Beslutningsprotokol

onsdag den 16. september 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der er afbud fra Erwin Andresen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/350, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 8. september 2015 fremsat forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

  Afsættet var basisbudgettet svarende til spillerum 3B, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. august 2015.

  Økonomiudvalget er enige om at korrigere basisbudgettet svarende til spillerum 4. Ændringer fra spillerum 3B til spillerum 4 er bl.a. særtilskud, ændring som følge af. lånetilsagn og drifts- og anlægstilskud vedr. beredskabet.

  Budgetforlig:

  Et enigt økonomiudvalg har indgået et budgetforlig der indebærer følgende:

  Der omprioriteres i alt 16,8 mio. kr. i 2016 på driften. Omprioriteringen består af driftsudvidelser på 19,4 mio. kr. i 2016, 13,5 mio. kr. i 2017, 12,5 mio. kr. i 2018 og med 11,4 mio. kr. i 2019, samt reduktioner  på 16,8 mio. kr. i 2016, 15,7 mio. kr. i 2017, 16,0 mio. kr. i 2018 og på 16,2 mio. kr. i 2019.

  Herudover er der indarbejdet i alt 68 mio. kr. i perioden 2016-2019 som investering i en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet. Investering har break even i 2019, hvor investeringen forventes tjent hjem.

  På anlæg investeres der for 155,5 mio. kr. i 2016 og 119,4 mio. kr. i 2017. I 2018 er afsat 137,5 mio. kr., og heraf henstår en ikke udmøntet pulje på 21,2 mio. kr. I 2019 er afsat 127,3 mio. kr. og heraf henstår en ikke udmøntet pulje på 102,7 mio. kr.

  Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

  Skatter:

  Budgetforslaget forudsætter en skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promile dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

  Finansieringstilskud:

  Aabenraa Kommune har modtaget 57,3 mio. kr. i 2016 som finansieringstilskud. I spillerum for overslagsårene 2017-2019 er indlagt en forventning til, at Aabenraa kommune modtager 30,2 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er en videreførelse af den besparelsespulje/forventning til finansieringstilskud, som blev lagt ind i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018.

  Omprioriteringsbidrag:

  Der er indarbejdet en reduktion af bloktilskuddet med netto 5 mio. kr. i 2016 som følge af omprioriteringsbidraget. For overslagsårene 2017-2019 er bloktilskuddet nedsat med omprioriteringsbidraget, hvilket svarer til 25 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 og 75 mio. kr. i 2019. Beløbet er indarbejdet i budgettet som en omprioriteringspulje/besparelsespulje.

  Beredskab § 60 selskab:

  I forbindelse med beslutning om etablering af § 60 selskab i samarbejde med Tønder og Haderslev kommune, vil selskabet fra 2016 blive finansieret med et drifts- og anlægsbidrag der fordeles efter indbyggertal. Den samlede merudgift er indarbejdet i budgetforslaget.

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2015 givet tilbagemelding på tilskuds- og låneansøgninger for 2016.

  Som resultat af særtilskudsansøgningen vil Aabenraa kommune modtage 6,936 mio. kr., hvilket betyder et merprovenu på 6,0 mio. kr. i 2016.

  Der er givet lånetilsagn til følgende områder:

  • Styrkelse af likviditeten 2,0 mio. kr.
  • Investeringer m/effekt.potentiale 2,0 mio. kr.
  • Det ordinære anlægsområde 17,7 mio. kr.
  • Det borgernære anlægsområde 0,0 mio. kr.

  I alt 21,7 mio. kr.

  Der er i budgettet indarbejdet en låneoptagelse på 25,0 mio. kr. Lånetilsagnet giver således et mindreprovenu på 3,3 mio. kr. vedr. 2017.

  Ændringerne vedr. særtilskud og lånetilsagn er indarbejdet i budgetforslaget.

  Takster:

  Taksterne vil blive justeret med de i budgetforslaget indarbejdede ændringer.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  Tidsplan

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til at beregne konsekvenserne, senest den 21. september 2015 kl. 12.00.

  Den endelige godkendelse af budget 2016-2019, herunder ændringsforslag, sker på byrådsmødet den 7. oktober 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2016-2019 udviser følgende budgetforslag:

  Ex. finansieringsstrategi arbejdsmarkedsområdet

  Spillerum 5

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter

  -3.708.454

  -3.698.055

  -3.708.413

  -3.727.682

  Driftsudgifter incl. renter

  3.566.810

  3.614.182

  3.666.574

  3.725.360

  Resultat af ordinær drift

  -141.644

  -83.873

  -41.839

  -2.322

  Anlæg - skattefinansieret

  155.508

  119.400

  137.462

  127.272

  Anlæg - jordforsyning

  8.500

  3.500

  -900

  -900

  Resultat

  22.364

  39.027

  94.723

  124.050

  Låneoptagelse

  -90.848

  -64.858

  -57.866

  -39.780

  Afdrag lån

  58.958

  64.865

  64.657

  64.044

  Finansforskydninger

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  -6.653

  Påvirkning kassebeholdning

  -15.507

  32.836

  95.092

  141.661

  Et enigt økonomiudvalg har besluttet at investere 68 mio. kr. i at få halveret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over en 4 årig periode i et såkaldt KIK projekt. Investeringen har break even i 2019. 
  Det er aftalt, at projektet økonomiske konsekvenser holdes udenfor den økonomiske politisk målsætninger.

  Budget 2016 overholder således den økonomiske politiks målsætning om overskud på ordinær drift, mens målsætningen om en årlig kasseopbygning på 25 mio. kr. ikke er overholdt.

  Efter 2016 er der ikke måltal for kasseopbygningen og resultat af ordinær drift.

  Incl. finansieringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet.

  Spillerum 5A

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter

  -3.708.454

  -3.698.055

  -3.708.413

  -3.727.682

  Driftsudg. Incl. renter

  3.583.810

  3.622.182

  3.662.574

  3.703.360

  Resultat ordinær drift

  -124.644

  -75.873

  -45.839

  -24.322

  Anlæg – skattefin.

  155.508

  119.400

  137.462

  127.272

  Anlæg – jordforsyning

  8.500

  3.500

  -900

  -900

  Resultat

  39.364

  47.027

  90.723

  102.050

  Låneoptagelse

  -90.848

  -64.858

  -57.866

  -39.780

  Afdrag lån

  58.958

  64.865

  64.657

  64.044

  Finansforskydninger

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  -6.653

  Påvirkning kasse-beholdning

  1.493

  40.836

  91.092

  119.661

  Budgetforslaget svarer til spillerum 5A.

  Med de indarbejdede ændringer vil 2016 medføre et kassetræk (underskud) på 1,5 mio. kr., mens der i 2017-2019 vil være et årligt kassetræk på mellem 40,8 -119,7 mio. kr.

  Der er udarbejdet generelle bemærkninger, hvoraf forslag til bevillingsniveau, bevillingsoversigt og investeringsoversigt fremgår.

  Der er vedlagt specielle bemærkninger, der indeholder forudsætningerne for budgetforslaget, herunder de indarbejdede ændringer.

  Projektbeskrivelserne vedr. anlæg indeholder beskrivelser af budgetforslagets investeringer i perioden 2016-2019.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 9. – 16. september foregår høring af de hørringsberettigede organer. Høringssvar vil blive udsendt umiddelbart efter byrådets 1. behandling af budgettet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16048, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Det er Aabenraa Kommune vision, at vi vil være et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og velfærdsuddannelser. 

  Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er en forudsætning for at indfri visionen. Partnerskabsaftalen er en overordnet rammeaftale, der sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling. EUC Syd uddannelsestilbud kan i særlig grad styrke områderne transport og logistik, sundhed og fødevarer, der er Aabenraa Kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Indsatser i partnerskabet med EUC Syd

  Samarbejdet omhandler følgende indsatsområder:

  · Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa

  · Styrkelse og profilering af Aabenraa som uddannelsesby

  · Samarbejde med erhvervslivet om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

  · Transport

  · Styrkelse af opstartsvirksomheder i Aabenraa kommune – innovation og iværksætteri

  · Praktikpladser – samspil med lokale virksomheder

  • Efteruddannelse

  Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med EUC Syd. 

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. EUC Syd og Aabenraa Kommune. Der afholdes møde 1 gange årligt. Forud for mødet udsendes dagsorden og der udarbejdes et referat fra mødet, hvori dato for næste møde fremgår.

  Underskriftsceremoni

  Partnerskabsaftalen foreslås underskrevet af ledelsen i de to organisationer. Der afholdes en underskriftsceremoni på EUC Syd i Aabenraa med deltagelse af repræsentanter fra de to organisationer. Det forventes, at aftalen underskrives i september måned.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20944, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Trafiksikkerhedsinspektion

  Som opfølgning på Trafiksikkerhedsplan 2013-2020, har Kultur, Miljø & Erhverv ladet udarbejde trafiksikkerhedsinspektion på udvalgte veje i kommunen. Trafiksikkerhedsinspektion er en metode til systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af sikkerhedsforholdene på veje og stier. Ved denne inspektion har Kultur, Miljø & Erhverv valgt at fokusere på vejens sidearealer.

  Inspektionen er blevet gennemført med henblik på at registrere forhold, der udgør eller kunne udgøre et sikkerhedsmæssigt problem med øget risiko for personskade. Trafiksikkerhedsinspektionen indgår som en vigtig del af arbejdet med at begrænse antallet af alvorlige ulykker på overordnede veje i det åbne land, og er i tråd med Trafiksikkerhedsplanens indsatsområder.

  Der er for de registrerede problemer udarbejdet forslag til løsning samt økonomi.

  Vejene der er udvalgt til trafiksikkerhedsinspektion, er et udpluk af uheldsbelastede større veje, vejklasse 1 og 2. På de udvalgte veje er uheldsbilledet ikke entydigt og derfor kræver det en inspektion og faglig vurdering af en trafiksikkerhedsrevisor. Via inspektionen er disse vejes problemer, for så vidt angår sidearealer, registreret, analyseret og løsningsforslaget kapitaliseret. På baggrund af den fremkomne analyse anbefaler forvaltningen, at fortsætte med at udføre trafiksikkerhedsinspektion på de resterende klasse 1 og 2 veje samt udvalgte klasse 3 veje. Formålet hermed er at forbedre sikkerheden på kommunens veje og derigennem bidrage til målsætningen i Trafiksikkerhedsplanen, der siger at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 set i forhold til 2010.

  ”Trafiksikkerhedsplan 2013-2020” er vedlagt som bilag.

  Udbedringen af de registrerede problemer foreslås udført prioriteret efter ”farligste” problem på ”farligste” vej først.

  Sorte pletter

  Ved sortpletudpegningen i 2015, for årene 2010-2014, er der registreret 12 sorte pletter i kryds og 7 på strækninger. Uheldsbillede på pletterne og strækningerne er ikke entydige, hvorfor forvaltningen har fravalgt at foreslå at foretage nye ombygninger i 2015.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2014, at en del af sort plet puljen 2015 skal anvendes til at etablere en rundkørsel i krydset Ringvej/Østergade. Krydset Ringvej/Østergade er allerede registreret som sort plet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2015 til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Byrådet besluttede på deres møde den 29. oktober 2014, at projektet ”sortpletprojekter 2014” skulle udmøntes i projektet ”rundkørsel ved Østergade / Ringvej i Rødekro”. Projektet blev financieret  af ”sort plet puljen 2014” og delvis  af ”sort plet puljen 2015”. Restrådighedsbeløbet på ”sorte pletter, pulje” for 2015 er på 1,5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag fremkommet ved analysen ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”sorte pletter, pulje” på 1,5 mio. kr. i 2015,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektion på det resterende overordnede vejnet, vejklasse 1 og 2 samt dele af vejklasse 3. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”Sorte pletter, pulje” på 0,2 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til ud fra den udarbejdede rapport ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”, at udvælge hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  1. og 2. at Anbefales godkendt.

