Beslutningsprotokol

onsdag den 30. august 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der var afbud fra Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32890, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2017:

  Der er pr. 30. juni 2017 forbrugt 49,0 % af det oprindelige budget på servicerammen. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2016 udgjorde også 49,0 %. Pr. 30. juni 2015 udgjorde det ligeledes 49,0 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 47,7 % af servicerammen pr. 30. juni 2017 mod 48,0 % pr. 30. juni 2016 og ligeledes 48,0 % pr. 30. juni 2015.

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 46,7 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2017 mod 47,5 % pr. 30. juni 2016 og 47,6 % pr. 30. juni 2015.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 49,9 % pr. 30. juni 2017 mod 49,0 % pr. 30. juni 2016.

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 har været på 432,8 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 175 mio. kr. Som bilag 3 er vedhæftet en likviditetsoversigt.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2017:

  Det forventede regnskab for 2017 udviser et forbrug på ca. 3,617 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” jf. bilag 1, svarende til et reelt mindre forbrug på ca. 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på ca. 83 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Det forventede mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget er sammensat af:

  • et mindre forbrug på ca. 4 mio. kr. på serviceudgifterne
  • et mindre forbrug på ca. 22 mio. kr. på overførselsudgifterne (heraf ca. 9 mio. kr. på Forsikrede ledige)
  • et merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på mellem 10 og 15 mio. kr. (anført til 12,5 mio. kr. i bilag 1)

  Resultat af ordinær drift viser et forventet overskud på ca. 141 mio. kr., hvor målsætningen i den økonomiske politik lyder på et overskud på minimum 100 mio. kr. i 2017.

  Det korrigerede budget på den ordinære drift udgør et overskud på ca. 67 mio. kr., og den forventede positive afvigelse på ca. 74 mio. kr. kan primært henføres til en forventning om et mindre forbrug på servicerammen på ca. 70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Det forventede mindre forbrug på servicerammen indeholder bl.a. en forventning om, at institutionerne vil foretage en overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018, der vil være 5 - 10 mio. kr. lavere end overførslerne fra 2016 til 2017, der udgjorde godt 32 mio. kr.

  På anlægsområdet (ekskl. jordforsyning) viser de indmeldte betalingsplaner for 2017, jf. bilag 2, et forventet nettoforbrug på ca. 149 mio. kr. i 2017. Staben vurderer, at dette er højt sat, og har nedjusteret forventningerne til at udgøre netto ca. 122 mio. kr. og brutto (ekskl. indtægter) ca. 125 mio. kr. i 2017 (ekskl. jordforsyning).

  Der forventes p.t. en ultimo kassebeholdning på ca. 165 mio. kr., hvilket bl.a. beror på forventning om, at driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. og forventning om, at der vil være et mindreforbrug på anlæg på godt 140 mio. kr. i 2017, hvilket vil medføre anlægsoverførsler til 2018 for ca. 140 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2017 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2017

  Korrigeret budget 2017

  Resultat pr. 30.6.2017

  Forventet resultat 2017

  Indtægter

  -3.750.673

  -3.776.683

  -1.870.984

  -3.767.322

  Driftsudgifter

  3.631.647

  3.700.608

  1.766.930

  3.617.244

  Renteudgifter, netto

  12.747

  9.216

  3.146

  9.216

  Res. af ordinær drift

  -106.279

  -66.859

  -100.908

  -140.862

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  137.373

  255.099

  43.616

  122.000

  Anlæg – jordforsyning

  3.500

  11.612

  -874

  3.000

  Anlæg i alt

  140.873

  266.711

  42.742

  125.000

  Res. (før låneoptag)

  34.594

  199.852

  -58.166

  -15.862

  Låneoptagelse

  -68.087

  -47.300

  -47.300

  -47.300

  Afdrag på lån

  64.561

  66.184

  33.763

  66.184

  Resultat i alt

  31.068

  218.736

  -71.703

  3.022

  Finansforskydninger

  3.814

  5.996

  8.918

  5.996

  Mellemv. ekst. virksomh.

  0

  0

  0

  0

  Påvirkning kassebeh.

  34.882

  224.732

  -62.785

  9.018

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af halvårsregnskabet og forventningerne til helårsresultatet for 2017 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2017 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017 samt forventningen til helårsresultatet for 2017 for Aabenraa Kommune, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17373, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gennembruddet af Gasværksvej ved Cimbriagrunden forudsætter projektering og supplerende trafikanalyser, for at kunne fastlægge projektets form og indhold til en evt. VVM-undersøgelse og egentlig projekt til udførsel.

  Til løsning af disse opgaver er der på investeringsplan 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017. Der er afsat et tilsvarende beløb i 2018.

  Ved udarbejdelse af projektet vil der være fokus på vejens trafikale funktionalitet samt på dens virkning som et attraktivt byrum med et smukt og sammenhængende udtryk.

  Økonomi og afledt drift

  Den 30. juni 2016 bevilligede byrådet 0,424 mio. kr. til køb af areal.

  På investeringsplan 2017-2020 er der til forundersøgelser (ideoplæg/program) afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

  Til selve anlægget er der i 2018-2019 afsat rådighedsbeløb på hhv. 5,5 mio. kr. og 22 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til projektet ”Gasværksvej etape 1” på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2017-2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2999, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  For Aabenraa Kommune blev der i 2007 vedtaget et parkeringsregulativ, der beskriver, hvilke krav der stilles til etablering af antal af parkeringspladser ved byggeri.

  Der gives i den forbindelse mulighed for indbetaling til en parkeringsfond, så kommunen kan etablere offentlige parkeringspladser i de tilfælde, hvor en bygherre ikke kan etablere parkeringspladser på egen grund.

  Der har vist sig et behov for at revidere både form og indhold af bestemmelserne, samtidigt med at muligheden for at indbetale til en parkeringsfond bibeholdes. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til ny Parkeringsvedtægt, som fremgår af bilaget.

  Hovedformålet med forslaget er en revision af kravene til parkeringspladser på baggrund af de seneste års erfaring, og især den gennemførte parkeringsanalyse og parkeringsstrategien, som byrådet vedtog den 30. november 2016. Revisionen skal således sikre, at der ikke kræves etableret flere parkeringspladser, end det rent faktisk er nødvendigt. Desuden indeholder forslaget moderniserede bestemmelser, der letter administrationen.

  For hele kommunen er beregningsmetoderne opdateret, så parkeringskravene til forskellige typer byggeri generelt gradueres og opgøres på en mere hensigtsmæssig måde. Parkeringskravene er herefter uændrede eller reduceret, hvilket er sikret ved en omfattende kontrol på baggrund af eksisterende sager.

  For Aabenraa midtby har parkeringsanalysen vist, at der findes et tilstrækkeligt antal offentlige parkeringspladser.

  Kommunens aktuelle og fremtidige investeringer i områdefornyelsen vil medføre private investeringer og funktionsændringer, der skaber mere liv i Aabenraa midtby – en udvikling, der allerede er i gang.

  Med de nuværende regler er der risiko for, at gode private projekter i midtbyen bremses, fordi der kræves etablering af parkeringspladser, som der reelt ikke er brug for. Samtidigt er midtbyen det mest fortættede område i kommunen, hvilket betyder, at de arealer der i givet fald skal blive til parkeringspladser, både er dyrere og vil kunne anvendes til et bedre formål set i relation til den ønskede udvikling i byen og kommunen.

  I forslaget stilles der som konsekvens heraf krav om et reduceret antal parkeringspladser i midtbyen, set i forhold til den øvrige del af Aabenraa by og kommunen.

  De væsentligste reduktioner vedrører publikumsrettede funktioner, hvor det kan forventes, at kunder og besøgende anvender de offentlige parkeringspladser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Parkeringsvedtægt godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16839, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014 – 2017 - Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune - er udarbejdet for at give Haderslev Kommune mulighed for at tilslutte spildevand til Genner Renseanlæg.

  Haderslev Kommune vedtog i 2016 en spildevandsplan, der gjorde det muligt at kloakere Sønderballe Strand campingplads og sommerhusområde. Området er sammenhængende med Genner Strand i Aabenraa Kommune. Spildevandet derfra kan med fordel ledes til Aabenraa Kommunes eksisterende kloaksystem ved Genner Strand, og videre til rensning i Genner renseanlæg.

  Forslaget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til udsendelse i høring den 3. maj 2017. 

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra vedtagelsen frem til den 3. juli 2017. Der er som det eneste kommet oplysning fra Haderslev Kommune om, at campingpladsen først tilkobles offentlig kloak i 2020.

  Dette forhold er tilrettet i det fremlagte tillæg til spildevandsplanen.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014 – 2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 -2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4074, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 5 blev vedtaget i Byrådet den 29. marts 2017 og fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april til 31. maj 2017.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om mulighed for at opføre boliger samt indpasse lettere erhverv.

  Bygherren ønsker at opføre både 1- og 3-etagers boliger i hhv. 5 og 15 meters højde. Vejadgang vil fortsat være ad stikvejen fra Langrode og i området etableres grønne opholdsarealer til beboerne. Bebyggelsesprocenten vil være 80 %.

  I dag er der tomme erhvervsbygninger. Realiseringen af bygherrens ønsker forudsætter, at disse bygninger nedrives.

  Planmæssige forhold

  Det nye rammeområde tilføjer muligheden for institutioner, der kan sidestilles med boligformer, og ændrer den tilladte bygningshøjde fra maks. 10 til 15 meter samt bebyggelsesprocenten fra maks. 40 til 80 %. Lokalplan M 72 giver imidlertid mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 50 %.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er indkommet to høringssvar: en klage over beslutningen om ikke at miljøvurdere planerne, og et høringssvar til planforslaget.

  Klager har indgivet rettidig klage til Planklagenævnet vedrørende beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering for planforslaget. Klager ønsker enkelte forhold bedre belyst for støj fra trafik- og dagrenovation, skyggepåvirkning og jordforurening. Forvaltningen har redegjort for disse forhold i kommentar til Planklagenævnet. Forvaltningen har fastholdt beslutningen og afventer afgørelse fra klagenævnet.

  Forvaltningen foreslår, at visualiseringen for skyggepåvirkningen indarbejdes i lokalplanredegørelsen, og at der optages bestemmelser om krav om støjreducerende foranstaltninger før ibrugtagning af bebyggelse inden for 30 meter fra Langrode.

  Høringssvaret er fra ejer af matr. nr. 1380, hvoraf en del indgår i lokalplanområdets afgrænsning. Vedkommende gør kommunen opmærksom på, at der ikke er indgået en aftale mellem parterne. Sagens parter har sidenhen været i dialog og er blevet enige om, at det pågældende område forbliver i lokalplanområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 102 – Boligområde ved Langrode/Næstmark, Aabenraa by vedtages endeligt med ændringsforslag.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt, idet udvalget ønsker et notat for høringssvar til videre behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det nævnte notat er vedlagt som bilag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  1. at godkendt, idet 28 stemte for. 2 stemte imod - Gert Nordklitgaard (Ø )og H. Kristian Wollesen (UP).
  2. at godkendt, idet 28 stemte for. 2 stemte imod - Gert Nordklitgaard (Ø) og H. Kristian Wollesen UP).

  Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse, at sagen afventer planklagenævnets afgørelse.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10231, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Energinet.dk planlægger sammen med det tyske el-transmissionsselskab TenneT at opgradere den eksisterende 220 kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Flensborg til en ny 400 kV forbindelse. På den danske side af grænsen skal der etableres en ny luftledning mellem Kassø og grænsen, den eksisterende transformatorstation ved Kassø skal udvides og den eksisterende 220 kV luftledning mellem Kassø og Frøslev skal demonteres.

  Forslag til Lokalplan nr. 103 samt Kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af Station Kassø, Kommuneplantillæg nr. 1 for selve linjeføringen samt miljørapporten for planerne blev vedtaget på Byrådets møde den 22. februar 2017. Dokumenterne  har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Her blev der fremlagt syv varianter til linjeføringer. I løbet af høringen modtog Aabenraa Kommune og Miljøstyrelsen 29 høringssvar, heraf to underskriftsindsamlinger med hhv. 71 og 290 underskrifter.

  Høringssvarene er behandlet i den sammenfattende redegørelse, der skal udarbejdes og vedtages jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Lokalplan nr. 103 samt Kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af Station Kassø.

  Kommuneplantillæg nr. 1 for linjeføringen ændres ved endelig vedtagelse, idet der fremlægges én linjeføring i den sammenfattende redegørelse i et etableringsbælte, der udgør omfanget for Kommuneplantillæg nr. 1. Linjeføringen skal således etableres inden for etableringsbæltet.

  Det endeligt fremlagte etableringsbælte er en kombination af de varianter, der blev fremlagt i høringen og er valgt på baggrund af miljørapportens væsentlighedsvurderinger for påvirkninger på miljøet, de indkomne høringssvar samt Aabenraa Kommunes ønske om at friholde det uudnyttede erhvervsområde ved Padborg. Etableringsbæltet er på hovedparten af strækningen 300 meter bredt. Ved erhvervsområdet i Kliplev samt ved Fårhus er bæltet dog indskrænket af hensyn til hhv. eksisterende erhvervsvirksomhed ved Kliplev og for at sikre, at linjeføringen placeres i en vis afstand fra Fårhus.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommune er myndighed for de to kommuneplantillæg og lokalplanen. Aabenraa Kommune er også myndighed for den udarbejdede miljøvurdering af planerne med tilhørende sammenfattende redegørelse.

  Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-redegørelsen for selve projektet.

  Miljøstyrelsen udarbejder således også en sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen for projektet efter Aabenraa Kommunes vedtagelse af plandokumenterne og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse udarbejdes på baggrund af samme miljørapport og samme høringssvar som Aabenraa Kommunes sammenfattende redegørelse. Der er derfor store overlap i indholdet.

  Den eneste væsentlige forskel er, at Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse indeholder et udkast til VVM-tilladelse med vilkår for opsætning af ledningen. Vilkårene har til formål at undgå eller nedbringe de potentielt negative virkninger af projektet. Vilkårene vil dog ligge inden for rammerne af de vedtagne kommuneplantillæg.

  Aabenraa Kommune har ret til at udtale sig om Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse og hermed udkastet til VVM-tilladelse inden Miljøstyrelsen udsteder den endelige VVM-tilladelse. På baggrund af Aabenraa Kommunes deltagelse i processen, indstilles der til, at forvaltningen bemyndiges til at udtale sig om denne sammenfattende  redegørelse, såfremt VVM-tilladelsen ikke giver ret til negative påvirkninger, som ligger ud over, hvad Aabenraa Kommune har forudsat i den hidtidige behandling.

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget inddragelse af offentligheden i to omgange igennem processen, der begge gange har indeholdt borgermøder. I den første del af inddragelsen blev der indkaldt ideer og forslag til indholdet af miljørapporten og kommuneplantillæg. Endvidere er der gennemført en 2. offentlighedsfase, hvor der er indkaldt bemærkninger og indsigelser fra offentligheden til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med det etableringsbælte, der fremlægges i den sammenfattende redegørelse og konsekvensrettelser følgende heraf,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt,

  at forslag tilLokalplan nr. 103 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vedtages, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udtale sig om den sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen, såfremt VVM-tilladelsen ikke giver ret til negative påvirkninger, som ligger ud over, hvad Aabenraa Kommune har forudsat i den hidtidige behandling.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22537, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 105 – Multihal i Nørre Hostrup  og kommuneplantillæg nr. 4 blev vedtaget i Byrådet den 29. marts 2017 og fremlagt i offentlig høring.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra lokale foreninger for at give mulighed for at etablere en multihal.

  Lokalplanen giver planlægningsmæssig mulighed for af imødekomme dette ønske og sikrer hensigtsmæssige parkeringsforhold samt at området fortsat kan være lokalt samlingspunkt med anvendelsen ’fritids- og ferieformål’.

  Planmæssige forhold

  Med kommuneplantillæg nr. 4 gives mulighed for byggeri af en multihal i maks. 10 meters højde og forsamlingshus i den eksisterende kommuneplanramme 2.8.003.L - Nr. Hostrup, der er gældende for landsbyen Nørre Hostrup.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 105 og kommuneplantillæg nr. 4 var i offentlig høring fra den 5. april til den 31. maj. Fristen for at påklage afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne var den 3. maj. Der er ikke indkommet noget høringssvar i selve høringsperioden.

  Efter høringsperioden er der indkommet en henvendelse fra ejeren af matriklen i delområde 2, som er bekymret for udstykningsmulighederne. Forsamlingshuset køber kun en del af matriklen, og det resterende sammenlægges med nabobygningen, hvor det indgår som del af baggården. Forvaltningen har derfor fremstillet forslag om reducering af delområde 2 således, at der stadig er mulighed for tilvejebringelse af et passende antal parkeringspladser. De involverede parter, dvs. foreningen og ejer af matriklen, er enige om ændring af afgrænsningen for delområde 2.

  Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er af væsentlig betydning, da det drejer sig om et mindre areal bag ved bebyggelse og uden direkte adgang for offentligheden. Dermed vurderes det ikke at være nødvendigt at udsende forslaget i fornyet høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen foretages en ændring af områdeafgrænsningen - uden yderligere høring,

  at Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 105 – Multihal i Nørre Hostrup vedtages endeligt med ændringsforslag.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26414, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønske fra privat bygherre om at skabe plangrundlag for opførelse af fire åben-lav boliger på hjørnet af Sønderskovvej og Rugkobbel i Aabenraa.

  Boligerne vil fremstå som en naturlig afslutning af bebyggelsen langs Sønderskovvej, og placeringen på toppen af bakken sikrer udsigt ned over Sydbanks friareal over til det sydlige skovbryn.

  Lokalplanen giver mulighed for byggeri i 2 etager samt en tagterrasse. For at give mulighed for at etablere tagterrasse, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, der forhøjer etageantallet fra rammens nuværende 2 etager til 3 etager.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet d. 11. maj 2017 med bemærkning om, at forvaltningen skulle redegøre for trafikforhold mht.  udkørsel fra parcellerne og højden på bygninger mht. indbliksgener for eksisterende nabo. Se redegørelser under Planmæssige forhold.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M24. Anvendelsen af området er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området. M24 aflyses derfor for arealet inden for Lokalplan nr. 108 ved dennes endelige vedtagelse.

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr.1.1.204.B. Rammen udlægger området til boligformål i form af etage- tæt-lav og åben-lav boliger samt offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning. Ligeledes kan der etableres erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Rammen giver mulighed for byggeri i op til 2,5 etager. Byggeriet ønskes opført i to etager samt en tagterrasse. Dette svarer ifølge bygningsreglementet til tre etager, hvorfor bygningernes etageantal gør, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg for projektet. Kommuneplantillægget giver således mulighed for byggeri i tre etager i området.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2015 en bebyggelse i 2 etager samt en tagterrasse.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

  Indbliksgener

  Det østlige byggefelt er trukket mod vest for at tage hensyn til eksisterende nabo mod øst. Der er således knap 19 m mellem det udlagte byggefelt og nabobebyggelsen. Til sammenligning er der omkring 5-6 m mellem eksisterende bebyggelser på Sønderskovvej. Derudover er der i lokalplanens § 8 fastsat en bestemmelse om, at det levende hegn mod naboen bevares for at minimere indsigt til dennes udendørs opholdsarealer.

  Trafikale forhold

  Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at der etableres indkørsel til hver af boligerne. Dette er i overensstemmelse med hvordan de øvrige boliger på Sønderskovvej har udkørsel til vejen og er normalt for en boligvej. Indkørslen tættest på Rugkobbel er trukket mod øst på grunden, så der er længere afstand (23 m) til krydset Rugkobbel-Sønderskovvej.

  Lokalplanforslaget indeholder endvidere bestemmelser om, at der ikke må etableres beplantning, støjvold mm. der hindrer oversigten i krydset Rugkobbel-Sønderskovvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 108 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  1. – 2. at godkendt.
  1. at godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Gert Nordklitgaard (Ø) med den begrundelse, at der bør udarbejdes en miljøvurdering.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16509, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i 10. juli 2013 Lokalplan nr. 27 – Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Lokalplanen er nu delvist realiseret, idet 36 grunde er byggemodnet og heraf er 10 grunde solgt og bebygget.

  Der er kun solgt grunde i lokalplanens delområde 1, hvor der er lempeligere krav til bebyggelsens udformning end i delområde 2 og 3. Der har været forespørgsler på grunde i delområde 2, men grundet krav om, at bebyggelse her kun må opføres med facader af sortmalet træ, har det været vanskeligt at sælge grunde i delområde 2.

  Det er blandt andet lokalplanens formål, at sikre området udnyttes i respekt for de landskabelige og naturgivne kvaliteter i området, herunder med særlige arkitektoniske krav i delområde 2 op mod fredskoven.

  De særlige arkitektoniske træk består i, at bebyggelsen skal opføres indpasset i terrænet, med en bestemt afstand til vejen for at opnå en harmonisk husrække, at bebyggelsen kun må opføres med fladt tag og kun 1 etage mod vejen og 2 etager mod den lavere beliggende del af grunden samt facadekrav om malet træ, dog må 25 % af facaden være i mursten.

  Forvaltningen anbefaler, at der sker en mindre justering af lokalplan nr. 27. Forvaltningen foreslår, at de særlige arkitektoniske træk i form af sorte huse med fladt tag i delområde 2 fastholdes, men at der med Lokalplan nr. 113 åbnes op for at der også kan opføres huse med facader af sorte mursten og sorte fuger i delområde 2. Derudover foreslås en mindre ændring i delområde 3, således at en mindre del af husene i hvert byggefelt kan opføres 1 etage.

  Der har fra en husfabrikant været ønsker om, at der kunne opføres træhuse med krydsende hjørner i området. Dette har hidtil ikke kunnet ske uden dispensation. Det har ikke været ønskeligt for husfabrikanten, at skulle sende sine kunder gennem en dispensationsproces inden de kunne opføre et træhus med krydsende hjørner.

  Forvaltningen foreslår, at forbuddet mod træhuse med krydsende hjørner ophæves i delområde 1, hvor der i forvejen er lempelige krav til husenes udformning. Derimod foreslås forbuddet fastholdt i delområde 2 og 3, hvor der forsat bør være særlige arkitektoniske krav.

  Derudover tilpasses lokalplanforslaget den nye planlov og der foretages mindre justeringer af redegørelsen.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.112.B Lergård. Området må anvendes til boligformål.

  Lokalplan nr. 113 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.112.B.  Området ligger i sin by- og landzone. Skovbyggelinjen blev ophævet for de arealer, der skulle indgå i boligudstykningen efter at Lokalplan nr. 27 blev endeligt vedtaget og offentliggjort. Den reducerede skovbyggelinjen fastholdes.

  Der er ikke udarbejdet en ny screening af lokalplanforslaget, idet forholdene ikke er ændret siden lokalplan nr. 27 blev udarbejdet. Denne screening viste, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplan nr. 113.

  Høring/udtalelse

  I henhold til den nye planlov der trådte i kraft den 15. juni 2017 kan lokalplanforslag, der kun omfatter mindre ændringer fremlægges offentligt i ned til 2 uger. For at give borgerne bedre mulighed for at komme med høringssvar foreslår forvaltningen dog,  at høringsfristen sættes til 4 uger, som er planlovens nye mindstekrav for almindelige lokalplaner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 113 anbefales vedtaget og offentliggøres i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og beslutning herom offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  1. at godkendt med den tilføjelse, at den sendes i høring.
  2. at godkendt, idet 28 stemte for. 1 stemte imod – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Gert Nordklitgaard (Ø) med den begrundelse, at der bør foretages en miljøvurdering.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Karine T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1991, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde vest for Damms Gård i Felsted.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet den 11. maj 2017.

  Lokalplanen tager udgangspunkt i en strukturplan for området udarbejdet i 2016, der omfatter et større geografisk område end lokalplanens afgrænsning. Lokalplanområdet er ca. 4,7 ha.

  Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav og åben-lavt boligbyggeri. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der skabes grønne fællesarealer og at regnvand håndteres lokalt i området.

  Det forventes, at der kan udstykkes ca. 12 åben-lav boliger samt 12 tæt-lav boliger i området. BoligSyd ønsker at opføre almene boliger på de dele af arealet, hvor der er mulighed for tæt-lav boliger.

  Området er ikke i forvejen underlagt lokalplan. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold

  Lokalplanområdet er beliggende i ramme nr. 1.2.016.B og mindre dele i 1.2.001.C.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i de to rammer.

  Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

  Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone. Det areal, der allerede er i byzone bibeholdes i byzone.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

  Spildevandsplan 2014

  Området indgår ikke i Spildevandsplan 2014. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen dækkende hele lokalplanområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 86 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  1. at godkendt.
  2. at godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod – Gert Nordklitgaard (Ø).

  Gert Nordklitgaard (Ø) med den begrundelse, at der bør foretages en miljøvurdering.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Tinglev Skole har igangsat et projekt som skal digitalisere lærernes og elevernes læringsmiljø – bøger, tavler, papir, mm. Der investeres i digitale devicer – iPads og AV-udstyr – til elevernes læringsmiljø og lærernes arbejdsgange.

  Hermed skal iPads, indgå i undervisningen som en del af skolens undervisningsplatform.

  Der foretages derfor ligeledes en opgradering af skolens netværk mm.

  For at kunne gennemføre dette projekt, er det grundet anskaffelsens størrelse nødvendigt, at finansiering sker via leasing, for at skolens økonomi over årene kan rumme udgifterne. Anskaffelse sker i et samarbejde med IT-Udbudsenheden.

  Der er tale om indgåelse af 3 leasingkontrakter over henholdsvis 36, 48 og 60 måneder (afhængig af teknologisk levetid). Aftalen på 36 måneder omfatter udstyr med en værdi på 1,0 mio. kr., aftalen på 48 måneder har en værdi på 0,4 mio. kr. og aftalen på 60 måneder har en værdi på 0,9 mio. kr. I aftalen indgår all-risk-forsikring på iPads.

  Der foreligger oplæg til leasingaftaler, hvor der via Tinglev Skoles budget samlet sker betaling.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

  Aftale med løbetid på 48 måneder har en værdi på under 0,5 mio. kr., hvorfor forvaltningens direktør er bemyndiget til at godkende denne. De 2 andre aftaler med løbetider på 36 og 60 måneder har en værdi der overstiger 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet inden aftalen underskrives.

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at leasingaftaler vedr. udbredelse af IT på Tinglev Skole med 36 og 60 måneders løbetid godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23557, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KL udsendte den 30. juni 2017 et orienteringsbrev om nyoprettet klageinstans mod mobning fra 1. august 2017.

  I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet med input fra relevante organisationer.

  På baggrund af anbefalinger heri blev ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget med ikrafttrædelse den 1. august 2017. (Lov nr. 311 af 4.4. 2017)

  Loven medfører:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen
  • En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Lovændringen betyder, at Byrådet skal sikre, at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi for eleverne, herunder en strategi mod digital mobning.

  Der er derfor behov for, at de enkelte skoler i Aabenraa Kommune igangsætter en proces for at sikre, at deres antimobbestrategier lever op til de nye regler.

  Ændringen af loven betyder, at skolens ledelse, i tilfælde af at der konstateres problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning el.lign., straks skal foretage midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at kunne gribe ind overfor de konstaterede problemer.

  Der skal inden 10 arbejdsdage, efter at der er blevet gjort opmærksom på problemet til skolen eller medarbejdere i den kommunale forvaltning, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør.

  Hvis elever/forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan de klage.

  Byrådet vil med lovændringen pr. 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor elever/forældremyndighedsindehaver ønsker at klage.

  De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen.

  Forvaltningen foreslår, at Byrådet foretager denne delegering til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen), og at Børne- og Uddannelsesudvalget årligt orienteres om klagesager.

  Får elever/forældremyndighedsindehaver ikke fuldt medhold i deres klage, har kommunen pligt til at sende klagen videre til den nyoprettede klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Byrådet delegerer vurderingen af klager fra elever/forældremyndighedsindehaver i forhold til mobning til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  -

  Afbud: Karina T. Rogat.