foretaget en vurdering i forhold til grundvandsinteresser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplan 2015 godkendes, og

  at forslag til Kommuneplan 2015 offentliggøres i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt med bemærkninger om, at område ved Kollund Østerskov udpeges som perspektivområde.

  At det skal præciseres, at det udpegede område til større husdyrbrug er et eksempel, og at andre områder kan udpeges, såfremt der er planlægningsmæssige argumenter derfor.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17889, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 72 inkl. Kommuneplantillæg nr. 44, VVM samt miljøvurdering og udkast til miljøgodkendelse var i offentlig høring fra den 2. juli til 3. september 2014. Forslaget blev behandlet på Byrådets møde den 25. juni 2014, punkt 206.

  Lokalplanområdet er beliggende vest for Kliplev ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen. Kommuneplantillægget omfatter endvidere et gastracé fra Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev. Både biogasanlæg og naturgastracé er vurderet i VVM og miljøvurdering.

  Lokalplanen giver mulighed for etablering af biogasanlæg og gastracé.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen skal erstatte den eksisterende Lokalplan nr. 55.

  Området er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 3.3.20.E i Kommuneplantillæg nr. 29. Rammeområdet er udlagt til Erhvervsområde Hjerneshøjvej. Anvendelsen er speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, servicevirksomheder og administration. Der kan etableres anlæg/virksomhed i miljøklasse 2 - 6.

  Kommuneplanrammerne og lokalplanen justeres således, at anvendelsesbestemmelsen præciserer, at der endvidere kan etableres biogasanlæg i delområdet mod nordvest.

  Der udlægges areal til gastracé på strækningen Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  Miljøvurdering

  Der er udarbejdet en miljøvurdering, som har været i offentlig høring. Ved planens endelige vedtagelse skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som vedlagt i bilag.

  VVM

  Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som har været i offentlig høring. VVM-redegørelsen har fokus på trafik til og fra biogasanlægget, støj og emissioner af luftforurenende stoffer og lugt samt nedfald af luftbåren kvælstof. VVM-tilladelse udstedes på baggrund af vedtagelse af planen.

  Andre godkendelser

  Udkast til miljøgodkendelse har været offentliggjort. Den endelige miljøgodkendelse vil blive annonceret særskilt.

  Kommunen vil i samarbejde med Brand & Redning, Politi og Arbejdstilsynet offentliggøre et sikkerhedsdokument for anlægget med klageadgang.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der rettidigt indkommet 5 høringssvar. Resumé samt behandling af disse fremgår af vedlagte notat "Indsigelser/bemærkninger til forslag til Lokalplan nr. 72".

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr.72 vedtages endeligt,

  at Kommuneplantillæg nr. 44 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen godkendes, og

  at der udstedes VVM-tilladelse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

  Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/47982, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 14. august 2014 et lokalplangrundlag for et område ved Stegholt, Aabenraa. Udvalget besluttede, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

  Bygherres rådgiver har i samarbejde med Aabenraa Kommune udarbejdet foreliggende forslag til lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering samt forslag til kommuneplantillæg nr. 7.

  Lokalplanområdet er beliggende på begge sider af Stegholt i dennes nordlige ende op mod Tøndervej.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for en ny boligbebyggelse – Fjordbakkerne - med et varierende etageantal fra 2–7 etager samt mulighed for at kunne opføre større dagligvarebutikker end det der er tilladt efter lokalplan M 106. Ændringen er fra maks. 850 m² til maks. 1.500 m².

  Baggrunden for at udarbejde en miljøvurdering er blandt andet, at det kommende boligområde ligger tæt på en eksisterende autolakeringsvirksomhed og Stegholt renseanlæg. Bygherres rådgiver har således sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøvurdering med henblik på at godtgøre, at der kan opføres nye boliger i området, herunder hvilke eventuelle afværgeforanstaltninger og overvågningsprogrammer, der er nødvendige.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.1041 – Centerområde, Langebro-Tøndervej, rammeområde 1.1.200.M - Blandet bolig og erhverv, Flensborgvej og 1.1.201.D – Offentlige formål, Stegholt og Kallemosen.

