Beslutningsprotokol

onsdag den 21. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Jette J. Kristiansen deltog ikke i behandling af sag nr. 125-129.Afbud fra Martin U. Thomsen. Hans Philip Tietje indkaldt som stedfortræder.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33276, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Martin Ugilt Thomsen har meddelt fravær til byrådsmødet 21. september 2016.

  Hans Philip Tietje er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet skyldes hjemmeboende barns sygdom og er dermed lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Hans Philip Tietje står øverst på Venstres stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, at Hans Philip Tietje er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Hans Philip Tietje indtræder i byrådet som stedfortræder for Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. september 2016 fremsat forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

  Afsættet var basisbudgettet svarende til spillerum 6, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 23. august 2016.

  Budgetforlig:

  Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, O, C, S sammen med SF og Kåre Solhøj Dahle har indgået et budgetforlig, der indebærer følgende:

  Der omprioriteres i alt 5 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i 2018-2020 fra effektiviserings- og besparelsespuljen.

  Omprioriteringen består af driftsudvidelser på  8,349 mio. kr. i 2017, 1,639 mio. kr. i 2018, 3,039 mio. kr. i 2019 og med 2,395 mio. kr. i 2020 samt driftsbesparelser på 13,349 mio. kr. i 2017, 26,940 mio. kr. i 2018, 26,382 mio. kr. kr. i 2019 og med 26,901 mio. kr. i 2020.

  Herudover er der indarbejdet driftsinvesteringer vedr. fundraiser funktion, indsats for børn og unge samt langtidsledighed, hvor investeringen forventes tjent hjem over en 4 årig periode.

  På anlæg investeres der 150,873 mio. kr. i 2017 og 119,013 mio. kr. i 2018. I 2019 investeres 120 mio. kr. og her henstår en ikke udmøntet pulje på 21,468 mio. kr. I 2020 investeres 120 mio. kr. og her henstår en ikke udmøntet pulje på 110 mio. kr.

  Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

  Skatter:

  Budgetforslaget forudsætter en skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

  Finansieringstilskud:

  Aabenraa Kommune har modtaget 55,476 mio. kr. i 2017 som finansieringstilskud. I spillerum for overslagsårene 2018-2020 er indlagt en forventning til, at Aabenraa kommune modtager 30 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er en videreførelse af den forventning til finansieringstilskud, som blev lagt ind i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018.

  Risikovurderet indtægtspulje:

  Der er i overslagsårene 2018-2020 indarbejdet en forventning om yderligere indtægter på 55 mio. kr.

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af budgetforslaget. Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

  Anlægsrammen i økonomiaftalen for 2017 er fastsat til 16,3 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune udgør brutto 163 mio. kr. I budgetforslaget er forudsat investeringer for brutto 160,7 mio. kr. i 2017.

  Servicerammen i økonomiaftalen for 2017 udgør 2,533 mia. kr. for Aabenraa Kommune

  I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 2,537 mia. kr. og er således 3,7 mio. kr. over aftaleniveauet.

  Realvækst

  Budgetforslaget medfører en realvækststigning på 0,15% i forhold til budget 2016, mens realvæksten pr. indbygger udgør et fald på 0,25%

  Tidsplan:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til at beregne konsekvenserne, senest den 26. september 2016.

  Den endelige godkendelse af budget 2017-2020, herunder ændringsforslag, sker på byrådsmødet den 12. oktober 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2017-2020 udviser følgende budgetforslag

  Spillerum 7B (excl driftsinvesteringer

  2017

  2018

  2019

  2020

  Indtægter

  -3.750.677

  -3.804.453

  -3.871.818

  -3.940.472

  Driftsudg. Incl. renter

  3.627.722

  3.704.321

  3.804.440

  3.875.679

  Resultat ordinær drift

  -122.955

  -100.132

  -67.378

  -64.793

  Anlæg incl. jordforsyning

  150.873

  119.013

  120.000

  120.000

  Resultat

  27.918

  18.881

  52.622

  55.207

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  -2.775

  -5.333

  17.675

  29.123

  Finansforskydninger

  -6.186

  -6.410

  -6.641

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  18.957

  7.138

  63.656

  84.312

  Forventet kassebeh. Ult. 2016

  -144.835

  Forventet ult. Kassebeh.

  -125.878

  -118.740

  -55.084

  29.228

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

  Budget 2017 og 2018 overholder den økonomiske politiks målsætning om overskud på ordinær drift med minimum 0,1 mio. kr., kasseforbrug på maksimum 0,02mio. kr. og ultimo kassebeholdning på minimum 0,1mio. kr.

  Der er udarbejdet bemærkninger samt projektbeskrivelser til budgetforslaget, der indeholder forudsætningerne for budgetforslaget, herunder de indarbejdede ændringer.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 14. – 21. september foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

  Høringssvar vil blive udsendt den 22. september 2016.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24821, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år hvor og hvornår ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

  Det foreslås, at møderne på samme måde som i 2016 afholdes sidste onsdag i hver måned kl. 17.00 på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

  Mødekalenderen er vedhæftet.

  Til orientering fremgår økonomiudvalgets mødedatoer også af kalenderen.

  Foreslåede mødedatoer for 2017 vil være:

  25. januar

  22. februar

  29. marts

  26. april

  31. maj

  29. juni

  Juli

  Intet møde - sommerferie

  30. august

  20. september

  1. behandling af budget

  11. oktober

  2. behandling af budget

  25. oktober

  29. november

  20. december

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30 – 16.00. Da der i efteråret 2017 er kommunalvalg anbefales det, at der ikke afholdes temamøder i efteråret 2017.

  Der afholdes budgetseminar den 4. – 5. september.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne holdes på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne i foråret 2017.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Christian G. Lauridsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31907, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder, med det formål at kunne gennemføre fysiske ændringer på vejnettet, hvor trafiksikkerheden kan forbedres. Anlægsbevillingen gives til vejombygning ved et vejkryds lokaliseret som særlig uheldsbelastet, en såkaldt sort plet. Endvidere fortsættelse af trafiksikkerhedsindsatsen ved en række andre trafikfarlige lokaliteter på vejnettet.

  Bevillingen anbefales anvendt til tre indsatser:

  1. sorte pletter
  2. fysiske ændringer afledt af trafiksikkerhedsinspektion
  3. skolestrækningsprojekt ved Camma Larsens-Ledets Vej og Nyløkke, Aabenraa

  Tiltagene er beskrevet i bilaget.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til henholdsvis sorte pletter 1,75 mio. kr., trafiksikkerhedsrevision for de alvorligste lokaliteter 0,545 mio. kr., samt til skolestrækningsprojektet Camma Larsen-Ledets Vej 0,205 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af overstående er der på investeringsoversigten 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. ”Sorte pletter, pulje”.

  Ombygningen af krydset ved Hærvejen-Hellevadvej medfører en afledt driftsudgift på 0,01 mio. kr. årligt.

  Tiltag afledt af trafiksikkerheds­inspektion, skolestrækningsprojektet ved Camma Larsen-Ledets Vej forventes ikke at give ændringer i afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling til venstresvingsbane og krydsningshelle i krydset Hellevadvej/Hærvejen i Rødekro på 1,75 mio. kr. samt til udbedringer af de farligste lokaliteter fundet i årets trafiksikkerhedsinspektion på 0,545 mio. kr.

  Projekterne finansieres af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. til ”sorte pletter, pulje” på investeringsoversigten 2016 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke” på 0,205 mio. kr. Projektet finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,205 mio. kr. til ”sorte pletter, pulje”,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,01 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projektet afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejer med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Christian G. Lauridsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15508, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 81 for et boligområde ved Fladhøjvej i Rødekro har været fremlagt i offentlig høring fra den 30. marts til den 25. maj 2016 efter vedtagelse af forslaget på Byrådsmødet den 24. februar 2016.

  Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 75 åben-lav boliger og 40 tæt-lav boliger, ligesom der i lokalplanen sikres grønne fællesarealer og støjafskærmning mod jernbanen.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der 30 høringssvar herunder en underskriftsindsamling med 619 underskrifter fra borgere i Rødekro.

  Hovedparten af høringssvarene omhandler modstand mod den foreslåede vejadgang til området fra Fladhøjvej. Modstanden er hovedsaligt begrundet i en bekymring for trafiksikkerheden for bløde trafikanter i området samt ønske om udvidelse af Fladhøjvej. Der er endvidere indkommet alternative idéer til vejadgange til området.

  Under høringen er der afholdt et borgermøde vedr. planen med særligt fokus på vejadgangen til området. Her deltog omkring 100 borgere samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Der er endvidere indgivet klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedr. beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med planen.

  I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse foretage mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. De af forvaltningen foreslåede ændringer er af mindre omfang og til gunst for flere af de personer, der har gjort indsigelse. Derfor vurderer forvaltningen, at planforslaget med de foreslåede ændringer ikke skal forelægges offentligt på ny.

  Det indstilles til at vedtage forslag til lokalplan endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. august 2016.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og oveføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse.

  Området vejbetjenes fra Fladhøjvej beliggende vest for området via en ny stamvej. Stamvejens vestligste del vil berøre matr. 250 af Mjøls, Rise. Ejeren af denne ønsker ikke at sælge areal til stamvejen. Som forudsætning for lokalplanens realisering skal Aabenraa Kommune derfor ekspropriere 80 m2 med hjemmel i Planlovens § 47.

  Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinje. Der er ansøgt om reduktion af denne hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden for lokalplanområdets delområder til boliger.

  På grund af områdets placering ved jernbane, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de gældende grænseværdier for hhv. støj og vibrationer skal overholdes inden ibrugtagning af bebyggelse. Ligeledes er der givet eksempler i lokalplanen på, hvilke typer byggeri, der er tilladt på de dele af lokalplanområdet der er ramt af støj. Endvidere er der krav om etablering af støjvold/skærm for at minimere støjforureningen i området.

  Økonomi og afledt drift

  I notatet af 20. august 2016 indstilles der til, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at Fladhøjvej bør udvides, når tre boligveje er etableret i lokalplanområdet.

  Såfremt der etableres en yderligere udkørsel nord for den eksisterende ved Hærvejsskolen, bør Fladhøjvej ligeledes udvides.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 81 – Boliger ved Fladhøjvej, Rødekro vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 20. august 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Der blev fremsat ændringsforslag fra Socialdemokratiet om at krydsningen af cyklister ved den nye vejføring fra Fladhøjparken skal ske ved en tunnel løsning.

  For ændringsforslaget stemte Erik Uldall Hansen og Helga Nørgaard.

  Imod stemte Erwin Andresen, Philip Tietje og Rasmus Lyngbak Bøgen.

  Forvaltningens indstilling  anbefales godkendt, idet 3 stemte for - Erwin Andresen (S ), Philip Tietje (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen (V).

  Imod stemte Helga Nørgaard og Erik Uldall Hansen (A).

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt, idet et flertal på 7 stemte for flertallets indstilling i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  2 stemte imod (A og C).

  A stemte imod, idet de ønsker en tunnel.

  C kan ikke stemme for på det foreliggende trafikgrundlag.

  Afbud: Kim Brandt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  1. Ændringsforslag stillet af (A):
   Lokalplan nr. 81 vedtages inkl. de ændringer, der fremgår af notat af 20. august 2016 med tilføjelse, at bløde trafikanters krydsning af den nye vej indtil Fladhøjparken skal foregå via en tunnelløsning ikke godkendt, idet 11 stemte for (A,C,F,Ø,). Imod stemte 17 (V, O, Kåre Solhøj Dahle (UP),S)).

  2 undlod at stemme - Eivind Underbjerg Hansen (V) og Carina Underbjerg Hansen (V).

  1. Ændringsforslag stillet af (V):
   At forslag til lokalplan nr. 81 – boliger ved Fladhøjvej, Rødekro vedtages endeligt med de ændringer, som foreslået i notat af 20. august 2016, idet der efter færdiggørelsen af den tredje boligvej eller senest ved ibrugtagning af det østlige byggefelt, skal etableres en nordlig adkomst via Grønnevej. Disse tiltag skal reducere andelen af kørende trafik forbi krydsningspunktet.

  Godkendt idet 17 stemte for (V,O, Kåre Solhøj Dahle (UP) , S)). 12 stemte imod (A,F,Ø,C, Eivind Underbjerg Hansen (V)). 1 undlod at stemme Carina Underbjerg Hansen (V). Jan Riber Jakobsen (C) stemte imod med begrundelse, at løsningsforslaget anses for dyrere end 1. ændringsforslag. Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med begrundelse, at han er imod vejføringen.

  Jette J. Kristiansen (O) deltog ikke i sagens behandling. • Udskriv
  Sagsid.: 15/31447, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. august 2016 behandlede udvalget, ansøgning om godkendelse af salg af almen bolig i DVB Syd’s afdeling 10. Udvalget besluttede, at udsætte sagen for nærmere belysning af muligheden for nedrivning af ejendommen.

  Ansøgning om salg er begrundet med, at der gennem en del år har været tomgang, da det er svært at finde nye lejere i forhold til boligernes beliggenhed. Det har ført til, at organisationsbestyrelsen har besluttet, at det ikke længere kan svare sig at forsøge genopretning af lejemålene og ejendommen. Et frasalg af ejendommen er godkendt af repræsentantskabet den 17. juni 2015.

  På baggrund af Vækst- og Udviklingsudvalgets beslutning på den 11. august 2016, har forvaltningen været i kontakt med Boligkontoret Danmark, der har fremsendt beregning over tab ved nedrivning. Beregningen baserer sig på forventede udgifter til nedrivning og forundersøgelser hertil, samt hvad et salg af grunden forventes at kunne indbringe. Beregningen viser et forventet tab for afdelingen på 493.000 kr. Skulle det vise sig, at være miljøskadelige stoffer på ejendommen, vil det fordyre nedrivningen.

  I kommunens signal-lysmodel over status på den byggetekniske og økonomiske tilstand for 2015, er afdelingen ratet til den næstlaveste rating, som er kritisk. Ratingen har baggrund i, at den gennemsnitlige byggetekniske tilstand er ratet i laveste kategori, og at der er meget tomgang i afdelingen, mens den økonomiske tilstand i afdelingen er acceptabel.

  Både frasalg og nedrivning af ejendommen vil styrke afdelingens rating, da det vil have indflydelse på den bygningsmæssige tilstand, tomgangsleje og dermed på økonomien i afdelingen, hvor den for nuværende taber i underkanten af 0,100 mio. kr. pr. år på tomgangsleje.

  Selv om den økonomiske tilstand i afdelingen er acceptabel, er økonomien ikke så stærk, at afdelingen selv kan bære udgiften til nedrivningsomkostningerne, hvorfor der vil blive tale om, at der skal gennemføres en kapitaltilførsel til afdelingen. Typisk er finansieringen i en kapitaltilførselssag delt så kommunen bidrager med 1/5, men i tilfælde af nedrivning, har Boligkontoret Danmark erfaring for, at kreditforeningen ikke vil deltage, hvorfor kommunens andel i forbindelse med kapitaltilførslen forventes at være 1/4. Kapitaltilførslen vil være ud over kommunens garanti i ejendomme, som stadig skal indfris.

  Der er tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at de er indstillet på at godkende et salg af afdelingen. Ved nedrivning af ejendommen, skal sagen behandles ved Landsbyggefonden med henblik på godkendelse af nedrivningen.

  Boligkontoret Danmark fortæller, at der er interesserede købere i lokalområdet.

  På baggrund af uforudsigeligheden i forbindelse med den økonomiske beregning ved nedrivning, en øget udgift for kommunen, interesserede købere, samt tilkendegivelse fra Landsbyggefonden, anbefaler forvaltningen, at et salg af ejendommen godkendes.

  Økonomi og afledt drift

  Restgælden på lån i ejendommen er oplyst til pr. 14. februar 2016, at udgøre 0,640 mio. kr., hvoraf der er kommunal garanti for 0,079 mio. kr. Det må forventes at hele garantisummen skal indløses ved et frasalg af ejendommen.

  Ved salg vil garantisummen på 0,079 mio. kr. skulle finansieres via tillægsbevilling til anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016.

  Ved en nedrivning af ejendommen, vil der ud over den kommunale garanti på 0,079 mio. kr., kræve at kommunen deltager i kapitaltilførselssag med 1/4, hvilket forventes at svare til 0,124 mio. kr. En samlet forventet udgift på 0,203 mio. kr.

  Ved nedrivning vil garantisummen på 0,079 mio. kr. og kapitaltilførslen på 0,124 mio. kr. skulle finansieres via tillægsbevilling. Garantisummen, som en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016, mens udgiften til kapitaltilførslen afholdes over grundkapitalkontoen.

  Der er ikke bevilling i budgettet til garantisummen ved salg eller nedrivning, hvorfor finansiering forslås sker på grundkapitalkontoen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om salg af ejendom godkendes, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,079 mio. kr. til anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2016, finansieret af grundkapitalkontoen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen og Jens Nicolai Wistoft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Jette J. Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29201, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Den Sociale Rammeaftale 2017 godkendes.

  Ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde ligger hos kommunerne.

  I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år i regi af KKR Syddanmark en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er et fælles redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på området. Rammeaftalen 2017 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Det overordnede indhold fremgår af det vedhæftede bilag ”Rammeaftale 2017” mens de konkrete aftaler findes i den tilknyttede ”Bilagssamling til Rammeaftale 2017”.

  Socialdirektørforum har udarbejdet en fælles vision om det specialiserede socialområde. Visionen er styrende for udmøntningen af Rammeaftale 2017; ”Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det  specialiserede socialområde, blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi inddrager borgerne, bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer, og skaber i videst mulige omfang løsninger i borgerens nærmiljø.”

  Der sker konstant ændringer i målgrupper, lovgivning og metoder. Det betyder, at der er brug for et hurtigt og fleksibelt samarbejde, hvor borgerne er i fokus. Socialdirektørforum ønsker de kommende år at fokusere på følgende temaer:

  - Effekt – metoder der virker

  - Videndeling

  - Tværsektorielt fokus

  - Specialiseringen ud til borgerne – matrikelløse indsatser

  - Velfærdsteknologi

  - Samarbejde med civilsamfundet

  - Forebyggelse.

  Der vil i 2017 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Socialdirektørforum vil i 2017 få analyseret udvalgte områder for at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde, herunder:

  - en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal, som en del af analysen, ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.

  - en beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet den 17. august 2016:

  Har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2017 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Jette J. Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp til for 2016.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 83 og 86.

  Den reviderede kvalitetsstandard medfører en øgning i serviceniveauet med baggrund i lovændringer og vedtagelsen af Ældre- og værdighedspolitikken.

  Serviceniveauet er øget ved tilførsel af centrale midler til klippekort for de svageste borgere i eget hjem. Herudover er der øget fokus på værdighed, der er finansieret af regeringens tilførsel af værdighedsmidler.

  Der er indenfor rammen prioriteret, at der i særlige tilfælde kan visiteres til ledsagelse til sygehus for at optimere den svage borgers besøg i andet behandlingssystem.

  Organisatorisk er der i myndigheden større fokus på at besøge borgeren i eget hjem eller på sygehus, hvilket kan betyde færre men mere kvalitative kontakter. Det betyder ligeledes, at der foreligger en mere individuel vurdering af den enkelte borgers behov; allerede på visitationstidspunktet.

  Der er ikke længere tale om bevilling af midlertidig hjemmehjælp med egenbetaling. Derimod er indført rehabiliterende hjemmehjælp eller tidsbegrænset hjemmehjælp, hvor alle indsatser gives uden egenbetaling. Denne ændring øger behovet for opfølgning, idet borgere, der tidligere selv skulle betale dele af hjælpen, havde meget fokus på at blive afsluttet.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med borgeren. At understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2016 til hjemmehjælp udgør netto 121,628 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (82%) 102,902 mio. kr. og den private leverandørs andel (18%) 18,726 mio. kr.

  Kvalitetsstandarden er, når der ses bort fra centralt tilførte midler fra ældremilliarden og værdighedsmidler, udgiftsneutral.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden er hørt i Seniorrådet den 13. juni 2016.

  Høringssvaret er delvist indarbejdet i kvalitetsstandarden. Der er dog fastholdt en forventning om, at hjælpen er værdig jf. værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Jette J. Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5296, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

  Jette J. Kristiansen, Erwin Andresen og Thomas Juhl  deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  -

  Jette J. Kristiansen deltog ikke i dette punkt.