Beslutningsprotokol

onsdag den 29. juni 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Rasmus Lyngbak Bøgen frafald pga. sygdom og Hans Philip Tietje indkaldt som stedfortræder.
Afbud fra Thomas Andresen og Kåre Solhøj Dahle.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19849, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2015 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på Byrådets møde den 30. marts 2016.

  Revisionen har den 4. maj 2016 afgivet beretning nr. 10 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015 og beretning nr. 11 om revision af årsregnskabet 2015.

  Beretningerne er udsendt til Byrådets medlemmer den 4. maj 2016.

  Revisionsberetning nr. 10 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015:

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke giver anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2015.”

  Revisionsberetning nr. 11 om revision af årsregnskabet:

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under Byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger, som kan påvirke årsregnskabet, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  I forhold til vurderingen af kommunens økonomi, konkluderer revisionen, at

  ”Det er vores opfattelse, at Aabenraa Kommune fører en meget stram og betrykkende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse.” 

  ”Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune lever op til målsætningerne i den økonomiske politik, og at den er opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.”

  Forvaltningsrevision:

  Ud over den finansielle revision udfører kommunens eksterne revision også en løbende forvaltningsrevision, hvor det vurderes om Byrådets og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

  I 2015 har revisionen til den løbende forvaltningsrevision udvalgt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – Servicelovens § 95 og § 96.

  I den forbindelse konkluderer revisionen, at

  ”Det er vores samlede konklusion, at Aabenraa Kommune overordnet set har en velfungerende administration af BPA (Servicelovens §§ 95 og 96). ”

  Forvaltningen har i vedlagt bilag kommenteret på forvaltningsrevisionen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 10 og 11 for året 2015 godkendes, og

  at årsberetningen for 2015 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Det bemærkes at Arbejdsmarkedsudvalget har anbefalet revisionsberetning nr. 10 godkendt.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32492, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  KOMBIT har på vegne af kommunerne udbudt en række fagsystemer, som KMD hidtil har haft monopol på. Den første ”bølge” skal implementeres i kommunerne i løbet af perioden 2016-2019. Dermed udfases tre KMD-systemer (KMD-aktiv, KMD-Dagpenge og KMD-sag).

  Implementeringen af systemerne har konsekvenser ift. IT-teknologi, idet der igangsættes en ny platform, som skal understøtte de kommende ”bølger” af udskiftning af KMDs monopol-systemer. Implementeringen fordrer en ressourceindsats (både tjenesteydelser og personaletimer), og forventes at give effektiviseringer i arbejdsgange. Alle disse forhold har økonomiske konsekvenser.

  Byrådet gav den 25. august 2015 en bevilling til projektledelse af monopolbrudsprogrammet.

  KOMBIT har stillet nogle beregningsmodeller til rådighed, som projektledelsen i samarbejde med forvaltningerne har anvendt til opgørelse af det forventede ressourcetræk samt til opgørelse af de forventede effektiviseringsgevinster. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af, at over 60% af implementeringsindsatsen kan leveres indenfor de eksisterende budgetter.

  Effektiviseringsgevinsterne er beregnet ud fra KOMBITs forventninger der er gældende på landsplan, idet der ikke er grundlag for at opstille afvigende lokale forventninger.

  Udgifterne til IT omfatter primært systemafgifter til hhv. KMD for de gamle systemer og til leverandørerne af de nye systemer. Herudover er der mindre udgifter til lokal IT-understøttelse af monopolbrudssystemerne.

  Den beregnede økonomi i projektet forudsætter, at den fra KOMBIT udmeldte tidsplan holder. Derudover er der på nuværende tidspunkt et antal ubekendte faktorer, bl.a. mangler der at blive indgået aftaler om snitflader, hvorfor der er indlagt forventede udgifter i beregningerne Der er usikkerhed omkring nogle af forudsætningerne, bl.a. idet der ikke er fuldt overblik over indholdet i samtlige implementeringsprojektets opgaver, samt at opgørelserne er baseret på forventningerne på landsplan. 

  Vedlagte bilag 1 viser den beregnede økonomi i årene 2016-2020.

  KL har lagt op til at kommunerne kan finansiere udgifterne ifm. implementeringen af monopolbrudssystemerne med provenuet, som kommunerne modtager fra salget af KMD´s ejendomme.

  I 2016 modtager Aabenraa Kommune 3,245 mio. kr. fra salget af KMD ejendommene. I de efterfølgende år modtages følgende provenu:

  2017: 2,065 mio. kr. 2018: 1,475 mio. kr. 2019: 0,295 mio. kr.

  Det anbefales at udgifterne til implementeringen af bølge 1 (udgiften i årene 2016 og 2017 i alt 1,718 mio. kr.) finansieres af provenuet, der modtages i 2016. Det anbefales at resten af provenuet for 2016 indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september.

  Staben anbefaler endvidere, at de økonomiske konsekvenser af monopolbruddet i årene 2018-2020 samt provenuet af KMD ejendomme, der modtages i 2017-2019 indarbejdes i budgetforslaget. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbudget på 0,428 mio. kr. i 2016,

  at der indarbejdes en rammekorrektion af Økonomiudvalgets driftsbudget 1,290 mio. kr. i 2017,

  at ovenstående finansieres af en negativ tillægsbevilling til finansforskydninger på 1,718 mio. kr. i 2016 vedr. salg af KMD´s ejendomme, og

  at konsekvenserne af implementeringen i 2018-2020 samt provenuet vedr. salg af KMD´s ejendomme i årene 2017-2020 indarbejdes som elementer i økonomiudvalgets bidrag til omprioriteringsbidraget i basisbudgettet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13075, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er blevet pålagt at overtage ejendommen Plantagevej 6, 6330 Padborg i henhold til Planlovens § 48, idet ejeren af Plantagevej 6 har indbragt sagen for Taksationskommissionen, da kommunen ikke frivilligt ville erhverve den.

  Taksationskommissionen afsagde den 30. juni 2015 kendelse om kommunal overtagelse af ejendommen for 0,8 mio. kr. Ejer ankede indbragte kendelse til Overtaksation, idet ejeren ville have mere for ejendommen. Overtaksationskommissionen traf kendelse om at stadfæste Taksationskommissionens kendelse om overtagelsespligt, men nedsatte overtagelsesprisen til 0,750 mio. kr.

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016, at kommunen ikke skulle indbringe sagen for domstolene. Ejeren af Plantagevej 6 meddelte derefter, at de heller ikke ville indbringe sagen for domstolene, hvorfor Aabenraa Kommune overtog ejendommen med tilbagevirkende kraft fra den 30. juni 2015 for en købesum på 0,750 mio. kr.

  Aabenraa Kommune udbød ejendommen til salg i maj 2016 og byrådet godkendte den 25. maj 2016 et salg. Køberen ønskede dog ikke at købe på de udbudte vilkår, hvorfor Aabenraa Kommune nu stadig står, som ejer af ejendommen.

  Udover købesummen på 0,750 mio. kr. skal kommunen også betale et beløb på 0,070 mio. kr. til refusionssaldo, registreringsafgifter m.m.

  Til fremtidig drift afsættes der et beløb på 0,075 mio. kr.

  Forvaltningen vil udarbejde forslag til fremtidig anvendelse af ejendommen. Mulighed for videresalg efter offentligt udbud, anvendelse til rekreative formål, natur, erhverv, bolig og offentlig anvendelse på kort og lang sigt vil indgå i skitseringen af alternativer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2016 under Økonomiudvalget til overtagelse af ejendommen Plantagevej 6,

  at der gives en negativ anlægsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2016 til salg af erhvervsjord under økonomiudvalget, og

  at politikområdet ”fast ejendom” under Økonomiudvalget årligt tilføres 0,075 mio. kr. til den afledte drift, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget anbefaler, at der afsættes 25.000 kr. på årsbasis til den afledte drift finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1897, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme kultur, sprog, arbejdsmarked og udviklingen i regionen.

  Partnerne bag samarbejdet er på dansk side Region Syddanmark, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner. På tysk side er det byen Flensburg, kredsen Nordfriesland og kredsen Schleswig-Flensburg. De overordnede opgaver som Regionskontoret varetager, er tiltag indenfor kultur og arbejdsmarked, herunder pendlerrådgivning. Derudover er Regionskontoret  fælles ”talerør” for den dansk/tyske grænseregion.

  I 2015 nedsatte bestyrelsen for Regionskontoret et ad-hoc-udvalg, der skulle vurdere behovet for en ændring af aftalegrundlag og kerneopgaver. Efterfølgende blev Regionskontorets bestyrelse enige om, at aftalegrundlaget skulle revideres og en strategi udarbejdes.

  På bestyrelsesmødet den 3. juni 2016 blev tekst til revideret aftalegrundlag og strategi godkendt. I forlængelse af strategien vil der blive udarbejdet en handlingsplan og resultatkontrakt med Regionskontoret. Regionskontoret har bedt de respektive partnere om en skriftlig godkendelse af aftaletekst og strategi inden den 20. september 2016.

  I aftalegrundlaget er den væsentligste ændring nedsættelsen af et arbejdsmarkedsudvalg, der skal skabe konkrete tiltag for at øge pendlingen og fremme mobiliteten af arbejdskraften.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftaletekst og strategi godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57332, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 85 for jollehavn, campingplads og strand ved Loddenhøj samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. september 2015 til den 28. oktober 2015.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 39 høringssvar, herunder flere underskriftsindsamlinger for og imod etablering af en jollehavn.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for etablering af en jollehavn med plads til 50 joller og mindre både. Etableringen af en jollehavn er godkendt af Kystdirektoratet i efteråret 2014. Kystdirektoratets forudgående høring omfattede kun andre myndigheder og de allernærmeste grundejere. Lokalplanforslaget havde således også til formål, at give en bredere gruppe af borgere mulighed for at komme med bemærkninger til jollehavnsprojektet. I lokalplanforslaget var også medtaget campingpladsen og strandområdet, idet der er behov for at se disse i sammenhæng med jollehavnen, herunder sikre mulighed for etablering af flere parkeringspladser og en fremtidssikring af campingpladsen.

  Hovedparten af høringssvarene drejede sig om modstand mod etablering af jollehavnen på dette sted eller forslag til ændringer eller en større reduktion af anlægget. Modstanden var hovedsaligt begrundet i,

  - at mange mener at havnen vil ødelægge områdets natur- og strandmiljø,

  - vil medføre væsentlig reduktion af strandarealet, tager udsigt,

  - medfører mere trafik til området,

  - vil medføre mere støj,

  - at havnen kun tilgodeser nogle få på bekostning af de mange,

  - usikkerhed om finansieringen,

  - at havnen på grund af bådestørrelserne og bådeantallet mere får karakter af lystbådehavn end en jollehavn, og

  - at der burde være gennemført en miljøvurdering og nogle savner bedre visualiseringer.

  I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse foretage mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. De af forvaltningen foreslåede ændringer er af mindre omfang og til gunst for flere af de personer, der har gjort indsigelse og ikke til yderligere ugunst for andre. Derfor vurderer forvaltningen, at planforslaget med de foreslåede ændringer ikke skal forelægges offentligt på ny.

  Løsningsforslag:

  - Vedtage lokalplanforslaget endeligt som det foreligger.

  - Vedtage forslaget endeligt med de ændringer, som er forslået af forvaltningen på baggrund af høringssvarene.

  - Ikke vedtage lokalplanforslaget endeligt, idet lokalplanen derved bortfalder.

  - Reducere projektet væsentligt og udarbejde et nyt lokalplanforslag for dette og fremlægge det offentligt på ny. Dette vil ligeledes kræve en ny tilladelse af projektet fra Kystdirektoratet.

  Det indstilles til, at vedtage forslag til lokalplan endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Planmæssige forhold

  Der er til lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Etablering af en jollehavn ved Loddenhøj fremgår endvidere af forslag til Kommuneplan 2015, som forventes vedtaget endeligt inden for kort tid. Tillægget udvider rammeområde 1.9.007.F – ferie- og fritidsformål.

  Området er beliggende i landzone. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 85 ændrer ikke på områdets zoneforhold.

  Naturstyrelsen har i deres høringssvar gjort opmærksom på at selve havneanlægget ikke forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 – strandbeskyttelseslinje.

  Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Denne beslutning kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen. Beslutningen blev ikke påklaget.

  Beslutningen blev taget på baggrund af, at det drejer sig om et anlæg med en mindre geografisk udstrækning og at Kystdirektoratet i forbindelse med deres tilladelse har gennemført en vurdering af de miljøpåvirkninger, som anlægget ville kunne medføre og havde derfor stillet krav om afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med etablering af anlægget.

  Disse vurderinger er medtaget i lokalplanens redegørelse og så vidt muligt indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. 

  Sagen var på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 4. februar 2016 og Økonomiudvalget den 8. februar 2016, hvor den blev tilbagesendt til udvalget.

  Der er siden februar foretaget sonderinger og drøftelser med områdets grundejere og projektets øvrige parter og interessenter. Der vil på mødet blive redegjort for resultatet af disse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 51 vedtages endeligt, og

  at forslag til lokalplan nr. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Helga Nørgaard og Erik Uldall Hansen stemte imod.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt, idet 6 stemte for. Imod stemte 3 – Jan Riber Jakobsen (C), Kim Brandt (A) og Povl Kylling Petersen (A). En undlod at stemme – Svend Hansen Tarp (A).

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Ændringsforslag fra C, at sagen sendes tilbage til Udvalget.

  Ændringsforslaget ikke godkendt, idet 11 stemte for (A, F, Ø, C). Imod stemte 18 (V, O, S).

  Godkendt, idet 18 stemte for (V, O, S). Imod stemte 11 (A, F, Ø, C).

  Afbud fra Thomas Andresen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kåre Solhøj Dahle (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17100, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er igangsat planlægning af et nyt erhvervsområde til arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med tilhørende administration og tekniske anlæg.

  Området ligger vest for højspændingsstationen ved Kassø. Placeringen er valgt, idet virksomheden efterspørger stor strømforsyningssikkerhed. Det har ikke været muligt, at finde et tilsvarende areal i tilknytning til kommunens nuværende erhvervsområder.

  Planen giver mulighed for opførelse af store haller til virksomhedens brug. Hallerne placeres i tilpas afstand fra nabobebyggelser og der udlægges beplantningsbælter ud mod omgivelserne.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg. Når der på et senere tidspunkt foreligger et konkret projekt, skal det vurderes om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Udpegningen af emner der skal miljøvurderes har været fremsendt til høring hos relevante myndigheder. Der indkom ikke krav til yderligere emner, der skal miljøvurderes.

  Der var møde med borgere i området den 3. maj 2016.

  Lokalplan med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg foreslås sendt i høring i 10 uger.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone og i det åbne land og har hidtil været anvendt til landbrugsformål.

  Udlægget af området til erhvervsformål forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillægget har der været indkaldt ideer og forslag.

  Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 56, som udlægger området til erhvervsformål i form af arealkrævende og strømforbrugende virksomheder. I rammebestemmelserne fastsættes en maksimale bygningshøjde på 40 meter med mulighed for tekniske installationer på yderligere 5 meter. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 100, dog således at bygningens maksimale fodaftryk ikke overstige 50 % af grundarealet.

  Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 89. Såfremt projektet ikke gennemføres, kan byrådet ophæve lokalplanen igen og tilbageføre arealet til landzone efter planlovens § 33.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af emnerne landskab, natur, herunder vandmiljø, grundvand og støj. Under emnet landskab er der bl.a. udarbejdet visualiseringer af projektet.

  Høring/udtalelse

  Der har været indkaldt ideer og forslag forud for udarbejdelsen af forslaget kommuneplantillæg nr. 56. Der indkom 1 høringssvar, som bl.a. omhandlede de fremtidige trafikale forhold. Der vedlagt høringsnotat af 31.maj 2016.

  Forslag til lokalplan, miljøvurdering og kommuneplantillæg fremlægges offentligt i 10 uger fra den 5. juli til 13. september 2016

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 89 Erhvervsområde nordvest for Hjordkær vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,

  at høringsnotat af 31. maj 2016 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt. Planen justeres med de nævnte ændringer.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34666, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  En privat bygherre har ansøgt Aabenraa Kommune om udarbejdelse af lokalplanforslag for erhvervsejendommen Hønkysvej 2 beliggende tre kilometer vest for Rødekro ved Egvad. Ejendommen ligger i det åbne land. Nærmeste byzone er Hellevad 2,4 km mod vest.

  Vækst- og Udviklingsudvalget har på mødet den 17. december 2015 godkendt igangsættelse af planlægningsproces for udvidelse af erhvervet på ejendommen. Erhvervet på ejendommen beskæftiger sig med engrossalg af landbrugsmaskiner og reservedele, maskinværksted samt oplag for vindmølleindustrien.

  Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 228 Hønkys, Egvad, og det samlede areal for lokalplanområdet er ca. 2,7 ha.

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny hal på ca. 1.500 m2 til udvidelse af eksisterende erhverv på ejendommen. Endvidere fastlægger lokalplanen arealer til hhv. oplag og udstilling, så der opnås en hensigtsmæssig placering af dette i forhold til det omkringliggende åbne land.

  Lokalplanen er screenet efter Miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Planmæssige forhold

  Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør lokalplanlægning på området. Forud for udarbejdelse af dette, er der indkaldt idéer og forslag gennem en foroffentlighedsfase hos naboer, myndigheder og interesseorganisationer. Foroffentlighedsfasen blev desuden annonceret på hjemmesiden og i Borgerinfo.

  I foroffentlighedsfasen indkom der to høringssvar, hvoraf det ene var uden bemærkninger. Det andet høringssvar kom fra Erhvervsstyrelsen, som ønskede indskrivning af bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget. Dette er indarbejdet i lokalplanforslaget.

  Bonusvirkning

  Ejendommen er beliggende i landzone og vil forblive i landzone med lokalplanens vedtagelse.

  Ifølge Planlovens §15 stk. 4 er det muligt at tillægge landzonelokalplaner den såkaldte bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser. Denne mulighed udnyttes i forslag til Lokalplan nr. 91, hvor der gives bonusvirkning til opførelse af den ønskede hal.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 91 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen og Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  På mødet den 4. maj 2016 besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget, at forvaltningen skulle indgå i en dialog med Domea, om at finde muligheder for at nedsætte den samlede anskaffelsessum.  

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 skema A vedrørende opførelse af 66 almene familieboliger i etape I på Cimbriagrunden beliggende i Aabenraa by.

  Domea har afsluttet udbudsprocessen og har fremsendt skema B til godkendelse.

  Anskaffelsessummen i skema B er 1,633 mio. kr. højere end den godkendte anskaffelsessum i skema A. Den godkendte anskaffelsessum i skema A var 122,988 mio. kr. Af skema B fremgår anskaffelsessummen at udgøre 124,607 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til B:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  21,021

  20,438

  Håndværkerudgifter

  80,709

  89,756

  Omkostninger

  19,388

  12,489

  Gebyrer

  1,856

  1,924

  Anskaffelsessum

  122,974

  124,607

  Den forhøjede anskaffelsessum fra skema A til skema B skyldes, at håndværkerudgifter efter afholdt licitation resulterede i en større udgift end forventet i skema A på 9,047 mio. kr. Til at imødegå dette, har det været muligt, at mindske grundudgifter og omkostninger for samlet 7,482 mio. kr. Endeligt er der en mindre stigning i gebyrer på 0,068 mio. kr.

  Den begrænsede merudgift til samlet anskaffelsessum, har medført enkelte projekttilpasninger, hvor der er en mindre ændring i samlet boligareal på 14 m2 i opadgående retning uden ændring i antal boliger. Ændringen er hos de 15 2-rums boliger, der i gennemsnit får 1 m2 mere, så boligarealet for dem udgør 19 m2.

  Den øgede anskaffelsessum udnytter det fulde maksimumsbeløb på 0,019 mio. kr. pr. m2 og har betydning for finansieringen, som ved skema B er således:

  Kommunalt grundkapitallån (10 %)          12,461 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)                              109,654 mio. kr.

  Beboerindskud (2 %)                                 2,492 mio. kr.

  Der er for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi ved skema A, givet tilsagn om kommunal garanti. Garantien forhøjes derfor ved godkendelse af skema B, som følge af den forhøjede anskaffelsessum.

  Den gennemsnitlige husleje forventes at ligge på 906 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes forsat, at udgøre 116 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje for 2-rums boliger på 6.728 kr. og på 8.261 kr. for 3-rums boliger.

  Økonomi og afledt drift

  Grundet den øgede anskaffelsessum vil det kommunale grundkapitallån stige fra 12,299 mio. kr. til 12,461 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 0,162 mio. kr.

  Merudgiften på 0,162 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån på 2,100 mio. kr. til Dams Have, da det ikke forventes forbrugt i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes,

  at den for forhøjede kommunale garanti gives tilsagn, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,162 mio. kr. til det øgede grundkapitallån, finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-05-2016

  Sagen udsættes,

  idet forvaltningen pålægges at indgå dialog med Domea om, at finde muligheder for at nedsætte den samlede anskaffelsessum til Skema A-niveau, f.eks. ved at finde besparelser på grundudgifter eller omkostninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Domea.

  Dialogen er resulteret i, at anskaffelsessummen er nedsat med 1,351 mio. kr., så den samlede anskaffelsessum i revideret skema B udgør 123,256 mio. kr., samt at forøgelse af grundkapitalindskud er faldet til en merudgift på 0,027 mio. kr. Uddybende oplysninger fremgår af bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at reduceret skema B godkendes,

  at den for forhøjede kommunale garanti gives tilsagn, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. til det øgede grundkapitallån, finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft (V) stemte imod, at der fortsat er overskridelse på max i skema A. Det er uskik, at man som bygherre traditionelt bare ansøger om max beløb, og åbenbart over tid har vænnet sig til automatisk at overskride rammen.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for. Imod stemte 1 – Povl Kylling Petersen (A).

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt, idet 23 stemte for (V, O, C, S, A). Imod stemte 6 (F, Ø, Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A), Povl Kylling Petersen (A), Jens Wistoft (V).

  0 undlod at stemme.

  Afbud fra Thomas Andresen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kåre Solhøj Dahle (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31424, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøgt om godkendelse af skema A for renoveringsprojekt i afdeling 16, beliggende på Hjelmrode, 6200 Aabenraa.

  I forbindelse med behandling af skema A, er der samtidig ansøgt om godkendelse af fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond, samt godkendelse af Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel i afdelingen. Det hele skal ses som en pakke og Landsbyggefonden har tilkendegivet deres deltagelse i projektet, med udgangspunkt i finansieringsskitse.

  Renoveringen indeholder overordnet udskiftning af tag, nedløb, isolering, nye facader, nye døre og vinduer, nye trapper og kældernedgange. Baggrunden for renoveringen er, at afdelingens bygninger er slidte og har en del skader, hvilket fremgår af tilstandsrapport for afdelingen. En renoveringen skal blandt andet bidrage til en god klimaskærm for afdelingen og betragtes som nødvendig.

  I kommunens egen signal-lysmodel over status på den byggetekniske og økonomiske tilstand, er afdelingen ratet som værende problematisk. Ratingen har baggrund i, at den byggetekniske tilstand er ratet i laveste kategori, mens den økonomiske tilstand i afdelingen acceptabel.

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 56,663 mio. kr., hvoraf der er en støttet del på 51,379 mio. kr. (skema A) og en ustøttet del på 5,284 mio. kr. Anskaffelsessummen reduceres dog gennem en kapitaltilførsel på 1mio. kr., et tilskud fra egen trækningsret på 0,320 mio. kr., samt investeringstilskud fra fællespulje på 0,960 mio. kr. Således vil den samlede anskaffelsessum være på 54,383 mio. kr. Difference fra den reducerede anskaffelsessum til den støttede anskaffelsessum i skema A på 3,004 mio. kr. finansieres ved ustøttede lån.

  Anskaffelsessummen for den støttede del i skema A fordeler sig således:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Håndværkerudgifter

  39,719

  Omkostninger

  11,147

  Gebyrer

  0,514

  Anskaffelsessum

  51,380

  Anskaffelsessummen for den u-støttede del fordeler sig således:

  Omkostninger i mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  5,120

  Omkostninger

  0,113

  Gebyrer

  0,051

  Anskaffelsessum

  5,284

  I forhold til den månedlige husleje vil renoveringsprojektet medføre en huslejestigning på 868 kr. pr. måned, så den fremtidige husleje vil være 5.873 kr. pr. måned pr. lejemål, hvilket svarer til ca. 542 kr. pr. m2pr. år. I de første fire år modtager afdelingen huslejestøtte med 1/4 fra boligorganisationen og 3/4 fra Landsbyggefonden. Fra det femte år til det 14. år aftrappes huslejestøtten med 9 kr. pr. m2 pr. år, hvilket vil svare til en huslejestigning lige omkring 2% pr. år.

  For at hele projektet hænger sammen, skal kommunen godkende, at afdelingen fritages for at indbetale til boligorganisationens dispositionsfond.

  Økonomi og afledt drift

  For anskaffelsessummen i skema A på 51,379 mio. kr., skal der stilles kommunal garanti, hvor Landbyggefonden stiller regaranti for 50 %.

  For den ustøttede del på 3,004 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles kommunal garanti.

  Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der gennemføres en kapitaltilførsel på 1mio. kr., som opdeles i fem anparter, hvor kommune skal bidrage med 1/5 svarende til 0,2 mio. kr., som lån. Boligorganisationen bidrager med 1/5 i tilskud og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 tilskud/lån og har tilkendegivet, at de deltager i kapitaltilførselssag. Den sidste 1/5 skal realkreditinstituttet deltage med som lån. Lånet fra kommunens side, skal betragtes, som et ekstraordinært grundkapitaltilskud.

  Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud. Der følges op på grundkapitalindskudskontoen i fm. bevillingskontrollen pr. 30. september, idet der på grund af periodeforskydninger kan være et råderum i 2016, hvorfor det anbefales, at der ikke foretages bevillingsmæssige korrektioner på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema A godkendes,

  at det stilles kommunalgaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden,

  at der stilles kommunal garanti for den del der er ustøttede lån,

  at afdelingen fritages for indbetalinger til dispositionsfonden,

  at huslejeforhøjelse godkendes,

  at kommunen deltager i kapitaltilførselssag, og

  at kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte råderum for 2016 til grundkapitalindskud og tages op i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. september 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Transport- og logistikbranchen udgør en styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. For forsat at være en konkurrencedygtig branche i kommunen, der er gearet til at udløse vækstpotentialet, er der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2014. Gennemførelse af Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde indgår som et projekt under Vækstplan 2018.

  Byrådets besluttede på mødet den 25. marts 2015, at bemyndige Vækst- og Udviklingsudvalget til at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.

  Af helhedsplanen fremgår, at der bør iværksættes en række projekter som anviser retning og initiativ til at forskønne erhvervsområdet, forbedring af infrastruktur, sikkerhed, faciliteter for erhvervslivet etc. Ligeledes skal indsatserne motivere det lokale erhvervsliv til selv at påbegynde forskønnelse på egne matrikler.

  Et af de første projekter, der er bred enighed om at få iværksat, er at forskønne erhvervsområdet med flere træer og andre grønne tiltag. Især har Industrivej behov for forskønnelse, da denne vejstrækning dagligt befærdes af både grænsehandlende, turister og chauffører. Industrivej er med andre ord erhvervsområdets visitkort.

  For at få en robust og ensartet beplantning af hele erhvervsområdet er der udarbejdet en beplantningsplan, der giver anvisninger til specifikke trætyper, beplantningshuller, vedligeholdelse etc. Dette for at overholde helhedsplanens anvisninger om særlige karaktergivende beplantninger for de enkelte områder. Derudover er det udarbejdet en detaljeret plan gældende for Industrivej.

  Der ansøges om midler til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Der er den 25. marts 2015 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Jf. Investeringsoversigten 2016-2019 er der afsat 1 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

  Der er forbrugt 0,1 mio. kr. af budgettet og der er disponeret udgifter til skilte på 0,3 mio. kr. i år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr. til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-2018, og

  at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiges til at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 1 mio. kr. til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016.

  Økonomiudvalget anbefaler 2. at.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Dette dagsordenspunkt har til formål at få frigivet anlægsbevillingen fra investeringsoversigten for ”Pulje til forskønnelse lokalt og i landsbyer”.

  Puljen har til formål at kunne igangsætte planlægning og fysiske forbedringer i lokalsamfund og i landsbyer. Der kan være forskellige særpræg eller kvaliteter, som kommunen i samarbejde med landsbyerne og lokale beboere kan understøtte med puljens midler.

  Vækst- og Udviklingsudvalgets har tidligere drøftet, hvordan denne pulje kan bringes i spil i forhold til den statsligt støttede ”Pulje til Landsbyfornyelse”, idet nogle projekter falder udenfor tildelingsmulighederne givet heri.

  Puljen ønskes frigivet, fordi forskellige projekter og ansøgere har henvendt sig til administrationen, og dette er oplyst Vækst- og Udviklingsudvalget. Der er f.eks. kommet henvendelser fra flere forsamlingshuse, som ønsker at søge kommunen om midler til forskellige renoverings- og forbedringstiltag.

  Ved frigivelse af rådighedsbevillingen vil Vækst- og Udviklingsudvalget kunne behandle de allerede indkomne ansøgninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten afsat 0,7 mio. kr. i 2016, som ved frigivelse kan disponeres af Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2016 til ”Pulje til forskønnelse lokalt og i landsbyer” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb jf. investeringsoversigten.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13537, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I marts 2016 blev der konstateret skader i tagkonstruktionen på svømmehallen, som er opført i 1990. Svømmehallens byggetekniske tilstand er ikke særlig god, bl.a. er der revner i bassinet, hvorfor der er udarbejdet forskellige scenarier vedr. renovering og nybyggeri.

  Rødekro Svømmehal har været ude af drift siden skaden blev konstateret, og de tilbud, som har været drevet i Rødekro Svømmehal, er p.t. indstillet.

  Det er jf. vedlagte notat muligt at foretage en mindre investering for at levetidsforlænge Rødekro Svømmehal i ca. 10 år. Med en investering på 3,8 mio. kr. nu afhjælpes de akutte problemer, således at svømmehallen kan genåbnes. Hermed bliver der tid til, at der kan træffes beslutning om og eventuelt implementere en ny svømmehalsstruktur.

  Forslaget om at igangsætte en renovering allerede i indeværende år skal ses i sammenhæng med kommunernes rammevilkår. I økonomiaftalen for 2016 er der ingen regnskabssanktion på anlæg, hvorfor der er mulighed for at øge anlægsinvesteringerne, forudsat der kan findes finansiering hertil. Der er i Aabenraa Kommunes økonomiske politik ingen hindringer ift. at foretage de bevillingsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at kunne løse problemet nu.

  Den indgåede økonomiaftale for 2017 indeholder en anlægsramme på 16,3 mia. kr. Der fremgår ikke klart af aftalen hvorvidt der vil være regnskabsmæssige sanktioner på anlæg i 2017. Derimod fremgår, at aftaleparterne har fokus på kommunernes overholdelse af den samlede anlægsramme både i budgetsituationen – hvorfor 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget heraf – og i regnskabssituationen. Sidstnævnte tyder på, at regnskabsmæssige sanktioner vil kunne bringes i anvendelse.

  Staben vurderer, at der i 2016 vil være anlæg for minimum 15 mio. kr., som ikke når at blive gennemført i indeværende år. Derfor vil der være likviditet til at gennemføre det akutte projekt i indeværende år.

  Kommunale ejendomme har vurderet, at Rødekro Svømmehal kan levetidsforlænges ved en straks-investering på 3,8 mio. kr. Investeringen omfatter:

  · Renovering af den skadede tagkonstruktion (den høje del af bygningen)

  · Ny dampspærre i den lave konstruktion

  · Nedtagning og genopsætning af rutschebanen

  · Reparation af ventilationsanlæg

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. + 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp og Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har igangsat et idrætsbyggeri ved det tidligere Svømme- og Idrætscenter i Aabenraa, der bl.a. indeholder en multihal med ca. 1800 tilskuerpladser, storskærm, lounge, cafe og meget mere. Til formålet er der afsat et rådighedsbeløb på 81,4 mio.kr.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017, og vil opfylde byrådets intentioner om, at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde.

  Aabenraa Kommune har overtaget bygningerne fra den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, således at bygningerne inklusiv det nye idrætsbyggeri ejes af Aabenraa Kommune.

  Det foreslås, at bygningerne over tid bringes i en stand, der lever op til et moderne idrætscenter og efterfølgende vedligeholdes i en ordentlig stand.

  Fremtidig drift:

  Det foreslås, at den fremtidige drift af Arena Aabenraa overlades til en erhvervsdrivende fond, som skal oprettes til formålet.

  En erhvervsdrivende fond vil i modsætning til en kommunal institution ikke være bundet af de snævre rammer lovgivningen sætter for en kommunal institution for så vidt angår kommercieller aktiviteter, større events og lignende.

  Det foreslås, at der dannes en erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” med en indskudskapital finansieret inden for området Fritid på 0,300 mio. kr. jf. gældende lovgivning, og at Aabenraa Stadion i fremtiden tillige bliver en del af denne konstruktion.

  En erhvervsdrivende fond er en selvstændig juridisk enhed, og har følgende kendetegn

  · Den har en formue, der er uigenkaldelig udskilt fra stifterens eller indskyderens formue

  · Den har et eller flere formål, der er beskrevet i et sæt vedtægter

  · Den har en af stifteren uafhængig selvstændig ledelse (bestyrelse)

  · Den er bestemt til at virke over en ikke tidsbegrænset periode

  Driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den nye fond:

  Forholdet mellem kommunen og fonden skal reguleres i en driftsaftale. Denne driftsaftale skal nøje fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser, herunder tage stilling til mangelsituationer og deres retlige konsekvens som f.eks. opsigelse og ophævelsesgrunde. 

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til vedtægter for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Fondens formål:

  Fondens formål er, at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder drive og udvikle Arena Aabenraa og Aabenraa Stadion samt udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsens sammensætning:

  1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt medlemmerne

  2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte

  2 medlemmer udpeget af fondens brugerkreds

  2 medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd).

  I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af idrætslivet eller til fritidskulturelle formål i Aabenraa Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelser med Aabenraa Byråds og fondsmyndighedens godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til vedtægter godkendes,

  at der stiftes en erhvervsdrivende fond med en kapital på 0,3 mio. kr., og

  at Byrådet blandt dets medlemmer udpeger ét medlem, samt en suppleant for denne, til bestyrelsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp og Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt, idet 27 stemte for (V, O, C, A, S). Imod stemte 2 (F, Ø).

  0 undlod at stemme.

  Udpeget blev:

  Tim Wulff (V)

  Christian Panbo (A) – suppleant.

  Afbud fra Thomas Andresen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kåre Solhøj Dahle (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ejer bygningerne og dermed også Arena Aabenraa, men den fremtidige drift af det nye idrætskraftcenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond under navnet Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution, vil juridisk set skulle reguleres med en kontrakt/aftale som aftalegrundlag. En tilsidesættelse af kontrakten/aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte midler, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige kontrakten/aftalen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Da bestyrelsen for den kommende erhvervsdrivende fond Arena Aabenraa ikke bliver valgt før i løbet af efteråret 2016, fremlægges forslaget til aftale om driften nu til en principiel godkendelse, således at det kan indgå i en drøftelse med den kommende og valgte bestyrelse for institutionen.

  Bestyrelsen vælges i henhold til den gældende vedtægt for den erhvervsdrivende fond Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til aftale om driften af Arena Aabenraa principgodkendes, og indgår i forhandlingerne med den kommende institutions bestyrelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt, idet 26 stemte for (V, O, C, S, A). Imod stemte 2 (F, Ø).

  Thomas Juhl (V) deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud fra Thomas Andresen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kåre Solhøj Dahle (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til driftsbudget for den selvejende institution Arena Aabenraa for 2017 samt for perioden 2018 – 2020.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017 og vil opfylde byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde i Aabenraa.

  År 2017 bliver således ikke et helt driftsår for den samlede nye idrætsinstitution, idet sæsonen 2017/2018 først rigtig sættes i gang i august/september måned 2017.

  Det må forventes, at det som minimum vil tage 3 år, før den nye idrætsinstitution er i fuld drift med hensyn til udleje, nye aktiviteter, events, cafedrift og meget andet. Det fremlagte budgetforslag, er således udarbejdet med en tidshorisont på 3 hele driftsår frem til og med år 2020.

  Der foreslås afsat 1 mio.kr. pr. år i kommunens budget til udvikling af Arena Aabenraa i perioden 2017 – 2020. Udbetaling af beløbet eller dele deraf, vil skulle indgå i de årlige økonomiforhandlinger mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Gennem markedsføring og synliggørelse af idrætskraftcentret skal der skabes kendskab til centret og de nye muligheder det vil medføre.

  Det udarbejde forslag til budget for institutionen Arena Aabenraa udviser følgende:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Forventede indtægter

  12.744

  14.458

  15.281

  16.368

  Forventede udgifter

  12.679

  14.480

  15.087

  16.099

  Resultat

        65

  -22

  194

     270

  +=overskud/-=underskud

  Budgettet er udarbejdet som en trappemodel, hvor indtægter og udgifter er stigende over hele perioden.

  Budgettet tager udgangspunkt i en række forudsætninger og erfaringer fra tilsvarende store idrætskraftcentre i Danmark.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage højde for, hvordan idrætsforeninger, skoler, institutioner og erhvervsliv med flere vil benytte det nye idrætskraftcenter i de kommende år. Det samme gælder for brugen af cafeen og de nye tiltag, der vil blive udbudt i institutionen.

  Der arbejdes med en ny tilskudsmodel for brugen af idrætshallerne i Aabenraa Kommune. Tilskudsmodellen er bl.a. afhængig af brugen af den enkelte institution. Det gøres derfor opmærksom på, at et øget brug af det nye idrætscenter vil få økonomisk indflydelse på rammen til folkeoplysning (lokaletilskud). Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme vil i givet fald blive udfordret.

  Forudsætning for dette budget er, at den nye model for haltimer vedtages.

  Det kommunale budget påvirkes således:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udfordring til finansiering

  1.850

  1.417

  1.417

  727

  Pulje til afledt drift

  1.750

  1.750

  1.750

  1.750

  Overskud/underskud til udvikling

  -100

  333

  333

  1.023

  +=overskud/-=underskud

  Påvirkningen af det kommunale budget i 2017 udgør 1,850 mio. kr., hvorfra skal modregnes det afsatte beløb til afledt drift af anlægsprojekter på 1,750 mio. kr.

  Den forventede mindre indtægt på 0,100 mio.kr. i institutionens budget afholdes indenfor institutionens samlede økonomi i perioden 2017 – 2020.

  Der er i puljen til afledt drift af anlægsprojekter reserveret et beløb på 1,75 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til driften af den øgede bygningsmasse til det nye idrætskraftcenter i Aabenraa.

  Overføres 1,750 mio. kr. fra puljen til afledt drift til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, vil der være en udviklingspulje på 0,333 mio. kr. i 2018 og 2019 og 1,023 mio. kr. i 2020 jf. ovenstående.

  Pulje til igangsætning og udvikling:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Igangsætning/udvikling

  1.000

  667

  667

  0

  Der må påregnes forskellige udgifter til opstart og udvikling af Arena Aabenraa, så det kan sikres, at der skabes liv og aktivitet fra starten. Det foreslås, at der afsættes et yderligt puljebeløb til igangsætning og udvikling på 1,0 mio.kr. i 2017, 0,667 mio.kr. i 2018 og 0,667 mio.kr. i 2019 til den selvejende institution Arena Aabenraa. Frigivelse af beløb fra puljen kan kun ske gennem forhandling.

  Der vil jævnfør forslaget til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Arena Aabenraa blive afholdt et årligt økonomimøde med henblik på afklaring af de gensidige forventninger til drift og økonomi, hvorfor budgetforslaget for perioden 2018-2020 kun er en foreløbig oversigt.

  Aabenraa Kommune stiller årligt et budget (inkl. betaling for kommunens benyttelse af lokaler, baner m.m.) til rådighed for den selvejende institution til varetagelsen af opgaver i henhold til driftsaftalen. Budgettets størrelse fastsættes årligt i henhold til retningslinjer, som er fastsat af Aabenraa Byråd. Derudover oppebærer institutionen alle indtægter fra udlejning, entreindtægter, kontingenter, arrangementsbetalinger, overnatningsgebyr, fortjeneste ved mad- og kiosksalg i cafeteriet, indtægter ved leje af reklamerettigheder og eventuelle forpagtningsafgifter.

  Den selvejende institution forpligter sig til at afholde samtlige udgifter til driften af institutionen inkl. cafeteria og Aabenraa Stadion.

  Budgettet for 2017 for den selvejende institution Arena Aabenraa fastsættes endeligt af institutionens bestyrelse i 4. kvartal 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til driftsbudget for 2017 godkendes som udgangspunkt for beregningen af det kommunale tilskud i 2017,

  at der i budget 2017-2020 omplaceres 1,750 mio.kr årligt fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme,

  at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2017, 0,666 mio.kr. i 2018, 0,666 mio.kr. i 2019 til igangsætning og udvikling af det nye idrætskraftcenter, og at dette indgår i de kommende budgetforhandlinger, og

  at forslaget til institutionens driftsbudget for perioden 2018 – 2020 indgår i de kommende økonomiforhandlinger med bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt med den bemærkning,

  at budgetforslaget tages op igen, såfremt den forudsatte tilskudsmodel for brug af idrætsfaciliteter ændres væsentligt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Svend Hansen Tarp og Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 26 stemte for (V, O, S, A). Imod stemte 2 (F, Ø).

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud fra Thomas Andresen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kåre Solhøj Dahle (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19045, Sagsinitialer: EB

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Godkendt.

  Povl Kylling Peteren deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud fra Thomas Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen og Kåre Solhøj Dahle.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  -