Beslutningsprotokol

onsdag den 29. marts 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Karina T. Rogat og Chresten Hedegaard indkaldt som stedfortræder.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9561, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Karina T. Rogat har meddelt fravær til byrådsmødet den 29. marts 2017.

  Chresten Hedegaard er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er arbejdsrelateret og er dermed lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Chresten Hedegaard står øverst på Venstres stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, og Chresten Hedegaard er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Chresten Hedegaard indtræder i byrådet som stedfortræder for Karina T. Rogat.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41891, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2016 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Renovering  Storegade 30

  2.065

  2.065

  0

  Salg af ejendomme

  -6.604

  -6.604

  0

  Køb af ejendomme I 2015

  4.470

  4.437

  33

  Servicearealtilskud Rise pl.center

  -3.360

  -3.360

  0

  I alt

  -3.429

  -3.462

  33

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -3.500

  -1.622

  -1.878

  Salgsindtægter erhvervs-formål

  -10.820

  -12.282

  1.462

  I alt

  -14.320

  -13.904

  -416

  Samlet set er det en mindreindtægt på 0,383 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2016 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,383 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40719, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskab system for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2016 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift på over 2 mio.kr. Projektet er ”Udskiftning af træ- og gittermaster- gadelys” med 4 mio. kr. i bevilling. Der er indenfor budgetrammen udskiftet 300 master med kabel og nyt armatur i Kruså, Padborg, Rødekro, Løjt og Aabenraa. Der er et mindre forbrug på 0,012 mio. kr. som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ”Udskiftning af træ- og gittermaster – gadelys” med en udgift på 3.988 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40720, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi – og Indenrigsministeriets budget- og regnskab system for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  På Vækst- og Udviklingsudvalget er der i 2016 afsluttet 2 anlæg med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

  1. Projektet ”Pulje til forskønnelse af landsbyer 2014” :

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015. Med modtaget refusion fra staten på 4,074 mio. kr., har der med en kommunal medfinansiering været mulighed for at nedrive og tvangsopkøbe ejendomme for i alt 6,79 mio. kr. Bevilling har været anvendt til nedrivning og tvangsopkøb af 58 ejendomme i perioden 2014-2015.

  1. Projektet ”nedrivning af Gl. Brundlund skole” med 10 mio. kr. i bevilling:

  Ejendommen Ladegårdsvej 15 blev solgt til overtagelse uden bygninger pr. 1. november 2015. Der blev afsat rådighedsbeløb til nedbrydning samt opstart af projektet om etablering af infrastruktur i Campusområdet. Arbejdet med nedrivning er afsluttet, og etablering af infrastruktur er i gang. Der er opnået statsrefusion til nedrivning på 2,6 mio. kr. Samlet projektudgifter ved afslutning er 3,426 mio. kr. Resterende midler på 6,574 mio. kr. er søgt overført til færdiggørelse af Campusallé, hvor yderligere midler til færdiggørelse er afsat i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ”Pulje til forskønnelse af landsbyer 2014” med udgift på 2,717 mio. kr. godkendes, og

  at afsluttet anlægsprojekt ”Nedrivning af Gl. Brundlund Skole” med udgift på 3,426 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3278, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlæg i 2016 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsarbejder over 2,0 mio. kr. på Social- og Sundheds- udvalgets område er afsluttet.

  Anlægsprojekt
  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Special- og Rehabiliterings-center (SRC)

  7.300

  7.302

  2

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets afsluttede anlægsregnskaber med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr. godkendes med et merforbrug på 0,002 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20977, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2016 til 2017 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2016

  Regnskab 2016

  Mer- /mindre- forbrug 2016 *)

  Ansøgt overført til 2017

  Skattefin. anlæg

  A1 + A2

  224.052

  111.496

  112.556

  104.127

  Jordforsyning

  A4 + A5

  15.755

  4.643

  11.112

  8.112

  I ALT

  -

  239.807

  116.139

  123.668

  112.239

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2016 blev der i alt overført 2,826 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning). I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på i alt 112,239 mio. kr., der søges overført til 2017.

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 104,127 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2017. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 17,894 mio. kr. vedr. Køb af ejendomme i 2016 (ØU)
  • 15,708 mio. kr. vedr. Fjordskolen (BUU)
  • 10,446 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VUU)
  • 9,755 mio. kr. vedr. Ny dagtilbud Aabenraa Syd (BUU)
  • 6,975 mio. kr. vedr. Tinglev Svømmebad (KFU)
  • -6,943 mio. kr. vedr. Kongehøjskolen (BUU)
  • 6,574 mio. kr. vedr. Campusallé (VUU)
  • 5,553 mio. kr. vedr. Ny pumpestation Dr. Marg. Vej (TMU)

  Efter afslutning af nedbrydning af Brundlundskolen (afsluttede anlæg) er der en restbevilling afsat til etablering af infrastruktur på 6,574 mio. kr., der søges overført til et nyt projekt ”Campusálle”.

  Der er i 2016 et uforbrugt rådighedsbeløb på 15 mio. kr. vedrørende Ny Byhavn, der ikke søges overført til 2017. Når der foreligger en afklaring i sagen, vil evt. ansøgning skulle fremlægges som en enkeltsag. 

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 8,112 mio. kr. som hovedsageligt vedrører igangværende byggemodningsprojekter vedrørende både en række parcelhusgrunde samt erhvervsområder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 97,553 mio. kr. (ekskl. Nedbrydning af Brundlundskolen/Campusallé, note 53), vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, overføres fra 2016 til 2017,

  at mindreforbruget på 6,574 mio. kr. vedrørende projekt Nedrivning af Brundlundskolen (jf. note 53), overføres til projekt ”Campusallé” i 2017, og

  at rådighedsbeløb på i alt 8,112 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2016 til 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20977, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part, samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Som bilag er vedhæftet uddrag af retningslinjerne omfattende overførselsreglerne. Heraf fremgår bl.a., at der for Puljer og projekter, medmindre der er tale om puljer/projekter med tilskud fra 3. part, maksimalt kan ansøges overført et mindre forbrug på én mio. kr. årligt i nærværende sag. Mindre forbrug over én mio. kr. overføres som udgangspunkt ikke, men kan søges overført i sagen om ”Øvrige overførsler” (merforbrug overføres 100 %).

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2015 til 2016

  Regnskab 2016

  Korrigeret budget 2016

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2017 *)

  ØU

  5.102

  2.538

  3.627

  1.089

  920

  AU

  -734

  -62

  -734

  -672

  -672

  BUU

  2.903

  3.043

  4.910

  1.867

  1.867

  KFU

  -522

  230

  298

  68

  67

  SSU

  2.880

  1.623

  2.477

  854

  1.254

  TMU

  1.800

  96.712

  97.864

  1.152

  1.152

  VUU

  0

  -239

  0

  239

  239

  I ALT

  11.429

  103.845

  108.442

  4.597

  4.827

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Overførselsansøgningerne viser en reel nedsparing i 2016 på i alt 6,6 mio. kr. på Puljer og projekter m.v.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter. Der er udarbejdet en redegørelse på de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  • 1,492 mio. kr. vedr. SundSkole 2020 (BUU)
  • -1,445 mio. kr. vedr. Projekt småjobs (ØU)
  • -1,224 mio. kr. vedr. Efter- og videreuddannelse folkeskoler (BUU)
  • 1,0 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2016 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 4,827 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2016 til 2017, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2017, der finansieres via de likvide midler i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20977, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2015 til 2016

  Regnskab 2016

  Korr. budget 2016

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2017 *)

  ØU

  4.450

  42.489

  53.536

  11.047

  488

  AU

  4.248

  103.340

  109.774

  6.434

  6.434

  BUU

  43

  1.491

  1.765

  274

  274

  KFU

  154

  39.538

  39.546

  8

  0

  SSU

  3.205

  16.640

  21.673

  5.033

  2.279

  TMU

  0

  40.463

  41.201

  738

  300

  VUU

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  12.100

  243.961

  267.495

  23.534

  9.775

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes 6,434 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Dette skyldes en forventning i 2017 om en negativ efterregulering  af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Der er med andre ord tale om en betalingsforskydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2016, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 9,775 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2016 til 2017, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2017, der finansieres via de likvide midler i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15517, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2016, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisions beretning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet endelig godkendes.

  Regnskabet foreligger i form af en Årsberetning for 2016 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm.

  Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

  Aabenraa Kommunes regnskab for 2016 viser, at kommunen sammenlagt har brugt godt 3,5 mia. kr. på driften og godt 110,2 mio. kr. til anlæg.

  Overskuddet på ordinær drift udgør 156,3 mio. kr., og kassebeholdningen er blevet øget med 82,3 mio. kr..

  I løbet af året er der afdraget 60,5 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 91,1 mio. kr. – d.v.s. en nettolåntagning på 30,6 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2016 været på 397,2 mio. mod 329,7 mio. i 2015.

  De likvide beholdninger ultimo 2016 er på 223,9 mio. kr. mod 141,6 mio. kr. ultimo 2015.

  Beholdningen på 223,9 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Kommunens egenkapital er steget med 138,1 mio. kr. til 2.780,7 mio. kr. pr. 31/12-2016.  Stigningen skyldes bl.a. mindre hensættelse til tjenestemandsforpligtelsen på 14,6 mio. kr., nye anlæg optaget på status med 41,3 mio. kr., ændret indre værdi af selskaber hvor kommunen har ejerandel f.eks. ARWOS og  Brand & Redning Sønderjylland med 49,5 mio. kr. samt årets resultat før renter og afdrag mm.  på 55,3 mio. kr. Større hensættelser til bl.a. feriepengeforpligtelse, arbejdsskade, leasingforpligtelse samt afskrivninger bidrager negativt med ca. 22,6 mio. kr.   

  Det oprindelige budget er i løbet af året løbende blevet justeret i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller samt andre enkeltstående tillægsbevillinger.

  De samlede justeringer er vist i kolonnen korrigeret budget.

  (1.000 kr.)

  Opr. budget

  Kor. budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Overf. 2017

  Skatter & generelle tilskud

  3.710.263

  3.694.183

  3.694.950

  -767

  Driftsudgifter i alt

  -3.574.705

  -3.603.377

  -3.532.620

  -70.757

  32.438

  Driftsresultat

  135.558

  90.806

  162.330

  -71.524

  Netto renter

  17.107

  -7.324

  -6.073

  -1.251

  Resultat af ordinær drift

  118.451

  83.482

  156.257

  -72.775

  Anlæg i alt

  -147.808

  -227.600

  -110.221

  -117.379

  106.953

  Jordfor. netto

  -8.500

  -11.973

  9.260

  -21.233

  8.112

  Resultat

  -37.857

  -156.091

  55.296

  -211.387

  Netto lånopt.

  32.124

  45.534

  30.682

  14.852

  Finansforsk.

  5.281

  3.208

  -3.631

  6.839

  Påvirkning kassebeh.

  -452

  -107.349

  82.347

  -189.696

  Serviceudgifter

  2.478.746

  2.525.052

  2.464.888

  60.164

  Når overførsler fra regnskabsåret 2016 til 2017 er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive justeret i forhold hertil.

  Samlet set er regnskabet for 2016 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning og kommunen står således godt rustet til de kommende års udfordringer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016 oversendes til kommunens eksterne revision.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7018, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordele af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

  Der udarbejdes årligt en opgørelse af kommunens samlede låneramme på baggrund af ovenstående hjemmel til at optage lån.

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2016 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2016 opgjort til 44,304 mio. kr. heraf udgør likviditetslån vedr. 2016 i alt 2,000 mio. kr.

  I lighed med tidligere år indgår havnen i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

  Jf. sagen om havnens låneoptagelse, som var på byrådets dagsorden i februar 2017, indregner havnen 35,189 mio. kr. af havnens investeringer i 2016 i grundlaget for havnens egen låneoptagelse.

  Aabenraa Kommune i regnskabsår 2016 modregnet 1,361 mio. kr. ifm. opgørelsen af deponeringskravet som følge af indgået lejeaftale vedr. boliger til SRC. Denne modregning foretages i havnens låneadgang, hvorved denne er fuldt udnyttet.

  På baggrund heraf er der hjemmel til at optage 44,304 mio. kr. vedr. 2016, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2017.

  Derudover er der i budget 2017 forudsat optagelse af likviditetslån vedr. 2017 på 3,000 mio. kr. jf. det modtagne lånetilsagn herom.

  Staben anbefaler at dette lån optages sammen med likviditetslånet vedr. 2016.

  Lånerammeopgørelsen giver anledning til bevillingsmæssige korrektioner. Korrektionen vedr. 2017 skyldes primært:

  · Reduktion af budgetteret låneoptagelse vedr. anlægsprojekt på havnen som følge af at rådighedsbeløbet ikke overføres fra 2017 til 2018 (15,0 mio. kr.)

  · Overførsel af låneoptagelsen til 2018 vedr. de overførte ikke-forbrugte anlægsmidler (12,1 mio. kr.)

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2018. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2018-2021.

  Der er krav om at likviditetslån har en maksimal løbetid på 10 år, hvorfor låneoptagelsen opdeles i to lån.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 44,300 mio. kr. vedr. regnskabsår 2016 og 3 mio. kr. vedr. 2017. fordelt på et 25-årigt lån på 42,3 mio. kr. og et 10-årigt lån på 5  mio. kr.

  at der i 2017 meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse på 28,283 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning samt

  at der i 2018 meddeles en negativ tillægsbevilling på 12,102 mio. kr. til låneoptagelse der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 2. januar 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 19. december 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet har noteret sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der ikke er konstateret fejl og hvor vurderingen er, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2014.

  Særlige gennemgange - jobrotationsordningen

  Der har været gennemført en fokusrevision for 2015 vedrørende jobrotationsordningen.

  Ministeriet har noteret sig, at kommunen i overvejende grad efterlever og overholder gældende regler og retningslinjer på området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39714, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Den 25. juni 2014 godkendte byrådet version 2.0 af Vækstplan 2018. Årligt gennemføres en status på projekterne i vækstplanen for at følge fremdriften i projekterne. Denne viden suppleres med indikatorer på kommunens attraktivitet. Målet er at give et øjebliksbillede af kommunens konkurrencekraft og fremdrift i projekterne her i starten af 2017.

  Status på projekter i Vækstplan 2018

  For de 14 projekter i Vækstplan 2018 gælder, at alle er i gang og flere projekter er også gennemført og dermed blevet synlige i gadebilledet. Det gælder eksempelvis opførelsen af to nye folkeskoler i hhv. Padborg og Aabenraa, udstykning af parcelhusgrunde ved Langhus og igangsættelse af områdefornyelsen i Aabenraa by. Der har også været flere forløb i gang omkring sundhedsinnovation, hvilket også gælder den gode skole med stærke børne- og ungefællesskaber.

  Status på kommunens attraktivitet

  Projekterne i Vækstplan 2018 vurderes at have en positiv indflydelse på kommunens attraktivitet og dermed konkurrencekraft i forhold til bosætning og erhvervsklima. Der følges op på følgende områder:

  · Attraktivitet, hvor indikation er borgernes motivation til at anbefale andre at flytte hertil. Image-analysen fra 2016 viser, at 70% af borgerne i kommunen vil anbefale en kollega, ven eller familiemedlem at flytte til Aabenraa kommune.

  · Befolkningsudvikling, hvor der i 2016 for første gang siden 2008 har været en stigning i antallet af indbyggere i Aabenraa Kommune. Stigningen var på 179 borgere. Antallet af indbyggere er i starten af det nye år på 58.987. 

  · Erhvervsudvikling, der viser en stigning i antallet af etableret virksomheder i Aabenraa kommune siden 2012. Dette gælder både for antallet af unikke cvr.numre og regnskabspligtige virksomheder. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status på Vækstplan 2018 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3890, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealerne og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder salgspriser for erhverv 2017.

  Storparceller:

  Storeparcellerne udbydes til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder salgspriser for storparceller 2017.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016,

  at kommunens storparceller udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016, og

  at kommunens parcelhusgrunde udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7727, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal iflg. lovgivningen have et Seniorråd/Ældreråd med mindst fem medlemmer, hvortil der skal afholdes valg mindst hvert fjerde år. Valgret og valgbarhed har alle med fast bopæl i kommunen, som er fyldt 60 år.

  Seniorrådenes formål er i henhold til lovgivningen at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

  Iflg. lovgivningen fastlægger Byrådet i samarbejde med Seniorrådet de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres.

  Derudover fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for rådet.

  Forslag fra Seniorrådet om ændrede vedtægter

  Seniorrådet i Aabenraa Kommune har udarbejdet en række ændringsforslag til sine nuværende vedtægter, som er oversendt til Byrådets vedtagelse (se vedlagte bilag).

  I Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer har man indarbejdet Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer i form af ændringsforslag, som blev afgivet på udvalgets møde den 3. februar 2017.

  Vedtægternes §2 om Seniorrådets opgaver foreslås nu indledt med sætningen ” Seniorrådet høres i henhold til gældende lovgivning om alle forslag og initiativer der vedrører ældre”.

  Henvisningen til gældende lovgivning skal sikre, at vedtægterne får en længere levetid i forbindelse med fremtidige lovrevisioner på en række områder.

  Vedtægternes §3 foreslår Seniorrådet en sætning tilføjet om, at Seniorrådet er uafhængigt af partipolitik.

  Mere substantielt er der ændringsforslag til Seniorrådets organisering (§5). Her ønskes en formalisering af underopdelingen i 5 underudvalg, nemlig; 1) Udvalg for trafik- og byplanlægning, 2) Bygge- og boligudvalg, 3) Udvalg for sundhed, miljø og madservice, 4) Bladudvalg vedr. seniorbladet ”Ruden” og 5) §79-udvalg. Sidstnævnte udvalg er en nyskabelse. Udvalgene kan ikke udtale sig på Seniorrådets vegne.

  Samtidig slås det fast, at Seniorrådet mødes mindst én gang årligt med Social- og Sundhedsudvalget, og at det indkaldes til møder om budgetorientering, til arbejdsgrupper mv.

  Det slås også fast, at Seniorrådet er repræsenteret i alle kommunens Bruger- og Pårørenderåd på plejecentre.

  Endelig lægger Seniorrådet op til, at det indskrives i vedtægterne, at dets medlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i Seniorrådets møder, herunder møder i underudvalg mv.(§6).

  Dertil kommer, at der iflg. de nye vedtægter specifikt vil kunne gives befordringsgodtgørelse til evt. besøg på plejehjem/institutioner på ældreområdet svarende til 1 besøg i hver valgperiode.

  Vedtægtsændringer øger udgifter til diæter mv.

  Teknisk set udløser indskrivningen af de fem specifikke undervalg samt den faste repræsentation i Bruger- og Pårørenderåd i Seniorrådets vedtægter, at Byrådet får pligt til at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til Seniorrådets medlemmer til møder i disse underudvalg og råd efter reglerne i Retssikkerhedsloven. Pligten opstår, fordi opgaver beskrevet i vedtægterne opfattes om pålagte og godkendte af Byrådet.

  Til en lang række andre aktiviteter ydes der derimod fortsat ikke diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse til eksempelvis befordring, medmindre Byrådet aktivt beslutter sig for, at en eller flere specifikke aktiviteter skal udløse diæter, godtgørelser mv.

  Det drejer sig f.eks. om forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser, borger/orienteringsmøder, møder med administrationen, borgmester og udvalgsformænd, formaliseret mødeforberedelse, deltagelse i faste formøder, tilsynsforretninger, institutions- og virksomhedsbesøg, deltagelse i ansættelsesudvalg samt deltagelse i indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer for institutioner og samarbejdspartnere.

  Konkret giver forslaget til vedtægtsændringen mulighed for at give befordringsgodtgørelse til evt. besøg på plejehjem/institutioner på ældreområdet svarende til 1  besøg i hver valgperiode, selvom institutionsbesøg normalt ikke ville udløse denne type godtgørelser.

  Seniorrådets budget udgjorde 0,135 mio. kr. i 2016, og benyttedes fuldt ud. Skønsmæssigt forventer Social & Sundhed, at diæter og befordringsomkostninger med den foreslåede vedtægtsændring vil stige med 0,075 mio. kr. fordelt på 0,043 mio. kr. til diæter og 0,032 mio. kr. til befordring. Derfor kan udgiften ikke rummes i det nuværende budget for 2017, og Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til spørgsmålet om finansiering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes, og

  at Seniorrådets budget øges med 0,075 mio. kr. finansieret af kontoen til kommunalbestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/118, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ansvaret for, at valg til Seniorråd gennemføres og beslutter i samarbejde med Seniorrådet, hvornår og hvordan valghandlingen skal tilrettelægges.

  Aabenraa Kommune afholdt senest valg til Seniorrådet samme dag som Kommunalvalget i 2013.

  Valget afholdtes som fremmødevalg med mulighed for at brevstemme. Stemmeprocenten var 65,9% blandt 16.355 stemmeberettigede. Der var opstillet 15 kandidater til de 11 pladser i Seniorrådet.

  Regler for valg til Seniorråd

  Kommunerne skal iflg. lovgivningen have et Seniorråd/Ældreråd med mindst fem medlemmer, hvortil der skal afholdes valg mindst hvert fjerde år. Valgret og valgbarhed har alle med fast bopæl i kommunen, som er fyldt 60 år.

  Reglerne giver mulighed for, at Seniorrådsvalget kan være et brevvalg, et fremmødevalg eller foregå ved et møde indkaldt via lokalpressen eller ved en blanding af både brev- og fremmødevalg.

  Valget kan også afholdes elektronisk, hvilket et mindre antal kommuner allerede gør. Typisk kombineres elektroniske valg per e-mail via e-boks/NemID med muligheden for at afgive traditionel brevstemme. I hvert fald en enkelt kommune (Middelfart) har gennemført et fuldt elektronisk valg.

  Valget kan afholdes samtidigt med kommunalvalg, men skal i givet fald videst muligt foregå lokalemæssigt adskilt (særlige valgborde, stemmebokse, stemmekasser) og helst i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje. En række kommuner afholder ikke valg til Seniorråd/Ældreråd samtidig med Kommunalvalg.

  Kommunen kan opdeles i afstemningsområder for at sikre repræsentanter fra forskellige områder f.eks. øer.

  Fordele og ulemper ved forskellige valgformer

  Danske Ældreråd har samlet data om valg til Seniorråd/Ældreråd i 2013, hvor man sammenligner stemmeprocenter i 80 kommuner med valgformen. Den gennemsnitlige valgprocent var 51,9 procent.

  Højst stemmeprocent på 71,4 havde kommuner, som afholdt fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.

  Stemmeprocenten for kommuner, som afholdt brevvalg i november 2013 var 47,8.

  Stemmeprocenten for kommuner, som afholdt ældrerådsvalg på andre tidspunkter i 2013 var 45,3.

  Økonomiske omkostninger ved Seniorrådsvalg

  Seniorrådsvalget 2013 kostede ca. 220.000 kr.

  I 2017 vil en tilsvarende valghandling skønsmæssigt blive dyrere dels pga. af en stigning i antallet af stemmeberettigede fra 16.355 til over 17.000 og dels pga. højere portopriser.

  Til sammenligning ville et fuldt elektronisk valg via e-boks/NemID gennemført af en ekstern leverandør skønsmæssigt koste 150-175.000 kr. afhængigt af antallet af stemmeberettigede, som er fritaget for digital post (pt. 4.500).

  Fordelen ressourcemæssigt ved et fuldt elektronisk valg er ydermere, at kommunens medarbejdere friholdes helt fra valghandlingen, idet både kandidatpræsentation, afstemning og optælling gennemføres elektronisk. Leverandøren er ydermere ansvarlig for udarbejdelsen af valglister.

  Et rent brevvalg derimod skønnes at koste op mod 400.000 kr. afhængigt af stemmeprocent, fordi en høj valgdeltagelse udløser højere udgifter til et stort antal returkuverter med brevstemmer i.   

  Aabenraa Seniorråd ønsker fremmødevalg

  Et samlet Seniorråd bakkede 12. december 2016 op om sit valgudvalgs ønske om igen at afholde fremmødevalg samtidig med Kommunalvalget den 21. november 2017 (se bilag/Notat fra Seniorrådets valgudvalg).

  Man ønsker, at valghandlingen foregår i samme lokaler som kommunalvalget, men med tydelig skiltning der understreger adskillelsen fra Kommunalvalget. Derudover ønsker man muligheden for at brevstemme på kommunens plejecentre.

  Seniorrådet lægger op til, at man fastholder antallet af Seniorrådsmedlemmer på 11 (lovkrav om minimum 5) og at medlemmer fortsat fordeles med 2 fra Bov, 2 fra Lundtoft, 2 fra Rødekro, 2 fra Tinglev og 3 fra Aabenraa.

  Enhver stemmeberettiget kan dog stemme på enhver kandidat og er altså ikke bundet til at stemme på en kandidat fra et bestemt lokalområde.

  Antallet af medlemmer i Seniorrådet afhænger formelt af Byrådets godkendelse af Seniorrådets reviderede vedtægter, som behandles i en særskilt sag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der afholdes fremmødevalg samtidig med  Kommunalvalget i 2017,

  at der gives mulighed for at brevstemme på kommunens plejecentre,

  at der nedsættes en valgbestyrelse med tre medlemmer udpeget af Seniorrådet og et medlem af Byrådet,

  at der udpeges et byrådsmedlem til valgbestyrelsen, og

  at udgifterne til Seniorrådsvalget finansieres af det afsatte budget til valg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1897, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme kultur, sprog, arbejdsmarked og udviklingen i regionen.

  Partnerne bag samarbejdet er på dansk side Region Syddanmark, Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommune. På tysk side er det Stadt  Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg. Der er etableret et regionskontor, der varetager sekretariatsbetjeningen af samarbejdet. De overordnede opgaver som Regionskontoret varetager, er tiltag indenfor kultur og arbejdsmarked, herunder pendlerrådgivning. Derudover er Regionskontoret fælles ”talerør” for den dansk/tyske grænseregion.

  I 2015 nedsatte bestyrelsen for Regionskontoret et ad-hoc-udvalg, der skulle vurdere behovet for en ændring af aftalegrundlag og kerneopgaver. Efterfølgende blev Regionskontorets bestyrelse enig om, at aftalegrundlaget skulle revideres og en strategi udarbejdes.

  På bestyrelsesmødet den 3. juni 2016 blev tekst til revideret aftalegrundlag og strategi godkendt. Den væsentligste ændring blev nedsættelsen af et arbejdsmarkedsudvalg.  Regionskontoret havde bedt de respektive partnere om en skriftlig godkendelse af aftaletekst og strategi inden den 20. september 2016. Byrådet i Aabenraa Kommune godkendte aftalegrundlet den 29. juni 2016. Ligeledes godkendte Sønderborg Kommunes byråd aftalegrundlaget inden sommerferien. De øvrige danske partnere kunne nå at trække deres punkt fra dagsordenen eftersom de tyske partnere ikke godkendte hhv. behandlede  aftalegrundlaget.

  Formanden for Regionskontorets bestyrelse indledte efterfølgende forhandlinger med de tyske partnere. Det resulterede i endnu et udvalg, et såkaldt grænsenært udviklingsudvalg, der skal gå på skift hvert ½ år mellem partnerne. På Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelsesmøde den 2. december 2016 blev det ændrede aftalegrundlag og strategien godkendt med forbehold for godkendelse i byrådene.

  Således skal aftalegrundlaget ændres og godkendes en gang til. Byrådet skal udpege en politisk repræsentant til arbejdsmarkedsudvalget samt en politisk repræsentant til det grænsenære udviklingsudvalg. Jf. aftalegrundlaget er det Arbejdsmarkedsudvalgets formand, der er politisk repræsentant. Derudover skal hver af de respektive forvaltningsområder udpege en forvaltningsrepræsentant til hvert udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget,

  at aftalegrundlag og strategi godkendes,

  at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget indtræder i Region Sønderjylland-Schleswigs Arbejdsmarkedsudvalg,

  at der udpeges en stedfortræder for denne, og

  at byrådet udpeger en politisk repræsentant og stedfortræder til det Grænsenære Udviklingsudvalg.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  For forslaget stemte Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) og Erwin Andresen (F).

  Christian Gramstrup Lauridsen (O) undlod og stemme.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2017

  Taget til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  1. – 3. at godkendt.

  4. at udpeget blev Kim Brandt (A), og

  5. at udpeget blev Philip Tietje (V). (Christian Panbo (A)).

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31489, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Ejendommen tidligere Frøslev/Padborg skole, Frøslevvej 64, 6330 Padborg, beliggende på matr. nr. 338 - Frøslev, Bov – ønskes nedrevet.

  På investeringsoversigten 2016-2019 henstod 3 mio. kr. under økonomiudvalgets område til formålet.

  Det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2016 overført til 2017.

  Nedbrydningen blev udsat, da politiet i forbindelse med den øgede grænsekontrol har haft lejet ejendommen til midlertidig politistation indtil 1. september 2016.

  I forbindelse med planlægningen af nedbrydningen er der blevet overvejet forskellige muligheder for lokale- og/eller områdeudviklings tiltag.

  Nedbrydningen forventes derfor udbudt med forskellige optioner på hel eller delvis nedbrydning af skolen.

  Hele skolen har et samlet etageareal på 9.037 m², følgende mindre bygninger indarbejdes som option:

  Bygning nr. 6 – Tidligere indskoling opført i 1979 på 653 m²

  Bygning nr. 7 – Tidligere undervisning opført i 1992 på 387 m²

  Bygning nr. 8 – Tidligere idrætshal opført i 2002 på 530 m²

  Foreløbig tidsplan:

  Udbud efter totalrådgiver – er i gang sat

  Miljøundersøgelser og udbud til entreprenører - ultimo februar til ultimo april

  Politisk sagsbehandling – ultimo april til ultimo maj

  Sanering af miljøfarlige stoffer - primo juni

  Nedbrydning - primo august til ultimo november

  Hen over foråret vil der blive afholdt et borgermøde, samt  et åbent hus arrangement for tidligere elever m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede beløb på investerings oversigten ønskes frigivet til opstart og nedbrydning af Frøslev/Padborg skole.

  Hovedandel til nedbrydning udgør 83 % af etagearealet

  Optioner andel udgør 17% af etagearealet

  Den endelige samlede totale udgift kan først oplyses, når det er afholdt udbud til nedbrydningsentreprenør, samt afklaret om der sker frasalg/udmatrikulering af en eller flere optioner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til nedbrydning af Frøslev/Padborg skole , finansieret af de på investeringsoversigten henstående midler, og

  at beløbet på 3 mio. kr. frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45069, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2017 til godkendelse. Takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2017 og er godkendt af repræsentantskabet i 2016.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

  Gebyrerne er uændrede i forhold til 2016 og er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 – spildevandsrensning i det åbne land er udarbejdet for at opfylde Statens vandområdeplaner, for så vidt angår spildevandsrensning i det åbne land uden for kloakerede områder.

  Planen handler om de ejendomme, hvor spildevand alene renses mekanisk i en bundfældningstank (septiktank) og efterfølgende udledes til forureningsfølsomme vandløb eller søer. Disse ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. Ifølge opslag i BBR drejer det sig om 48 ejendomme.

  Forslaget blev godkendt af byrådet til udsendelse i høring den 27. april 2016.

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 6. december 2016 til 6. februar 2017. Alle direkte berørte borgere, er blevet kontaktet via brev med information om forslaget. Det har medført følgende kommentarer:

  • der er kommet en række tilbagemeldinger fra borgere med præcisering af spildevandsforholdene på deres ejendom. Det har givet anledning til at udtage en række ejendomme for påbud om forbedret spildevandsrensning
  • grundet vedtagelse af statens vandområdeplan i sommeren 2016 er ordet ”vandplan” ændret til ”vandområdeplan” i tillæggets tekst. Det har ingen betydning for de geografiske områder, der påvirkes af tillæggets vedtagelse.

  Der har ikke været anledning til at foretage væsentlige ændringer i forslagets indhold.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft (V)stemmer imod med bemærkning om, at han er i tvivl om den miljømæssige værdi af den indsats, der pålægges borgerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  1. at godkendt.

  Ændringsforslag fra Venstre:

  Tilføjelse af et indstillings at,

  at alle klager skal behandles i udvalget.

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29531, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Løjt Kirkeby fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.

  Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reserverede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet skal endeligt vedtages af Byrådet.

  Ved byrådets godkendelse af programmet, skal der efterfølgende ansøges om endeligt tilsagn af midler ved Transport, Bygnings- og boligministeriet (Tidligere: Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet)

  Dette skal ske senest 1. april 2017. Denne frist kan udsættes såfremt der er gode grunde herfor.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Disse grupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

  Programmets indhold

  Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling og som kan anvendes i hele byen.

  Forbehold for tidsplan

  Det undersøges i øjeblikket om der er behov for kloakseparering i Løjt Kirkeby. Hvis det vurderes nødvendigt udskydes projektperioden, da alle prioriterede anlægsprojekter er i det berørte område. Ministeriet tillader dette såfremt der er gode grunde herfor. Der forventes afklaring i foråret 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95 %. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligter byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

  Det samlede budget for områdefornyelsen i Løjt Kirkeby udgør. 6,3 mio. kr. i perioden 2017-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio.kr. På investeringsoversigten 2017-2020 under ”Byfornyelse landsbyer”, er der afsat midler til bl.a. områdefornyelse Løjt. Derudover er der afsat midler til områdefornyelse i andre landsbyer, hvor der endnu ikke er opnået tilsagn.

  Med udgangspunkt i nuværende områdefornyelsesprogram 2017, ønskes der en samlet anlægs- og indtægtsbevilling for Områdefornyelse Løjt Kirkeby samt frigivelse af rådighedsbeløb hertil for 2017-2020. Bevillingen frigives ud fra forudsætningerne i tabel 1.1 og Bilag side 24.

  Tabel 1.1

  Frigivelse til Områdefornyelse Løjt Kirkeby, fra puljen Byfornyelse til landsbyer, budget 2017-2020

  2017

  2018

  2019

  2020

  i alt

  Udgifter

  områdefornyelse

  U

  500

  3.700

  1.900

  200

  6.300

  Statsrefusion

  I

  -1.400

  -600

  -100

  -2.100

  Det anbefales at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiges til løbende at godkende detailskitsering indenfor ovenstående totalramme.

  Det anbefales samtidig at der ved afslutning af anlægsdelprojekter afsættes midler til afledt drift på 1,5% af 5,4 mio. kr., i alt 0,081 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Løjt Kirkeby godkendes,

  at der frigives anlægsbevilling til Områdefornyelse Løjt på 6,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra 2017-2020,

  at der gives indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiges til løbende at godkende detailskitsering indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,081 mio. kr. i 2019 og frem til afledt drift finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for.

  Ejler Schütt (O) undlod at stemme.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42445, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Områdefornyelse Felsted har på baggrund af tilførte LAG-midler et restbeløb på 2,55 mio. kr. I et separat punkt på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 2. marts 2017 indstiller forvaltningen til, at disse anvendes til indretning af 1. sal på Damms Gård samt etablering af en aktivitetsplads på udearealerne ved huset. I forbindelse med 1. etape af renoveringen af Damms Gårds blev husets 1. sal klargjort til en senere indretning med isolering mv.

  Projekterne forventes færdiggjort i medio 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget har et årligt budget på 0,400 mio. kr. til drift af de indvendige faciliteter på Damms Gård samt udearealerne.

  Det vurderes, at den yderligere etage på Damms Gård vil medføre en øget afledt drift på 0,065 mio. kr. til indvendigt vedligehold og forbrug. Ved ibrugtagen af 1. salen tilføres 128 m2 til de nuværende 418 m2, som stueetagen består af.

  På nuværende tidspunkt består udearealet kun af græs, hæk samt slotsgrus. Den foreslåede aktivitetsplads på udearealerne forventes at medføre en øget afledt drift på 0,025 mio. kr.

  Der ansøges derfor om en bevilling på 0,045 mio. kr. til afledt drift i resten af 2017, stigende til 0,090 mio. kr. fra 2018, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ved projektets afslutning tilføres Damms Gård under Kultur- og Fritidsudvalget 0,045 mio. kr. til afledt drift i resten af 2017 og 0,09 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben gør opmærksom på, at der i sagen om områdefornyelse i Felsted i Byrådet den 15.2.2015 eksplicit er nævnt, at der ikke forventes afledte driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af projekterne. Puljen til afledt drift blev etableret for at sikre, at vi har midler til afledt drift. Puljen blev beregnet til 1 % af anlægsbudgettet. Hvis man vil have midler herfra er udgangspunktet, at det indgår i sagen, når man får frigivet sine anlægsmidler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4074, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  En bygherre ønsker at opføre boliger samt mulighed for etablering af let erhverv tilpasset boligområdet på ejendommen ved hjørnet af Langrode/Næstmark i Aabenraa by.

  På området er erhvervsbygninger, der står tomme og ikke er vedligeholdt. Realiseringen af bygherrens ønsker forudsætter, at disse bygninger nedrives.

  Bygherre ønsker at opføre både 1- og 3-etagers boliger i hhv. 5 og 15 meters højde. Vejadgang vil fortsat være ad stikvejen fra Langrode og i området etableres grønne opholdsarealer til beboerne.

  Forvaltningen har med teknisk bistand fra bygherre udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Der er blevet afholdt en foroffentlighed, hvor der ikke kom nogle høringssvar ind.

  Forvaltningen skrev en bebyggelsesprocent på 60 % i lokalplangrundlaget, men efter nærmere vurdering foreslår vi, at den hæves til 80 %. Dertil ønsker forvaltningen at udvide byggefeltet yderligere, for bedre at kunne udnytte byggegrunden og derved øge muligheden for fortætning ved midtbyens kant.

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en miljøvurdering.

  Planmæssige forhold

  Planerne er blevet screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med lokalplangrundlaget. Planerne vurderes ikke, at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljø-vurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Høring/udtalelse

  Der blev afholdt en offentlig høring fra d. 16. november til d. 5. december 2016.

  Der indkom intet høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 102 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  1. – 2. at godkendt.
  1. at godkendt, idet 30 stemte for. 1 stemte imod (Ø).

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22537, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  En bygherre ønsker at udvide forsamlingshuset i Nr. Hostrup med en multihal til forenings- og idrætsaktiviteter samt etablere parkering på en grund i nærområdet.

  Multihallen vil være 10 meter høj og i forlængelse af forsamlingshuset. I den forbindelse nedriver bygherre den nordlige del af forsamlingshuset, hvilket vil skabe bedre udsigt ved vejkrydset Egvad/Nr. Hostrup.

  Lokalplangrundlaget blev vedtaget d. 3. november 2016.

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og i den forbindelse en screening af byggeønsket i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Planerne er blevet screenet i forhold til miljøvurderings-loven i forbindelse med lokalplangrundlaget. Planerne vurderes ikke, at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljø-vurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Høring/udtalelse

  Der blev afholdt en offentlig høring fra d. 21. november til d. 16. december 2016.

  Der indkom ét høringssvar fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

  Høringssvaret er behandlet i forbindelse med miljøscreeningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 105 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  1. – 2. at godkendt.
  1. at godkendt, idet 30 stemte for. 1 stemte imod (Ø).

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet traf den 27. december beslutning om, at tilbagekalde vedtægterne for produktionsskolen EFA-Syd. Byrådet traf endvidere beslutning om, at bestyrelserne for EFA-Syd og Meritten opfordres til en juridisk sammenlægning, og at såfremt den juridiske sammenlægning gennemføres, er Aabenraa Kommune indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til et grundtilskud til dækning af fusionsomkostninger mm. Endelig var det en betingelse for byrådets beslutning, at Merittens bestyrelse efterlevede den 13-punkts plan (bilag 1) for en sammenlægning som var en del af beslutningsgrundlaget.

  Produktionsskolen Meritten har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om, at kommunen som opfølgning på Byrådsmødet den 27. december 2016 forholder sig til følgende:

  1. Meritten er af den opfattelse, at den handel der er indgået mellem Meritten og EFA-Syd opfylder betingelserne for at være en juridisk sammenlægning af de 2 produktionsskoler til én fortsættende produktionsskole (bilag 2)
  2. Meritten er af den opfattelse, at Aabenraa Kommune skal udbetale grundtilskud til EFA-Syd for 2017, desuagtet at såvel driften som ledelsen af EFA-Syd efter EFA-Syds eget ønske er blevet overtaget af Meritten fra og med 1. januar 2017 (bilag 3)
  3. Om Aabenraa Kommune er indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til de 2 skolers nuværende grundtilskud, således at et beløb svarende til det ene nuværende grundtilskud kan hengå til delvis dækning af fusionsomkostninger m.m. (bilag 3)
  4. Grundet usikkerhed om Merittens økonomi, ønskes der er en besparelse på omkostningssiden. Meritten ønsker derfor at købe ejendommen i Bov for 1 kr. (bilag 4)

  Meritten og EFA-Syd er blevet anmodet om dokumentation, der kan understøtte de spørgsmål Meritten har rejst. Forvaltningen har modtaget oplysninger fra EFA-Syd, hvoraf det fremgår, at EFA-Syds bestyrelse med virkning fra 1. januar 2017 har solgt skolens aktiver til Meritten, samt den virksomhedsoverdragelsesaftale der er indgået mellem de to produktionsskoler. Forvaltningen har endvidere modtaget oplysninger, hvori Meritten redegør for, hvilke aktiviteter der er overgået til Meritten (bilag 5).

  Ad 1.
  Undervisningsministeriets har udarbejdet en vejledning om sammenlægning af produktionsskoler.

  Ifølge vejledningen kan sammenlægning bl.a. ske ved

  • At den ene eller flere skoler lukker og overfører aktiviteten, herunder aktiver og passiver til den tilbageværende skole der fortsætter driften med flere afdelinger
  • Kommunen skal godkende at den nedlagte skoles aktiver overdrages til den fortsættende produktionsskole, herunder påse at kreditorerne er fyldestgjort eller har accepteret skyldnerskifte.

  Der er indgået en virksomhedsoverdragelsesaftale vedr. produktionsskoleaktiviteterne i EFA-Syd Produktionsskolen med Produktionsskolen Meritten. Af aftalen fremgår det at Meritten overtager følgende specifikt angivne aktiver:

  a) Driftsmidler og inventar

  b) Varelager

  c) Medarbejdere

  d) Ejendommen Østergade 58, 6230 Rødekro, matrikel nr. 543 (Brunde, Rise)

  e) Samtlige immaterielle rettigheder, herunder navn, elevkartotek mv.

  Overdragelsen omfatter ikke:
  EFA-Syds likvide beholdninger og debitorer/kreditorer.

  Alene af den grund, at Meritten efter det oplyste ikke har overtaget samtlige aktiver og passiver kan der efter forvaltningens opfattelse ikke være tale om en sammenlægning i vejledningens forstand.

  Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ikke er fremsendt dokumentation for at EFA-Syd er i gang med at nedlægge sig selv.

  Det er derfor forvaltningens opfattelse at 13-punkts planen fra Byrådsmødet den 27. december ikke er blevet opfyldt på nuværende tidspunkt.

  Ad 2.

  Det er blevet oplyst, at EFA-Syd har solgt deres aktiver pr. 1. januar 2017 til Meritten, og de facto er ophørt med at drive produktionsskoleaktivitet.

  Derfor er der ikke hjemmel til at udbetale et grundtilskud til EFA-Syd for 2017.

  Det skal i den sammenhæng bemærkes, at loven om produktionsskoler giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskuddet.

  Ad 3.

  Idet der ikke er sket en juridisk sammenlægning af de to produktionsskoler, er 13-punkts planen ikke overholdt.

  Betingelsen for, at Byrådet agtede at udbetale et ekstra tilskud i 2018 til Meritten, svarende til grundtilskuddet, er således ikke opfyldt.

  Ad 4.

  Aabenraa Kommune ejer bygningen Visherredsvej 3, 6330 Padborg som Meritten lejer.
  Den offentlige ejendomsværdi er 7,4 mio. kr., og den årlige leje udgør 0,3 mio. kr. pr. år (2017-tal).

  Meritten ønsker at overtage ejendommen for 1 kr.

  Når en kommune ønsker at sælge en fast ejendom skal dette ske i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen nr. 799 af den 24. juni 2011.

  Af denne fremgår det, at kommunen kan undlade at udbyde en fast ejendom offentligt, og beslutte at sælge til en pris som ligger under markedsprisen, hvis dette kan sagligt begrundes. Sagligheden kan eksempelvis være begrundet i et ønske om at støtte en sådan institution i kommunen.

  Kommunen kan støtte en produktionsskole, herunder overdrage fast ejendom, hvilket fremgår af loven om produktionsskoler, lbk nr. 97 af den 26. januar 2017.

  Dette betyder, at Aabenraa Kommune lovligt ville kunne støtte produktionsskolen ved at sælge en fast ejendom til en lavere pris end markedsprisen.

  I tilfælde af, at Aabenraa Kommune vil sælge en ejendom, kan det også ske til markedsprisen, hvor betaling af overdragelsessummen berigtiges ved at der oprettes et rente og afdragsfrit lån svarende til prisen.

  Lånet sikres ved at der på 1. prioriteten lyses et pantebrev i ejendommen.

  Derved skal skolen ikke fysisk betale nogen sum, og kommunen kan aftale en tilbagekøbsret.

  Henset til Merittens økonomiske situation, oplyst til Undervisningsministeriet af Merittens revisor (bilag 6), er det forvaltningens opfattelse, at en evt. stillingtagen til en overdragelse ikke påbegyndes før Undervisningsministeriets endelige godkendelse af den fremtidige konstruktion og drift for Meritten foreligger, idet Aabenraa Kommune ellers kunne risikere et økonomisk tab.

  I tilfælde af, at Byrådet beslutter at sælge ejendommen, skal der tages stilling til finansiering af den mistede lejeindtægt på 0,3 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at det konstateres, at der ikke er foretaget en juridisk sammenlægning af Produktionsskolen Meritten og Produktionsskolen EFA-syd, hvorved 13-punkts planen ikke er opfyldt,

  at der ikke kan udbetales grundtilskud til EFA-Syd i 2017, idet EFA-Syd ikke har produktionsskoleaktivitet i 2017,

  at der ikke kan ydes et tilskud til Meritten til dækning af fusionsomkostninger i 2018, idet det kan konstateres at 13-punkts planen ikke er opfyldt, og

  at Merittens ønske om at købe Visherredsvej 3, 6330 Padborg for 1 kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:
  Kirsten Nørgård Christensen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø), Kaare Solhøj Dahle (UP) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev erklæret inhabile i sagen, derfor er udvalget ikke beslutningsdygtig, og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  1. at anbefales godkendt, i det 5 stemte for. 2 stemte imod - Kim Brandt (A) og Jan Riber Jakobsen (C). Kim Brandt stemmer imod begrundelse om den juridiske vurdering af sammenlægning. Jan Riber Jakobsen er uenig i 1. at`s konklusion vedr. 13-punkts plan, idet der her fremgår tidsfrist 1. juli 2017.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt, idet 5 stemte for og 2 stemte imod - Kim Brandt (A) og Jan Riber Jakobsen (C). Kim Brandt stemmer imod begrundelse om den juridiske vurdering af sammenlægning.
  4. at anbefales godkendt.

  Ejler Schütt (O) og Kirsten Nørgård Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  1. at godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).
  2. at godkendt.
  3. at godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).
  4. at godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).

  Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Ejler Schütt (O), Kåre Solhøj Dahle (UP), Gert Nordklitgaard (Ø), Dorte Ballhorn Soll (A) og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Indtrådte som stedfortrædere:

  Birgit Møller (V)

  Andreas Bonde (V)

  Karsten Meyer Ole (A)

  Johannes Classen (O)

  Helge Kejser (O)

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at finde nye lokaler til Klub 3, der er Ung Aabenraas klubtilbud til unge mellem 17 og 25 år med bopæl i hele Aabenraa Kommune. Med 3½ times åbningstid fem aftner om ugen tiltrækker KLUB 3 på Øster Madevej 10-25 unge på en typisk aften. Den samlede brugergruppe er over 50 unge, nogle kommer meget regelmæssigt, andre lejlighedsvist.

  Behovet for en flytning skyldes, at ungdomsklubbens placering i ejendommen Øster Madevej 3 er i strid med gældende lokalplan.

  Lokalplan M34 for et område øst for Nyhavn, hvor Østermadevej 3 er beliggende beskriver, at ”området kun må anvendes til havneformål, dvs. industri-, værksteds-, håndværks-, handels og oplagsvirksomhed, som har naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Herudover kan der indrettes kontorer til de virksomheder der ligger i området og boliger til portner og lign.”

  Aabenraa Kommunes myndigheder PLAN og BYG, vurderer derfor at kommunens brug af bygningen er i strid med lokalplanen, og der er derfor behov for, at Ung Aabenraa flytter undervisningsaktiviteterne til andre bygninger.

  Ung Aabenraa har derfor i samarbejde med Kommunale Ejendomme afsøgt markedet for egnede lejemål, der kan anvendes til klub 3. Forslaget er et lejemål på lille Kolstrup 20, hvor det er muligt at leje et afsnit af en større bygning ved et lejemål på 225 m² i to etager.

  Lokalerne har en god beliggenhed i forhold til naboejendommen Lille Kolstrup 12, som Aabenraa kommune ejer og anvender til boinstitution og specialskole. Den daglige leder af Klub 3 har fast arbejdssted i denne ejendom og kan derfor let føre tilsyn med ungdomsklubben. Ungdomsklubbens lokaler kan også anvendes pædagogisk i dagtimerne til eneundervisning af elever, der skal undervises uden for de normale rammer.

  Den årlige leje udgør 460 kr./m² pr. år. svarende til i alt 117.300 kr./år.

  Aconto varme, el og vand udgør 1700 kr./måned eller 20.400 kr./ år.

  Udgifterne hertil finansieres af Ungdomsklubbens driftsbudget via en servicetilpasning i tilbuddet.

  Ung Aabenraa vil fortsat benytte bygningerne på Øster Madevej 3 til lager og værksted.

  Der indgås en 5 årig uopsigelig lejekontrakt, hvilket betyder jf. Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013) §3, stk. 4., at kommunen skal deponere 253.311 kr.

  I henhold til Lånebekendtgørelsen opfattes Kommunernes indgåelse af lejeaftaler som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. I Lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå lejeaftaler mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet.

  Det deponerede beløb skal svare til opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne.

  Såfremt en kommune indgår en aftale om delvis benyttelse af en ejendom, således at ejendommen benyttes delvist til andre ikke-kommunale formål, skal kommunen kun deponere et beløb, der svarer forholdsmæssigt til den kommunale benyttelse af ejendommen.

  Ved deponering skal kommunen binde likviditet på en særskilt bankkonto, der ikke medregnes i likviditetsopgørelserne, eller deponere obligationer med en værdi svarende til deponeringskravet. Der frigives 1/25-del af beløbet efter det første år, og herefter 1/25-del årligt i aftalens løbetid. Renterne af de deponerede midler kan hæves løbende. Ophører aftalen før frigivelsen er afsluttet, frigives det resterende indestående.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at indgåelse af lejemålet Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa godkendes, og

  at der deponeres 253.311 kr., jf. reglerne i lånebekendtgørelsen finansieret via kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  1. at godkendt og

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  2. at godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jeo

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2017” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2017” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.


  Seniorrådet har fremsat ønske om at tilsynspolitikken indarbejder afsnit baseret på indholdet  i værdighedspolitikken. Det fremgår både af et nyt tema ”Trivsel og værdighed” og spørgeguiden.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Social- & Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2017” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2017” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14196, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 29-03-2017

  Ekstraordinært byrådsmøde den 6. april 2017 kl. 17.00.