Beslutningsprotokol

onsdag den 16. december 2015 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kurt Andresen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22999, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner godkendte ultimo september / primo oktober måned vedtægterne for § 60 fællesskabet ”Brand & Redning Sønderjylland” (BRSJ) under forudsætning af Statsforvaltningens godkendelse. Sagen byggede ovenpå en række af principperne fra forsommerens sag, bl.a. åbningsbalance, budget 2016.

  Nærværende sag er dels en opfølgning i forlængelse af Statsforvaltningens tilbagemelding, dels et oplæg til godkendelse af nogle principper m.v. for det videre arbejde og dels en orientering om status.

  Statsforvaltningens svar vedr. vedtægter

  Efter de tre byråd godkendte vedtægterne blev disse fremsendt til Statsforvaltningen med henblik på endelig godkendelse. Statsforvaltningen har den 20. november 2015 besvaret anmodningen (svar vedhæftet som bilag). Det fremgår af svaret, at vedtægterne er godkendt, dog betinget af, at vedtægternes punkt 7.8.3 ændres, for så vidt angår politidirektørens stemmeret.

  Statsforvaltningen efterlyser en afklaring af hjemlen til at begrænse de frivillige brandværns repræsentanters stemmeret. Den nuværende formulering herom er udarbejdet på baggrund af den rådgivning, som Aabenraa Kommune har modtaget. Statsforvaltningen har valgt at godkende denne del af BRSJ´s vedtægter foreløbigt, og tager initiativ til en afklaring af hjemmelsspørgsmålet via en henvendelse til Forsvarsministeriet. Såfremt det viser sig, at der ikke er hjemmel til begrænsning, skal vedtægterne efterfølgende tilrettes.

  Statsforvaltningens svar medfører således, at vedtægternes punkt 7.8.3 skal ændres.

  Det fremgår i den nuværende formulering, at forslag om vedtægtsændringer, optagelse af nye medlemmer samt om opløsning skal vedtages af minimum 77 % af de stemmeberettigede. Denne bestemmelse omfatter således 7 af de 9 politikere, som har stemmeret.

  Med Statsforvaltningens krav om at politidirektøren også skal have stemmeret i disse spørgsmål, bliver der 10 stemmeberettigede. Det medfører dels behov for en justering af ovenstående betingelse for at forslag under dette punkt kan vedtages, og dels behov for en bestemmelse om sagers udfald ved stemmelighed.

  Ledelsen i BRSJ og forvaltningen anbefaler at justere bestemmelsen, således at vedtagelse kræver tilslutning fra minimum 80 % af de stemmeberettigede, svarende til 8 ud af 10.

  Der er vedlagt et forslag til reviderede vedtægter.

  Præcisering af principper m.v.

  Ledelsen i BRSJ har i samarbejde med forvaltningen i Aabenraa Kommune, som blev valgt som hjemsted, arbejdet med etableringen af BRSJ. I den forbindelse er der konstateret et behov for yderligere præcisering ift. de principper, som ligger til grund for bl.a. åbningsbalance og vedtægter. Eksempelvis aftale om at BRSJ ikke er forpligtet til at tinglyse ejendomme der overdrages (derved undgås en udgift til tinglysningsafgift), samt en præcisering af hvornår BRSJ overtager forpligtelser (eksempelvis vedr. arbejdsskader der måtte opstå ultimo december 2015).

  Erfaringsgrundlaget øges næsten dagligt som følge af informationer på tværs mellem de kommende beredskaber og hjemstedskommuner, hvorfor der anbefales, at kommunerne bemyndiger Borgmestrene til at indgå et tillæg til aftalegrundlaget, forudsat aftalen holdes indenfor de allerede vedtagne vedtægter, principper m.v. Dette giver yderligere 2-3 uger til at udarbejde aftalen, således at den er så komplet som mulig inden den indgås i løbet af december 2015.

  Lejeaftaler

  Nogle af beredskabernes aktiviteter er placeret i bygninger, som også anvendes til andre kommunale formål. I forbindelse med udarbejdelsen af den foreløbige åbningsbalance, blev der taget afsæt i, at ejendomme hvor Beredskabet anvender mere end 50 % af bygningsarealet, overdrages til BRSJ. Følgelig skal der udarbejdes lejeaftaler for beredskabets benyttelse af de ejendomme, som forbliver i den enkelte kommunes eje.

  Der er lejemål i alle tre kommuner. Lejemålene er dog af forskellig størrelse, beliggenhed og anvendelse. Ledelsen i BRSJ og Aabenraa Kommune har udarbejdet en standard erhvervslejekontrakt for disse lejemål, og har i vedlagte bilag oplistet hvilke lejemål, der skal indgås lejeaftaler for. Det anbefales, at der anvendes en ensartet husleje for alle kontrakter. Huslejen tager afsæt i en markedsvurdering, som blev udarbejdet i august 2014 for Haderslev Kommune i forbindelse med fastsættelse af lejen for Hoptrup Brandstation. Markedsvurderingen er omregnet til følgende årlige m² priser:

  Mandskabsfaciliteter                                                      250 kr.

  Garageanlæg                                                                160 kr.

  Kældre, koldlagre og udhuse                                           80 kr.

  Det skal bemærkes, at det vedtagne budget 2016 for BRSJ ikke tager højde for, at der skal afregnes en huslejebetaling til kommunerne. Dette indgår i grundlaget for efterregulering i 2017 jf. principperne i vedtægterne.

  Der er kun få kommunale aktiviteter i de ejendomme, der overdrages til BRSJ, og der skal ikke udarbejdes nye lejekontrakter som følge heraf.

  Der er meddelt fritagelse for deponering som følge af nye lejeaftaler vedr. lejemål, der allerede anvendes til beredskabsformål. Forudsætningen for fritagelse er, at lejeaftalerne indgås i 2015.

  Fritagelse for ejendomsskat

  De ejendomme der overdrages til BRSJ er i dag kommunalt ejede bygninger, hvor der ikke opkræves ejendomsskat. Idet bygningerne overdrages til BRSJ, skal der tages stilling til fritagelse for ejendomsskat. Jf. Lov om kommunal ejendomsskat § 7, har kommunerne hjemmel til at meddele fritagelse for ejendommene, hvorfor der anmodes om fritagelse. Det er en budgetforudsætning, at der ikke betales ejendomsskat.

  Statusnotat

  Til orientering har BRSJ og Aabenraa Kommune udarbejdet et statusnotat, som opdaterer på en række beredskabsfaglige og administrative forhold.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det medsendte forslag til reviderede vedtægter godkendes,

  at borgmesteren bemyndiges til at udarbejde et aftaletillæg som anført,

  at der inden udgangen af 2015 indgås lejeaftaler med afsæt i de anførte m² priser,

  at kommunen meddeler fritagelse for ejendomsskat for ejendommene, der overdrages til BRSJ samt

  at orienteringen i statusnotatet tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/26525, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune, Brand & Redning, har indgået slukningsaftaler med de frivillige brandværn i perioden 01.01.2012 til 31.12.2015. Ved dannelsen af det nye § 60 selskab ”Brand & Redning Sønderjylland”, skal der udarbejdes en ny fælles risikobaseret dimensionering i løbet af 2016. Den nye risikobaserede dimensionering skal være gældende fra 1. januar 2017.

  I overgangsåret 2016 forlænges alle de nuværende slukningsaftaler på uændrede vilkår, på nær at nuværende § 2 stk. 3 i slukningsaftalerne præciseres til at følge Bekendtgørelsen for Risikobaseret Dimensionering § 7. Slukningsaftalerne vil således udløbe med udgangen af 2016.

  Indstilling

  Brand & Redning indstiller,

  at  slukningsaftalerne forlænges for året 2016.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 16-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Lykke Sørensen, Kim Brandt og Anders Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35231, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har behov for at udskifte en kran. Der er tale om en nettoinvestering på ca. 13,5 mio. kr. Havnen påtænker at indgå en leasingaftale. Byrådet skal jf. Havnelovens § 9, stk. 3 godkende låneoptagelse i havnen, herunder også indgåelse af leasingaftaler.

  Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn, og er således underlagt reglerne i lånebekendtgørelsen. Heri fremgår i § 2, stk. 1 nr. 18, at der er automatisk adgang til at låne til nettoanlægsudgiften.

  På baggrund heraf er der således hjemmel til at indgå en leasingaftale på op til ca. 13,5 mio. kr.

  Ud fra de oplysninger som Staben har om leasingtilbuddet, har Staben ikke bemærkninger til tilbuddet.

  Ved at lease frem for at købe kontant får kommunen ikke mulighed for at disponere over en ekstra låneadgang fra havnen. Staben vurderer ikke dette som et problem i den nuværende situation.

  For havnen betyder leasingaftalen, at de 13,5 mio. kr. som man skulle have betalt kontant kan blive stående som likvid beholdning. De kan anvendes til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer, hvorved havnen har mulighed for at agere fleksibelt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Aabenraa Havn tilladelse til at indgå en leasingaftale til nettoanlægsinvesteringen i kranen, svarende til ca. 13,5 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28391, Sagsinitialer: laoe

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 29. september 2015 fremsendt takstblade for 2016 til godkendelse.

  De fremlagte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2016, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 22. september 2015.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2016 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  En godkendelse af takster på disse områder, vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2016.

  Vand

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne uændrede i forhold til 2015 andragende henholdsvis: 6,50 kr. /m3 og 410 kr./år for mindste målestørrelse. De øvrige målestørrelser er tilsvarende uændrede i forhold til 2015.

  Drikkevandsbidraget er nedsat fra tidligere år fra 0,67kr./m3 til nu kun at omfatte 0,39kr./m3.  Statsafgiften på ledningsført vand ændres således ikke og udgør fremover 5,86 kr./m3 hvorved den samlede statsafgift inkl. Drikkevandsbidraget bliver på 6,25 kr./m3. 

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  Affald

  Taksterne for renovationsområdet uændret i forhold til 2015. Dog er prisen for tømning af de største beholdere sænket.

  På ”Genbrugstakst for Erhverv” er der sket en ændring af takstgruppering. Der er samtidigt indført prisændringer på området. På baggrund af ønsker om genbrugsløsninger til kommunale institutioner, er dette indført med tilhørende takster.

  Deponi

  For deponi er taksterne sænket på brændbart affald, mens taksterne på deponeringsegnet affald er hævet.

  Spildevand

  Priserne for afledning af spildevand samt for tømning holdes uændret. Tilslutningsbidraget (indeksreguleret) er faldet en smule. Det faste stikledningsbidrag (indeksreguleret) hæves til det maksimale i henhold til lovgivningen.  

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen

  Miljøbeskyttelsesloven, § 48 vedrørende opkrævning af gebyrer

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster 2016 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32288, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt et forslag til en ny betalingsvedtægt.  I forhold til den tidligere vedtægt er der tale om tilføjelser på 4 områder.

  1. Vedtægtens afsnit 1.3
   Det fastslås, at en skelbrønd tilhører grundejer.

  2. Vedtægtens afsnit 6.2
   Opdatering af lovhenvisning

  3. Vedtægtens afsnit 7.5
   Ændring af grænse for vandmængde, der kan eftergives i forbindelse med ledningsbrud.
  1. Vedtægtens afsnit 8.1
   Bestemmelse om at der skal betales særbidrag, når der ledes særligt forurenet spildevand til kloakken. 

  Punkt 4 er en standardtekst, der er i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledning.

  De nærmere krav til, hvornår der kan opkræves særbidrag, vil blive reguleret fra centralt hold med nationale grænseværdier for normale koncentrationer i spildevand af organisk stof, kvælstof og fosfor.

  Arwos har mulighed for at supplere med grænseværdier for andre stoffer, som kan give anledning til meromkostninger i renseprocessen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg - januar 2016, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/41359, Sagsinitialer: bbk

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S har fremsendt takster på gebyrer for 2016 til godkendelse.

  Modtagestation Syddanmark I/S er et fælleskommunalt interessentskab, der varetager de opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. I daglig tale er virksomheden benævnt MOTAS I/S.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

  Af MOTAS I/S vedtægter fremgår det af § 11.8, at:

  ”De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. § 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år.”

  Gebyrerne er stort set uændrede eller svagt faldende i 2016 i forhold til 2015, dog er der en lille stigning i ”den lille landbrugsordning” for at få en bedre økonomi i denne ordning.

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Som noget nyt er der udregnet en takst på håndtering af 42 liters røde kasser til problemaffald. Dette er på baggrund af en efterspørgsel fra Kolding Kommune om håndtering af denne opgave.

  I budget og takster er håndtering af røde kasser medtaget, idet der regnes med et overskud på 84.000 kr. fra ordningen til at dække administrationsomkostningerne hos MOTAS. Dermed bliver det budgetterede resultat på minus 249.000 kr.

  Repræsentantskabet har den 21. maj 2015 godkendt årsregnskabet for 2014, budget for 2016 samt forslag til takster/gebyrer 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Motas I/S opkræver i 2016 et samlet administrationsbeløb hos hver kommune.

  Kommunen finansierer dette beløb over et administrationsgebyr for farligt affald hos virksomhederne.

  Administrationsgebyret opkræves af Arwos og godkendes sammen med øvrige takster for Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de af MOTAS I/S fremsendte forslag til takster på gebyrer 2016 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/957, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er 39 almene vandværker i Aabenraa Kommune.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade).

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering for byrådet.

  Primo november 2015 havde Kultur, Miljø & Erhverv godkendt takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune.

  Takstblad for Arwos er godkendt særskilt af byrådet den 17. december 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6526, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Teknik- & Miljøudvalget blev den 4. marts 2015 orienteret vedrørende situationen omkring pumpestationen.

  Pumpestationen blev anlagt af Aabenraa Kommune i 1967/68. Ejerskabet har for nyligt været drøftet mellem Arwos og Kultur, Miljø & Erhverv. Det er besluttet, at kommunen ejer pumpestationen.

  Pumpestationen er nedslidt og kræver en omkostningstung renovering eller fornyelse.

  Første trin i processen er en vurdering af pumpestationen og mulige scenarier.

  Kultur, Miljø & Erhverv har derfor efterfølgende indkaldt 4 rådgivende ingeniørfirmaer til drøftelser og bedt dem give tilbud på en evaluering og forslag til fremtidens pumpestation. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev accepteret.

  Rapporten fra det rådgivende ingeniørfirma foreligger nu og er vedlagt som bilag.

  I vedlagte notat sammenfattes rapporten, de gennemgåede mulige scenarier samt rapportens anbefalinger.

  Rådgiver anbefaler at renovere pumpestationen med en forventet restlevetid 10 – 15 år.

  Alternativt etableres nye pumper i det eksisterende pumpehus med en forventet levetid på 20 – 25 år.

  Andet trin i sagen er projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialer i henhold til den valgte løsning.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag 1: Renovering af eksisterende store pumper, ny lille grundvands-drænpumpe, 10-15 års levetidsforlængelse.

  Forslag 2: Nye store pumper, 2 x 1.000 l/s, ny lille grundvands-drænpumpe, 20 – 25 års levetid.

  Forslag 3: Nye store pumper, 2 x 2.000 l/s, ny lille grundvands-drænpumpe, 20 – 25 års levetid.

  De økonomiske konsekvenser for de tre forslag:

  Kr.

  Forslag 1

  Forslag 2

  Forslag 3

  Anlægsudgift

  4.980.000

  6.900.000

  7.980.000

  Projektering og udbud

  530.000

  750.000

  800.000

  Investering ialt

  5.510.000

  7.650.000

  8.780.000

  Afledt drift

  550.000

  550.000

  550.000

  Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat 6 mio. kr. til renovering af pumpestationen. Beløbet dækker kun projektet i forslag et.

  Afledt drift fra 2017 finansieres af puljen afsat til afledt drift. Der er i 2016 afsat 0,1 mio. kr. til drift af pumpen.

  Høring/udtalelse

  Rapporten sendes efter udvalgets beslutning i høring hos Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rådgivers anbefaling følges, og at pumpestationen renoveres med 10-15 års levetidsforlængelse (forslag 1), og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,530 mio. kr. (forslag 1) til projektering og udbud af anlægsprojektet ”pumpestationen, Dr. Margrethes Vej” finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  at løsningsforslag 2 vælges,

  at en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. (forslag 2) til projektering og udbud af anlægsprojektet ”pumpestationen, Dr. Margrethes Vej” finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2016 anbefales godkendt, og

  at et evt. manglende beløb efter udbud i forhold til investeringsoversigten for 2016 anbefales finansieret af anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter”  på investeringsoversigten i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Økonomiudvalget anbefaler,

  at Teknik- og Miljøudvalgets 1. at godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til pumpestation Dr. Margrethes Vej, finansieret af det afsatte beløb på investeringsoversigten i 2016,

  at det angivne beløb til afledt drift væsentligt overstiger det beløb, som Teknik- og Miljøudvalget kan forvente finansieret af puljen til afledt drift under økonomiudvalget,

  at det tages til orientering, at Teknik- og Miljøudvalget i tilfælde af en højere anlægssum end den nuværende bevilling vil anbefale, at restbeløbet finansieres af ”klimatilpasningsprojekter”,

  at der frigives 750.000 kr. til projektering og udbud.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26866, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om godkendelse af et projektforslag for en fortsat udbygning af Langhus, samt om frigivelse af anlægsmidler dertil. Frigivelsessagen er delt op i to. Første del er en udbygning på 14 grunde, 2. del er en udbygning på 3 grunde og dermed en fuld udbygning af området. Under begge udbygninger er der etablering af stier.

  Sagsforløb

  Der har været god efterspørgsel efter grunde på Langhus. Der er til dato byggemodnet 14 grunde, hvor af de 12 er solgt. Ved både udbud af etaperne 1 og 2 blev grundene solgt hurtigt og der er flere interesserede købere på grundsalgs køberkartoteksliste. Det der gør Langhus attraktiv er, at området er placeret i et naturskønt område omkranset af skov og rekreative stier. Fra Langhus er der kort afstand til centrum af Aabenraa, E45 og sygehuset, hvilket også er med til at gøre området attraktivt.

  Anlægsudgiften til 3. etape, som indeholder i alt 290 m vej, en sti på ca. 40 m og tilslutningsbidrag til 14 parceller, anslås til ca. 3,8 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2016-2019 afsat 3,8 mio. i 2016. kr. til Langhus 3. etape.

  3. etape

  Vej

  Boligvej 2 fuldføres i alt ca. 185 m.

  Boligvej 3 forlænges (ikke afsluttes) med 105 m. Forlængelsen afsluttes med en vendeplads.

  Sti

  Der udføres en sti mellem boligvej 1 og boligvej 2.

  Grunde

  Der etableres 11 grunde i forbindelse med boligvej 2 og 3 grunde syd for boligvej 3 i alt 14 nye grunde.

  Detailprojektering med forventet opstart januar 2016 og udførelse forventes afsluttet medio 2016.

  Tillæg til 3. etape, fuld udbygning af området

  Anlægsudgiften til en fuld udbygning af Langhus, som indeholder i alt 85 m vej, 445 m natursti, 290 m belyst hovedsti og tilslutningsbidrag til 3 parceller, anslås til 2,4 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. til rammebeløb for byggemodning boligformål dette foreslås anvendt til projektet ligesom 1,4 mio. kr. af de i 2016 afsatte 5,0 mio. kr. til rammebeløb byggemodning erhvervsformål.

  Der er på investeringsplanen for 2016-2019 i 2018 afsat 1,75 mio. kr. til Langhus, disse midler vil herefter tilfalde rammebeløb byggemodning erhvervsformål.

  Vej

  Boligvej 3 fuldføres i alt ca. 85 m.

  Sti

  Der udføres de resterende stistrækninger i byggemodningen, hvilket er 445 m natursti og 290 m belyst hovedsti.

  Grunde

  Der etableres de resterende 3 grunde i byggemodningen, disse er alle beliggende på boligvej 3.

  Afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet, når byrådet beslutter det (jf. Lokal Plan nr. 27, 10.2).

  Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligehold af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer inden for lokalområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af lokalplan nr. 27. Området til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Aabenraa Nord.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektering og overslag godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til ”Byggemodning af Langhus 3. etape”. Bevillingen finansieres af 3,8 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsplanen for 2016-2019 til ”Byggemodning af Langhus 3. etape”, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ”tillæg til 3. etape, fuld udbygning af området”. Bevillingen finansieres af 1,0 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsplanen for 2016-2019 til ”Rammebeløb byggemodning boligformål” og 1,4 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsplanen for 2016-2019 til ”Rammebeløb byggemodning erhvervsformål”.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt og Økonomiudvalget anbefaler en frigivelse af beløbene på hhv. 3,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20213, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. september 2013, at indgå en betinget købsaftale med Danske Diakonhjem for bygningerne, som i dag huser plejehjemmet Enggården med det formål, at der fremadrettet skulle drives friplejehjem i bygningerne.

  Købsaftalens betingelser blev ikke opfyldt, hvorfor Danske Diakonhjem har annulleret det planlagte køb af Enggården.

  Danske Diakonhjem forsætter med driften af plejehjemmet.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med det forventede salg af Enggården blev de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdet i budgettet. Idet salget annulleres, tilbagerulles de bevillinger, der indgår i budget 2015.

  Restgæld boliger:

  31,388 mio. kr.

  Indfrielsesomkostninger:         

  2,136 mio. kr.

  Nettoprovenue:    

  5,113 mio. kr.

  Salgsindtægt, anlæg:    

  38,638 mio. kr.

  Det anbefales, at nettoprovenuet, der blev tilført kassebeholdningen i 2013, finansieres af den budgetværnspulje, der er afsat i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at annullering af handlen tages til efterretning,

  at der gives en anlægsbevilling på 38,638 mio. kr. til annullering af salget af Engløkke 10, 28-30, 6372 Bylderup-Bov,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget (finansiering) på 31,388 mio. kr. i 2015 til annullering af låneindfrielse af ældreboliglån,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget (renter/kurstab) på 2,136 i 2015 til annullering af indfrielsesomkostninger i forbindelse med indfrielse af ældreboliglån og

  at det manglende nettoprovenue på 5,113 mio. kr. finansieres af budgetværnspuljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24852, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles forslag til ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune vedrørende Plejehjemmet Enggården med henblik på godkendelse på møde for Byrådet den 16. december 2015.

  Byrådet besluttede i 2013 at arbejde på at sælge Plejehjemmet Enggården med henblik på etablering af et friplejehjem. På grund af lovmæssige udfordringer i nye lov om friplejehjem har det ikke været muligt at omdanne Enggården til et friplejehjem. Derfor er der i samarbejde med Danske Diakonhjem udarbejdet et forslag til en ny driftsoverenskomst.

  Baggrunden for en ny driftsoverenskomst er at skabe et alternativ til kommunens egne plejehjem og fastholde mulighederne for en fælles udvikling af plejehjemsdrift imellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.

  Forslaget til ny driftsoverenskomst afspejler i høj grad nuværende praksis og samarbejde. Intentionen i driftsoverenskomsten er at give Danske Diakonhjem så frie rammer som muligt for at drive plejehjem i Aabenraa kommune. Dog med Aabenraa Kommunes kvalitative krav som minimumskrav.

  Der er tale om en tidsubegrænset driftsoverenskomst, der til enhver tid kan opsiges af en af parterne med et varsel på 12 måneder til udgangen af et regnskabsår. Det er hensigten, at den nye aftale skal træde i kraft den 1. januar 2016.

  Det nye i aftalen er, at Danske Diakonhjem har mulighed for at sælge tilkøbsydelser til de borgere, der måtte ønske et højere serviceniveau. Plejehjemmet vil således for tiden være det eneste, hvor der er mulighed for tilkøbsydelser i Aabenraa Kommune.

  Ligeledes indføres de samme økonomiske vilkår for drift af Plejehjemmet Enggården som for kommunens egne plejehjem. Dette betyder, at der kun afregnes for de pladser der er besat.

  Social- og Sundhedsudvalget har den 8. oktober 2015 besluttet, at der arbejdes videre med at Aabenraa Kommune overtager boligadministrationen af plejeboligerne. Baggrunden er de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med beredskabskataloget i 2014, hvor det blev påpeget, at kommunen burde optimere boligadministrationen af lejeboliger. Derfor omfatter forslaget til ny driftsoverenskomst ikke boligadministration.

  Danske Diakonhjem kan tilslutte sig indholdet i forslag til ny driftsoverenskomst. Det fremgår dog af brev fra Danske Diakonhjem af 24. oktober 2015, at der er et ønske om, at boligadministrationen forbliver hos Danske Diakonhjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ny driftsoverenskomst godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2015

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  For godkendelse af ny driftsoverenskomst som indstillet stemte 3 (A og SF)

  Imod stemte 4 (V og DF)

  Karina T. Rogat fremsatte følgende forslag:

  For Driftsoverenskomst med boligadministration varetaget af Danske Diakonhjem stemte 4 (V og DF)

  Imod stemte 3 (A og SF)

  Til Økonomiudvalgets behandling af sagen ønskes afklaret respektive takster for boligadministration.

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Økonomiudvalgets flertal 5 (V, O og S) anbefaler driftsoverenskomsten, dog kun med en midlertidig forlængelse af boligadministrationsaftalen på 1 år med henblik på at få området belyst generelt.

  Imod stemte 3 (A).

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 19 stemte for (V, O og S).

  Imod stemte 11 (A, C, F og Ø) med begrundelse, at overenskomsten skal indgås uden boligadministration.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling pga. Inhabilitet.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53286, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 11.oktober 2011 skema B for Rise Parken, og den 13. oktober 2011 godkendte Borgmesteren sagen – i h.t. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Sagen er forelagt Byrådet den 26. oktober 2011.

  Byrådet har behandlet anlægsregnskabet, i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, den 25. marts 2015.

  Domea har på vegne af Domea Rødekro fremsendt byggeregnskab for boligdelen, ligesom Aabenraa Kommune har færdiggjort regnskab for servicearealer.

  Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 137,150 mio. kr. for boliger og 29,849 mio. for servicearealer.

  Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til at være 138,097 mio. for boligdelen og 30,254 mio. kr. for servicearealerne. Anskaffelsessummen i skema C er 0,946 mio. kr. højere for Domea på boligdelen i forhold til skema B, mens anskaffelsessummen for servicearealerne er 1,126 mio. kr. højere end skema B.

  Anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Boligdelen

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  15,381

  13,032

  12,055

  Håndværkerudgifter

  94,573

  102,564

  105,631

  Omkostninger

  21,131

  19,505

  18,348

  Gebyrer

  1,990

  2,050

  2,063

  Anskaffelsessum

  133,075

  137,151

  138,097

  Servicedelen

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Anskaffelsessum

  29,849

  29,849

  30,975

  Alle tal er incl. moms

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 982 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter. For en gennemsnitslejlighed på 76 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 6.219 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter, mens en ægteparbolig på ca. 92 m2 har en månedlig husleje svarende til ca. 7.569 kr.ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på baggrund af godkendelse af skema B optaget et realkreditlån på 124,807 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 67,49 % af lånet, hvilket svarer til ca. 84,232 mio. kr.

  I forbindelse med skema C’s forhøjede anskaffelsessum, er det nødvendigt at forhøje realkreditlånet til 125,668 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,861 mio. kr. I forbindelse med indhentning af tilbud på låneforhøjelse hos realkreditinstitut, som Domea har foretaget, så falder den kommunale garantiandel til fra 67,49 % til 67,45 af det samlede lånebeløb. Dette svarer til ca. 84,763 mio. kr., hvilket er en stigning i garantibeløbet på ca. 0,530 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema C for boligdelen godkendes,

  at Skema C for servicearealet godkendes,

  at den årlige leje på 982 kr. pr. m² godkendes og

  at den kommunale garantiforhøjelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

  1. – 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10204, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

  Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen planen er KIK-projektet (Kommunal Indsats for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere), som er en 4-årige investeringsstrategi, der skal bidrage til at halvere antallet af aktivitetsparate borgere og samtidig sikre, at halvdelen af borgerne efter endt integrationsperiode bliver selvforsørgende.

  Dertil kommer refusionsreformen, der betyder, at borgernes tid på offentlig forsørgelse skal ses i sammenhæng. Dette fordrer øget fokus fra kommunernes side til at se sagerne i sammenhæng på tværs af afdelinger og forvaltninger. Strategien er at skabe effektfulde indsatser på tværs af hele organisationen i et samspil med virksomheder og borgere.

  Beskæftigelsesplanen har 2 lokalt udpegede mål:

  • Aktivitetsparate borgere på Kontant- og uddannelseshjælp
   • Antallet skal halveres fra 2015 til 2019
  • Integrationsområdet
   • 50 % af borgerne omfattet af integrationsprogrammet, skal efter udløbet af perioden opnå selvforsørgelse
   • Andelen, der opnår ordinær beskæftigelse, skal stige fra 2015 til 2016 og udviklingen skal være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen.

  Derudover har beskæftigelsesministeren udpeget 4 mål:

  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
  • Langtidsledigheden skal bekæmpes
  • Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

  Langtidsledighed og ungeindsats ville have været lokale mål, hvis ikke de havde været en del af ministermålene.

  Planen beskriver strategier og indsatser, hvilket bl.a. omfatter

  • Øget brug af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger
  • Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne
  • Prioritering af det grænseregionale samarbejde
  • Fokus på virksomheder med socialt ansvar
  • Fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
  • Tidlig og hyppig kontakt med borgerne
  • Fastholdelse af den drift, der har vist gode resultater

  Udkastet til beskæftigelsesplan 2016 er drøftet på et møde i Dialogforum den 6. oktober, og den 17. oktober er der indkommet bemærkninger til planen fra LO-gruppen.

  JB-sekretariatet har udarbejdet 2 notater, der gennemgår de indkomne bemærkninger, og der er taget stilling til, hvilke dele der anbefales indarbejdet. Notaterne findes i sagen.

  Blandt justeringerne  er:

  • At der er behov for øget faglig og geografisk mobilitet
  • At målet med investeringsstrategien også er at reducere tilgangen til kontanthjælp
  • At prioritering af opkvalificering via de statslige puljer til uddannelsesløft og jobrettet uddannelse er indarbejdet
  • At opgaver udført i regi af KIS og KINA ikke må have været udført i kommunalt regi eller udbudt i licitation i de sidste 4 år
  • At det er et mål med fleksjob i KIS-regi, at borgerne opnår en progression, så arbejdsevnen og dermed timetallet kan øges
  • At der er fokus på en tidlig vurdering af sygemeldte borgere, så ressourcerne målrettes borgere med behov for indsats i sygedagpengelovens forstand.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med en tilføjelse på side 2 om, at vi ønsker, at borgere og virksomheder opfatter jobcentret som en aktiv medspiller.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1459, Sagsinitialer: MKRI