Beslutningsprotokol

onsdag den 27. maj 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13776, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Gert Nordklitgaard har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 12. maj 2015 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Efter flere henvendelser fra borger og ikke mindst fra formanden for DH i Aabenraa Peter H.R. Larsen der har ytret sin store utilfredshed med, at der ikke sker noget i sagen, anmodes der om en samlet redegørelse for sagen.

  Sagen har de sidste 4 – 5 år med jævne mellemrum været behandlet i handicap rådet uden der sker noget afgørende. Ligeledes har sagen i samme periode været behandlet i, TM-forvaltningen, Handicap og Psykiatri, Trafik og Anlæg samt § 17 stk. 4 udvalget for kollektiv trafik.

  Af vedhæftet bilag:

  2 bilag fra hhv. 10.11.2010 og 11.11.2010 fra tidligere formand for Handicaprådet

  Notat om status på Tilgængelighedrevision om adgangsforhold på Aabenra Busstation af 25.9.2014 som omtaler 15 mangler/problemstillinger jf. rapport udarbejdet 30.6.2010

  Referat fra mødet i Handicaprådet den 19.11.2014

  Artikel i Ruden nr. 3 af 25.11.2014

  fremgår det med alt tydelighed, at de mange problemer handicappede medborgere støder ind i når/hvis de vil benytte sig af Aabenraa Busstation. For nogle handicap grupper er det simpelthen ikke muligt.

  Der anmodes om at

  Der udpeges en nøgleperson, der er tovholder på sagen.

  At der snarest udarbejdes forslag til løsning af problemerne med ugangspunkt i vedhæftet bilag.

  Omtalte bilag vedlagt.”

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14088, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe v/byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 15. maj 2015 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Vi foreslår,

  at

  byrådet beslutter, at den af Social - og sundhedsudvalget trufne beslutning den 16. marts 2015 i sag 43 om, at tandklinikkerne i Løjt Kirkeby, Felsted og i Bylderup Bov lukkes i sommeren 2015, annulleres

  og

  at

  sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på, at udvalget sikrer, at der også fremover er tandklinikker i de omhandlede byer, evt. med deltidsåbning eller som sattelitklinikker

  og

  at

  den ikke opnåede besparelse på 150.000 kr. finansieres ved forlængelse af afdragsperioden på det tidligere oparbejdede underskud i tandlægebudgettet, og/eller finansieres ved udvalgets besparelse på lejetab 617.000, eller ved at anlægsbudgettet fremover reduceres med beløbet.

  Det er vor opfattelse, at den beskedne besparelse ved lukning af de tre klinikker på ingen måde retfærdiggør de store gener og ulemper der er ved, at 4511 børn skal skifte tilhørsforhold til tandklinik, at mange forældre får en masse ulemper f. eks. i relation til arbejde, at der spildes mange undervisningstimer, at trafikken gennem byen og ved Kongehøjskolen bliver endnu mere belastet, at risikoen for udeblivelser stiger og, at tandsundheden derfor forringes.

  Vi finder, at lukningen af de tre klinikker er en helt uacceptabel centralisering, helt modsat decentralisering, som ellers er det store mantra overalt idag.

  Endvidere finder vi, at lukningen er en udtynding af servicefaciliteterne i vore landdistrikter og, at lukningen modarbejder den kampagne, vor kommune kører for at få borgere til at bosætte sig i vore landdistrikter.”

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Ikke godkendt, idet 23 stemte imod – A, V, S og F.

  8 stemte for – C, O, Ø og Christian Panbo (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8589, Sagsinitialer: pms

  Sagsfremstilling

  Byrådsmødet den 26. august 2015 afholdes på samme tidspunkt som DHL stafetten Sønderjylland. DHL stafetten Sønderjylland er del af den største motionsbegivenhed i Danmark. Kommunen har valgt at støtte arrangementet. En flytning af byrådsmødet vil give byrådsmedlemmerne mulighed for at deltage i arrangementet.

  Forventet start- og sluttidspunkt for arrangementet er kl. 17 og 22.

  Det anbefales, at byrådsmødet afholdes i samme uge, da det vil være vanskeligt at placere i andre uger pga. udvalgsmøderne.

  Der er planlagt budgetseminar torsdag den 27. august  og fredag den 28. august 2015 i denne uge. Det foreslås derfor at byrådsmødet flyttes til tirsdag den 25. august kl. 17.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådsmødet flyttes fra onsdag d. 26/8-2015 kl. 17 til tirsdag d. 25/8-2015 kl. 17.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32431, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015:

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  2015

  i alt

  Budget 2016

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Indtægter:

  Skatter og tilskud

  1.626

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

  Serviceudgifter (incl. Akt. bestemt medfin.)

  1.854

  104

  1.342

  1.340

  1.340

  Overførselsudgifter (incl. Forsikrede ledige)

  -1.946

  -1.222

  -1.220

  -1.218

  -1.218

  Renteudgifter

  -550

  0

  0

  0

  0

  Driftsudgifter i alt

  -642

  -1.118

  122

  122

  122

  Anlæg

  28.799

  0

  0

  0

  0

  Anlæg – jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  28.799

  0

  0

  0

  0

  Resultat i alt

  29.783

  -1.118

  122

  122

  122

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  550

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  -28.430

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler i alt

  1.903

  -1.118

  122

  122

  122

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de 3 sideløbende sager.

  Samlet set reduceres de likvide midler med 1,903 mio. kr. i 2015. I 2016 øges de likvide midler med 1,118 mio. kr., mens der anbefales et kassetræk på 0,122 mio. kr. i 2017 m.v.

  Ændringerne i 2015 skyldes primært:

  • Bruttoficering af rådighedsbeløb afsat til anlægsprojektet Aabenraa Midtbyplan
  • Nedsættelse af lønfremskrivning (P/L) i 2015 med 0,62 % - point
  • Finansiering af lavere skattetilskud
  • Teknisk korrektion vedrørende skoleelever i privatskoler
  • Kompensation for forskudt driftsbesparelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger

  Staben vurderer at årets servicerammeforbrug vil holdes indenfor det oprindelige servicerammebudget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2015 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen, Gert Nordklitgaard og Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32431, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Samlet søges der om en tillægsbevilling på 0,449 mio. kr. i 2015, der skal finansieres via de likvide midler.

  Økonomiudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på 0,940 mio. kr. i 2015, der primært hidrører fra huslejeindtæger i forbindelse med udlejning af bygninger til Udlændingestyrelsen. Fra 2017 og frem ansøges om en tillægsbevilling på 0,172 mio. kr. årligt, der omfatter faldende forpagtningsindtægter som følge af salg af grunde og opsagte forpagtningsaftaler.

  Børn- og Uddannelsesudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 1,389 mio. kr. i 2015, der primært hidrører fra tekniske korrektioner vedrørende Privatskoler på grund af et højere elevtal end budgetteret.

  Teknik- og Miljøudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 1,085 mio. kr. i 2015 i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, idet investeringerne og driftsbesparelserne var budgetteret på samme tidspunkt. Idet der er lidt forskydning i tid mellem investering og driftsbesparelse er der en manko på 1,085 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  Skatter/tilskud, renter/ afdrag, låneoptagelse og finansforskydninger i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -940

  -1.068

  172

  172

  172

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  1.389

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  1.085

  -50

  -50

  -50

  -50

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  1.534

  -1.118

  122

  122

  122

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. – Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. Udv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  1.534

  -1.118

  122

  122

  122

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 på i alt 1,534 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om negativ rammekorrektion i 2016 på i alt 1,118 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om rammekorrektion i 2017 m.v. på årligt 0,122 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen, Gert Nordklitgaard og Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32431, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2015

  RK 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  Skatter og generelle tilskud i alt

  1.626

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -550

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  550

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  8.551

  1.325

  1.332

  1.344

  1.344

  Social- og Sundhedsudv.

  -3.610

  -182

  -182

  -182

  -182

  Arbejdsmarkedsudvalg

  711

  357

  355

  353

  353

  Børn- og Uddannelsesudv.

  -4.878

  -319

  -326

  -338

  -338

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -110

  113

  113

  113

  113

  Teknik- og Miljøudvalg

  -508

  -266

  -266

  -266

  -266

  Vækst- og Udviklingsudv.

  196

  200

  200

  200

  200

  Beredskabskommission

  -32

  -6

  -6

  -6

  -6

  Social- og Sundhedsudv. – Aktivitetsb. medfin.

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  -589

  -580

  -578

  -697

  -818

  Arbejdsm. udv. - ovf. udg.

  -1.357

  -642

  -642

  -521

  -400

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  -28.430

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -28.430

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, omfatter primært:

  • 28,430 mio. kr. som følge af bruttoficering af rådighedsbeløbet til Aabenraa Midtbyplan. Ændring af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet er medtaget i anlægssagen.
  • 10,492 mio. kr. vedrørende nedjustering af P/L, idet lønstigningerne har været lidt lavere end forventet, hvilket fordeles på de stående udvalg.
  • 3,991 mio. kr. i forbindelse med et lavere skattetilskud end forudsat i f.m. budgetlægningen. Mindreindtægten finansieres af momsrefusion (2,365 mio. kr.), Puljen vedr. indkøb/udbud (0,926 mio. kr.) og IT systemaftaler (0,7 mio. kr.).
  • 0,589 mio. kr., der omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. budget til Støttekontaktpersoner og midlertidig boligplacering af flygtninge.
  • Samt en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

  Netto sker der omplacering af 0,320 mio. kr. til serviceudgifter i 2015.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2015 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2016 – 2019 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om en negativ tillægsbevilling på 28,430 mio. kr. (indtægt vedr. låneoptag) i 2015, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen, Gert Nordklitgaard og Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32431, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På skattefinansierede anlæg søges der om en tillægsbevilling på 28,799 mio. kr., der formelt finansieres via kassen i 2015. Reelt finansieres anlæggene via låneoptagelse og omplacering fra drift til anlæg, jf. andre sager på dagsordenen.

  Ansøgningerne omfatter bl.a.:

  • 28,430 mio. kr. i tillægsbevillingsansøgning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, i forbindelse med ”bruttoficering” af anlægsprojektet vedrørende Aabenraa Midtbyplan, som finansieres via tilsvarende negativ tillægsbevilling, i forbindelse med låneoptag i sideløbende sag (netto 0).
  • 0,505 mio. kr. som Økonomiudvalget søger omplaceret fra projekt ”Aflevering af elektroniske arkivalier” til projekt ”Digitalisering af kanalstrategi”.
  • 0,441 mio. kr. i tillægsbevillingsansøgning fra Børn- og Uddannelsesudvalget, i forbindelse med merforbrug på 2 anlægsprojekter, som finansieres via tilsvarende negativ tillægsbevilling til udvalgets driftsbudget i sideløbende sag (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter. Herudover er vedhæftet en ajourført betalingsplansoversigt for 2015.

  I henhold til den vedhæftede betalingsplansoversigt er bruttoanlægsforbruget i 2015 opgjort til at komme op på ca. 200 mio. kr. (ekskl. jordforsyning og ekskl. indtægter).

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2015

  RK i 2016

  RK i 2017

  RK i 2018

  RK i 2019

  Økonomiudvalg

  -59

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  441

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -13

  0

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudv.

  28.430

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  28.799

  0

  0

  0

  0

  Jordfors. – Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  28.799

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2015 på i alt 28,799 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at betalingsplansoversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen, Gert Nordklitgaard og Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13503, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal årsrapport 2014 for Aabenraa Havn godkendes og vederlag til havnebestyrelsen skal ligeledes godkendes årligt.

  Årets nettoomsætning var på 27 mio. kr., årets driftsresultat er på 2,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. over det oprindelige budgetterede beløb.

  Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 218,3 mio. kr.

  BDO Kommunernes revision har revideret regnskabet, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Havnebestyrelsen har den 28. april 2015 godkendt årsrapporten og taget revisionsprotokollen til efterretning.

  Vederlag

  Byrådet fastsætter hvert år, hvordan havnebestyrelsen skal vederlægges. Havnebestyrelsen foreslår, at der ikke indstilles ændringer af vederlag, men at det sker ved næste valg.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at årsrapporten 2014 godkendes, og

  at revisionsprotokol vedr. årsrapport 2014 tages til efterretning, og

  at vederlag forbliver uændret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1679, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt høringsmateriale vedr. en ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft med virkning fra 1. juni 2015.

  Der er afsat en pulje til økonomisk kompensation til de kommuner, der har udgifter til færgefart, og i det modtagne materiale fremgår, at puljen er fordelt, således at Aabenraa Kommune modtager 0,096 mio. kr. i 2015 og 0,168 mio. kr. i 2016.

  Det er op til kommunerne at vedtage takstreduktioner, således at bekendtgørelsen udmøntes med virkning fra 1. juni 2015. Reduktionerne skal foretages forholdsmæssigt på alle de relevante godsbefordringstakster.

  Beregningsgrundlag er baseret på overfartslederens manuelt udarbejdede statistik over omsætning 2014, fordelt på de forskellige kategorier. Der er ifm. udarbejdelsen af kalkulen foretaget en fordeling af hhv. personbiler under 3.500 kg samt anhængere, idet godstransport-andelen heraf alene vedrører køretøjer og anhængere, der er registreret til erhvervsmæssig anvendelse.

  I forbindelse med omlægningen ændres vilkårene for godstransport, således at chauffører i erhvervskøretøjer (i praksis kun lastbiler) ikke skal købe en persontransportbillet.

  De økonomiske konsekvenser af takstændringerne har ikke kun konsekvenser for indtægtssiden. Takstændringer kan medføre en ændret adfærd, hvilket kan påvirke udgiftssiden.

  Der er en forventning om, at en nedsættelse af taksten for godstransport kan øge efterspørgslen efter ”oprydningssejladser”, hvilket er betegnelsen for ekstrasejladser, uden beregning, for at øboerne ikke skal vente på transport. Sejladserne gennemføres, hvis den ordinære afgang er overbooket, og der betales ikke andet end den ordinære færgetakst, for at komme med på oprydningssejladsen.

  Det anbefales, at der samtidig med takstreduktionen, indføres et serviceniveau der fastlægges til, at overfarten har ret til at foretage ”oprydningssejlads” på en af de næstfølgende to ordinære sejladser.

  Dermed minimeres sandsynligheden for, at overfarten påføres ekstraomkostninger. Skulle der i enkelte tilfælde være behov for en akut overførsel, løses dette ved at der købes en ekstratur, som i dagtimerne koster 171 kr. (taksten er ikke momsbelagt).

  Færgeoverfarten er momsregistreret og der hjemtages moms af driftsudgifterne til den erhvervsmæssige andel. Når taksterne for erhvervsmæssig befordring nedsættes, reduceres grundlaget for momsfradrag på driftsudgifterne. Det indebærer, at en større andel af udgifterne fremover afholdes inkl. moms, hvorfor driftsudgifterne øges ift. det nuværende niveau.

  Derudover betales der i dag lønsumsafgift af den ikke-erhvervsmæssige andel. Idet den erhvervsmæssige andel reduceres pga. takstændringen, øges grundlaget for at beregne lønsumsafgift.

  Sammenfattende:

  • Takstændringen medfører faldende omsætning
  • Størrelsen af den moms, der kan hjemtages, bliver reduceret
  • Grundlaget for beregning af lønsumsafgift øges, hvorved udgiften til lønsumsafgiften øges.

  På baggrund af aktivitetstallene fra 2014, er der foretaget en beregning af en forholdsmæssig udmøntning af reduktionen på godsbefordringstaksterne. I beregningen indgår de afledte økonomiske konsekvenser for momsrefusion og lønsumsafgift.

  Taksterne vedr. godsbefordring er i beregningen reduceret med 60%. Der skal hertil bemærkes, at der indføres en takst for erhvervskøretøjer under 3.500 kg samt en takst for erhvervsanhængere.

  Forslag til nye takster fremgår af konklusionen i vedhæftede notat.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen finansieres via et øget tilskud til kommunerne.

  De bevillingsmæssige korrektioner indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at takstændringen med virkning fra 1. juni 2015 godkendes,

  at serviceniveauet vedr. ”oprydningssejlads” fastsættes som beskrevet i notatet, og

  at de bevillingsmæssige korrektioner indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2015. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  1.og 3. at anbefales godkendt.

  2. at – besluttet at serviceniveauet for ”oprydningssejlads” bibeholdes og der foretages en evaluering af de økonomiske konsekvenser i december 2015.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30289, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv arbejder sammen med bygherre- og totalrådgiver i øjeblikket med at færdiggøre projekt og udbudsmateriale vedrørende multiarena, foyer og nyt idrætscenter ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Projektet forventes udbudt i EU-licitation i løbet af sommeren og byggeriet påbegyndes i september i år.

  Ved Bedømmelsesudvalgets valg af projekt blev der gjort opmærksom på, at Hjelmallé skulle omlægges på en del af strækningen, herunder de mange forsyninger, m.v., idet multiarenaens nordlige del inddrager en del af Hjelmallé.

  Den samlede anlægsøkonomi til etablering af multiarena og ombygning af eksisterende bygning udgør 76,4 mio. kr.

  At fritlægge areal til byggefelt samt omlægge vejføringen medfører omkostninger til bl.a. ledningsomlægning og tilslutninger, nedbrydning af enkelte bygninger, eventuelt blødbundsudskiftninger.

  Der er placeret en del ledninger på arealet, som alle har tinglyst deklarationer som medfører, at Aabenraa Kommune ved flytning af ledningerne skal bekoste udgifterne. Ledningerne flyttes som udgangspunkt til vejareal, hvor de som andre ledninger kan underlægges ”gæsteprincippet”. Gæsteprincippet er betegnelsen for det regelgrundlag under hvilke ledninger – uden betaling – kan placeres i vejareal.

  Ifølge rådgivers foreløbige beregninger forventes udgiften til omlægning af Hjelmallé at udgøre ca. 4,5 mio. kr., som der ikke er taget højde for i det afsatte anlægsbeløb til multiarena og nyt idrætscenter. Det forventes, at 2/3 af bevillingen afholdes i 2015.

  Overslag på omlægning af Hjelmallé

  i hele tusinder

  Anlægsudgift

  3.200

  Rådgivning

  500

  Fjernelse af bygninger

  200

  Omlægninger af ledninger

  200

  Uforudsete udgifter

  400

  I alt

  4.500

  For at kunne påbegynde selve byggeriet af multiarena umiddelbart efter sommeren er det nødvendigt at flytte en del af Hjelmallé allerede nu. Derfor har projektet behov for, at der bevilliges en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb allerede nu for at kunne påbegynde vejarbejdet.

  Det endelige projekt vedrørende omlægning af Hjelmallé færdiggøres efter godkendelse af lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 80, Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, har været i høring i perioden 4. februar til 1. april 2015 og forventes godkendt i byrådet i maj.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 ikke afsat et rådighedsbeløb til anlæggelse af en ny vej i forbindelse med udbygning af Multiarenaen.

  Det anbefales, at der i 2015 afsættes en rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Der foreslås følgende finansieringsmodeller:

  1. at rådighedsbeløbet finansieres af de driftspuljemidler, der er afsat under Økonomiudvalget, med 1 mio. kr. i 2015 og ved en overførsel af 3,5 mio. kr. fra puljen i 2016 til budget 2015. Der resterer således en restpulje i 2016 på 0,5 mio. kr.

  2. at rådighedsbeløbet finansieres af den ekstraordinære anlægspulje på 25 mio. kr. i budget 2016, som byrådet besluttede på mødet den 29. april, ved en fremrykning af 4,5 mio. kr. til 2015, hvorefter der vil resterer 20,5 mio. kr. til byrådet prioritering til budgetseminaret.

  3. at rådighedsbeløbet finansieres af en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder indtægter fra grundsalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlæg af ny vej ved Multiarena i 2015,

  at finansiering af rådighedsbeløbet sker ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling under økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder bl.a. fra indtægter fra grundsalg (forslag 3), og

  at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2015 til projekt ny vej ved Multiarena Aabenraa.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt, idet 29 stemte for – V, O, S, C og A.

  Imod stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø).

  1 undlod at stemme – Michael Christensen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/47982, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 35 - Centerområde og boliger ved Stegholt, Aabenraa og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. januar 2015 til den 11. marts 2015.

  Lokalplan nr. 35 giver mulighed for, at opføre en boligbebyggelse øst for Stegholt i op til 7 etager og etablere en dagligvarebutik vest for Stegholt på op til 1.500 m². Dette er et led i en sidestilling af butiksmulighederne ved Stegholt med området ved Langebro, hvor der tidligere er udarbejdet lokalplaner, som ændrer den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 850 m² til 1.500 m² og 3.000 m².

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der et høringssvar. Høringsvaret vedrører trafiksikkerheden ved lyskrydset Tøndervej/Stegholt, på baggrund af trafiktal oplyst i miljørapporten. Endvidere finder man, at der ikke er behov for flere dagligvarebutikker ved Tøndervej, og at butiksstørrelse bør fastholdes på 850 m² som i nuværende Lokalplan M106.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, at lokalplanen vedtages uden ændringer, men at der på baggrund af en vurdering af de reelle trafiktal ved dagligvarebutikker foretages en mindre ændring i miljørapporten.

  Planmæssige forhold

  Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som har været offentliggjort sammen med Forslag til Lokalplan nr. 35.

  Rammeområderne er ændret, så de dels stemmer overens med de faktiske forhold og med den ønskede udvikling i området. Der er udlagt et område 1.1.229.M til boligformål og lettere erhverv og et område 1.1.230.E til erhvervsformål. Rammeområde 1.041.C til centerformål er indskrænket i forbindelse med udlæg af rammeområde 1.229.M.

  Ændringerne indarbejdes ligeledes i Kommuneplan 2015, som forventes vedtaget senere.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i indstillingsnotat af 15. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen og Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6200, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 80 Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej, Aabenraa har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 4. februar 2015 til den 1. april 2015.

  Lokalplan nr. 80 giver mulighed for udvidelse af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, herunder mulighed for at opføre Multiarena Aabenraa. Derudover fastlægger lokalplanen placeringen af veje og stiforløb samt fastsætter bygningsregulerende bestemmelser for boligbebyggelsen langs Hjelmallé.

  Der var orienteringsmøde med beboerne på Hjelmallé i februar 2015 og et offentligt borgermøde den 24. marts 2015.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der 3 høringssvar. Høringssvarene giver kun anledning til mindre ændringer og justeringer af lokalplanen. Høringssvarene omhandlede vej- og trafikforhold, byggeriet af Multiarenaen og indretning af arealerne omkring denne, bevaring af Poppelalleen ved Mølleåen og de bygningsregulerende bestemmelser for boligbebyggelsen, herunder bevaringskravene. Derudover stillede Naturstyrelsen krav om udarbejdelse af en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for, at inddrage et kystnært areal i landzone til byzone.

  Kultur, Miljø & Erhverv har forslag til præcisering af anvendelsesbestemmelserne.

  Forvaltningen indstiller, at Lokalplan nr. 80 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 24. april 2015.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af rammeområde 1.1.46.F -Dyrskueplads – idrætshaller og rammeområde 1.1.44.B – Hjelmallé.

  Den del af lokalplanområdet som er beliggende i landzone overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80. Ved overførsel til byzone opnås en forenkling af sagsbehandlingen, idet der ikke længere skal gives landzonetilladelse ved enhver ændring i området.

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80 aflyses Lokalplan M111, vedtaget af Aabenraa Byråd den 28. oktober 2004.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 80 Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej, Aabenraa vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 24. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen og Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 82 – Område mellem Nygade og Lavgade, Aabenraa, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 4. marts 2015 til 29. april 2015.

  Lokalplan nr. 82 giver mulighed for, at udvide VUC i Nygade, herunder at sammenbygge den nuværende skolebygning ved Højgade med de undervisningslokaler, der er ved at blive indrettet i den gamle glødelampefabrik mellem Nygade og Lavgadeparken. Det er endvidere lokalplanens formål, at sikre, at Lavgadeparken bevares, herunder at de største træer i parken bevares.

  I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 4 høringssvar (se bilag). Desuden har Kultur, Miljø & Erhverv et ændringsforslag vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Høringssvarene giver kun anledning til mindre ændringer.

  Planmæssige forhold

  Med den endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 82 aflyses Lokalplan nr. 59, vedtaget af Aabenraa Byråd den 18. december 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 82 - Område mellem Nygade og Lavgade, Aabenraa vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 29. april 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24144, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønske om udvikling af området vest for Lyren ved E45 i Padborg til udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomheden ønsker, at udvide mod øst og anvende dette areal til udstillingsplads/parkering.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet den 5. februar 2015, punkt 21.

  Lokalplanområdet består af udvidelsen mod øst samt to eksisterende virksomheders arealer mod vest. Disse indgår i lokalplanen, da de har tilsvarende anvendelse og er omfattet af to forskellige lokalplaner, som ikke er sammenfaldende med ejendomsgrænserne.

  Formålet med lokalplanen er således, at fastsætte ensartede bestemmelser for hele området. Overordnet overføres anvendelsesbestemmelserne fra de to lokalplaner for den vestligste del af lokalplanområdet til hele området. Dermed muliggør lokalplanen den ønskede udvidelse af virksomheden med etablering af udstillingsplads/parkering i den østlige del af området.

  Lokalplanen er screenet efter Miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Planmæssige forhold

  Matrikel 717c og 717b ligger i rammeområde 3.1.042.E Lyren.

  Forvaltningen har vurderet, at dette rammeområdes anvendelsesbestemmelser strider imod den ønskede anvendelse af matr. 717c. Derfor udvides det tilstødende rammeområde 3.1.041.E via Forslag til kommuneplantillæg 50 til, at inkludere matr. 717c og 717b. Den resterende del af lokalplanområdet ligger pt. i rammeområde 3.1.041.E. Således kan hele lokalplanområdet benyttes til transport, spedition, lager, produktion, engros, servicevirksomheder og lign. Bestemmelserne i rammeområde 3.1.041.E ændres ikke.

  Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1/100, 1/73 og 1/73-1. Lokalplan 1/100 og 1/73 aflyses inden for Lokalplan nr. 84s områdeafgrænsning ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84. Lokalplan 1/73-1 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84.

  Lokalplanområdet er ligeledes omfattet af Helhedsplan for Padborg erhvervsområde.

  I helhedsplanen er lokalplanområdet en del af det område, som benævnes "Porten". ”Porten” skal være et flot og servicerende ankomstområde, der byder velkommen til turister, chauffører og ansatte i Padborg Erhvervsområde.

  Området er Padborg Erhvervsområdes ansigt udadtil og indeholder attraktive placeringsmuligheder for større virksomhedsdomiciler etc.

  Helhedsplanen beskriver hvorledes dette område bør have en høj koncentration af virksomheder og bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Helhedsplanen er ikke juridisk bindende.

  Lokalplan nr. 84 er delvist i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 84 - Erhverv ved Lyren, Bov sendes i offentlig høring i 8 uger,
  at Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
  at beslutningen om ikke at lave miljøvurdering offentliggøres sammen med Forslag til Lokalplan 84.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Kåre Solhøj Dahle deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10619, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om godkendelse af et projektforslag til færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby.

  Baggrund og status

  I 2007 blev første del, 40 meter, af Margrethegårdsvej udbygget. Formålet med udbygningen var på det tidspunkt, at sikre en god vejforbindelse til den kommende byggemodning øst for vejen.

  Boligområdet er nu udbygget. Den resterende del af stamvejen Margrethegårdsvej henligger som en ældre vej med et vejprofil på 3,5 meter uden kantsten og vejafvanding. Herved fremstår vejen som ufærdig.

  Byggemodningsaktivitet

  Vej

  Hele vejstrækningen, på den resterende del af stamvejen på Margrethegårdsvej, er 110 meter. Det foreslåede anlægsarbejde beror på, at vejen anlægges med 6 meter kørebane, vejafvanding, kantsten og fortov i den vestlige side, det vil sige 10 meter udlæg.

  Sti

  Mellem Margrethegårdsvej og plejehjemmet i Løjt er der en trampesti, som er knap 100 meter lang. Denne trampesti benyttes bl.a. af skolebørn til og fra skole. Trampestien står under vand i årets våde perioder. Der etableres dræn langs stien samt denne hæves en smule i grus, for at minimere vandgenerne.

  Planmæssige forhold

  I medfør af lokalplanen forudsættes den aktuelle vejstrækning udlægges i en bredde på 10 meter med en kørebanebredde på 6 meter og fortov.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde samt jordbrugsområde, og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Løjt Kirkeby.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen skal kommunen forestå vedligeholdelsen af den foreslåede udbyggede vej.

  Øvrige veje, stier og græsarealer i lokalplanområdet overdrages til grundejerforeningen i området, som forestår al drift af udstyr, herunder ren- og vedligeholdelse af udstyret.

  Anlægsudgiften til færdiggørelsen af 110 meter vej, anslås til 0,92 mio. kr.

  Anlægsudgiften til dræning og påfyldning af grus på trampestien, anslås til 0,007 mio. kr.

  Der er i investeringsplanen for 2015 - 2018 ikke afsat særskilte midler til færdiggørelse af Margrethegårdsvej.

  Der er på investeringsplanen afsat 1,75 mio. kr. i 2015 til Langhus (tidligere vest for Lergård).

  Det foreslås, at disse midler anvendes til færdiggørelse af Margrethegårdsvej med den begrundelse, at beholdningen af parcelhusgrunde på Langhus for nuværende vurderes at være tilstrækkelig for 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park årligt tilføres 0,014 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at projektering og overslag godkendes,

  at stamvejen udbygges og der etableres fortov og gadebelysning, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,927 mio. kr. til ”Færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby” og dræning og påfyldning af grus på trampesti fra Margrethegårdsvej til plejehjemmet i Løjt Kirkeby. Bevillingen finansieres med 0,927 mio. kr. afsat på investeringsplanen i 2015 til projektet ”Langhus (tidligere Vest for Lergård).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Kåre Solhøj Dahle og Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11567, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Som led i Vækstplan DK, har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på 400 mio. kr. i alt til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3000 indbyggere og landdistrikter.

  Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Aabenraa Kommune har fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014, som har fundet anvendelse i landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa og Rødekro.

  Puljen til landsbyfornyelse 2015 følger Byfornyelseslovens nye vejledning og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i de kommende to år.

  Følgende nævnes nogle væsentlige ændringer i den ny vejledning:

  • Forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger – procent tilskudssatser er generelt hævet.
  • Boliger opført før 1960 er nu omfattet af lovens anvendelsesområde.

  Prioritering

  Byrådet har for 2014-puljen truffet beslutning om, at yde støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

  1. Nedrivning af nedslidte boliger
  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger
  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes, at være bevaringsværdige
  6. Istandsættelse af forsamlingshuse
  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger
  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme, med henblik på istandsættelse.

  Samme prioritering danner baggrund for anvendelsen af puljen for 2015.

  Der er udarbejdet ansøgningsskemaer, med indhentning af relevante oplysninger vedr. projektet og ejerens økonomi, herunder krav til projektmateriale, budget, tidsplan m.v., som er let tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Indsatser

  Kultur, Miljø & Erhverv vil gerne løfte opgaven til et niveau, hvor kommunen sammen med interesserede landsbyråd, kvalificerer og koordinerer kommunens muligheder for bl.a. opkøb og forskønnelse.

  Da puljens udmøntning er basseret på frivillige aftaler, kræver det en ekstra indsats, at håndtere henvendelser fra tredje part og her kan landsbyrådenes bidrag være en gevinst. Ordningen med tilknyttet konsulentydelse fortsættes i arbejdet med puljen for 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering.

  Der er i budget 2015 i investeringsoversigten afsat i alt 6,8 mio. kr. idet der er forudsat en statslig medfinansiering på 4,1 mio. kr., svarende til 60%.

  For 2015-puljen øremærkes jf. tidligere beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget 200.000 kr. af den kommunale andel til konsulentydelser.

  Den kommunale andel udgør 2,7 mio. kr.

  Finansiering af en konsulent kan alene trækkes af kommunens andel og vil medføre en tilsvarende reduktion af statslige tilskud.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra puljen til Landsbyfornyelse 2015, yder støtte til de ovenfor 8 nævnte aktiviteter i den angivne prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler,

  at forvaltningen bemyndiges til, at administrere ordningen indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. projekt,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015, og
  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Christian Gramstrup Lauridsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der har i 2011-2013 været afsat anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde, og i 2014 0,5 mio. kr.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution, og der er pt. oprettet 119 småbørnspladser fordelt på 12 institutioner.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

  Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Christian Gramstrup Lauridsen og Michael Christensen deltog ikke i sagens

  behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles ”Tilsynspolitik 2015” efter servicelovens bestemmelser med henblik på Byrådets endelige godkendelse. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2015” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af; personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud. Tilsynsmodellen er udarbejdet med udgangspunkt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for socialtilsyn.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Selvstændighed & Relationer, Metoder & Dokumentation, Tryghed & Medbestemmelse, Ledelse & Kompetencer og Fysiske rammer.

  Social- & Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Tilsynsfokus 2015

  På baggrund af årsredegørelsen for tilsynene i 2014 har tilsynet defineret følgende tilsynsfokus for 2015:

  - Hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?

  Tilsynsfokus 2015 vil blive afviklet som en selvstændig undersøgelse på udvalgte borgere og leverandører.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2015” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1375, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2015 blev principgodkendt forslag om etablering af akutfunktion. Endvidere blev det besluttet at sagen høres i Seniorrådet og kvalificeres i regi af det Kommunalt Lægelige Udvalg forud for endelig beslutning.

  Opgavefordelingen på sundhedsområdet er under forandring som konsekvens af flere faktorer: Samfundsudviklingen med flere ældre, flere kronisk syge borgere og nedsat funktionsevne samt nye behandlingsmetoder, ny teknologi, kortere indlæggelsestider, etablering af akutmodtagelser på de nye sygehuse og øget ambulant behandling.

  For at udvise rettidigt omhu i forhold til forandringerne anbefaler forvaltningen, at der i Aabenraa Kommune ligesom i 72 % af landets øvrige kommuner oprettes en akutfunktion. Den skal gøre kommunen klar til at håndtere mere komplekse forebyggende, pleje- og behandlingsmæssige opgaver.

  Målgruppen er primært ældre borgere, hvor kendt eller ukendt sygdom betyder et pludseligt fald i funktionsevne, der kan imødegås i eget hjem eller på en akutplads. Den typiske borger i målgruppen forventes at være en svækket, ældre borger med et dårligt netværk, der har vanskeligt ved at være hjemme alene. Udover bistand til borgere med sygdomme i urinvejene vil der særligt være fokus på borgere med blærebetændelse, lungebetændelse, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), dehydrering, underernæring, svimmelhed, forstoppelse og borgere med behov for smertelindring.

  På baggrund af anbefalingerne fra KL om udvikling af kommunale akuttilbud, konkrete erfaringer fra andre kommuner og evaluering af Projekt ACCESS anbefales det, at akutfunktionen består af et akutteam af sygeplejersker, der kan hjælpe borgeren hjemme, og to akutpladser. Der er behov for begge dele, idet en del af målgruppen vil have vanskeligt ved at være alene hjemme mellem akutteamets besøg pga. manglende netværk. Derfor vil nogle borgere have behov for at komme på en kommunal akutplads som alternativ til indlæggelse.

  Akutfunktionen organiseres under Sygeplejen, herunder ledelsesmæssigt. Den foreslås placeret på Special- og Rehabiliteringscenteret og bidrager derved til udviklingen og kvalificeringen af den specialiserede indsats og rehabiliterende tilgang på pleje- og sundhedsområdet. Akutfunktionen vil varetage opgaver som intravenøs administration af væske, ernæring og medicin samt opgaver i forhold til borgere med sygdomme i urinvejene. En væsentlig opgave er ”second opinion”, som består i, at akutfunktionen altid kontaktes ved usikkerhed om behov for en sygehusindlæggelse. Derudover skal akutfunktionen medvirke til at opkvalificere andet kommunalt pleje- og sundhedspersonale samt til at styrke samarbejdet med almen praksis og Sygehus Sønderjylland.

  Akutfunktionen har til formål at:

  • Forebygge unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser
  • Tilbyde opfølgende kompleks sygepleje og behandlingsindsats efter ordination fra læge
  • Forebygge problemer ved at kvalificere dialogen ved sektorovergange og indledende (initial) behandling
  • Udbygge det borgernære sundhedstilbud ved akut opstået pleje- og behandlingsbehov
  • Bidrage til og kvalificere kommunens tidlige opsporing, herunder udvikle det kommunale pleje- og sundhedsområde
  • Sikre borgerne i kommunen en mulighed for at være længst muligt i eget hjem på en forsvarlig og tryg måde
  • Sikre helhed i pleje og behandling og herved øge tryghed for den enkelte borger under sygdoms-, pleje-og behandlingsforløb.
  • Medvirke til at borgere kan blive i eget hjem længst muligt og derved understøtte kommunens rehabiliterende indsats
  • Løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne på pleje- og sundhedsområdet.

  For at sikre en effektiv udnyttelse af akutfunktionen er et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Aabenraa Kommune nødvendigt.

  En vigtig erfaring fra de kommuner, der allerede nu har etableret en akutfunktion, er, at det er vigtigt, at man fra starten ikke lægger sig 100 % fast på hvilke opgaver, akutfunktionen skal varetage. Erfaringerne fra andre kommuner tilsiger, at det dels giver mening at tilpasse akutfunktionen i takt med udviklingen i samarbejdet med praktiserende læger og lokalt sygehuset. Dels tilpasse til den organisatoriske sammenhæng i kommunen, som akutfunktionen skal indgå i. Derfor anbefales det, at akutfunktionen etableres i en tre-årig forsøgsperiode, så der er mulighed for dynamisk at udvikle funktionen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til akutfunktionen består dels af udgifter forbundet med akutteamet og med de foreslåede to akutpladser:

  De samlede udgifter til akutfunktionen forventes i 2015 at udgøre 1,260 mio. kr. og fra 2016 3,347 mio. kr. årligt.

  Midlerne i Social- og Sundhedsudvalgets regi er for 2015, i alt 5,422 mio. kr., som er disponeret.

  Hertil kommer at der for 2015 er afsat yderligere 1,560 mio. kr. årligt til løft af sundhedsområdet.

  Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget og søges budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalget.

  I 2015 foreslås udgifterne på 1,260 mio. kr. til akutfunktionen finansieret via de 1,560 mio. kr., som er afsat som en pulje under Økonomiudvalget og fra 2016 finansieres de årlige udgifter på 3,347 mio. kr. via sundhedsmidlerne.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 28. april 2015:

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om en akutfunktion, når de fysiske forhold hertil vel at mærke er til stede.

  Akutfunktionen vil kunne styrke forebyggelsen, når det gælder den primære forebyggelse– især for ældre medborgere – og tillige såvel den sekundære som den tertiære forebyggelse.

  I det hele taget kan Seniorrådet kun være enig i de anførte formål for akutinstitutionen, hvorfor vi kan anbefale forslaget”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der fra 2015 budgetomplaceres 1,560 mio. kr. årligt fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget til finansiering af akutfunktion i 2015, og

  at finansieringen på 3,347 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover sker via sundhedsmidlerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2015

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7844, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Frits Hendriksen, Foldingbrovej 4, Rødekro har fremsendt følgende spørgsmål med mail af 12. maj 2015:

  ”Citat fra TVsyd"s hjemmeside´, den 07. 05. 2015

  Citat begynd- "Vi har lyttet til de bekymrede naboers indsigelser, og derfor er vi enige om at tage 7 af områderne helt ud af planen. Men vi ønsker stadigvæk mulighed for at rejse vindmøller i Aabenraa Kommune, og da vi samtidig er lydhøre over for naboernes bekymringer, vil vi bearbejde nogle af de tilbageværende 5 områder.

  Og vi stiller ikke møller op, inden vi kender resultatet af den undersøgelse af, om vindmøllestøj giver helbredsskader, som Kræftens Bekæmpelse sammen med flere ministerier står for at gennemføre, pointerer Philip Tietje, der er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget." Citat slut

  Spørgsmål:

  Hvornår er Vækst- og udviklingsudvalget begyndt at opsætte vindmøller i Aabenraa Kommune?

  Hvem er "vi"?”

  Beslutning Byrådet den 27-05-2015

  -

  Christian Panbo deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13122, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI