Beslutningsprotokol

onsdag den 27. april 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10252, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til afvikling af næste folketingsvalg. Sagen sættes på dagsordenen nu for at være på forkant, da et folketingsvalg ofte udskrives med kun tre ugers varsel.

  Ved det seneste folketingsvalg behandlede byrådet sagen i december 2014, mens valget fandt sted i juni 2015. Fremover vil sager vedr. valg blive forelagt byrådet allerede ved 1. byrådsmøde i byrådsperioden.  

  Valgstyrere

  Byrådet skal beslutte hvor mange valgstyrere, der skal være på hvert afstemningssted. Byrådssekretariatet foreslår, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til 90 personer.

  Tilforordnede vælgere

  På de 8 største afstemningssteder er der brug for tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byrådssekretariatet vurderer, at der er brug for 42 tilforordnede vælgere.

  Derudover er der brug for op til 20 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem.

  Desuden skal hvert parti udpege ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede. I alt skal der udpeges 15 personer.

  Proces

  Valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Partigrupperne skal hver især indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyreformænd – se bilag ”Antal valgstyrere og tilforordnede fordelt på partier”.

  SF – Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med brev af 29. januar 2014 meddelt, at partierne har indgået valggruppe ved udpegninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at antallet af tilforordnede fastsættes til 42,

  at partier, der opstiller til Folketinget, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 42 personer,

  at antallet af tilforordnede til brug ved brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem mv. fastsættes til 20,

  at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 15,

  at partierne får valgstyreformandsposten på de samme afstemningssteder som ved folkeafstemningen i december 2015 (se bilag),

  at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformændog tilforordnede senest en uge efter valget er udskrevet, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende listen med personer, herunder at ændre i antallet såfremt det bliver nødvendigt. 

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10252, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Folketingsvalgloven er blevet ændret. Sagen sættes på dagsordenen nu for at være på forkant, da et folketingsvalg ofte udskrives med kun tre ugers varsel.

  Ved det seneste folketingsvalg behandlede byrådet sagen i december 2014, mens valget fandt sted i juni 2015. Fremover vil sager vedr. valg blive forelagt byrådet allerede ved 1. byrådsmøde i byrådsperioden. 

  Ændringerne i loven er:

  • Udvidet åbningstid: Afstemningsstederne skal åbne en time før – altså kl. 08.00. Valghandlingen slutter fortsat kl. 20.00. Formålet er at yde en bedre service overfor borgerne og undgå kø om aftenen.
  • Frist for at brevstemme: Fristen er rykket fra 2. hverdag til 3. hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen. Det sker af hensyn til administrationen, der havde svært ved at nå at behandle brevstemmerne. 

  Diæter                                 

  Byrådet kan selv beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget.

  Ved det seneste folketingsvalg var diæten 405 kr. og 810 kr. for hhv. under fire timers arbejde og over fire timers arbejde. Diætsatsen forhøjes hvert år med 5 kr. pr. 1. januar. Diæterne kan højest være 2.050 kr. pr. dag i 2016.

  Byrådssekretariatet anbefaler, at diætsatserne hæves til 900 kr. for over fire timers arbejde, da åbningstiden er forlænget med en time. Diætsatsen for under fire timers arbejde foreslås fastholdt til 410 kr. i 2016 stigende med 5 kr. årligt. Udgiften på ca. 14.000 kr. afholdes inden for valgbudgettet.

  Frist for at brevstemme i eget hjem

  Byrådet kan vælge, hvornår man senest skal ansøge om at brevstemme i eget hjem. Det kan dog senest være 3. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen.

  Hvis fristen sættes til 3. sidste dag før valgdagen, giver det visse udfordringer. Det vil nemlig betyde, at vælgeren skal ansøge om at stemme i eget hjem samme dag som brevstemmeafgivning lukker ifølge loven. Administrationen vil altså blot have få timer til at koordinere og indkalde valgtilforordnede, der skal besøge vælgerne. 

  Byrådssekretariatet anbefaler, at fristen for at ansøge om at stemme i eget hjem sættes til 4. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen.

  Hvor kan man brevstemme

  Vælgerne kan brevstemme på borgerservicecentrene på Aabenraa Rådhus og Bov bibliotek. Derudover kan byrådet beslutte, at man også skal kunne brevstemme andre steder – fx på biblioteker og mobile afstemningssteder.

  Byrådssekretariatet anbefaler, at vælgerne kan brevstemme på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev – inden for bibliotekernes betjente åbningstid. Det er en god service over for vælgerne, at der er forholdsvis kort afstand til et brevafstemningssted.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede får 900 kr. for over fire timers arbejde, mens der for under fire timers arbejde gives samme diætsats som hidtil, tillagt den årlige stigning, 

  at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem fastsættes til 4. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valget, og

  at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev inden for betjent åbningstid.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Udgik.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

  Forslag til tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 er udarbejdet for at opfylde Statens vandplan, for så vidt angår en række områder i det åbne land uden for kloakerede områder.

  I disse områder skal der skabes forbedret spildevandsrensning hos enkeltejendomme. Formålet med forbedret spildevandsrensning er, at sikre en god økologisk tilstand i forureningsfølsomme vandløb eller søer. Tillægget skal sikre hjemmel til at udstede påbud om forbedret spildevandsrensning til samtlige relevante enkeltejendomme i det åbne land.

  Det vedlagte bilag udgør udkast til tillæg til Spildevandsplan 2014-2017.

  Fokus ligger på de enkeltejendomme, hvor spildevand, alene renses mekanisk i en septiktank. Herefter udledes spildevandet til forureningsfølsomme søer eller vandløb. Det er denne type ejendomme, der vil modtage påbud.

  I den gældende spildevandsplan er områder, der er udlagt til forbedret spildevandsrensning markeret med gult. Disse områder blev udpeget i den tidligere Regionplan 2005-16 for Sønderjyllands Amt. I Statens vandplan, der trådte i kraft i oktober 2014, er disse områder ændret. Det er markeret med skrå skravering i bilaget.

  I områder, der alene er markeret med gult, udtræder ejendommene for krav om forbedret spildevandsrensning.

  I områder der alene er markeret med skravering, vil ejendomme med førnævnte spildevandsforhold modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. I områder, der både er markeret med gul og skrå skravering, sker der ingen ændring.

  I november 2015 udstedte Aabenraa Kommune påbud om forbedret spildevandsrensning til 70 ejendomme, alle beliggende indenfor områder, der både er markeret med gult og med skrå skravering. Dette tillæg til spildevandsplan 2014-2017 betyder, at yderligere 48 ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning.

  Lovgrundlag

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i Spildevandsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelseslovens kap 4, § 32.

  Det fremgår af Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 4, at byrådet skal ”ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, … når der sker ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen.”

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplan 2014–2017, der er godkendt af byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der henvises til spildevandsplanens tekstdel, afsnit 2.2.2, side 11, der siger: "Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg".

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Dette tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 vil ikke have indvirkning på kommunens økonomi.

  Alle udgifter i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning afholdes af modtagerne af påbud.

  Høring/udtalelse

  Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i Spildevandsbekendtgørelsen. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere på det fremlagte forslag.

  Byrådet vedtager herefter endeligt tillægget til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 godkendes, og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4321, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. marts 2014 Spildevandsplan for perioden 2014-2017. I spildevandsplanen er det planlagt at kloakere landsbyen Klovtoft, og derved etablere kloakforsyning for 38 ejendomme.

  Kommunens spildevandsselskab, Arwos, har udarbejdet et projektforslag for anlæg af spildevandsledninger og pumpestationer for at pumpe spildevandet fra Klovtoft til Stegholt renseanlæg. Forvaltningen vil efterfølgende give de nødvendige tilladelser, som skal danne det miljøretlige grundlag for at pumpe spildevandet til Stegholt renseanlæg.

  Etablering af spildevandsledninger og pumpestationer kræver, at nogle af dem placeres på private grundarealer. Ifølge Arwos skal der på én matrikel erhverves jord, til etablering af en pumpestation, og på 4 andre matrikler vil der blive behov for rådighedsindskrænkninger på de private ejendomme, som ledningen skal gennemløbe. Hvor det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, vil det blive nødvendigt med ekspropriation.

  Arwos har anmodet om, at byrådet beslutter, at projektet skal gennemføres, og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, og det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Spildevandsplan 2014-2017, der blev vedtaget af byrådet den 26. marts 2014. Planen muliggør kloakeringen af Klovtoft by.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens spildevandsselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige erhvervelser af ejendomme og rådighedsindskrænkninger for anlæg af spildevandsledninger og pumpestation gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger fra før 1960, samt til bevaringsværdige forsamlingshuse. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land refunderer Staten 60%.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 i en SAVE-registrering. Ved SAVE-registreringen vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige parametre bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og miljømæssig værdi.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten  med netto 0,15 mio. kr.(udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,15 mio. kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt (til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger) meddeles anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2016, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2016, og

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt  meddeles en negativ anlægsbevilling 0,15 mio. kr. i 2016, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46230, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. november 2012 skema B vedrørende opførelse af 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby, Kolstrup Boligforening.

  SALUS Boligadministration har på vegne af boligforeningen fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

  Anskaffelsessummen i skema C er 0,137 mio. kr. lavere end i den godkendte anskaffelsessum i skema B. Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 29,372 mio. kr. Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum at udgøre 29,235 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  3,540

  4,225

  4,740

  Håndværkerudgifter

  19,177

  20,582

  21,388

  Omkostninger

  3,803

  4,142

  2,684

  Gebyrer

  0,390

  0,423

  0,423

  Anskaffelsessum

  26,910

  29,372

  29,235

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 792 kr. ekskl. forbrugsafgifter. For en 3-rumslejlighed på gennemsnitlig 95 m2 svarer det til en månedlig husleje på 6.270 kr. ekskl. forbrugsafgifter, mens en 4-rumslejlighed på 105 m2 har en månedlig husleje svarende til 6.963 kr.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på 24,672 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 66,44 % af lånet, hvilket svarer til ca. 16,392 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema C godkendes, og

  at den årlige leje godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3900, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. oktober 2013 skema B vedrørende opførelse af 3 ældreboliger på Skovbo i Rødekro.

  Domea Rødekro har fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

  Anskaffelsessummen i skema C er 0,030 mio. kr. lavere end i den godkendte anskaffelsessum i skema B. Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 4,934 mio. kr. Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum at udgøre 4,904 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  0,160

  0,160

  0,112

  Håndværkerudgifter

  3,603

  3,519

  3,637

  Omkostninger

  1,095

  1,179

  1,078

  Gebyrer

  0,076

  0,076

  0,077

  Anskaffelsessum

  4,934

  4,934

  4,904

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 1.267 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Den gennemsnitlige bolig er på 75 m2, hvilket giver en månedlig husleje på 7.918,75 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på ca. 4,341 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 100 % af lånet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema C godkendes, og

  at den årlige leje godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik”.

  Baggrunden for udarbejdelse af forslaget er, at Finansloven for 2016 indeholder krav om, at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatsen i kommunerne. Aabenraa Kommunes andel er i 2016 11,8 mio. kr. Prioriteringen af disse midler behandles i en anden sag på udvalgsdagsordenen.

  Udvalget har tidligere godkendt en proces med dialogmøder med udvalgte interessenter som grundlag for udarbejdelsen af forslaget til værdighedspolitik. Ældre- og værdighedspolitikken bygger på input fra disse dialogmøder med Seniorråd, Handicapråd, bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem, Ældresagens Koordinationsudvalg og medarbejdere om værdighed, og hvordan dette fokus kan komme til udtryk i kommunens ældrepleje.

  Udkast til ældre- og værdighedspolitik bygger på kommunens nuværende Ældrepolitik. Det særlige fokus på værdighed er indarbejdet som en del af politikkens værdigrundlag, forventninger til medarbejdere såvel som i et særskilt tema om værdighed, der skal ses i sammenhæng med politikkens øvrige temaer. Temaet værdighed har fem indsatsområder:

  · Livskvalitet

  · Selvbestemmelse

  · Mad og ernæring

  · Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  · En værdig død

  Værdighed er hermed et centralt begreb og fokus igennem hele politikken.

  Udkast til ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik” har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Forvaltningen anbefaler, at Seniorrådets tilføjelser til indledningen om temaet værdighed, til indsatsområderne om livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død indarbejdes i forslaget. Seniorrådets tilføjelser til indsatsområdet mad og ernæring anbefales ikke indarbejdet i forslaget, idet ord som hyggelig og velsmagende er subjektive og opfattes individuelt af den enkelte borger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Ældre- og værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Seniorrådets bemærkninger indarbejdes, jfr. forvaltningens indstilling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15727, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende nye fritvalgspriser på hjemmehjælpsområdet til afregning for frit valgs-leverandører.

  De nye priser er beregnet på baggrund af en tidsmåling gennemført i hjemmeplejen i uge 44 og 45 i 2015.

  Målingen har vist en udvikling i brugertidsprocenten på 7,58 % på fremmødetiden og 6,25% på bruttotiden.

  Økonomi og afledt drift

  Fritvalgs-timepris

  Aktuel timepris

  i kr.

  Forslag til ny timepris 2016

  Hverdag, almindelig pleje

  429,45

  415,36

  Hverdag, rehabilitering

  622,43

  614,80

  Hverdag, rengøring

  279,83

  285,34

  Weekend-dag, almindelig pleje

  436,26

  414,69

  Weekend-dag, rehabilitering

  584,24

  535,27

  Aften, almindelig pleje

  473,08

  476,57

  Aften, rehabilitering

  561,01

  616,65

  Nat

  746,2

  740,38

  Tabellen viser priserne i 2016-prisniveau.

  Det skal bemærkes, at Hjemmeplejen generelt er blevet mere effektiv. Brugertidsprocenten, på det faktiske fremmøde, er øget med 7,6%, hvoraf 10,1% ligger på dag, hverdag, almindelig pleje. Den gennemsnitlige, samlede brugertidsprocent er øget med 6,25%.

  Effekt på visitationsbudgettet

  Effekt af øget brugertidsprocent

  7.335

  Nødkald/akut/ændringer + 1,66%

  -2.558

  Ikke justering af pakker <10% afv.

  -1.886

  Besparelse i alt

  2.891

  Der burde således være en teoretisk besparelse på 7,335 mio. kr., men der er samtidig sket en øgning i antal akutte ændringer i arbejdsplaner på 1,66% og en øgning af tiden i pakker på 1,886 mio. kr., er den samlede årlige besparelse på 2,891 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de foreslåede fritvalgspriser godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14147, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der har i 2011-2013 været afsat anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde, samt i 2014 og 2015 0,5 mio. kr. årligt.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

  Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 0,5 mio. kr. til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 og

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2016 frigives til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21030, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 27-04-2016

  -

  Afbud: Kim Brandt, Jette J. Kristiansen og Jan Riber Jakobsen.