Beslutningsprotokol

onsdag den 17. december 2014 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kaare Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20170, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Der skal afholdes folketingsvalg senest 14. september 2015. Byrådet har i den anledning følgende opgaver:

  1. Valg af valgbestyrelse
  2. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling
  3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

  Ad 1) Byrådet valgte den 29. januar 2014 en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af Thomas Andresen (formand), Svend Hansen Tarp (næstformand), Tim Wulff, Ejler Schütt og Erwin Andresen.

  Ad 2) Byrådet skal beslutte hvor mange valgstyrere, der skal være på hvert afstemningssted. Der skal være mellem 5 og 9 valgstyrere ifølge lovgivningen. På halvdelen af afstemningsstederne i Aabenraa Kommune vil 5 valgstyrere være tilstrækkelig til at håndtere valghandlingen.

  Byrådssekretariatet foreslår derfor, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til i alt 90 personer. Det er det samme antal som ved det seneste folketingsvalg.

  Ad 3) På de 9 store valgsteder er der brug for tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byrådssekretariatet vurderer, at der er brug for 42 tilforordnede vælgere.

  Derudover er der brug for 10 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem mv. En person kan godt både være tilforordnet vælger til afvikling af brevstemmer og tilforordnet vælger på selve valgdagen.

  Desuden skal hvert parti udpege ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede. I alt skal der udpeges 15 personer.

  Proces:

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

  Partigrupperne skal hver især indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. tabel.

  SF - Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med brev af 29. januar 2014 meddelt, at de har indgået valggruppe ved udpegninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  42

  4

  25

  9

  68

  9

  Heraf valgstyrerformænd

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  5

  0

  3

  1

  8

  1

  Heraf tilforordnede vælgere til brevstemme

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  3

  0

  2

  0

  5

  0

  Heraf tilforordnede reserver

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  4

  1

  2

  1

  6

  1

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at antallet af tilforordnede fastsættes til 42,

  at partier, der opstiller til Folketinget, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 42 personer,

  at antallet af tilforordnede til brug for brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. fastsættes til 10,

  at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 15,

  at partierne får valgstyreformandsposten på de samme afstemningssteder som ved Europaparlamentsvalget i maj 2014 – se bilag ”Oversigt over valgstyreformænd på afstemningssteder ved Europaparlamentsvalget 2014”,

  at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest 1 uge efter valget er udskrevet, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne.    

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31511, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme A.m.b.A. har i brev af 28. oktober 2014 søgt om en kommunegaranti for lån til et solvarmeprojekt, omfattende 15.000 m2 solvarmeanlæg, teknisk anlæg samt varmelager til udpumpning af varme direkte på ledningsnettet.

  Padborg Fjernvarme A.m.b.A. har fremsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse samtidig med ansøgningen om kommunegaranti.

  Padborg Fjernvarme har estimeret projektets samlede anlægsudgift til 32,820 mio. kr. ekskl. udgift til kommunal garantiprovision.

  Det fremgår af ansøgningen, at Padborg Fjernvarme A.m.b.A. ønsker en garanti for et lån på 32,0 mio. kr. i Kommunekredit, og at de resterende anlægsudgifter samt provision for kommunegarantien finansieres af den likvide beholdning.

  Padborg Fjernvarme A.m.b.A. har i ansøgningen tilkendegivet, at man ønsker at benytte sig af muligheden for en midlertidig byggekredit hos Kommunekredit, hvorefter der etableres en endelig lånefinansiering hos Kommunekredit i form af et 20-årigt fastforrentet obligationslån.

  Det fremgår af projektbeskrivelsen fra Rambøll, som er fremsendt som bilag til ansøgning om myndighedsgodkendelse, at solvarmeanlægget årligt vil kunne levere ca. 7.500 MWh, hvilket svarer til knap 17% af varmebehovet.

  I forhold til konsekvenserne for forbrugerne fremgår det, at projektet er neutralt for brugerøkonomien og på sigt vil medvirke en mere afdæmpet prisstigning end uden solvarmeanlægget. Idet produktionsprisen fra solvarmeanlægget ikke stiger over tid. Iflg. oplysninger fra Padborg Fjernvarme A.m.b.A. vil det resterende varmekøb jf. kontrakten med Stadtwerke i Flensborg, der løber frem til 2020, stige med 1,5% årligt.

  KME-Miljø har på Stabens foranledning foretaget en uvildig faglig vurdering af projektet. Der er heri ikke anført noget negativt om projektet.

  Fjernvarmeselskaber drives efter ”hvile i sig selv” princippet hvilket indebærer, at opsparet overskud overføres til indregning i budgettet i efterfølgende år.

  Iflg. den seneste årsrapport (med status pr. 31. maj 2014) havde Padborg Fjernvarme A.m.b.A. et overskud på 0,158 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 og et opsamlet overskud på i alt 0,564 mio. kr.

  Iflg. årsrapporten, som er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger, havde Padborg Fjernvarme A.m.b.A. på statusdagen ingen langfristet gæld og ingen bankgæld.

  Staben anbefaler at et garantitilsagn gøres betinget af, at projektet opnår myndighedsgodkendelse samt af, at der indgås aftale om køb af jord.

  Der er hjemmel til at meddele en kommunal garantistillelse, som maksimalt må svare til den endelige anlægsudgift. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

  I henhold til Byrådets beslutning af 25. maj 2011 opkræver Aabenraa Kommune en provision på 1,25% af garantibeløbet. Provisionen opkræves ifm. underskrift af garantien.

  Økonomi og afledt drift

  Indtægter vedr. garantiprovision (0,4 mio. kr.) anbefales indarbejdet i førstkommende bevillingskontrol efter at garantien er underskrevet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en garanti for lån til solvarmeprojektet på 32,0 mio. kr., dog maksimalt den endelige anlægsudgift,

  at garantien betinges af, at projektet opnår myndighedsgodkendelse til projektet, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantien medtages i førstkommende bevillingskontrol efter, at garantien er underskrevet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19429, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vil være et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og velfærdsuddannelser. Det er én af fem statements i kommunens vision.

  Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er en forudsætning for at indfri visionen og vi er godt på vej. Der er underskrevet en partnerskabsaftale med UC Syddanmark og nu foreligger et udkast til partnerskabsaftale med IBC.

  Partnerskabsaftalen er en overordnet rammeaftale, der sætter retning for det fremtidige samarbejde. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling. Samtidig skal aftalen være med til at synliggøre de mange samarbejdsflader, der allerede eksisterer mellem parterne.

  Indsatser i partnerskabet med IBC

  Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med IBC. 

  Samarbejdet omhandler følgende indsatsområder:

  • Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa
  • Styrkelse og profilering af Aabenraa som uddannelsesby
  • Samarbejde om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft
  • Praktik i Aabenraa Kommune

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. IBC og Aabenraa Kommune. Styregruppen for IBC og Aabenraa Kommune udarbejder årligt i fællesskab en kortfattet handlingsplan for samarbejdet i det kommende år.

  Underskriftsceremoni

  Partnerskabsaftalen foreslås underskrevet af ledelsen i de to organisationer. Der afholdes en underskriftsceremoni på IBC i Aktiv Campus Aabenraa med deltagelse af repræsentanter fra de to organisationer. Pressen inviteres med til underskriftsceremonien. Det forventes, at aftalen underskrives i starten af det nye år. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen med IBC godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33338, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vil være et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og velfærdsuddannelser. Det er én af fem statements i kommunens vision.

  Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er en forudsætning for at indfri visionen. VUC Syd ønsker at indgå partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune. Partnerskabsaftalen er en overordnet rammeaftale, der sætter retning for det fremtidige samarbejde. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til, at der er et kvalificeret udbud af arbejdskraft for kommunens virksomheder, at flest muligt unge tager en videregående uddannelse i Aabenraa Kommune og antallet af unge på offentlig forsørgelse i Aabenraa Kommune minimeres.

  Indsatser i partnerskabet med VUC Syd

  Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med VUC Syd. Samarbejdet omhandler følgende indsatsområder:

  · Kompetenceløft for unge

  · Opkvalificering af voksne

  • Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa
  • Styrkelse og profilering af Aabenraa som uddannelsesby
  • Samarbejde med erhvervslivet om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. VUC Syd og Aabenraa Kommune. Der afholdes møder 2 gange årligt. Forud for mødet udsendes dagsorden og der udarbejdes et referat fra mødet, hvori dato for næste møde fremgår.

  Underskriftsceremoni

  Partnerskabsaftalen foreslås underskrevet af ledelsen i de to organisationer. Der afholdes en underskriftsceremoni på VUC Syd i Aabenraa med deltagelse af repræsentanter fra de to organisationer. Pressen inviteres med til underskriftsceremonien. Det forventes, at aftalen underskrives i starten af det nye år. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen med VUC Syd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14960, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler for budgetåret 2015.

  Til Beredskabskommissionen er der på investeringsoversigten 2015 afsat 0,5 mio. kr. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen.

  Projektet er indkøb af brugt automobilsprøjte til station Kliplev. Aabenraa Brand & Redning forventer, at indkøbet er afsluttet med udgangen af 1. eller senest 2. kvartal 2015.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at der frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af køretøjer, finansieret af afsat rådighedsbeløb for 2015.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 04-12-2014

  Anbefales godkendt, med bemærkning om

  at  køb af brugt automobilsprøjte til Kliplev gennemføres så hurtigt som muligt, og

  at  eventuelle overskydende midler anvendes til øvrige køretøjer og materiel i beredskabet.

  Ervin Moldt var fraværende med afbud.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31312, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 27. oktober og 20. november 2014 fremsendt takstblade for 2015 til godkendelse.

  De fremsendte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2015, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 23. oktober og 19. november 2014.

  Taksterne for renovationsområdet er hævet for at finansiere den skattebetaling, der skal ske i Arwos Affald A/S.

  Der er endvidere indført en ny takst (320 kr.) for afhentning af grenaffald på adressen ved de husstande, som ønsker at anvende denne henteordning.

  For deponi er taksterne uændrede som i 2014.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2015 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2015.

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne uændede som i 2014 på 6,50 kr./m3 og 410 kr./år for mindste målerstørrelse.

  Statsafgiften på ledningsført vand hæves dog fra 5,46 kr./m3 til 5,86 kr./m3, hvorved den samlede statsafgift incl. drikkevandsbidraget bliver på 6,53 kr./m3.

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret.

  Arwos oplyser, at takstniveauet for drikkevand er fastholdt væsentligt under det udmeldte prisloft for 2015.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

  Vandafledningsbidrag hæves fra 32,25 kr./m3 til 39,95 kr./m3 og det faste bidrag pr. stikledning fastholdes uændret på 540,00 kr./år.

  En væsentlig del af den store stigning på vandafledningsbidraget skyldes flere forhold, som Arwos ikke har haft nogen indflydelse på:

  1. Der er ved lov indført en rabat for erhvervsejendomme med stort vandforbrug, som er benævnt Trappebetalingsmodellen.

  Indførelsen af Trappebetalingsmodellen med rabat til storforbrugerne medfører, at vandafledningsbidrag må hæves, for derved at kompensere for de manglende indtægter.

  1. Med Vandsektorloven er der ud over prisloftet tillige indført skattepligt for vandselskaberne.

  Skat behandler denne skattepligt meget restriktivt og anerkender således ikke afskrivninger fra tidligere års investeringer forud for indførelsen af skattepligten.

  Der har været ført nogle prøvesager for retten, som nu er afgjort til fordel for Skat, hvorfor der på spildevandsområdet nu skal betales en større skatteregning. Når afskrivninger på tidligere års investeringer ikke anerkendes, vil skatten også i de kommende år være af betydelig størrelse.

  1. Spildevandsafgiften til staten er hævet med 50 %.

  Derudover øges klimainvesteringerne og det sikres, at reinvesteringer i eksisterende aktiver er på niveau med den nedslidning, der er.

  For at gennemføre spildevandsplanens krav til investering i kloakering i landsbyer og byggemodning budgetteres der med låneoptagelse i størrelsesorden 22 mill. kr. til delvis finansiering deraf.

  Endelig er der et lavere vandforbrug, hvorfor udgifterne må fordeles på et mindre antal kubikmeter.

  Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2015 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33736, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er 39 almene vandværker i Aabenraa Kommune.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade).

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i udvalg og byråd.

  Medio november 2014 havde Kultur, Miljø & Erhverv godkendt takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune.

  Takstblad for Arwos er godkendt særskilt af Byrådet den 18. december 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31454, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til mindre ændringer i regulativ for husholdningsaffald.

  Forslaget til ændringerne sker som følge af besluttede og gennemførte ændringer på affaldsområdet, der hovedsagelig allerede er politisk godkendt.

  Afsnittet om afhentning af ting og sager til direkte genbrug er slettet, idet denne type afhentninger er overladt til de frivillige organisationer med genbrugsbutikker.

  Tilbud om flishugning er ændret til en ordning for afhentning af grene, hvilket nu tilbydes imod betaling med fast takst, der indgår i takstbladet.

  Der indføres en ny ordning for afhentning af små lyskilder i lighed med nuværende batteriordning.

  Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer ligesom beholderstørrelser til dagrenovation er ændret til de aktuelle størrelser.

  Da der kun er tale om mindre ændringer, som hovedsagelig allerede er politisk gennemført, vil der ikke blive en høringsperiode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regulativforslaget godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18775, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. oktober 2014 ny klimatilpasningsplan for Aabenraa Kommune. Planen er et tillæg til kommuneplanen og vil fremover være en del af denne plan.

  Ud over klimatilpasningsplanen skal Aabenraa Kommune i 2014 og 2015 udarbejde en risikostyringsplan, da området ved Aabenraa by af staten er udpeget som et af 10 risikoområder i Danmark.

  Risikostyringsplanen udarbejdes i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og den heraf afledte danske lovgivning. Risikostyringsplanen udarbejdes alene for det udpegede risikoområde, dvs. det indre af Aabenraa Fjord samt byen.

  Kystdirektoratet har udarbejdet oversvømmelseskort, skadeskort samt en risikoanalyse for området, som kommunen skal benytte til risikostyringsplanen.

  Kystdirektoratet vurderer, at den største trussel mod Aabenraa by er oversvømmelser fra Aabenraa Fjord

  Forslag til plan er vedlagt som bilag. Planen skal revideres efter 6 år senest den 22. oktober 2021.

  Planmæssige forhold

  Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen  og dermed også lokalplaner og sektorplaner.

  Risikostyringsplanen vil udgøre rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning, herunder for klimatilpasningsplanen.

  Høring/udtalelse

  Forslag til risikostyringsplanen skal efter godkendelse i byrådet sendes i mindst 6 måneders offentlig høring.

  Der skal ligeledes foretages en intern høring af forslaget og en miljøvurdering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring i 6 måneder.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32744, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I budget 2015-2018 er der med udgangspunkt i en driftsudvidelse anvist budgetramme for at kunne øge indsatsen på at reducere et vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet og på kommunens bygningsmasse. Af hensyn til planlægning og udmøntning ønsker forvaltningen at få en andel af midlerne flyttet til Teknik og Miljøudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv peger på følgende politikområder, som afsatte midler i investeringsoversigten kan fordeles på.

  På Teknik og Miljøudvalgets politikområder prioriteres indsatser på:

  • Belægninger og bygværker
  • Drift og Vedligeholdelse
  • Kollektiv trafik (færgefart)
  • Ejendomme

  Forvaltningen anbefaler en fordeling på de fire politikområder som angivet i skemaet under Økonomi. Fordelingen har til formål at tilføre midlerne til de områder, hvor det vurderes at give størst lønsomhed ud fra det nuværende driftsbillede. F.eks. foreslås en stor andel af 2015-midlerne anvendt til asfalt, fortovsbelægninger og afvandingsforhold, fordi det kan reducere i antallet af akutte reparationer ved at fremskynde planlagte indsatser. Ud over, at borgerne vil opleve et løft, vil andelen af klager, som forvaltningen behandler, forventeligt falde.

  Barsøfærgens landanlæg skal udskiftes, ligesom en række mere gennemgribende vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres på selve færgen.

  På ejendomsområdet anbefaler forvaltningen, at en andel af de afsatte midler tilgår Vedligeholdelseskonto 2 – planlagt vedligehold.

  Planlagte vedligeholdelsesarbejder prioriteres målrettet for at holde klimaskærme hele og intakte og sikre at tekniske installationer fungerer på bedste vis.

  Forvaltningen anbefaler yderligere, at der af de afsatte midler til vedligeholdelsesefterslæb øremærkes et ½ årsværk svarede til 250.000 kr. pr. år for at styrke Ejendommes tværgående indsats på energistyring.

  Kommunens indsats for at styre energiforbruget gennem automatiske aflæsninger og logninger på energiforbrug kombineret med ”varmemesterordningen” er en succes. Lige nu betjener 1 medarbejder i Ejendomme kommunens bygningsejere og administratorer med at optimere og overvåge på energiforbruget. Ordningen er umiddelbart en succes og Aabenraa kommune er en af de førende kommuner på energistyring.

  Nu er ordningen nået dertil, hvor omfanget af administration med den allerede implementerede energistyring og høstede energioptimering påvirker potentialet for yderligere energibesparelse gennem ”varmemesteren”.

  Energioptimering giver vedvarende reduktion på bygningsejernes driftsudgift, og derfor ønsker forvaltningen at kunne fastholde et lønsomt momentum og finansiere en central udvidelse af ordningen til gavn for driftsøkonomien på tværs i kommunen og for kommunens Co2 regnskab. 

  Økonomi og afledt drift

  Ved sagens godkendelse vil midlerne blive udmøntet med øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.

  Område

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budgetramme – Vækst – drift og vedl. Efterslæb – mio. kr.

  10

  4

  7

  7

  Belægninger og bygværker

  Asfalt

  4,5

  0

  2,7

  1,7

  Fortove, pladser og torve

  1,2

  0,1

  0,3

  0,3

  bygværker og broer

  0,5

  1,35

  0

  1

  Drift og Vedligehold

  Afstribning og vejudstyr

  0

  0

  0,8

  0,2

  legepladser og toiletter

  0

  0,4

  0

  0

  Afvanding, grøfter og rabatter

  1,0

  0

  0

  0,6

  Kollektiv trafik

  Barsøfærgen

  0,6

  0,15

  0,15

  Ejendomme

  Varmemesterordning, ØU konto 06

  0,25

  0,25

  0,25

  0,25

  Efterslæb på bygningsvedligeholdelse

  0,95

  0,75

  1,8

  1,95

  Totaler

  9

  3

  6

  6

  Tilbage står der 1 mio. kr. pr år, som vil blive disponeret til vækst ved senere anmodning fra forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik og Miljøudvalget på 8,75 mio. kr. i 2015, og rammekorrektion på 2,75 mio. kr. i 2016, 5,75 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til driftsbudget jf. fordelingen finansieret af Pulje til Vækst efterslæb/vedligeholdelse under Økonomiudvalget, og

  at der af Økonomiudvalgets pulje til Vækst, efterslæb/Vedligehold i årene 2015-2018 omplaceres 0,25 mio. kr. til Kultur Miljø & Erhverv til en udvidelse af bemanding på varmemesterordningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Økonomiudvalget anbefaler fordelingen for 2015 dog således, at de 0,25 mio. kr. vedr. varmemesterordningen flyttes til asfalt.

  Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke fordeles midler for 2016-2018 på nuværende tidspunkt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29202, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På byrådets møde den 29. januar 2014 blev det vedtaget at der skulle etableres et nyt Toilet og udekøkken på Toldbehandlingsområdet i Padborg i 2014.  Projektet er en af udløberne på tryghedsvandringerne, som har været foretaget i området, i efteråret 2013.  Konklusionen var, at man gerne ville have at de manglede toilet- og køkken-faciliteter til de lastbilchauffører på Toldbehandlingsområde der er nødsaget til at tage ophold på området skulle gøres bedre.

  Kultur, Miljø & Erhverv har derfor etableret en bygning med toiletter og et udekøkken – i vandalsikret udgave, som var klar til brug i april 2014.

  Anlægsprojektet ”Toldbygning og udekøkken i Padborg” afsluttes i 2014, med et mindre forbrug på 0,435 mio. kr.. Mindre forbruget  er lagt i kassen ved budgetkontrollen d. 30.09.2014.  Renoveringen af toiletbygningen, som ligger lige umiddelbart op ad den nye bygning på pladsen, har trængt til en renovering i flere år.

  Såfremt projektet godkendes vil Toiletfaciliteterne til de besøgende på Toldbehandlingsområdet samlet set blive væsentligt forbedret.

  Selve arbejdet på bygningen vil kunne igangsættes i 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til renovering af den eksisterede toiletbygning, søges gennemført i 1. halvdel af 2015 og forventes at blive på 0,375 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen.  Mindre forbruget på anlægsprojektet ” Toiletbygning og udekøkken i Padborg” på 0,435 mio. kr. blev ved budgetkontrollen pr. 30. september 2014 lagt i kassen.

  Der er ingen forøget afledt drift på toiletbygningen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at renoveringen af den eksisterende Toiletbygning i 2015 på Toldbehandlingsområdet godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb i 2015 på 0,375 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8465, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Siden efteråret 2012 har de fire sønderjyske kommuner sammen med turistaktører og turistforeninger arbejdet med udviklingen af en fælles turistorganisation, der kan udvikle og markedsføre de sønderjyske turistattraktioner og overnatningssteder.

  Projektet kørte i to sideløbende forløb. Et Destination Management Organisation (DMO) dannende forløb, der beskæftigede sig med det organisatoriske arbejde i forhold til dannelsen af en DMO samt et aktivitetsforløb, der arbejdede med at udpege og udvikle de fælles styrkepositioner, der ligger i det sønderjyske område.

  Projektet har på aktivitetssiden sammen med turisterhvervet, identificeret de fælles styrkepositioner og udarbejdet en strategi for det fælles fremtidige arbejde. For detaljerede oplysninger om indhold se bilag.

  På den organisatoriske side har projektet udarbejdet forskellige modeller, som har været forelagt det Sønderjyske Koordinationsudvalg, samt været til politisk høring i de fire sønderjyske kommuner.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. september 2014 blev det besluttet at støtte en DMO model og at der jf. Økonomiudvalgets budgetforslag 2015 omprioriteres 1,6 mio. kr. til DMO´en. Der skulle optages forhandlinger med de andre kommuner om en mere erhvervsrettet model.

  Der er enighed om at anbefale en model, hvor Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

  - Produktudvikling af turismeproduktet

  - Udvikling og gennemførelse af events

  - Kompetenceudvikling af turisterhvervet

  - Koordinere og gennemføre markedsføring af turismeproduktet

  Driften af turistbureauerne indgår ikke i organisationen Destination Sønderjylland, hvorfor disse drives som hidtil i de enkelte kommuner eller lukkes, såfremt operatørerne måtte ønske det. Det første produktudviklingsprojekt i Destination Sønderjylland bliver derfor udvikling og etablering af digitale besøgscentre, der kan supplere et turistbureau eller erstatte et turistbureau.

  Destination Sønderjylland etableres som en forening med de tre kommuner Aabenraa, Haderslev og Sønderborg som medlemmer. Tønder Kommune ønsker at tilkøbe ydelser hos foreningen for ca. 600.000 kr. årligt og er derfor ikke medlem. Tønder vil dog senere kunne tages som medlem, hvis Tønder Kommune skulle ønske det.

  Bestyrelsen vil bestå af 7 personer, som vælges på generalforsamlingen. Hver kommune indstiller hver 1-2 erhvervsrepræsentanter udover borgmesteren.

  Der holdes stiftende generalforsamling primo 2015 og Destination Sønderjylland varetager formelt opgaverne fra 01. juli 2015.

  Der er i bilag vedlagt udkast til vedtægter, som forvaltningen foreslår forhåndsgodkendt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udarbejdet et årligt budget for Destination Sønderjylland på 5,9 mio. kr., der frigør 0,8 mio. kr til udvikling og 2 mio kr. til markedsføring (se bilag).

  Med fordeling efter indbyggertallet bliver det årlige kontingent pr. kommune som vist i nedenstående skema. Da Destination Sønderjylland først varetager opgaverne fra 1. juli 2015 betales der et halvt års kontingent i 2015.

  Indbyggertal

  Fordeling

  indbyggertal

  Kontingent

  2016 i kr.

  Kontingent

  2015 i kr.

  Aabenraa

  59.048

  31,04%

  1.826.888

  913.444

  Sønderborg

  75.221

  39,54%

  2.357.274

  1.178.637

  Haderslev

  55.971

  29,42%

  1.709.024

  854.512

  I alt

  190.240

  5.893.186

  2.946.593

  I projekt Destination Sønderjylland er der to projektmedarbejdere, som har den samlede viden om bookingportalen, værtskabsportalen og turismenetværket. Disse to stillinger udløber ved årets udgang. Det foreslås, at de to medarbejdere ansættes tidsbegrænset i den nye Destination Sønderjylland frem til 1. juli 2015, så deres værdifulde viden bevares i organisationen. Fra 1. januar 2015 og frem til Destination Sønderjylland etableres ansættes de to medarbejdere formelt i Sønderborg Vækstråd.

  Øvrige medarbejdere ansættes når destinationen er dannet.

  Ansættelse af de to medarbejdere i første halvår af 2015 beløber sig til 0,400 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal med 0,116 mio. kr. fra Haderslev, 0,124 mio. kr fra Aabenraa og 0,160 mio. kr. fra Sønderborg.

  I Vækst- og Udviklingsudvalgets budget 2015-2018 er der afsat 1,728 mio. kr. til turisme, heraf er der disponeret 0,800 mio. kr. såfremt kontrakten for 1. halvår med Turistforeningen godkendes. Der resterer derefter 0,928 mio. kr. til finansiering af DMO i 2. halvår 2015.

  År 2015

  År 2016

  Turismekontrakt 1. halvår

  0,800

  Projektmedarbejdere 1. halvår

  0,124

  DMO

  0,913

  Samlet finansieringsbehov i alt

  1,837

  1,827

  Budget under Vækst- og Udviklingsudvalg

  1,728

  1,728

  Manglende finansiering, hvortil der søges tillægsbevilling/rammekorrektion

  0,109

  0,099

  Vækst-og Udviklingsudvalget

  0,109

  0,99

  Økonomiudvalget

  -0,109

  -0,99

  I alt

  0

  0

  Byrådet godkendte den 25. januar 2012, at pulje til ”erhverv, turisme og detail” under Økonomiudvalget finansierede destinationsudviklingsprojektet med 0,163 mio. kr. i 2013 og 2014. På den baggrund søges den manglende finansiering tilvejebragt ved en tillægsbevilling på 0,109 mio. kr. i 2015 og rammekorrektion i 2016 og fremover på 0,099 mio. kr. finansieret af puljen til ”erhverv, turisme og detail” under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i den fælles turistorganisation Destination Sønderjylland, der finansieres af Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner med indbyggertallet som fordelingsnøgle.

  at forslaget til vedtægter for foreningen Destination Sønderjylland forhåndsgodkendes.

  at Aabenraa Kommunes tilskud i 2015 er 0,913 mio. kr. i kontingent og 0,124 mio. kr. kr. til ansættelse af 2 projektmedarbejdere, alt i alt 1,037 mio. kr.

  at Aabenraa Kommunes kontingent i 2016 og overslagsårene er 1,827 mio. kr.

  at ansøgningen om tillægsbevilling på 0,109 mio. kr. i 2015 (netto 0), samt rammekorrektionerne på 0,099 mio. kr. i 2016 m.v. (netto 0), der finansieres via tilsvarende negativ tillægsbevilling og rammekorrektioner til Økonomiudvalget, jf. foranstående, godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6079, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro søger om dispensationsfondsfritagelse for dækning af lejetab for afd. 3815 – Byskovens Ældreboliger, afd. 3827 – Byskoven Familieboliger og afd. 3851 – Byhusene.