  Med kommuneplantillæg nr. 7 tilpasses rammeområderne de faktiske anvendelser og en del af området øst for Stegholt inddrages i et nyt rammeområde 1.1.229.M til blandet bolig og erhverv, herunder mulighed for bebyggelse i op til 7 etager og en bebyggelsesprocent på 130.

  Der har i december 2013 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 1 forslag som ikke gav anledning til ændringer af planerne.

  Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af screeningsresultatet, der viste at lokalplanens realisering kunne medføre en miljøpåvirkning på en række faktorer: jordforurening, luftforurening, virksomhedsstøj, trafikafvikling/-belastning, trafikstøj, vindforhold, skyggevirkning/indbliksgener, reflekser og landskabelige forhold. Miljøvurderingen viser, at miljøpåvirkningen er mindre væsentlig og der er i lokalplanen taget højde for de miljøfaktorer, som kunne have medført, at det projekt som lokalplanen er udarbejdet, for ikke kunne gennemføres.

  Med den endelig vedtagelse af lokalplan nr. 35 ophæves de dele af lokalplan M66 og M106, der ligger inden for lokalplanens område.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt .

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35955, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sende forslag til lokalplan nr. 61 og forslag til kommuneplantillæg nr. 37 i offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af en miljøvurdering.

  Forslag til lokalplan nr. 61 og kommuneplan nr. 37 har været offentligt fremlagt i 10 uger fra den 3. juli 2014 til den 10. september 2014.

  Forslag til lokalplan nr. 61 var udarbejdet for at give mulighed for at opføre en boligbebyggelse i op til 7 etager samt mulighed for opførelse af butikker.

  Der indkom 28 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Forvaltningen har drøftet indsigelserne med bygherre med henblik på tilpasning/ reduktion af projektet. De 28 indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte bilag af 6. oktober 2014.

  Bygherres rådgiver fremsendte 26. september 2014 forslag til tilpasning af lokalplanen og efterfølgende fremsendtes den 22. oktober 2014 supplerende visualiseringer. Forslaget er vedlagt som bilag. De supplerende visualiseringer fremgår af indsigelsesnotatets bilag A.

  Ifølge planlovens § 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem der ved indsigelse har foranlediget ændringerne, kan vedtagelsen af planen ikke ske. Ændringerne medfører udelukkende en reduktion af projektet, som følge af indsigelserne. Ændringerne ligger efter forvaltningens vurdering inden for rammerne af planlovens § 27 stk. 2.

  Byrådets muligheder:

  - Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget vedtages med de forslag til ændringer som fremgår af indsigelsesnotat af 6. oktober 2014, herunder reduktion af bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal, reduktion af butiksarealer og forøgelse af opholdsarealer.

  - Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vedtages endeligt som det foreligger.

  - Lokalplanforslag og kommuneplantillægget forkastes og vedtages således ikke, idet der ønskes udarbejdelse af et nyt projekt og dermed et nyt lokalplanforslag og eventuelt nyt forslag til kommuneplantillæg.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.1.003 C – Centerområde. Såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt udlægges et nye rammeområde 1.1.059 C – Centerområde.

  Ændringerne i forhold til rammeområde 1.1.003 C er maks. bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal.

  I forbindelse med den endelige vedtagelse ændres bestemmelserne vedrørende opholdsarealer til de samme som er gældende for 1.003.C – udendørs opholdsarealer skal udgøre mindst 20 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet. Endvidere sænkes den maksimale bebyggelsesprocent fra 160 i forslaget til kommuneplantillæg nr. 37 til 100.

  Som følge af Naturstyrelsens skrivelse af 10. september 2014 skal der fastsættes et maksimalt samlet bruttoetageareal for butikker i hvert rammeområde, der må planlægges til butiksformål. Der fastsættes en maksimal ramme på 3.000 m² i rammeområde 1.1059.C. Det er en reduktion på 1.000 m² i forhold til lokalplanen. Reduktionen er et led i aftale med bygherre om tilpasning af projektet og dermed den endelige lokalplan.

  Lokalplanen er miljøvurderet. Efter miljøvurderingslovens § 9 stk. 2 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Der er i indsigelsesnotat af 9. oktober 2014 indsat en sammenfattende redegørelse i forhold til miljørapporten.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde i form af et cafemøde på Aabenraa Bibliotek den 20. august 2014. Der var cirka 70 fremmødte borgere.