  3. at godkendt med følgende tilføjelse:

  Idet der lægges vægt på at få mest mulig sikkerhed for pengene.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015, at sende Forslag til klimapolitik 2015 og Forslag til klimaplan 2015-17 i høring. Forslagene var i høring fra den 11. marts til den 6. maj 2015.

  Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der to høringssvar, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og SF Aabenraa.

  Høringssvarene rummer forslag til mere konkrete planer, ændring af målsætninger og nye initiativer. Høringssvarene er resumeret i bilaget.

  Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i klimaplanen. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at enkelte forslag medtages i det videre arbejde frem mod næste revision af klimaplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Udsat til mødet i august.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Anbefales godkendt med følgende ændringer:

  Samarbejdet med Projekt Zero omformuleres, således at der udtrykkes vilje til samarbejde om initiativer i lokalområdet, eksempelvis Projekt Zero.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker, at der ved et kommende udbud af biler laves et forsøg, hvor en grøn profil tillægges en større vægt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 29 stemte for (V, O, A, C, F og S).

  1 undlod at stemme – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har modtaget en fælles ansøgning fra bestyrelserne i Hovslund Børneunivers og på Hærvejsskolen.

  På Byrådsmødet den 25. august 2015 blev der givet en anlægsbevilling til planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2,0 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet til projektet i 2016.

  Det forventes at det kun vil være muligt at bruge ca. 0,5 mio. kr. af anlægsbevillingen på Hærvejsskolen i 2015. Der resterer således et restrådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., der først forventes anvendt i 2016.

  På investeringsoversigten for budget 2015-2018 er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,346 mio. kr. til renovering/ombygning af omklædningsfaciliteter i Hovslund Børneunivers.

  De to skolers bestyrelser søger om, at Hovslund Børneunivers får ombygget omklædningsfaciliteterne i indeværende år, finansieret af de afsatte midler til Hærvejsskolen i 2015 og, at de afsatte midler til Hovslund Børneunivers i 2016 i stedet tilfalder Hærvejsskolen.

  Økonomi og afledt drift

  Aktuel investeringsoversigt for Hærvejsskolen og Hovslund Børneunivers

  (1.000 kr.)

  2015

  2016

  2017

  2018

  Hærvejsskolen

  2.000

  0

  30.000

  53.000

  Hovslund Børneunivers

  0

  1.346

  0

  0

  Der er givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til Hærvejsskolen.

  I overslagsårene er der tale om afsatte rådighedsbeløb.

  Forslag til ændring af rådighedsbeløb:

  (1.000 kr.)

  2015

  2015

  Hærvejsskolen

  -1.346

  1.346

  Hovslund Børneunivers

  1.346

  -1.346

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 1,346 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i Hovslund Børneunivers, finansieret jf. ovenstående ændring af rådighedsbeløb.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Dorte Ballhorn Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2015

  Anbefales godkendt, idet 7 stemte for. Socialdemokraterne undlod at stemme.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C og S).

  10 undlod at stemme (A, F og Ø).

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17131, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset, Felsted, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 10 børn.

  Udvidelsen ønskes senest pr. 1. november 2015 og begrundes i flere henvendelser fra tilflyttere, som ønsker en småbørnsplads.

  Institutionen kan selv afholde udgiften i forbindelse med udvidelsen af småbørnspladserne. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 8 småbørnspladser blev etableret i 2011.

  Bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. august 2015 har Børnehaven Bakkehuset indskrevet 44 børnehavebørn og 9 børn i småbørnsgruppen.

  Pr. 1. august 2015 er der 6 kommunale dagplejere - hvoraf én er i midlertidig ansættelse - med 22 børn i lokalområdet.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. marts 2016.

  Bilag:

  Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11. august 2015

  Udsat til næste møde den 1. september 2015.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Sagen genoptages.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostningen i dagplejen ved en tom plads i en opsigelsesperiode udgør ca. 11.000 kr./barn/måned.

  Omkostningen er beregnet som de variable udgifter pr. barn + mistet forældrebetaling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. marts 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgaard Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A), Kurt Andresen (S) og Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse i, at der 1. januar 2016 alligevel tages stilling til antal dagplejepladser i området.

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2015

  Oversendes til byrådet.

  Philip Tietje deltog ikke i dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  Ændringsforslag stillet af Gert Nordklitgaard (Ø), at der oprettes 2 småbørnspladser med virkning fra 1. januar 2016.

  Ikke godkendt, idet 11 stemte for (A, F, Ø og S).

  Imod stemte 19 (V, O, C).

  Godkendt, idet 19 stemte for (V, O og C). Imod stemte 10 (A, F, Ø og S) undtaget Kim Brandt.

  1 undlod at stemme – Kim Brandt (A).

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25272, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Alf Ingfeldt, Stationsvej 59, Hovslund Stationsby, Rødekro har fremsendt følgende spørgsmål af 21. august 2015:

  ”Vedr. skinner Cimbria

  Ved indvielsen af Erhvervenes hus hørte jeg borgmester Thomas Andresen sige, at skinnerne ved Cimbriagrunden – ml. Haderslevvej og Reberbanen – ville blive fjernet i forbindelse med det planlagte byggeri.

  Fra i år gælder der i Tyskland nye krav til specialtransporter: alle specialtransporter, som kan transporteres via jernbane, skal flyttes fra landevej til skinner.

  Samtidigt med at godsmængden stiger, vil især godstrafikken på landevejene til og fra Tyskland frem til 2030 være belastet af udbygningen af motorvej A7 Padborg-Hamborg, af fornyelsen af Rader Hochbrücke over Kielerkanalen ved Rendsborg og renovering af Elbtunnel i Hamborg samt fornyelsen af Köhlbrandbrücke i Hamborg.

  (kilde: Robin Roost, bestyrelsesmedlem i Scandic Rail Partners og medlem af Styregruppen STTS se www.stts.dk *1 og Slutdokument fra Seminar om Tinglev-banen, Tønder 17. juni 2014)

  I hvilket omfang har Aabenraa byråd overvejet hvilke begrænsninger det giver for en fremtidig udvikling af Aabenraa Havn, hvis skinnerne fjernes helt, når ovenstående får fuld effekt på godstrafikken til og fra Tyskland?

  I hvilket omfang har byrådet afvejet mulighederne for at genetablere godstransport på skinner til og fra Aabenraa havn og i hvilket omfang er det blevet undersøgt, hvilke muligheder der dermed ville åbne sig for eksisterende virksomheder på og omkring havnen – og for potentialet for at tiltrække nye virksomheder til Aabenraa?

  I hvilket omfang har byrådet overvejet Aabenraas fremtid som udskribningshavn og som udviklingspotentiale for kombi-terminalen i Padborg?

  *1: www.stts.dk

  STTS blev dannet i juni 2011 af en kreds af personer og virksomheder med base i Tønder kommune, som har behov for at jernbanen mellem Tønder og Tinglev bliver genåbnet for både gods- og passagertrafik.

  STTS er en kombineret arbejdsgruppe og et styringsorgan bestående af repræsentanter for virksomheder inden for bl.a. jernbanedrift, erhvervsturisme og erhvervsudvikling.

  Hvad er det STTS vil opnå?

  Det primære formål for STTS er at sikere bevarelsen af jernbanestrækningen mellem Tøndre og Tinglev. På kort sigt arbejdes der på at tiltrække det nødvendige transportgrundlag for etablerede og kommende virksomheder.

  Det langsigtede mål er, at udvikle en tværgående jernbanedrift, som kan bidrage til en fremtidssikret passagertrafik mellem Tønder, Tinglev og Sønderborg, samt de tilstødende områder.”

  Beslutning Byrådet den 16-09-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI