Beslutningsprotokol

onsdag den 25. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7849, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Else Gehrke Hansen sidder i bestyrelsen for ejerforeningen Møllemærsk, men har bedt om at blive fritaget fra sit hverv grundet sygdom. Derfor skal byrådet udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

  Ejendommen Møllemærsk 24 er opdelt i tre ejerlejligheder. Aabenraa Kommune ejer to af lejlighederne, mens den tredje lejlighed ejes af firmaet Rescale fra Aarhus, der netop har købt lejligheden.

  Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen.

  Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf Aabenraa Byråd udpeger fire. De fire er Helga Nørgaard (formand), Per Petersen, Erik Borum og Else Gehrke Hansen. Det femte medlem er fra Rescale.

  Medlemmet behøver ikke at være medlem af byrådet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et nyt medlem til ejerforeningen Møllemærsk.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Udpeget blev Inge Renate Pharao.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7842, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Gert Larsen har repræsenteret Aabenraa Kommune i Hjemmeværnets distriktsudvalg siden januar 2014. Gert Larsen har nu meddelt, at han fraflytter kommunen. Derfor skal byrådet finde en ny repræsentant.

  Hjemmeværnets distriktsudvalg beslutter hvem der kan optages som frivillige i hjemmeværnet.

  Distriktsudvalget består af 4 til 10 medlemmer, der udpeges for perioden frem til udgangen af 2017. Formanden for udvalget udpeges af forsvarsministeren, der også udpeget de øvrige medlemmer efter indstilling fra hvert af landets byråd.

  Der skal indstilles et medlem. Byrådet kan med fordel vælge at udpege en suppleant.

  Det indstillede medlem behøver ikke at være byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der indstilles et nyt medlem og en suppleant til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Indstillet blev:

  Jens Wistoft (V) -  (Thomas Juhl (V) – suppleant)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5551, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal overgive kommunens årsregnskab til revisionen.

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2014 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

  Samlet set er regnskabet for 2014 meget tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

  Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet justeret blandt andet i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller og andre enkeltstående tillægsbevillinger.

  De samlede justeringer inklusive det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

  Årsregnskabet viser følgende resultat:

  (1.000 kr.)

  Opr.

  Budget

  Korr. Budget

  Regn-

  skab

  Afvigelse i forhold til korrigeret budget

  Ansøgt over- førsel

  til 2015

  Skatter og generelle tilskud

  3.607.759

  3.611.435

  3.610.054

  1.381

  Driftsudgifter

  -3.420.222

  -3.417.152

  -3.345.079

  -72.074

  47.456

  Driftsresultat

  187.537

  194.283

  264.975

  -70.693

  Renteudgifter netto

  -17.556

  -15.612

  -15.134

  -478

  Resultat af ordinær drift

  169.981

  178.671

  249.841

  -71.171

  Anlæg

  -140.023

  -205.665

  -180.067

  -25.598

  7.022

  Jordforsyning

  -18.700

  -27.876

  3.906

  -31.782

  9.927

  Resultat

  11.258

  -54.870

  73.680

  -128.551

  Netto låneoptagelse

  -4.426

  42.991

  6.587

  36.404

  Finansforskydninger

  -2.729

  -11.508

  -13.494

  1.986

  Kursregulering

  40

  -40

  Påvirkning kassebeholdning

  4.103

  -23.389

  66.813

  -90.202

  I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2014 til 2015. Når disse er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive korrigeret med eventuelle ændringer.

  Regnskabet udviser et overskud af den ordinære drift på 249,8 mio. kr. hvilket opfylder den økonomiske politik’s målsætning om et overskud på 135 mio. kr.

  På anlægssiden er der afholdt ca. 180,0 mio. kr. Udgifterne er især afholdt til de store skolebyggerier der er i gang.

  I løbet af 2014 er der afdraget 53,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 59,8 mio. kr. – d.v.s. en netto lånoptagelse på 6,6 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2014 været på 267,1 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. i 2013.

  Det samlede resultat af drifts- og anlægsudgifter, fratrukket lånoptagelse og finansielle forskydninger, bevirker at kassebeholdningen i 2014 er forøget med 66,8 mio. kr., og udgør herefter 90,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

  Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014 oversendes til kommunens eksterne revision.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33005, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -3.500

  -2.036

  -1.464

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -6.000

  -5.490

  -510

  I alt

  -9.500

  -7.526

  -1.974

  Samlet set er det en mindreindtægt på 1,974 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2014 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 1,974 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  På Beredskab er der i 2014 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  Der er anskaffet en motordrejestige til 4,106 mio. kr. Der er gennemført et fælles EU udbud af drejestigen sammen med Haderslev, Ringsted, Lyngby- Taabæk og Aabenraa Kommuner. Der var en bevilling på 4,0 mio. kr., men restbeløbet på 0,106 mio. kr. er finansieret over driften, og anlægget er derfor afsluttet med 0 kr. Stigen blev leveret maj 2014 og er i drift.

  Indstilling

  Beredskab indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ”motordrejestige” godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2014 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er ”Halpulje 2013” med 2 mio. kr. i puljen. Halpuljen har understøttet renovering af selvejende og kommunale idrætshaller m.m.

  Projektet er brutto opgjort med 2,012 mio. kr. i udgifter og 0,016 i indtægter og er derfor afsluttet med et mindreforbrug på 0,004 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ” Halpulje 2013” med en nettoudgift på 1,996 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-02-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2014 afsluttet 4 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  Energibesparende foranstaltninger:

  Puljen har understøttet energieffektivisering og er blevet fordelt til

  • Børne- og Uddannelsesudvalget 3,85 mio. kr.
  • Kultur- og Fritidsudvalget 0,86 mio. kr.
  • Socialudvalget 2,23 mio. kr.
  • Økonomiudvalget 0,03 mio. kr.
  • Beredskabet 0,03 mio. kr.

  Der er foretaget en række investeringer i eksempelvis ventilationsanlæg, efterisolering, rumstyring, luft- og varme pumpe m.m. Puljen er afsluttet med et mindreforbrug på 0,007 mio. kr.

  Forlægning af Gasværksvej:

  Der er sket en udbygning af Gasværksvej på strækning fra Kilen mod syd til Arwos´s pumpestation. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,028 mio. kr.

  Gasværksvej, etape 1B:

  Der er sket en udbygning fra Arwos´s pumpstation til H P Hanssens Gade. Projektet er afsluttet med 0. kr. i afvigelse.  

  Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej:

  Der er langs Bodumvej etableret en dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Lykkevej til krydset ved Østervang. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttede anlægsprojekter jf. foranstående og vedhæftede bilag godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5616, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2014 afsluttet 3 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

  Arealerhvervelse Rise Plejecenter

  Anlægsprojektet omfatter køb af ekstra arealer til byggeriet af Riseparken, tilkørselsvej og salg af det bestående Rise Plejehjem og tilhørende arealer til Domea i forbindelse med byggeriet af parken. Der blev givet en nettobevilling på -10,730 mio. kr. og projektet er afsluttet med et merforbrug/mindre indtægt på samlet 0,015 mio. kr.

  Rise Plejecenter

  Anlægsprojektet omfatter udvidelse og ombygning af Rise Plejecenter til i alt 84 pladser, hvilket svarer til en udvidelse på 51 pladser i forhold til det ”gamle” Rise Plejecenter. I forhold til den samlede anlægsbevilling på 24,305 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,189 mio. kr.

  Velfærdsteknologi

  Anlægsprojektet omfatter Social- og Sundhedsudvalgets velfærdsteknologiprojekt for perioden 2010-2014. Midlerne er anvendt til ny velfærdsteknologi og digitalisering begrundet i forventninger om, at teknologien medvirker til at fremme udviklingen af nye arbejdsgange, og hjælpemidler, som kan understøtte borgerens egenomsorgsevne, tryghed og egenbehandling. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 8,890 mio. kr. er der et samlet mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Tabellen viser de 3 afsluttede anlæg i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

  Bevilling

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Erhvervelse af areal Rise Plejecenter

  -10.730

  -10.715

  -15

  Riseparken

  24.305

  24.494

  -189

  Velfærdsteknologi

  8.890

  8.880

  10

  I alt

  22.465

  22.659

  -194

  Samlet set viser anlægsregnskaberne for de 3 afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,194 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at de afsluttede anlægsregnskaber jf. foranstående og vedlagte bilag godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7514, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2014 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2014 opgjort til 94,074 mio. kr.

  I marts 2014 blev der optaget et likviditets lån på 14,0 mio. kr. Derudover har Aabenraa Kommune i regnskabsår 2014 modregnet 2,307 mio. kr. ifm. opgørelsen af deponeringen vedr. forlængelse af lejemålet i H.P. Hanssensgade, jf. beslutningen i byrådsmødet den 26. november 2014.

  Der er således hjemmel til at hjemtage lån for yderligere 77,7 mio. kr. hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2015.

  Jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 kan kommuner med kommunale selvstyrehavne medregne havnens anlægsinvestering i lånerammen. Tilsvarende skal havnens eventuelle optagelse af lån indregnes. Aabenraa Havn har ikke optaget lån i 2014.

  I opgørelsen er der medregnet anlægsinvesteringer som er foretaget af Aabenraa Havn. Aabenraa Kommune gjorde også i 2012 og 2013 brug af denne bestemmelse. I lånerammeopgørelsen for 2014 er låneadgangen fra havnen anvendt til modregning i deponeringskravet.

  I Aabenraa Kommunes budget 2015 er der forudsat optagelse af et 10-årigt likviditetslån på 6,5 mio. kr. jf. det modtagne lånetilsagn. Staben anbefaler at dette lån optages samtidig med lånet vedr. regnskabsår 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Lånet optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2016-2019.

  Det skal bemærkes at lån vedr. investeringer i færgen samt lån vedr. overførte rådighedsbeløb fra 2014 forventes optaget primo 2016, idet disse investeringer indgår i opgørelsen af kommunens låneadgang for 2015.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på 77,7 mio. kr. vedr. regnskabsår 2014,

  at Staben bemyndiges til at optage likviditetslån på 6,5 mio. kr. vedr. regnskabsår 2015 samt

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til låneoptagelse på 20,511 mio. kr. i 2015, der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9950, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter jf. retningslinjerne for aftalestyring.

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part, samt puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Der søges i alt om en overførsel af 19,265 mio. kr. i uforbrugte bevillinger fra regnskab 2014 til regnskab 2015.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1000 kr.)

  Overført fra 2013 til 2014

  Regn-skab 2014

  Korrigeret budget 2014

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2015 *)

  ØU

  6.928

  3.464

  10.786

  7.322

  4.850

  AMU

  838

  742

  397

  -345

  -345

  BUU

  437

  2.703

  6.591

  3.888

  3.888

  KFU

  -241

  2.226

  3.419

  1.193

  1.193

  SSU

  4.104

  1.214

  4.696

  3.483

  3.483

  TMU

  -5.844

  86.133

  92.243

  6.110

  6.110

  VUU

  0

  178

  264

  86

  86

  Beredskab

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  6.222

  96.660

  118.396

  21.737

  19.265

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter. Der er udarbejdet en redegørelse på de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  · 5,138 mio. kr. vedr. ”Drift af veje og parker” (TMU)

  · 3,771 mio. kr. vedr. ”Efter- og videreuddannelse i folkeskoler” (BUU)

  · 1,683 mio. kr. vedr. ”Kulturaftale 2013-2016” (ØU)

  · 1,512 mio. kr. vedr. ”Bygningsvedligeholdelsespulje” (TMU)

  · 1,358 mio. kr. vedr. ”Ældrepuljen – Løft af ældreområdet” (SSU)

  · 1,015 mio. kr. vedr. ”Digital strategi, IT drift” (ØU)

  Staben vurderer, at det kan være problematisk, at der overføres så store beløb, som tilfældet er fra 2014 og anbefaler, hvis summen er udtryk for et nyt niveau, at det overvejes at justere dette for regnskabsår 2015 og frem.

  Som bilag er vedhæftet de gældende overførselsregler, som er vedtaget af Byrådet 24. april 2013, med administrative justeringer i august 2014 (indarbejdelse af politiske beslutninger om tilføjelse af nye puljer under ”Puljer og projekter m.v.”).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at mindreforbrug i 2014 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 19,265 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2014 til 2015, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2015, der finansieres via de likvide midler i 2015, og

  at det overvejes om der skal ske justering af overførselsreglerne i Retningslinjer for aftalestyring, for så vidt angår ”Puljer og projekter m.v.”, for regnskabsår 2015 og frem.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2015

  Anbefales godkendt.

  2. at oplæg til april.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9950, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2013 til 2014

  Regnskab 2014

  Korr. budget 2014

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2015

  *)

  ØU

  285

  30.533

  32.524

  1.991

  -3.503

  AMU

  81

  922

  3.185

  2.263

  2.263

  BUU

  1.900

  216

  794

  578

  350

  KFU

  150

  36.362

  36.369

  7

  0

  SSU

  8.186

  454.055

  453.426

  -629

  1.826

  TMU

  -589

  37.590

  36.828

  -762

  0

  VUU

  582

  810

  1.643

  833

  272

  Beredskab

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  10.595

  560.488

  564.769

  4.281

  1.208

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes et merforbrug på 3,854 mio. kr. på Økonomiudvalgets område vedrørende forsikringer (bygnings- og løsøreskader). Beløbet refunderes i 2015 af forsikringsselskabet når skaderne er endelig opgjort. Der er med andre ord tale om en betalingsforskydning mellem årene.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område kan nævnes en ansøgning om overførsel af et mindreforbrug på 2,263 mio. kr. vedrørende fleksjobtilskud, hvor der i 2015 vil ske endelig opgørelse af nogle uafsluttede sager om fejl i opgørelsen af/udbetalingen af fleksløntilskud.

  På Social- og Sundhedsudvalgets område ansøges der bl.a. om overførsel af et mindreforbrug på 1,364 mio. kr. vedrørende Sundhedscentret. Dette omfatter midler fra Sundhedsfremmepuljen og diverse indsatser, som er afsat udenfor det aftalestyrede område. Fremover samles Sundhedscentret under ét politikområde (Sundhed og Forebyggelse), hvilket vil give et bedre overblik.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at mindreforbrug i 2014, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 1,208 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2014 til 2015, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2015, der finansieres via de likvide midler i 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9950, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2014 til 2015.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2014

  Forbrug 2014

  Mer- /mindre- forbrug 2014 *)

  Ansøgt overført til 2015

  Skattefin. anlæg

  A1 + A2

  202.433

  176.349

  26.084

  25.228

  Jordfors. – (ekskl. arealerhverv. ØU)

  A4 + A5

  13.376

  3.234

  10.142

  9.677

  I ALT

  -

  215.809

  179.583

  36.226

  34.905

  Jordfors. – arealerhv. ØU

  A4 + A5

  22.000

  0

  22.000

  ?

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 25,228 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2015. Overførslerne skyldes følgende:

  • At der på enkelte projekter mangler afsluttende arbejder
  • At vurderingerne af betalingsforskydningen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30/9 2014 har ændret sig

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 9,677 mio. kr. som hovedsageligt vedrører betalingsforskydninger på 7 igangværende byggemodningsprojekter.

  Generelle bemærkninger:

  Det kan tilføjes, at der i anlægssagen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2014, som blev godkendt i Byrådet 26.11.2014 (punkt 262), bl.a. skete overførsel af et indtægtsbudget på 38,638 mio. kr. fra 2014 til 2015 (indtægtsbudget vedr. salg af det tidligere plejehjem Enggården). Herudover blev der overført et samlet udgiftsbudget på 20,682 mio. kr., hvilket medførte, at der netto blev tilført de likvide midler 17,956 mio. kr. i 2015 som følge af anlægsoverførslerne (incl. Jordforsyning) i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2014.

  Arealerhvervelse / Jordforsyning (rådighedsbeløb på 22 mio. kr.):

  I forbindelse med godkendelse af budget 2014, blev der på økonomiudvalgets område, under Jordforsyning, afsat et rådighedsbeløb på 22 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål.

  I forbindelse med budgetlægningen var det forudsat, at 85 % af udgiften til arealerhvervelsen (svarende til 18,7 mio. kr.) blev lånefinansieret i henhold til den lovbestemte mulighed for lånefinansiering af køb af arealer til byggemodning.

