Beslutningsprotokol

onsdag den 26. april 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6692, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Finansloven for 2017 er der afsat en særtilskudspulje på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Social- og Indenrigsministeriet har fordelt puljen, hvilket har medført et engangstilskud på 18,3 mio. kr. til Aabenraa Kommune i 2017.

  På Økonomiudvalgsmødet, den 7.2.2017 (punkt 10), blev det besluttet, at 10 mio. kr. af disse midler, afsættes forlods til et budgetværn til imødegåelse af eventuelle merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område (hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområdet) i 2017. Endvidere blev det besluttet, at disponere 1,94 mio. kr. af midlerne i 2017 til flytteudgifter vedrørende Fjordskolen.

  Nærværende sag omfatter de resterende 6,36 mio. kr. af særtilskuddet i 2017, som der, i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning, er indkaldt prioriterede forslag fra de stående udvalg til disponering af. Det er samtidig udmeldt, at der skal være tale om driftsønsker af engangskarakter, som kan nå at blive anvendt i 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående er anført de samlede ansøgningsbeløb fra de respektive udvalg vedrørende driftsønsker af engangskarakter i 2017 (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Udv. beh.

  Samlet ansøgningsbeløb i 2017

  Økonomiudvalg

  4.4.2017

  1.674

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -

  Ingen ansøgninger

  Kultur- og Fritidsudvalg

  3.4.2017

  3.750

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  4.4.2017

  5.144

  Teknik- og Miljøudvalg

  5.4.2017

  4.900

  Social- og Sundhedsudvalg

  5.4.2017

  1.760

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  6.4.2017

  1.460

  I ALT

  -

  18.688

  Som bilag er vedhæftet oversigt over samtlige udvalgsopdelte og af udvalgene prioriterede driftsønsker af engangskarakter i 2017 samt de tilhørende noter.

  Staben bemærker, at det bør drøftes om alle de fremsendte ønsker har karakter af driftsønsker, som udbedt, eller nogle snarere kan karakteriseres som anlægsønsker. Følgende ønsker (over 1 mio. kr.) har et indhold, hvor dette bør drøftes:

  • 1,5 mio. kr. til Kunstgræsfaciliteter i Bov (KFU)
  • 3 mio. kr. til Omlægning af Ringridder- og dyrskuepladsen (TMU)
  • 1,5 mio. kr. til Ombygning af lokaler til daghjem (Riseparken) (SSU)

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes, indenfor den ikke-disponerede andel på 6,36 mio. kr. af særtilskuddet til Aabenraa Kommune i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Økonomiudvalget har med udgangspunkt i udvalgenes prioritering anbefalet følgende driftsønsker i uprioriteret rækkefølge:

  Projekt

  Beløb i 2017 (i 1.000 kr.)

  Udgifter til udskillelse Oldemorstoft og Michelsens Gård

  250

  Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med Campusrådet

  100

  Arena Aabenraa

  600

  Genopsætning af Telemuren

  350

  Den Gode Skole

  1.000

  Implementering af FIT på Rønshoved

  229

  Dagplejen - Udskiftning af barnevogne

  250

  Asfalt på cykelstier & forbindelsesstier

  1.250

  Afbureaukratisering af hjælpemiddelvisitationen - Forbedring af Straks Service

  260

  Midler til udvikling i landdistrikterne (Materialepuljen)

  500

  Tilskud til turistforeningen for en styrket lokal turismeindsats

  150

  Udarbejdelse af helhedsplan for Genforeningspark

  300

  Højgade

  310

  Markedsførings- og aktivitetspulje tilknyttet Byledelsen

  200

  Tema ufaglært til faglært/opkvalificering (kampagne)

  200

  Dræn ringriderplads

  200

  Krisecenter Bjerggade

  50

  Søm/skruer legepladser

  161

  I ALT

  6.360

  Økonomiudvalget ønsker at prioritere kunstgræsbanen og ombygning af lokaler til daghjem ved at flytte anlægsmidler fra 2019 til 2017 senest på budgetseminaret.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet det blev præciseret, at det alene er kunstgræsbane, man ønsker at prioritere – senest på budgetseminaret.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10292, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer er i udgangspunktet reguleret i den kommunale styrelseslov eller særlovgivningen.

  En ny bestemmelse i den kommunale styrelseslov giver mulighed for, at byrådet aktivt kan beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet, der foretager borgerlige vielser.

  Befordringsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser er ikke omfattet af de aktiviteter, som byrådet den 25. maj 2016 har besluttet at yde befordringsgodtgørelse til. For at understøtte byrådsmedlemmernes fortsatte ønske om at påtage sig hvervet, anbefales det, at der ydes befordringsgodtgørelse ved foretagelse af borgerlige vielser.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til befordringsgodtgørelse kan holdes inden for det afsatte budget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådspolitikere, der foretager borgerlige vielser. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9921, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med lokalplanlægningen for Hærvejsskolen i Rødekro er der udarbejdet en trafikal analyse for Fladhøjvej. Analysen peger på, at Fladhøjvej er for smal og i for dårlig stand til at kunne håndtere de kommende trafikmængder fra skoleudvidelse og et kommende boligområde.

  Byrådet har afsat midler i budgettet til at udvide og forbedre Fladhøjvej til bedre at kunne håndtere den større trafikmængde i fremtiden.

  Projektet omfatter en sideudvidelse af Fladhøjvej fra de nuværende 4 m til 5,5 m, jf. lokalplanen. Udvidelsen skal udføres fra Skovbrynet i syd til indkørslen til den kommende byggemodning nord for Hærvejsskolen. Strækningen er på ca. 450 m.

  Udvidelsen sker i begge sider, da matrikelgrænserne ikke gør det muligt at nøjes med udvidelse i den ene vejside.

  Ud over sideudvidelse skal vejen også forsynes med nyt slidlag.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 90 for Hærvejsskolen i Rødekro udlægger Fladhøjvej med en kørebanebredde på 5,5 m.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af ovenstående, er der på investerings­oversigt 2017-2020 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til ”Vejtilslutning ved Hærvejsskolen”.

  Afledt drift for det ekstra asfaltareal udgør 0,015 mio. kr. pr år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektet Vejtilslutning ved Hærvejsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2017 på investeringsoversigten 2017-2020, og

  at der til afledt drift, og ved projektets afslutning, tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,015 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26625, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre et kontordomicil mod Mølleåens udløb. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at planlægge for en god helhedsvirkning samt sikre fremtidige projekter i området.

  Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre kontordomicil på op til tre etager ud mod Mølleåens udløb. Dertil ønsker havnen mulighed for at etablere havnerelaterede kontordomiciler, lager, fiskebutik og tilhørende restaurant samt bådesalg i det resterende område.

  Lokalplanens realisering forudsætter, at Lokalplan nr. 68 for en ny byhavn aflyses. I stedet er optaget bestemmelser om, at Sydhavnsbassinet ikke må fyldes op for at bevare byens forbindelse til vandet.

  En del af området udlægges til klimasikringstiltag og promenade for at muliggøre realiseringen af klimasikringstiltaget Klimaboulevarden, visionen i Fremtidens Aabenraa om at knytte midtbyen og stranden tættere med Strandpromenaden samt etablere pumpestation ved Mølleåens udløb.

  Med kommuneplantillæg nr. 8 tilbageføres del af det hidtil rekreative område til havneerhverv, og området langs Skibbroen samt mindre del mod Slotsmølleåens udløb udlægges til lettere erhverv; en bufferzone mellem by og havn.

  Miljøvurderingen viser, at der særligt skal tages hensyn til trafik- og virksomhedsstøj samt til oversvømmelsesrisiko for ny bebyggelse. De hensyn er taget med i lokalplanen med hhv. krav om støjafskærmende foranstaltninger og sokkelhøjde.

  Planmæssige forhold

  Realiseringen af lokalplan nr. 98 forudsætter udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 samt en miljøvurdering.

  Området er delvis omfattet af lokalplan nr. 68 og lokalplan nr. 69.

  Området ligger delvis indenfor rammeområderne 1.1.024.E og 1.1.043.F i Aabenraas Kommuneplan 2015.

  Rammeområde 1.1.024.E udlægger området til erhvervsformål i form af havneerhverv med mulighed for at etablere fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-5. Jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

  Bebyggelsestætheden må højst være 12 m³/m² mod Skibbroen og på kajerne. Bygningshøjden må være maks. 15 m mod Skibbroen og maks. 50 m på kajerne. På resterende havnearealer må bygningshøjden være maks. 50 m og bebyggelsestætheden være højst 8 m³/m².

  Rammeområde 1.1.043.F udlægger området til fritids- og ferieformål i form af lystbådehavn.

  Lokalplan nr. 98 stemmer ikke overens med rammeområde 1.1.024.E vedrørende miljøklasse og bebyggelsesregulering og rammeområde 1.1.043.F vedrørende anvendelse og bebyggelsesregulering.

  En del af området er omfattet af et anlæg opført på miljøvurderingslovens bilag 3. Derfor er foretaget en miljøvurdering.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har afholdt en foroffentlighed i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 og inddraget de berørte myndigheder i forbindelse med miljøvurderingen.

  I forbindelse med foroffentligheden indkom ni høringssvar: ét fra Erhvervsstyrelsen og otte fra borgere.

  Erhvervsstyrelsen gør i korte træk kommunen opmærksom på, at det er en statslig interesse at forebygge konflikter mellem støjbelastede arealer og arealer til støjfølsom anvendelse. Dertil er der statslig interesse i, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav; herunder hensyn til areal anvendelse, drift og udvidelse.

  Borgernes forslag og idéer til rammeområdet omhandler i grove træk, at området skal omdannes til rekreativt område med mulighed for sociale og kulturelle aktiviteter samt bevaring af havnemiljøet; herunder at bevare fiskehuset og den nyere tilbygningen til den gamle vandflyverskole/kvægeksportsstalde. Dertil er konkrete ønsker til området om 1) at rammen udvides til at omfatte pieren mellem Sydhavn og Gammelhavn, 2) at der i området er lavt byggeri, 3) at området nord for Søndre Havnevej i størst mulig omfang friholdes for byggeri og 4) at Sydhavnsbassinet hverken delvis eller helt fyldes op.

  Forslagene er taget med i overvejelserne omkring udarbejdelsen og miljøvurderingen af planerne.

  Til miljøvurderingen kom bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen og kystdirektoratet. Erhvervsstyrelsen henviser til sit svar til tillægget. Kystdirektoratet ser positivt på kommunens arbejde med sikring mod oversvømmelse og gør opmærksom på krav vedr. diger og mobile skotter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til Lokalplan nr. 98 med miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt med tilføjelse af at følgende ændringer indarbejdes i henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg:

  Områdets anvendelse

  Delområde 2 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Det samlede bruttoetageareal til butikker i delområde 2 og 3 må være maks. 400 m².

  Delområde 3 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Bruttoetagearealet til butikker må være maks. 400 m² for delområde 2 og delområde 3 samlet.

  Delområde 6 tilføjes: Butikker, der alene forhandler med pladskrævende varegrupper, i form af bådesalg.

  Følgende ændring indarbejdes lokalplan

  § 8.6 ændres til: Bådebroer i havnebassinet må kun etableres med dæk i træ. Dog kan flydebroer etableres med dæk i beton.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling godkendt, idet 27 stemte for. 1 stemte imod –(Jan Riber Jakobsen (C)). 1 undlod at stemme – (Christian Panbo (A)).

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for ”Områdefornyelse Nord” i Aabenraa midtby, fremlægges til godkendelse.

  Baggrund
  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i august 2015 meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i den nordlige del af bykernen i Aabenraa by. Den tildelte udgiftsramme er på 6 mio. kr., kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af den tildelte ramme, det vil sige 12 mio. kr., hvilket giver 18 mio. kr. i alt til Områdefornyelse Nord.

  Såfremt Aabenraa Kommune ønsker, at benytte sig af de reserverede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, der skal vedtages i Byrådet. Efter Byrådets godkendelse skal programmet fremsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) til godkendelse og endeligt tilsagn om de reserverede midler. Programmet skal senest fremsendes 1. maj 2017 og der forventes svar fra ministeret medio juni 2017.

  Efter tilsagn fra ministeriet løber områdefornyelsen i fem år. Anlæg må ikke påbegyndes førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelsen.

  Valg af indsatser
  Under udarbejdelsen af programmet skal der ske en prioritering af indsatser inden for områdeafgrænsningen og dertil udarbejdes et budget for, hvordan de i alt 18 mio. kr. ønskes fordelt.

  Ved valg af indsatser for Områdefornyelse Nord er der taget udgangspunkt i de idéer og borgerinputs der har været i forbindelse med andre projekter og planer, eksempelvis Udviklingsplanen, Områdefornyelse Syd og Campus, frem for at starte forfra igen. Der er ni indsatser i programmet fordelt på tre overordnede indsatsområder; Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

  Gågaden
  Indsatserne der omhandler gågaden er blandt andet, at få afkortet den traditionelle gågade, at skabe en ny identitet i den nordlige del af gågaden, at få istandsat nogle af de bevaringsværdige bygninger der er i gågaden og derved løfte oplevelsen af området. Ligeledes skal der udarbejdes en plan for hvad der skal ske på arealet Nørreport 5-13, hvor bygningerne forventes nedrevet inden for de fem år områdefornyelses løber. Ligesom der skal arbejdes med, at synliggøre passagerne fra gågaden til de bagvedliggende arealer.

  H.P. Hanssens Gade
  Når gadegennembruddet ved Gasværksvej gennemføres, vil det betyde en væsentlig ændring af trafikstrukturen i området i forhold til i dag. Der skal derfor udarbejdes et forslag til, hvordan H.P. Hanssens Gade fremadrettet skal benyttes samt, hvordan koblingen mellem gaden og de omkringliggende bygninger og arealer forbedres.

  Bylaboratoriet
  Bylaboratoriet, der er tænkt som en overskrift der samler de tiltag der ikke er stedsspecifikke men omfatter hele områdefornyelsesområdet. Bylaboratoriet er en samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at gøre opmærksom på, hvad området kan og derigennem skabe en bedre forståelse for områdets muligheder. Blandt andet kan der med indsatserne under Bylaboratoriet plantes træer, etableres grønne lommer, opstilles kunst eller andet der kan løfte oplevelsen af området. Der er også foreslået en pulje til events og aktiviteter der kan løfte områdets image og give omtale.

  Økonomi og afledt drift

  Ved ansøgning om midler til områdefornyelse forpligtiger Aabenraa Kommune sig til selv at bidrage med mindst 2/3 af det samlede budget. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved godkendelsen forpligter Byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen inden for en periode på 5 år.

  På byrådet den 22. februar 2017 er givet anlægsbevilling på 18 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 6 mio. kr., hvoraf der er frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udarbejdelse af konkrete handleplaner.

  Der tages stilling til afledt drift i forbindelse med frigivelse af de resterende rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at programmet for Områdefornyelse Nord godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at frigive budget til Pulje til landsbyfornyelse.

  Erhvervs- og Vækstministeriet har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 26. oktober 2016 er omfordelt supplerende midler afledt af bekendtgørelse om Pulje til landsbyfornyelse af 1. juli 2016. Der er afsat en pulje på 55,7 mio. kr. årligt i årene til og med 2020. Aabenraa Kommune kan derfor modtage statslig medfinansiering for kr. 1.56mio. kr.  i stedet for de tidligere udmeldte 1,2 mio. kr.. Det forøgede tilskud medfører, at Aabenraa kommunes andel til medfinansiering også skal forøges. Forøgelsen svarer til 0,154 mio. kr.

  Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har overtaget administrationen af puljen pr. 1. januar 2017, og styrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der kan tildeles 1,324 mio. kr. i statslig medfinansiering vedr. Pulje til landsbyfornyelse 2017. Kommunens andel af finansieringen vil udgøre 30% svarende til kr. 0,568 mio. kr.

  Byrådet har allerede 31. august 2016 meddelt netto anlægsbevilling på 0,513 mio. kr., som svarer til en kommunal støtteandel på 30% af 1,2 mio. kr. Restbevillingen på 0,487 mio. kr. er overført til 2017 med henblik på finasiering af kommunens andel af puljemidler.

  Erhvervs- og Vækstministeriet og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt få ændringer om støttens anvendelse, hvorfor grundlaget for politisk beslutning på det område kan følge byrådets beslutning af 31. august 2016.

  Det fremhæves, at udmøntningsperioden er forlænget fra 18 til 24 måneder, hvilket øger administrationens muligheder for at få udmøntet budgettet i henhold til Vækst- og Udviklingsudvalgets beslutningskompetence.

  Det fremhæves også, at den statslige medfinansieringsandel pr. marts 2019 falder fra 70% til 60%. Det er meddelt i den seneste ændring i Byfornyelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  Med et øget tilskud i 2016 samt ny tildelt pulje i 2017, bliver den samlede krævede kommunale andel af udgiften på 0,722 mio. kr.

  I henholdsvis 2015 puljen samt 2016 puljen er der midler til rådighed til finansiering af ovenstående.

  Tabel 1.1: Resterende kommunale andel 2016/2017 (1.000) kr.

  Samlede udgifter til puljen 100%

  2.407

  Tilskud fra staten 70%

  -1685

  Kommunal andel til generering 30%

  722

  Finansieres af:

  Restbevilling fra 2015 puljen

  235

  Restrådighedsbeløb fra 2016 puljen, overført til 2017  ved bevillingskontrol 30.09.2016

  487

  Det anbefales at restbevilling fra 2015 puljen overføres til 2016 puljen, således den samlet kan dække den kommunale medfinansiering. Endvidere søges et tillæg til anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2016 puljen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til landsbyfornyelse 2016 på 2,407 mio. kr.,

  at der gives et tillæg til indtægtsbevilling til pulje til landsbyfornyelse 2016 på 1,685 mio. kr. finansieret af tilskud fra staten, og

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres af negativ tillægsbevilling til ”landsbyfornyelse 2015 puljen” samt restrådighedsbeløb i 2017 på projektet ”landsbyfornyelse 2016 puljen”. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 24. februar 2016, sag nr. 12 blev det besluttet at samle Fjordskolen i Kruså, og følgende blev besluttet vedr. varmtvandsbassinet: 

  ”…Der skal være adgang til varmtvandsbassin. Inden der træffes beslutning om placering af varmtvandsbassin, skal der foretages yderligere analyser heraf. Anlægsrammen øges ved budgetlægningen for 2017 når placeringen er afklaret.”

  Forvaltningen har efterfølgende i 2016 iværksat, at en ekstern konsulent i samarbejde med bl.a. repræsentanter fra PPR, Fjordskolen og børnehandicapområdet, har udarbejdet en analyse med to scenarier for etablering af varmtvandsbassin. Analysen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. august 2016.

  I begge scenarier er der tale om et handicapvenligt varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsrum og egen indgang samt nødvendige opbevaringsrum.

  Scenarie 1 er placeret ved Fjordskolen i Kruså, og scenarie 2 er placeret i forbindelse med Bov Svømmehal, som en del af det eksisterende svømmehalskompleks.

  Ifølge analysen vil både scenarie 1 og 2 være gode tilbud til de stærkeste elever på Fjordskolen, og der vil være mulighed for at eksterne foreninger og klubber kan benytte faciliteterne udenfor normal arbejdstid.

  Fjordskolen har udarbejdet en oversigt over skolens brug af det nuværende varmtvandsbassin i skoleåret 2016-17. Oversigten viser, at det er Fjordskolens vurdering, at der er 87 af Fjordskolens elever der har behov for at benytte varmtvandsbassinet. Bassinet bruges i 23 undervisningslektioner ugentligt.

  Der er begrænset forskning af, hvorvidt træning i vand giver en egentlig behandlingsmæssig effekt, men Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en klinisk retningslinje, hvor de anbefaler træningsindsatser i vand til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese (spastikere).

  En placering ved Bov Svømmehal vil ifølge analysen ”afskære den svageste gruppe af Fjordskolens elever fra at anvende varmtvandsbassinet. Dette skyldes, at transport og de dermed forbundne aktiviteter omkring påklædning, på- og aflæsning i bil mv. bidrager med så stor uro, at den ro som varmtvandsbassinet kan bidrage med modvirkes.”

  Det er bl.a. gruppen af børn med cerebral parese (pt. 7 elever) der ikke vil have mulighed for at benytte varmtvandsbassinet, hvis det ikke placeres ved selve skolen.

  Generelt for alle elevgrupper gælder det, at placeres varmtvandsbassinet  ved Bov Svømmehal vil der gå tid fra reel undervisning til transport.

  På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at varmtvandsbassinet placeres ved Fjordskolen i Kruså.

  På baggrund af ovenstående analyse har den eksterne konsulent udarbejdet et notat med budget for etablering af varmtvandsbassin. Notatet, der blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6.september 2016, sag nr. 131, viser ud fra de opstillede forudsætninger et forventet investeringsbehov på 14,6 mio. kr.

  I forbindelse med budgetlægning 2017-2020 blev der afsat 7 mio. kr. til varmtvandsbassin. Aabenraa Kommunes afdeling for Kommunale Ejendomme, har efterfølgende udarbejdet et notat om økonomiske og byggerelaterede forhold om varmtvandsbassin.

  Kommunale Ejendomme kan ikke sandsynliggøre, at der inden for det afsatte budget på 7 mio. kr. kan opføres et varmtvandsbassin, der opfylder lov- og arbejdsmiljøkrav, og som bygningsmæssigt vil kunne rumme de nødvendige funktioner i relation til et varmtvandsbassin.

  For at kunne realisere et varmtvandsbassin ved Fjordskolen, anslås det på baggrund af Kommunale ejendommes økonomiske kvalificering og indhentet specialrådgivning i forbindelse hermed, at der skal foreligge en anlægsramme på 15,8 mio. kr.

  Det anbefales at udbyde opførelsen af byggeri med varmtvandsbassin i et funktionsudbud med omvendt licitation til en forventet pris på 14,6 mio. kr. jf. bilag 4.

  Yderligere afsættes der 1,2 mio. kr., som forvaltningen kan bringe i spil, såfremt de geotekniske forhold på et senere tidspunkt viser sig at kræve ekstra bygningsfundering.

  Kommunale ejendomme anbefaler, uafhængigt af om varmtvandsbassinet etableres i forhold til scenarie 1 eller 2, at det ikke integreres i eksisterende byggeri, men i stedet bygget som en særskilt bygning eller som en tilbygning i terrænplan.

  For at kunne give et indtryk af forudsætninger for opførelse af varmtvandsbassiner har Kommunale Ejendomme undersøgt grundlag hos andre kommuner, der har varmtvandsbassiner. Det har ikke været muligt at finde eksempler, der kan sammenlignes 1:1 med Fjordskolens behov for et bassin, men i notatet er angivet nogle referencer.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med godkendelse af budget 2017 blev der afsat 7 mio. kr. til et varmtvandsbassin i 2018.

  For at kunne etablere et varmvandsbassin i forhold til de opstillede forudsætninger er der behov for, at der afsættes yderligere 8,8 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der etableres et varmtvandsbassin ved Fjordskolen i Kruså,

  at der afsættes rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. i 2017 til terapibassin finansiereret af kassebeholdningen,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 15,8 mio. kr. til terapibassin finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2017 og 2018, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2017

  1. at godkendt og

  2.-4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  4. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (V, C, S og O). Imod stemte 3 (A), idet de mener, at der kun bør frigives 1 mio. kr. til projektering.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  2. og 3. at godkendt.

  4. at godkendt, idet 21 stemte for (S,C, V, O, Dorte Soll (A), H. Christian Wollesen (UP)). Imod stemte 8 (A, F,), idet de mener, at der kun bør frigives 1 mio. kr. til projektering.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13937, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  I august 2015 traf Økonomiudvalget, efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, en principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev KIK-projektet vedtaget som en del af budget 2015-2018. Der blev afsat et nettobudget på 17 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017, -4 mio. kr. i 2018 og -22 mio. kr. i 2019.

  Investeringsstrategien fik navnet KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere).

  Økonomiudvalget har samtidig med beslutningen i 2015, bestilt en midtvejsevaluering af KIK i 2017, som skal vise, om man med investeringen når de opstillede mål.

  KIK hovedindsatsområder

  Der er i KIK vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere.
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven.
  • Tværfaglige indsatser, samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget).

  I starten af 2016 blev der ansat 14 nye medarbejdere (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) til reduktion af sagsantal. Fra 2017 til 2019 reduceres medarbejderstaben i takt med investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

  Målsætning

  Målet med KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa kommune, fra 1008 i juni måned 2015 til 500 ved udgangen af 2018. På integrationsområdet er målet for KIK, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse ved udgangen af den 3 årige integrationsperiode.

  KIK indsatsen startede i efteråret 2015 med en screening af borgersagerne for at planlægge og identificere behovet for ekstraordinære indsatser. Sideløbende var der fokus på behovet for faglig opkvalificering af medarbejdere samt etablering af nye teams og ny organisering på kontanthjælp- og uddannelseshjælpsområdet.

  En KIK styregruppe, med repræsentanter fra flere af kommunens forvaltninger  følger løbende udviklingen og godkender indsatsplaner for hvert år.

  Status pr. 28. februar 2017

  Den oprindelige gruppe af aktivitetsparate på 1008 er pr. 28. februar 2017, reduceret til 470. Dertil skal dog medregnes en nytilgang på 314, hvoraf 157 stadig er på kontant- eller uddannelseshjælp.  Status er, at det samlede antal af aktivitetsparate borgere nu er reduceret til 627. Målet for 2017 på 700 er allerede nået på nuværende tidspunkt.

  Reduktionen i antallet af aktivitetsparate fordeler sig således:

  • 54 % selvforsørgede (KIK mål 55 %)
  • 19 % målgruppeskift (KIK mål 20 %)
  • 27 % afklaret til anden forsørgelse (KIK mål 25 %)

  På integrationsområdet er status, at af de borgere, som er ankommet i 2013, er 61,4 % selvforsørgende, 3 år efter ankomsten.

  Stor interesse for KIK

  Resultater af KIK, investeringskonceptet, samt de særligt tilrettelagte indsatser, har siden januar 2016 haft en stor mediemæssig bevågenhed fra aviser, ugeaviser, handicaporganisationer, Dansk Socialrådgiverforening, TV og radio, både lokalt, regionalt samt landsdækkende - og har på den måde sat Aabenraa på landkortet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har været på besøg på jobcentret, ligesom beskæftigelsesministeren også har besøgt Aabenraa kommune.

  Kommunen har oprettet en hjemmeside: https://www.aabenraa.dk/KIK

  Forvaltningen vurderer, at de opnåede resultater er meget tilfredsstillende og forventer, at den gode udvikling vil fortsætte fremadrettet med de planlagte indsatser samt et øget fokus på den virksomhedsrettede del.

  Forvaltningen oplever et stort engagement og stolthed blandt medarbejderne over de allerede opnåede resultater. Der venter dog fortsat et stort arbejde med den resterende gruppe af aktivitetsparate, ligesom der løbende kommer nye borgere til.

  Antallet af aktivitetsparate nedbringes løbende, men det vil ikke kunne foregå i samme tempo, som er opnået indtil nu. Restgruppen har større udfordringer, og tidshorisonten på afklaring af borgernes arbejdsevne og arbejdsmarkedsparathed vurderes at tage længere tid.

  Det er derfor forvaltningens anbefaling, at KIK indsatsen fortsætter som planlagt til og med 2019, og at de nuværende mål fastholdes uændret i hele perioden.

  Når målet på de 500 aktivitetsparate er nået, fremlægges en ny sag, med stillingtagen til det videre projekt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at midtvejsevaluering af KIK tages til orientering, og

  at KIK Investeringsstrategien som planlagt fortsætter frem til og med 2019.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Gert Nordklitgaard.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25539, Sagsinitialer: nlh

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo stemmer imod med bemærkning om, at der i stedet for det beskrevne projekt placeres et blinklysanlæg med føler og dermed frigør ca. 3,5 mio. kr. til andre cykelstiprojekter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt, idet 27 stemte for.

  2 stemte imod – H. Christian Wollesen (UP). Christian Panbo (A) stemte imod med bemærkning om, at der i stedet for det beskrevne projekt placeres et blinklysanlæg med føler og dermed frigør ca. 3,5 mio. kr. til andre cykelstiprojekter f.eks. imellem Rødekro – Hellevad.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10846, Sagsinitialer: csch

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

  Økonomiudvalget anbefaler,

  at Tom Ahmt ansættes som kommunaldirektør med tiltrædelse 1. juni 2017.
  Borgmesteren blev bemyndiget til at indstille ansættelsesform til Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Godkendt, idet borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle kontraktvilkårene.

  Afbud: Kåre Solhøj Dahle og Gert Nordklitgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  - Udpegning til Seniorrådets valgbestyrelse.
  Udpeget blev:
  Povl Kylling Petersen (A).

  - Orientering om ekstraordinært byrådsmøde torsdag, den 6. juli kl. 8.00.