  Boligselskabet begrunder sin ansøgning med, at dispositionsfonden i Domea Rødekro pr. 30. juni 2013 (sidst aflagte regnskab) kun var på 37,5 % af lovens minimum, hvilket betyder, at dispositionsfonden kun i begrænset omfang har mulighed for at dække afdelingernes tab ved lejeledighed.

  Boligselskabets dispositionsfond udgør ved seneste aflagte regnskab ca. 0,556 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,0016 mio. kr. pr. lejemål. Der foretages indbetaling til dispositionsfonden indtil der er opnået et minimum på ca. 0,0054 mio. kr. pr. lejemål (2013-niveau).

  Afd. 3815 – Byskovens Ældreboliger havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,028 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,026 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,007 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  Afd. 3827 – Byskovens Familieboliger havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,08 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,225 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,112 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  Afd. 3851 – Byhusene havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,154 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,375 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,608 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  På baggrund af ovennævnte er det Boligselskabets opfattelse, at det ud fra en totaløkonomisk vurdering ikke er forsvarligt og muligt at lade dispositionsfonden garantere for dækning af de nævnte afdelingers lejetab, hvorfor der ansøges om 100 % fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden.

  Da dispositionsfonden er under 2/3 af minimum pr. lejemål har Byrådet mulighed for at godkende, at tab ved lejeledighed helt eller delvist dækkes af afdelingen.

  Det er Kultur, Miljø & Erhverv’s vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingen selv kan dække tabene, og at der derfor kan ske fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden ind til dispositionsfonden opnår 2/3 af minimum pr. lejemål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden for afd. 3815, afd. 3827 og afd. 3851 godkendes
  at godkendelsen gives indtil dispositionsfonden udgør 2/3 af minimum pr. lejemål

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  1. at anbefales godkendt.

  2. at det anbefales at godkendelse gives for et år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37327, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration anmoder på vegne af Kolstrup Boligforening afd. 23, Fjordløkke 40-64, Aabenraa, om tilladelse til at optage et realkreditlån stort 0,726 mio. kr. med kommunegaranti til finansiering af udskiftning af gulve i stuer og badeværelser i størstedelen af de 20 boliger i afdelingen.

  Baggrunden for renoveringen er, at boligerne i starten af 1990’erne er opført med spånpladegulve, som afdelingens beboere nu fælles ønsker at skifte til trægulve og klinker.

  Ansøgningen forelægges til afgørelse i byrådet, fordi det långivende realkreditinstitut har betinget sit lånetilsagn af, at kommunen stiller garanti for lånets tilbagebetaling. Dette skyldes, at lånet ikke kan få sikkerhed inden for 60% af ejendommens markedsværdi, der fastsættes af realkreditinstituttet.

  Beboerne har på et afdelingsmøde den 29. april 2013 godkendt projektet. Beboerne accepterede huslejestigning på samme møde.

  Udgiften til renoveringsprojektet er anslået til 2,071 mio. kr. ekskl. etableringsomkostninger vedr. lån. Heraf finansieres 1,367 mio. kr. ved anvendelse af boligforeningens trækningsret i Landsbyggefonden. Kolstrup Boligforening har indhentet lånetilbud hos BRFkredit på et 30-årigt fastforrentet kontantlån stort 0,726 mio. kr. Den årlige ydelse på realkreditlånet er anslået til ca. 40.000 kr. svarende til 180 kr. pr. bolig om måneden eller en huslejestigning på 4%.

  Der stilles krav om 100% kommunal garanti for det ustøttede realkreditlån.

  Der er i Almenboligloven ikke generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån i eksisterende alment byggeri. Efter §98, stk. 1 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunen der beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder og som er påtrængende at få gennemført.

  Boligerne vil med renoveringen blive opdateret til, hvad der betragtes som standard for en almen lejebolig.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer derfor, at der for afdelingen er tale om et ekstraordinært renoveringsarbejde, hvorfor byrådet kan beslutte at stille kommunal garanti.

  Regnskab for 2013 er gennemgået med følgende nøgletal:

  2013

  2012

  Samlet resultat

  42.177

  -143.270

  Overskud pr. bolig

  2.108

  -.7.163

  Årlige henlæggelser

  100.000

  100.000

  Opsparede henlæggelser

  346.595

  306.388

  Opsparede henlæggelser pr. bolig

  17.329

  15.319

  Bidrag til dispositionsfond

  10.980

  4.540

  Aktiver

  Offentlig ejendomsvurdering pr. 01.01.2013

  16,1 mio. kr.

  Passiver

  Langfristet prioritetsgæld

  -10,2 mio. kr.

  Indeksregulering vedr. prioritetsgæld

  -4,7 mio. kr.

  Ifølge revisionsprotokol, er der ikke givet anledning til forbehold.

  Der er langfristet prioritetsgæld til kreditforeningslån og Landsbyggefonden på -10,2 mio. kr. og der er endvidere indeksregulering vedr. prioritetsgæld på 4,7 mio. kr. Det giver en samlet langfristet gæld på 14,9 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering er pr. 01.01.2013 opgjort til 16,1 mio.kr.

  Det ønskede lån placeres yderst i pantrækkefølgen, med en placering inden for friværdien på 1,2 mio. kr.

  Salus Boligadministration har oplyst, at der for nuværende prioritetsgæld er statsgaranti på 30,85% på de tre lån optaget i Realkredit Danmark og ingen kommunegaranti.

  Sagen var tidligere sat på Økonomiudvalgets dagsorden den 20. maj 2014, men blev udsat grundet ønsket om temamøde om støttet boligbyggeri.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har været i kontakt med Salus Boligadministration for at få afdækket, hvor lang tid det vil tage Kolstrup Boligforening afd. 23, at spare midler op til renoveringen af gulvene.

  Salus Boligadministration oplyser, at det vil tage ca. 15 år før afdelingen har sparet sammen til finansieringen af renoveringen af gulvene.

  Opsparingen finansieres ved, at afdelingen af de almindelige henlæggelser pr. år tager ca. 0,02 mio. kr. Når afdelingen om tre år har nedbragt deres underskudssaldo, vil der yderligere kunne henlægges ca. 0,03 mio. kr., hvilket så vil være ca. 0,05 mio. kr. pr. år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at låneoptagelsen af et 30-årigt fastforrentet kontantlån, på op til 0,730 mio. kr. godkendes,

  at der ydes kommunal garanti for lånet, og

  at huslejeforhøjelsen godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-09-2014

  Udsat.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  For stemte: Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) og Erwin Andresen (S).

  Imod stemte: Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen(V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen(V).

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  For indstillingen stemmer 5 (A, S, O).

  Imod indstillingen stemmer 5 (V).

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt, idet 17 stemte for. (A, F, S, C, Ø, O).

  13 stemte imod (V).

  1 undlod at stemme (O – Jette Julius Kristiansen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Slesvigsk Parti om Aabenraa Kommunes budget for 2015-18.

  Følgende er aftalt vedrørende implementering af folkeskolereformen i budgetaftalen:

  ”Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og yderligere 9 mio. kr. i 2015 til implementering af folkeskolereformen med overførselsret til 2016. Der forventes ekstern finansiering på minimum 2 mio. kr. herudover. Ekstern finansiering udover 2 mio. kr. tilgår den generelle reservepulje under økonomudvalget. Den generelle reservepulje på økonomiudvalgets område nulstilles.”

  De 9 mio. kr. i 2015 er indarbejdet ved budgetlægningen af budget 2015-18.

  Ved en fejl har de 3 mio. kr. i 2014 ikke været indarbejdet i bevillingskontrollen pr. 30. september 2014.

  Bevillingskontrollen viste et mindreforbrug på serviceudgifterne, der kan dække finansieringen af de 3 mio. kr. til folkeskoleområdet.

  Der søges derfor nu en tillægsbevilling herpå.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 3,0 mio. kr., til implementering af folkeskolereformen finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp, Gert Nordklitgaard, Kurt Andersen og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2014, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 med netto 0,3 mio.kr. (udgiftsbevilling på 0,6 mio.kr. og indtægtsbevilling på 0,3 mio.kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles anlægsbevilling 0,6 mio. kr. i 2014, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014, og

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles en negativ anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2014, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp, Gert Nordklitgaard, Kurt Andersen og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9524, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget drøftede i maj måned et forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende opsigelse af venskabsbysamarbejder og besluttede at tilbagesende sagen med henblik på revurdering af de fremtidige venskabsbysamarbejder og udvikling heraf.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 besluttede Byrådet at opretholde daværende Aabenraa Kommunes fire nordiske venskabsbyer, Hønefoss (Norge), Lojo (Finland), Skagaströnd (Island) og Växjö (Sverige) samt daværende Rødekro Kommunes venskabsbysamarbejde med Kaltenkirchen i Tyskland.

  Det nordiske venskabsbytræf finder sted hvert andet år. Samarbejdet er forankret i Foreningen Norden. Borgmesteren og/eller repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget og øverste embedsmænd har deltaget i venskabsbytræffene. Endvidere deltager en repræsentant fra Foreningen Norden.

  For at bringe et mere konkret og udviklingsorienteret indhold ind i det nordiske venskabsbysamarbejde, tog Aabenraa Kommune initiativ til at de fem nordiske venskabsbyer i 2010 nedsatte en administrativ arbejdsgruppe, som skulle komme med konkrete forslag til, hvordan venskabsbysamarbejdet kunne styrkes ud over den mere ceremonielle del. Der deltog alene repræsentanter fra Växjö, Hønefoss og Aabenraa. Efterfølgende er der ikke taget initiativ til at realisere de forslåede emner. Initiativet fra Aabenraa Turistbureau til at mødes omkring turisme mødte ikke tilstrækkelig opbakning.

  Forvaltningen har kontaktet Foreningen Norden og bedt om i punktform at oplyse, hvilke initiativer og aktiviteter der har været afviklet mellem de fem nordiske venskabsbyer i de sidste 6-8 år og hvad har resultaterne af disse været for Aabenraa Kommune.

  Foreningen Norden oplyser

  • at kommunens gode samarbejde med regionen Sønderjylland-Schleswig bliver styrket ved at inddrage den nordiske dimension,
  • at Aabenraa Skoleorkester igennem mange år regelmæssigt har besøgt Växjö og Hønefoss og har haft genbesøg her i Aabenraa
  • at venskabsbysamarbejdet udnyttes af kommunens virksomheder, som eksempelvis Abenas engagement i Växjö

  Med hensyn til fremtiden nævner Foreningen Norden, at
  Venskabsbysamarbejdet kan udvikles af kommunen ved at tage specielle temaer på dagsordenen ved de kommunale venskabsbytræf, eksempelvis grønne områder og miljø, ældreområdet, børn og unge/skoleområdet, integrationsområdet, det sociale område mv.

  Som en konsekvens af at potentialet i venskabsbysamarbejdet ikke er blevet forløst, ud over den del der er af ceremoniel karakter, blev budgettet til samarbejdet ved budgetlægningen for 2014-2016 reduceret fra 0,097 mio. kr. til 0,017 mio. kr. i 2014 og 2015, mens det blev forøget til 0,176 i 2016 til afholdelse af værtsbyarrangement. I 2017 og fremover er der budgetteret med 0,097 mio. kr.

  Der er bevilliget et årligt tilskud på 0,006 mio. kr. i tilskud til Foreningen Norden.

  Forvaltningen vurderer ikke, at venskabsbysamarbejdet bidrager til kommunens vision og indsatsområder og anbefaler derfor, at Aabenraa Kommune afvikler såvel det nordiske venskabsbysamarbejde som venskabsbysamarbejdet med Kaltenkirchen fra januar 2015.

  Det vil dog være muligt at opretholde et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen. Såfremt Aabenraa Kommune vil satse på et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen kan budgettet eventuelt overflyttes til Grænsetrekantssamarbejdet.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende:

  Scenarie 1

  Venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015 og budget 2015-2018 omplaceres til tilskud til Foreningen Norden under Andre faste tilskud, Kultur- og Fritidspolitikken samt Eventpuljen.

  Senarie 1

  Aktivitet

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budget 2015-2018

  17

  176

  97

  97

  Foreningen Norden

  -6

  -6

  -6

  -6

  Rest

  11

  170

  91

  91

  Kultur- og Fritidspolitikken

  -11

  -91

  -91

  -91

  Rest

  0

  79

  0

  0

  Eventpuljen

  0

  -79

  0

  0

  Rest

  0

  0

  0

  0

  Scenarie 2

  Venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015 og Aabenraa Kommune satser på et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen. Udover et fortsat tilskud på 0,006 mio. kr. til Foreningen Norden under Kultur- og Fritidsudvalget søges budget 2015-2018 overført til Grænsetrekantssamarbejdet under Økonomiudvalget ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2015.

  Senarie 2

  Aktivitet

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budget 2015-2018

  17

  176

  97

  97

  Foreningen Norden (KFU)

  -6

  -6

  -6

  -6

  Grænsetrekantsamarbejdet (ØK)

  -11

  -170

  -91

  -91

  Rest

  0

  0

  0

  0

  Scenarie 3

  Aabenraa Kommune fastholder venskabsbysamarbejdet med de nordiske venskabsbyer og Kaltenkirchen. Udvalget skal tage stilling til den manglende restfinansiering på 0,150-0,200 mio. kr. til afvikling af det nordiske venskabsbytræf i 2016, hvor Aabenraa Kommune er vært.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2015 afsat 0,017 mio. kr., i budget 2016 0,176 mio. kr., og 0,097 mio. kr. i henholdsvis budget 2017 og 2018.

  Aabenraa Kommune skal være vært for det nordiske venskabsbytræf i 2016, som ud fra erfaringerne fra 2006 forventes at koste minimum 0,300 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1 vælges og venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015, og

  at budget 2015-2018 omplaceres som foreslået.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Christian Panbo foreslår, at venskabsbysamarbejdet består i et samarbejde med en tysk by, som indeholder f.eks. teater, cafeer med træstole og ikke plasticstole, vinbønder, slotte, musikliv og erhverv.

  Christian Panbo (A) stemmer for forslaget.

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Jette Julius Kristiansen (O) stemmer imod forslaget.

  Tim Wulff foreslår, at venskabsbysamarbejdet med Lojo, Växjö, Hønefoss og Skagaströnd opsiges, og at venskabsbysamarbejdet med Kaltenkirchen optimeres ved at Aabenraa indkalder til et møde med politikere og embedsfolk fra Kaltenkirchen for at finde og definere fælles indsatser vedr. undervisning, sport og kultursamarbejder samt erhvervssnitflader for fælles interesse. Dette bør ske i første kvartal 2015.

  Udmøntning af budgettet vedrørende venskabsbysamarbejde

  Aktivitet

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budget 2015-2018

  0,017

  0,176

  0,097

  0,097

  Foreningen Norden

  0,006

  0,006

  0,006

  0,006

  Venskabsbysamarbejde Kaltenkirchen

  0,011

  0,050

  0,050

  0,050

  Kultur- og

  Fritidspolitikken                                 

  0,060

  0,041

  0,041

  Eventpuljen

  0,060

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Jette Julius Kristiansen (O) stemmer for forslaget.

  Christian Panbo (A) stemmer imod forslaget.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2014

  For flertallet i Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling stemmer 7.

  Imod stemmer 3 (A).

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 17-12-2014

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 20 stemte for (S, C, V, O – H. Kristian Wollesen, Jette J. Kristiansen og Ejler Schütt, A - Dorte Soll og Signe Bekker Dhiman).

  Imod stemte 7 (Ø, F, A – Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt og Povl Kylling Petersen).

  3 undlod at stemme (A – Christian Panbo, O – Christian G. Lauridsen, O – Kaare Solhøj Dahle).

  Kurt Andresen (S) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15245, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18094, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15277, Sagsinitialer: MKRI