Beslutningsprotokol

onsdag den 21. december 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Mødet blev suspenderet i 10 minutter fra kl. 18.10-18.20.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er to produktionsskoler i Aabenraa kommune, Meritten og EFA-Syd. Antallet af elever til de to produktionsskoler er samlet faldet betydeligt de seneste år. Og med de prognoser der ligger i Syddanmark, forventes det at falde yderligere i de kommende år. Dette skyldes bl.a. den almindelige demografiske udvikling, hvor antallet af unge falder fremadrettet. Befolkningsfremskrivningen 2016 fra Danmarks Statistik viser, at antallet af unge i Aabenraa Kommune fortsat vil falde de næste 5 år. Samtidig viser opgørelser fra Produktionsskoleforeningen, at der forventes et fald i antallet af elever i 2016 i Region Sydjylland på 4,8%. Foreningen har ligeledes opgjort aktivitetstallene for de første 3 kvartaler i 2016, i forhold til samme periode i 2015, og her ses der et aktivitetsfald på de to produktionsskoler i Aabenraa Kommune på 15-18%. De to produktionsskoler har selv aktivt henvist til ovenstående problemstilling overfor kommunen.

  Der forventes at være ca. 120 produktionsskoleelever fremadrettet. Det elevtal er ikke tilstrækkeligt til at kunne drive to gode  produktionsskoletilbud i kommunen . Gennemsnitselevtallet for produktionsskoler på landsplan er 89 årselever.

  En væsentlig forudsætning for at kunne drive et godt produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune er, udover gode rammer, at have et tilstrækkeligt elevgrundlag. Elevgrundlaget er hele fundamentet for skolernes økonomi, som primært hviler på offentlige midler. Det faldende elevtal gør, at de to produktionsskoler er i konkurrence om de samme elever, og skolernes virksomhed bliver herefter meget sårbare.

  På baggrund af det faldene elevtal, er det derfor forvaltningens vurdering, at der ikke længere er behov for to produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Den bedste løsning for at imødekomme det faldende elevtal, ville være at sammenlægge skolerne. Aabenraa Kommune har igennem mere end to år forsøgt sammen med skolerne, at skabe det bedst mulige grundlag for en fusion mellem de to skoler. Dette er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra de to skoler og produktionsskoleforeningen. Det må dog desværre konstateres, at det ikke lykkes med en sammenlægning.

  Da en sammenlægning af de to skoler ikke er lykkes anses det derfor for nødvendigt, ansvarligt og udtryk for rettidig omhu, at bruge den mulighed der er i loven for, at imødekomme konsekvensen af det faldende elevtal. Den mulighed består i, at tilbagekalde vedtægterne for én af produktionsskolerne.  Dette både af hensyn til det fremtidige produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune, til eleverne på skolerne og ikke mindst til medarbejderne.

  Det fremgår af udtalelse fra ministeriet i andre sammenhænge, at ved en vurdering af tilbagekaldelse af vedtægterne, skal det indgå, om den tilbageblivende skole kan rumme det forventede fremtidige elevtal. Herudover kan der alene lægges saglige hensyn til grund for vurderingen af hvilken skole der skal have tilbagekaldt vedtægterne.

  På baggrund af byrådsmødet den 22. november blev produktionsskolerne anmodet om høringssvar i relation til forskellige forhold som anses for relevante og saglige omkring produktionsskolernes virksomhed. 

  Begge skoler har indsendt høringssvar se bilag.

  Efterfølgende har produktionsskolerne fået tilsendt hinandens høringssvar, samt et notat hvor forvaltningen forholder sig til samme forhold.

  Produktionsskolerne har dermed mulighed for, at kommentere på det faktuelle materiale som forvaltningen har lagt til grund samt forvaltningens vurderinger heraf  indtil den 20. december. Der tages derfor forbehold for, at der efter udsendelse af dagsordenen kan komme supplerende oplysninger i sagen på baggrund skolernes yderligere kommentarer efter dagsordens udsendelse.

  På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen følgende overordnede vurderinger til de forhold som skolerne er blevet hørt over. jf. vedlagte bilag ”forvaltningens vurdering af høringssvar”:

  1. Tilgængelighed for eleverne.

  Forvaltningen konstaterer at det er muligt at benytte offentlig transport til begge produktionsskoler.  Det gælder både tog og bus transport.

  1. Bygninger og faciliteter

  Forvaltningen vurderer, at begge produktionsskoler  har produktionsfaciliteter til en produktionsskolevirksomhed og kan rumme 120 elever. EFA-syd kan dog imødekomme samtlige undervisningsbehov på én matrikel, hvorfor transport af elever i undervisningstiden undgås.

  1. Opnåede resultater

  Begge produktionsskoler opnår fine positive udslusningsresultater. Udslusningsstatistikkerne ligger over gennemsnittet på landsplan på begge skoler.

  I forhold til resultater kan det bl.a. aflæses i følgende statistikker:

  Udslusningsstatistik:

  - Omfatter elevens start på alt uddannelse og beskæftigelse, herunder 10. klasse og VUC

  Udslusningstilskud (taxameter)

  - Omfatter alene udslusning til visse kompetencegivende uddannelser og beskæftigelse, herunder at eleven skal have været i en eller flere tilbud i 12 uger inden for 4 mdr. umiddelbart efter uddannelsen.

  1. Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt

  Forvaltningen vurderer, at med skolernes nuværende forpligtelser  i forhold til eksempelvis  lejemål og afdrag på bygninger, vil begge skoler være økonomisk bæredygtige med et elevtal på 120.

  1. Opland

  Forvaltningen vurderer, at begge skoler også fremadrettet vil kunne modtage elever fra hele Aabenraa Kommune, samt tiltrække elever fra nabokommuner og Tyskland, jf. ”Tilgængelig for eleverne”

  1. Indhold i tilbuddet

  Forvaltningen vurderer, at begge skoler udbyder et bredt udvalg af linjer. Linjerne er stort set identiske på skolerne.

  1. Fremtidigt elevtal inkl. STU og KUU

  Forvaltningen konstaterer på baggrund af det fremlagte materiale, at elevtallet på produktionsskolerne i Aabenraa Kommune er faldende jf. ovenfor.

  På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at skolerne på flere af parametrene stort set opfylder de samme forhold. Det er alene nuancer, der adskiller dem ud fra en saglig vurdering. Således er det alene på den nuværende bygningsmasse og faciliteterne, vurderingen falder en anelse ud til fordel for den ene skole frem for den anden.

  Idet der skal lukke én skole, er det forvaltningens opfattelse, at EFA-syd vedr. bygningsmassen og faciliteterne bedre vil kunne honorere kravene til den fremtidige produktionsskole i Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Der gøres opmærksom på, at ved en produktionsskoles ophør, er det byrådet der skal godkende anvendelse af eventuel formue efter afvikling af skolens passiver og aktiver. Formue skal anvendes til beslægtede formål. Dette fremgår af produktionsskolernes vedtægter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægterne tilbagekaldes for én af produktionsskolerne begrundet i faldende elevtal

  at vedtægterne tilbagekaldes for Produktionsskolen Meritten med virkning fra 1. januar 2018, og

  at tilsagn om grundtilskuddet for produktionsskolen Meritten derfor med samme begrundelse bortfalder pr. 1. januar 2018.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Sagen blev udsat til et ekstraordinært byrådsmøde den 27. december 2016 kl. 15.00.

  Kirsten N. Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman, Dorte Soll, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42921, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Den Selvejende Institution Folkehjem ledes af en bestyrelse, hvor Aabenraas borgmester iflg. vedtægterne er født formand.

  Bestyrelsen for DSI Folkehjem ønsker enstemmigt at foretage et mindre antal vedtægtsændringer. I den forbindelse foreskriver vedtægterne, at der indhentes en udtalelse fra både Aabenraa Byråd og Sprogforeningen.

  Bestyrelsen i Sprogforeningen har allerede på sit bestyrelsesmøde den 8. november 2016 behandlet de foreslåede ændringer af DSI Folkehjems vedtægter, som man tilslutter sig. Inden vedtægtsændringerne kan træde i kraft, skal disse godkendes af Erhvervsstyrelsen, som er fondsmyndigheden.

  Bestyrelsen for DSI Folkehjem består samlet set pt. af syv medlemmer; Aabenraas borgmester (formand), 2 repræsentanter for Sprogforeningen (inkl. formanden herfor), formanden for Sønderjydsk Skoleforening, et medlem udpeget af Business Aabenraa samt to medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd udenfor byrådets midte. Valg af bestyrelsen gælder for den kommunale valgperiode.

  Formål med vedtægtsændringer

  Et væsentligt formål med vedtægtsændringen er at udskrive Portrætsamlingen af vedtægterne, så samlingen kan overdrages til Museum Sønderjylland. Det er bestyrelsens opfattelse, at Portrætsamlingen bedst vedligeholdes og bevares af Museum Sønderjylland, som dog vil være forpligtet til at lade samlingen hænge på Folkehjem.

  Samlingen rummer knap 60 portrætter af førende skikkelser fra den gryende nationale vækkelsestid i 1800-tallet, henover genforeningsperioden og videre frem til nutiden, herunder H.P. Hanssen. Aabenraa-maleren Franciska Clausen har malet flere af portrætterne.

  Dernæst ønsker bestyrelsen for DSI Folkehjem en mulighed for at udvide bestyrelsen med yderligere to medlemmer ved selvsupplering. En udvidelse af bestyrelsen vil kunne tilføre kompetencer inden for eksempelvis markedsføring, driftsøkonomi og/eller kunst- og kulturlivet i Aabenraa Kommune.

  Endelig tilføjer vedtægtsændringerne en mulighed for at udpege en næstformand for bestyrelsen; at meddele prokura bl.a. til bestyreren, hvad angår de almindelige, daglige driftsopgaver; samt et mindre antal sproglige og faktuelle rettelser.

  Staben vurderer, at vedtægtsændringerne vil styrke bestyrelsen for DSI Folkehjem i arbejdet for at sikre Folkehjems udvikling og drift i kraft af en udvidelse af bestyrelsen med professionelle kræfter.

  Staben vurderer desuden, at muligheden for at overdrage Portrætsamlingen til Museum Sønderjylland vil bidrage til at værne om denne væsentlige kulturarv. 

  Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Byrådet udtaler sin opbakning til de foreslåede vedtægtsændringer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39443, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I 1991 blev der etableret et bofællesskab bestående af 4 lejemål, beliggende på adressen Okslundvej 4 i Padborg. Bofællesskabet er etableret som en afdeling i De Vanføres Boligselskab, og den daværende Bov Kommune har stillet kommunegaranti for realkreditlånet.

  Siden Aabenraa Kommune i 2013 lukkede bofællesskabet, har boligerne stået tomme og kommunen betaler tomgangsleje. Boligerne er små, og er beliggende i et industrikvarter, hvorfor der ikke har vist sig anden anvendelsesmulighed.

  Boligselskabet henvendte sig til kommunen i sommeren 2014, idet der efter selskabets vurdering ikke var basis for at videreføre afdelingen som almene boliger, grundet boligernes størrelse (et-rums boliger) og beliggenhed.

  Der har i den mellemliggende periode bl.a. været arbejdet med om boligerne kunne anvendes som flygtningeboliger. Set i lyset af den øgede tilstrømning af asylansøgere i 2. halvdel af 2015, var der en forventning om, at kommunen kunne få behov for små billige boliger. Disse boliger kan dog ikke anvendes som flygtningeboliger.

  Aabenraa Kommune har været i kontakt med Landsbyggefonden for at få afklaret, hvorledes en nedlæggelse af boligerne kan gennemføres.

  Hvis Aabenraa Kommune overtager boligerne med henblik på senere afhændelse, skal SKAT vurdere boligerne mhp. fastsættelse af en mindstepris. Kommunen skal indfri lånet (da det er et støttet lån), og iflg. Landsbyggefonden vil en sådan indfrielse blive betragtet som et udamortiseret lån. Det betyder, at kommunen fremover skal betale til landsdispositionsfonden, og således pådrager sig en varig udgift i størrelsesordenen ca. 0,125 mio. kr. årligt. Derudover påføres kommunen tomgangsudgifter på ca. 0,093 mio. kr. årligt, indtil boligerne er solgt eller nedrevet.

  Boligselskabet kan afhænde boligerne til 3. mand i fri handel. Salgsprisen er skønsmæssigt vurderet til ca. 0,5 mio. kr. Såfremt boligerne sælges til denne pris, realiseres et tab ifm. indfrielsen af realkreditlånet. Tabet dækkes som følge af Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse. Såfremt boligselskabet ønsker at sælge boligerne, skal Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give accept hertil. Ved salg til 3.mand skal der ikke foretages løbende indbetalinger til landsdispositionsfonden, hvorfor denne løsning er den økonomisk mest attraktive for Aabenraa Kommune.

  Der har været tilkendegivelse fra interesserede virksomheder i området, der kan finde anden anvendelse for bygningen. Den nuværende lokalplan for området begrænser bygningens anvendelse til institutionsformål, hvorfor lokalplanen er en hindring for gennemførelse af et salg i fri handel. En beslutning om salg fordrer, at der igangsættes en proces med henblik på at ændre lokalplanforholdene for bygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har overtaget garantiforpligtelsen for lånet, der er et 50½ årigt indekslån. Lånet kan kun indfries ved opkøb af obligationer i markedet, og obligationerne handles ret sjældent, hvorfor der er usikkerhed om, hvilken kurs de kan opkøbes til.

  Forudsat kursen er 140, vil en indfrielse pr. 31. december 2016 udløse en afregning på 2,470 mio. kr.

  Er kursen 150, vil beløbet stige til ca. 2,650 mio. kr.

  Såfremt boligerne sælges til 3.mand vil tabet ifm. indfrielse af realkreditlånet blive reduceret med salgsprovenuet minus salgsomkostningerne. Aabenraa Kommunes udgift til tab på garantien vil antagelig udgøre ca. 2,300 mio. kr.

  Idet Aabenraa Kommune har anvisningsret, betaler kommunen en årlig tomgangshusleje på 0,205 mio. kr. (2016-niveau) for boligerne. Såfremt boligerne sælges til 3.mand, bortfalder Aabenraa Kommunes forpligtelse til at betale tomgangshusleje, og der skal ikke indbetales til landsdispositionsfonden.

  Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget blev ifm. budget 2015 udvidet, begrundet i øgede udgifter til tomgangshusleje. Set i lyset heraf forekommer det rimeligt at dette budget reduceres, når udgifter til tomgangshusleje bortfalder som følge af, at ejendommen sælges og kommunens garantiforpligtelse aktualiseres.

  Der lægges med denne sag op til et nyt paradigme:
  når kommunekassen helt eller delvist finansierer nedlæggelse af ældreboliger, hvor der betales tomgangsleje, reduceres budgettet til tomgangshusleje med et beløb svarende til 75% af den årlige udgift afholdt til tomgangsleje i de pågældende boliger.

  Indstilling

  Staben og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune meddeler boligselskabet, at kommunen er indstillet på et salg,

  at der i forbindelse med et salg udarbejdes det fornødne plangrundlag,

  at der meddeles en anlægsbevilling til tab på kommunegaranti på 2,3 mio. kr.,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 2,3 mio. kr. hertil, finansieret af den likvide beholdning, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme til tomgangshusleje på 0,154 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende negativ rammekorrektion i overslagsårene 2018-2020, der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26629, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til fuld gennemførsel af projektet for CampusRamblaen med tilknyttede Aktivspots langs Ramblaen, ved Arena Aabenraa og på den nordlige side af poppelalléen ved IBC, i det følgende omtalt som CampusPladsen.

  Ramblaen er en af de tre drivkræfter i udviklingsplanen ”Fremtidens Aabenraa” og udgør den fysiske forbindelse mellem Arena Aabenraa, uddannelserne og skolerne i området.

  Den første af flere etaper af Ramblaen er planlagt til at løbe fra arenaens hovedindgang til en central plads, CampusPladsen, mellem uddannelserne nord for Mølleåen. Flere steder langs Ramblaen vil der være placeret AktivSpots, der har forskellig udformning og funktion. Der arbejdes med to større spots, hvoraf det ene er den omtalte CampusPlads, det andet etableres i tilknytning til Arena Aabenraas forplads. På denne måde er det stadig muligt, at fastholde Dyrskuepladsens fleksibilitet ved større events samtidig med, at der kan opnås synergi mellem de forskellige institutioner og deres anvendelse af udearealer.

  I forbindelse med budget 2016 er der afsat 8,3 mio. kr. til planlægning og anlæg af CampusRamblaen. Pengene er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 og henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. 2018 til planlægning, projektering og anlæg. De 0,3 mio. kr. blev frigivet til planlægning på byrådsmødet den 31. august 2016, hvorfor der er et resterende budget på 8,0 mio. kr.

  Udover de kommunale midler er der i forbindelse med Breddeidrætsprojektet givet tilsagn om 0,53 mio. kr. såfremt visse betingelse opfyldes*. Der er ligeledes givet tilsagn om 0,3 mio. kr. til etablering af en multibane. Derudover vurderes det muligt, at få tilført 0,8 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med CampusPladsen, samlet set beløber det sig til 1,63 mio. kr.

  - 0,53 mio. kr. til AktivSpots (2016)*

  - 0,3 mio. kr. til en multibane (2017)

  - 0,8 mio. kr. til CampusPladsen (2017)

  *Aabenraa Kommune skal som minimum tilføre et beløb svarende til de 0,53 mio. kr. der er givet tilsagn til AktivSpots, og der skal være indgået en aftale om køb, etablering eller lignende inden udgangen af 2016.

  Der forelægger et bearbejdet dispositionsforslag for Ramblaens forløb incl. en aktivtetsplads syd for Hjelmallé og CampusPladsen nord for CampusAlle.

  Projektet er endnu ikke færdigbearbejdet, da der pågår nogle afklaringer vedrørende dyrskuepladsen, der har indflydelse på den endelige udformning af projektet blandt andet i forhold til afvanding, som kan få indflydelse på den kote, som Ramblaen skal anlægges i. Der pågår ligeledes nogle tekniske undersøgelser af området ved CampusPladsen, hvor der er en registreret forurening. Begge forhold medvirker til, at tidsplanen er blevet forsinket, ligesom det vurderes, at det kan få betydning for den samlede økonomi i projektet.

  Da dele af den eksterne finansiering bortfalder, hvis ikke der indgås en aftale i 2016 om anlæg af AktivSpots, foreslås det derfor at opdele anlægsprojektet i flere deletaper.

  - Deletape 1 – Rambla med aktivitetspladsen syd for Hjelmallé samt inventar til tre AktivtSpots

  - Deletape 2 – Rambla med CampusPladsen nord for CampusAlléen

  - Deletape 3 – Rambla med forbindelsen mellem aktivitetspladsen og CampusPladsen

  Ved at opdele projektet i flere etaper vil det være muligt, at muligt at opfylde betingelserne for at opnå de fondsmidler, der er givet tilsagn om og følge bevillingerne jf. investeringsoversigten 2017-2020.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for CampusRamblaen incl. CampusPladsen og AktivSpots vurderes at beløbe sig til 9,93 mio. kr., hvoraf ekstern finansiering udgør ca. 1,6 mio. kr. og egenfinansieringen 8,3 mio. kr.

  Der er givet anlægsbevilling på 8,3 mio. kr., hvoraf der er frigivet rådighedsbeløb for 0,3 mio. kr. i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dispositionsforslaget godkendes om grundlag for det videre arbejde,

  at resterende rådighedsbeløb til CampusRambalen på 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 frigives, og

  at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,149 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

  Vækst- og Udviklingsudvalget 8. december 2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33939, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 90 Hærvejsskolen og et forslag til kommuneplantillæg nr. 57 har været i høring i 8 uger fra den 6. september 2016 til den 1. november 2016.

  I forbindelse med høringen indkom der 5 høringssvar. Der er to høringssvar fra andre myndigheder samt høringssvar fra Hærvejsskolens bestyrelse, Sportens venner og fra en beboer i naboområdet.

  Høringssvarene omhandler trafik, forhold vedrørende jernbanen, parkering, byggemuligheder, og ønske om forbud mod langtidsparkering af lastbiler. Forvaltningen har forslag til justering vedrørende stiforløb, afvandingsforhold og etablering af regnvandsbassin.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der indeholder resumé af det enkelte høringssvar, forvaltningens bemærkninger hertil og forslag til indstilling. Heri indgår forslag til ændringer og justeringer af den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg.

  Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke er af et sådant omfang, at lokalplanen og kommuneplantillægget skal fremlægges på ny.

  Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev ikke påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen på 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 90 aflyses lokalplan R.4.1 vedtaget af Rødekro Byråd den 27. marts 1990 og partiel byplanvedtægt nr. 8 vedtaget af Rødekro Byråd den 25. januar 1978.

  Området forbliver i byzone med den endelige vedtagelse lokalplan nr. 90.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 57 vedtages endeligt, og

  at lokalplan nr. 90 Hærvejsskolen vedtages endeligt med de ændringer, der er forslået i høringsnotat dateret den 18. november 2016.

  Vækst- og Udviklingsudvalget 8. december 2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41826, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takstblade for 2017 til godkendelse.

  De fremlagte takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2017 og er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 31. oktober 2016.

  Taksterne skal overholde Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2017 (foreligger pt. kun som udkast).

  Vand

  Driftsbidragene er ændret, så den faste afgift på den mindste måler stiger fra 410 kr. til 650 kr. og de øvrige målere stiger med 25 %. Derudover falder prisen pr. m3 fra 6,50 kr./m3 til 5 kr./m3.

  Ændringen i driftsbidragene sker som følge af et ønske om en ny prisstruktur, der tilnærmer priserne en mere kostægte fordeling af omkostninger mellem det variable og det faste bidrag.

  Tilslutningsbidraget er indeksreguleret.

  Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværkers årligt fastsatte drifts- og anlægsbidrag (takstblade) godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

  Spildevand

  Priserne for afledning af spildevand samt for tømning af septiktank holdes uændret.

  Tilslutningsbidraget er steget med ca. 2.500 kr. og det faste stikledningsbidrag (indeksreguleret) er steget med 18 kr.

  Affald og deponi

  Taksterne for såvel renovationsområdet som deponi er uændrede i forhold til 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ takster for vand, spildevand, affald og deponi for 2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt, idet det bemærkes, at vejafvandingsbidrag allerede er fastsat til 5% på byrådsmødet den 30. november 2016 og derfor ikke fastsættes som led i denne sag.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12535, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværkers årligt fastsatte drifts- og anlægsbidrag (takstblade) godkendes af byrådet i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

  Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) fastsætter økonomiske rammer (prisloft) individuelt for hver enkelt vandforsyning.

  Byrådet skal påse, at vandværkernes økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

  Byrådet skal ligeledes påse, at forskelle i vandforsyningernes anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektive og sagligt begrundet samt, at der ikke sker ubegrundet forskelsbehandling mellem f.eks. kategorier af ejendomme eller mellem private og erhvervsmæssige tilslutninger.

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkendte vandværkstaksterne og fremlægge disse til orientering for byrådet.

  Primo november 2016 havde forvaltningen godkendt takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune.

  Arwos’ drifts- og anlægsbidrag for 2016 er godkendt særskilt af byrådet den 16. december 2015.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven

  Vandsektorloven

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7504, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43728, Sagsinitialer: dlj

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anbefales godkendt, dog er hele Økonomiudvalget indstillingsudvalg samt 2 personalerepræsentanter og 2 direktører.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  -