Beslutningsprotokol

tirsdag den 25. august 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen. Mødet blev afbrudt fra 17.33 - 17.39.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32430, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2015:

  Der er pr. 30. juni 2015 forbrugt 49,0 % af det oprindelige budget på servicerammen. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2014 udgjorde 49,4 %, mens det pr. 30. juni 2013 udgjorde 48,8 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,0 % af servicerammen pr. 30. juni 2015 mod 48,4 % pr. 30. juni 2014 og 48,1 % pr. 30. juni 2013.

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 47,6 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 mod 46,4 % pr. 30. juni 2014 og 52,5 % pr. 30. juni 2013.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 48,4 % pr. 30. juni 2015 mod 48,6 % pr. juni 2014.

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 har været på 302,2 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr. Som Bilag 5 er vedhæftet likviditetsoversigt.

  Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 110 mio. kr. pr. 31.12.2015, hvilket bl.a. beror på forventning om, at driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. og forventning om, at der vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 40 mio. kr. i 2015.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2015:

  I økonomiaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

  Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune i 2015 varede til og med den 10. juli 2015. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

  Det forventede regnskab for 2015 udviser et forbrug på ca. 3.439 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” jf. bilag 1 -3, mod et oprindeligt budget på 3.466,4 mio. kr. Det forventede mindre forbrug på ca. 27 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” i forhold til det oprindelige budget er sammensat af en forventning om et mindre forbrug på ca. 38 mio. kr. på serviceudgifterne, et mindre forbrug på ca. 12 mio. kr. på Forsikrede ledige, at forbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering vil ende på niveau med det oprindelige budget og et merforbrug på ca. 22 mio. kr. på overførselsudgifterne. Merforbruget på overførselsudgifter, i forhold til det oprindelige budget, skal ses i lyset af efterreguleringer m.m., hvor der blev overført penge hertil fra 2014. Det betyder, at der er finansiering til merudgifterne i 2015.

  På ”Anlægsudgifter i alt” (ekskl. Jordforsyning) forventes et forbrug på ca. 140 mio. kr., hvilket er baseret på et skøn ud fra dels forbruget i 1. halvår 2015, der udgjorde 76,8 mio. kr. og de i juni/juli indmeldte betalingsplaner for resten af 2015 jf. bilag 4, der viser et forventet forbrug på ca. 180 mio. kr. i hele 2015.

  Med baggrund i det konstaterede anlægsforbrug på 76,8 mio. kr. i 1. halvår 2015, vurderer Staben, at det indmeldte forventede anlægsforbrug i 2. halvår 2015 på ca. 100 mio. kr. er højt sat, hvorfor det forventede anlægsforbrug for hele 2015, ekskl. Jordforsyning, er anført til 140 mio. kr. Staben forventer, at forbruget ultimo vil udgøre mellem 130 mio. kr. og 150 mio. kr. På Jordforsyning udgør det korrigerede budget 22,527 mio. kr.

  Jf. oversigten under ”Økonomi og afledt drift” forventes kassebeholdningen i 2015 forbedret med ca. 25 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I den forbindelse henvises til sagen ”Ekstraordinær anlægsinvestering”, punkt 75 på Byrådsmødet, den 29. april 2015, hvor det blev besluttet at afsætte 25 mio. kr. til ekstraordinære anlægsinvesteringer. De 22,5 mio. kr. af disse er afsat i 2016, og det er derfor positivt, at den forventede kassebeholdning ultimo 2015 indeholder midler hertil.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2015 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2015

  Korrigeret budget 2015

  Resultat pr. 30.6.2015

  Forventet resultat 2015

  Indtægter

  -3.622.927

  -3.621.301

  -1.812.567

  -3.621.301

  Driftsudgifter

  3.466.447

  3.538.735

  1.700.695

  3.439.415

  Renteudgifter, netto

  16.967

  18.578

  6.935

  18.578

  Res. af ordinær drift

  -139.513

  -63.988

  -104.937

  -163.308

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  139.627

  180.247

  76.849

  140.000

  Anlæg – jordforsyning

  12.750

  22.527

  -4.023

  22.527

  Anlæg i alt

  152.377

  202.774

  72.826

  162.527

  Res. (før låneoptag)

  12.864

  138.786

  -32.111

  -781

  Låneoptagelse

  -73.200

  -143.933

  -84.200

  -115.503

  Afdrag på lån

  53.439

  85.681

  27.560

  85.681

  Resultat i alt

  -6.897

  80.534

  -88.751

  -30.603

  Finansforskydninger

  5.927

  4.206

  33.015

  4.206

  Mellemv. ekst. virksomh.

  0

  0

  2

  0

  Påvirkning kassebeh.

  -970

  84.740

  -55.734

  -26.397

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2015 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2015 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 samt forventningen til helårsresultatet for 2015 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33757, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Den tidligere Aabenraa Kommune har i 1990´erne meddelt kommunale garantier for lån til byfornyelse i to private udlejningsejendomme beliggende hhv. Fiskergade 3 og Skibbrogade 8.

  Endvidere har kommunen stillet regaranti for to statsgaranterede lån i ejendommene. Disse lån er placeret yderst i prioritetsrækkefølgen.

  Ejendommene blev afhændet på tvangsauktion den 8. januar 2015, og realkreditinstituttet har nu opgjort tabet, som skal dækkes af Aabenraa Kommune fsa. kommunens garantitilsagn.

  Aabenraa Kommune har modtaget en tilsvarende opgørelse af regarantierne ift. Staten.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift er opgjort til 2,467 mio. kr. Kommunale udgifter til indfrielse af garantier skal iflg. Budget- og regnskabssystemets regnskabsaflæggelse indgå som en anlægsudgift, hvorfor der i denne sag søges om en anlægsbevilling samt om afsættelse af rådighedsbeløb.

  Henset til størrelsen af Aabenraa Kommunes gennemsnitlige likviditet og den lave indlånsrente anbefaler Staben at finansiere tillægsbevillingen via den likvide beholdning.

  Idet garantitilsagnene er meddelt før 1. januar 2001 er der hjemmel til 100 % lånefinansiering af udgiften. Såfremt der træffes beslutning om lånefinansiering, bør der foretages en rammekorrektion på 0,140 mio. kr. årligt i 2016-2019 til renter og afdrag på lånet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb i 2015 på 2,467 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24919, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Storegade 30 i Aabenraa var indtil udgangen af 2006 Aabenraa Kommunes rådhus.

  Bygningen består af et ”forhus” ud mod Storegade og denne del af bygningen er fredet.

  Bag ”forhuset” er der i hver side en tilbygning, og disse bygninger er ikke fredet.

  Siden sammenlægningen har der i ejendommen været forskellige lejere med lejemål af varierende længde, og der er ikke foretaget de store renoveringer af lokalerne.

  Der blev overført 0,927 mio. kr. fra 2014 til 2015 til renovering og istandsættelse af trappeopgangen fra stuen til 1. sal.

  Det har imidlertid været nødvendigt at anvende disse midler til istandsættelse af kontorlokalerne til Digital Turismeservice samt lokaler til Børn & Skole.

  I Byrådets møde den 24. juni 2015 behandledes en sag om aftale for perioden 1/7-2015 til 31/12-2018 med Business Aabenraa.

  Af sagsfremstillingen fremgår, at det forventes, at Business Aabenraa flytter til Det Gamle Rådhus på Storegade 30, når der er indrettet passende lokaler til det.

  Lokalerne er gennemgået sammen med Business Aabenraa, Kommunale Ejendomme samt rådgiver, og der er efterfølgende udarbejdet et overslag over de forventede udgifter ved en gennemgribende renovering af de lokaler (ca. 300m² i stueetagen samt på 1. sal) som Business Aabenraa ønsker at råde over.

  Overslaget er på i alt 2,139 mio. kr. ekskl. moms.

  De samlede omkostninger til renovering af lokaler til Business Aabenraa, Digital Turismeservice samt Børn & Skole skal modsvares af en huslejeindtægt på markedsvilkår.

  For at få et retvisende billede af markedslejen er der foretaget en besigtigelse med efterfølgende vurdering af ejendomsmæglerfirmaet EDC i Aabenraa.

  Vurderingen er, at der for kontorlokaler skal betales 550 kr. pr. m² + forbrugsafgifter som el, vand, varme, renovation m.m. Samme leje svares for toiletter og for depotrum/arkivrum betales 200 kr. pr. m².

  For at kompensere Business Aabenraa for de eventuelle ulemper der er forbundet med, at kommunen bl.a. benytter Business Aabenraa’s reception i forbindelse med vielser, samt de ulemper der også kan være såfremt der i forbindelse med vielser skal benyttes elevator, lægges der op til, at Business Aabenraa får en reduceret husleje for en del af disse lokaler.

  I forhold til det Digitale Turismeservice er der ikke tale om egentlige kontorlokaler, og der lægges ligeledes her op til en reduceret husleje.

  Ud fra de m² de tre lejere vil råde over giver det følgende årlige husleje inkl. reducerede huslejer: Digital Turismeservice 33.825 kr., Business Aabenraa 154.950 kr. og Børn & Skole 66.875 kr. + forbrug.

  I forhold til de afsatte driftsbudgetter til ejendommen vil der kunne genereres en mindreudgift på ca. 0,616 mio. kr. pr. år svarende til, at investeringen på 2,1 mio. kr. kan finansieres på 3,5 år – regnet fra 2016.

  Digital Turismeservice er flyttet ind pr. 1/7. Børn og Skole forventes at kunne flytte ind ca. 15/9 og Business Aabenraa ca. ultimo december 2015.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at lokalerne til Business Aabenraa renoveres jf. det udarbejdede forslag,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 2,139 mio. kr. i 2015

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,139 mio. kr., og

  at rådighedsbeløbet finansieres af en mindreudgift på bygningens drift i 2016 – 2019 med 0,616 mio. kr. årligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12761, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Som en efterfølger af kommunernes salg af KMD og oprettelse af udbudsselskabet KOMBIT, er det nu så vidt, at de første monopolbrudsprojekter er undervejs. KMD har længe haft et de facto monopol på en række centrale IT-systemer som kommunerne benytter. Det har været kommunernes fælles mål at bryde dette monopol.

  I første omgang drejer det sig om Støttesystemer, SAPA (tværgående overblik), Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem. Projekterne er under udvikling, og der er klart fra KOMBIT’s side en forventning til, at kommunerne også løfter deres del af opgavebyrden.

  I forløbet vil der være mange opgaver, der går på tværs af flere forvaltninger og kræver, at der er overblik over, hvem der håndterer hvilke opgaver.

  Det samlede implementeringsarbejde er vurderet til ca. 4.000 - 4.500 mandetimer pr. system i den enkelte kommune, i alt en opgavemængde på ca. 20.000 timer over de næste par år. Vurderingen af de godt 4.000 timer pr. system falder fint i tråd med hvad Aabenraa Kommune selv har oplevet i forhold til implementering af DUBU samt de større ESDH opgraderinger.

  Der er derfor behov for en program/projektleder på disse implementeringer i perioden efteråret 2015 til udgangen af 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Implementeringen af Monopolbrudssystemerne vil medføre lavere driftsudgifter i størrelsesordenen ca. 17 %. For Aabenraa Kommune betyder det mellem 2 og 3 mio. kr. pr. år i besparelse på systemerne.  Virkningen vil slå fuldt igennem i 2019. Den nævnte besparelse er ikke indregnet i det foreliggende budgetoplæg.

  Derudover forventes der væsentlige ressourcemæssige besparelser på implementering af Kommunernes Sygedagpenge og Kommunernes Ydelsessystem.

  Sideløbende med monopolbruds projektet har KOMBIT nu også solgt de tidligere KMD bygninger, jfr. Beredskabskatalogets pkt. 13.

  År

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Beløb (mio. kr.)

  1,770

  1,770

  2,065

  1,475

  0,295

  KL har anbefalet, at ovennævnte indtægt for de berørte kommuner reserveres til at gennemføre monopolbruddet.

  I Aabenraa vurderes det, at de årlige merudgifter udgør 0,650.000 mio. kr. pr. år over en 3 årig periode, svarende til en samlet udgift på 2,113 mio. kr.

  Størstedelen af de nødvendige midler kan finansieres fra IT’s digitaliseringskonto (1,5 mio. kr.) Der resterer herefter en manko på 0,613 mio. kr., der foreslås finansieret af de midler, der kommer fra KOMBIT’s salg af KMD bygninger.

  Bevillingsændringen vil udgøre følgende:

  (1.000 kr.)

  2015

  2016

  2017

  2018

  Pulje – den digitale styregruppe

  -1.500

  Projektleder  IT

  163

  650

  650

  650

  KOMBIT salg

  -613

  Netto ændring kassebeholdning

  -1.950

  650

  650

  650

  - = merindtægt / + = merudgift

  Bevillingsændringen vedr. salg af KMD bygninger medtages ved bevillingskontrollen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Monopolbrudsprojektet tages til efterretning, og

  at der gives en netto negativ tillægsbevilling i 2015 på 1,950 mio. kr. og et rammeløft i 2016-2018 på 0,650 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15205, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 0,318 mio. kr. i rådighedsbeløb til digitalisering og kanalstrategi.

  Den digitale styregruppes kommissorium er at sikre implementering af kanalstrategi samt initiativerne i Den fælleskommunale og Den fælles offentlige Digitale Strategi.

  De afsatte midler skal bl.a. anvendes til den fortsatte finansiering af projekt Talegenkendelse, samt til Meebook kommunens andel af det kommende fælles kommunale brugerportalsinitiativ på skoleområdet.

  Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet i 2015 frigives.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,318 mio. kr. i 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne sag er at få frigivet anlægsmidler fra stipuljen for 2015 og 2016 til cykelforbedrende tiltag i Padborg-området.

  I begyndelsen af juni 2015 fik Aabenraa Kommune foreløbigt tilsagn fra Vejdirektoratet om puljemidler på 2,597 mio. kr. svarende til 40 % af det samlede budget på 6,492 mio. kr. for projektet Padborg Skolecykelby. Egenfinansieringen er på 3,895 mio. kr. Det var muligt at få op til 40% tilskud.

  Vejdirektoratet oplyser, at endeligt tilsagn forventes udsendt i løbet af en måneds tid.

  Tilskudsmidlerne stammer fra Cykelpuljen 2015, der er et led i statens puljer til fremme af cykeltrafik.

  Kultur, Miljø & Erhverv har søgt puljemidler til Padborg på baggrund af to ting:

  1. Opførelsen af den kommende nye Lyreskovskole til ca. 800 elever og 90 ansatte og de nye cykelstrømme det medfører.
  2. Flere af de udpegede delprojekter i ansøgningen er i forvejen en del af Aabenraa Kommunes stiplan.

  I ansøgningsmaterialet er der udpeget i alt 9 delprojekter. Se tabel nedenfor. De første 7 delprojekter er fysiske tiltag og er udpeget på baggrund af en overordnet analyse af de cykelruter, der vurderes at blive anvendt.

  Til de to sidste delprojekter er der søgt midler til et mere inddragende arbejde af elever, lærere og forældre og til træning af cykelfærdigheder hos elever.

  Delprojekt 1

  Sikring af Vestergade og Frøslevvej

  Delprojekt 2

  Sikring af Industrivej og Nørregade

  Delprojekt 3

  Sikring af Hærvejen

  Delprojekt 4

  Cykelshunt og krydsningspunkt i rundkørsel ved Omfartsvejen

  Delprojekt 5

  Sikring af Padborgvej

  Delprojekt 6

  Sikker krydsning af Østre Viaduktvej

  Delprojekt 7

  Opgradering af Kejsergade

  Delprojekt 8

  Inddragelse af elever, lærere og forældre

  Delprojekt 9

  Træning af cykelfærdigheder

  Flere af eleverne, forældrene og de ansattes transportvaner og adfærdsmønstre omkring skolen er endnu ikke fastlagte og indgroede, og derfor kan man ved at få i gangsat projektet i efteråret 2015 forventeligt påvirke og understøtte gode transportvaner og adfærd, samtidig med at forholdene for cyklister gøres bedre i en ønsket retning.

  Projektet forventes udarbejdet i samarbejde med skolen.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for projektet Padborg Skolecykelby er på 6,492 mio. kr., hvoraf tilskud udgør 2,597 mio. kr., og egenfinansieringen 3,895 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten for 2015-2018 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. årligt i 2015 til 2018 i cykelsti puljen.

  Tilskudsmidlerne udbetales efter aflevering af status­rapporter undervejs i projektperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet ”Padborg Skolecykelby” samt tilsagnet om tilskud,og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Padborg Cykelskoleby” på 6,492 mio. kr. til planlægning og udførelse af projekterne i ansøgningen, finansieret med 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,395 mio.kr. i 2016 af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, samt 2,597 mio. kr. i statstilskud.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for.

  Økonomiudvalget forudsætter, at Teknik- og Miljøudvalget går i dialog med lokalområdets borgere inden igangsættelse.

  Tim Wulff stemte imod, idet han ikke kan gå ind for projekt 3-7.

  Ejler Schütt stemte imod, idet han ikke kan gå ind for projekt 9.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Ændringsforslag:

  Projekt 4 og 7 tages ud af projektet og  Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at kvalificere de to projekter. Anlægsbevilling tilpasses projektets størrelse.

  Godkendt idet 17 stemte for (V og O). Imod stemte 9 (A, Ø og F) med begrundelse, at hele projektet skal godkendes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

  3 undlod at stemme (C og S).

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Til udarbejdelse af hastighedsplanen for åbent land, og til gennemførelse af de projekter der følger heraf, er der på investeringsplanen for 2015 afsat 1 mio. kr., som nu ønskes frigivet.

  Hastighedsplanen for åbent land identificerer 65 forskellige tiltag, fra ændring af skiltning til ny afmærkning på kørebanen og etablering af 2-1 vejstrækninger. Dertil kommer de ændringsforslag, der følger af høringsfasen.

  Udarbejdelsen af hastighedsplanen er midlertidigt finansieret via driftsmidler på politikområdet Vejtrafik under Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke lavet nøjagtige anlægsoverslag for de projekter, der følger af hastighedsplanen. Forvaltningen vil prioritere udførelsen af projekterne inden for bevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til udarbejdelse og gennemførelse af hastigheds­planen for åbent land gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplan 2015 for projektet ”Hastighedsplan i åbent land”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48730, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal kommunen udarbejde en vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner, som blev vedtaget den 30. oktober 2014. Handleplanen skal godkendes endeligt senest 1 år efter vandplanernes vedtagelse.

  Staten har med vedtagelsen af vandplanerne udmeldt et indsatsprogram for 1. planperiode 2009 - 2015. Indsatsprogrammet skal ved implementering medføre god miljøtilstand i overfladevand og grundvand.

  På baggrund af vandhandleplanen skal kommunen iværksætte projekter inden planperiodens udløb den 22. december 2015 – f. eks. fjernelse af spærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb, vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning mm.

  Byrådet har tidligere den 28. november 2012 vedtaget en vandhandleplan for kommunen. Denne plan var imidlertid kun kortvarig gyldig indtil Natur- og Miljøklagenævnet underkendte de statslige vandplaner i december 2012.

  I forhold til statens tidligere vandplaner, er indsatsprogrammet væsentlig reduceret, idet ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” ikke længere anvendes som et virkemiddel. Som følge heraf er en række andre indsatser også taget ud af vandplanerne.

  Vandhandleplanen er tilpasset de nye vandplaner og foreligger nu til fornyet politisk godkendelse.

  Planmæssige forhold

  Vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) i forhold til målsætninger for recipienter mm.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning og administration.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen har i årene 2013 - 2015 modtaget 1,085 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne (2013 priser).

  Projektudgifter til implementering af vandplanernes indsatser, dækkes primært gennem statslige tilskudsordninger, som kommunerne kan søge til de enkelte projekter. Det er således muligt, at søge tilskud til forundersøgelser, erstatninger og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsindsatser samt etablering af vådområder og fosforådale.

  Midler til restaurering af søer tildeles dog kommunerne via DUT-princippet.

  Kommunen har afsat anlægsmidler på 0,75 mio. kr./år i perioden 2013 - 2016 til implementering af natur- og vandplaner. Pengene anvendes til konsulentydelser samt gennemførelse af projekter mm.

  På grund af de meget forsinkede vandplaner for 1. planperiode, har kommunen en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring i, at vandplanernes indsatser skal være iværksat inden den 22. december 2015.

  Høring/udtalelse

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2015 at sende forslag til vandhandleplan i 8 ugers offentlig høring.

  Kommunen har modtaget 3 høringssvar fra henholdsvis LandboSyd, Zunamigruppen Ravsted og Naturstyrelsen.

  Naturstyrelsen har i deres høringssvar fremsat indsigelse mod forslaget, idet det ikke fremgik tydeligt af forslaget, hvornår spildvandsindsatsen i det åbne land forventes gennemført. Planens godkendelse er derfor betinget af, at der opnås enighed mellem Naturstyrelsen og kommunen om de nødvendige ændringer.

  Det er derfor præciseret i vandhandleplanen, at spildevandsindsatsen i det åbne land forventes iværksat senest den 30. oktober 2016 i henhold til den fastsatte frist i statens vandplaner. Naturstyrelsen har på den baggrund ophævet indsigelsen.

  De to øvrige høringssvar har begge givet anledning til mindre tilføjelser og præciseringer i vandhandleplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vandhandleplanen godkendes endeligt med de ændringer, som er foreslået i høringsnotatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57332, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der har gennem længere tid været arbejdet med etablering af en mindre jollehavn ved Loddenhøj. Hidtil har jollerne været trukket op på stranden.

  Der ønskes etableret en mindre havn med moleanlæg, bådebroer og båderampe til joller. Havneanlægget kan rumme op til 50 joller og mindre både under 26 fod. Der er tale om et mindre anlæg uden bygninger. Ved etableringen justeres strandlinjen i noget omfang. Derved bliver stranden lidt kortere, men til gengæld bliver den bredere. Der er i projektet taget hensyn til Møllebækkens udløb, som ligger lige nord for den planlagte havn.

  Loddenhøj Jollelaug har fået tilladelse hos Kystdirektoratet til etablering af havnen. Projektet er screenet i forhold til VVM-pligt. Kystdirektoratet har meddelt, at anlægget af havnen ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse.

  Forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, og at borgerne bør have mulighed for at øve indflydelse på den endelige plan. Campingpladsen er medtaget i planlægningen for at sikre, at der opnås en god helhed i området. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 85 - Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj samt et kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

  Lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.

  VVM-bekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1183 af 6. november 2014

  Planmæssige forhold

  I forslag til kommuneplan 2015-26 er der fastlagt, at der kan etableres en jollehavn ved Loddenhøj, men der er ikke fastlagt areal og rammebestemmelser herfor.

  En del af området, der rummer den nuværende Loddenhøj Campingplads, er omfattet af kommuneplanens ramme 1.9.007.F, som udlægger området til ferie- og fritidsformål. Den øvrige del af lokalplanområdet er beliggende i det åbne land. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som udvider rammeområde 1.9.007.F til også at omfatte den planlagte jollehavn. Strandarealet bibeholdes i det åbne land. Kommuneplantillægget fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan nr. 85.

  Området er beliggende i landzone. Området skal fortsat være beliggende i landzone. Lokalplanen giver bonusvirkning for campingpladsen og jollehavnen, men ikke for strandarealet og de tilhørende parkeringspladser.

  Området er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Anlæg, bygninger og ændringer af terræn inden for strandbeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen er myndighed.

  Forvaltningen har screenet projektet i forhold til miljøvurderingsloven. Med baggrund i screeningen er det vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Påvirkningerne er desuden beskrevet indgående i VVM-tilladelsen fra Kystdirektoratet og der er som følge deraf indarbejdet afværgeforanstaltninger i tilladelsen og denne danner ligeledes grundlag for lokalplanens redegørelse og lokalplanbestemmelser. Der indstilles derfor til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009 anbefales godkendt og sendes i høring i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 85 – Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj anbefales godkendt og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt, idet 27 stemte for og 2 imod – Michael Christensen (F) og Gert Nordklitgaard (Ø) med bemærkning, at de ikke kan tilslutte sig 3. at.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29550, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører reduktion i antallet af produktionsskoler i Aabenraa Kommune. Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 forslag 6: ”Produktionsskoler – Fra to til én” i BDO’s beredskabskatalog.

  Sagen udspringer af en tidligere sag, som blev begæret i byrådet i november 2014 vedr. ”proces for fritagelse af grundtilskud til den ene produktionsskole” (nr. 272). Denne sag blev dog taget af byrådsmødet, idet det blev aftalt med de to produktionsskoler - Meritten og EFA-Syd -, at der blev igangsat et udvalgsarbejde med det mål at etablere én samlet bæredygtig produktionsskole i Aabenraa Kommune. Det ville således ikke være nødvendigt at opsige grundtilskuddet til den ene af produktionsskolerne. Dette udvalgsarbejde arbejdede ud fra et kommissorium godkendt i de to produktionsskolers bestyrelse jf. bilag 1.

  Udvalgsarbejdet blev afsluttet med et fælles møde i maj 2015 mellem arbejdsgruppen og de to produktionsskolers bestyrelser. På dette møde blev der fremlagt et beslutningsgrundlag for en ny, bæredygtig og samlet produktionsskole i Aabenraa, kaldet Aabenraa Produktionsskole jf. bilag 2. Arbejdsgruppen, der bestod af to repræsentanter fra hver produktionsskole –, herunder formanden, 2 repræsentanter fra produktionsskoleforeningen og 2 repræsentanter fra Aabenraa Kommune, var enige om at anbefale, at udkast til beslutningsgrundlaget godkendes i de to bestyrelser. Beslutningsgrundlaget understøtter, at en sammenlægning ville kunne ske umiddelbart uden reduktion i personale, elevtal mm. og sikre eksistensen af en samlet produktionsskole med et bredt tilbud til eleverne ud fra produktionsskolelovens formål.

  Umiddelbart efter det fælles møde mellem arbejdsgruppen og bestyrelserne, godkendte EFA-Syds bestyrelse beslutningsgrundlaget. Merittens bestyrelse godkendte dog ikke beslutningsgrundlaget, og dermed er det ikke længere muligt at arbejde hen mod én samlet produktionsskole. Derfor er det nødvendigt at sætte processen med at fratage den ene produktionsskole sit grundtilskud i gang igen.

  Tilbagekaldelse af grundtilskud

  Beslutningen om at tilbagekalde grundtilskuddet til en af produktionsskolerne skal baseres på et sagligt grundlag. Der skal være fokus på behovet for produktionsskolen, og på at skolen lever op til formålet. Ved behovsvurderingen skal det generelle behov for tilbud i kommunen sammenholdes med elevdækningen på de enkelte skoler.

  Antallet af elever fra Aabenraa Kommune til produktionsskolerne må forventes at falde i de kommende år. Det skyldes bl.a., at antallet af unge falder som følge af den almindelige demografiske udvikling med ca. 8,5 %. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune både før og i forbindelse med folkeskoleformen, EUD reformen mv. har iværksat en lang række initiativer, der skal sikre, at flere unge går direkte fra folkeskolen til ordinære ungdomsuddannelser herunder erhvervsuddannelserne i kommunen: IBC, EUC Syd, SOSU Skolen og landbrugsskolen i Gråsten.

  Forslag til kriterier for valg mellem de to produktionsskoler

  Valget mellem de to skoler bør tage udgangspunkt i elevernes behov. Følgende forhold/ emner foreslås inddraget i overvejelserne:

  • Tilgængelighed for eleverne, herunder:
   • Mulighederne for at komme til og fra skolen med bus, tog, cykel og anden transport
  • Bygninger og faciliteter, herunder:
   • Bygningernes egnethed til formålet (værksteder, undervisningslokaler, gode miljøer for unge)
   • Værksteder og undervisningslokalers beliggenhed
  • Opnåede resultater, herunder:
   • Udslusningsstatistik for 2012, 2013 og 2014 frem til 1. november (hvor stor en andel af eleverne har - i forlængelse af et produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed – været i gang med kompetencegivende uddannelse eller i beskæftigelse i min. 20 timer pr. uge (på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lign.) i mindst 12 uger indenfor 4 måneder
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt baseret på bl.a. de seneste årsrapporter (2013 og 2014) samt en aktuel økonomisk status og aktuelle elevtal
  • Indhold i tilbuddet, herunder:
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2014-31.7.2015 været i praktik (opgjort på cpr-nr. og antal uger i praktik)?
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2014-31.7.2015 deltaget i kombinationsforløb (opgjort på cpr-nr.)?
   • Beskrivelse af praksis og omfang for forlagt undervisning jf. § 2 stk. 7 i Lov om Produktionsskoler
   • Beskrivelse af rammer og indhold for tilbuddet til eleverne om opkvalificering i dansk og matematik
  • Andre relevante forhold

  Kommunen forventer, at skolerne medvirker til at fremskaffe og kvalitetssikre de oplysninger, som lægges til grund for den beslutning, som skal træffes. Efter inddragelse af produktionsskolerne, foretager forvaltningen en vurdering af de to skoler på baggrund af ovenfor nævnte forhold samt i forhold til andre emner, der måtte være væsentlige. Herefter skal der tages endelig stilling til hvilken skole, der med virkning fra 1. januar 2017 får opsagt grundtilskuddet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er indregnet en besparelse på et grundtilskud på 500.000 kr. fra 1. januar 2016 og frem. Besparelsen kan dog først udmøntes i 2017, da opsigelse af grundtilskuddet skal ske med 1 års varsel til den 1. januar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune meddeler de to produktionsskoler,at kommunen agter at tilbagekalde grundtilskuddet til en af produktionsskolerne pr. 1. januar 2017, og

  at forslag til kriterier for valg mellem de to skoler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Kirsten Nørgård Christensen (V) og Dorte Ballhorn Soll (A) deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

  Indstillingerne blev godkendt med bemærkning om, at der tilføjes følgende to emner/forhold til kriterierne:

  Vurdering af samarbejde om eleverne med alle relevante samarbejdsparter, og

  Vurdering af samarbejdet i forhold til udvikling af tilbuddene.

  For stemte Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O)

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse i Merittens bestyrelses spørgsmål til sammenlægningsudvalget af 27. maj 2015.

  Gert Nordklitgaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Videresendes til Byrådet.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Ændringsforslag fra Gert Nordklitgaard – at der foretages en juridisk vurdering inden der træffes beslutning i sagen.

  Ikke godkendt, idet 9 stemte for (A, F og Ø). Imod stemte 19 (V, O og S). 1 undlod at stemme (C).

  Ændringsforslag stillet af Venstre:

  Der tilføjes et 3. at. Den juridiske vurdering vil indgå, når den endelige beslutning om, hvorvidt der skal ske tilbagekaldelse af grundtilskud overfor én af skolerne. Bliver forelagt Byrådet igen.

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C, S). Imod stemte 9 (A, F og O).

  Dorte Ballhorn Soll (A), Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Kirsten Nørgaard Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Karsten Meyer Olsen (A), Dan Larsen (A), Alice Andersen (A) og Hans Philip Tietje (V) deltog som stedfortrædere.

  Afbud Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2 mio. kr. til 2015.

  Rødekro Skole og Fladhøjskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret.

  Den nye skole forventes i 2016 at have ca. 830 elever i normalklasserne og dække de to skolers nuværende distrikter.

  Specialklasserækken fra 0.-9. kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50.

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Forprojektering af anlægget er startet i 2013, men ved budgetgodkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet at udskyde byggeriet til perioden 2016-2018.

  Med beslutningen i Byrådet april 2015 er processen dermed igen fremrykket til 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Hærvejsskolen, som søges fremrykket til 2015 og frigivet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Hærvejsskolen i 2016, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen. Bevillingen finansieres af det fremrykkede rådighedsbeløb til Hærvejsskolen i 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der afsættes midler i 2015 til analysearbejde af en evt. flytning af Fjordskolen på 0,5 mio. kr.

  Med baggrund i denne beslutning har Børn og Skole i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og det kan konkluderes, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E.

  Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende.

  Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

  På grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering vil Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretage en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejde kalkulationer for de samlede anlægsudgifter.

  Arbejdet vil ikke umiddelbart medføre lokalplanpligt eller ændringer af kommuneplanen, da der ikke vil ske en anvendelsesændring af de berørte bygninger, og da opførelsen af en eventuel tilbygning forventes at kunne ske inden for de gældende bestemmelser for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til Fjordskolen i investeringsoversigten. Der er tale om, at der skal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015, finansieret af kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 til analysearbejde af en evt. flytning af Fjordskolen, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 til ovenstående projekt finansieret af kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15311, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om taksterne til skolernes fritidstilbud til eleverne i 4. – 6. årgang – SFO 2 – kan godkendes.

  Nedenstående skoler har ansøgt om, at taksterne for skolernes fritidstilbud til 4. – 6. årgang bliver godkendt med virkning fra 1. august 2015.

  Alle takster ligger mellem 200 kr. og 2/3 af SFO1 taksten

  (834 kr. uden morgenåbning, 994 kr. med morgenåbning).

  Skole

  Takst indtil 31. juli 2015

  Takst pr. 1. august 2015

  Bolderslev Skole

  350 kr.

  400 kr.

  Bylderup Skole

  200 kr.

  Eftermiddag 200 kr.

  Morgen 50 kr.

  Felsted Skole

  495 kr.

  495 kr.

  Genner Univers

  700 kr.

  625 kr.

  Hellevad Børneunivers

  0 kr.

  800 kr.

  Hovslund Børneunivers

  600 kr.

  600 kr.

  Hjordkær Skole

  4. årg. 400 kr.

  5.- 6. årg. 300 kr.

  350 kr.

  Hærvejsskolen

  325 kr.

  300 kr.

  Høje Kolstrup Skole

  Eftermiddag 390 kr.

  Morgen 250 kr.

  Eftermiddag 390 kr.

  Morgen 250 kr.

  Kliplev Skole

  200 kr.

  250 kr.

  Kollund Skole og Børnehus

  700 kr.

  0 kr.

  4. årg. 500 kr.

  5.– 6. årg. 200 kr.

  Kongehøjskolen

  350 kr.

  500 kr.

  Lyreskovsskolen

  295 kr.

  Eftermiddag 400 kr.

  Morgen 150 kr.

  Løjt Skole

  746 kr.

  746 kr.

  Ravsted Børneunivers

  200 kr.

  500 kr.

  Stubbæk Skole

  363 kr.

  380 kr.

  Tinglev Skole

  500 kr.

  300 kr.

  Varnæs

  400 kr.

  350 kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at takstspændet for SFO2 er fra 200 kr. til 2/3 af SFO1-taksten pr. måned, og

  at de ønskede takster godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  1. at anbefales godkendt,

  2. at godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16344, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 24. juni 2015 sagen om hovedsponsorat af Sønderjysk Elitesport A/S – Damehåndbold. Økonomiudvalget var positivt og oversendte sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Den nuværende samarbejdsaftale mellem Sønderjysk Elitesport A/S og Aabenraa Kommune udløber 31. december 2015.

  Sønderjysk Elitesport A/S anmoder om en ny samarbejdsaftale for perioden 15. august 2015 til 31. juli 2018, hvor Aabenraa Kommune indgår som hovedsponsor.

  SønderjyskE – Damehåndbold sluttede i sæsonen 2014/2015 som nr. 1 i 1. division og kvalificerede sig dermed til håndboldligaen 2015/2016. Resultatet er bl.a. opnået igennem et sats på unge talenter og derved en økonomisk ansvarlig styring af klubben. Hertil skal nævnes, at SønderjyskE Damehåndbold har indgået en aftale med Elite Aabenraa, hvor der er fokus på at skabe et succesfuldt talentudviklingsmiljø i samarbejde med ungdomshåndbolden i kommunen.

  Aabenraa Kommune har i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015 indgået i et projektsponsorat. I 2014 ønskede Sønderjysk Elitesport A/S af hensyn til sæsonplanlægningen at få fremrykket betalingsterminen fra januar 2015 til august 2014. I den nye aftale om et hovedsponsorat er der taget hensyn til sæsonplanlægningen i forhold til udbetalingsterminerne. Dette medfører et dobbelt sponsorat på 0,156 mio. kr. i perioden 15. august til 31. december 2015.

  I forbindelse med indgåelse af et hovedsponsorat og udnyttelse af de muligheder, der findes i den nye kontrakt, vil der være fremstillingsomkostninger til eksponering af logo og bannere. Når Multiarenaen er opført, vil der igen være tilsvarende fremstillingsomkostninger til eksponering i denne.

  Ved opgradering fra et projektsponsorat til hovedsponsorat modtager kommunen følgende ekstra ydelser gældende i alle hjemmekampe:

  · To LED reklamer á 30 sek. med fem visninger pr. kamp i Sydbank Park (superligafodbold i Haderslev) og Broager Sparekasse Skansen (herrehåndbold i Sønderborg)

  · En 1 x 3 meter bandereklame i SE Arena (ishockey i Vojens)

  · Fem stk. fribilletter pr. kamp til herrehåndbold, fodbold og ishockey med faste siddepladser

  · Et ekstra medlemskab til Erhvervsklubben og dertilhørende tre gæstekort. Sammen med de fire kort vi i forvejen har, medfører det i alt otte platinkort til hjemmekampe.

  Forvaltningen har foretaget en sammenligning af kontrakter imellem lignende kommuner og håndboldklubber. Konklusionen på dette er, at det økonomiske beløb ligger i den øvre ende i forhold til værdien af indholdet, men at kommunen igennem en aktivering af alle dele af kontrakten kan få en optimal værdi og derved et passende forhold imellem indhold og økonomi. Beløbet i bonusordningen vurderes til at være for høj og indstilles derfor til et mindre beløb.

  Lovgrundlag

  Ifølge kommunalfuldmagten er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg, samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. En sådan aftale skal dog indgås på markedsmæssige vilkår.

  Statsforvaltningen definerer i et brev til en borger i november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S, at:

  ”Kommunen har efter vores opfattelse, pligt til selv at foretage sammenligninger med andre lignende kontrakter eller indhente vurderinger fra reklamebureauer eller andre sagkyndige”.

  Forvaltningen har derfor foretaget sammenligninger med lignende kontrakter imellem kommuner og håndboldklubber, samt indhentet en medieanalyse omhandlende ligaklubbers omtale i 2014. Disse ligger til grund for forvaltningens indstilling.

  Økonomi og afledt drift

  Hovedsponsorat 

  i sæson 2015/16, 2016/17 og 2017/18

  i mio. kr. ekskl. moms

  Ydelser/betalingstermin

  August 2015

  August 2016

  August 2017

  Hovedsponsorat

  0,600

  0,600

  0,600

  Yderligere fremstillingsomkostninger

  0,012

  0,012

  0,000

  Nuværende projektsponsorat

  0

  -0,375

  -0,375

  Ekstraomkostninger ved hovedsponsorat

  0,612

  0,237

  0,225

  Bonus ved god placering (maximalt)

  0,050

  0,150

  0,150

  Ekstraomkostninger ved hovedsponsorat inkl. bonus

  0,662

  0,387

  0,375

  Fremstillingsomkostningerne vedrører:

  • LED bandereklame på Sydbank Park (ALKA Superligaen) – fem visninger pr. kamp af 30 sek. gældende i forbindelse med alle TV kampe og hjemmekampe.
  • LED bandereklame i Broager Sparekasse Skansen (Boxer Ligaen) – fem visninger pr. kamp gældende alle hjemme/TV kampe.
  • 1 stk. 1 x 3 meter bandereklame i SE Arena (Metal Ligaen) – gældende alle hjemmekampe på nær CHL kampe

  SønderjyskEs oprindelige tilbud indebar følgende bonusordning.

  • Pr. TV-kamp til 0,010 mio. kr. ekskl. moms (dog max. fem kampe)
  • Ved deltagelse i slutspillet 0,150 mio. kr. ekskl. moms
  • Ved deltagelse i EHF Cuppen 0,050 mio. kr. ekskl. moms.

  Forvaltningen har ud fra sammenligningerne med de andre klubber vurderet, at SønderjyskE A/S udkast til bonusordningen for deltagelse i slutspillet på 0,150 mio. kr. ekskl. moms er for høj. Denne er derfor i ovenstående skema sat til 0,050 mio. kr. ekskl. moms.

  Multiarenaen forventes klar til sæsonen 2016/2017, hvorefter ovenstående konverteres til tilsvarende god eksponering. Denne omkostning er indregnet i 2017.

  I det nuværende projektsponsorat og fremstillingsomkostninger er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Kontrakten indeholder følgende betalingsterminer:

  0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2015

  0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2016

  0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2017

  Såfremt Aabenraa Kommune indgår en ny aftale med Sønderjysk Elitesport A/S, vil aftalen betyde en merudgift på 0,662 mio. kr. i 2015, 0,387 mio. kr., i 2016 og 0,0375 mio. kr. i 2017 eksklusiv moms, såfremt alle betingelserne i bonusordningen opfyldes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rammen for indgåelse af aftalen udgør 0,662 mio. kr. i 2015, 0,762 mio. kr. i 2016 og 0,750 mio. kr. i 2017,

  at der budgetomplaceres 0,662 mio. kr. i 2015, 0,387 mio. kr. i 2016 samt 0,375 mio. kr. i 2017 og fremadrettet fra Økonomiudvalgets puljevedrørende Vækst efterslæb/vedligeholdelse til Kultur- og Fritidsudvalget,

  at første betalingstermin er 15. august 2015, hvorved der opstår et ekstra sponsorat i 2015 på 0,156 mio. kr. ekskl. moms,

  at ved en eventuel udløsning af bonus opgøres udgiften umiddelbart efter opfyldelsen af bonuskriterierne, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende den endelige aftale.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2015

  Anbefales godkendt, idet 9 stemte for. Imod stemte 1 – Jan Riber Jakobsen (C). Ejler Schütt undlod at stemme.

  Beslutning Byrådet den 25-08-2015

  Godkendt, idet 24 stemte for – (A, V, S, O) – (undtaget Kåre Solhøj Dahle (O) og H. Kristian Wollesen (O)).

  Imod stemte 5, Kåre Solhøj Dahle (O), H. Kristian Wollesen (O) og (C, Ø, F).

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI