Beslutningsprotokol

onsdag den 31. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Kåre Solhøj Dahle har meddelt, at han ikke længere repræsenterer Dansk Folkeparti.

Pkt. 119 - Spørgsmål til byrådets spørgetid - svaret er på https://aabenraa.kommune-tv.dk
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31524, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Michael Christensen (F) har den 22. august 2016  på vegne af Enhedslisten og SF fremsendt følgende beslutningsforslag i henhold til Kommunestyrelseslovens § 11.

  ”Adgang til at hæve grundskyldspromillen og nedsætte personskatteprocenten.

  Forslag:

  SF og Enhedslisten foreslår:

  · At Aabenraa Kommune ansøger om at komme i betragtning til at hæve grundskyldspromille for 2017 til 22 promille.

  · At Aabenraa Kommune nedsætter personskatteprocenten til 25,4 procent.

  Begrundelse:

  Aabenraa Kommunes økonomi vil i 2017 og særligt i 2018 komme under pres specielt på grund af demografiske forskydninger med bl.a. flere ældre og handicappede. Derfor foreslår SF og Enhedslisten, at Aabenraa kommune får mulighed for at optimerer sine indtægter. Dette kan ske gennem en hævelse af grundskyldspromillen til 22, og en nedsættelse af personskatteprocenten til 25,4. Samlet set vil dette give en indtægt på 9,184 millioner i 2017 og 10,164 millioner i 2018.

  Der vil på denne måde blive skabt økonomisk grundlag for, at Aabenraa kommune har bedre mulighed for at fastholde det nuværende serviceniveau i 2017 og 2018.”

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Ikke godkendt, idet 10 (A, F, S) stemte for. 21 (V, O, C, S og Kåre Solhøj Dahle) stemte imod.

  Kåre Solhøj Dahle stemte imod med begrundelse, at der er sympati for forslag om at nedsætte personskatteprocenten.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31528, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Gert Nordklitgaard (Ø) har den 22. august 2016 på vegne af SF og Enhedslisten fremsendt følgende beslutningsforslag  i henhold til Kommunestyrelseslovens § 11.

  ”Adgang til at indføre dækningsbidrag på Erhvervsejendomme”.

  Forslag:

  Enhedslisten og SF foreslår:

  At Aabenraa Kommune ansøger om at komme i betragtning indføre dækningsbidrag for erhvervsejendomme fra 2017 og frem på 2 promille.

  Begrundelse:

  I forlængelse af udmelding fra økonomiudvalget om, at der for 2017 og 2018 forventes at der skal foretages besparelser på driften foreslår Enhedslisten og SF, at Aabenraa kommune søger om mulighed for at optimerer sine indtægter via et dækningsbidrag på 2 promille på erhvervsejendomme, der vil give ca. 6 millioner pr. år fra 2017og frem.

  Der vil på denne måde blive skabt mulighed for, at Aabenraa kommune kan fastholde et højere serviceniveau end ellers.

  For årene 2017 og 2018 vil det tilsammen give ca.12 mio.kr. minus modregnet skattebonus på 4.152 mio. kr. Fra 2019 ophører skattebonus hvorefter det fulde beløb vil tilfalde Aabenraa kommune.”    

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Ikke godkendt, idet 2 stemte for (SF, F). 29 stemte imod (A, V, O, C, S, Kåre Solhøj Dahle).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for 2017 er der afsat en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. Ordningen indebærer at kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse i 2017.

  Ansøgningsfristen er 2. september 2016, og ifm. fordelingen af rammen vil der blive lagt vægt på:

  · Driftsmæssig ubalance

  · Udgiftspres fra demografiske forskydninger

  · Udgiftspres på overførselsområdet

  · Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside – herunder skatteindtægterne

  · Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

  Aabenraa Kommune nedsatte grundskylden i 2015, og får et tilskud til delvis finansiering af provenutabet. I 2017 udgør tilskuddet 2,772 mio. kr. og i 2018 udgør det 1,380 mio. kr. Hvis Aabenraa Kommune hæver skatten i budget 2017 bortfalder disse tilskudsbeløb.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til, hvorvidt Aabenraa Kommune skal søge om at komme i betragtning i fordelingen af skatterammen, og

  at der i givet fald tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af den ansøgte skattestigning eller skattesænkning, samt i hvilken skattekilde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  For uforandret skat stemmer et flertal på 8. Imod stemmer 2 (Svend Hansen Tarp (A) og Kim Brandt (A)), idet de ønsker en tilbagerulning til satserne for 2014.

  Sagen begæres i Byrådet af Svend Hansen Tarp (A) og Kim Brandt (A).

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 21 (V, O, C, S, Kåre Solhøj Dahle) stemte for. 10 (A, S, F) stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25620, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2016:

  Der er pr. 30. juni 2016 forbrugt 49,0 % af det oprindelige budget på servicerammen. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2015 udgjorde ligeledes 49,0 %, mens det pr. 30. juni 2014 udgjorde 49,4 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,0 % af servicerammen pr. 30. juni 2016 mod ligeledes 48,0 % pr. 30. juni 2015 og 48,4 % pr. 30. juni 2014.

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 47,5 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 mod 47,6 % pr. 30. juni 2015 og 46,4 % pr. 30. juni 2014.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 49,0 % pr. 30. juni 2016 mod 48,4 % pr. juni 2015.

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 har været på 353,0 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr. (målsætningen udgør 175 mio. kr. fra og med 2017). Som Bilag 5 er vedhæftet likviditetsoversigt.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2016:

  Det forventede regnskab for 2016 udviser et forbrug på ca. 3.544 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” jf. bilag 1-3, svarende til et reelt mindre forbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  Det forventede mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget er sammensat af:

  • et mindre forbrug  på ca. 22 mio. kr. på serviceudgifterne
  • et forbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på niveau med det oprindelige budget
  • et mindre forbrug på knap 7 mio. kr. på Forsikrede ledige (modsvares af Midtvejsreguleringen)
  • et merforbrug på ca. 13 mio. kr. på overførselsudgifterne (der i f.t. det korrigerede budget reduceres med ca. 3 mio. kr. i efterregulering)
  • en negativ efterregulering på forsikrede ledige for 2015 på 14 mio. kr., hvortil der er afsat 13 mio. kr. i budgettet

  Der er yderligere en orange lampe vedrørende udgifter til pleje og omsorg. Samlet set holder udvalgets budget til området, men det ser ud til at visitationsbudgettet overskrides, mens institutionerne på området har et tilsvarende mindreforbrug.

  Resultat af ordinær drift viser et forventet overskud på ca. 135 mio. kr. svarende til, at målsætningen i den økonomiske politik forventes overholdt for 2016. Det korrigerede budget på den ordinære drift udgør et overskud på ca. 62 mio. kr., og den forventede positive afvigelse kan primært henføres til en forventning om et mindre forbrug på servicerammen på ca. 71 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindre forbrug på servicerammen er bl.a. baseret på en forventning om, at institutionerne vil foretage en overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på samme niveau som overførslerne fra 2015 til 2016.

  På anlægsområdet (ekskl. jordforsyning) viser de indmeldte betalingsplaner for 2016, jf. bilag 4, et forventet forbrug på ca. 178 mio. kr. i 2016. Staben vurderer, at dette er højt sat, og har nedjusteret forventningerne til at udgøre mellem 140 og 150 mio. kr. i 2016. Det forventede anlægsforbrug er derfor vurderet til at udgøre 144 mio. kr.

  Der forventes p.t. en ultimo kassebeholdning på ca. 127 mio. kr., hvilket bl.a. beror på forventning om, at driftsoverførslerne fra 2016 til 2017 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 42 mio. kr., hvilket er på niveau med driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 og forventning om, at der vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 58 mio. kr. i 2016, hvilket vil medføre anlægsoverførsler til 2017 på niveau med anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2016 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2016

  Korrigeret budget 2016

  Resultat pr. 30.6.2016

  Forventet resultat 2016

  Indtægter

  -3.710.263

  -3.713.827

  -1.851.982

  -3.694.827

  Driftsudgifter

  3.574.705

  3.637.048

  1.745.171

  3.544.248

  Renteudgifter, netto

  17.107

  15.105

  6.029

  15.105

  Res. af ordinær drift

  -118.451

  -61.674

  -100.782

  -135.474

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  147.808

  217.445

  44.911

  144.000

  Anlæg – jordforsyning

  8.500

  16.473

  -5.148

  16.473

  Anlæg i alt

  156.308

  233.918

  39.763

  160.473

  Res. (før låneoptag)

  37.857

  172.244

  -61.019

  24.999

  Låneoptagelse

  -90.848

  -113.512

  -91.148

  -91.148

  Afdrag på lån

  58.724

  58.724

  30.029

  58.724

  Resultat i alt

  5.733

  117.456

  -122.138

  -19.425

  Finansforskydninger

  -5.281

  -3.129

  15.939

  -3.129

  Mellemv. ekst. virksomh.

  0

  0

  4

  0

  Påvirkning kassebeh.

  452

  114.327

  -106.195

  -10.554

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af halvårsregnskabet og forventningerne til helårsresultatet for 2016 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2016 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 samt forventningen til helårsresultatet for 2016 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/350, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunerne bliver hvert år midtvejsreguleret som følge af ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for indeværende års økonomiaftale. Midtvejsreguleringen afregnes via tolvtedelsafregningerne i 4. kvartal 2016.

  En del af de ændrede forudsætninger skal indarbejdes i Aabenraa Kommunes budget. I denne sag fremlægges de bevillingsmæssige korrektioner som følge af midtvejsreguleringen.

  En del af midtvejsreguleringen skyldes, at Lov- og Cirkulæreprogrammet (LC) har konsekvenser for 2016.

  LC programmet opgøres hvert år som en del af budgetprocessen med henblik på, at Økonomiudvalget udmønter den i budgetforslaget afsatte pulje til LC-programmet. Udmøntningen af LC-programmet for 2016 vil være indarbejdet i sagen vedr. 2017-2020, der fremlægges for Økonomiudvalget i august 2016.

  I 2016 midtvejsreguleres på beskæftigelsestilskud og på de budgetgaranterede områder, hvor bloktilskuddet reduceres med i alt ca. 29,5 mio. kr. Derudover øges kompensationen som følge af refusionsomlægningen på overførselsudgifterne med ca. 3,2 mio. kr. Netto mindre indtægten på ca. 26,3 mio. kr. udlignes med en tilsvarende reduktion i Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførsler.

  I økonomiaftalen fra juni 2016 indgår endvidere en aftalekompensation for en række opgaver. Økonomiudvalget har i forbindelse med behandling af sagen vedr. økonomiaftalen i august 2016 besluttet, at beløbet afsættes som en pulje under Økonomiudvalget, som efterfølgende søges frigivet ved en enkeltsag til udvalget.

  Samlet set medfører midtvejsreguleringen en nettoindtægt på 7,175 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at der tilføres kommunen en efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er ikke omfattet af overførselsadgangen mellem årene, hvorfor merindtægten ikke skal tilføres driftsbudgettet.

  Halvårsregnskabet for 2016 viser, at der er tre orange lamper: overførselsudgifter, pleje og omsorg samt STU/EGU. Det anbefales at nettoindtægten på 7,175 mio. kr. hensættes under Økonomiudvalgets centrale puljer som budgetværn, med henblik på udmøntning ifm. bevillingskontrollen pr. 30. september. 2016.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til tilskud og udligning på 21,768 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget, centrale puljer på -2,848 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler på -26,324 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget, aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,229 mio. kr., og

  at der i 2016 afsættes et budgetværn på 7,175 mio. kr. i en pulje under Økonomiudvalget, til udmøntning ved bevillingskontrollen 30/9.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 16. august 2016 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen.

  Regeringsaftalen indeholder blandt andet en økonomisk regulering af kommunernes økonomiske ramme for ændret lovgivning, som medfører kommunale mer- eller mindre udgifter (lov- og cirkulæreprogrammet). Reguleringen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

  I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2017-2020 fremgår, at fagudvalgene reguleres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

  Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også reguleringer til indeværende budgetår. Disse er medtaget i nedenstående opgørelse. De afledte finansielle konsekvenser i 2016 er bevillingsmæssigt håndteret ifm. sagen om midtvejsregulering for 2016, som Økonomiudvalget behandler i mødet 23. august 2016. Heri afsættes en pulje under Økonomiudvalgets område i 2016.

  Såvel puljen vedr. 2016 som puljen vedr. 2017-2020 udmøntes i denne sag.

  Økonomi og afledt drift

  Reguleringerne for lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes jf. retningslinjerne til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Arbejdsmarkedsudv., overførsler

  -6.151

  -8.884

  -11.717

  -7.748

  -9.065

  Social- og sundhedsudvalget

  609

  322

  322

  260

  61

  Social- og sundhedsudvalget, overførsler

  -297

  -1.591

  -1.473

  -1.809

  -1.435

  Børne og Uddannelsesudvalget

  595

  915

  919

  932

  902

  Børne og Uddannelsesudvalget, overførsler

  0

  0

  0

  -51

  -51

  Økonomiudvalget

  5.244

  517

  555

  537

  407

  I alt

  0

  -8.721

  -11.394

  -7.879

  -9.181

  Afsat i spillerum 3 (budget 2017-20) jf. ovenstående

  0

  -8.721

  -11.394

  -7.879

  -9.181

  Nettovirkning

  0

  0

  0

  0

  0

  I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret og de enkelte lovændringer er beskrevet, og disse bliver indarbejdet i basisbudgettet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at reguleringerne vedr. lov- og cirkulæreprogrammet tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20051, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Landsbyggefonden har i marts 2016 fremsendt opkrævning på henholdsvis 0,070 mio. kr. og 0,730 mio. kr., som er Aabenraa Kommunes andel i kapitaltilførselssager i Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 17 (AAB17) og Kolstrup Boligforenings afdeling 15 (KB15).

  I en kapitaltilførselssag deltager fire parter, som hver løfter 1/5 af sagens beløb. Boligforeningen 1/5 (tilskud), Kommunen 1/5 (lån), Realkreditinstituttet 1/5 (lån) og Landbyggefonden 2/5 (lån/tilskud). For at sagen kan gennemføres skal alle parter give tilsagn.

  Kapitaltilførselssagerne er af ældre dato, da den tidligere Aabenraa Kommune på Byrådsmødet den 25. august 2005 har godkendt deltagelse i kapitaltilførselssagerne. Deltagelsen er senere tilkendegivet ved brev af 30. maj 2007.

  Grundet den lange periode fra byrådets beslutning og senere tilkendegivelse i deltagelse i kapitaltilførselssagerne, samt at hverken boligforeningerne eller Landsbyggefonden har gjort opmærksom på den manglende betaling, har Kultur, Miljø & Erhverv undersøgt, om kommunen stadig er bundet af sit tilsagn til deltagelse og om beløbene tidligere er udbetalt, hvilket er konstateret, at de ikke er.

  Der er rettet henvendelse til Landsbyggefonden i forhold til bindingen af de tidligere tilsagn. Svaret herfra er, at de to kapitaltilførsler, som skulle dække opsamlet driftsunderskud i afdelingerne for 2004, forventet lejetab for 2005, samt reduktion af afdelingernes driftsudgifter til afvikling af opsamlet underskud, stadig er aktuelle, da afdelingerne forsat har store opsamlede driftsunderskud jf. regnskab for 2014.

  Landbyggefonden beder endvidere Kommunen om ”… snarest muligt og senest den 30. juni meddele fonden, om kommunen er sindet at fastholde den oprindelige tiltrædelse…”. Hvis Kommune ikke fastholder tiltrædelsen, vil Landsbyggefonden kræve sin andel tilbage, som udgør 0,140 mio. kr. for AAB17 og 1,460 mio. kr. for KB15 og dermed vil kapitaltilførselssagerne falde til jorden.

  Gennemføres kapitaltilførselssagerne ikke, må det forventes, at Realkreditinstituttet og Boligforeningerne også kræver deres andel tilbage, hvilket vil betyde, at AAB17 vil skulle tilbagebetale i alt 0,280 mio. kr. i alt og KB 15 vil skulle tilbagebetale i alt 2,920 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har garanteret for lån i AAB17 for ca. 24,3 mio. kr. og i KB15 for ca. 60,6 mio. kr. Konsekvensen for de to afdelinger, hvis Kommunen ikke fastholder tiltrædelsen vil være, at afdelingerne drænes for likviditet. I det Kommunen garanterer for lån i afdelingerne, er der risiko for at udløse en garantiudgift.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens 1/5 af kapitaltilførslerne på samlet 0,8 mio. kr., skal betragtes som et ekstraordinært grundkapitaltilskud, da lånet er rente- og afdragsfrit.

  Der er ikke bevilling i budgettet til afholdelse af udgiften på samlet 0,8 mio. kr., hvorfor udgiften foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud.

  Der følges op på grundkapitalindskudsbudgettet i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. september 2016, idet der på grund af periodeforskydninger kan være et råderum for 2016, hvor det anbefales, at der ikke foretages bevillingsmæssige korrektioner på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte budget til grundkapitalindskud.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16840, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan Tinglev forelægges til godkendelse. Planen er en af de første 4 udviklingsplaner der udarbejdes i 2015 og 2016.

  Processen fandt sted fra december 2015 til juni 2016. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Indsatstemaer for Tinglev

  Der er arbejdet med 3 overordnede indsatstemaer i Tinglev.

  Under hvert tema beskrives flere forskellige indsatsområder.

  1: Sammenhænge og samlingssteder

  2: Byomdannelse

  3: Samarbejde og synliggørelse

  Sammenhænge og samlingssteder (byens fysiske rammer):

  Tinglev har mange tilbud og mange spredte samlingssteder med ringe fysisk sammenhængskraft. Der arbejdes med at styrke eksisterende samlingssteder og med at skabe synergier på tværs. Det gøres blandt andet ved at skabe og synliggøre fysiske forbindelser og ved at foreslå samlinger af funktioner. I udsnittet ”byens forbindelse” kan ses skitseforslag til området mellem det tyske og det danske undervisnings- og idrætsmiljø, til Tinglev Midt og til centerpladsen.

  Der er ligeledes fokus på sammenhængskraften på tværs af jernbanen.

  Byomdannelse (byens fysiske rammer):

  Nedslidte og funktionstømte bygninger er en udfordring i Tinglev. De er dog langt fra repræsentative for byens generelle stand og der sættes derfor fokus på, hvordan byens nedslidte områder kan omdannes og forskønnes til nye formål. Især langs byens Hovedgade er der potentialer, da det er mange besøgendes eneste indtryk af byen. Derudover beskrives potentialer for centrale områder ved jernbanen og Centerpladsen samt ved 1905-bygningen og Grønningen.

  Samarbejde og synliggørelse (byens organisatoriske potentialer):

  Tinglev har mange ressourcer, men de udnyttes ikke altid optimalt. Temaet præsenterer borgernes konkrete forslag til, hvordan man gennem øget samarbejde kan styrke og fremtidssikre Tinglev. Blandt andet ved at skabe og formidle overblik over byens mange tilbud og begivenheder. Overblik skal skabes både for lokale, for det offentlige, for tilflyttere og byens midlertidige brugere.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplanerne er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Planen var i offentlig høring fra den 19. maj til den 16. juni 2016. De 3 bemærkninger giver anledning til redaktionelle ændringer. Disse ændringer er udført og udviklingsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

  Resumé samt behandling af høringssvar fremgår af vedlagte notat: ”Høringsnotat Udviklingsplan Tinglev”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsplan Tinglev godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26629, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Ramblaen er det fysiske og synlige link mellem Arena Aabenraa og skolerne i området. Den første af flere etaper af Ramblaen er planlagt til at løbe fra arenaens hovedindgang til en central plads mellem uddannelserne nord for Mølleåen.

  CampusRamblaen er et vigtigt element i ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa” og skal forene sundhed og idræt med viden og uddannelse i Aktiv Campus Aabenraa.

  I forbindelse med budget 2016 er der afsat 8,3 mio. kr. til planlægning og anlæg af CampusRamblaen. Pengene er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 til planlægningen og henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. 2018 til anlægget.

  Ved at anlægge hele strækningen i 2017 i stedet for over to år, kan der skabes sammenhæng mellem Arena Aabenraa, der forventes færdig sommer 2017, og campusområdet i nord, hvor UC Syds byggeri ligeledes forventes at stå færdigt i sommer 2017.

  Der er i budget 2017-2020 i kvalificering af anlæg indmeldt fra Vækst- og Udviklingsudvalget at anlægsmidlerne på 5 mio. kr. i 2018 ønskes fremrykket til 2017, så den samlede anlægssum i 2017 bliver på 8 mio. kr.

  Ramblaen har i øvrigt flere snitflader til andre anlægsprojekter i området:

  · Planlægning og anlæg af AktivSpots som Aabenraa Kommune medfinansierer som en del af breddeidrætsprojektet (2016)

  · Ombygningen og opgraderingen af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej med tilhørende forsinkelsesbassin (2016/2017)

  · Anlæg af forplads/udeareal ved Arena Aabenraa (2017)

  · Muligt anlæg af Campusalle inkl. stikvej til UC Syd (2017)

  Bilaget illustrerer snitflader.

  For eksempel forventes Ramblaen at fungere som dige til et forsinkelsesbassin ved pumpestationen Dr. Magrethes Vej, og der er ligeledes belægningsflader, som skal samtænkes ved forpladsen til Arena Aabenraa.

  De 0,3 mio. kr. der er afsat til planlægning af Ramblaen på budget 2016 ønskes frigivet nu, så der kan ansættes en rådgiver til skitsering og detailprojektering i efteråret 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Ramblaen på 8,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016-2019, og

  at rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. i år 2016 frigives til udarbejdelse af skitse- og detailprojekt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21764, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  En bygherre har fremsendt ønske om at opføre kontorbygninger i op til 5 etager, samt en lavere erhvervsbebyggelse til testcenter med tilhørende lager ved Rugkobbel. Bebyggelsen koncentreres i den nordlige del af området, mens den sydøstlige del friholdes for bebyggelse.

  Derudover ønskes etableret parkeringsarealer til bebyggelsen, mens de resterende ubebyggede arealer udlægges som parklignende grønt område og naturarealer. Der etableres to nye vejadgange fra Rugkobbel. Den nordligste vejadgang vil primært give adgang til lager- og testcenterfaciliteterne og vil kun fungere som indkørsel til området, mens den sydligste vil fungere som hovedadgang til kontorbygningens parkerings- og ankomstarealer samt som udkørsel fra området. Placering af den sydligste vejadgang er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor der fremlægges to alternativer for denne. Den sydlige vejadgang skal således placeres enten over for Solbæk, der i dag giver adgang til Sydbanks parkeringspladser eller syd for denne.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 4. maj 2016, udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 71 for et erhvervsområde ved Rugkobbel i Aabenraa.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.220. E – Erhvervsområde. Området må planlægges anvendt til kontor- og serviceerhverv, herunder også fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 1. Den maksimale bebyggelsesprocent er i kommuneplanen fastsat til 50. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelse skal følge landskabets topografi, således at der bygges i forskudte planer. Maksimalt 2½ etage i den nordligste tredjedel og 1 etage i den sydøstligste del. Grundstørrelse mindst 3.000 m². Området har naturbeskyttelsesinteresser. På grund af beliggenhed i landskabskile vil der blive stillet særlige vilkår omkring indblik og byggeriets udformning. Ubebyggede arealer etableres med grøn, parklignende karakter.

  Lokalplanforslaget er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser for maksimal bygningshøjde, miljøklasse samt i mindre omfang rammens afgrænsning. Der er ønske om at koncentrere al bebyggelse i den nordlige tredjedel og derfor ønskes mulighed for at opføre en del af bebyggelsen i op til 5 etager. Endvidere bør der også være mulighed for miljøklasse 1-3 virksomheder i området. Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 62, der imødekommer ovenstående.

  Området er hovedsagligt beliggende i byzone. Mindre dele af området langs skellet mod syd ligger i landzone, idet zonegrænsen ikke følger matrikelgrænsen. Zonegrænsen søges justeret i forbindelse med lokalplanen.

  Området ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da bebyggelsen har en højde, der overstiger 8,5 meter er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet visualisering af bebyggelsen i forhold til kystlandskabet ligesom der er givet en funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for den større højde.

  Byggeønsket har været screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. På baggrund af screeningen er fremkommet nogle opmærksomhedspunkter, der er indarbejde i lokalplanen – hovedsagligt i forhold til naturinteresser.

  Høring/udtalelse

  Bygningshøjden og etageantallet er så væsentlig en ændring af bestemmelserne i kommuneplanrammen, at der er indkaldt til idéer og forslag til kommuneplantillægget  i en foroffentlighedsfase efter Planlovens §23.

  Under høringsperioden indkom et høringssvar fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning vedrørende grundvandsbeskyttelse. Høringssvaret er indarbejdet i lokalplanen, ligesom der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for lokalplanforslaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  atforslag til Kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  atforslag til Lokalplan nr. 71 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  atder ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  1. at og
  2. at godkendt.
  3. at godkendt, idet 30 stemte for. 1 stemte imod (Gert Nordklitgaard - Ø).
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33939, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Hærvejsskolen i Rødekro skal udvides, idet de to nuværende skoler i Rødekro sammenlægges til én skole. Derudover samles børneinstitutionerne i Rødekro i én institution ved Hærvejsskolen.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2016, et lokalplangrundlag for udarbejdelsen af en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg for et område der omfatter Hærvejsskolen, den nuværende børneinstitution, idrætshallen og de tilhørende idræts- og fritidsarealer. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan nr. 90 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 57.

  Lokalplanen har til formål at fastsætte placering af bebyggelse, sikre arealer til parkeringspladser og sikre gode og hensigtsmæssige sti- og vejforhold i lokalplanområdet.

  Der er udlagt et større samlet byggefelt til skole, institution og idrætsbyggerier. I skole- og institutionsdelen af byggefeltet må der opføres bebyggelse med etageantal på maks. 3 og en bygningshøjde på maks. 12,5 meter. I idrætsdelen af byggefeltet må der opføres bebyggelse med en bygningshøjde på maks. 18 meter. Den større højde er fastsat for at kunne imødekomme krav til moderne idrætsfaciliteter. Der er desuden udlagt et mindre område til fritidsaktiviteter, herunder til spejderne m.m. De øvrige arealer i området skal bortset fra mindre drifts- og servicebygninger holdes ubebygget.

  Planmæssige forhold

  Den nordlige del af området er omfattet af lokalplan nr. R.4.1 og den sydlige del af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 8-Rødekro. De to nuværende lokalplaner afløses i sin helhed af lokalplan nr. 90. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 2.1.027.D. Området må planlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og lignende formål. Den nordlige del af området må anvendes til cirkus, ringridning, tivoli med mere. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 25 for området som helhed. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter og etageantallet må ikke overstige 2.

  Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med de bygningsregulerende rammebestemmelser er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 2.1.027.D. Den maksimale bygningshøjde ændres til 18 meter og det maksimale etageantallet hæves til maks. 3. Bebyggelsesprocenten for området som helhed sænkes derimod til 10.

  Planerne er blevet screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med lokalplangrundlaget. Planerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 57 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 90 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt,

  med bemærkning om at kortbilag 2 med signaturforklaring konsekvensrettes og præciseres inden byrådets behandling af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4549, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Rugkobbel 11 ønsker at opføre en boligbebyggelse i op til 3 etager. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehave.

  Der ønskes mulighed for at opføre mellem 40 og 48 1- eller 2-rums lejligheder i form af ungdomsboliger eller såkaldte pendlerboliger. Der kan i stedet også opføres cirka 20 almindelige lejligheder.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 7. april 2016 et lokalplangrundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for det ønskede byggeri. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan nr. 94 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 54.

  Der er før lokalplanforslagets fremsendelse til byrådet ansøgt om nedrivning af de nuværende bygninger på ejendommen. Forvaltningen har vurderet, at nedrivningen af disse ikke i sig selv er lokalplanpligtigt.

  Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse foretaget en beregning af skyggepåvirkningen fra den planlagte bebyggelse samt en visualisering af byggeriet virkning på omgivelserne.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.202.B. Området må planlægges til boligformål i form af etage-, tæt lav eller åben lave boliger, offentlige formål til områdets forsyning og erhverv i miljøklasse 1-2. Bebyggelsesprocent må ikke overstige 60, bygningshøjden må ikke overstige 14 meter og etageantallet må ikke overstige 2.

  Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, er der udarbejdet et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde 1.1.231.B for den nordvestlige del af rammeområde 1.1.202.B. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 65, en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og et maksimalt etageantal på 3. Den øvrige bebyggelse i det nye rammeområde har tilsvarende dimensioner.

  Projektet blev screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med plangrundlaget. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 54 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 94 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Vækstministeriet har med bekendtgørelse om Pulje til landsbyfornyelse af 1. juli 2016 afsat en pulje på 55,7 mio. kr. årligt i årene til og med 2020.

  Med den nye bekendtgørelse er rammer og vilkår for fordelingen af statsligt tilskud blevet lagt fast og midlerne til den kommunale medfinansiering søges frigivet, så puljen kan påbegynde udmøntning i Vækst- og Udviklingsudvalgets regi.

  Udmøntning af puljen til landsbyfornyelse – tomme og forfaldne huse 2016 har afventet Byfornyelseslovens nye bekendtgørelse og skal i de kommende år fortsat skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i mindre byer og i landdistrikterne.

  Følgende ændringer i bekendtgørelsen fremhæves:

  • Gruppen af ansøgningsberettige kommuner er reduceret. Aabenraa er ansøgningsberettiget kommune.
  • Anvendelsesperioden er hævet til 24 mdr.
  • Den statslige refusionssats er periodisk hævet fra 60 til 70%. Den kommunale andel falder deraf tilsvarende fra 40 til 30%.
  • Der opnås mulighed for støtte til indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte boliger.
  • Kommunerne kan få støtte til indretning af byrum som led i bygningsfornyelse jf. en ændring i Lov om byfornyelse.

  Der er tale om lempelser i forhold til tidlige bekendtgørelse og vejledning. 

  Aabenraa kommune har afgivet høringssvar med ønske om at lempe på årstalsbegrænsningen, der kun muliggør støtte til ejendomme opført tidligere end 1960. Der er endnu ikke modtaget svar fra ministeriet.

  Aabenraa Kommune får tildelt 1,2 mio. kr. i 2016, som kan finde anvendelse i landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa og Rødekro.

  Kultur, Miljø og Erhverv har meddelt ministeriet interesse for at overtage eventuelle uforbrugte midler fra andre kommuner, som ministeriet kan lade omfordele. Der er på budgettet afsat 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering og der søges nu alene om frigivelse af 0,513 mio. kr. til kommunal medfinansiering – svarende til de 30%.  Restbevillingen kan ved særskilt sag f.eks. overføres til 2017 eller søges frigivet til dækning af kommunens tilskudsandel, såfremt ministeriet tilbyder kommunen flere tilskudskroner.

  Bilagt dagsordenspunktet er høringsmaterialet fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

  Prioritering

  Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at yde støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

  1. Nedrivning af nedslidte boliger
  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger
  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes, at være bevaringsværdige
  6. Istandsættelse af forsamlingshuse
  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger
  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme, med henblik på istandsættelse.

  Samme prioritering danner – som i 2015 - baggrund for anvendelsen af puljen for 2016.

  Der er udarbejdet ansøgningsskemaer, med indhentning af relevante oplysninger vedr. projektet og ejerens økonomi, herunder krav til projektmateriale, budget, tidsplan m.v., som er let tilgængelige på kommunens hjemmeside. Materialet opdateres administrativt med justeringer afledt af ny bekendtgørelse.

  Indsatser

  Kultur, Miljø & Erhverv fastholder opgaven til et niveau, hvor kommunen sammen med interesserede landsbyråd, kvalificerer og koordinerer kommunens muligheder for bl.a. opkøb og forskønnelse.

  Da puljens udmøntning er baseret på frivillige aftaler, kræver det en ekstra indsats, at håndtere henvendelser fra tredje part og her kan landsbyrådenes bidrag være en gevinst.

  Ordningen har i relation til udmøntning af puljemidler i 2014 og 2015 haft tilknyttet konsulentydelse. Denne ydelse forudsætter forvaltningen også at få brug for til udmøntning af 2016 midler.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016 er der afsat 2 mio. kr. til ”Tomme og forfaldne huse”. Ligeledes er der afsat – 1 mio. kr. samme sted som forventet statsligt tilskud. Den statslige tilskudsandel udgør 1,2 mio. kr., men da statens tilskudsandel udgør 70% og ikke 50% som budgetmæssigt forudsat, så kan Aabenraa kommunes medfinansieringsandel rummes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra puljen til Landsbyfornyelse 2016, yder støtte til de ovenfor 8 nævnte aktiviteter i den angivne prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler,

  at forvaltningen bemyndiges til, at administrere ordningen indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. projekt, og

  at der meddeles anlægsbevilling på 1,713 mio. kr. i udgift og 1,2 mio. kr. i indtægt, netto 0,513 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 under Vækst og Udviklingsudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28674, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet gennemfører et projekt om koordinering og planlægning af nationale cykelruter. Projektet er i 2014 besluttet af forligskredsen bag den grønne transportpolitik.

  Den nationale cykelrute 8, Østersøruten, er den første rute der planlægges og omlægges. Ruten er cyklet igennem, og der er lavet detaljerede planer for skiltning. Se det vedlagte baggrundsnotat om cykelruten.

  Transportministeren anmoder nu de berørte 17 kommuner på ruten om at finde midler til en realisering af ruten (brev fra Ministeren er vedlagt).

  I denne sag indstilles det, at afsætte midler fra cykelstipuljen 2016 til cykelrutens realisering.

  Vejdirektoratet har fremsendt forslag til samarbejdsaftale om rutens oprettelse og drift.

  Med samarbejdsaftalen forpligter kommunerne sig til:

  - at arbejde på at få ruten skiltet i 2017,

  - at vedligeholde skiltningen på ruten, og

  - at samarbejde med turistorganisationer om markeds­føring af ruten.

  Aftalen træder i kraft når alle berørte kommuner har tiltrådt aftalen, som i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel.

  Med oprettelse af Østersøruten nedlægges en del af den eksisterende nationale cykelrute 8, nærmere bestemt det forløb der går fra Padborg til Rudbøl. Denne del kan eventuelt opretholdes som en regional cykelrute, hvilket vil blive drøftet med Tønder Kommune.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at det nye forløb af cykelruten giver et større potentiale for cykelturisme i Aabenraa Kommune end det tidligere forløb.

  Foreningen Dansk Cykelturisme peger på Østersøruten som en cykelrute med internationalt potentiale.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge skilteplanen skal der købes 175 skilte og 89 standere for i alt ca. 0,13 mio. kr.

  Dertil kommer opsætningen af skilte på den nye rute, samt nedtagning af skilte på den nedlagte del af rute 8, hvilket i alt skønnes at koste ca. 0,1 mio. kr.

  Det samlede beløb på 0,23 mio. kr. foreslås finansieret af restrådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019.

  Da det nye forløb af Østersøruten er længere end det forløb der nedlægges, foreslås der afsat 5.000 kr. årligt til afledt drift af skilte på Østersøruten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet om realisering af Østersøruten,

  at der til realiseringen meddeles anlægsbevilling på 0,23 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at politikområdet Sikring af alsidig natur (grønne områder og naturpladser) under Teknik- og Miljøudvalget fra og med 2017 tilføres 0,005 mio. kr. årligt til drift af skiltene på cykelruten, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  1. at godkendt.
  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28616, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. august 2016 trådte ”Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer” i kraft. Bekendtgørelsen er vedtaget af Folketinget den 29. juni 2016.

  I medfør heraf tildeles kommuner med færgedrift et forhøjet tilskud til dækning af en takstnedsættelse på visse billettyper. Tilskuddet til Aabenraa Kommune er på 0,072 mio. kr. i 2016 og på 0,144 mio. kr. i 2017.

  I vedlagte bilag gives der forslag til hvordan tilskuddet i 2016 og 2017 kan anvendes til nedsættelse af takster for Barsøfærgen.

  For perioden 1. september 2016 til 30. november 2016 foreslås taksterne for passagerer, privatbiler, private trailere, campingvogne, motorcykler, knallerter, cykler og trækvogne sat til nul, da der er kort tid til at bruge tilskuddet i 2016, og da der ikke umiddelbart ses grund til at overføre 2016-tilskud til 2017.

  For 2017 foreslås tilskuddet fordelt ligeligt på alle berørte takster, hvilket kan give en takstnedsættelse på ca. 74 %. Fx vil en voksenbillet i 2017 koste 10 kr. med tilskud, mens den vil koste 45 kr. uden tilskud.

  Grundlaget for beregning af den mulige takstnedsættelse udgøres af manuelt udarbejdede statistikker over billetsalget fra medio 2015 til medio 2016.

  Takstændringen påvirker det gældende takstblad for 2016, og vil for 2017 indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2017.

  Godstakster ændres ikke.

  Tilskuddet må anvendes i perioden 16. marts til 30. november, med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem.

  Inden udgangen af august 2016 skal kommunen oplyse Social- og Indenrigsministeriet om hvordan tilskuddet tænkes anvendt i 2016, fordelt på billettyper. Inden udgangen af marts 2017 skal ministeriet modtage en opfølgningsredegørelse fra kommunen, med oplysning om hvordan tilskuddet er anvendt. Opfølgningen skal godkendes af kommunens revisor.

  Ifølge bekendtgørelsen påhviler det kommunen at udforme takstændringen i dialog med lokale repræsentanter for øen, men som følge af den begrænsede tid til gennemførelse af en takstændring har der ikke været tid til dette. Det er derfor aftalt med repræsentanter fra Barsø, at taksterne for 2017 vil blive drøftet med dem på et møde i august 2016, herunder om nogle takster i 2017 skal sættes til nul, fx i forbindelse med særlige tiltag på øen.

  Hvis der som resultat af denne dialog stilles forslag om en anden nedsættelse af taksterne i 2017 vil forslaget blive forelagt som enkeltsag.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen finansieres via et forhøjet bloktilskud til kommunerne.

  For 2016 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt på ca. 0,064 mio. kr., hvorefter der af tilskuddet resterer ca. 0,008 mio. kr. som skal indregnes i taksterne for 2017.

  De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i bevillings­kontrollen pr. 30. september 2016.

  For 2017 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt der svarer til tilskuddet på 0,144 mio. kr.

  De bevillingsmæssige ændringer for 2017 er indarbejdet i basisbudgettet for 2017-2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2016 godkendes,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2017 indgår i budgetvedtagelsen for 2017, og

  at de bevillingsmæssige ændringer for 2016 indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25705, Sagsinitialer: oldkdl

  Sagsfremstilling

  Mario K. B. Jørgensen, Bag Hjelm 19, 6200 Aabenraa har fremsendt følgende spørgsmål til byrådet af 25. juni 2016:

  ” Efter at være flyttet fra landlige omgivelser på Midt-Als til Aabenraa i 2009 undrer jeg mig at der stadig ikke er etableret en fiberforbindelse på gaden hvor jeg bor. På Als havde jeg en fiberforbindelse siden 2007/2008

  Spørgsmål :

  1. Hvad er den politiske Ledelses plan mht. at sikre adgang til et fibernet til alle borgere der bor inden for bygrænsen ?

  2. Hvordan sikrer den politiske Ledelse adgang til fiberforbindelser for husstande indenfor bygrænsen ?”

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 31-08-2016

  -