Beslutningsprotokol

onsdag den 7. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo. Gert Nordklitgaard deltog ikke i punkterne 157 - 168.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/350, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 16. september 2015 behandlet forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5A er fremsat af Økonomiudvalget den 8. september 2015 og danner udgangspunkt for budget 2016-2019.

  Nedenstående spillerum 6 indeholder tekniske ændringsforslag, men er ekskl. KIK (investeringsstrategien på arbejdsmarkedesområdet)

  Budgetforslag

  Spillerum 6

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter

  -3.710.264

  -3.702.734

  -3.712.504

  -3.732.982

  Driftsudg. Incl. renter

  3.574.015

  3.616.787

  3.669.086

  3.727.022

  Resultat ordinær drift

  -136.249

  -85.947

  -43.418

  -5.960

  Anlæg

  148.508

  117.600

  135.662

  126.472

  Anlæg – jordforsyning

  8.500

  3.500

  -900

  -900

  Resultat

  20.759

  35.153

  91.344

  119.612

  Låneoptagelse

  -90.848

  -64.336

  -58.911

  -39.780

  Afdrag lån

  58.724

  64.630

  64.478

  63.986

  Finansforskydninger

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  -6.653

  Påvirkning af kasse-beholdning

  -17.346

  29.249

  90.489

  137.165

  Investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er indarbejdet i budgetforslaget, men de økonomiske konsekvenser heraf holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger. Resultat af ordinær drift overholder således den økonomiske politiks målsætning om et overskud på 135 mio. kr. i 2016, idet der i henhold til spillerum 6 (ex. KIK) er et overskud på ordinær drift på 136,2 mio. kr.

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2016:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2016, jf. bilag.1.

  Det anbefales, at vælge statsgaranti for 2016.

  Takster for 2016 er vedlagt som bilag 8 og 9.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis drift, anlæg og finansiering:

  De tekniske ændringsforslag er opdelt på ændringsforslag der har kassepåvirkning,  ændringsforslag der giver netto 0 og ændringsforslag hvor der flyttes anlægsprojekter til driften.

  De tekniske ændringsforslag med kassepåvirkning (bilag 2) vedrører følgende:

  Nye skøn for skatter og udligning i 2017-2019

  Tilretning låneadgang samt renter og afdrag

  Grøn vækst og Natura 2000

  Regulering af folkeskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2015 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner

  Merindtægter forældrebetaling som følge af ”øget kvalitet”

  Driftsudvidelse vedr. pumpestation Dr. Margrethesvej annulleres i 2017-2019

  De tekniske ændringsforslag med kassepåvirkning forbedrer kassebeholdningen med 1,838 mio. kr. i 2016, 3,586 mio. kr. i 2017, 4,602 mio. kr. i 2018 og med 4,495 mio. kr. i 2019.

  Tekniske ændringsforslag der giver netto 0 (bilag 2A) vedrører eksempelvis flytning af ældrepuljen fra ”generelle reserver” under økonomiudvalget  til Social- og Sundhedsudvalget samt udmøntning af investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet.

  Tekniske ændringsforslag,  hvor anlægsprojekter flyttes til drift (bilag 2B), begrundes i regeringsaftalen. Som led i kommunernes overholdelse af regeringsaftalen viser indmeldingerne, at kommunernes anlægsramme for 2016 er væsentligt overskredet. Derfor anbefales det at flytte de projekter, der er i gråzonen mellem anlæg og drift, til servicerammen i stedet for anlægsrammen.

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2, 2A og 2B og er indarbejdet i nedenstående spillerum 6.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende partier:

  • Socialistisk Folkeparti
  • Enhedslisten

  Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag (3 og 4).

  Økonomi og afledt drift

  Budgetforslag incl. tekniske ændringsforslag og KIK udgør følgende:

  Budgetforslag

  Spillerum 6A

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter

  -3.710.264

  -3.702.734

  -3.712.504

  -3.732.982

  Driftsudgifter incl. renter

  3.591.015

  3.624.787

  3.665.086

  3.705.022

  Resultat ordinær drift

  -119.249

  -77.947

  -47.418

  -27.960

  Anlæg

  148.508

  117.600

  135.662

  126.472

  Anlæg – jordforsyning

  8.500

  3.500

  -900

  -900

  Resultat

  37.759

  43.153

  87.344

  97.612

  Låneoptagelse

  -90.848

  -64.336

  -58.911

  -39.780

  Afdrag lån

  58.724

  64.630

  64.478

  63.986

  Finansforskydninger

  -5.981

  -6.198

  -6.422

  -6.653

  Påvirkning af kasse-beholdning

  -346

  37.249

  86.489

  115.165

  De tekniske ændringsforslag medfører en forbedring af kassebeholdningen fra et kasseforbrug på 1,492 mio. kr. til en henlæggelse på 0,346 mio. kr. i 2016.

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 6A), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 10) samt en justeret investeringsoversigt der indeholder ændringsforslag vedr. flytning af anlægsprojekter fra anlæg til drift (bilag 6).

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 11.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2 og 2A, indarbejdes i budget 2016-2019,

  at de tekniske ændringsforslag vedr. flytning af anlægsprojekter til drift, jf. bilag 2B, indarbejdes i budget 2016-2019,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2016,

  at takster for 2016 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 5,

  at de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra SF, jf. bilag 3, og

  at økonomiudvalget tager stilling til, om de vil lave ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  1. at – 2. at anbefales godkendt.
  1. at – 6. at anbefales godkendt.

  7.  at kan ikke anbefales.

  8.  at  kan ikke anbefales.

  1. at – Økonomiudvalget anbefaler 4 forslag til justeringer, jfr. vedlagte bilag.

  Der blev udleveret bilag ”Budgetforligsjustering 2016-2019”.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  1.- 6. at godkendt.

  7.- 8. at se særskilt afstemningsark:

  Ændringsforslag 1-7, 9-18, 21, 23-28, 30-32 – for stemte Ø og SF.

  Imod stemte resten – V, O, A, S og C.

  Ændringsforslag 8, 19, 22, 29 – for stemte Ø.

  Imod stemte resten - V, O, A, S, C og SF.

  Ændringsforslag 20 – for stemte Ø og Kåre Solhøj Dahle – O.

  Imod stemte resten – V, O, A, S, C og SF.

  Ændringsforslag 20a – for stemte SF, Ø og Kåre Solhøj Dahle – O.

  Imod stemte resten – V, O, A, S og C.

  9. at Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet, den 23. juni 2010, blev de nye retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring vedtaget (er efterfølgende justeret ad flere omgange).

  Under afsnit ”6.6 Overførselsadgang”, i retningslinjerne, er der indarbejdet følgende formulering vedrørende mindre forbrug over 4 % for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Foranstående medfører, at en institution, der f.eks. har sparet op til et konkret formål i flere år, skal foretage en ansøgning inden 1. september om overførsel af disse midler til næste år, såfremt der forventes et mindre forbrug udover 4 %.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantiovf. fra 2015 til 2016 *)

  Ansøges overført fra 2015 til 2016 (udover gar. ovf.)

  Økonomiudvalg

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  1.931

  300

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  252

  198

  Kultur- og Fritidsudvalg

  343

  300

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  I ALT

  2.526

  798

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne under Social- og Sundhedsudvalget udgør 0,3 mio. kr. vedrørende renovering af Bjerggadehuset (Center for Socialpsykiatri og Udsatte). Den indvendige renovering og efterfølgende udskiftning af inventar, forventes afsluttet i starten af 2016.

  Ansøgningerne under Børn- og Uddannelsesudvalget udgør 0,198 mio. kr. vedrørende Ravsted Børneunivers. Midlerne er opsparet som led i kommunens 2020 strategi for opfyldelse af skolereformens elementer samt med henblik på at kunne overholde dialogbaseret aftalestyring med en positiv bundlinie. I 2016 ønskes ansat en årsvikar idet 3 lærere er på vejleder (diplomkursus).

  Ansøgningerne under Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,3 mio. kr. vedrørende Multiarena Aabenraa. Midlerne ønskes anvendt i 2016 og 2017 til indkøb af idrætsinventar når ombygningen af de to eksisterende haller er afsluttet.

  Fælles for ansøgningerne er, at de respektive fagforvaltninger har anbefalet ansøgningerne imødekommet.

  Forskydningerne i overførselsniveauet mellem årene følges nøje, idet dette har stor betydning i forhold til mulighederne for overholdelse af servicedriftsrammen.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt samling af de enkelte ansøgninger.

  Indeværende sag vil, i lighed med tidligere år, blive brugt til overvejelse om, hvorvidt der fremadrettet er behov for en yderligere opstramning og præcisering af overførselsreglerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de ansøgte driftsoverførsler til 2016, på i alt 0,798 mio. kr., imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9507, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 8. september 2015 fremsendt et budgetforslag for 2016, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 69,577 mio. kr.

  Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  58,648 mio. kr.

  Landskirkeskat

  10,984 mio. kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2015 (kirken til gode)

  -0,055mio. kr.

  Finansieringsbehov i alt

  69,577 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2019.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2016 fastsat til 7,327 mia. kr.

  Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 69,606 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet, og der forventes en reduktion i kirkens beholdning på 0,026 mio. kr. i 2016, således den forventede beholdning ultimo 2016 udgør 0,029 mio. kr. i kirkens favør.

  Finansieringsbehov jf. ovenstående

  69,577 mio. kr.

  Indtægt fra kirkeskat

  -69,606 mio. kr.

  Forventet kassebeholdning ultimo 2016 (minus = i kirkens favør)

  -0,029mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25524, Sagsinitialer: pms

  Sagsfremstilling

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal have steder, hvor vælgerne kan brevstemme:

  1) Dette foregår typisk i borgerservicecentre.

  2) Kommunen kan vælge flere steder, hvor vælgerne har mulighed for at afgive brevstemme – fx ved biblioteker.

  3) Vælgere skal have lov til at stemme i eget hjem, hvis de pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet. Normalt kan vælgeren senest ansøge om at brevstemme i eget hjem 12 dage før valgdagen. Byrådet kan dog selv bestemme ansøgningsfristen, dog senest næstsidste hverdag før valgdagen.

  Ad 1)Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, hhv. på rådhuset i Aabenraa og i Bov, hvor vælgerne kan brevstemme.

  Ad 2) Byrådssekretariatet foreslår, at vælgerne kan brevstemme på bibliotekerne i Bov, Rødekro og Tinglev indenfor bibliotekernes normale åbningstid.

  Ad 3)Ved folketingsvalg har Byrådet besluttet, som service til borgerne, at udvide fristen for at brevstemme i eget hjem. Byrådssekretariatet anbefaler, at fristen forlænges til kl. 12.00 på tredjesidste hverdag før valgdagen.

  Hvis fristen sættes til næstsidste dag før valgdagen, giver det visse udfordringer. Det vil betyde, at vælgeren skal ansøge om at stemme i eget hjem samme dag, som brevstemmeafgivningen er fastsat til at lukke iflg. loven. Administrationen vil derved blot have få timer til at koordinere og indkalde valgtilforordnede, der skal besøge vælgerne.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev, og

  at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem forlænges, så vælgerne kan søge frem til mandag den 30. november 2015 kl. 12:00.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/18005, Sagsinitialer: pms

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år hvor og hvornår ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

  Det foreslås, at møderne afholdes sidste onsdag i hver måned kl. 17.00 på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

  Foreslåede mødedatoer for 2016 vil være:

  27. januar

  24. februar

  30. marts

  27. april

  25. maj

  29. juni

  Juli

  Intet møde - sommerferie

  31. august

  21. september

  1. behandling af budget

  12. oktober

  2. behandling af budget

  26. oktober

  30. november

  21. december

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30 – 16.00 som reserveres.

  Der afholdes budgetseminar d. 1. – 2. september.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne holdes på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22999, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådene i de sønderjyske kommuner behandlede i juni 2015 en sag om etablering af et § 60 fællesskab til Brand og Redning Sønderjylland. Sagens præmis var etablering af et beredskab bestående af de fire sønderjyske kommuners beredskaber. Sønderborg Kommune besluttede sig for ikke at tilslutte sig fællesskabet, hvorfor der er opstået en ny situation.

  Byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner besluttede sig i juni for at godkende vedtægter m.v. for det oprindelige fællesskab. Herunder blev det godkendt, at Aabenraa Kommune skal være hjemsted, navn og logo blev fastlagt samt principper for åbningsbalance og udkast til drifts- og anlægsbudget. Beslutningen her er stadig grundlag for det videre arbejde med nedenstående justeringer og præciseringer.

  Borgmestrene i de tre kommuner indgik den 18. august 2015 en aftale om en række juridiske og økonomiske spørgsmål med forbehold for byrådenes endelige godkendelse.

  Aabenraa Kommune har i forlængelse heraf igangsat opgaven med at koordinere etableringen, og har i samarbejde med ledelsen i Brand og Redning Sønderjylland igangsat en række implementeringsprocesser, samt taget initiativ til at få grundlaget for etableringen af § 60 fællesskab - bestående af de tre kommuner - på plads.

  Såfremt sagen vedtages i byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, er grundlaget for etableringen af § 60 fællesskabet på plads, under forudsætning af Statsforvaltningens godkendelse.

  De væsentligste ændringer i forhold til det, som byrådene fik forelagt i juni 2015 er:

  · At der etableres et § 60 fællesskab bestående af de tre kommuners beredskaber

  · Ejerskabets fordeling, der baseres på fordelingen af indbyggertal pr. 1. januar 2015

  · At der ikke foretages udligning af en eventuel forskel mellem værdien af de indskudte nettoaktiver og ejerandelen

  · At der etableres et driftsbudget svarende til budgettet fra juni dog ekskl. Sønderborg Kommunes andel. Driftsbudgettet er opgjort til 28,842 mio. kr. i 2016

  · At anlægsrammen nedsættes svarende til at der nu er 3 kommuner, dvs. fra 5,0 mio. kr. til 3,3 mio. kr. i 2016

  · Beredskabskommissionens sammensætning og beføjelser

  · Vilkår for ind- og udtræden af § 60-fællesskabet.

  · At Tønder Kommune opfører en ny brandstation uden udgift for § 60 fællesskabet, og dermed uden medfinansiering fra Haderslev og Aabenraa Kommuner

  Dermed opretholdes princippet om, at fordelingen af finansieringen af drifts- og anlægsbudgetter svarer til fordelingen af indbyggertal.

  Ovenstående ændringer er - sammen med en række andre, mindre justeringer - indarbejdet i vedhæftede forslag til vedtægter, som efter Byrådenes vedtagelse skal sendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

  I forlængelse af godkendelsen af vedtægterne, skal byrådene i en efterfølgende sag foretage en udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen.

  Indstilling

  Stabenindstiller,

  at der etableres et § 60 fællesskab ”Brand og Redning Sønderjylland” bestående af Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner,

  at vedhæftede forslag til vedtægter godkendes, og

  at BRSJ´s drifts- og anlægsbudget for 2016 fastsættes til hhv. 28,842 mio. kr. og 3,3 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22999, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I henhold til det forslag til vedtægter for § 60 fællesskab ”Brand og Redning Sønderjylland” (BRSJ), der foreligger til kommunalbestyrelsens godkendelse i en særskilt sag, skal kommunalbestyrelsen i hver af Kommunerne udpege medlemmer til den fælles beredskabskommission.

  Iflg. vedtægterne består beredskabskommissionen af

  · Borgmestrene og yderligere to medlemmer fra hver af Kommunernes kommunalbestyrelse

  · Politidirektøren

  · En repræsentant fra det frivillige brandværn fra hver af de deltagende kommuner i henhold til særskilt valgregulativ

  · Herudover deltager følgende observatører: en repræsentant fra det frivillige brandværn fra hver af de deltagende kommuner samt en repræsentant for Beredskabsforbundet som observatør.

  Beredskabskommissionens første valgperiode løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

  BRSJ oplyser, at de frivillige brandværn i hver af de tre kommuner allerede har indstillet deres repræsentanter. Det er hver enkelt kommunes kommunalbestyrelse, der skal udpege en repræsentant for de frivillige brandværn i hver kommune. Beredskabsforbundets ene observatør vælges af beredskabsforbundene i de tre kommuner.

  Aabenraa Kommune og ledelsen i BRSJ har udarbejdet forslag til valgregulativ for indstilling af repræsentanter fra de frivillige brandværn samt for valg af de frivillige brandværns observatører samt valg af Beredskabsforbundets observatør. Regulativet sætter rammerne for, hvem der er stemmeberettigede, hvem der er valgbare samt valgperiode m.v.

  De frivillige brandværn i Aabenraa Kommune har indstillet, at Tommy Riisgaard udpeges som medlem af Beredskabskommissionen.

  Indstilling

  Stabenindstiller,

  at valgregulativet godkendes,

  at der udover borgmesteren udpeges to kommunalbestyrelsesmedlemmer til Beredskabskommissionen, og

  at der udpeges en repræsentant fra de frivillige brandværn i kommunen til Beredskabskommissionen på baggrund af indstilling fra de frivillige brandværn i kommunen.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  1. at godkendt.
  2. at udpeget blev – Thomas Juhl og Kim Brandt.
  3. at udpeget blev - Tommy Riisgaard.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26880, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  En ny udstykning af parcelhusgrunde på Persillevænget, Tinglev er igangsat.

  Der udstykkes i alt 6 større grunde. Grundstørrelserne er fra ca. 2.177 m2 – 3.482 m2.

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 13. januar 2015.

  Gennemsnitlig byggemodningsomkostninger pr. grund er på 388.064 kr. og dette beløb udgør således mimimumsprisen.

  Parcelhusgrundene vil blive udbudt offentligt til salg i oktober 2015.

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

  Priserne på grundene er fastsat under hensyntagen til de samlede byggemodningsomkostninger for grundene, eventuel kompensation for blød bund samt udgifter i forbindelse med salg af grundene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 6 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser. Indkommer der kun et bud på en grund, sælges grunden til den angivne mindstepris, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26260, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  En ny udstykning af parcelhusgrunde på Sejsbjerg, Stubbæk er igangsat.

  Der udstykkes i alt 6 grunde. Grundstørrelserne er fra ca. 998 m2 – 1.574 m2.

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 25. marts 2015.

  Gennemsnitlig byggemodningsomkostninger pr. grund er på 341.777 kr. og dette beløb udgør således mimimumsprisen.

  Parcelhusgrundene vil blive udbudt offentligt til salg i oktober 2015.

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

  Priserne på grundene er fastsat under hensyntagen til de samlede byggemodningsomkostninger for grundene samt udgifter i forbindelse med salg af grundene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 6 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser. Indkommer der kun et bud på en grund, sælges grunden til den angivne mindstepris, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24144, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 84 – Erhverv ved Lyren, Bov og forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. juni 2015 til den 10. august 2015.

  Lokalplan 84 giver en virksomhed mulighed for udvidelse af sine aktiviteter i form af oplag/parkering af trailere, på et areal øst for virksomhedens eksisterende ejendom.

  Lokalplanområdet består af udvidelsen mod øst samt to eksisterende virksomheders arealer mod vest. Disse indgår i lokalplanen, da de har tilsvarende anvendelse og er omfattet af to forskellige lokalplaner, der ikke er sammenfaldende med ejendomsgrænserne.

  Formålet med lokalplanen er således, at fastsætte ensartede bestemmelser for hele området. Overordnet overføres anvendelsesbestemmelserne fra de to lokalplaner for den vestligste del af lokalplanområdet, til hele området. Dermed muliggør lokalplanen den ønskede udvidelse af virksomheden med etablering af oplag/parkering i den østlige del af området.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der tre høringssvar:

  • en bemærkning fra Haderslev Stift, der ikke har kommentarer til lokalplanforslaget,
  • en bemærkning fra Vejdirektoratet, der ønsker en mindre tilføjelse i lokalplanen samt at blive orienteret såfremt høringen medfører ændringer, der vedrører forhold ved motorvejen, og
  • et høringssvar vedrørende tilladte bygningshøjder på arealet samt støjvolde.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.042.E – Erhverv, Lyren og 3.1.041.E – Erhverv, Europavej.

  Matrikel 717c og 717b ligger i rammeområde 3.1.042.E Lyren.

  Forvaltningen har vurderet, at dette rammeområdes anvendelsesbestemmelser strider imod den ønskede anvendelse af matr. 717c. Derfor udvides det tilstødende rammeområde 3.1.041.E via Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til, at inkludere matr. 717c og 717b. Den resterende del af lokalplanområdet ligger pt. i rammeområde 3.1.041.E. Således kan hele lokalplanområdet benyttes til transport, spedition, lager, produktion, engros, servicevirksomheder og lign. Bestemmelserne i rammeområde 3.1.041.E ændres ikke.

  Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1/100, 1/73 og 1/73-1. Lokalplan 1/100 og 1/73 aflyses inden for Lokalplan nr. 84s områdeafgrænsning ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84. Lokalplan 1/73-1 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 84 – Erhverv ved Lyren, Bov vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 10. august 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17180, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 15. januar 2015, punkt 5, et lokalplangrundlag nr. 79 for campusområdet nord for Mølleåen.

  Udarbejdelse af lokalplanen for området har afventet resultatet af konkurrencen. Konkurrencen for UC-Syd er blevet afgjort i juni 2015 og der er udpeget et vinderprojekt, som UC-Syd arbejder videre med.

  Det har efterfølgende vist sig hensigtsmæssigt, at opdele lokalplanområdet i to etaper. Det skyldes, at der ønskes tid til mere indgående at bearbejde de indkomne forslag til en Campuspark. Derfor er der nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. 87 - Et område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa, som kun omfatter UC-Syds grund og den del af adgangsvejen, som skal forbinde Skolevænget med Vestvejen.

  Lokalplan nr. 79 udarbejdes når udformningen af Campusparken og byggemulighederne er endeligt afklaret.

  UC-Syd forventer, at påbegynde opførelsen af deres byggeri i begyndelsen af 2016 og byggeriet forventes færdigopført i foråret 2017, så det kan tages i brug ved studiestart i efteråret 2017.

  Lokalplanens bestemmelser er fastlagt, med baggrund i det vindende projekt fra konkurrencen og med opmærksomhed på udbygningsmuligheder, på sammenhængen med naboarealerne, den fremtidige campuspark og Ramblaen, som skal forløbe fra Multiarenaen til campusparken.

  Der udlægges areal til en ny vej fra Vestvejen til Dronning Margrethes Vej til vejbetjening af campusområdet og som samtidigt vil kunne aflaste Forstallé og Hjelmallé, når den er gennemført.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 10. september 2015 fik udvalget mundtligt oplyst, at den vestlige del af den planlagte vej A-B mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej passerer område med blød bund. Det samme gælder adgangsvejen fra denne og ind til UC-Syds kommende byggeri. På mødet blev der vist en alternativ løsning for adgangsvejen, som er billigere. Den alternative placering ligger uden for det lokalplanområde, som er angivet i lokalplanforslaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.038 D Aktiv Campus i Forslag til kommuneplan 2015. Området er udlagt til offentlige formål, herunder undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, kollegier, ungdomsboliger og lignende. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 100, den maksimale bygningshøjde er fastsat til 20 meter og det maksimale etageantal er fastsat til 5. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  En mindre del af området ligger i landzone. Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  En screening af lokalplanen viste, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som indgår som bilag til planmaterialet.

  Den i lokalplanen udlagte adgangsvej fra Vestvejen til Dronning Margrethes Vej skal screenes i forhold til VVM inden anlæggelsen.

  Den sydlige del af området er omfattet af åbeskyttelseslinje. Åbeskyttelseslinjen søges ophævet inden for lokalplanområdet.

  -

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændring af lokalplanforslaget, således at den alternative løsning medtages i lokalplanforslaget, der forventes vedtaget og sendt i offentlig høring. Ændringsforslaget er markeret med rødt i bilaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 87- Område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa anbefales vedtaget og offentligt fremlagt i 8 uger, og

  at det tilhørende forslag til miljøvurdering anbefales vedtaget og offentligt fremlagt i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24168, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af Rammeaftale 2016.

  KKR Syddanmark har fremsendt Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Aftalen skal være godkendt senest 15. oktober 2015. Aftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter og de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser. Aftalen sikrer således nogle spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af pladser.

  I indledningen til aftalen for 2016 beskrives det, hvordan det sociale område i disse år er under udvikling. Således ses velfærd ikke længere som noget der leveres fra kommune til borger, men som noget kommune og borger skaber sammen. I dette paradigmeskifte får borgeren en mere aktiv rolle i eget forløb, og der er større fokus på ressourcer, dialog, rehabilitering/habilitering progression, metode og effekt.

  Som noget nyt i år er Udviklingsstrategien og Styringsstrategien blevet sammenskrevet i ét dokument, hvor hver strategi udgør et hovedafsnit. Frem imod rammeaftalen for 2017 vil der blive arbejdet hen imod en endnu mere integreret rammeaftale.

  I de foregående år var den overordnede ambition i rammeaftalen både et fokus på det faglige niveau og et lavere omkostningsniveau, hvorimod der i rammeaftalen for 2016 er lagt et meget skarpt fokus på økonomi og effekt.

  Rammeaftalens overordnede ambition for 2016 er således et fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Efter evalueringen af kommunalreformen blev der oprettet en national koordinationsstruktur i regi af Socialstyrelsen. Denne skal sikre overblik, viden og tilbud omkring/til meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer og andre komplekse behov. Den nationale koordinationsstruktur har ligesom ministeren fået mulighed for at udmelde temaer til kommunerne.

  Socialministeren har tidligere udmeldt temaer til rammeaftalen, og derudover har rammeaftalens parter selv udvalgt nogle temaer, der skulle arbejdes med i det pågældende år. I år har Socialministeren valgt ikke at udmelde et tema til rammeaftalen 2016, idet den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 udmeldte 2 temaer (Voksne med kompleks hjerneskade og Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse), som der skal arbejdes med frem til 1. marts 2016. I 2015 havde parterne valgt temaerne "Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse" samt "Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap".

  I rammeaftalen for 2016 er der derfor ikke som sådan udvalgt yderligere temaer. SFI (Det Nationale Forskningscenter) udgav i 2014 en rapport om metoder i botilbud som dog rejst en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som vil være med til at sætte dagsordenen i 2015 og 2016.

  Udviklingsstrategien 2016 peger på en fortsat stigning af hjemløshed på både børne- og voksenområdet, samt at flere borgere diagnosticeres i dag med psykiske lidelser og den deraf følgende efterspørgsel på specialviden.

  Derudover har parterne udpeget en række initiativer, som der skal sættes fokus på. Udover den ovenfor nævnte nationale koordination drejer det sig om:

  - Samspil og styring på det sociale område: Fælles strategiske beslutninger omkring samarbejde på tværs af kommunegrænser ved kommunale overtagelser af regionale tilbud.

  - Kompetenceudvikling: Det føromtalte paradigmeskifte medfører nye krav til medarbejderne. Der er derfor iværksat et kompetenceprojekt, som vil løbe i 2016.

  - Vidensdeling: I 2016 iværksættes der 3-4 workshops om emner, der har en bred interesse.

  Disse workshops vil blive lavet i samarbejde med kommuner/region, der har nogle spændende projekter eller erfaringer, som andre kan lære af.

  Høring/udtalelse

  Rammeaftale 2016 har været forelagt til høring i Handicaprådet den 23. september 2016, forud for Byrådets endelige godkendelse af aftalen den 7. oktober 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2016 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Anbefales godkendt,

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Karina T. Rogat og Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27273, Sagsinitialer: dlj
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7556, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4146, Sagsinitialer: SBN
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI