Beslutningsprotokol

onsdag den 27. januar 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Byrådet godkendte, at mødet blev afholdt på Peberlyk 4 i Aabenraa.

Der var afbud fra Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

Karsten Meyer Olesen deltog som stedfortræder for Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 16. december 2015 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Decisionsskrivelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet har noteret sig, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forhold til tidligere år, idet revisor i langt de fleste af de gennemgåede sager, har fundet journalnotater, hvor faglige skøn, overvejelser og vurderinger fremgår. Revisor vil ved revisionen for 2015 have fokus på, at kommunen fortsætter den positive udvikling i journalføringen. Ministeriet forventer, at revisors iagttagelser fremgår af næste års revisionsberetning.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at revisors bemærkning i 2013 og tidligere år vedr. mangelfuld journalføring, anses for at være afsluttet.

  Redegørelser

  Som følge af den gentagne bemærkning vedr. mangelfuld journalføring har både Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ankestyrelsen anmodet om en redegørelse. Redegørelsen er vurderet som tilfredsstillende.

  Særlige gennemgange

  Der har været gennemført en temarevision for 2015 om tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

  Ministeriet har noteret sig, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen vedr. revisionsberetning for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32129, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ansøger om frigivelse af anlægsbevilling for 2016 på 4,0 mio. kr. til udskiftning af træmaster og gittermaster inkl. armatur.  Det forventes, at der for beløbet kan udskiftes i alt ca. 300 master inkl. armatur, af de i alt 2.400 træ- og gittermaster der findes i Aabenraa kommune.

  Der er i investeringsoversigten for 2016-2019 afsat 4,0 mio. kr. til projektet i 2016.

  Udpegningen, af de steder hvor der skal ske en udskiftning er påbegyndt, og følger de udmeldingsprincipper der blev givet til forvaltningen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. april 2015.  Hovedprincippet er, at udskiftningen skal påbegyndes de steder hvor det er mest nødvendigt pga. anlæggets stand, alder og strømbesparelsespotentialet.

  Se bilag, hvor liste med prioritering for 2016 er udarbejdet.  Listen er ufuldstændig, da ikke alle master er fundet/udpeget endnu.

  Udskiftningen af de gamle armaturer forventes årligt, at give en besparelse på el i størrelsesorden ca. 60.000 kr. pr. år fra 1. januar 2017.  Denne besparelse foreslår forvaltningen anvendt til tekniske forbedringer på gadelysområdet.

  Arbejdet i marken kan igangsættes medio 1. kvartal 2016 og forventes afsluttet inden 1. december 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til udskiftning af master inkl. armatur.  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsplanen for 2016 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at besparelsen på 60.000 kr./år forbliver på politikområdet ”Drift af Veje & Parker”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2015

  Anbefalet godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at ved den store investering i udskiftning af armaturerne blev anlægsbevillingen på ca. 77 mio. kr. finansieret ved en årlig besparelse på el.

  Den nuværende investering på 4 mio. kr. er ikke finansieret af en besparelse på el, og det kan derfor overvejes at benytte besparelsen på 60.000 kr. til at delvist finansiere anlægsudgifter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Økonomiudvalget anbefaler 1. at.

  Økonomiudvalget kan ikke anbefale 2. at, beløbet tilgår kassebeholdningen ved bevillingskontrollen.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17180, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 87 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der indkommet 4 høringssvar.

  Høringssvarene giver generelt ikke anledning til at foretage ændringer af lokalplanen eller miljøvurderingen. Da forslag til kommuneplan 2015 ikke som forventet er blevet endeligt vedtaget endnu, har Kultur, Miljø & Erhverv forslag til tilpasning af lokalplanen i forhold til dette.

  Lokalplan nr. 87 giver mulighed for opførelse af en ny uddannelsesinstitution – UC-Syd og etablering af en ny adgangsvej til bymidten og campusområdet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.038. D til offentlige formål. Lokalplanforslaget blev udarbejdet i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2015 og der blev derfor ikke udarbejdet forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplan 2015 blev mod forventning ikke vedtaget inden lokalplan nr. 87 nu skal vedtages. Forvaltningen foreslår, at lokalplan nr. 87 tilpasses rammebestemmelserne fra Kommuneplan 2009. Det er primært højdebestemmelserne. Der er indsendt byggeansøgning og det ansøgte kan være inden for rammerne i Kommuneplan 2009. Når der udarbejdes en samlet lokalplan for campusområdet kan højdebestemmelserne udvides igen, så de stemmer overens med kommuneplan 2015, som til den tid formentlig vil være endeligt vedtaget.

  En del af området ligger inden for åbeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 16. Åbeskyttelseslinjen vil snarest efter vedtagelsen af lokalplanen blive ansøgt ophævet inden for lokalplanens område.

  En mindre del af området, som ligger i landzone, bliver med lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone.

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 87 ophæves lokalplan M76 inden for lokalplanområdet.

  Der forventes inden længe igangsat lokalplan for resten af det nordlige campusområde mellem Mølleåen og Forstallé.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 87 – Område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

  Der kalkuleres med en institution til 150 børn.

  Kalkulationen indeholder udgifter til etablering af legeplads og P-plads m.v., mens der ikke er indregnet udgifter til køb af grund og eventuel etablering af erstatningsarealer.

  I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeri af en ny daginstitution i Aabenraa Syd er der på investeringsoversigten for 2016-19 afsat 25 mio. kr., heraf 10  mio. kr. i 2016.

  Der ønskes frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til  opstart og projektering af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 3,0 mio. kr. til planlægning og projektering af ny daginstitution i Aabenraa Syd, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten for 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til ny daginstitution i Aabenraa Syd, og at der frigive 3,0 mio. kr. i 2016 til planlægning og projektering finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten i 2016.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Rødekro.

  Et overslag over anlægsudgifterne til en til-/ombygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærvejsskolen vil være i størrelsesordenen 23 mio. kr.

  Nybyggeriet forventes udført som en tilbygning til den eksisterende daginstitution, og der kalkuleres med en tilbygning til 150 børn.

  Der er indregnet et forventet rationale ved at gennemføre byggeriet samtidig med det påtænkte skolebyggeri.

  I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeri af en ny daginstitution i Rødekro er der på investeringsoversigten for 2016-19 afsat 23 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2016.

  Der ønskes frigivet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til opstart og projektering af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 2,0 mio. kr. til planlægning og projektering af ny daginstitution i Rødekro, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten for 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til ny daginstitution i Rødekro, og at der frigive 2,0 mio. kr. i 2016 til planlægning og projektering finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten i 2016.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 28. januar 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Stubbæk Børnehus, heraf blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forprojektering.

  Stubbæk Børnehus, der for øjeblikket er beliggende på to adresser, ønskes samlet på Idun, afdelingen på Stubbæk Skolegade 8, Stubbæk.

  Den eksisterende bygning på Stubbæk Skolegade 8 genanvendes, renoveres og bygges om. Bygningen vil fremover blive anvendt til en småbørnsgruppe og administration/medarbejderfaciliteter.

  Samtidig tilbygges knapt 700 m², der vil blive anvendt til tre grupper børn i børnehavealderen. Hver gruppe vil få egen indgang, garderober m.m.

  Grunden udvides ved tillæg af kommunale arealer (ommatrikulering).

  De samlede om- og tilbygningsarbejder har været udbudt i et begrænset totalentrepriseudbud i en omvendt licitation.

  Byggearbejderne opstartes primo januar 2016, og aflevering af det samlede byggeri til Aabenraa Kommune forventes at foregå ultimo oktober 2016.

  Der ønskes nu frigivelse af restbevilling til byggeriet.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeriet af Stubbæk Børnehus frigives 7 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægsbevilling til projektet.

  Der er tidligere frigivet 0,5 mio. kr. til forprojektering og bygherrerådgivning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives resterende rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. finansieret af den godkendte anlægsbevilling til projektet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24364, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag ska behandles takst for beboeres egenbetaling på forsorgshjem og krisecentre. Taksten skal godkendes i Byrådet.

  I 2014 fik kommunerne selv ansvar for at opkræve og fastsætte takst for borgernes egenbetaling for mad og logi på forsorgshjem. Hidtil har det været praksis, at forsorgshjem og krisecentre selv opkrævede egenbetaling. I de fleste tilfælde ved at forsorgshjemmet har lavet aftale om træk i pensionen.

  Forvaltningen oplever nu store forskelle i praksis. Nogle forsorgshjem opkræver egenbetalingen ved kommunen over taksten, men som en selvstændig post. Andre forsorgshjem ønsker slet ikke, at Aabenraa Kommune forholder sig til taksterne og opkræver og administrere hele beløbet.

  Loven er dog tydelig i forhold til, at det er betalingskommunens ansvar.

  Forvaltningen har set på de forsorgshjem, hvor vi har haft personer boende og ser stor forskel i egenbetalingens størrelse.

  Ligeledes vurderer forvaltningen det problematisk overfor denne målgruppe at opkræve egenbetaling efter opholdets afslutning. Der må derfor forventes, at der vil være borgere, som ikke vil betale for ophold. For disse borgere vil der ske inddrivelse som for andre restancer til kommunen.

  Denne problemstilling har Forretningsudvalget for Regionen Syds Socialdirektørforum rejst overfor Ministeriet for ligestilling. De erkender problemstillingen, men byder ikke ind med løsninger.

  I det omfang det er muligt, vil vi sikre opkrævning via tilbagehold af pension. Forvaltningen vil i så høj grad som muligt søge at indgå aftaler med forsorgshjemmene om, at de inddriver egenbetalingen.

  Kommunen har ligeledes mulighed for helt at fravige eller nedskrive opkrævning i den konkrete sag. Forvaltningen anbefaler, at samtlige borgere som udgangspunkt skal betale den fastsatte egenbetaling. Dette kan dog fraviges, såfremt borgeren ikke har tilstrækkelig forsørgelsesgrundlag.

  For de borgere, der er uden forsørgelse, fastsættes taksten ud fra principperne om rådighedsbeløb.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningsgrundlag for takst for egenbetaling:

  Logi

  Kost

  Skjoldbo, Esbjerg:

  82

  Dalhoffsminde, Haderslev:

  Under 30 år:

  55

  72

  Over 30 år:

  89

  72

  CMSP, Toftlund:

  Under 25 år:

  58

  70

  Over 25 år:

  90

  70

  Overmarksgården Kolding:

  84

  76

  Flydedokken, Fredericia:

  77

  81

  Egenbetaling pr. døgn.

  76,43

  73,50

  Total gennemsnitlig egenbet. pr. døgn.    Kr.

  149,93

  Til sammenligning opkræver Aabenraa Kommune 125 kr. pr. døgn (2015) for døgnkost,  rengøring og linned ved ophold på Special- og Rehabiliteringscentret,  Rødekro.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at taksten til egenbetaling for fuld kost fastsættes til 77 kr. pr. døgn,

  at taksten for logi fastsættes til 73 kr. pr. døgn, og

  at taksterne for kost og logi pris- og lønfremskrives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-12-2015

  1. – 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16774, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal justeringer i kommunens rusmiddelpolitik godkendes.

  Social- og Sundhedsudvalget har den 15. december 2015 behandlet et redigeret udkast til rusmiddelpolitik, der anbefales godkendt. Baggrunden er et forslag fra § 17, stk. 4 udvalget for forebyggelse og misbrug om en justering af rusmiddelpolitikken med fokus på hash som indsatsområde samt en faktuel opdatering.

  De er fokuseret på følgende ændringer i rusmiddelpolitikken:

  • De samfundsøkonomiske omkostninger ved alkohol- og stofmisbrug.
  • Større opdeling af og fokusering på emnerne alkohol, hash og andre rusmidler.
  • Opdatering af statistiske oplysninger.
  • Præcisering af definitioner.

  Som bilag er der vedlagt redigeret udkast af Rusmiddelpolitikken samt en oversigt over samlede ændringsforslag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at justeringer i Rusmiddelpolitikken godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33320, Sagsinitialer: lpc

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges evalueringen af døgnrehabilitering på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC).

  Den 1. januar 2013 blev SRC etableret i de bygninger på Funkevej, der hidtil havde huset Rødekro Ældrecenter. Udgangspunktet var at samle kommunens midlertidige pladser, der hidtil var spredt på kommunens plejehjem. Hensigterne var desuden at udvikle et tværfagligt miljø med fokus på de specialiserede opgaver i aflastningen og et særligt fokus på at udvikle et tilbud om tværfaglig døgnrehabilitering.

  Evalueringen dokumenterer, at indsatsen på SRC har været en succes. Det bekræftes af den positive borgeroplevelse, der udover i den gennemførte brugerundersøgelse er dokumenteret i flere gode borgerhistorier, der er skrevet diverse artikler om. I projektet er der desuden blevet arbejdet med at udvikle den rehabiliterende tilgang og andre metoder, der understøtter målrettede forløb, som styrker borgernes mestringsevne, når de har oplevet et funktionstab.   

  Evalueringen bekræfter desuden de tidligere tendenser om, at et døgnrehabiliteringsforløb på SRC forbedrer funktionsniveauet hos de borgere, der har gennemført et forløb. Det er naturligvis godt for den enkelte borger og giver Aabenraa Kommune en potentiel gevinst i form at et nedsat behov for hjemmehjælp.

  Evalueringen konkluderer følgende:

  • To ud af tre borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb på SRC, forbedrer deres funktionsniveau. 15 % bliver helt selvhjulpne.

  • Et døgnrehabiliteringsforløb på SRC medfører i gennemsnit, at borgerens behov for hjemmehjælp blev mere end halveret - fra 9,1 til 4,2 timer pr. uge - målt to uger efter endt forløb.

  • Der er en gennemsnitlig besparelse pr. døgnrehabiliteringsborger på 23.783 kr. – målt seks måneder efter døgnrehabilitering.

  Det vedhæftede notat redegør for effekterne af døgnrehabilitering og uddyber ovenstående konklusioner. Notatet afslutter evalueringen af det 3-årige projekt SRC-projekt.

  Fremadrettet er det hensigten, at SRC udvikles yderligere gennem øget tværfagligt samarbejde bl.a. med Sygeplejen omkring akutfunktionen. Desuden er det hensigten at videreudvikle den virtuelle platform, som er blevet udviklet som en del af SRC-tilbuddet. Platformen har både en medarbejderindgang og en borgerindgang. Medarbejderindgangen kan tilgås på borgerens stue via tablet, mens oversigtsskærme på personalekontoret giver et hurtigt overblik over alle borgerne med særlige opmærksomhedspunkter, borgerens SMART-mål i forløbet og konkrete opgaver i forbindelse med målet eller borgerens behandling mv.

  Platformen rummer mulighed for, at borgeren selv tilgår data som opgaver og kalenderaktiviteter. Langt de fleste borgere skal have personalets støtte til denne funktion. SRC afprøver pt. en screeningsmetode for at finde frem til de borgere, der mere selvstændigt kan arbejde med denne borgerindgang og eventuelt profitere så meget af brugen, at platformen kan følge med borgeren hjem efter forløbet på SRC. Denne del af den virtuelle platform er stadig uafprøvet og vil skulle afprøves i dialog med Hjemmeplejen og det team, der tager over efter et SRC-forløb med henblik på at styrke overgangen yderligere og fastholde borgerens arbejde med at nå sit mål.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at evaluering af døgnrehabilitering tages til efterretning og danner grundlag for videreudviklingen af SRC.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/38080, Sagsinitialer: jfh

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Martin U. Thomsen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 27-01-2016

  -