Beslutningsprotokol

tirsdag den 27. december 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kaare Solhøj Dahle.

Mødet blev suspenderet fra kl. 15.36 - 15.42.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er to produktionsskoler i Aabenraa kommune, Meritten og EFA-Syd. Antallet af elever til de to produktionsskoler er samlet faldet betydeligt de seneste år. Og med de prognoser der ligger i Syddanmark, forventes det at falde yderligere i de kommende år. Dette skyldes bl.a. den almindelige demografiske udvikling, hvor antallet af unge falder fremadrettet. Befolkningsfremskrivningen 2016 fra Danmarks Statistik viser, at antallet af unge i Aabenraa Kommune fortsat vil falde de næste 5 år. Samtidig viser opgørelser fra Produktionsskoleforeningen, at der forventes et fald i antallet af elever i 2016 i Region Sydjylland på 4,8%. Foreningen har ligeledes opgjort aktivitetstallene for de første 3 kvartaler i 2016, i forhold til samme periode i 2015, og her ses der et aktivitetsfald på de to produktionsskoler i Aabenraa Kommune på 15-18%. De to produktionsskoler har selv aktivt henvist til ovenstående problemstilling overfor kommunen.

  Der forventes at være ca. 120 produktionsskoleelever fremadrettet. Det elevtal er ikke tilstrækkeligt til at kunne drive to gode  produktionsskoletilbud i kommunen . Gennemsnitselevtallet for produktionsskoler på landsplan er 89 årselever.

  En væsentlig forudsætning for at kunne drive et godt produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune er, udover gode rammer, at have et tilstrækkeligt elevgrundlag. Elevgrundlaget er hele fundamentet for skolernes økonomi, som primært hviler på offentlige midler. Det faldende elevtal gør, at de to produktionsskoler er i konkurrence om de samme elever, og skolernes virksomhed bliver herefter meget sårbare.

  På baggrund af det faldene elevtal, er det derfor forvaltningens vurdering, at der ikke længere er behov for to produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Den bedste løsning for at imødekomme det faldende elevtal, ville være at sammenlægge skolerne. Aabenraa Kommune har igennem mere end to år forsøgt sammen med skolerne, at skabe det bedst mulige grundlag for en fusion mellem de to skoler. Dette er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra de to skoler og produktionsskoleforeningen. Det må dog desværre konstateres, at det ikke lykkes med en sammenlægning.

  Da en sammenlægning af de to skoler ikke er lykkes anses det derfor for nødvendigt, ansvarligt og udtryk for rettidig omhu, at bruge den mulighed der er i loven for, at imødekomme konsekvensen af det faldende elevtal. Den mulighed består i, at tilbagekalde vedtægterne for én af produktionsskolerne.  Dette både af hensyn til det fremtidige produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune, til eleverne på skolerne og ikke mindst til medarbejderne.

  Det fremgår af udtalelse fra ministeriet i andre sammenhænge, at ved en vurdering af tilbagekaldelse af vedtægterne, skal det indgå, om den tilbageblivende skole kan rumme det forventede fremtidige elevtal. Herudover kan der alene lægges saglige hensyn til grund for vurderingen af hvilken skole der skal have tilbagekaldt vedtægterne.

  På baggrund af byrådsmødet den 22. november blev produktionsskolerne anmodet om høringssvar i relation til forskellige forhold som anses for relevante og saglige omkring produktionsskolernes virksomhed. 

  Begge skoler har indsendt høringssvar se bilag.

  Efterfølgende har produktionsskolerne fået tilsendt hinandens høringssvar, samt et notat hvor forvaltningen forholder sig til samme forhold.

  Produktionsskolerne har dermed mulighed for, at kommentere på det faktuelle materiale som forvaltningen har lagt til grund samt forvaltningens vurderinger heraf  indtil den 20. december. Der tages derfor forbehold for, at der efter udsendelse af dagsordenen kan komme supplerende oplysninger i sagen på baggrund skolernes yderligere kommentarer efter dagsordens udsendelse.

  På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen følgende overordnede vurderinger til de forhold som skolerne er blevet hørt over. jf. vedlagte bilag ”forvaltningens vurdering af høringssvar”:

  1. Tilgængelighed for eleverne.

  Forvaltningen konstaterer at det er muligt at benytte offentlig transport til begge produktionsskoler.  Det gælder både tog og bus transport.

  1. Bygninger og faciliteter

  Forvaltningen vurderer, at begge produktionsskoler  har produktionsfaciliteter til en produktionsskolevirksomhed og kan rumme 120 elever. EFA-syd kan dog imødekomme samtlige undervisningsbehov på én matrikel, hvorfor transport af elever i undervisningstiden undgås.

  1. Opnåede resultater

  Begge produktionsskoler opnår fine positive udslusningsresultater. Udslusningsstatistikkerne ligger over gennemsnittet på landsplan på begge skoler.

  I forhold til resultater kan det bl.a. aflæses i følgende statistikker:

  Udslusningsstatistik:

  - Omfatter elevens start på alt uddannelse og beskæftigelse, herunder 10. klasse og VUC

  Udslusningstilskud (taxameter)

  - Omfatter alene udslusning til visse kompetencegivende uddannelser og beskæftigelse, herunder at eleven skal have været i en eller flere tilbud i 12 uger inden for 4 mdr. umiddelbart efter uddannelsen.

  1. Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt

  Forvaltningen vurderer, at med skolernes nuværende forpligtelser  i forhold til eksempelvis  lejemål og afdrag på bygninger, vil begge skoler være økonomisk bæredygtige med et elevtal på 120.

  1. Opland

  Forvaltningen vurderer, at begge skoler også fremadrettet vil kunne modtage elever fra hele Aabenraa Kommune, samt tiltrække elever fra nabokommuner og Tyskland, jf. ”Tilgængelig for eleverne”

  1. Indhold i tilbuddet

  Forvaltningen vurderer, at begge skoler udbyder et bredt udvalg af linjer. Linjerne er stort set identiske på skolerne.

  1. Fremtidigt elevtal inkl. STU og KUU

  Forvaltningen konstaterer på baggrund af det fremlagte materiale, at elevtallet på produktionsskolerne i Aabenraa Kommune er faldende jf. ovenfor.

  På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at skolerne på flere af parametrene stort set opfylder de samme forhold. Det er alene nuancer, der adskiller dem ud fra en saglig vurdering. Således er det alene på den nuværende bygningsmasse og faciliteterne, vurderingen falder en anelse ud til fordel for den ene skole frem for den anden.

  Idet der skal lukke én skole, er det forvaltningens opfattelse, at EFA-syd vedr. bygningsmassen og faciliteterne bedre vil kunne honorere kravene til den fremtidige produktionsskole i Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Der gøres opmærksom på, at ved en produktionsskoles ophør, er det byrådet der skal godkende anvendelse af eventuel formue efter afvikling af skolens passiver og aktiver. Formue skal anvendes til beslægtede formål. Dette fremgår af produktionsskolernes vedtægter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægterne tilbagekaldes for én af produktionsskolerne begrundet i faldende elevtal

  at vedtægterne tilbagekaldes for Produktionsskolen Meritten med virkning fra 1. januar 2018, og

  at tilsagn om grundtilskuddet for produktionsskolen Meritten derfor med samme begrundelse bortfalder pr. 1. januar 2018.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2016

  Sagen blev udsat til et ekstraordinært byrådsmøde den 27. december 2016 kl. 15.00.

  Kirsten N. Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman, Dorte Soll, Ejler Schütt, Kaare Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 27-12-2016

  1. at godkendt.

  Ændringsforslag fra Povl Kylling Petersen (A), Jan Riber Jakobsen (C) og Christian Gramstrup Lauridsen (O):

  1. Vedtægten for EFA Syd tilbagekaldes med virkning fra 1.1.2018.
  2. Bestyrelsen for Meritten og bestyrelsen for EFA Syd opfordres til inden 1.7.2017 at gennemføre en juridisk sammenlægning af de 2 produktionsskoler til én fortsættende produktionsskole, senest med virkning fra 1.1.2018.
  3. Såfremt den juridiske sammenlægning gennemføres jfr. pkt. 2, er Aabenraa Kommune indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til de 2 skolers nuværende grundtilskud, således at et beløb svarende til det ene nuværende grundtilskud kan hengå til delvis dækning af fusionsomkostninger m.m.

  Godkendt.

  Kirsten N. Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman, Dorte Soll, Ejler Schütt og Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud fra Kaare Solhøj Dahle.