  I høringsperioden for den offentlige fremlæggelse er der indkommet i alt 28 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

  De primære indsigelser mod projektet er den høje udnyttelsesgrad, bebyggelsens arkitektur, bygningshøjderne og etageantal og deraf følgende skygge- og indbliksgener, trafik- og parkeringsforhold, herunder trafikstøj og trafikafvikling samt manglende opholdsarealer.

  Indsigelserne fra høringsperioden er resumeret og kommenteret i vedlagte notat af 6. oktober 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 6. oktober 2014, og

  at forslag til lokalplan nr. 61 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 6. oktober 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt, idet indstillingsnotatet ændres således, at højden ændres fra 16,5 m til 17,5 m i delområde B og etageantal ændres fra 4 til 5 etager i delområde B.

  For stemte Philip Tietje (V), Rasmus Lyngbak Bøgen(V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Erwin Andresen (S).

  Imod stemte Erik Uldahl Hansen (A) og Helga Nørgaard (A).

  Helga Nørgaard (A) og Erik Uldall Hansen (A) stemmer imod Kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 61, da de ikke mener at de tilpasninger der er sket er vidtgående nok og de indkomne høringssvar ikke er indarbejdet i tilstrækkelig grad.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet 7 stemte for.

  3 stemte imod (A og C).

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  20 stemte for (V, O, S).

  11 stemte imod (A, F, Ø, C).

  Socialdemokratiet - A stemte imod med følgende begrundelse:

  De tilpasninger der er sket, er ikke vidtgående nok og de indkomne høringssvar er ikke indarbejdet i til strækkelig grad.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til beslutningen på Bygningsforbedringsudvalgets møde den 11. september 2014, punkt 27, ønsker udvalget at ændre tilbagebetalingsdeklarationens løbetid fra 10 år til 5 år.

  Udvalget mener ikke at en løbetid på 10 år afspejler boligmarkedet og at det derfor afskrækker mange i at ansøge. Derfor ønskes åremålet nedsat fra 10 år til 5 år.

  Efter Byfornyelseslovens kapitel 4, skal der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af tilskud til bygningsforbedring, såfremt ejendommen skifter status eller afhændes inden et nærmere fastsat åremål, dog maks. 20 år.

  Der skal ske tilbagebetaling hvis ejendommen sælges til en højere pris en den ejendomsværdi der ligger til grund for den tinglyste deklaration. Der tillægges et beløb svarende til ejendommens prisudvikling i det forløbne tidsrum. Endvidere kan værdien af yderligere forbedringer tillægges.

  Nedsættelsen af tilbagebetalingsdeklarationens løbetid vil formentlig betyde færre sager om tilbagebetaling af støtte til kommunen. Siden ordningen startede i 2004 har der været 6 sager om salg af ejendomme, hvoraf 2 har skullet tilbagebetale tilskuddet til kommunen. I 5 af de 6 sager om tilbagebetaling, er ejendommen solgt inden for en periode på 5 år fra deklarationen er tinglyst.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,
  at det anbefales godkendt at tilbagebetalingsdeklarationens løbetid nedsættes fra 10 år til 5 år.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29550, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til hvilke forhold og emner, der skal indgå i overvejelserne, når udvalget på mødet i december skal anbefale, hvilken af de to produktionsskoler i Aabenraa kommune, der eventuelt skal fratages grundtilskuddet pr. 1. januar 2016. Udvalgets valg af emner og forhold, der skal indgår i overvejelserne, vil blive sendt til høring på de to skoler.

  Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 forslag 6: ”Produktionsskoler – Fra to til én” i BDO’s beredskabskatalog. Der er indregnet en besparelse på et grundtilskud på 500.000 kr. fra 1. januar 2016 og frem.

  Antallet af elever fra Aabenraa Kommune til produktionsskolerne må forventes at falde i de kommende år. Det skyldes bl.a., at antallet af unge falder som følge af den almindelige demografiske udvikling. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune både før og i forbindelse med folkeskoleformen, EUD reformen mv. har iværksat en lang række initiativer, der skal sikre, at flere unge går direkte fra folkeskolen til ordinære ungdomsuddannelser herunder erhvervsuddannelserne i kommunen: IBC, EUC Syd, SOSU Skolen og landbrugsskolen i Gråsten.

  Det er derfor rettidig omhu, hvis Aabenraa Kommune fra 1. januar 2016 trækker grundtilskuddet fra den ene af de to produktionsskoler, sådan at den forventede situation med færre elever kan imødegås på en økonomisk forsvarlig måde.

  Beslutning om tilbagekaldelse af grundtilskuddet til en produktionsskole skal baseres på et sagligt grundlag. Kommunen bør kunne forvente, at skolerne medvirker til at fremskaffe og kvalitetssikre de oplysninger, som lægges til grund for den beslutning, som skal træffes.

  Valget mellem de to skoler skal tage udgangspunkt i elevernes behov. Følgende forhold/ emner foreslås inddraget i overvejelserne:

  • Tilgængelighed for eleverne, herunder:
   • Mulighederne for at komme til og fra skolen med bus, tog, cykel og anden transport
  • Bygninger og faciliteter, herunder:
   • Bygningernes egnethed til formålet (værksteder, undervisningslokaler, gode miljøer for unge)
   • Værksteder og undervisningslokalers beliggenhed
  • Opnåede resultater, herunder:
   • Udslusningsstatistik for 2012, 2013 og 2014 frem til 1. november (hvor stor en andel af eleverne har - i forlængelse af et produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed – været i gang med kompetencegivende uddannelse eller i beskæftigelse i min. 20 timer pr. uge (på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lign.) i mindst 12 uger indenfor 4 måneder
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt baseret på bl.a. de seneste årsrapporter (2012 og 2013) samt en aktuel økonomisk status og aktuelle elevtal
  • Indhold i tilbuddet, herunder:
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2013-31.7.2014 været i praktik (opgjort på cpr-nr. og antal uger i praktik)?
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2013-31.7.2014 deltaget i kombinationsforløb (opgjort på cpr-nr.)?
   • Beskrivelse af praksis og omfang for forlagt undervisning jf. § 2 stk. 7 i Lov om Produktionsskoler
   • Beskrivelse af rammer og indhold for tilbuddet til eleverne om opkvalificering i dansk og matematik
  • Andre relevante forhold

  Tidsplan

  Fra den 11. november til den 24. november 2014kan produktionsskolerne afgive høringssvar og synspunkter til kommunen; herunder:

  • Vurderinger i forhold til ovennævnte forhold og emner
  • Vurderinger i forhold til andre emner, som man finder væsentlige
  • Andet der kan være relevant for Byrådets beslutning om eventuel fratagelse af et grundtilskud til en produktionsskole fra 1. januar 2016

  Den 2. december 2014 behandler Børne- og Uddannelsesudvalget forvaltningens indstilling om fratagelse af et grundtilskud. Indstillingen vil være sagligt begrundet ud fra:

  • Forvaltningens vurderinger af de to skoler på baggrund af de opstillede forslag til forhold og emner
  • De indkomne høringssvar og vurderinger.

  Den 9. december 2014 behandler Økonomiudvalget sagen på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling den 2. december.

  Den 17. december 2014 træffer Byrådet beslutning på baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 9. december 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget meddeler de to produktionsskoler, at kommunen agter at tilbagekalde grundtilskuddet til den ene skole med virkning fra 1. januar 2016,

  at dagsordentekstens forslag til forhold og emner for valg mellem de to skoler godkendes,

  at skolerne høres jf. dagsordenteksten, og

  at tidsplanen frem til Byrådets møde den 17. december 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Kirsten Nørgård Christensen og Dorte Soll deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

  Indstillingerne blev godkendt med bemærkning om at der tilføjes følgende to yderligere emner/forhold:

  - Vurdering af samarbejde om eleverne med alle relevante samarbejdspartnere og

  - Vurdering af samarbejdet i forhold til udvikling af tilbuddene.

  For stemte Karina Tietje Rogat (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at der ikke foreligger et sagligt grundlag for at kunne fratage grundtilskuddet for den ene af produktionsskolerne.

  Gert Nordklitgaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Videresendes til byrådet.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Kirsten Nørgård Christensen (V), Signe Bekker Dhiman (A), Dorte Soll (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Hans Philip Tietje (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Dorrit Knudsen (A) deltog som stedfortrædere.

  Ændringsforslag stillet af Venstre:

  Processen om fratagelse af grundtilskud til den ene produktionsskole stilles i bero, idet det med repræsentanter for de 2 skoler i dag er aftalt, at der snarest igangsættes et fælles udvalgsarbejde med henblik på at danne en ”ny” produktionsskole til afløsning for de 2 nuværende produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Ændringsforslaget godkendt.

  H. Kristian Wollesen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5181, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Musikskole har udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen på 0,270 mio. kr., som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015-2018.

  Musikskolen bemærker, at for 2015 vil det blive vanskeligt at realisere hele besparelsen på 0,270 mio. kr., idet elevbetaling og ansættelsesforhold er fastlagt for sæson 2014-15. Der vil derfor reelt kun kunne ændres i de økonomiske forudsætninger fra august 2015 svarende til 5/12 af skoleåret.

  For at kunne opnå provenuet på 0,270 mio. kr. vil Musikskolen effektuere besparelsen som en kombination af øget deltagerbetaling og reduktion i personalet. Musikskolen gør opmærksom på, at en øget deltagerbetaling vil kunne medføre, at forældre fravælger musikskoletilbuddet for deres børn.

  Musikskolen foreslår, at minutprisen sættes op fra de nuværende 3,61 kr. til 4,10 kr. pr. minut svarende til en gennemsnitlig stigning på 13 %, således at taksterne fra august 2015 bliver:

  Holdundervisning

  årligt

  2214 kr.

  Stigning

  266 kr.

  20 min. ugentlig undervisning

  årligt

  2952 kr.

  Stigning

  352 kr.

  25 min. ugentlig undervisning

  årligt

  3690 kr.

  Stigning

  442 kr.

  Talentundervisning

  årligt

  5904 kr.

  Stigning

  704 kr.

  Aabenraa Skoleorkester

  årligt

  600 kr.

  Stigning

  0 kr.

  Takststigningen giver på årsbasis et provenu på 0,170 mio. kr.

  Skoleorkesteret foreslås friholdt, da dette tilbud er et andet end musikskolens normale undervisningstilbud.

  Det resterende provenu på 0,100 mio. kr. foreslår Musikskolen findes via personalereduktioner.

  Musikskolen bemærker, at der ved besparelser på lønkonti mistes statstilskud og til dels deltagerbetaling. Det betyder, at for at få et provenu på 0,100 mio. kr. netto skal budgettet reduceres med ca. 0,140 mio. kr. hvilket svarer til 30 % af et årsværk.

  Da musikskolens lærere er månedslønnede og har opsigelsesvarsel på op til 6. måneder samt har igangværende undervisning, vil der først kunne reduceres i lønninger fra næste skoleår.

  Personalereduktion sker som en kombination af følgende måder:

  Reduktion af personale

  30 % af et årsværk svarer til 7,5 lektion ugentlig, hvilket giver et fald på ca. 15-18 elever, hvis besparelsen udelukkende findes via reduktion af undervisere.

  Reduktion af undervisningssteder

  P. t. undervises på 14 lokaliteter (plus enkeltprojekter på institutioner). Der udbetales både kørselsgodtgørelse og løn, hvis læreren flytter sig mellem to undervisningssteder på samme dag. En reduktion af undervisningssteder vil derfor give en besparelse i kørsel og i løn. Der vil først og fremmest blive reduceret på steder, hvor elevgrundlaget er svagt og hvor der derfor investeres forholdsvis meget i forhold til et begrænset elevtal. Eksempelvis er der små skoler, hvor der køres efter 3-5 elever.

  Omlægning af aktiviteter

  Musikskolens aktiviteter er i forvejen, hvor det er muligt, lagt an på holdundervisning og rationalitet. Der vil fremover yderligere kunne tilbydes holdundervisning på en række fag. F.eks. som ”duo-undervisning” hvor to elever undervises på 30 min. i stedet for soloundervisning på 20 eller 25 min. Dette vil især være muligt for begyndere, og hvor der er elever nok til holddannelse med jævnaldrene og elever på samme niveau. Forslaget vil ikke give en direkte besparelse men vil mindske elevreduktionen og øge indtægterne marginalt. Dette er dog et forslag, som især favoriserer Aabenraa by, hvor elevmassen er størst.

