Beslutningsprotokol

onsdag den 25. maj 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Karsten Meyer Olesen indtrådt som stedfortræder for byrådsmedlem Povl Kylling Petersen, som har lovligt fravær pga. varetagelse af arbejde/forretninger.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33565, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2016:

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  2016

  i alt

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Indtægter:

  Skatter og tilskud

  -3.564

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

  Serviceudgifter (incl. Akt. bestemt medfin.)

  3.661

  37

  -162

  -360

  -360

  Overførselsudgifter (incl. Forsikrede ledige)

  -97

  -97

  102

  300

  300

  Renteudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Driftsudgifter i alt

  3.564

  -60

  -60

  -60

  -60

  Anlæg

  -3.600

  3.400

  0

  0

  0

  Anlæg – jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -3.600

  3.400

  0

  0

  0

  Resultat i alt

  -3.600

  3.340

  -60

  -60

  -60

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler i alt

  -3.600

  3.340

  -60

  -60

  -60

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de 3 sideløbende sager.

  Samlet set øges de likvide midler med 3,600 mio. kr. i 2016. I 2017 reduceres de likvide midler med 3,340 mio. kr., mens der anbefales en kassetilførsel på 0,060 mio. kr. i 2018 m.v.

  Ændringerne i 2016 skyldes primært:

  • Ansøgning om overførsel af 3,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende anlægsprojektet ”Udskiftning af gadebelysning”

  Staben vurderer, at årets servicerammeforbrug vil holdes indenfor det oprindelige servicerammebudget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2016 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33565, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Samlet søges der ikke om nogen tillægsbevillinger i 2016. I 2017 m.v. søges om en negativ tillægsbevilling på 0,060 mio. kr., der tilføres de likvide midler.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har registreret stigende udgifter både på ungdomsuddannelsen STU og på erhvervsgrunduddannelsen EGU. Der er iværksat analyser af områderne, og eventuelle tillægsbevillingsansøgninger afventer resultatet af analyserne. På den anden side tyder forbruget pr. 31. marts på, at budgettet på anbringelsesområdet modsat 2015 holder. Herudover oplever udvalget stigende udgifter på tosprogsområdet i forbindelse med oprettelse af yderligere modtagerklasser. Der er i marts 2016 indgået en topartsaftale mellem Regeringen og KL, hvor rammerne for undervisning af tosprogede elever ændres. Fordelingen af midlerne til tosprogsområdet afventer lovgivning og vejledninger til topartsaftalen.

  For Social- og Sundhedsudvalgets område kan det anføres, at reglerne for refusion af udgifter vedrørende respiratorbrugere er blevet ændret. Der er iværksat en analyse af området, og en eventuel tillægsbevillingsansøgning afventer resultatet af analysen. Pt. er en eventuel merudgift opgjort til 2,2 mio. kr.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes p.t. et samlet merforbrug på ca. 9,5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Da sidstnævnte er omfattet af budgetgarantien anbefales det, at der afventes  om der kommer en midtvejsregulering til sommer. Modsat er der mindreudgifter vedr. de forsikrede ledige på 4,5 mio. kr., hvor langt hovedparten ser ud til at være en udvikling, der lokalt er bedre end udviklingen på landsplan. Endelig er der en forventning om en efterregulering på 13 mio. kr. til sommer vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2015, men der er fra 2015 overført et mindreforbrug af samme størrelsesorden, så der er dækning for denne efterregulering.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  RK 2020

  Skatter/tilskud, renter/ afdrag, låneoptagelse og finansforskydninger i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  ?

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  ?

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  -60

  -60

  -60

  -60

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  0

  -60

  -60

  -60

  -60

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. – Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udv. – ovf. udg.

  ?

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  -60

  -60

  -60

  -60

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne (rammekorrektionsansøgningen i 2017 m.v.) er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om en negativ rammekorrektion i 2017 m.v. på i alt 0,060 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33565, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger på driften, som er finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2016

  RK 2017

  RK 2018

  RK 2019

  RK 2020

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -3.564

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  1.463

  75

  75

  76

  76

  Social- og Sundhedsudv.

  -65

  -79

  -278

  -476

  -476

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -299

  -299

  -299

  -299

  -299

  Børn- og Uddannelsesudv.

  2.466

  436

  436

  436

  436

  Kultur- og Fritidsudvalg

  117

  27

  27

  26

  26

  Teknik- og Miljøudvalg

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  Vækst- og Udviklingsudv.

  -1

  -43

  -43

  -43

  -43

  Social- og Sundhedsudv. – Aktivitetsb. medfin.

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsm. udv. - ovf. udg.

  -97

  -97

  102

  300

  300

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, omfatter primært:

  • 3,564 mio. kr. i ekstratilskud til flygtninge placeres midlertidigt i en pulje under Økonomiudvalget.
  • 2,034 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget som tekniske korrektioner vedr. produktions-, privat- og efterskoler, grundet højere aktivitet i 2015 end budgetteret. 
  • en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

  Netto foretages en omplacering af 0,097 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter i 2016.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2016 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2017 – 2020 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33565, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På skattefinansierede anlæg tilføres der kassen 3,6 mio. kr. i 2016. Ansøgningen omfatter:

  • 3,400 mio. kr. i uforbrugt rådighedsbeløb, vedr. anlægsprojektet ”Udskiftning af gadebelysning”, der søges overført fra 2016 til 2017 (TMU)
  •  0,200 mio. kr. i uforbrugt rådighedsbeløb vedr. projekt Special- og Rehabiliteringscentret (SSU)
  • 0,533 mio. kr. i tillæg til anlægsbevillingen på projekt ”Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle”, der finansieres af en negativ anlægsbevilling til tre projekter, jf. bilagene

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter. Herudover er vedhæftet en ajourført betalingsplansoversigt for 2016.

  I henhold til den vedhæftede betalingsplansoversigt er bruttoanlægsforbruget i 2016 opgjort til at komme op på ca. 187 mio. kr. (ekskl. jordforsyning og indtægter). Staben skønner på nuværende tidspunkt at anlægsforbruget i 2016 vil ende mellem 160 og 170 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2016

  RK i 2017

  RK i 2018

  RK i 2019

  RK i 2020

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -200

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -3.400

  3.400

  0

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -3.600

  3.400

  0

  0

  0

  Jordfors. – Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -3.600

  3.400

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles negativ rådighedsbeløb til projekt ”Special- og Rehabiliteringscentret” med 0,200 mio. kr. i 2016, jf. bilag A1, der tilføres de likvide midler,

  at der overføres rådighedsbeløb på 3,400 mio. kr. fra 2016 til 2017 på projekt ”Udskiftning af gadebelysning”, jf. bilag A1,

  at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Vej til Multiarena Aabenraa, Hjelmalle” med 0,533 mio. kr. i 2016, jf. bilag A1,

  at der meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Forbedring af kryds på Savværksvej” med 0,060 mio. kr. i 2016, jf. bilag A1,

  at der meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Vej til Rise Plejehjem” med 0,365 mio. kr. i 2016, jf. bilag A1,

  at der meddeles negativ rådighedsbeløb til projekt ”Sorte pletter, pulje 2016” med 0,108 mio. kr. i 2016, jf. bilag A1, og

  at betalingsplansoversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/830, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Befordringsgodtgørelse til politikere, er for størstedelens vedkommende reguleret enten i den kommunale styrelseslov eller særlovgivningen.

  Det er dog konstateret, at der er områder, som kræver, at byrådet aktivt beslutter, at der skal ydes befordringsgodtgørelse. Det drejer sig om følgende møder:

  · Forhandlinger med andre myndigheder

  · Repræsentativt arbejde

  · Studieture

  · Besigtigelser

  · Borger/orienteringsmøder

  • Møder med administrationen, borgmester og udvalgsformænd
  • Formaliseret mødeforberedelse, deltagelse i faste formøder
  • Tilsynsforretninger
  • Institutionsbesøg, virksomhedsbesøg
  • Deltagelse i ansættelsesudvalg
  • Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer for institutioner og samarbejdspartnere.

  For at skabe ensartede rammer for alle byrådsmedlemmer uanset hvor de bor i kommunen, anbefales det, at der ydes befordringsgodtgørelse til de møder, hvor byrådet kan beslutte at give det jf. listen ovenfor. Således understøttes alle byrådspolitikkernes arbejdsvilkår på en hensigtsmæssig måde i forhold til varetagelse af deres hverv, hvor ovenstående række af møder må anses som værende en væsentlig forudsætning for en god opgavevaretagelse. Dette vil også være  i overensstemmelse med den praksis, vi har haft for udbetaling af befordringsgodtgørelse indtil nu.

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Samme retningslinjer gælder i det omfang, der måtte være politikere, der ønsker at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste frem for fast vederlag.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til befordringsgodtgørelse kan holdes inden for det afsatte budget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der udbetales befordringsgodtgørelse til de nævnte møder, og

  at samme retningslinjer gælder for vurdering af tabt arbejdsfortjeneste.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10252, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Folketingsvalgloven er blevet ændret. Sagen sættes på dagsordenen nu for at være på forkant, da et folketingsvalg ofte udskrives med kun tre ugers varsel.

  Ved det seneste folketingsvalg behandlede byrådet sagen i december 2014, mens valget fandt sted i juni 2015. Fremover vil sager vedr. valg blive forelagt byrådet allerede ved 1. byrådsmøde i byrådsperioden. 

  Ændringerne i loven er:

  • Udvidet åbningstid: Afstemningsstederne skal åbne en time før – altså kl. 08.00. Valghandlingen slutter fortsat kl. 20.00. Formålet er at yde en bedre service overfor borgerne og undgå kø om aftenen.
  • Frist for at brevstemme: Fristen er rykket fra 2. hverdag til 3. hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen. Det sker af hensyn til administrationen, der havde svært ved at nå at behandle brevstemmerne. 

  Diæter                                 

  Byrådet kan selv beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget.

  Ved det seneste folketingsvalg var diæten 405 kr. og 810 kr. for hhv. under fire timers arbejde og over fire timers arbejde. Diætsatsen forhøjes hvert år med 5 kr. pr. 1. januar. Diæterne kan højest være 2.050 kr. pr. dag i 2016.

  Byrådssekretariatet anbefaler, at diætsatserne hæves til 900 kr. for over fire timers arbejde, da åbningstiden er forlænget med en time. Diætsatsen for under fire timers arbejde foreslås fastholdt til 410 kr. i 2016 stigende med 5 kr. årligt. Udgiften på ca. 14.000 kr. afholdes inden for valgbudgettet.

  Frist for at brevstemme i eget hjem

  Byrådet kan vælge, hvornår man senest skal ansøge om at brevstemme i eget hjem. Det kan dog senest være 3. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen.

  Hvis fristen sættes til 3. sidste dag før valgdagen, giver det visse udfordringer. Det vil nemlig betyde, at vælgeren skal ansøge om at stemme i eget hjem samme dag som brevstemmeafgivning lukker ifølge loven. Administrationen vil altså blot have få timer til at koordinere og indkalde valgtilforordnede, der skal besøge vælgerne. 

  Byrådssekretariatet anbefaler, at fristen for at ansøge om at stemme i eget hjem sættes til 4. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen.

  Hvor kan man brevstemme

  Vælgerne kan brevstemme på borgerservicecentrene på Aabenraa Rådhus og Bov bibliotek. Derudover kan byrådet beslutte, at man også skal kunne brevstemme andre steder – fx på biblioteker og mobile afstemningssteder.

  Byrådssekretariatet anbefaler, at vælgerne kan brevstemme på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev – inden for bibliotekernes betjente åbningstid. Det er en god service over for vælgerne, at der er forholdsvis kort afstand til et brevafstemningssted.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede får 900 kr. for over fire timers arbejde, mens der for under fire timers arbejde gives samme diætsats som hidtil, tillagt den årlige stigning, 

  at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem fastsættes til 4. sidste hverdag (lørdag inkl.) før valget, og

  at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev inden for betjent åbningstid.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15790, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal årsrapport 2015 og vederlag for Aabenraa Havn godkendes.

  Årets nettoomsætning var på 23 mio. kr., årets driftsresultat er på minus 1,2 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede resultat.

  Der har været tab ved afhændelse af mobilkran LHM 280 på 2,5 mio. kr., som har været medvirkende til at påvirke resultatet negativt. Årets resultat ender på minus 829.000 kr.

  Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2015, 217, 5 mio. kr.

  BDO Kommunernes revision har revideret regnskabet, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Havnebestyrelsen har den 10. maj 2016 godkendt årsrapporten og taget revisionsprotokollen til efterretning.

  Vederlag

  Byrådet fastsætter hvert år, hvordan havnebestyrelsen skal vederlægges. Havnebestyrelsen foreslår, at der i lighed med sidste år ikke indstilles ændringer af vederlag, men at det sker ved næste valg.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at årsrapporten 2015 godkendes, og

  at revisionsprotokollen vedr. årsrapport 2015 tages til efterretning, og

  at vederlag forbliver uændret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

  Jette J. Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Efter evalueringen af § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik har Økonomiudvalget den 15. marts 2016 besluttet, at § 17 stk. 4 udvalget fortsætter med et justeret kommissorium.

  Teknik- og Miljøudvalget skal derfor anbefale byrådet en formulering af det nye kommissorium.

  Der vedlægges et forslag til justeret kommissorium, og det tidligere kommissorium vedlægges til sammenligning.

  I det justerede kommissorium fremhæves hensynet til sammenhængen mellem den kollektive bustrafik og andre trafikarter (særligt cyklende og gående) og hensynet til transporten til ­uddannelsessteder. Desuden fremhæves det overordnede hensyn til byrådets vækstdagsorden.

  Sammensætningen af medlemmer i § 17 stk. 4 udvalget foreslås uændret, og funktionsperioden er sat til at følge det nuværende byråds funktionsperiode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til justeret kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt, med følgende tilføjelse:
  Kollektiv Trafik - § 17, tk. 4 udvalget skal drøfte og komme med anbefalinger til, hvordan den kollektive bustrafik understøtter adgangen til ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune og nabokommunerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget anbefaler,

  at byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer,

  at byrådet udpeger en formand blandt byrådsmedlemmerne,

  at byrådet delegerer kompetencen til at udpege de resterende medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet til Teknik- og Miljøudvalget, og

  at formanden får 7 % af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Udpeget blev:

  Eivind Underbjerg Hansen – (V).

  Christian G. Lauridsen – (O).

  Erwin Andresen – (S).

  Jan Riber Jakobsen – (C).

  Udpeget som formand blev:

  Erwin Andresen – (S).

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af evaluering af de to § 17, stk. 4 udvalg besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2016, at der skal udarbejdes et oplæg til nyt kommissorium med henblik på beslutning om udvalget vedrørende Forebyggelse og misbrug skal fortsætte med et justeret kommissorium.

  Social- og Sundhedsudvalget skal derfor anbefale et forslag til nyt kommissorium overfor Byrådet.

  På baggrund af møde med udvalgsformanden har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge. Der er således tale om et kommissorium, hvor der ændres på udvalgets sammensætning og opgaver.

  I sammensætningen af medlemmer i § 17, stk. 4 udvalget er der foreslået en større repræsentation af eksterne deltagere. Endvidere er der krav om leverance i form af et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor følgende indsatsområder:

  • mental sundhed, sundhedsfremme og trivsel

  • angst og depression

  • rusmidler

  • selvskadende adfærd

  • spiseforstyrrelser

  • KRAM risikofaktorer

  • ungdomskultur

  Det er hensigten, at inspirationskataloget og udvalgets anbefalinger forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt relevante fora i forhold til den sammenhængende ungeindsats.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt idet 10 stemte for og Ejler Schütt stemte imod.

  Økonomiudvalgets flertal anbefaler,

  at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer,

  at byrådet udpeger en formand blandt byrådsmedlemmerne,

  at byrådet delegerer kompetencen til at udpege de resterende medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet til Social- og Sundhedsudvalget, og

  at formanden får 7 % af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 26 stemte for. Imod stemte 5 (O).

  Udpeget blev:

  Rasmus Lyngbak Bøgen – (V).

  Lars Kristensen – (V).

  Svend Hansen Tarp – (A).

  Udpeget som formand blev:

  Svend Hansen Tarp – (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 - Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

  Programmet er godkendt ved det daværende Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aabenraa Kommune modtog i juni 2014 endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018. De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse er påbegyndt med ministeriets tilsagn.

  Processen før program

  Forud for udarbejdelse af programmet har været afhold flere borgermøder, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa, som har dannet grundlag for de delprojekter, der er beskrevet i programmet.

  Processen siden tilsagn

  Efter tilsagn fra ministeriet er der efter et udbud valgt rådgivere. Det er Adept, Atkins og Topotek1 der som team har bearbejdet input fra programmet, borgermøder og politiske beslutninger. Rådgiverteamet har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et dispositionsforslag, som har været behandlet i Vækst- og Udviklingsudvalget, og som har været fremlagt i offentlig høring ultimo 2015.

  Høring og inddragelse

  I høringsperioden blev afholdt et stormøde med ca. 200 deltagende og efterfølgende blev afholdt cafémøder med fokus på de enkelte delprojekter. Bemærkninger modtaget i høringsperioden blev behandlet i Vækst- og Udviklingsudvalget i december 2015.

  Viderebearbejdning

  Efter høringsperioden og den politiske behandling har rådgiver i samarbejde med forvaltningen redigeret delprojekterne. Der har endvidere været afhold yderligere borgerinddragelse bl.a. omkring Rådhusgade, og der har været møde om Storetorv med torvets eventmagere. Herudover har Billedkunstrådet, Seniorrådet og Handicaprådet været inddraget.

  Præsentation af opdateret materiale

  Projektmaterialet er nu opdateret og vedlagt hér. Det vedlagte materiale er gennemgået for byrådet 27. april 2016 på et temamøde.

  To spor – Markedspladsen særskilt forløb

  Efter udarbejdelsen af dispositionsforslaget har områdefornyelse SYD delt sig i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.

  Det første spor med gader, torve og pladser forventes udbudt i juni 2016 som samlet anlægsopgave. (Under forudsætning af at anlægsbevilling frigives.) Det har siden december 2015 været muligt for alle interesserede at byde ind på opgaven. Der har været 7 interesserede og 5 er udvalgt til at give tilbud. Se i øvrigt vedlagte forventede tidsplan for anlægsstart og rækkefølge.

  Det andet spor med området i dag kendt som Markedspladsen vil køre en særskilt proces, og der vil blive anledning til politisk behandling på et senere tidspunkt.

  Statusrapport til ministeriet – 2 år

  Det er i juni 2016 to år siden ministeriet, som i dag hedder Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet, meddelte tilsagn til Aabenraa Kommune og derfor skal der nu udarbejdes en statusrapport, som skal fremsendes til ministeriet inden sommer. Byrådet modtager statusrapporten til orientering via mail og rapporten forventes at blive tilgængelig på fremtidensaabenraa.dk. 

  Økonomi og afledt drift

  Til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” er der sammenlagt budgetteret med et rådighedsbeløb på 50,93 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. finansieres af indtægter fra statsrefusion. I tabel 1.1 er oversigt over forventet betalingsplan for det samlede projekt, samt fordeling af nuværende rådighedsbeløb (Udgifter og Indtægter).

  Rådgiverhonorar til de enkelte delprojekter er inkluderet under de enkelte delprojekter. Afsatte rådighedsbeløb skal tilpasses forventet betalingsplan.

  Der henvises til bilaget tabel 1.1 – tilpasning rådighedsbeløb ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan.

  Der er frigivet en samlet anlægsbevilling på 8,15 mio. kr. til program, forarbejder, projektansættelse, og kontrakt med totalrådgiver.  Heraf vedrører de 1,2 mio. kr. af bevillingen Markedspladsen og legeplads i genforeningshaven (totalrådgiver og forarbejder). 

  På baggrund af opdateret og vedlagt projektmateriale ønskes et tillæg til anlægsbevilling på 42,78 mio. kr. og indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr., finansieret af det samlede rådighedsbeløb i perioden 2016-2018. Frigivelse af rådighedsbeløb til bevillingen på de 42,78 mio. kr. opdeles i to spor, så der i denne sag frigives til spor 1 med samlet frigivelse på 34,38 mio. kr.

  Spor 2, Markedspladsen og legeplads i genforeningshaven, er en del af den samlede projektbeskrivelse, men behandles i en særskilt proces da den afventer færdiggørelse af planlægning, herunder blandt andet udarbejdelse af lokalplan. Spor 2 har en samlet omkostning på 9,6 mio. kr. hvoraf der allerede er givet anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. Resterende rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. søges først frigivet, når endeligt program hertil foreligger.

  Der er pt. i vedlagte projektbudget et merforbrug på spor 1 på 0,750 mio. kr. Inkluderet i de 0,750 mio. kr. er i forhold til oprindeligt projekt er tilgået et delprojekt i forlængelse af Rådhusgade som omfatter parkeringspladser for 0,5 mio. kr. Merforbruget forventes indhentet i forbindelse med udbudsfasen. Budgettet til de enkelte delprojekter vil blive justeret i forbindelse med udbud og valg af entreprenører. Væsentlige ændringer vil blive forelagt politisk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tillæg til en anlægsbevilling til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” på 42,78 mio. kr.,

  at der gives en indtægtsbevilling til Midtbyplanen på 5 mio. kr. finansieret af tilskud fra Staten,

  at nettobevillingen til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” på 37,78 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb jf. investeringsoversigten i perioden 2016-2018, hvoraf frigives 34,38 mio. kr. til spor 1, og

  at rådighedsbeløb tilpasses til nuværende betalingsplan for projektet jf. tabel 1.1 i perioden 2016-2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Det anbefales endvidere, at der udarbejdes et indtægtsbudget for genbrugsmaterialer, herunder for Storetorv.

  Supplerende sagsfremstilling

  Da indtægt for genbrugsmaterialer nu er medregnet under Storetorv giver det jf. Økonomiafsnittet ikke længere et merforbrug på den samlede projektøkonomi på 0,75 mio. kr., men i stedet en restrummelighed på 0,5 mio. kr. Endvidere vil der ske justeringer i forbindelse med udbud, hvor underskud eller overskud fordeles på delprojekter i spor 1.

  Bilag ’Økonomi’ redigeret med tilføjelse af indtægtsbudget for Storetorv og Tabel 1.1 er konsekvensrettet.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt af et flertal på 10 idet Ejler Schütt stemte imod.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt, idet 25 stemte for. Imod stemte 5 (O).

  1 – Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27155, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. juni 2012 skema A vedrørende renovering af Lejerbo, afdeling 466-0 Jernbanegade 10-30 og Stationsvej 2 og 6-12, Tinglev.

  I perioden mellem det godkendte skema A og det nu fremsendte skema B, har Lejerbo arbejdet på alternative løsninger i forbindelse med afdelingen, herunder et salg. Landbyggefonden har ikke kunne anbefale et salg, hvorfor Lejerbo har arbejdet videre med den oprindelige renoveringsløsning, hvor Landsbyggefonden er indstillet på at yde renoveringsstøtte.

  Der har i de sidste år været høj lejeledighed i afdelingen og projektet er blevet tilpasset boligsituationen, således at der nedlægges 14 boliger, hvilket er aftalt med Landsbyggefonden. Ud over dette etableres elevatorer, så boligerne gøres mere tilgængelige, samt der etableres bygning for renovation, depot mv.

  Grundet ændring i projekt og tiden fra godkendelse af skema A, så er der en forholdsvis stor ændring fra det godkendte skema A til skema B. Anskaffelsessummen i skema B er 0,897 mio. kr. højere end den godkendte anskaffelsessum i skema A. Den godkendte anskaffelsessum i skema A var 3,298 mio. kr. Af skema B fremgår anskaffelsessummen at udgøre 4,194 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til B:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Håndværkerudgifter

  2,473

  3,365

  Omkostninger

  0,781

  0,776

  Gebyrer

  0,044

  0,054

  Anskaffelsessum

  3,298

  4,195

  Anskaffelsessummen finasieres med støttede realkreditlån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

  Den gennemsnitlige husleje forventes efter renovering at ligge på 835 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Det svarer til en månedlig husleje for 1-rums boliger på 4.109 kr. og på 7.080 kr. for 4-rums boliger.

  Som en del af renoveringsprojektet, er der sideløbende en sag ved Landsbyggefonden i forhold til genhusningsudgifter, som følge af nedlæggelse af boliger.

  Der kan endvidere forventes en sag på et senere tidspunkt om kapitaltilførsel i en forventet størrelsesorden på 0,805 mio. kr., hvor kommunen skal bidrage med 0,161 mio. kr. som lån, hvilket svarer til 1/5-del.

  Økonomi og afledt drift

  Det kommunale garantibeløbe kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor den endelige garanti først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver. Garantien stilles i forhold til den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. 

  Ved godkendelse at skema A, har kommunen besluttet at stille kommunal garanti for den del der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Da garantibeløbet ikke er kendt, tages der udgangspunkt i, at garantien er den fulde anskaffelsessum på 3,298 mio. kr. En godkendelse af skema B, vil derfor medføre, at den kommunale garanti forøges med 0,897 mio. kr., da anskaffelsessummen i skema B udgør 4,195 mio. kr.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes under forudsætning af, at Landsbyggefonden godkender sag om genhusningsomkostninger i forbindelse med renoveringen, og

  at der ydes garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, med regaranti for halvdelen fra Landbyggefonden.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28808, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Nygade Børnehave, Nygade 48, 6200 Aabenraa, har søgt om tilladelse til at etablere 12 nye 0-2 års pladser pr. 1.8.2016.

  Bestyrelsens begrundelse for ansøgning om etablering af 0-2 års pladser er, at

  • der i Aabenraa midtby er vuggestue, dagpleje og den tyske børnehave med 0-6 års pladser.
  • Nygade Børnehave mener at der også bør være en selvejende/et kommunalt tilbud af 0-6 års dagtilbud i midtbyen.
  • Børnehaven har fået flere henvendelser fra forældre om optagelse af børn i alderen 0-6 år, især med henblik på flere børn i samme institution.

  Fra ansøgning:

  • Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Beredskabet
  • Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Byg, ved ny oprettelse af 0-2 års pladser
  • Bygningsændringerne er godkendt af bygningsejer Günderoth skolestiftelse.

  Byrådet har på mødet den 24.6.2015 besluttet en ny Dagtilbudsstruktur for Aabenraa by og efterfølgende givet en anlægsbevilling til at starte på nybyggeri i Aabenraa by. Den nye integrerede institution vil rumme 150 børn i alderen 0-6 år og forventes ibrugtaget ultimo 2018.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 12.1.2016 (pkt.4) søgt om frigivelse af anlægsbevillinger til igangsættelse af ny dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den12.1.2016, (pkt.7) i ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” besluttet, at Forvaltningen kan godkende ansøgninger om oprettelse af 0-2 årspladser. Forvaltningen ønsker, at udvalget beslutter om oprettelse af 0-2 årspladser i Nygade Børnehave er forenelig med Byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Der er til belysning af pladsudbuddet i Aabenraa by vedlagt en opgørelse over antallet af indskrevne børn samt fødsler i Kongehøj distriktet.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges om dækning af anlægs-/etableringsudgifter hos Aabenraa Kommune på 206.156 kr.

  Beløbet vedrører 87.840 kr. til bygningsmæssige ændringer og 118.316 kr. til inventar.

  Beløbet kan finansieres af beløbet til etablering af småbørnspladser i 2016. Der er et samlet budget på kontoen på 872.000 kr. i 2016, heraf er p.t. disponeret ca. 75.000 kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget beslutter om oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade, er forenelig med Byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Et flertal bestående af Kirsten N. Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kaare S. Dahle (O) og Kurt Andresen (S), mente ikke at oprettelsen af 0-2 års pladser i Nygade er forenelig med byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by, med begrundelse om, at det skal afvente udmøntningen af dagtilbudsstukturen i Aabenraa Syd.

  Gert Nordklitgaard (Ø) og Dorte B. Soll (A) stemte imod.

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Videresendt til Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Ændringsforslag fra A – Socialdemokraterne – at det godkendes, at der oprettes 6 småbørnspladser i stedet for 12. Ikke godkendt, idet 13 stemte for (A, C, S, Ø, F). Imod stemte 18 (V, O).

  Børn- og Uddannelsesudvalgets beslutning godkendt, idet 18 stemte for (V, O). Imod stemte 13 (A, C, S, Ø, F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14147, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Planlægning af ombygning af Kruså Skole til Fjordskolens brug er gået i gang.

  For at kunne igangsætte denne planlægning, skal der være den nødvendige finansiering til stede.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 15,95 mio. kr. og i 2017 er der afsat 8,3 mio. kr. til ombygning og flytning af Fjordskolen. Samlet er der således afsat 24,25 mio. kr.

  Anlægsbevillingen på 24,25 mio. kr. søges frigivet.

  Til planlægning af dette arbejde søges der frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 24,25 mio. kr. til projektering af Fjordskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, og

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigives i 2016 til udarbejdelse af ide og programoplæg for Fjordskolens flytning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  En konsekvens af udmøntningen af puljen på 1,06 mio. kr. i 2016 på dagtilbudsområdet er, at grundlaget for forældrebetaling i dagtilbud bliver ændret, og dermed påvirkes taksten i den resterende del af 2016.

  Med baggrund i reduktionen på 1,06 mio. kr. er der foretaget en genberegning af forældrebetalingstaksten. Genberegningen får også betydning for beregning af tilskud til de private institutioner.

  Genberegning af forældrebetaling medfører, at forældrebetaling bliver mindre, som følge af at beregningsgrundlaget er reduceret med 1,06 mio. kr.

  Forældrebetalingsgrundlaget i dagplejen er ikke omfattet af reduktionen på 1,06 mio. kr. og dermed påvirkes denne forældrebetaling ikke.

  Ændring af forældrebetaling kan tidligst ske med 3 måneders varsel iht. gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. september 2016, og ændringen bliver således fordelt over årets sidste 4 måneder.

  Afledt heraf er der tillige foretaget en genberegning af tilskuddet til de private institutioner.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at taksterne ændres jf. nedenstående pr. 1. september 2016.

  Takst pr. md (11 mdr.)

  Godkendt takst 2016

  Ny takst pr 1.9.2016

  Ændring

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.977

  1.745

  2.925

  1.699

  -52

  -46

  Danske privatinstitutioner

  Driftstilskud

  0-2 år

  3-5 år

  7.292

  4.283

  7.244

  4.156

  -48

  -127

  DSSV-institutioner

  Driftstilskud

  0-2 år

  3-5 år

  8.749

  4.351

  8.801

  4.397

  +52

  +46

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre og private institutioner om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6729, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om

  prækvalifikation af nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup. Prækvalificeringen i Landsbyggefonden er sket og byrådet skal nu behandle den endelige ansøgning. Ansøgningen er godkendt af bestyrelserne for Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening på et fælles bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

  Det blev ligeledes på mødet i Økonomiudvalget besluttet, at projektets politiske forankring er i Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig betyder det nye projekt, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Der afholdes indstillingsmøde om ansøgningen i Landsbyggefonden den 27. april, derfor kan der endnu forekomme mindre justeringer i forhold til selve aktivitetsbeskrivelserne. Budget og aktiviteter ligger dog fast.

  Ansøgningen forventes endelig godkendt af byrådet den 25. maj. Godkender byrådet ansøgningen, kan den herefter fremsendes til Landsbyggefonden.  Derfra forventes endelig tilsagn medio juni 2016.

  Det er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode, der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

  Denne gang er projektperiode fra 1. juli 2016 – 30. juni 2020, og fokus er på 3 indsatsområder:  1) Tryghed og Trivsel, 2) Uddannelse og Beskæftigelse samt 3)  Forebyggelse og Forældreansvar.

  Der arbejdes med 15 forskellige aktiviteter indenfor de 3 forskellige indsatsområder.

  Prækvalifikationen  i Landsbyggefonden var  betinget af, at der blev arbejdet på at forstærke den tidlige forebyggelse blandt børn og unge og på en større sammenhæng i indsatsen.

  På møde med Landsbyggefonden den 10. februar 2016 faldt projektdesignet og budgettet for den nye ansøgning endeligt på plads. Landsbyggefonden hævede sin bevilling med 0,631 mio. kr., så det samlede projektbudget er på 11,482 mio. kr.  Landsbyggefonden bidrager med 8,131 mio. kr. boligforeningerne med 1,440 mio. kr. og Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer, svarende til en værdi af 1,911 mio. kr. 

  Alle parterne i den nye helhedsplan har deltaget i udarbejdelse af projektansøgningen, og har desuden godkendt medfinansiering, som den fremgår af budgettet.

  Ansøgningen består af en strategisk aftale, der gælder for hele projektperioden, en delaftale for hver af de 3 indsatsområder og budget. I delaftalerne fremgår de partnere, der specifikt indgår i indsatsområderne.

  Der kan lokalt justeres i delaftalerne, så længe linjerne i den samlede ansøgning overholdes. Alle justeringer i delaftalerne skal godkendes af bestyrelsen/styregruppen.

  Projektorganisering:

  Efter krav fra Landsbyggefonden er der nedsat en bestyrelse/styregruppe samt følgegrupper for indsatsområderne.

  Styregruppen består af direktøren i SALUS Boligadministration samt vicekommunaldirektøren i Aabenraa Kommune.

  Der nedsættes derudover en særlig følgegruppe i boligforeningernes regi, som følger hele projektet.

  Gruppen fungerer som særlig følgegruppe på aktiviteterne ”Beboerambassadører” og ”reducering af udgifter ved fraflytning” under indsatsområde 1.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projektbudget over 4 år er på 11,482 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer til en samlet værdi af 1,911 mio. kr.

  Projektbudget for boligsocialt projekt Høje Kolstrup:

  Bidragsyder:

  Beløb i 1000 kr.

  Landsbyggefonden

  8.131

  Boligorganisation

  1.440

  Aabenraa Kommune

  1.911

  Total:

  11.482

  Bidraget fra Aabenraa Kommune finansieres indenfor de eksisterende budgetrammer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgning til Landsbyggefonden om nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13190, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af kommunernes praksis ved anvendelsen af sygedagpengelovens § 7

  om uarbejdsdygtighed.

  Rapporten forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, og skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a forelægges kommunalbestyrelsen.

  Baggrunden for undersøgelsen er sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli 2014, og som blandt andet har til mål at sikre, at sygemeldte er økonomisk sikrede i hele perioden, hvor de er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

  Reformen medførte, at revurderingstidspunktet blev rykket frem, så kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge, når borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående måneder.

  Udbetaling af sygedagpenge forudsætter bl.a., at borgeren er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis borgeren er uarbejdsdygtig, men der ikke (længere) er grundlag for at

  forlænge udbetalingen af sygedagpenge, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. På denne baggrund er vurderingen af uarbejdsdygtighed af afgørende betydning for borgerens forsørgelsesgrundlag.

  Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes anvendelse af § 7 i praksis, og om sagerne er tilstrækkeligt oplyste på afgørelsestidspunktet.

  For at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne har kommunerne udvalgt sagerne, så de vedrører de 10 seneste afgørelser truffet før den 1. juli 2015 fordelt på sagskategorier. De udvalgte sager må ikke være anket og videresendt til Ankestyrelsen med henblik på behandling.

  I praksisundersøgelsen indgår i alt 115 sager fordelt på 16 kommuner. Heraf vedrører 52 % af sagerne kvinder, og 48 % vedrører mænd. For Aabenraa Kommunes vedkommende indgår i alt 10 sager i praksisundersøgelsen.

  I 9 ud af de 10 sager finder Ankestyrelsen, at der er truffet en korrekt afgørelse, i overensstemmelse med reglerne. I en sag fandt Ankestyrelsen, der var truffet en forkert afgørelse, som ville være blevet ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. I denne sag havde Jobcentret vurderet, at tilstanden var stationær, og truffet afgørelse om stop af sygedagpenge efter § 7, stk. 5. Ankestyrelsen vurderer at tilstanden ikke var stationær. Det handler om fortolkning af en speciallægeerklæring, en fortolkning som jobcentret har taget til efterretning, og nu administrerer efter.

  Forvaltningen finder, på baggrund af praksisundersøgelsens resultater, at vi i Aabenraa Kommune administrerer efter gældende regler og praksis, i fm. behandling af sygedagpengesager efter Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Gert Nordklitgaard.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13075, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt af et flertal på 8 idet 3 socialdemokrater stemte imod.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, S, C). Imod stemte 10 (A, Ø, F).

  1 – Lars Kristensen (V) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17227, Sagsinitialer: jejk

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55244, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Borgmesteren bemyndiges til at indstille til Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19658, Sagsinitialer: dlj

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: kdl

  Beslutning Byrådet den 25-05-2016

  -