  Det indstilles, at der tages tages stilling til, hvorvidt rådighedsbeløbet på 22 mio. kr. og låneoptagelsen på 18,7 mio. kr., skal overføres fra 2014 til 2015.

  Som bilag er endvidere, til orientering, vedhæftet betalingsplansoversigt for 2015 for de i forbindelse med regnskabsafslutningen ansøgte overførselsbeløb.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 25,228 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, overføres fra 2014 til 2015,

  at rådighedsbeløb på i alt 9,677 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2014 til 2015, og

  at der tages stilling til om rådighedsbeløbet på 22 mio. kr. samt låneoptagelsen på 18,7 mio. kr. vedrørende jordforsyning/arealerhvervelse (ØU) skal overføres til 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2015

  1. og 2. at anbefales godkendt.
  1. at beløbet anbefales ikke overført.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35584, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Aabenraa Kommunes budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremme området. I besparelseskataloget indgik anbefalinger om effektivisering gennem digitalisering af erhvervsservice og turismeservice. Samtidig blev det besluttet at prioritere det nye sønderjyske samarbejde på turismeområdet i Destination Sønderjylland sammen med Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner og at allokere midlerne på turismeområdet hertil.

  Som en konsekvens heraf blev der ved årsskiftet 2014-15 indgået en halvårlig kontrakt med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet som lokal operatør. Denne kontrakt udløber 30. juni i år. Tilsvarende blev der indgået en halvårlig kontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa som lokal operatør, en kontrakt som også udløber 30. juni i år, men med tilsagn om at sikre driften frem til årsskiftet 2015-16.

  På denne baggrund har Vækst & Erhverv udarbejdet et oplæg til ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet i ét operatørhus efter armslængde princippet. Oplægget er baseret på ønsker om et tæt samarbejde og en integreret styring og koordinering af arbejdet på operatørniveau med indsatserne indenfor den kommunale del af erhvervsfremmearbejdet som det grænseoverskridende samarbejde, vækstplanen, tiltrækning, myndighedsservice og grundsalg.

  Økonomi og afledt drift

  Budget inklusive uudmøntede besparelser i overslagsårene er vedlagt i bilag.

  Høring/udtalelse

  I juni 2014 blev der afholdt temamøder i Vækst & Udviklingsudvalget og i Økonomiudvalget med deltagelse af Erhvervenes Hus, Visitaabenraa og Turistforeningen for Aabenraa og grænselandet. Siden har der været en løbende dialog med de berørte foreninger. De vigtigste pointer fra denne dialog er sammenfattet i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at notat af 17. marts 2015 godkendes som grundlag for en dialog med foreningsformændene fra de berørte foreninger den 23. marts 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Godkendt, idet 10 stemte for.

  Imod stemte 1 – Povl Kylling Petersen (A).

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7078, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I mail af 5. marts 2015 søger Faarhus Vandværk om kommunal garanti for et lån på 400.000 kr. Lånet skal anvendes til etablering af en ny hovedvandledning, til afløsning for den nuværende eternit-ledning fra 1947.

  Vandværket oplyser at den nuværende ledning har været udsat for ledningsbrud to gange indenfor de seneste 10 måneder. Ledningsbrud medfører omkostninger og forsyningssvigt.

  Faarhus Vandværk har 104 tilsluttede forbrugere, der som følge af vandværkets vedtægter ikke har mulighed for at vælge en anden leverandør. Der er mulighed for tilslutning af yderligere forbrugere, og således en ret stor sikkerhed for, at der fortsat er efterspørgsel efter vandværkets produkt.

  Vandværkets regnskab 2013/14 viser en egenkapital pr. 31. marts 2014 på 0,614 mio. kr. og et overskud i regnskabsår 2013/14 på 0,064 mio. kr. Vandværket har ingen langfristet gæld. På baggrund af oplysninger fra Vandværket vurderes det, at det er muligt at finansiere ydelserne på lånet indenfor vandværkets nuværende driftsbudget, hvorfor investeringen ikke forventes at medføre øgede takster.

  Den foreslåede løsning vurderes både teknisk og økonomisk hensigtsmæssig.

  Meddelelse om garanti for lån til vandforsyning belaster ikke kommunens låneramme. Kommunen må højest garantere for et lånebeløb, der svarer til de afholdte anlægsudgifter.

  En kommunegaranti til vandforsyning er omfattet af bestemmelserne om garantiprovision, som blev ændret i byrådsmødet, den 28. januar 2015.Det fremgår heraf, at provisionssatsen fastsættes indenfor intervallet 1,0% - 1,5% p.a.

  Staben vurderer vandværkets og projektets økonomi kan berettige til, at garantiprovisionen fastsættes til 1,0% p.a.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen om en garanti på op til 0,4 mio. kr., og

  at provisionen fastsættes til 1,0% p.a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt, idet 10 stemte for og 1 stemte imod – Jan Riber Jakobsen (C).

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  1. at godkendt.
  2. at godkendt, idet 29 stemte for og 1 stemte imod – Jan Riber Jakobsen (C) og 1 undlod at stemme – Christian Panbo (A).
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4349, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har udbudt 6 parcelhusgrunde til salg i Søgård, beliggende på Tingbjerg. Denne udstykning på i alt 6 grunde er fra 2009. Der er ikke solgt en eneste grund i Søgård af denne udstykning.

  De generelle salgspriser er faldet og det vurderes, at de udbudte salgspriser på grundene på Tingbjerg er for høje, i forhold til den nuværende markedspris i området.

  På sidste grundsalgsudvalgsmøde gav udvalget udtryk for, at man ønskede en orientering om hvad de andre kommuner gør i forbindelse med nedsættelse af priserne på parcelhusgrunde til under kostprisen.

  Vi har fået følgende svar:

  Tønder: Har nedsat priserne hvor markedsprisen er lavere end kostprisen – der er dog gået mindst 3-4 år efter byggemodningens afslutning. De har ikke brugt mægler vurdering.

  Svendborg: Har nedsat priserne på alle udstykninger før 2008 også under kostpris. De vurderer selv markedsprisen og i nogle tilfælde bruger de mægler vurderinger.

  Varde: Har solgt grunde uden mindste pris til højeste bud. De har valgt at sælge grunde i områderne, hvor der max er 5 grunde tilbage i udstykningen og ingen salg i området de seneste 3 år. Udstykningen skal være 5 år før de nedsætter priser på grundene. Har ikke brugt mægler vurdering.

  Assens:

  I 2012 nedsatte de priserne på de fleste af deres grunde. Kun de udstykninger hvor der var solgt grunde inden for 1-2 år var ikke med i nedsættelsen. De bruger mæglervurdering.

  Esbjerg:

  Har med mellemrum nedsat priserne på udvalgte grunde til under kostprisen. Mindste 2 år fra der sidste har været solgt en grund i udstykningen. De har ikke brugt mægler vurdering.

  Priserne fra og til:

  542.081 – 576.023 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  Gennemsnitlige grundpris:

  548.229 kr.

  Gennemsnitlig m2-pris:

  470 kr./m2.

  Gennemsnitslig byggemodningsomkostninger:

  Pr. grund 507.917 kr.

  Der er en privat grund til salg i den nordlige ende af Søgård som har en m2-pris på 194 kr./m2. Prisen er 175.000 kr. inkl. moms og inkl. tilslutningsafgifter til vand og el. M2-prisen vil ca. være på 142 kr./m2 ekskl. tilslutningsafgift.

  Der er senest solgt en kommunal grund i Søgård i 2008 beliggende på Rantzausvej. Denne grund er fra en ældre udstykning og salgsprisen var på 184.800 kr. inkl. tilslutningsafgifter til vand og kloak. M2-prisen er på ca. 130 kr./m2 ekskl. tilslutningsafgifter.

  Tingbjerg nr. 10-18 er af lokal mægler vurderet til en markedspris på 165 kr./m2 og Tingbjerg nr. 20 er vurderet til en markedspris på 175 kr./m2.

  Dette vil give grundpriser fra 186.780 – 198.990 kr.

  Den gennemsnitlige pris vil være 194.079 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  Priserne for kommunens parcelhusgrunde i Søgård er højere end priserne på kommunens parcelhusgrunde i de omkringliggende byer.

  Byer:

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitslig pris

  Søgård

  2009

  470 kr./m2

  548.229 kr.

  Kliplev

  2006

  230 kr./m2

  253.230 kr.

  Stubbæk

  2008

  220 kr./m2

  285.110 kr.

  Holbøl

  1985+2005+

  2007

  60 kr./m2 / 138 kr./m2

  50.000/157.500 kr.

  Alternativ 1:

  De 6 grunde i Søgård nedsættes til 295.000 kr. pr. grund. Dette vil give en gennemsnitslig m2-pris på 253 kr./m2.

  Alternativ 2:

  De 6 grunde nedsættes til 508.000 kr. pr. grund.

  Alternativ 3:

  Salgspriserne fastholdes i 2015.

  Lovgrundlag

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel – markedsprisen.

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

  Kommunen skal dog stadig handle både økonomisk og moralsk ansvarligt, hvorfor der nødvendigvis skal gå et vist antal år, før prisen kan nedsættes betragteligt.

  Konkret er der i Søgård udstykningen ikke blevet solgt nogen byggegrunde af de etablerede 6 grunde.

  Sammenlignelige grunde i Søgård og de omkringliggende byer har en lavere pris end den pris der forslås.

  Ejendomsmægler har vurderet grundene i Søgård 100.000 kr. lavere, end den pris der forslås. 

  Udstykningen er 6 år gammel.

  Rent juridisk, vurderes det at være lovligt at nedsætte priserne til 295.000 kr. pr. grund.

  Udover det rent juridiske, skal tages et hensyn i forhold til private, andre der har købt en grund i området mm. Hvor stor en indflydelses dette hensyn skal have på den pris man vælger at nedsætte til, er en konkret vurdering.

  Hertil kan nævnes, at der ikke er solgt nogen grunde af denne udstykning i Søgård. Så vidt det kan ses, har grunde der tidligere er solgt i Søgård, både kommunale og private grunde, haft en lavere pris end den der forslås.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune udarbejder både en klimatilpasningsplan og en risikostyringsplan for at imødegå oversvømmelser, som skyldes klimaændringer.

  Planerne indebærer udarbejdelse og brug af komplicerede modeller og analyser, hvorfor forvaltningen har gjort brug af konsulenthjælp.

  Planerne foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen, hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet. Bebyggelse, arealer m. m. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt. Byrådet vil få forelagt risikostyringsplanen til beslutning efter offentlig høring i 2015.

  I investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter på

  · 0,3 mio. kr. i 2015

  · 1,4 mio. kr. i 2016

  I 2015 skal risikostyringsplanen færdiggøres og projekter til gennemførelse i 2016 planlægges.

  Et projekt kan bl.a. omhandle etablering af diger, etablering af pumpestationer og planlagte oversvømmelser.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af risikostyringsplanen samt planlægning af projekter, som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes natur- og vandhandleplaner, som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med at skabe gode natur- og miljøforhold jævnfør natur- og vandplanerne ved at planlægge og gennemføre projekter vedrørende hævning af vandstanden i afvandede moser, rydning og græsning i tilgroede moser, enge og overdrev, udgravning af vandhuller, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenligt vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  I 2015 er der planlagt en række projekter – bl.a. biomanipulation samt etablering af naturareal ved Hostrup Sø, etablering af vandhuller til Sortternen i Sønderådalen samt restaurering af Bøgelunds Bæk o. a. vandløb.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne har afløst de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandplanerne på 0,75 mio. kr., som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Projektet vedrørende etablering af overdrev ved Hostrup Sø forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget på et kommende møde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35862, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Projektet cykelsti mellem Genner og Løjt er delt op i to etaper, der i investeringsoversigten finansieres i årene 2015 og 2016 med henholdsvis 4,100 mio. kr. og 3,250 mio.kr.

  For at kunne igangsætte arbejdet med første etape ønskes frigivelse af anlægsbevilling til projektering, ekspropriationer, udbudsrunde og gennemførelse af cykelstien langs Haderslevvej mellem Genner (Øster Løgumvej) og Løjt (v. Nørbyvej).

  Samtidig ønskes der en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af markarealerne.

  Gennemførelse af første etape forudsætter, at der erhverves jord fra 11 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede anlægsudgifter til cykelstiens etablering.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2015, således anlægsarbejder og udbud kan gennemføres fra sommer/efterår 2015 med de sidste færdiggørelser i 2016.

  Projektet har til formål at forbedre sikkerheden for cyklister, som benytter strækningen mellem Genner og Løjt Kirkeby.

  Det gøres ved at etablere en 1,2 km. lang dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Haderslevvej suppleret med to krydsningsheller ved henholdsvis Øster Løgumvej og Nørbyvej.

  Disse placeres, så der sikres god adgang til de tilsluttende veje.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostninger til gennemførelse af ekspropriation, projektering og etablering af cykelsti projektet er skønsmæssigt beregnet til 4,1 mio. kr.

  Udgiften til ekspropriation og projektering foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til ”Cykelsti Genner-Løjt”.

  Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 4,1 mio. kr. i 2015 til projekt cykelsti Genner-Løjt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 11 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Cykelsti Genner-Løjt” på 4,1 mio. kr. til gennemførelse af ekspropriation, projektering, udbudsrunde udførelse af cykelsti projektet, herunder at indgå kontakt med entreprenør.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2015, under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35859, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På investeringsplanen for 2015 – 2018 er der i 2015 og 2016 afsat midler til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel”. Der er afsat midler til henholdsvis idéoplæg/program og projektering og udførelse.

  På møde i Byrådet den 25. februar 2015, blev der truffet afgørelse om, at der gives en anlægsbevilling til idéoplæg/program.

  Denne sag omhandler ansøgning om midler til projektering og udførelse af ændring af en storparcel til enkelt parceller.

  Der er i Stubbæk pt. 3 ledige kommunale byggegrunde. Grundene er beliggende på en tidligere etape på Sejsbjerg.

  Rådgiver har i vedlagte notat udarbejdet en projektbeskrivelse inklusiv økonomi for projektudførelse.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 23. Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområder i Stubbæk.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området, skal ejere af ejendomme inden for lokalplanens område være medlemmer af grundejerforeningen i området for Lokalplan S12. Denne grundejerforening er pt. ikke oprettet. Indtil den er oprettet, er det Aabenraa Kommunes forpligtigelse, at vedligeholde vejen.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier samt de offentlige grønne områder. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

  Anlægsudgiften til 1. etape, som indeholder boligvej 1, 15 meter af boligvej 2 og stier anslås til 1,926 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat 0,15 mio. kr. til ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel” til fasen idéoplæg/program. Disse midler blev på møde i Byrådet den 25. februar 2015 frigivet.

  Der er tillige i 2015 afsat 1,35 mio. kr. til projektering og udførelse, disse midler søges frigivet i denne sag.

  Der er tillige på samme investeringsplan i 2015 afsat 0,800 mio. kr. som rammebeløb boligformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park de næste 3 år tilføres en rammekorrektion til afledt drift på 0,029 kr./år, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at projektering og overslag godkendes,

  at etape 1 Sejsbjerg igangsættes, og

  at der gives en samlet anlægsbevilling på 1,926 mio. kr. til ”Byggemodning af Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel”. Bevillingen finansieres med 1,35 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2015 - 2018 til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel” samt 0,576 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til Rammebeløb byggemodning boligformål.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2014.

  Af helhedsplanen fremgår det, at der hurtigst muligt bør iværksættes en række projekter som anviser retning og initiativ til, at forskønne erhvervsområdet, forbedring af infrastruktur, sikkerhed, faciliteter for erhvervslivet etc.

  Ligeledes skal indsatserne motivere det lokale erhvervsliv til selv, at påbegynde forskønnelse på egne matrikler.

  Et af første projekter, som der er bred enighed om at få iværksat, er at forskønne erhvervsområdet med flere træer og andre grønne tiltag.

  Der har fra begyndelsen af arbejdet med helhedsplanen været bred opbakning til projektet ”plant 3 træer”, da det vil være første synlige tiltag, hvor både det lokale erhvervsliv og Aabenraa Kommune går sammen om, at forskønne arealerne omkring de primære veje. Især har Industrivej behov for forskønnelse, da denne vejstrækning dagligt befærdes af både grænsehandlende, turister og chauffører.

  For at få en robust og ensartet beplantning af hele erhvervsområdet, er der behov for en beplantningsplan, der efterfølgende kan udleveres til de private virksomheder og matrikelejere, med anvisninger til specifikke trætyper, beplantningshuller, vedligeholdelse etc. Dette for at overholde helhedsplanens anvisninger om særlige karaktergivende beplantninger for de enkelte områder.

  Erhvervsforeningen/Erhvervenes Hus Aabenraa er i øjeblikket i færd med, at organisere et fælles udgangspunkt for indkøb og plantning af træer på private arealer. De private matrikelejere står efterfølgende selv for vedligeholdelse af beplantning på egen matrikel.

  Aabenraa Kommune skal ligeledes anvende beplantningsplanen til fremtidig planlægning og vedligeholdelse af de kommunale arealer i Padborg Erhvervsområde.

  Flere projekter er i øjeblikket i under udarbejdelse, men er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt og prioriteret. Der henvises til Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, hvor indsatserne, ”på kort sigt” og ”på lang sigt” er nærmere beskrevet.

  Beplantningsplanen er første og meget vigtige skridt mod forskønnelsen af hele Padborg Erhvervsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten er der afsat 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsrammebevilling på 1 mio. kr. i 2015 til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde,

  at Vækst og Udviklingsudvalget bemyndiges til, at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde og

  at Vækst og Udviklingsudvalget disponerer midler til beplantningsplanen. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33413, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark ansøger på vegne af DVB Syd om, at seks nye boliger ved Bofællesskabet Engvej 2, 6230 Rødekro integreres i afdeling 2, som udgør fire eksisterende boliger på adressen. Ved godkendelse af dette, søges samtidig om, at der kan foretages huslejeudligning for de 10 boliger.

  Et nybyggeri, som de seks nye boliger, skal som udgangspunkt udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. Det er dog muligt for Byrådet, at godkende en fravigelse af dette, når det skønnes forsvarligt i forhold til boligorganisationens økonomiske forhold.

  De seks nye boliger vil, ved at blive integreret i den eksisterende afdeling, få del i afdelingens henlæggelser på 0,191 mio. kr.

  Foretages der ikke integration af de seks nye boliger i den eksisterende afdeling og efterfølgende huslejeudligning, vil de eksisterende fire boliger være markant dyrere på lejen pr. m2 pr. år end de seks nye boliger.

  Boligerne i den eksisterende afdeling har en husleje svarende til ca. 1.450 kr. pr. m2 pr. år og har ældre trinetter og badeværelser. De seks nye boliger har en anslået husleje på ca. 1.000 kr. pr. m2 pr. år jf. skema B.

  Der er ved integration af afdelingerne mulighed for, at foretage huslejeudligning i forhold til den indbyrdes brugsværdi. En huslejeudligning vil have den konsekvens, at alle 10 boliger vil have en ens husleje på 1.072 kr. pr. m2 pr. år. For de seks nye fastsættes en merværdi for nye trinetter og badeværelser på ca. 148 kr. pr. m2 pr. år, så huslejen for dem udgør ca. 1.220 kr. pr. m2 pr. år.

  For de fire eksisterende boliger vil den månedlige husleje efter huslejeudligning, udgøre mellem ca. 4.750 kr. og ca. 4.900 kr., mens de seks ny boliger vil have en månedlig husleje mellem ca. 6.000 kr. og 6.200 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de seks nye boliger integreres i DVB Syd afdeling 2, som udgør de eksisterende fire boliger, og

  at der kan foretages huslejeudligning mellem de eksisterende fire boliger og de seks nye boliger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30760, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2013 skema B vedrørende opførelse af 10 almene familieboliger i Bovrup.

  Kuben Management har på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

  Anskaffelsessummen i skema C er 0,281 mio. kr. lavere end i det godkendte anskaffelsessum i skema B.

  Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 16,403 mio. kr.

  Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til, at være 0,281 mio. kr. lavere, da den udgør 16,122 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  1,205

  1,503

  1,477

  Håndværkerudgifter

  12,011

  12,026

  12,217

  Omkostninger

  2,638

  2,618

  2,167

  Gebyrer

  0,276

  0,256

  0,261

  Anskaffelsessum

  16,130

  16,403

  16,122

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 806 kr. ekskl. forbrugsafgifter. For en lejlighed på 85 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 5.710 kr. ekskl. forbrugsafgifter, mens en lejlighed på 95 m2 har en månedlig husleje svarende til ca. 6.381 kr.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på 14,435 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 79,52 % af lånet, hvilket svarer til ca. 11, 479 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema C godkendes, og

  at den årlige leje på 806 kr. pr. m2 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 med netto 0,3 mio. kr. (udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles anlægsbevilling 0,6 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015, og

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles en negativ anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6225, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til overdragelse af ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg, Frøslev-Padborg Skole til Økonomiudvalget.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 en ny skolestruktur i Aabenraa Kommune. Her blev det besluttet at samle Kruså, Bov og Frøslev-Padborg skoler til én ny skole – Lyreskovskolen - placeret i Bov.

  I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af skolen i Bov fraflyttes skolebygningerne på Frøslevvej 64, den tidligere Frøslev-Padborg Skole pr. 1. august 2015.

  Børn og Skole anbefaler, at bygningen overgives til Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsmidlerne fra Frøslev-Padborg Skole indgår i driften af den nye skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Godkendt pr. 1. august 2015.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13557, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Et udkast til kvalitetsrapport for skoleåret 2013 – 2014 har været sendt til høring blandt skolerne og fremlægges nu til politisk behandling.

  Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

  Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel og på udviklingen af ledelse i den inkluderende skole.

  I rapporten anbefales følgende:

  • Styrkelse af børnefællesskaberne skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed
  • Dansk og matematik bliver et kommunalt indsatsområde
  • Kompetenceudviklingsforløbene fortsætter
  • Samarbejdet mellem lærere og pædagoger – fælles faglighed – bliver et kommunalt indsatsområde
  • Udskolings projektet fortsætter som indsatsområde

  Høringsrunden har ikke givet anledning til at foretage ændringer i udkastet til kvalitetsrapporten.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for skoleåret 2013 – 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i pkt. 63.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Forslag til revideret styrelsesvedtægt og bilag for skoleområdet fremlægges til politisk behandling.

  Godkendes forslaget betyder det, at de nuværende styrelsesvedtægter, som er udarbejdet for de enkelte skole og dagtilbud oprettet efter Folkeskoleloven – børneuniverser, erstattes af en styrelsesvedtægt, der gælder for alle skoler og dagtilbud.

  Der har været gennemført høring af forslag til revideret styrelsesvedtægt. Høringsforslag og tilføjelser til ændringer er indarbejdet i den reviderede styrelsesvedtægt og bilaget i det omfang, de ligger inden for rammerne af denne revision.

  Tre af børneuniverserne foreslår, at to afsnit, der beskriver hvilke bestyrelsesmedlemmer, der må træffe beslutninger som alene har betydning for skole eller dagtilbudsdelen, udgår. Afsnittene er en gentagelse af bestemmelserne i Folkeskoleloven og kan derfor udelades i styrelsesvedtægten.

  Efter høringsrunden er der foretaget følgende ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten:

  • Flytning af pkt. 2.6 vedrørende klassedannelse til pkt. 3.1.
  • Grundlovsdag bliver en hel fridag i kommunens vejledende ferieplan. Forslaget anbefales af seks skoler. De øvrige skoler har ikke kommenteret forslaget. Hvis forslaget godkendes, kan det gennemføres fra skoleåret 2015 -2016, men vil først få praktisk betydning fra skoleåret 2017 – 2018.
  • Pkt. 4.2 - præcisering af at det er Skole og Undervisning, der foretager vurderingen af, hvad ”hjemmets nærhed” er i konkrete situationer
  • Pkt. 4.8 - tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift jf. udvalgets beslutning den 13. januar 2015

  Derudover er der i høringsrunden fremsat følgende forslag til justering af bilaget:

  1. Pkt. 2.6 - klassedannelse
   Grænsen for, hvornår en skole må indskrive elever fra andre distrikter, bør ændres fra 24 til 26.
  2. Pkt. 2.9 - elevplaner
   Bør udgå, da det fællesindkøbte program lever fuldt ud op til kravene fra UVM.
  3. Pkt. 2.11 - lejrskoler, ekskursioner og hytteture
   Der bør være regler i forbindelse med afholdelse af skolerejser
  4. Pkt. 3.1 - indskrivning af elever
   Ændres til indskrivning sker via Webindskrivning.
  5. Pkt. 3.2 - friere skolevalg
   Dispensationsmuligheden bør omfatte alle årgange. Ikke-distriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i skolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.
  6. Dispensationsmulighed fra km-reglen for ældre elever, hvis der er en busrute for yngre elever.
  7. Pkt. 4.5 - tværgående udvalg i skolevæsnet bør udgå.
  8. Pkt. 4.9 - kulturcenter bør ændres til den åbne skole.
  9. Pkt. 5.1 - muligheden for indførelsen af forskudt valg til skolebestyrelsen bør præciseres.

  Skole og Undervisning foreslår, at punkterne 1 – 9 medtages som ændringsforslag ved næste revidering af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.
  Dorte Ballhorn Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod pkt. 4.8 – tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for.

  Imod stemte 3 med samme begrundelse som Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø).

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  Godkendt.

  Afstemning om pkt. 4.8.:

  Godkendt, idet 21 stemte for – (C, S, V og O).

  Imod stemte 10 – (A, Ø og F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7844, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Frits Hendriksen, Foldingbrovej 4, Rødekro har fremsendt følgende spørgsmål med mail af 12. marts 2015:

  ”1.

  Vedrørende høringsindsigelser fra borgere i kommunen angående ”Forslag til kommuneplan 2015-2026”. Har det betydning hvor i kommunen man bor, for hvordan indsigelserne vægtes?

  2.

  Har vindmølleindustrien og landbrugsorganisationerne været med i processen omkring udvælgelsen af vindmølleområderne (T1-T12) i Aabenraa kommune?

  3.

  Synes byrådet at informationen til  borgerne i Aabenraa kommune har været god, åben og fyldestgørende, vedrørende ”Forslag til kommuneplan 2015-2026”, og dermed overholder planlovens intentioner.

  4.

  Synes byrådet, at det er unødvendig spild af tid, at vente på svaret fra regeringens undersøgelsesudvalg, omkring sikkerheden for beboere tæt på vindmøller? Et svar der forventes fremlagt i løbet af 2016.”

  Beslutning Byrådet den 25-03-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33444, Sagsinitialer: ESK
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55244, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38183, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19290, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19169, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1941, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7514, Sagsinitialer: kkf
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI