Beslutningsprotokol

onsdag den 24. februar 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Kurt Andresen deltog ikke i punkterne 18 - 29.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30811, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der efter afsluttet høring tages stilling til helhedsløsning vedr. Fjordskolen.

  Baggrunden for høringen har været et ønske om en samling af Fjordskolen på én matrikel i en helhedsløsning. Dette har været aktualiseret af pladsudfordringer på afd. A og E samt en PCB-forurening på afd. A på Posekærvej. De i høringsoplægget skitserede scenarier  1-4 samt Fjordskolens forslag scenarie 0 fremgår af bilag: Oversigt scenarie 0-4 vedr. Fjordskolen.

  Ligeledes fremgår den anslåede økonomi samt ledelsens analyse vedr. de enkelte scenarier af bilag.

  Høringsberettigede har været Handicaprådet, Fjordskolens bestyrelse samt MED-udvalgets B-side.

  Der er fremsendt høringssvar fra alle høringsberettigede. Høringssvarene fra skolebestyrelsen og MED-udvalget er tilnærmelsesvis enslydende.

  Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag: Bemærkninger til høringssvar vedr. Helhedsløsning for Fjordskolen.

  Essensen af høringssvarene er, at en samling af Fjordskolen i én samlet helhedsløsning prioriteres lavere end en fysisk tilknytning til Aabenraa by.

  Ligeledes er der en generel bekymring omkring størrelsen af den afsatte anlægsramme i 2016/17 på 24,25 mio. kr.

  På baggrund af det udsendte høringsmateriale samt de indkomne høringssvar kan følgende to scenarier skitseres:

  Scenarie 0:

  Scenarie 0 er foreslået af bestyrelse og MED-udvalg: En samling på to matrikler i gå-afstand: Skolevænget 33 og Dronning Margrethesvej 11-13 (UC-Syds bygning).

  Der er en anslået udgift hertil på 79,25 mio. kr. Dette er uden udgiften til erhvervelse af ejendommen.

  Der vil i denne løsning skulle prioriteres, da den afsatte anlægsramme er på 24,25 mio. kr.

  Der kan ikke forventes en driftsbesparelse, da Skolevænget 33 udvides, og antallet af m² stiger fra 3000 m² på Posekærvej 8 til 5000 m² på Dronning Margrethesvej 11-13.

  Ved valg af denne løsning på to matrikler skal der foretages en prioritering indenfor den afsatte anlægsramme.

  Scenarie 1:

  En samling på Kruså Skole med en nybygning af afdeling B. Der vil i denne løsning også skulle prioriteres, da det samlede overslag inkl. varmtvandsbassin er 35,25 mio. kr.

  Oversigt over varmtvandsbassinnets anvendelse i dagtimerne fremgår af bilag.

  Ved en samling af Fjordskolen i en helhedsløsning på én matrikel opnås følgende (Scenarie 1):

  • Fjordskolen vil blive én ledelsesmæssig robust enhed, hvor det specialpædagogiske faglige miljø fortsat vil kunne udvikles.
  • Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter til gavn for almenområdet vil kunne videreudvikles med udgangspunkt i alle specialpædagogiske fagligheder fra Fjordskolen
  • Alle fornødne faglokaler og idrætsfaciliteter vil være til rådighed for skolen på matriklen eller i umiddelbar nærhed heraf.
  • Mulige fremtidige udsving i elevtallet i de enkelte afdelinger vil fleksibelt kunne absorberes inden for enheden.
  • En understøttelse af den kommunale inklusionsstrategi, hvor det specialiserede område skal løfte de opgaver, som almenområdet ønsker at visitere.
  • Understøtter kommunes strategi med henblik på, at optimere anvendelsen af eksisterende kommunale ejendomme fremfor at udvide den samlede kommunale bygningsmasse.
  • En anslået årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr.
  • Vedr. befordring: Se nedenfor.

  Ved gennemførelse af scenarie 1, vil der i hverdagen skulle planlægges i forhold til inddragelse af, og deltagelse i de mere bynære faciliteter og aktiviteter i Aabenraa.

  Befordring :

  Der er udfærdiget en kørselsanalyse, hvor der vurderes, at kilometerantallet vil forøges med ca. 30 %. Der vil i kørslen ikke længere være korte ture i Aabenraa by, som tidligere har medført en øget km-pris. Derfor forventes man at kunne reducere udgiften pr. km ved et nyt udbud af kørslen.

  Det er forvaltningens vurdering, at udgiften kan holdes inden for det eksisterende budget. Den endelige udgift afhænger af resultatet af et nyt udbud.

  Det nuværende udbud er forlænget et år, således at muligt nyt udbud kan træde i kraft i skoleåret 2017/18.

  Kørselsanalysen er vedhæftet som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at scenarie 1 prioriteres, således at Fjordskolen samles i en helhedsløsning på Kruså skole.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A) på det foreliggende grundlag og Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Aabenraa Kommune går fra et meget velfungerende til et amputeret specialskoletilbud. Og i henhold til kommunens egne beregninger er der langt fra afsat tilstrækkelige midler til et tilsvarende tilbud, en manko på minimum 10 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Økonomiudvalgets flertal 7 (V, C og S) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling.

  Ejler Schütt (O) undlod at stemme.

  Imod stemte 3 (A) på det foreliggende grundlag.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

  Fjordskolen, bestående af afdeling A, B, D og E flyttes til Kruså skole. Der etableres et varmvandsbassin ved Kruså skole og rådighedsbeløbet øges med 11 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, samt at det skal sikres, at tilbuddet til børnene på Kruså Skole skal være mindst ligeså godt som tilbuddet er nu, og at ledelsen, medarbejderrepræsentanter, og bestyrelsesrepræsentanter inddrages i hele processen. 

  Ikke godkendt, idet 5(O) stemte for.

  Imod stemte 26 (V, S, C, A, F, Ø).

  A og F med følgende begrundelse: på det foreliggende grundlag.

  Ø med begrundelse om, at Aabenraa Kommune går fra et meget velfungerende til et amputeret specialskoletilbud. Og i henhold til kommunens egne beregninger er der langt fra afsat tilstrækkelige midler til et tilsvarende tilbud, en manko på minimum 10 mio. kr.

  Ændringsforslag fra Venstre, Slesvigsk Parti og Konservative:

  Fjordskolen, bestående af afdeling A, B, D og E flyttes til Kruså skole. Der nedsættes hurtigst muligt en brugergruppe/Byggeudvalg med repræsentanter fra skolens bestyrelse, skolens ledelse, TR/AMT-repræsentant(er), repræsentanter fra Børn og Skole og KME/Ejendomme for at understøtte processen i bygge- og flyttefasen. Der skal være adgang til varmtvandsbassin. Inden der træffes beslutning om placering af varmtvandsbassin, skal der foretages yderligere analyser heraf. Anlægsrammen øges ved budgetlægningen for 2017 når placeringen er afklaret.

  Godkendt, idet 19 stemte for (V, S, C, O undtagen Jette J. Kristiansen (O) og H. Kristian Wollesen (O)).

  Imod stemte 12 (A, F, Ø, Jette J. Kristiansen (O), H. Kristian Wollesen (O).

  A og F med følgende begrundelse: på det foreliggende grundlag.

  Ø med begrundelse om, at Aabenraa Kommune går fra et meget velfungerende til et amputeret specialskoletilbud. Og i henhold til kommunens egne beregninger er der langt fra afsat tilstrækkelige midler til et tilsvarende tilbud, en manko på minimum 10 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4859, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Brand og Redning Sønderjylland er et § 60- selskab der pr. 1. januar 2016 varetager de kommunale beredskabsopgaver for Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.

  Brand og Redning Sønderjyllands opgaver varetages af beredskabskommissionen. Det fremgår af vedtægterne for § 60-selskabet, at de deltagende kommuner i skal godkende forretningsorden for beredskabskommissionens virksomhed.

  Beredskabskommissionen for Brand og Redning Sønderjylland har indsendt vedhæftede forretningsorden til godkendelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forretningsorden for Brand og Redning Sønderjylland godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2808, Sagsinitialer: csch

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 10. og 11. marts 2016 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

  Aabenraa Kommune deltager med 8 delegerede.

  Byrådet valgte den 25. november 2015 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere til topmødet 2016.

  Valgt blev (personlig stedfortræder i parentes):

  Thomas Andresen (V) (Kirsten Nørgård Christensen (V)).

  Lars Kristensen (V) (Carina Underbjerg Hansen (V)).

  Bent Sørensen (V) (Philip Tietje (V)).

  Rasmus Lyngbak Bøgen (V) (Eivind Underbjerg Hansen (V)).

  Ejler Schütt (O) (Christian G. Lauridsen (O)).

  Christian Panbo (A) (Povl Kylling Petersen (A)).

  Svend Hansen Tarp (A) (Dorte Ballhorn Soll (A)).

  Michael Christensen (F) (Erwin Andresen (S)).

  Byrådsmedlem Bent Sørensen (V) og stedfortræder for denne Philip Tietje (V) er dog forhindret i at deltage i topmødet, og derfor ønsker byrådsgruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti at udpege et nyt medlem samt stedfortræder for denne til at deltage i mødet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådet vælger 1 delegereret  og 1 personlig stedfortræder.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Valgt blev - (personlig stedfortræder i parentes):

  Christian G. Lauridsen (Jette Julius Kristiansen).

  Tim Wulff stedfortræder for Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4264, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen, Det Kommunale Tilsyn har den 21. januar 2016  henvendt sig til Aabenraa Byråd, og bedt om en udtalelse vedrørende to klager angående økonomiudvalgets bevilling af tilskud til Stafetten-Sønderjylland, senere kaldt DHL-stafetten.

  Der er to personer der har klaget til tilsynet. Det drejer sig om byrådsmedlem Povl Kylling Petersen og borger Dieter Hansen. 

  Der er lavet to svar til tilsynet, et til hver klage. Denne sag omhandler spørgsmålet om sagsindsigt m.m. I svarene beskrives sagens faktiske omstændigheder og der gives en juridisk vurdering af klagerne.

  Der gøres indledningsvis opmærksom på, at kommunen alene i forhold til tilsynet skal forholde sig til den del af klagen, der omfatter processuelle spørgsmål i henhold til offentligretlige regler, herunder den kommunale styrelseslov og forvaltningsloven.

  Kommunen skal ikke i svaret til tilsynet forholde sig til den del af klagen, der vedrører hensigtsmæssighed og rimelighed, da tilsynet ikke har kompetence at efterse den del af klagepunkterne.

  Kritikpunkterne er:

  1. at der ikke er givet sagsindsigt til byrådsmedlem Povl Kylling Petersen i regnskab fra DHL-Stafetten
  2. at der ikke er regler for regnskabsaflæggelse når Økonomiudvalget bevilliger et tilskud

  I svaret til tilsynet er det uddybet, hvorfor det er opfattelsen, at borgmester Thomas Andresens afvisning af sagsindsigt til byrådsmedlem Povl Kylling Petersen var lovlig. Det er endvidere uddybet, at der forefindes regler for regnskabsaflæggelse, og at den valgte praksis for håndtering af ”sund vækst”-puljen ikke strider mod disse regler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udtalelsen til Det Kommunale Tilsyn vedr. Povl Kylling Petersens klage over afslag på sagsindsigt godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4264, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen, Det Kommunale Tilsyn har den 21. januar 2016 henvendt sig til Aabenraa Byråd, og bedt om en udtalelse vedrørende to klager angående økonomiudvalgets bevilling af tilskud til Stafetten-Sønderjylland, senere kaldt DHL-stafetten.

  Der er to personer der har klaget til tilsynet. Det drejer sig om byrådsmedlem Povl Kylling Petersen og borger Dieter Hansen. 

  Der er lavet to svar til tilsynet, et til hver klage. Denne sag omhandler spørgsmålet om inhabilitet. I svarene beskrives sagens faktiske omstændigheder og der gives en juridisk vurdering af klagerne.

  Der gøres indledningsvis opmærksom på, at kommunen alene i forhold til tilsynet skal forholde sig til den del af klagen, der omfatter processuelle spørgsmål i henhold til offentligretlige regler, herunder den kommunale styrelseslov og forvaltningsloven.

  Kommunen skal ikke i svaret til tilsynet forholde sig til den del af klagen, der vedrører hensigtsmæssighed og rimelighed, da tilsynet ikke har kompetence at efterse den del af klagepunkterne.

  Kritikpunktet er, at borgmester Thomas Andresen var inhabil ved økonomiudvalgets behandling af sagen om tilskud til Stafetten-Sønderjylland.

  I svaret til tilsynet er der en vurdering af borgmester Thomas Andresens inhabilitet ved behandling af sagen på Økonomiudvalgsmødet den 18. november 2014. Det vurderes, at han ikke var inhabil.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udtalelsen til Det Kommunale Tilsyn vedr. Dieter Hansens klage over inhabilitet godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6050, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Kåre Solhøj Dahle (O) har i henhold til Kommunestyrelseslovens § 11 den 15. februar 2016 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Ved ansættelse, eller tildeling af praktikplads, i en kommunal stilling hvor arbejdet består i kontakt med børn under 15 år, indhenter Aabenraa Kommune p.t. en såkaldt ”Børneattest” på medarbejderen/praktikanten forud for starten. Denne børneattest er baseret på oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister hos Politiet. Denne procedure følger Børneattestloven (vedhæftet bilag).

  Dansk Folkeparti i Aabenraa Kommune, har forhørt forvaltningen under Arbejdsmarkedsudvalget (og dermed også Jobcentret), om hvorvidt der tildeles praktikpladser og ansættes migranter og flygtninge i sådanne stillinger, og om der i så tilfælde indhentes oplysninger til Børneattest på disse personer.

  Svaret er, at det gør der. 

  Der indhentes også børneattest, men udelukkende fra det danske kriminalregister, og udelukkende for den periode personen har opholdt sig i Danmark (som naturligvis er den eneste periode de danske myndigheder har kunnet registrere noget på personen). Der indhentes ikke lignende information fra de pågældende personers hjemlande (typisk lande i Mellemøsten og Afrika), da dette anses for umuligt.

  Vi, i Dansk Folkeparti, er helt enige i at man må anse det for værende umuligt at indhente brugbar og troværdig data fra disse lande, hvor systemerne enten er helt nedbrudte, eller meget korrupte.

  Vi lever i en tid hvor vi desværre er vidne til massive problemer med netop personer fra disse lande (der henvises her til det meget store antal sager i medierne om migranter og flygtninges overgreb på kvinder og børn rundt om i Europa – herunder også Danmark), ligesom synet på børn og opdragelse kan være markant anderledes end vores, i deres respektive kulturer.
  Derfor må vi konkludere at der kan være en potentiel sikkerhedsrisiko ved at tillade at dette segment får adgang til denne del af arbejdsmarkedet, på vilkår der indebærer slappere krav end dem der stilles til danskere eller andre fra vestlige lande (den mangelfulde børneattest).
  Dette er en risiko vi ikke kan tillade os overfor kommunens børn.

  Indstilling

  Dansk Folkeparti (O) indstiller derfor;

  At Kommunen ikke tilbyder nogen form for ansættelse eller praktik, på kommunale arbejdspladser hvor der er kontakt med børn under 15 år, såfremt der ikke kan indhentes fyldestgørende og troværdig information fra hjemlandet, fra og med den alder hvor personen kan straffes jf. den danske kriminelle lavalder (p.t. 15 år), frem til personen er registreret i Danmark

  At Kommunen stiller samme krav til ansættelser og brug af frivillige, hos private, det private erhvervsliv samt foreninger i kommunen, der ønsker at være samarbejdspartner med, leverandør til, eller modtager af tilskud fra Kommunen , i forhold hvor der er kontakt med børn under 15 år.”

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Ændringsforslag fra venstre:

  At sagen sendes til økonomiudvalget som personaleudvalg med ønske om, at hensigten om at beskytte børnene bedst muligt indarbejdes på en juridisk holdbar måde og som ikke virker uhensigtsmæssig i forhold til at udelukke personer, der eksempelvis har været på studierejser i lande, hvorfra vi ikke kan få den nødvendige dokumentation.

  Godkendt, idet 26 stemte for (V, A, S, F, Ø, C).

  Imod stemte 5 (O) med følgende begrundelse:

  Vi stemmer nej til ændringsforslaget, da vi mener at lov og regler på området ikke er vedtaget uden grund, og vi derfor ikke vil være med til at fritage befolkningsgrupper og enkeltpersoner fra love og regler der ellers skal gælde for alle.

  Vi mener heller ikke at Aabenraa Kommune skal spekulere i hvordan den kan omgå hensigten med lov og regler på området, da det skal være ens for alle, og vi ikke vil medvirke til at kompromittere vores børns sikkerhed!

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14934, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  På møde den 16.6 2015 anbefalede økonomiudvalget en principgodkendelse af aftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa, gældende fra 1. juli 2015 til 31. december 2018. 

  Udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa forudsatte ændring af vedtægterne.  

  Der er for den selvejende institution Business Aabenraa S/I udarbejdet vedtægter med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016.

  Vedtægterne er godkendt på bestyrelsesmøder den 26. oktober 2015 og den 9. december 2015.

  Sagen blev udsat på økonomiudvalget den 19. januar 2016. Bilaget er justeret siden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedtægter for Business Aabenraa S/I godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Et flertal i Økonomiudvalget forudsætter, at § 14, stk. 2 vedtægtsmæssigt – uagtet § 13`s ordlyd – ikke kan ændres uden Aabenraa Kommunes godkendelse. På den baggrund anbefaler et flertal på 10 indstillingen.

  Kim Brandt (A) stemmer imod pga. § 13.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 23 stemte for (V, C, S, O, A, -  undtagen Jette J. Kristiansen (O),  Kim Brandt (A), Erik Uldall Hansen (A), Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A)).

  Imod stemte 7 (Ø, F, Jette Julius Kristiansen (O), Kim Brandt, Erik Uldall Hansen (A), Signe Bekker Dhimann (A), Christian Panbo (A)).

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2726, Sagsinitialer: AHMT

  Sagsfremstilling

  Den første økonomiske politik for Aabenraa Kommune blev vedtaget i 2010, som et element i håndteringen af den meget vanskelige økonomiske situation, som Aabenraa Kommune befandt sig i efter især et helt igennem utilfredsstilende regnskab for 2009. Siden da er politikken blevet opdateret en enkelt gang, hvor det primært var nogle sproglige rettelser og præciseringer samt en forlængelse af politikken, så den udløber i 2016.

  Den økonomiske politik sætter rammen for de årlige budgetprocesser og budgetlægninger.

  Forslaget til en ny økonomiske politik er blevet til efter en intensiv dialog med økonomiudvalget, der har betonet ønsket om en ny robust fireårig økonomisk politik, som fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat når det nye akutsygehus står klar i 2020. I den forgangne 6 års periode, er kassebeholdningen blevet kraftigt styrket med ca. 100 mio. kr. i ultimobeholdningen og ca. 200 mio. kr. i den gennemsnitlige beholdningen. Samtidig har anlægsaktiviteten været betydeligt over niveauet fra før den økonomiske politik.

  Den ansvarlige økonomiske politik med en kasseopbygning i 2010-2016 betyder, at der nu er plads til en moderat satsning på at fortsætte arbejdet med at blive vækstparat, så kommunen er klar til at udnytte de vækstpotentialer, der kommer med færdiggørelsen af det nye akutsygehus formodentlig i 2019 eller 2020. Konkret foreslås det, at der i 2017 og 2018 bruges 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen, så der fortsat kan investeres i fx kvalitet og nybyggeri i dagtilbuddene, implementering af skolereformen, investeringer i velfærdsteknologi, forbedring af erhvervsservice mm. Derudover fastholdes en ambitiøs anlægsstrategi, hvor der i perioden investeres knap en halv mia. kr.

  De ydre vilkår kan ændre sig, og for at sikre, at den økonomiske politik er robust foreslås anlægsniveauet koblet til aftaleniveauet mellem regeringen og KL. På samme vis foreslås det, at der tages højde for omprioriteringsbidragene og det mulige tilbageløb fra Finansloven.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den økonomiske politik for 2017-2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt, idet 28 stemte for (O, A, V, C, S).

  2 undlod at stemme (Ø, F).

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder garantioverførsel af driftsbevillinger i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

  Retningslinjerne fastsætter, at garantioverførselssatsen udgør 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, med undtagelse af Dagplejen og Det administrative område, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.

  Af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring fremgår det bl.a., at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner (ved merforbrug over garantisatsen) på maksimalt 3 år. Såfremt der fremlægges afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke kan godkende, typisk ved ønske om længere løbetid end 3 år, vil disse blive fremlagt for Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Ovf. fra 2014 til 2015

  Regnskab 2015 1)

  Korrigeret budget 2015 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt overført til 2016 2)

  ØU

  5.344

  250.046

  261.638

  11.592

  5.535

  AMU

  86

  7.717

  7.576

  -141

  -131

  BUU

  5.754

  801.462

  803.744

  2.282

  2.012

  KFU

  437

  53.295

  54.291

  996

  944

  SSU

  11.916

  258.421

  265.244

  6.838

  6.832

  TMU

  3.174

  2.754

  6.482

  3.728

  3.059

  VUU

  0

  -

  -

  -

  0

  Beredskab

  122

  10.414

  10.453

  39

  0

  I ALT

  26.833

  1.384.109

  1.409.428

  25.334

  18.252

  1) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i gar. ovf. oversigten

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder.

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 25,334 mio. kr. i 2015. Heraf søges 18,252 mio. kr. overført til budget 2016 i henhold til reglerne for garantioverførsel. Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 7,082 mio. kr., der forbliver i kassen.

  De samlede garantioverførsler fra 2014 til 2015 udgjorde, til sammenligning, 26,833 mio. kr. Der er således tale om en nedsparing på 8,581 mio. kr.

  Af de udarbejdede afviklingsplaner, skal afviklingsplanen for Børnehuset Rødekro (Børne- og Uddannelsesudvalget) forelægges Økonomiudvalget, idet afviklingsperioden på merforbruget overskrider 3 år, idet den oprindelige treårige afviklingsplan er blevet erstattet af en ny afviklingsplan. Børne- og Uddannelsesudvalget har, på deres udvalgsmøde, den 2. februar 2016, anbefalet afviklingsplanen godkendt.

  I henhold til Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring, skal der, ved merforbrug 3 år i træk og ved merforbrug over 4 %, betales et rentetillæg (diskontoen ultimo + 3 %), af hele overførselsbeløbet i det aktuelle år. Jf. vedhæftede oversigt, udgør det samlede rentetillæg 0,122 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2015 til 2016.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der vedrørende garantioverførsler meddeles en tillægsbevilling til budget 2016 på 18,252 mio. kr., jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2016,

  at der vedrørende rentetillæg meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2016 på 0,122 mio. kr., jf. foranstående oversigt samt vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2016, og

  at der tages stilling til afviklingsplanen for Børnehuset Rødekro (Bilag 1A – notenr. A3), hvor afviklingsperioden overstiger 3 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35461, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Den 25. juni 2014 godkendte byrådet version 2.0 af Vækstplan 2018. Årligt gennemføres en status på projekterne i vækstplanen for at følge fremdriften i projekterne. Statusnotatet er et styringsredskab, men også et kommunikationsredskab, hvor vi giver et overblik over realiseringen af projekterne i vækstplanen.

  Projektstatus

  Der er 14 projekter i Vækstplan 2018, der alle er udpeget, fordi de vurderes at kunne styrke kommunens konkurrencekraft indenfor bosætning og erhvervsudvikling og dermed gøre Aabenraa Kommune til en endnu mere attraktiv kommune at bo i og drive virksomhed fra. Alle 14 projekter er i gang og flere er også realiseret og dermed blevet synlige i gadebilledet. Det gælder blandt andet to nye folkeskoler og udstykning af parcelhusgrunde på Langhus.

  Indikation på Sund vækst

  Projekterne vurderes at have en positiv indflydelse på bosætning og erhvervsudviklingen. Erhvervsmæssigt er andelen af arbejdspladser steget med 1 procentpoint og ligger nu på 89% svarende til 26.616 arbejdspladser. Det er dog stadig 1 procentpoint under gennemsnittet for Region Syddanmark. Målet er, at Aabenraa Kommunes andel ligger over gennemsnittet for Region Syddanmark.

  Anderledes ser det ud, når vi kigger på andelen af private arbejdspladser. Den er steget med 5 procentpoint siden 2012 og ligger nu på 64%. Det er 2 procentpoint over gennemsnittet for Region Syddanmark. Målet om, at Aabenraa Kommunes andel ligger over gennemsnittet for Region Syddanmark, er dermed indfriet.

  Samtidig vurderer Dansk Industri og Dansk Byggeri, at Aabenraa Kommune har en høj erhvervsvenlighed. I de årlige undersøgelser, der gennemførs af Dansk Industri og Dansk Byggeri, placeres Aabenraa kommune på hhv. en 14. plads og en 9. plads i 2015. Målet er, at Aabenraa Kommune er blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Dansk Industris undersøgelse og blandt de 5 mest erhvervsvenlige i Dansk Byggeris undersøgelse.

  Byggeriet af sygehusene i Aabenraa udgør en særlig vækstkatalysator ift. arbejdspladser og bosætning. Siden 2012 er antallet af arbejdspladser steget fra 887 til i dag, hvor der er 1793 personer ansat på sygehusene i Aabenraa (Sygehus Sønderjylland og psykiatrisk sygehus tilsammen). Det svarer til en stigning på 906 arbejdsplader fra 2012 til 2015. Af de 1793 ansatte på sygehusene er 685 bosiddende i Aabenraa Kommune. Det svarer til 38%. Måler er, at 45% af personalet på sygehusene bor i Aabenraa Kommune. Sygehus Sønderjylland forventer at være færdig med 2. etape af byggeriet i 2020. På dette tidspunkt forventes 1650 personer at arbejde på sygehuset. Det svarer til yderligere 250 medarbejdere i forhold til i dag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der forsat er fokus på gennemførelsen af projekterne i Vækstplan 2018, og

  at der forsat fokuseres på kommunikation af erhvervs- og bosætningsmulighederne i kommunen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  1. at godkendt, idet 25 stemte for (V, A, S, C, F, Ø).

  Imod stemte 5 (O) med begrundelse:

  Gennemførelse af forandring af Storetorv og omdannelse af markedspladsen til legebakke skal ikke gennemføres.

  1. at godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47273, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealerne og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme priser som i 2015. Se bilag – indeholdende salgspriser for erhverv 2016.

  Storparceller:

  Storeparcellerne udbydes til salg til samme priser som i 2015. Se bilag – indeholdende salgspriser for storparceller 2016.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2015, med undtagelse af grundene i Hjordkær og Kliplev, hvor priserne foreslås sat ned.

  Se bilag – indeholdende forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2016.

  Der gøres opmærksom på, at det generelt kan være en udfordring at lave nye byggemodninger i de mindre landsbyer, idet prisen for byggemodningen ofte overstiger hvad grundene kan sælges til efterfølgende.

  Lovgrundlag

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen.

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

  Dette betyder, at byrådet lovligt kan beslutte at sænke priserne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg i 2016 til samme priser som i 2015,

  at kommunens storparceller udbydes til salg i 2016 til samme priser som i 2015, og

  at forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2016 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33458, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne indstilling søges der om frigivelse af en anlægsbevilling til trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke samt til en ”Bystrækning foran skole” ved Lyreskovskolen.

  Camma Larsen-Ledetsvej og Nyløkke

  På Høje Kolstrup har etableringen af en dagligvarebutik, nye busforhold og et attraktivt aktivitetsområde omkring skolen medført væsentlige ændringer i trafikken. Det gælder både for bilister men i høj grad også for de bløde trafikanter, som nu fravælger stisystemet.

  Der ses i stedet et stigende antal bløde trafikanter på Camma Larsen-Ledets Vej omkring busstoppestederne og mellem krydsene ved henholdsvis Hørgård og Nyløkke. Der er i dag ingen faciliteter for de bløde trafikanter på strækningen.

  Mange af de bløde trafikanter der krydser vejen er skoleelever fra boligområder ved Hørgård og passagerer til- og fra busstoppestederne på Camma Larsen-Ledets Vej. Skoleruten går oftest igennem dagligvarebutikkens parkeringsplads, da den tiltænkte rute ad trapper og bro ikke virker som en naturlig rute, og da der samtidig ikke er etableret faciliteter for bløde trafikanter langs Nyløkke.

  Vejprofilet og omgivelserne på Camma Larsen-Ledets Vej signalerer højere hastighed end den skiltede 60 km/t, hvilket hastighedsmålingerne på stedet også viser. Det vil derfor være en fordel at få vejens profil ændret, så bilisterne påvirkes til at sætte farten ned.

  I forbindelse med udarbejdelse af ”Ide kataloget for et bedre Høje Kolstrup” (et samarbejde mellem Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune, som forarbejde til en ansøgning fra Kolstrup Boligforening til Landsbyggefonden) har situationen omkring bløde trafikanter på Camma Larsen-Ledets Vej været et vigtigt emne for beboerne på Høje Kolstrup.

  Nærværende to projektforslag (se bilag) tager udgangspunkt i idekataloget for Høje Kolstrup og de høringssvar kataloget har medført.

  I begge forslag er området omkring Rema 1000 sikret med et krydsningsområde, fortove og bussstoppesteder, der samtidig virker hastighedsreducerende. Hastigheden på strækningen foreslås skiltet ned til 50 km/t.

  Ved placering af busstoppestederne tages der hensyn til trafiksikkerheden for de passagerer der krydser vejen.

  Med frigivelse af midler til formålet ønskes igangsat et trafiksikkerhedsprojekt, der samtidig er med til at binde områdets aktiviteter sammen. Projektet vil også forbedre tilgængeligheden på færdselsarealerne markant.  

  De to projektforslag adskiller sig fra hinanden ved at det ene projekt medfører en fjernelse af broen over Nyløkke og Rema 1000.

  Det endelige projekt forventes løst i dialog med interessenter fra området, såsom bydelsrådet, Rema 1000, skolen, SALUS, Agoraen og med stillingtagen til idekataloget for Høje Kolstrup.

  Bystrækning foran Lyreskovskolen

  Som en del af trafiksikkerhedsplanens indsatser har Aabenraa Kommune gennem de seneste år etableret ”bystrækninger foran skoler” i form af hævede røde belægningsflader og grønne master på delstrækninger ved skoler.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 3/9 2014 at igangsætte projekteringen af tre projekter, herunder et projekt ved Lyreskovskolen. Ved udvalgets frigivelse af anlægsbevilling til projekterne d. 5/11 2014 blev det af økonomiske grunde valgt at udskyde projektet ved Lyreskovskolen, også fordi det blev skønnet hensigts­mæssigt at vente med denne strækning til skolen var åbnet.

  På baggrund af en dialog med skolen og en gennemgang af de trafikale mønstre efter ibrugtagen, ønskes strækningen udført ved den nye indkørsel fra Hærvejen.

  Med frigivelse af midler ønskes projekterne ved henholdsvis Høje Kolstrup og Lyreskovskolen igangsat med projektering, udbud og udførelse i foråret og sommeren 2016.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projektet ”Bystrækning foran skoler” i 2016.

  Overslagspris for projekt A, uden fjernelse af broerne 1,85 mio. kr.

  Overslagspris for projekt B, med fjernelse af broerne 2,8 mio. kr. Fjernelse af broerne medfører en driftsmæssig besparelse på ca. 0,4 mio. kr. til istandsættelse af broerne.

  Overslagspris for projekt ved Lyreskovskolen er anslået til 0,650 mio. kr.

  Hele bevillingen søges frigivet for at kunne igangsætte projektering og påbegynde samarbejde med lokalområdet. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at projekt A med bevaring af broerne gennemføres,

  at projektet kvalificeres via inddragelse af interessenter fra lokalområdet,

  at ”Bystrækning foran skole” ved Lyreskovskolen gennemføres ,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til projektet ”Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke” finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2016 for ”Bystrækning foran skoler”,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,65 mio.kr. til projektet ”Bystrækning foran Lyreskovskolen” finansieret af investeringsoversigten 2016 for ”Bystrækning foran skoler”, og

  at Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Drift af veje og parker årligt tilføres 0,0185 mio.kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

  1. og 2. at godkendt, med den bemærkning,

  at det endelige projekt ved Camma Larsen-Ledets Vej forelægges for Teknik- og Miljøudvalget inden projektet realiseres,

  1. at godkendt, og
  2. 5. og 6. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse af det viderebehandlede projektgrundlag for Padborg Skolecykelby, herunder at frigive et resterende rådighedsbeløb til fuld gennemførelse af projektet, og til fuld udnyttelse af tilskudsmuligheden fra Trafikstyrelsen.

  Den 25. august 2015 gav byrådet anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, men besluttede dog at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at få kvalificeret to delprojekter. Den meddelte anlægsbevilling blev reguleret tilsvarende.

  Der er nu foretaget en kvalifikation af det samlede projekt. Dette har været nødvendigt, da grundlaget for projektet i ansøgningen bestod af den viden der var tilgængelig inden skolens åbning, og som kunne indsamles og præsenteres i en ansøgning under en ret kort ansøgningsperiode i marts 2015.

  Lyreskovskolen åbnede i august 2015 og først herefter har de nye skoleveje og trafikvaner hos eleverne taget form.

  Umiddelbart efter behandlingen i byrådet, og til kvalificering af cykelbyprojektet blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolen, nærpolitiet, lokalrådet, forældre, rådgivere og forvaltningen.

  Arbejdsgruppen startede med at udpege egnede skoleruter og udpege steder, hvor der er udfordringer for cyklisterne.

  Dernæst blev der afholdt interviews med forældre fra de fem hovedområder omkring skolen, hvorfra elevtilstrømningen sker. Forældrene gennemgik samme øvelse med udpegning af ruter og udfordringer.

  Resultatet af ruteudpegningsprocessen sammenholdt med projekterne fra ansøgningsmaterialet har dannet grundlag for det videre arbejde med kortlægning og udvælgelse af projekter til gennemførelse. Processen har, udover de i ansøgningsmaterialet udpegede projekter, medført nye projekter.

  Af budgetmæssige årsager blev der undervejs i forløbet truffet beslutning i arbejdsgruppen om at fokusere på de områder, hvor der er størst potentiale for at fremme cyklismen, og herpå at justere udvalgte projekter. Det har medført dyrere løsninger, da arbejdsgruppen har prioriteret projekter af bedre kvalitet og tilpassede løsninger. 

  De konkrete løsninger der indgår i projekterne er fastlagt på baggrund af en detaljeret faglig vurdering og besigtigelse.

  Arbejdsgruppens anbefaling til prioritererede projekter er tilpasset de tilskudsberettigede midler.

  Cykeladfærd

  Sideløbende med udpegningen af projekter til udførelse i marken er der nedsat arbejdsgrupper vedrørende træning af cykelfærdigheder, herunder anlæg cykellegebane og vedrørende adfærds- og kampagnedelen, som i høj grad vil blive en del af undervisningen.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for projektet Padborg Skolecykelby er på 6,492 mio. kr., hvoraf tilskud udgør 2,597 mio. kr., og egenfinansiering 3,895 mio. kr.

  Der er frigivet i alt 2,963 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i 2015 samt 0,463 mio. kr. i 2016. Restbeløbet på 0,932 mio. kr. søges her frigivet af ”Cykelsti pulje” på investeringsoversigten 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Tilskudsmidlerne udbetales efter aflevering af status­rapporter undervejs i projektperioden.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at det kvalificerede projekt Padborg Skolecykelby som en helhedsløsning godkendes,

  at de prioriterede projekter inden for budgetrammen gennemføres, og

  at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,932 mio. kr. til projekt Padborg Skolecykelby som finansieres af rådighedsbeløbet i 2016 til ”Cykelsti pulje” på investeringsoversigten 2016-2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

  1. og 2. at godkendt.
  1. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder som vandløbsmyndighed med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 850 km åbne, offentlige vandløb. Baggrunden for dette er, at træer dels kan forringe afstrømningen, dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse.

  Kommunen har gennem årene fået detaljeret viden om problematiske områder gennem lodsejeres henvendelser, entreprenørernes indberetninger samt fra Kultur, Miljø & Erhvervs tilsyn. Herved bliver det muligt, at agere proaktivt og forvaltningen planlægger på dette grundlag indsatsen over nødvendige rydninger de kommende år.

  Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde, hvor der er behov, er omfattende og bekostelig.

  Der er for en årrække afsat særlige midler til ekstraordinær trærydning, som søges frigivet for 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb i 2016, som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Rydninger af træer langs vandløb”.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15508, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget ønske om udvikling af et boligområde øst for Fladhøjvej i Rødekro. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 11 ha og ligger umiddelbart nord for Hærvejsskolen og vest for jernbanen.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 19. marts 2015 igangsættelse af lokalplanen under forudsætning af, at der i lokalplanen udlægges areal til vejadgang til kommunens areal nord for lokalplanområdet. Endvidere ønskede udvalget, at de fremtidige vejforhold blev vurderet nærmere.

  Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 75 åben-lav boliger og 40 tæt-lav boliger, ligesom der i lokalplanen sikres grønne fællesarealer og støjafskærmning mod jernbanen.

  Lokalplanen er screenet efter Miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Planmæssige forhold

  Området er fastlagt i kommuneplanens rammeområder 2.1.018.B og 2.1.027.D. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

  Vejforhold

  Området skal vejbetjenes fra Fladhøjvej vest for området via en ny stamvej. Stamvejens vestligste del vil berøre den sydligste del (ca. 75 m2) af matr. 893 af Lunderup Rise samt matr. 689, Brunde Rise. Ejer af matr. 893 ønsker ikke at sælge areal til stamvejen. Som forudsætning for lokalplanens realisering skal Aabenraa Kommune derfor ekspropriere de ca. 75 m2 med hjemmel i Planlovens § 47. Forvaltningen vurderer, at der ikke er andre hensigtsmæssige muligheder for vejtilslutninger til lokalplanområdet. Vurderingen er fremlagt for udvalget på mødet den 4. juni 2015.

  Der sikres vejadgang til Aabenraa Kommunes areal nord for området i lokalplanen via boligvej E. Dette skal sikre vejadgang ved en evt. fremtidig udstykning på arealet. Idet Aabenraa Kommune på sigt ønsker at benytte lokalplanområdets veje til en evt. fremtidig udstykning nord for området, har forvaltningen forespurgt en konsulent om hvordan omkostningerne for etablering af veje kan fordeles. Der afventes svar på forespørgslen.

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en trafiksikkerhedsrevision af krydsningspunktet mellem stamvejen A-B og stien umiddelbart vest for boligerne i lokalplanområdet. Stien fører ned til Hærvejsskolen. For at skabe en sikker vej og sti, viste revisionen, at der bør etableres vigepligt for cyklister mv. på stien eventuelt suppleret med stibomme. Endvidere skal der sikres gode oversigtsforhold og belysning.

  Støj og vibrationer

  Bygherre har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen fået udarbejdet støj- og vibrationsredegørelser, idet lokalplanområdet ligger tæt ved jernbanen. På baggrund af disse, er der indskrevet bestemmelser i lokalplanen om at de gældende grænseværdier for hhv. støj og vibrationer skal overholdes inden ibrugtagning af bebyggelse. Ligeledes er der givet eksempler i lokalplanen på, hvilke typer byggeri, der er tilladt på de dele af lokalplanområdet der er ramt af støj. Endvidere er der krav om etablering af støjvold/skærm for at minimere støjforureningen i området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan 81 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/37110, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens lokalbyer, har byrådet i Aabenraa Kommune i 2015 bevilget midler til udviklingsplaner. Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby er den første i denne række af udviklingsplaner.

  Udviklingsplanen er resultatet af en proces, der har involveret mange af lokalsamfundets borgere. Med afsæt i faglige analyser og borgernes ønsker viser denne plan visioner og ideer til lokalområdets udvikling de næste 10-15 år.

  Hvad er en udviklingsplan:

  En udviklingsplan indeholder en vision og målsætninger for byens udvikling. Byens eksisterende forhold analyseres og derigennem klarlægges byens potentialer og udfordringer. Der identificeres fremtidige indsatsområder og bud på områder til by- og boligudvikling.

  En udviklingsplan er ikke et bindende dokument, men en fælles vision, der viser en ønsket retning for udvikling. Alle beskrevne projekter viser forslag til udviklingsmuligheder, der ønskes nærmere undersøgt. Nogle forslag berører private ejendomme og disse ejere vil naturligvis blive hørt i en eventuel undersøgelses- og planlægningsproces.

  Proces:

  Processen startede i august 2015, og alle byens borgere, virksomheder og foreninger har via offentlige workshops haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Processen er arrangeret af Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med rådgiver og Løjtland Fællesråd.

  Repræsentanter fra paraplyorganisationen, Løjtland Fællesråd har bidraget med deres særlige lokale kendskab og ressourcer til både planlægning, kommunikationsstrategi samt løbende opfølgning. Fællesrådet har især investeret både tid og penge i at få skabt opbakning i lokalsamfundet, så lokalbefolkningen er blevet hørt.

  I efteråret 2015 er der afholdt 2 åbne Workshops for alle interesserede parter, samt en mindre skoleworkshop. På den første åbne workshop blev der nedsat en frivillig arbejdsgruppe på 15 personer der har bidraget via yderligere 3 arbejdsgruppemøder.

  Forslaget til udviklingsplanen blev præsenteret på et borgermøde den 9. november 2015. Her deltog ca. 120 lokale borgere, foreningsrepræsentanter og forretningsdrivende, samt udvalgsformanden og flere repræsentanter fra Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Planen har været sendt i offentlig høring fra den 10. november til den 8. december 2015. De 3 indsigelser giver ikke anledning til ændringer af planen, og udviklingsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

  Indsatsområder i Løjt Kirkeby:

  De 5 indsatsområder:

  • Byens vækst                                        
  • Handelstorvet og kultur-og byparken       
  • Aktivitetspladsen                                  
  • Det grønne hjerte                                 
  • Smuk og mere sikker hovedgade            

  Byens Vækst:

  Løjt Kirkeby er en by der oplever stor tilflytning, hvilket udfordrer både landskab og infrastruktur. Trods den naturskønne placering, forholder byen sig ikke til det omkringliggende landskab.  Udviklingsplanen indeholder forslag til hvordan byen kan vokse. Disse forslag søger både at skabe samspil med områdets særlige kvaliteter og at bidrage til løsning af eksisterende udfordringer.

  Handelstorvet, Kultur- og byparken og Aktivitetspladsen:

  Løjt Kirkeby har 2 bycentre, et historisk og et nyt. I den historiske bymidte er et handels-, og kulturcentrum. I Løjt Skolegade et børne- og aktivitetscenter ved skole og idrætsanlæg. Begge centre er meget nedslidte, og mangler i høj grad byrum til ophold og aktivitet. I udviklingsplanen foreslås etablering af sådanne byrum. Der er skitseret konkrete løsninger til udvalgte byrum.

  Det grønne hjerte:

  Et naturområde øst for byen som indeholder store rekreative potentialer. Byen har, i øjeblikket, ikke forbindelse til området, der fx ligger helt op til idrætsanlægget og til en populær rekreativ forbindelse omkring byen. Udviklingsplanen indeholder forslag til rekreative aktiviteter i området.

  Smuk og mere sikker hovedgade:

  Byens ankomst langs hovedgaden fra syd har flere udfordringer. Generelt er der stor utryghed i trafikken for krydsende cyklister og fodgængere. Derudover er Løjt Storegade og fortovene meget nedslidte, hvilket skæmmer bymidten og nedsætter tilgængelighed for gangbesværede. Udfordringerne ved hovedgaden integreres i flere forskellige løsningsforslag for eksempel udstykninger og byrum.

  Videre forløb:

  Udviklingsplanen danner ramme for både lokale og kommunale initiativer. Der er allerede igangsat flere ansøgninger om realiseringsmidler fra begge parter.

  Lokale initiativer vejledes af kommunens landdistriktscoach.

  Planmæssige forhold

  Området for udviklingsplanen omfatter hele Løjt Kirkeby og nære omgivelser.

  Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Resumé samt behandling af høringssvar fremgår af vedlagte notat: ”Høringssvar for udviklingsplan for Løjt Kirkeby 2015”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 21-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2167, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar vedr. Region Syddanmarks spare- og omstillingskatalog for 2016.

  Som bilag til sagsfremstillingen har Social & Sundhed endvidere udarbejdet en kort gennemgang af de elementer i spare- og omstillingskataloget, der kunne tænkes at have effekt for Aabenraa Kommune.

  Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede spare- og omstillingsforslag ikke vil påvirke borgerne i Aabenraa Kommune i nævneværdig grad.

  De økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune forventes at være en merudgift i omegnen af ca. 2,3 mio. kr. om året, hvoraf ca. 2,1 mio. kr. skyldes en ny udgiftsfordeling mellem Regionen og kommunerne for hjælperordningen for borgere med respiratorinsufficiens fastsat i en ny bekendtgørelse.

  Høringssvaret tager afsæt i Region Syddanmarks ønske om at undgå forringelse af de kliniske ydelser, samt vigtigheden af at undgå øget ulighed i sundhed som følger af strukturtilpasningerne, og endelig en opfordring til Regionen om at have særligt fokus på i den videre proces at sikre et borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen også i yderområderne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2016

  Anbefales godkendt med tilføjelse af afsnit om respirationspatienter.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3071, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.