Beslutningsprotokol

mandag den 10. juli 2017 kl. 08:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Afbud fra Karina Rogat, Kim Brandt, Martin Ugilt Thomsen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Philip Tietje, Michael Christensen, Povl Kylling Petersen, Gert Nordklitgaard, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen og Erik Uldall Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12897, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har i sit høringssvar af 7. juni 2017 til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 meddelt, at man ønsker følgende formulering medtaget i lokalplanens § 3:

  ”Såfremt arealreservationen viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil arealet udgå af kommuneplanen.”

  Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt, at en sådan formulering indgår i lokalplanen, og en tilsvarende formulering indgår således heller ikke i lokalplan nr. 89, som udlægger et areal i Kassø til et tilsvarende formål. Derimod har kommunaldirektøren og direktøren for Kultur, Miljø & Erhverv i forhold til begge lokalplaner skriftligt erklæret, at kommunen vil aflyse både kommuneplantillæg og lokalplan, hvis planerne ikke er udnyttet inden for 3 år.

  Erhvervsstyrelsen har imidlertid ændret holdning, men forvaltningen og styrelsen er nået til enighed om et kompromis, hvorefter styrelsen accepterer det som tilstrækkeligt, at Byrådet vedtager en erklæring om, at såfremt arealreservationen viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 blive aflyst.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Byrådet over for Erhvervsstyrelsen skriftligt erklærer, at såfremt arealreservationen i kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88 viser sig ikke at blive udnyttet inden for en 3-årig periode, dvs. senest i 2020, vil arealreservationen udgå af kommuneplanen, og lokalplanen blive aflyst.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-07-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-07-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-07-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12897, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og et forslag til lokalplan nr. 88 for et erhvervsområde nord for Hjordkær har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april 2017 til den 7. juni 2017.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der 11 høringssvar. Der er høringssvar fra 3 myndigheder, 1 landbrugsvirksomhed, Danmarks Naturfredningsforening og 6 lodsejere, herunder en underskriftsindsamling med 15 underskrifter. Derudover er der bemærkninger fra rådgiver og forvaltningen.

  Høringssvarene omhandler bemærkninger til trafikale forhold, virksomhedsstøj, herunder byggepladsstøj, vandforhold, bebyggelsens afskærmning og udseende, ejendomsværdier samt udnyttelse af overskudsenergi og genanvendelse af overfladevand.

  Der er ikke indkommet indsigelser fra andre myndigheder, der medfører at kommuneplantillæg og lokalplan ikke kan vedtages endeligt.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og forslag til beslutning. Heri indgår forslag til ændringer og justeringer af planen. Der vil på mødet kunne blive fremlagt yderligere ændringsforslag som følge af ønsker fra bygherre.

  Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et sådant omfang at planerne skal fremlægges på ny.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingslovens § 13. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen kommuneplantillægget og lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2016– lov om planlægning samt ny planlov, der trådte i kraft 15. juni 2017.

  Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkret projekter.

  Planmæssige forhold

  Området udlægges med rammeområde 2.2.017.E til erhvervsformål i form af arealkrævende og strømforbrugende virksomhed.

  Rammeområde 2.9.005.V (vindmøller) udgår.

  Hovedparten af området overføres fra landzone til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat,

  at lokalplan nr. 88 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat, og

  at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingsloven vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt med den bemærkning at høringsnotat side 3 er revideret og udleveret på mødet.

  Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen, Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Udlevering af justeret side 3 i høringsnotatet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 10-07-2017

  Godkendt.