  Musikskolen anbefaler ikke at reducere på skolens udadvendte aktiviteter (koncerter og orkestre), da dette er musikskolens ansigt udadtil både for borgerne og udenfor kommunen. Det vil især i jubilæumsåret 2015 (50 års jubilæum) være problematisk at skære ned på udadvendte aktiviteter.

  Musikskolen fik for nogle år tilbage en ekstrabevilling til at reducere en dengang ret stor venteliste. Det er lykkedes via tiltag for denne merbevilling at holde ventelisterne nede på et acceptabelt niveau, sådan at ingen børn nu venter mere end maksimalt et skoleår på at kunne starte i musikskolen. Pr. 20. oktober 2014 står der 56 børn på venteliste til musikskolen.

  Ventelisten vil ved elevreduktion forventes at stige med det antal elever, der reduceres med.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om udmøntning af besparelsen vedrørende Musikskolen tages til efterretning, og

  at minuttaksten for Aabenraa Musikskole hæves til 4,10 kr. pr. minut fra og med skoleåret 2015/2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  1. at: Orienteringen taget til efterretning

  2. at: Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) og Jette Julius Kristiansen (O) anbefaler takststigningen og opfordrer Musikskolen til at satse mere på holdundervisning med henblik på, at der ikke reduceres i lærerlønninger og for at undgå at ventelisten bliver længere.

  Christian Panbo (A) kan ikke anbefale en takststigning, men henholder sig til Musikskolens bestyrelses oprindelige indstilling på kr. 3,95 pr minut.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for.

  2 stemt imod (A).

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Godkendt.

  21 stemte for (V, O, C, S).

  10 stemte imod (A, Ø, F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/26274, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 20. oktober 2014 en ansøgning fra Aabenraa Lokal TV (ALTV) om et forhøjet årligt driftstilskud på 0,150 mio. kr., alternativt et fortsat tilskud på 0,100 mio. kr.

  Udvalget besluttede at invitere bestyrelsen for Aabenraa Lokal Tv til et møde. Mødet blev afholdt den 30. oktober, hvor udvalget bl.a. stillede en række spørgsmål vedrørende den fremtidige drift af lokal-tv stationen.

  Kultur- og Fritidsudvalget bad efterfølgende Aabenraa lokal Tv om i videst muligt omfang at besvare spørgsmålene skriftligt med henblik på en fornyet sagsbehandling den 10. november 2014.

  De stillede spørgsmål og Aabenraa Lokal Tv’s svar fremgår at bilaget.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende alternativer:

  Alternativ 1

  Ansøgningen imødekommes ikke med begrundelsen, at Aabenraa Lokal TV ikke længere lever op til kravene hos Kulturstyrelsen om at opnå sendetilladelse og programfladen er fundet mindre alsidigt.

  Alternativ 2

  Ansøgningen imødekommes med 0,100 mio. kr. for en 2-årig periode i 2015 og 2016 og ordningen evalueres 4. kvartal 2016.

  Alternativ 3

  Ansøgningen imødekommes med et årligt tilskud på 0,100 mio. kr. fra og med 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Under Faste aftaler i budget 2015-2018 er der et ikke-disponeret beløb på 0,111 mio. kr. i 2015, 0,108 mio. kr. i 2016 og 0,072 mio. kr. i 2017 og fremefter, der kan anvendes til nye aftaler, ændring af eksisterende aftaler eller til fremskrivning af aftaler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) stemmer for indstillingen.

  Jette Julius Kristiansen (O) stemmer imod.

  Jette Julius Kristiansen (O) begærede herefter sagen i byrådet.

  Christian Panbo (A) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling.

  Der var afstemning om inhabilitetsspørgsmålet. Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) og Jette Julius Kristiansen (O) stemte for, at Christian Panbo (A) erklæres inhabil.

  Christian Panbo (A) stemte imod, at han erklæres inhabil.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2014

  Videresendes til byrådet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 26-11-2014

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Karsen Meyer Olesen deltog som stedfortræder.

  Ændringsforslag stillet af Dansk Folkeparti:

  Aabenraa Lokal TV – ALTV bevilliges 50.000 kr. for 2015 finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Ændringsforslaget godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12673, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23182, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8067, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8067, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32323, Sagsinitialer: olu
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI