Beslutningsprotokol

tirsdag den 22. november 2016 kl. 17:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: H. Kristian Wollesen har meddelt, at han ikke længere repræsenterer Dansk Folkeparti.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36076, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Karina T. Rogat har meddelt fravær til byrådsmødet 22. november 2016.

  Chresten Hedegaard er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er arbejdsbetinget og er dermed lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, at Chresten Hedegaard er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Chresten Hedegaard indtræder i byrådet som stedfortræder for Karina T. Rogat.

  Beslutning Byrådet den 22-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34209, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Der er to produktionsskoler i Aabenraa kommune, Meritten og EFA-Syd. Antallet af elever til de to produktionsskoler er samlet faldet betydeligt de seneste år. Og med de prognoser der ligger i Syddanmark, forventes det at falde yderligere i de kommende år. Dette skyldes bl.a. den almindelige demografiske udvikling, hvor antallet af unge falder fremadrettet. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune har iværksat en række initiativer, der skal sikre at flere unge går direkte fra folkeskolen i ordinær uddannelse.

  En væsentlig forudsætning for at kunne drive et godt produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune er, udover gode rammer, at have et tilstrækkeligt elevgrundlag. Elevgrundlaget er hele fundamentet for skolernes økonomi, som primært hviler på offentlige midler. Det samlede faldende elevtal gør, at de to produktionsskoler er i konkurrence om de samme elever, og skolernes virksomhed bliver herefter meget sårbare.

  De to produktionsskoler har selv aktivt henvist til ovenstående problemstilling overfor kommunen. De er også af den opfattelse, at antallet af elever falder markant de næste år.

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke længere er behov for to produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Den bedste løsning for at imødekomme det faldende elevtal, ville være at sammenlægge skolerne. Aabenraa Kommune har igennem mere end to år forsøgt sammen med skolerne, at skabe det bedst mulige grundlag for en fusion mellem de to skoler. Dette er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra de to skoler. Det må dog desværre konstateres, at det ikke lykkes med en sammenlægning.

  Derfor anses det for nødvendigt, ansvarligt og udtryk for rettidig omhu, at bruge den mulighed der er i loven for, at imødekomme konsekvensen af det faldende elevtal. Den mulighed består i, at tilbagekalde vedtægterne for én af produktionsskolerne.

  Vurdering af skolerne

  Valget mellem hvilken af de to skoler, der skal have tilbagekaldt vedtægterne bør tage udgangspunkt i blandt andet følgende forhold:

  • Tilgængelighed for eleverne
  • Bygninger og faciliteter
  • Opnåede resultater
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt
  • Opland
  • Indhold i tilbuddet
  • Andre relevante forhold

  Men da skolerne selv er bedst til at vurdere, hvad der bør indgå i overvejelserne, anbefales det at høre skolerne om de elementer der efter deres opfattelse bør indgå i overvejelserne ved beslutningen. Vi vil derfor anmode skolerne om bemærkninger til beslutningsgrundlaget før der træffes endelig beslutning om, hvilken skole der skal have tilbagekaldt vedtægterne. Herunder anmode om bemærkninger til forhold nævnt ovenfor samt begrundelse for inddragelse af yderligere elementer.

  Efter endt høring foretages en vurdering af de to skoler på baggrund af bl.a. ovenfor nævnte forhold samt eventuelt i forhold til andre emner, der måtte være fremkommet fra skolerne og som anses som væsentlige.

  Herefter tager byrådet endelig stilling til, hvilken skole man med virkning fra 1. januar 2018 tilbagekalder vedtægterne for.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune kan tilbagekalde vedtægter for en produktionsskole, når der ikke længere er behov for en skole. Tilbagekaldelsen skal varsles med 1 år inden 1. januar, jf. produktionsskolelovens § 4, stk. 6 og § 9, stk. 5.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det meddeles de to produktionsskoler, at kommunen agter at tilbagekalde vedtægterne for én af skolerne,

  at produktionsskolerne anmodes om et høringssvar med afsæt i ovenstående forhold, og

  at produktionsskolerne anmodes om en vurdering af, hvilke elementer der bør indgå i beslutningen om, hvilken skole der skal have tilbagekaldt sine vedtægter samt en begrundelse for inddragelse af elementerne. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Afstemning om procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:

  6 stemte for, at Eivind Underbjerg Hansen (V), Gert Nordklitgaard (Ø) og Kaare Solhøj Dahle (UP) som medlemmer af en af de to produktionsskolers bestyrelser er inhabile i sagen.

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

  Idet Kirsten Nørgård Christensen (V) og Dorte Ballhorn Soll (A) også er erklæret inhabile i sagen, er udvalget derfor ikke beslutningsdygtig, og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

  Beslutning Byrådet den 22-11-2016

  Afstemning om procedurespørgsmål vedr. inhabilitet.

  Godkendt, at Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhor Soll og Kirsten Nørgaard Christensen er inhabile.

  Godkendt, at Ejler Schütt, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard og Kaare Solhøj Dahle er inhabile idet 19 stemte for (V,C,S, Kaare Solhøj Dahle, H. Kristian Wollesen, Svend Hansen Tarp) imod stemte 10 (A,O,Ø,F) 2 undlod at stemme Dorthe Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman.

  1. at godkendt
  2. at godkendt, idet det tilføjes, at fremtidig elevtal incl. STU og KUV elever medtages
  3. at godkendt