Beslutningsprotokol

onsdag den 26. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37466, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Tim Søren Wulff afgik den 22. september 2016 ved døden. Tim Wulff var udpeget af byrådet til følgende:

  • Valgbestyrelsen ved valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og ved folkeafstemning
  • Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig
  • Bestyrelsen for Museum Sønderjylland
  • Den selvejende Institution Frøslevlejren
  • Børn- og Ungeudvalget – (Stedfortræder)
  • Valgbestyrelsen ved kommunale valg – (Stedfortræder)

  Byrådet skal udpege et nyt medlem/stedfortræder til ovennævnte bestyrelser/udvalg.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Museum Sønderjylland,

  at der udpeges et medlem til den Selvejende Institution Frøslevlejren,

  at der udpeges et medlem til valgbestyrelsen ved valg til Folketinget, Europaparlamentet og ved Folkeafstemning,

  at der udpeges en stedfortræder til valgbestyrelsen ved kommunale valg,

  at der udpeges en stedfortræder til Børn- og Ungeudvalget, og

  at der udpeges et medlem til Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  1.-6. at Hans Philip Tietje blev udpeget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38572, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Rasmus Lyngbak Bøgen (V) ønsker at udtræde af Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har udpeget Christian Gramstrup Lauridsen (O) til at indtræde i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at udpegningen tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der udpeges 3 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Arena Aabenraa jf. vedtægterne.

  Bestyrelsen består af 7 medlemmer som udpeges således:

  - 1 medlem af Aabenraa Byråd blandt byrådsmedlemmerne

  - 2 medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte

  - 2 medlemmer udpeges af fondens brugerkreds

  - 2 medlemmer udpeges af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd).

  Medlemmerne af bestyrelsen er som udgangspunkt udpeget for en periode af 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget fra byrådets midte, der er valgt for byrådsperioden.

  For at sikre løbende udskiftning, vil udpegningen til den første bestyrelse for 3 af de øvrige medlemmer udløbe allerede 1. januar 2018.

  Udpeget af Aabenraa Byråd

  I stedet for tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget Tim Wulff skal udpeges et bestyrelsesmedlem blandt medlemmerne af byrådet. Christian Panbo blev på byrådsmødet i juni udpeget som suppleant. Derudover skal Byrådet udpege 2 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter uden for byrådets midte.

  Udpeget af brugerne

  Fondens brugerkreds har valgt 2 brugerrepræsentanter samt 1suppleant til bestyrelsen. Som brugere anses alle foreninger, der har regelmæssig træning, turneringskampe eller anden aktivitet i tilknytning til Arena Aabenraa. Endvidere anses selvstændige offentlige institutioner (skoler, gymnasier m.v.) og frivillige kulturelle foreninger i Aabenraa Kommune, som brugere.

  Valgt af brugerne blev Asbjørn Lundgaard Jakobsen fra Aabenraa Boldklub (2 år) og Per Hussmann fra AAIG Atletik, Tri og Motion (1 år). Hans Jørgen Christensen fra Aabenraa Familie & Firmaidræt blev valgt som suppleant for Asbjørn Lundgaard Jakobsen. Der blev ikke valgt en suppleant for Per Hussmann.

  Udpeget af Business Aabenraa

  Det forventes at udpegede fra Business Aabenraa kendes til byrådsmødet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der blandt byrådets medlemmer udpeges 1 medlem til bestyrelsen,

  at der udpeges 1 medlem og 1 personlig suppleant uden for byrådets midte for 2 år til 1.1.2019, og

  at der udpeges 1 medlem og 1 personlig suppleant uden for byrådets midte for 1 år til 1.1.2018.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Følgende blev udpeget – personlig suppleant i parentes.

  1. at Hans Philip Tietje blev udpeget
  2. at Per Dupont Holdt blev udpeget (Kaj Damm Rasmussen)
  3. at John Riisberg blev udpeget (Jan Walther Bundgaard)
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24072, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Regeringen har tidligere på året sammen med arbejdsmarkedets parter vedtaget at indføre en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), som skal hjælpe nytilkomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen varer 2 år, og er målrettet flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 til 40 år. Uddannelsen indføres fra den 1. juli 2016 som en 3årig forsøgsordning.

  Private virksomheder, der etablerer og gennemfører IGU-forløb, bliver, til forskel fra kommunale institutioner, tilgodeset med en bonus på 20.000 kr., når udlændingen har været ansat i 6 måneder og yderligere med 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

  Aabenraa Kommune går som arbejdsgiver selv foran i at tage et socialt ansvar. Det vil være en hjælp når Jobcentret overfor privat virksomheder skal motivere dem til at oprette IGU-forløb, at kommunen selv har demonstreret, at de tager et socialt medansvar.

  I et forsøg på at fremme interessen for de nye IGU-forløb blandt Aabenraa kommunes institutioner lægges der op til at indføre en todelt bonusordning til de første 20 af Aabenraa Kommunes institutioner, der ansætter en IGU-elev:

  · En bonus på 30.000 kr., efter 6 måneders ansættelse.

  · En bonus på 45.000 kr. når det 2årige forløb er fuldført.

  Bonusordningen foreslås finansieret indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde. Den samlede bonus, efter fuldført forløb, udgør omtrent halvdelen af den elevløn, institutionen skal betale i den 2årige periode, uddannelsen varer, og er mindre end den netto-udgift kommunen ellers vil have, hvis flygtningen i stedet for modtager integrationsydelse. Kommunen kan samtidig hjemtage et resultattilskud fra Staten på op til 75.000 kr., når en flygtning eller familiesammenført kommer i ordinær beskæftigelse i minimum 6 måneder. KL oplyser, at en IGU-stilling bliver betragtet som en ordinær ansættelse.

  Ansættelse af IGU-elever i Aabenraa Kommune ligger i tråd med CSR-strategiens formål om at styrke arbejdsløse borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, og at være et attraktivt uddannelsessted for unge og voksne.

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 20.9.2016 anbefalet sagen godkendt. Udvalget ser, at IGU vil kunne understøtte, at flere flygtninge i Aabenraa kommer ind på arbejdsmarkedet. Et opmærksomhedspunkt var dog, om IGU fortrænger andre fra at få job/elevplads i kommunens institutioner.

  HMU har behandlet sagen den 27.9.2016, og har ingen bemærkninger til sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Ved beregning af de økonomiske konsekvenser er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger.

  IGU uddannelsen er 2 årig, og forudsætningerne er derfor beregnet for en 2 årige periode.

  Satser (hele kr.)

  2 års udgift

  Integrationsydelse - enlig forsørger*

  234.457

  Integrationsydelse - forsørger*

  164.075

  Integrationsydelse - ej forsørger*

  117.238

  IGU stilling

  156.611

  Bonus jf. sagsfremstilling

  -75.000

  Netto IGU stilling

  81.611

  * forudsat 20% refusion

  For en institution, som ansætter en person i en IGU stilling, forventes lønudgiften i to år at være 0,156 mio. kr. Dertil kommer en refusion i form af en bonus jf. sagsfremstillingen på 0,075 mio. kr. Nettoudgiften for to år forventes at være 0,082 mio. kr.

  Ved beregning af besparelsen er der taget udgangspunkt i forvaltningens forventede fordeling på forsørger og ej forsørgere, som kommer i IGU forløb.

  Arbejdsmarkedsudvalget (pl 2017) (1.000 kr.)

  Budget 2017

  Budget 2018

  I alt

  Besparelse på integrationsydelse:

  1 helårsperson forsørger

  -82

  -82

  -164

  14 helårspersoner ej forsørger o/30

  -821

  -821

  -1.641

  5 helårspersoner ej forsørger u/30

  -293

  -293

  -586

  Besparelse i alt

  -1.196

  -1.196

  -2.392

  Udgift bonus til institutioner

  600

  900

  1.500

  Nettobesparelse på AU

  -596

  -296

  -892

  Det anbefales, at budgettet til integrationsydelse reduceres med henholdsvis 1,196 mio. kr. i 2017 og 2018, og at 0,600 mio. kr. i 2017 og 0,900 mio. kr. i 2018 af reduktionen overføres til en bonuspulje under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter. Bonus vil blive udbetalt som en refusion til institutionerne.

  Forvaltningen anbefaler, at nettobesparelsen på 0,596 mio. kr. i 2017 og 0,296 mio. kr. i 2018 forbliver i Arbejdsmarkedsudvalget – dog således, at det halve af besparelsen overføres til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter til finansiering af forventede merudgifter på lægeerklæringer på integrationsområdet. Den resterende besparelse forbliver på politikområdet til finansiering af forventede merudgifter på tolkebistand.

  Indstilling

  Staben og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der etableres en støtteordning til kommunale arbejdspladser på op til 20 IGU pladser finansieret indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde.

  at der meddeles en negativ rammekorrektion på 0,600 mio. kr. i 2017 og 0,900 mio. kr. i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der meddeles en rammekorrektion på 0,600 mio. kr. i 2017 og 0,900 mio. kr. i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter,

  at der meddeles en negativ rammekorrektion på 0,298 mio. kr. i 2017 og 0,148 mio. kr. i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, og

  at der meddeles en rammekorrektion på 0,298 mio. kr. i 2017 og 0,148 mio. kr. i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  1-5. at godkendt, idet 29 stemte for (V,A,O,F,Ø,S).
  1 stemte imod Kaare Solhøj Dahle (UP). 1 undlod at stemme Jette Julius Kristiansen (O).

  Kaare Solhøj Dahle (UP) stemte imod med begrundelsen:

  ”Nej til alle atér, med følgende begrundelse:

  Jeg mener først og fremmest at kommunen skal sætte egne uforsikrede arbejdsløse indfødte borgere før andre landes ditto.

  Dernæst er min holdning, at der ikke skal oprettes særlige ”integrationstilbud” til disse ikke-vestlige migranter. Jeg mener nemlig at integration og assimilation er det enkeltes individs eget ansvar, når man tilflytter et nyt land, og ydermere mener jeg ikke at denne gruppe af migranter skal integreres og arbejde i det danske samfund. Dette da jeg mistænker at det bliver den direkte vej til permanent, livsvarigt, ophold for dem, og at de dermed aldrig rejser hjem til sine egne lande igen – hvilket jeg mener at de skal.

  At der kan være ”butik” i det for kommunen, er i mine øjne ligegyldigt da udgifterne stadigvæk vil ligge kommunens borgere til last, via Statskassen.”

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32316, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Der er kun 2 parcelhusgrunde tilbage af den 1. og 2. udstykning på Langhus, og der er en del efterspørgsel på flere grunde i området, hvorfor 3. etape af Langhus ønskes udbudt til salg. 

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 16. december 2015.

  Der udstykkes i alt 17 parcelhusgrunde, hvoraf 5 af grundene er beliggende i område 1. 6 af grundene er beliggende i område 2 og de sidste 6 grunde er beliggende i område 3.

  De 17 grunde er beliggende i forskellige delområder af lokalplanen – område 1, 2 og 3. Jf. lokalplanen er der forskellige bestemmelser for disse 3 områder. Se oversigtskort.

  I henhold til tidsplanen forventes projektet afsluttet i oktober 2016, hvorefter grundene udbydes offentligt til salg.

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  - Byggemodningsberegningen

  - Vurdering af området sammenholdt med lokalplanens bestemmelser

  - Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  - Grundstørrelse

  - Beliggenhed

  Grundpriserne fra og til:

  395.000 – 745.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  Grundstørrelserne fra og til:

  909 m2 – 1.928 m2.

  Grundene er ikke endeligt udstykkede, så der kan forekomme små justeringer i de enkelte parcellers størrelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 17 parcelhusgrunde udbydes til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der kun et bud på en grund, sælges grunden til den angivne mindstepris – uanset størrelsen på det indkomne bud,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de pågældende,

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Kim Brandt og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34773, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sagen her handler om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af planlægning for cykling og skoleveje omkring Løjt Skole og Hærvejsskolen.

  Som en del af projektet om Padborg Skolecykelby blev der med succes gennemført planlægning og kvalificering af cykelbyprojektet i en arbejdsgruppe med lokal forankring.

  Med de gode erfaringer herfra in mente har Kultur, Miljø & Erhverv startet en tilsvarende proces i Løjt Kirkeby, som et parallelt forløb til arbejdet med udviklingsplanen for Løjt. Planlægningen omfatter blandt andet en identifikation af skoleveje, beskrivelse og prioritering af fysiske projekter og formulering af en trafikpolitik for skolen.

  Arbejdsgruppen i Løjt har repræsentation fra skole, forældre, idrætshal, nærpoliti og Løjt Lands Fællesråd, og har til opgave at sikre en helhedsorienteret indsats for fremme af cykling i Løjt.

  I forbindelse med flytning af Hærvejsskolen til Skovbrynet i Rødekro og byggemodning af et område op til skolen, er der stor lokal interesse for de trafikale forhold, ikke mindst i forhold til elevernes fremtidige skolevej. Det er derfor oplagt at gennemføre en tilsvarende, systematisk planlægnings­proces for cykelveje i Rødekro. Også i dette tilfælde opnås synergi via koordinering af processerne for cykelfremme og for udviklingsplanen i Rødekro.

  Arbejdsgruppen i Rødekro er endnu ikke nedsat, men tænkes at få en lignende repræsentation som i Løjt.

  Kultur, Miljø & Erhverv har truffet aftale med en rådgiver om at bidrage til planlægningsopgaverne i Løjt og Rødekro.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen for 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget er der et resterende rådighedsbeløb på 0,875 mio. kr. på projektet Cykelstipulje.

  Udgifterne til planlægningsopgaven består af honorar til rådgiveren på 0,075 mio. kr. vedrørende Løjt og 0,150 mio. kr. vedrørende Rødekro, dvs. i alt 0,225 mio. kr.

  Der vil herefter restere et rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr., som i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30/9 2016 vil blive søgt overført til brug i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. til gennemførelse af planlægning for cykling og skoleveje i Løjt Kirkeby og Rødekro. Bevillingen finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 0,875 mio. kr. på projektet Cykelstipulje, på investeringsplan 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35101, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2016 indgik Regeringen og en række andre partier en aftale om udmøntning af midler til trafikanlæg, herunder til en ny motorvejstilslutning ved Rødekro.

  Tilslutningen omfatter anlæg af nordvendte ramper ved Bodumvej, og anlæg af en shunt mod Aabenraa for sydfra kommende motorvejstrafik ved den østlige rundkørsel i Rødekro.

  Disse anlæg giver en række afledte effekter på det kommunale vejnet. Dels åbnes der op for adgang for modulvogntog til industriområdet i Brunde, og dels bliver trafikken på Løgumklostervej mellem Aabenraa og Rødekro påvirket.

  Da der nu er klarhed over ændringerne ved rundkørslerne i Rødekro, er grundlaget for en undersøgelse af trafikken ved krydset Erik Jessens Vej – Løgumklostervej på plads. Krydset bliver mere og mere belastet efterhånden som det nye sygehus tages i brug, og trafikmængden dertil øges.

  På investeringsoversigt 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til undersøgelse og projektering af ændringer i dette kryds.

  Disse arbejder foreslås igangsat, og der søges nu om frigivelse af bevilling på 0,3 mio. kr. dertil.

  Da alle afledte effekter af den nye motorvejstilslutning med fordel kan behandles samtidigt, foreslås en del af rådighedsbeløbet 0,1 mio. kr., frigivet til en analyse af behovet for og økonomien bag tilretninger af vejene i industriområdet, med henblik åbning af disse for modulvogntog. Analysen har også til formål at tilvejebringe et grundlag for at kunne indgå eventuelle virksomhedsaftaler med de virksomheder, der kan have ønske om medfinansiering af de fysiske ændringer, der giver adkomst for modulvogntog.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigt 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget, er der afsat 0,4 mio. kr. til projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aabenraa.

  Rådighedsbeløbet skal dække et ideoplæg og projektering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til analyse og projektering af en ombygning af krydset Erik Jessens Vej / Løgumklostervej. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. på investeringsoversigt 2016-2019 for projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej / Løgumklostervej, Aabenraa, og

  at der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til analyse af behovet for ombygning af kommuneveje i industriområdet i Brunde, med henblik på indretning af vejene til modulvogntog. Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,1 mio. kr. på investeringsoversigt 2016-2019 for projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej / Løgumklostervej, Aabenraa.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8361, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan Bolderslev forelægges til godkendelse.

  Processen med udviklingsplanen har været flere år undervejs og inddraget byens borgere, virksomheder og foreninger. Via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder har borgerne haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Udviklingsplan for Bolderslev

  Bolderslev har meget at byde på både gennem byens borgere og de gode elementer, som byen rummer. Byens aktiviteter og attraktioner fordeler sig på tre centre; et ved Markedsskoven, et ved Fritidscenteret og et omkring Skolen. Disse er i dag adskilt af jernbanen. Et af udviklingsplanen vigtigste formål har derfor været at skabe sammenhæng på tværs af jernbanen, og skabe steder hvor fællesskabet kan dyrkes på tværs af generationer og interesser.  

  Visioner og indsatstemaer for Bolderslev

  Tre temaer, fungerer som en rød tråd for den samlede palet af indsatser og visioner, som er frembragt i samarbejde med de engagerede borgere i Bolderslev:

  1. Identitet
  2. Mødet mellem mennesker
  3. Et skønnere og grønnere Bolderslev

  Identitet

  Den grønne sløjfe, Landsbysløjfen og Sløjfen

  Med inspiration fra den ”Grønne sløjfe”, som allerede er etableret af byens borgere, peges der på at etablere en ”Landsbysløjfe”. Landsbysløjfen bliver en rute i byen, som nuværende og fremtidige aktiviteter kan etablere sig omkring, og som skaber en sammenhængende fortælling om byen. Sløjferne bliver således en vigtigt del af Bolderslevs identitet og binder byen sammen på tværs af jernbanen.

  En af de store udfordringer i Bolderslev er at komme på tværs af jernbanen, som deler byen i to. Udfordring behandles i udviklingsplanen med et forslag om etablering af en ny opgraderet  stibrosforbindelse – Sløjfen - i den sydlige del af Bolderslev ud mod Hellevad Bovvej.

  Mødet mellem mennesker

  Fritidspladsen – et levende center

  Fritidscenteret rummer kvaliteter til at fungere som et naturligt samlingssted. Udviklingsplanen lægger op til at skabe et rum for ophold og aktiviteter omkring Fritidscenteret. På Fritidspladsen skal være et levende center, hvor Bolderslevs indbyggere kan mødes på tværs af generationer og interesser.

  Et skønnere og grønnere Bolderslev

  Tunnelparken

  Bolderslev har mange grønne lommer og åndehuller. Med udviklingsplanen ønskes der at det grønne bliver en stærkere del af Bolderslevs identitet. Som et af flere initiativer til forskønnelse og begrønning af Bolderslev, lægges der i udviklingsplanen op til at skabe et attraktivt område, hvor Bolderslev Hovedgade løber under jernbanen. Den landskabelige bearbejdning af pladsen kan samtidig være med til at løse de nuværende udfordringer, som opleves med oversvømmelse af tunnellen.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplanerne er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Planen var i offentlig høring fra den 22. juni til den 25. august 2016. Der indkom i alt 3 bemærkninger til strategien. De 3 bemærkninger har givet anledning til få  ændringer. Disse ændringer er udført, og udviklingsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

  Resumé samt behandling af høringssvar fremgår af vedlagte notat: ”Høringsnotat Udviklingsplan Bolderslev”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsplanen for Bolderslev godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34666, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 91 for et erhvervsområde ved Hønkysvej mellem Rødekro og Hellevad har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. juli 2016 til den 31. august 2016, efter vedtagelse af forslaget på Byrådsmødet den 29. juni 2016.

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny hal på ca. 1.500 m2 til udvidelse af eksisterende erhverv på ejendommen. Endvidere fastlægger lokalplanen arealer til hhv. oplag og udstilling, så der opnås en hensigtsmæssig placering af dette i forhold til det omkringliggende åbne land.

  I forbindelse med den offentlige høring, er der indkommet to høringssvar. Det ene af disse er uden bemærkninger. Det andet høringssvar er fra Erhvervsstyrelsen, der ønsker bebyggelsesprocenten reduceret og at der i lokalplanen gøres klart, at der ikke kan foretages videre udbygning af virksomheden. Forvaltningen indstiller til at Erhvervsstyrelsens bemærkninger indarbejdes i lokalplanen jf. notat af 7. september 2016.

  Planmæssige forhold

  Sammen med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør lokalplanlægning på området. Forud for udarbejdelse af dette, er der indkaldt idéer og forslag gennem en foroffentlighedsfase hos naboer, myndigheder og interesseorganisationer.

  Ejendommen er beliggende i landzone og vil forblive i landzone med lokalplanens vedtagelse.

  Ifølge Planlovens §15 stk. 4 er det muligt at tillægge landzonelokalplaner den såkaldte bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser. Denne mulighed udnyttes i forslag til Lokalplan nr. 91, hvor der gives bonusvirkning til opførelse af den ønskede hal.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 7. september 2016, og

  at lokalplan nr. 91 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 7. september 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 29-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen (V) og Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17100, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til kommuneplantillæg nr. 56 og lokalplan nr. 89 for et erhvervsområde nordvest for Hjordkær har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra den 6. juli 2016 til den 14. september 2016.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der i alt 10 høringssvar. Der er høringssvar fra 2 myndigheder, en vindmølleejer, 2 landbrug, et energiforsyningsselskab, Danmarks Naturfredningsforening og 3 private beboelsesejendomme.

  Høringssvarene omhandler bemærkninger til de trafikale forhold, herunder byggepladsvej, støj i anlægsfase og efterfølgende driftsfase, bebyggelsens omfang, højde og udseende, afvandings- og grundvandsforhold, bebyggelsens påvirkning af omgivelserne i form af skygge, refleksion, vindforhold, landskab og ejendomspriser. Desuden er der forslag til udnyttelse af overskudsvarme og brug af overfladevand.

  Der er ikke indkommet indsigelser fra andre myndigheder, der medfører at lokalplan og kommuneplantillæg ikke kan vedtages endeligt.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der indeholder resumé af de enkelte høringsvar, forvaltningens bemærkninger og forslag til indstilling. Heri indgår forslag til ændringer og justeringer af den endelige lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering.

  Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et sådant omfang at forslaget skal fremlægges på ny.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingslovens § 9 stk. 2. Denne indsættes i miljøvurderingen og offentliggøres sammen med denne.

  Planmæssige forhold

  Hovedparten af området overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat af 3. oktober 2016,

  at forslag til lokalplan nr. 89 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat af 3. oktober 2016, og

  at den samlede redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven vedtages og indsættes i miljøvurderingen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt og Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Godkendt idet 30 stemte for. 1 undlod at stemme Gert Nordklitgaard (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  -