Beslutningsprotokol

onsdag den 24. juni 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Thomas Juhl.
Christian Panbo deltog ikke i punkterne 123 - 129.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17000, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  SF og Enhedslisten har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 10. juni 2015 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Adgang til at hæve grundskyld og indføre dækningsbidrag.

  Forslag:

  SF og Enhedslisten foreslår:

  At Aabenraa Kommune ansøger om at komme i betragtning til at hæve grundskyldspromille for 2016 til 22 promille.

  At Aabenraa Kommune ansøger om at komme i betragtning indføre dækningsbidrag for erhvervsejendomme for 2016 på 2 promille.

  Begrundelse:

  I forlængelse af udmelding fra økonomiudvalget om, at der for 2016 skal udarbejdes et beredskabs katalog på 40 mio. kr. foreslår SF og Enhedslisten, at Aabenraa kommune også får mulighed for at optimerer sine indtægter. Dette kan ske gennem en hævelse af grundskyldspromille til 22, der vil give ca. 26 millioner og et dækningsbidrag på 2 promille på erhvervsejendomme, der vil give ca. 6 millioner.

  Der vil på denne måde blive skabt mulighed for, at Aabenraa kommune har mulighed for at fastholde stort set det samme serviceniveau i 2016.”

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  1. at ikke godkendt, idet 10 stemte for (A, F og Ø) og 20 stemte imod (V, O, S og C).
  2. at ikke godkendt, idet 2 stemte for (F og Ø) og 28 stemte imod (A, V, O, S og C).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17056, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti (undtaget Jette Julius Kristiansen) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 16. juni 2015 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Aabenraa Kommune har fokus på sundhed og trivsel for både borgere og medarbejdere. Derfor har kommunen også en fast, men yderst fair, rygepolitik overfor dens medarbejdere. Kommunen ønsker som udgangspunkt ikke rygning i arbejdstiden.

  Følgende tekster er taget fra Kommunens politik for røgfri miljøer (se bilag): ”…Kommunen har et ønske om, at der ikke ryges i arbejdstiden, og bakker derfor op om alle tiltag der kan minimere medarbejderes og borgeres kontakt med tobaksrøg…” ”…Rygepolitikken skal understøtte den overordnede personalepolitik, herunder bidrage til at skabe sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser…” ”..Formålet med en røgfri arbejdsplads er at sikre, at alle ansatte i Aabenraa Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø, uden de gener, og reelle sundhedsfare, der er ved passiv rygning…” ”…Rygning bør ikke ske i arbejdstiden eller begrænses i væsentligt omfang….”

  Rygepolitikken muliggør dog rygning i arbejdstiden, bl.a. med følgende hensyn (dog ikke på kommunens skoler hvor der er totalt rygeforbud på matriklerne).

  - Der må ikke ryges i kommunens bygninger.

  - Rygning på matriklerne ”Rådhuset” (Skelbækvej) i Aabenraa er kun tilladt ved bagindgang (containerpladsen), på ”Rådhuset i Tinglev” i Atriumgården, og på ”Jobcentret i Kallemosen” i cykelskuret.

  Disse regler gælder for alle personer der færdes hos Kommunen (både medarbejdere, gæster og politikere). Dog er der på Rådhuset i Aabenraa én undtagelse, som primært er til for at tilgodese lokalpolitikere;

  - Det er tilladt for mødedeltagere og tilhørere i forbindelse med politiske møder, at ryge på svalegangen udenfor Byrådsalen på Rådhuset i aabenraa.

  Denne undtagelse giver politikere, mødedeltagere og tilhørere, en forskelsbehandling i forhold rygepolitikken der håndhæves for medarbejderne dagligt.

  Ligeledes er det generelle rygeforbud, samt henvisning til rygeområdet, ikke skiltet særligt godt, så der opstår derfor situationer hvor både gæster og politikere ryger på trapper, foran indgangene og på altanerne, imens de ansatte må ryge på de dertil anviste steder.

  Det særlige er, at hvor medarbejdere der overtræder reglerne, risikerer påtale og i yderste instans at miste jobbet, så er der p.t. ingen sanktioner overfor gæster og mødedeltagere der bryder reglerne. Vi foreslår at kommunen sørger for at gøre en ekstra indsats for at undgå rygning på matriklen, specielt ved indgang/trapper, ved påtale. Vi foreslår samtidigt at det skal være muligt for kommunen at sanktionere de der fortsætter overtrædelsen, med bortvisning fra stedet.

  Vi finder det ironisk at medarbejderne skal passe på, og udvise respekt for hinanden i forhold til rygning, imens gæster og politikere sørger for at de selvsamme medarbejdere får en dosis æassiv rygning, med de gener (lugt) der måtte medfølge.

  Vi mener, som mange sikkert ved, at man som gæst bør efterfølge de gældende regler på de steder man måtte besøge, og vi mener også at man kunne forvente at politikere ville gå foran med et godt eksempel i kommunens overvejelser omkring sundhed og arbejdsmiljø, og derfor foreslår vi at man fjerner undtagelsen for rygning ved byrådssalen, og i øvrigt indskærper overfor politiske mødedeltagere at rygning kun må ske på det dertil anviste sted jf. reglerne. Det bør være ens for alle, først og fremmest ud fra ovenstående betragtninger, og herudover også fordi at det er en gene for ikke-rygere at skulle gå igennem tobaksrøg ved indgangene, sidde i lugten af tobaksrøg til byrådsmøder o.lign..

  Herudover mener vi at tiden er inde til at kommunen sætter handling bag sine fine intentioner omkring røgfrit arbejdsmiljø. Derfor foreslår vi at byrådet vedtager at samtlige af kommunens matrikler bliver gjort røgfrie fra 1. januar 2016, og at Aabenraa Kommune bliver røgfri arbejdsplads, med forbud mod rygning i arbejdstiden, fra 1. januar 2017. Det giver de rygende medarbejdere henholdsvis 6 og 18 måneder til at omstille sig i, og i perioden kan kommunen passende gøre en ekstra indsats med at promovere de i forvejen gode og gratis tilbud de har på rygeafvænning og rygestop.

  Indstilling

  Kåre Solhøj Dahle, Ejler Schütt, Christian G. Lauridsen og Hans Kristian Wollesen indstiller,

  at de særlige regler for rygning på svalegangen ved Byrådssalen, og evt. andre steder, ved politiske møder, for mødedeltagere og tilhørere, udgår. Mødedeltagere og tilhørere skal herefter rette sig efter de, for alle andre, gældende regler.

  at der, såfremt det ikke allerede er tilfældet, tildeles og skiltes med, rygeforbud på trapperne, ved indgangene, på altanerne og terrasser på Rådhuset (Skelbæk vej), Tinglev Midt og Kallemosen, såfremt det ikke allerede er sket. Der skal ligeledes opsættes en henvisning til de aktuelle rygeområder disse steder.

  at der åbnes op for sanktioner for gæster og mødedeltageres brud på reglerne for rygning. Det skal være muligt for kommunen at irettesætte ved overtrædelse, og bortvise ved gentagen overtrædelse.

  at byrådet vedtager et totalforbud for ansatte, gæster og politikere, mod rygning på alle kommunens matrikler pr. 1. januar 2016.

  at byrådet vedtager et totalforbud mod rygning i arbejdstiden for kommunens medarbejdere, med virkning pr. 1. januar 2017.”

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  1. og 2. at ikke godkendt, idet 4 stemte for (O) (undtaget Jette Julius Kristiansen – O). Imod stemte 26 (V, A, C, S, Ø, F og Jette Julius Kristiansen – O).
  1. – 5. at blev trukket.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12635, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2014 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på Byrådets møde den 25. marts 2015.

  Revisionen har den 30. april 2015 afgivet beretning nr. 9 om revision af det finansielle regnskab.

  Beretningen er udsendt til Byrådets medlemmer den 30. april 2015.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under kommunalbestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger som kan påvirke årsregnskabet, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  I forhold til vurderingen af kommunens økonomi, konkluderer revisionen at

  ”Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.”

  Ud over den finansielle revision udfører kommunens eksterne revision også en løbende forvaltningsrevision hvor det vurderes om Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

  I 2014 har revisionen til den løbende forvaltningsrevision udvalgt anvendelsen af kommunens fagsystemer til brug for sagsbehandlingen i Jobcenter og Borgerservice på det sociale område med statsrefusion.

  I den forbindelse konkluderer revisionen, at

  ”Der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for IT-anvendelsen. Kommunens ESDH-system Acadre anvendes som det foretrukne journal- og dokumenthåndteringssystem og for at understøtte sagsbehandlingen anvendes tillige forskellige KMD-fagsystemer.

  De enkelte journaler og den tilhørende dokumentation foreligger dog i flere forskellige systemer, hvilket ikke understøtter et samlet overblik over sagsforløbet i henholdsvis Jobcenter og Borgerservice.

  Det er revisionens opfattelse at der bør være én tilgang til en personsag, der giver et samlet overblik over borgerens sagsforløb.

  Med henblik på en optimering af forretningsgangene på området, er det revisionens anbefaling, at der bør ske en sammentænkning og bedre og mere optimal anvendelse af de valgte fag- og udbetalingssystemer med henblik på en mere systematisk og struktureret helhedsorienteret sagsgang på de enkelte sager.”

  Jobcenter og Borgerservice er p.t. i gang med at undersøge hvorledes der kan etableres eet sags overblik for en given borger i forhold til de eksisterende it-systemer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 9 for året 2014 godkendes, og

  at årsberetning for 2014 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedrørende regnskabsåret 2014.

  For forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har revisionsberetningen for 2014 ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Videreførte revisionsbemærkninger fra tidligere år anses for afsluttede.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område har der tidligere været afgivet bemærkninger flere år i træk i forhold til manglende journalisering i personsager. Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har arbejdet intensivt med at forbedre journaliseringen i personsagerne og er nu nået så langt med de interne processer, at de tidligere revisionsbemærkninger anses for afsluttede. 

  Revisionsberetningen indeholder enkelte kommentarer, som forvaltningen har redegjort for i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 8, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17105, Sagsinitialer: AHMT

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af aftalegrundlaget for Brand og Redning Sønderjylland.

  Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor der blandt andet var enighed om en reform på beredskabsområdet.

  Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder, overdragelse af mere specialiserede beredskabsopgaver fra staten til kommunerne samt et effektiviseringskrav.

  Inden 1. januar 2016 skal de nuværende 87 kommunale beredskaber være reduceret til max. 20 tværkommunale beredskaber.

  Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

  På det søndejyske Koordinationsudvalgsmøde den 26. januar 2015 blev det besluttet, at

  • de fire sønderjyske kommuners beredskab samordnes i et § 60 selskab pr. 1. januar 2016.
  • bestyrelsen sammensættes af de fire borgmestre samt yderligere et medlem fra de fire deltagende kommuners byråd - i alt 8 medlemmer.
  • Beredskabskommissionen udgøres af 17 medlemmer: 4 borgmestre, 4 byrådsmedlemmer (en fra hver deltagende kommune), politidirektøren, 8 medlemmer fra de frivillige - 2 fra hver kommune - hvoraf den ene fra hver kommune har stemmeret.
  • der nedsættes en administrativ styregruppe, der til koordinationsudvalgets møde i marts forelægger forslag til opgave- og rollefordeling mellem central og decentral løsning. Styregruppen præsenterer forskellige scenarier.
  • den administrative styregruppe udarbejder konkret oplæg til den fortsatte etablering af selskabet - heri indgår håndtering af de værdier, som kommunerne bringer ind i selskabet.
  • Koordinationsudvalgets anbefaling sendes i bred høring med frist til udgangen af marts 2015.

  Koordinationsudvalget anbefalede de fire sønderjyske byråd,

  • at der på byrådsmøderne i februar 2015 træffes principiel beslutning om etablering af et § 60 selskab til ikrafttræden den 1. januar 2016,
  • at byrådene udpeger borgmester og et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen, der bemyndiges til at sikre forberedelsen af § 60 selskabet - herunder rekruttering og ansættelse af beredskabschef for det fælles sønderjyske beredskab,
  • at politidirektøren inviteres til at deltage i forberedelsen af § 60 selskabet, og
  • at byrådene på deres møde i juni 2015 behandler og godkender den endelige selskabsdannelse

  Der er en række forhold der skal tages stilling til i forbindelse med etablering af et fælles sønderjysk beredskab organiseret som et § 60 selskab:

  • Åbningsbalance
  • Driftsbudget
  • Anlægsbudget
  • Finansiering
  • Hjemstedskommune
  • Formand
  • Logo

  Alle de nævnte forhold er nøje beskrevet i bilagene til dette dagsordenspunkt.

  Borgmestrene i Haderslev, Tønder og Aabenraa er enige om, at indstille aftalegrundlaget til godkendelse.

  For en god ordens skyld skal det nævnes, at beslutningerne vedrørende de ovenstående forhold alle sammenfattes og fastholdes i vedtægten for § 60 selskabet.

  Indstilling

  Borgmestrene i Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner indstiller,

  at aftalegrundlaget for Brand og Redning Sønderjylland godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14934, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremme området. Som en konsekvens heraf blev der ved årsskiftet 2014-15 indgået halvårlige kontrakter med henholdsvis Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og med Erhvervenes Hus Aabenraa. Begge kontrakter udløber 30. juni i år.

  Et oplæg til ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet i ét operatørhus har været drøftet med de erhvervsrelaterede foreninger og behandlet i Økonomiudvalget, senest den 17. marts i år.

  På denne baggrund har Vækst & Erhverv udarbejdet et udkast til flerårig aftale med én ekstern operatør om den samlede erhvervsfremmeindsats. Aftalen afløser virksomhedsaftalen for første halvår af 2015 med den selvejende institution Erhvervenes Hus Aabenraa, som forudsættes at tage det nye navn ”Business Aabenraa”.

  Aftalens afsæt er Aabenraa Kommunes sund vækst strategi og vækstplanen og omfatter ydelser og samarbejde på følgende områder:

  • Erhvervsudvikling
  • Erhvervsservice
  • Iværksætteri
  • Turisme og detailhandel
  • Events

  Som en del af aftalen for Business Aabenraa foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at Sund Vækst-puljen fremadrettet administreres af Business Aabenraa, herunder at kompetencen til at træffe beslutninger om arrangementer og tiltag tilknyttet Sund Vækst-puljen flyttes fra økonomiudvalget til bestyrelsen for Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækst-puljen vil stadig være gældende. Dog foreslås en justering af kriterierne for fordeling af Sund Vækst-puljen, således at det ikke kun er arrangementer og tiltag, der er nye, der kan ansøge puljen, men også arrangementet og tiltag, der kan profilere Aabenraa Kommune ud over kommunegrænsen, kan ansøge. Det gælder eksempelvis DHL Stafet og Aabenraa Bjergmaraton.

  Med hensyn til fysisk placering er det digitale velkomstcenter for turister under indretning i Det gamle Rådhus, Storegade 30 i Aabenraa med henblik på at åbne 1. juli i år. Det forventes, at Business Aabenraa også flytter til Det Gamle Rådhus, når der er indrettet passende lokaler til det.

  Økonomi og afledt drift

  Aftalen betyder, at der i perioden 1. juli til 31. december 2015 ydes et driftstilskud på 2,46 mio. kr. eksklusive moms og i resten af aftaleperioden frem til 31. december 2018 et årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. eksklusive moms.

  Høring/udtalelse

  Aftalen har været i høring hos Erhvervenes Hus Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa 1. juli 2015 – 31. december 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Økonomiudvalget anbefaler en principgodkendelse af aftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa 1. juli 2015 til 31. december 2018, men forudsætter at der kommer et vedtægtsforslag i 2015, samt at der indbygges en evaluering efter 1 år og eventpuljens anvendelse præciseres i 2015.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 27 stemte for (A, V, O, C og S undtaget Christian Panbo – A). Imod stemte 3 – Christian Panbo (A), Gert Nordklitgaard (Ø) og Michael Christensen (F).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38804, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker frigivelse af midler til registrering og håndtering af naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 på alle kommunale arealer  udbudt til salg samt kommunale arealer, som i kommuneplanen er udlagt til fremtidige bolig- og erhvervsområder.

  Baggrunden for ønsket er, at der ofte forekommer beskyttet natur (vandhuller, enge, moser m. fl.) på kommunale arealer. Beskyttede arealer må som udgangspunkt ikke ændres. Kommunen kan i visse tilfælde dispensere til at arealer må ændres (fjernes e. a.), men der forudsættes da etableret erstatningsnatur. Dispensationer kan af de klageberettigede påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Kommunen har en vejledende registrering af beskyttet natur, men det er generelt nødvendigt at besigtige og vurdere arealer for at afgøre, om de er beskyttede.

  Ofte finder køber/bruger af kommunale arealer det uhensigtsmæssigt, at der forekommer beskyttet natur og ønsker naturarealet fjernet. Stillingtagen til dette forudsætter sagsbehandling som Kultur, Miljø & Erhverv ressourcemæssigt ikke kan matche.

  Der er derfor behov for, at de kommunale arealer bliver besigtiget og vurderet m h. t. forekomst af beskyttet natur samt at der lægges en plan for håndtering af naturen (hvor forekommer beskyttet natur ? Hvilken natur kan der dispenseres til fjernelse af ? Hvilken natur bevares ? Hvor skal der etableres erstatningsnatur ? m. m.).

  For at undgå, at de kommunale arealer som ikke bliver drevet intensivt, udvikler sig til fremtidige § 3 arealer,  kan man ”anmelde arealerne som udyrkede”, såfremt de ikke er beskyttede på anmeldelsestidspunktet.

  Man bevarer således en 15 års ret til at genopdyrke eller bebygge arealet, uanset om arealet i mellemtiden har fået en tilstand, der opfylder kriterierne for beskyttelse i Naturbeskyttelseslovens § 3. Kultur, Miljø & Erhverv vil sikre at dette sker.

  Til gennemgang og registrering af kommunens arealer vil der blive indgået kontrakt med en ekstern konsulent.

  Økonomi og afledt drift

  Konsulentudgifter til §3 registreringen m.m. af kommunens arealer vil udgøre ca. 0,15 mio. kr. udgiften foreslås finansieret af en forventet merindtægt på salg af erhvervsgrunde i 2015.

  Udgiften foreslås afsat som en anlægsbevilling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2015 til konsulentudgifter i forbindelse med  §3 registreringen, finansieret af en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2015 på indtægter ved salg af erhvervsgrunde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, V, O, S, F og C). Imod stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11048, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  I kommunens spildevandsplan er det planlagt, at Genner renseanlæg skal nedlægges, og at den ældre del af kloaksystemet i byen skal omdannes til et 2-strengssystem, dvs. separatkloakering.

  Arwos har igangsat projektet og har udarbejdet et projektforslag for separering af spildevandet.

  Den 23. april 2015 har Arwos anmodet kommunen om at træffe ekspropriationsbeslutning for 4 matrikler langs Haderslevvej, som vil blive berørt af nye ledninger. 

  For at arbejdet kan gennemføres, er det nødvendigt at placere ledninger i privat jord. Der er ikke behov for at erhverve jorden, men der vil blive behov for rådighedsindskrænkninger. 

  Der er således behov for, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet kan gennemføres og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, hvilket også betyder, at det er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Økonomi og afledt drift

  Arwos afholder samtlige udgifter til anlæg og drift, der er forbundet med projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostningerne, der er forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Høring/udtalelse

  Der har været holdt borgermøde om det generelle projekt den 12. maj 2015 i Genner Forsamlingshus.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger til ledningsanlægget gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, V, O, C, S og F). 1 undlod at stemme – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 66 almene familieboliger, som udgør etape 1 på Cimbriagrunden til godkendelse.

  Ansøgningen indeholder ligeledes et ønske om en tilkendegivelse af, at man forventer at godkende skema A for etape 2, indeholdende 36 boliger, når skemaet fremsendes inden udgangen af 2016, da forudsætningen for grundkøbet er, at begge etaper gennemføres.

  Med ansøgningen er der fremsendt skitser over boligerne.

  Etape 1

  Boligerne opføres i tre blokke med et butiksareal i stueetagen. Det samlede boligareal udgør 6.419 m2, som fordeler sig på:

  • 15 stk. 2-rums boliger på 78 m2

  1.170 m2

  • 51 stk. 3-rums boliger på 97 m2

  4.954 m2

  • Fælles boligareal, selskabslokale, gæstebolig, ejendomskontor

  295 m2

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 122,988 mio. kr., som er beregnet ud fra det samlede boligareal á 19.160 kr. pr. m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

  Anskaffelsessummen finansieres således:

  Kommunalt grundkapitallån (10 %)

  12,299 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  108,229 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  2,460 mio. kr.

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 897 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes at udgøre 116 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje inkl. forbrug for 2-rums boligerne på 6.584 kr. og på 8.189 kr. for 3-rums boligerne.

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra juni 2016 til september 2017.

  Etape 2

  For etape 2 forventes der opført 36 boliger på et boligareal på 3.678 m2. Forventningen er, at de 36 boliger fordeler sig på 2-rums, 3-rums og 4-rums boliger.

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 61, vedtaget af Aabenraa Byråd den 26. november 2014.

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 61 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I det vedtagne budget 2015, er der afsat 11,6 mio. kr. til grundkapitaltilskud for etape 1.

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til grundkapitallån på 0,699 mio. kr. i forhold til det budgetterede, da grundkapitallånet udgør 10% af anskaffelsessummen, hvilket svarer til 12,299 mio. kr.

  Merudgiften på 0,699 mio. kr. forslås finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån på 2,1 mio. kr. til Dams Have, da det ikke forventes forbrugt i 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,699 mio. kr. til det afsatte beløb på 11,6 mio. kr. til grundkapitallånet for etape 1 på Cimbriagrunden, finasieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales godkendt, idet der samtidig gives tilsagn til køb af samlet grundstykke til både etape 1 og etape 2.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  1. at og 2. at anbefales godkendt, idet 9 stemte for, imod stemte Jan Riber Jakobsen (C).

  3. at anbefales godkendt, idet 6 stemte for, imod stemte 4 (A og C).

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  1. at godkendt, idet 27 stemte for (A, V, O og S). Imod stemte 3 (C, Ø og F).
  2. at godkendt, idet 27 stemte for. 3 undlod at stemme (C, Ø og F).
  3. at godkendt, idet 19 stemte for (V, O og S). Imod stemte 11 (A, Ø, F og C).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8770, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har ladet udarbejde skitseprojekt og overslag over byggemodning af erhvervsarealer, beliggende nord for Bjerndrupvej, Kliplev Erhverv NV.

  Projektet består i etablering af et kanaliseringsanlæg med højre- og venstresvingsbaner på Bjerndrupvej samt 250 meter stamvej med udgangspunkt i Bjerndrupvej.

  Vejens formål er i første omgang at skabe forbindelse til arealet nord for Hjerneshøjvej, hvorfor vejen afsluttes her.

  Dette areal er solgt til én ejer. Ejeren har søgt om byggetilladelse til etablering af en energivirksomhed. Forud for byggeriet af virksomheden bør den ansøgte industrivej og kanaliseringsanlæg være etableret.

  Endvidere har vejen til formål at give adgang til det fremtidige erhvervsareal mellem Bjerndrupvej og Hjerneshøjvej. Jf. lokalplanen for området kan der anlægges stikveje. Behov for stikveje og stikvejenes placering vil ske ud fra grundsalg og dermed tilpasses den grundinddeling, der vil fremkomme, når grundstørrelserne kendes.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles arealer inden for lokalplanens område, såsom veje og stier samt de grønne områder med tilhørende beplantning, som ikke ligger inden for de udstykkede grunde.

  Anlægsudgiften til anlæg af industrivej inklusivt tilslutningsanlæg anslås til 3,6 mio. kr.

  Byrådet har på møde den 25. april 2012 frigivet 1,29 mio. kr. til ”Forundersøgelser Kliplev NV”. Arbejdet er udført, og der er en mindre udgift på 0,419 mio.kr. Mindreforbruget anvendes på en fortsættelse af projektet ”Kliplev NV”.

  På investeringsplanen for 2013 – 2016, var der i år 2013 afsat 3,0 mio. kr. til Kliplev Erhverv NV. Rådighedsbeløbet på investeringsplanen er blevet overført til 2015 ved regnskabsafslutningen 2014.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ”rammebeløb for byggemodning erhvervsformål.” Af dette beløb søges der frigivet 0,2 mio. kr. til realisering af projektet ”Kliplev Erhverv NV”. Restrådighedsbeløbet på projektet ”Rammebeløb byggemodning erhverv” er således på 2,3 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes,

  at projektering igangsættes, og

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til ”Erhvervsbyggemodning Kliplev NV”. Bevillingen finansieres med 3,0 mio. kr. af overført rådighedsbeløb afsat på investeringsplanen for 2013 - 2016 i 2013 til projektet ”Kliplev Erhverv NV” samt 0,2 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2015 - 2018 til projektet ”Rammebeløb byggemodning erhvervsformål”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30289, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Projektfasen vedrørende Multiarena Aabenraa er nu så langt, at hovedprojektering og udbud af projektet forventes færdig i løbet af juni måned, således at selve byggeriet med opførelsen af multiarena, foyer og sammenbinding med det eksisterende svømme- og idrætscenter forventes igangsat i løbet af september måned.

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af ovenstående, udarbejdet en ny tidsplan og en ny forventet betalingsplan.

  Projektet er opdelt i 2 faser og forventes færdigt efter foråret 2017. De to faser udføres i umiddelbart forlængelse for, at undgå genetablering af byggeplads m.v. ved fase 2.

  Anlægsbevillingen skal finansiere opførelsen af selve multiarenaen, ny foyer, nye multisale, parkeringspladser, bygherreleverancer og de nære udearealer inklusiv brandvej om til centrets sydlige del.

  Til udførelse af selve byggefasen søges den resterende anlægsbevilling på 67,8 mio. kr. frigivet.

  Når udbuddet er gennemført, vil der på baggrund af indgået kontrakter, blive lavet en revideret betalings- og handleplan. Denne vil danne baggrund for en fornyet sag, hvor rådighedsbeløb vil blive søgt tilpasset de enkelte år.

  Økonomi og afledt drift

  I forhold til revideret tids- og handleplan søges en tillæg til selve opførelsen af multiarena, foyer, m.m. på 67,8 mio. kr. i perioden 2015- 2018, finansieret af rådighedsbeløb afsat på den reviderede investeringsoversigt.

  Oversigt over bevilling og rådighedsbeløb

  Mio. kr.

  Anlægsbevilling

  Rådighedsbeløb

  I alt

  Bevilling 2013

  1,100

  Bevilling 2014

  4,550

  Bevilling 2015

  2,950

  Rådighedsbeløb overført fra 2014 til 2015

  1,100

  Investeringsoversigt 2015

  17,350

  Investeringsoversigt 2015

  34,500

  Investeringsoversigt 2015

  14,750

  Investeringsoversigt 2015

  0,100

  I alt

  8,600

  67,800

  76,400

  Projektets anlægssum samt fordeling mellem håndværkerudgifter og øvrige omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

  Multiarena Aabenraa

  Mio. kr.

  Udgifter til entreprenører

  Håndværkerudgifter

  53,000

  Byggeplads, vinterforanstaltninger og uforudseelige udgifter

  5,000

  Bygherreleverancer

  5,500

  Håndværkerudgifter excl. moms i alt

  63,500

  Øvrige omkostninger

  Grundudgifter

  1,500

  Rådgivning

  7,500

  Øvrige omkostninger

  3,350

  Konsulent og rådgivning vedr. drift

  0,550

  Omkostninger excl. moms i alt

  12,900

  Anlægssum

  76,400

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Multiarenaen på 67,8 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt 2015 - 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt, idet 28 stemte for (V, O, A, S og C). Imod stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø). 1 undlod at stemme – Michael Christensen (F).

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har behandlet oplægget til den fremtidige dagtilbudsstruktur den 12. maj og den 9. juni 2015. Oplægget har været i høring i dagtilbuddene og er blevet tilrettet på baggrund af høringssvarene.

  Oplægget bygger på følgende overordnede principper:

  • Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige
  • Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik
  • Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn
  • Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder
  • Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering
  • Gerne en central placering i forhold til skolen
  • Den besluttede reduktion/besparelse på 3 mio. kr. skal primært søges realiseret ved
  • Færre og bedre opdaterede bygninger/institutioner
  • En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter – fx El, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, osv.
  • Ledelse ved færre institutioner
  • Regulering af bæredygtighedstillæg som konsekvens af større institutioner

  Rødekro

  Der er forslag om én integreret institution i Rødekro, som placeres ved Hærvejsskolen/Børnehuset Fladhøj. Bestyrelserne og personalet anbefaler forslaget.

  Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 23 mio. kr.

  Aabenraa by

  Oplægget indeholder følgende modeller, der alle bygger på tre integrerede institutioner:

  - Model 1A: De tre institutioner indrettes i de bygninger, der i dag anvendes af Kongehøjens Børnehave, Nygade Børnehave og Børnehuset Bakkebo

  - Model 1B: De tre institutioner indrettes i de bygninger, der i dag anvendes af Kongehøjens Børnehave, Nygade Børnehave, Vuggestuen Kernehuset og Børnehuset Bakkebo

  - Model 2: To nybyggede institutioner og en institution i den bygning, der i dag anvendes af Børnehuset Bakkebo

  Høringssvarene har forskellige alternative strukturforslag, der ikke matcher alle overordnede principper.

  Børne- og Undervisningsudvalget har den 12. maj 2015 ønsket et forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

  Børn og Skole har undersøgt 3 placeringsmuligheder i Aabenraa syd. Den placering, som er mest central i forhold til Kongehøjskolen, er den mest velegnede til etablering af en nybygget integreret institution 0-6 år til i alt ca. 150 børn.

  Anlægsudgifterne til en ny institution vil være i størrelsesordenen 25 mio. kr. Der er på baggrund af indstillingen udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Høje Kolstrup

  Oplægget indeholder to modeller, som begge bygger på én integreret institution i Høje Kolstrup, der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke.

  Høringssvarene har alternative strukturforslag, der ikke matcher alle overordnende principper.

  Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Tinglev

  Oplægget indeholder forslag om én ny integreret institution i Tinglev, som placeres centralt i forhold til skolen.

  Bestyrelserne for Børnehaven Sønderskov og Børnegården Nørreager anbefaler forslaget.

  Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Padborg

  Oplægget indeholder forslag om én integreret institution, der placeres i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning.

  Der er indsendt høringssvar med et alternativt strukturforslag.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12. maj 2015 ønsket alternativ forslag i Padborg.

  Der er redegjort for følgende muligheder i bilaget Notat til Dagtilbudsstruktur 2015:

  1. Oplæggets forslag om én integreret institution (sammenlægning af Skovbrynets og Søndermoses aktiviteter) i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning (Denne model er beskrevet i oplægget)
  2. Samling af Søndermoses og Skovbrynets aktiviteter på Skovbrynets areal plus tilstødende areal som foreslået af bestyrelsen og TR-gruppen i høringssvaret
  3. Flytning af aktiviteterne i Søndermose til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet
  4. Flytning af Søndermoses aktiviteter til Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning OG samtidig flytning af Skovbrynets aktiviteter til de bygninger, som i dag anvendes af Vestermarkens Børnehus – matriklerne Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten (begge i Bov)
  5. En stor nybygget institution til samling af alle institutioner i Lyreskovskolens distrikt - Søndermose, Skovbrynet, Vestermarkens Børnehus / Kornblomsten, Børnehuset Kruså (Svalen i Holbøl indgår ikke pga. afstand til den nye institution)

  Der gennemføres fornyet høring med de berørte institutioner ved valg af model 2 – 5 ovenfor.

  Bæredygtighedskriterier for landdistrikterne

  Oplægget indeholder følgende forslag:

  · Bæredygtighedstillægget tildeles institutioner med 25-45 børn

  · For institutioner under 25 børn skal der ske en konkret vurdering af institutionernes fortsatte drift og fremtid

  · Ved tildeling af bæredygtighedstillægget skal der ske en vurdering af, om der er strukturelle tiltag, der skal arbejdes hen imod for at sikre bæredygtigheden.

  Høringssvarene tilkendegiver generelt, at bæredygtighedskriterierne giver god mening.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med konkretiseringen af de enkelte projekter vil der blive foretaget en revurdering af projekterne for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Høring/udtalelse

  Der er indsendt 29 høringssvar samt indkommet 4 forslag/ kommentarer på baggrund af dialogmødet den 16. december 2014.

  Høringssvarene indeholder desuden en række generelle bemærkninger til høringsoplægget:

  - Besparelseskravet på 3 mio. kr. og om / hvordan det kan realiseres fra 2016

  - Institutionsstørrelser

  - Integrerede institutioner kontra vuggestuer

  - Ønske om forældreundersøgelse

  - En forventning om, at de nye sammenlagte institutioner først modtager økonomisk tildeling som én institutionsenhed, når den nye institution står færdigbygget og er klar til brug

  - Implementering af strukturen herunder ledelse og understøtning af processen for at sikre god kommunikation og tryghed for børn, forældre og medarbejdere

  - Glæde over mulighed for brobygning og samarbejde ved at indtænke legestuelokaler til børn og dagplejere i forbindelse med byggeri

  - Ønske om samarbejde og inddragelse i processerne

  Der er udarbejdet resumé af høringssvarene som dog også kan ses i deres fulde længde i bilaget Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Rødekro,

  at der i Aabenraa Syd arbejdes videre med den model, som er mest centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution på Høje Kolstrup der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Tinglev,

  at der i Padborg foretages ny høring/dialog med de berørte institutioner om en fremtidssikret struktur, såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en model, som omfatter andre institutioner end dem, som var omfattet af høringsoplægget, og

  at der arbejdes videre med forslaget til bæredygtighedskriterier for landdistrikterne.

  Bemærkning:

  Børn- og Uddannelsesudvalget godkendte, at Børn og Skole blev bemyndiget til at lave en ny samlet fremstilling. Nedenstående indstilling afspejler dette.

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12. maj 2015

  1. at anbefales godkendt med bemærkning om, at kommende høringssvar fra helhedsplanen vedr. Rødekro indgår i det videre arbejde.

  2. at der udarbejdes et forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd. Tages op på næste møde den 9. juni 2015.

  3. at anbefales godkendt. For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Kurt Andresen (S). Imod Stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Nørrevang Børnehave indgår som en del af løsningen i Høje Kolstrup distriktet. Dorte Ballhorn Soll (A) undlod at stemme.

  4. at anbefales godkendt.

  5. at forvaltningen udarbejder et alternativt forslag i Padborg. Tages op igen på næste møde den 9. juni 2015.

  6. at anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 9. juni 2015

  2. at anbefales godkendt.

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med baggrund i et ønske om at afskaffe lukkedage, og at det er svært at opretholde rene vuggestuepladser i en integreret institution.

  5. at Udvalget holder dialogmøde med bestyrelserne for de berørte institutioner om modelforslag 2, 3, 4 og 5 i efteråret 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Økonomiudvalget anbefaler 1. – 4. at og 6. at.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  1. at godkendt.
  2. at godkendt, idet 28 stemte for. Imod stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø) med baggrund i et ønske om at afskaffe lukkedage, og at det er svært at opretholde rene vuggestuepladser i en integreret institution. 1 undlod at stemme – Michael Christensen (F).
  3. at godkendt, idet 29 stemte for. Imod stemte 1 – Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Nørrevang Børnehave indgår som en del af løsningen i Høje Kolstrup distriktet.
  4. at godkendt.
  1. at godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ændringer i dagtilbudsområdets budgetter gør, at der er behov for, at få reguleret taksterne for forældrebetaling.

  Der er tale om to modsatrettede ændringer:

  Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

  I forbindelse med regeringsaftalen blev der afsat en pulje i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 250 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ansøgt denne pulje, og har fået et tilsagn på 2,4 mio. kr. som nu er fordelt mellem de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2015 blev det besluttet, at puljen skal indregnes i forældrebetalingsgrundlaget.

  Ændret lønfremskrivning

  KTO-aftalen viser, at lønstigningen i 2015 bliver lavere end den lønstigning, der er indregnet i det vedtagne budget.

  Ved budgetvedtagelsen af 2013 blev der indregnet en lønfremskrivning på 2,0 % fra 2014 til 2015., men resultatet af overenskomstforliget viser en lønstigning på 1,38 %.

  Det betyder, at lønbudgetterne nedsættes med 0,62 %, svarende til 1,2 mio. kr.

  Reguleringen af budgetterne er sket i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2015.

  Derudover er der sket mindre justeringer af budgettet i løbet af året f.eks. ændringer som følge af udbud.

  For dagtilbudsområdet betyder dette, at der er behov for at taksterne reguleres i indeværende år.

  Lovgrundlag

  Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

  12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling.

  Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens § 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

  Bekendtgørelse om dagtilbud

  §17, stk. 3 Hvis en selvejende daginstitution oprettet af det tyske mindretal omlægges til en privatinstitution, og der ikke længere er selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen, skal kommunalbestyrelsen yde et driftstilskud pr. barn ud fra det senest kendte regnskabsår for selvejende daginstitutioner i kommunen til samme aldersgruppe for det tyske mindretal.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen af takster i dagtilbud som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt ændring af lønfremskrivningen:

  Takst pr md. (11 mdr.)

  Godkendt

  takst

  Ny takst

  Ændring

  Dagpleje

  2.603

  2.609

  +6

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.828

  1.650

  2.833

  1.663

  +5

  +13

  Tilskud privat pasning

  0-2 år

  3-5 år

  5.037

  3.252

  5.050

  3.278

  +13

  +26

  Danske privatinst. 0-2 år

  Driftstilskud

  Administrationsbidrag

  Bygningstilskud

  Danske privatinst. 3-5 år

  Driftstilskud

  Administrationsbidrag

  Bygningstilskud

  6.999

  148

  49

  4.153

  89

  108

  7.017

  148

  49

  4.191

  89

  108

  +18

  0

  0

  +38

  0

  0

  Institutioner under det tyske mindretal

  0-2 år

  3-5 år

  8.838

  4.410

  8.769

  4.367

  -69

  -43

  Institutioner oprettet under det tyske mindretal er kun reguleret for ændring i lønfremskrivningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter endelig godkendelse af taksterne varsler forældrene og de private institutioner om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Forvaltningen undersøger, om der er ændringer i talmaterialet.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt, idet 25 stemte for (V, A, O, C og S).  Imod stemte 2 – Povl Kylling Petersen (A) og Gert Nordklitgaard (Ø).

  2 undlod at stemme – Signe Bekker Dhiman (A) og Michael Christensen (F).

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4559, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigives en anlægsbevilling til et forprojekt vedrørende ”Ny Grønningen”.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at iværksætte en undersøgelsesfase, hvor der skal hentes viden og inspiration i både ind- og udland om alternative boligformer til plejeboliger. Denne fase skal lede frem til den videre revurdering og gennemførelse af plejeboligstrategiens handlingsplan, hvilket i første omgang omhandler en renovering, om- eller nybygning af plejehjemmet Grønningen.

  I forprojektet skal der indsamles viden og inspiration til de mest moderne muligheder for indretning af boliger til mennesker med kognitive og fysiske udfordringer.

  Disse boliger skal opfylde flere behov:

  · De skal kunne tilbyde den samme tryghed og gerne yderligere hjemmelighed.

  · De skal kunne være driftsmæssige bæredygtige og robuste som i den nuværende plejeboligstrategi uden antalsmæssigt at være i en af de to bæredygtighedskategorier (under 36 boliger).

  · De skal indeholde en større andel af selvstændiggørende og tryghedsskabende teknologi.

  · De skal være attraktive og opfylde flere boligmæssige behov, end en plejebolig normalt gør.

  · De skal arkitektonisk været tilpasset behovet.

  · De skal organisatorisk kunne drives på en anden måde end et traditionelt plejehjem.

  På baggrund af forprojektet vil der blive udarbejdet visions- og projektbeskrivelse med angivelse af proces for bl.a. inddragelse af relevante aktører i lokalområdet. I forprojektet koordineres der ligeledes med byplansprojektet i Tinglev.

  Den overordnede tidsplan vil i øvrigt være udarbejdelse og projektering af byggeprojektet i 2016 og gennemførelse af selve byggeriet i 2017 og 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,180 mio. kr. til Grønningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,180 mio. kr. til et forprojekt vedr. ”Ny Grønningen”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Grønningen på 0,180 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2386, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der behandles et forslag til revideret politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

  Den nuværende gældende politik er godkendt af Byrådet den 25. juni 2008. En redaktionel revision af politikken er godkendt af Sundhedsudvalget den 4. november 2010.

  Baggrunden for revidering af politikken for Servicelovens § 79 er et ønske om at styrke sammenhængen mellem politikken og ældrepolitikken ”Det gode og aktive hverdagsliv – Aabenraa Kommunes politik for ældre” og ”Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 – sundhed i vækst og hverdag”.

  Den reviderede politik kan aktivt anvendes til at understøtte ældrepolitikkens temaer og aktiviteter, der bidrager til implementering af ældrepolitikken.

  Den reviderede politik er udarbejdet i forlængelse af et dialogmøde på Kirsebærhaven 13. marts 2015, hvor foreninger, interesseorganisationer, Seniorrådet og medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget drøftede indholdet i en ny politik.

  De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere politik - udover en klarere kobling til kommunens ældre- og sundhedspolitikker - er ændringer i forhold til hvad, der kan gives tilskud til samt Seniorrådets rolle i forhold til anbefaling af ansøgninger og endelig ansøgningsfristen.

  I den reviderede udgave gives der fremover mulighed for at søge tilskud til lokaleleje og aktiviteter, hvor der tidligere kun var mulighed for at søge tilskud til lokaleleje og transport.

  Seniorrådets rolle som organ, der gennemlæser og giver anbefalinger til alle ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget, er blevet indskrevet.

  Endvidere er ansøgningsfristen ændret til én gang årligt den 1. november. Herved ligger fristen samme dag som fristen for ansøgningen til § 18 midler.

  For så vidt angår fjernelsen af tilskudsmuligheder til transport, kan dette medføre en række konsekvenser. Dels kan der opstå en situation, hvor flere ældre visiteres til hjælp til indkøb og dels kan det have en negativ indflydelse på det sociale aspekt. De mulige konsekvenser er belyst i vedhæftede notat.

  Høring/udtalelse

  Udkast til revideret § 79 politik var i høring i Seniorrådet på rådets møde den 19. maj 2015.

  Seniorrådets fulde høringssvar er vedlagt sagen.

  Overordnet er Seniorrådet tilfredse med at § 79-politikken understøtter temaerne i kommunens ældre- og sundhedspolitikker. Endvidere er Seniorrådet tilfredse med at rådets fremtidige rolle med at anbefale ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet anfører også en række ændringsforslag til formuleringer i den reviderede politik. Disse vil blive indarbejdet i den reviderede udgave.

  Seniorrådet udtrykker bekymring omkring, at støtten til aktiviteter kun kan gives til nye aktiviteter og ikke veletablerede aktiviteter, da dette kan skabe problemer ved aktiviteter, der oplever stor tilgang.

  Seniorrådet udtrykker ligeledes bekymring om fjernelsen af støtte til kørsel, for så vidt angår indkøbsordninger. En fjernelse af tilskuddet til disse ordninger vil have negativ indflydelse på livskvaliteten, da ældre vil miste mulighed for en udflugt, det at kunne se en vare før køb, og fællesskabet med andre.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til mulighed for støtte til transport, herunder indkøbsordninger,

  at der tages stilling til mulighed for støtte til nye og veletablerede aktiviteter, og

  at den reviderede § 79 politik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2015

  Udsat til mødet den 15. juni 2015.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2015

  1. at mulighed for støtte til transport, herunder indkøbsordninger,

  fastholdes

  2. at mulighed for støtte til nye og veletablerede aktiviteter fastholdes

  3. at den reviderede § 79 politik godkendes, og Seniorrådets bemærkninger indarbejdes vedr. pkt. 5, pkt. 6 og pkt. 7.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15245, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21058, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI