Beslutningsprotokol

onsdag den 20. september 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Der er afbud fra Eivind Underbjerg Hansen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 12. september 2017 fremsat forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

  Der omprioriteres i alt 6,7 mio. kr. i 2018, 12,3 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 11,4 mio. kr. i 2021 fra omprioriteringskataloget.

  Driftsbudgettet udvides med i alt 31,2 mio. kr. i 2018, 29,2 mio. kr. i 2019, 27,4 mio. kr. i 2020 og 27,2 mio. kr. i 2021. Herudover er der indarbejdet driftsinvesteringen vedr. ”Omstrukturering idrætsfaciliteter”, hvor investeringen forventes tjent hjem over en 4 årig periode.

  På anlæg investeres der 153,5 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019, 130,6 mio. kr. i 2020 og 120 mio. kr. i 2021.

  Der henstår en ikke udmøntet pulje på 4,6 mio. kr. i 2020 og 47,4 mio. kr. i 2021.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2018, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages.

  Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

  Skatter:

  Budgetforslaget forudsætter en uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

  Indtægter/finansiering:

  Aabenraa kommune har i 2018 modtaget finansieringstilskud. I budgetforslaget for overslagsårene 2019-2021 er der indlagt en forventning til, at Aabenraa kommune modtager finansieringstilskud.  Dette  er indregnet som en risikobaseret indtægtspulje på 78 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til størrelsen af de tilskud der er modtaget i 2018.

  I 2020 udgør puljen 45,3 mio. kr. og i 2021 udgør den 71,8 mio. kr.

  Effektiviseringsbidrag m.m.:

  Effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, udgør 5 mio. årligt. Reduktionen for 2018 blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017. Der henstår en ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. fra 2020. Puljen forventes udmøntet ved budgetlægningen for 2019-2022.

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af budgetforslaget. Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

  I budgetforslaget er forudsat investeringer for brutto 168 mio. kr. i 2018.

  Det er vigtigt for forligsparterne at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen med Regeringen omkring samlede anlæg for 17 mia. kr. Aabenraa kommunes forholdsmæssige andel svarer til 170 mio. kr.

  Det kan være nødvendigt at udskyde projekter som følge af den faseopdelte budgetlægning.

  Servicerammen i økonomiaftalen for 2018 udgør 2,583 mia. kr. for Aabenraa kommune. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne  2,5 mio. kr. under aftaleniveauet.

  Tidsplan:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til at beregne konsekvenserne, senest den 25. september 2017.

  Den endelige godkendelse af budget 2018-2021, herunder ændringsforslag, sker på byrådsmødet den 11. oktober 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2018-2021 udviser følgende budgetforslag:

  Spillerum 5B (excl. Investeringsstrategier)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  -3.821-086

  -3.884.100

  -3.918.055

  -4.025.482

  Driftsudg. Incl. renter

  3.693.990

  3.764.073

  3.861.711

  3.975.027

  Resultat ordinær drift

  -127.096

  -120.027

  -56.344

  -50.455

  Anlæg incl. jordforsyning

  153.483

  100.000

  130.600

  120.000

  Resultat

  26.387

  -20.027

  74.256

  69.545

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  0

  25.282

  18.243

  26.687

  Finansforskydninger

  -6.410

  -6.641

  -18

  -18

  Påvirkning kasse-beholdning

  19.977

  -1.386

  92.481

  96.214

  Forventet kassebeh. Ultimo 2017

  -160.000

  Forventet ultimo kasse-beholdning

  -140.023

  -141.409

  -48.928

  47.286

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

  Budget 2018 og 2019 overholder den økonomiske politiks målsætning både med hensyn til overskud på ordinær drift  kasseforbrug samt ultimokassebeholdning.

  Der er udarbejdet bemærkninger samt projektbeskrivelser til budgetforslaget, der indeholder forudsætningerne for budgetforslaget, herunder de indarbejdede ændringer.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 13. – 20. september 2017 foregår høring af de høringsberettigede organisationer. Høringssvar vil blive udsendt den 21. september 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14598, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Aabenraa Havn ønsker at ændre sammensætningen i bestyrelsen.  Man vil øge antallet af erhvervsrepræsentanter med én samtidig med, at fremover vil medarbejderrepræsentanten  være observatør.

  Således at sammensætningen bliver:

  • 4 politikere
  • 3 erhvervsrepræsentanter
  • 1 observatør – medarbejderrepræsentant

  Rammen for bestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsens sammensætning i Aabenraa Havn er reguleret i bestyrelsesvedtægten, som er godkendt af byrådet. Af den fremgår, at 4 medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer, at 2 medlemmer skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, og indstilles af havnebestyrelsen og udpeges af byrådet og endelig 1 medarbejderrepræsentant.

  Der er ikke i havneloven regler for, hvor mange medlemmer der kan være i bestyrelsen, dog skal det altid være et ulige antal. Der er heller ikke regler for, hvor mange byrådsmedlemmer der skal være i bestyrelsen. Endelig er der ikke krav i havneloven om, at medarbejdere skal have en repræsentant i bestyrelsen. 

  Udgangspunktet er således, at byrådet har stor frihed til at sammensætte havnebestyrelsen, som de ønsker. Det eneste krav er, at medlemstallet i havnebestyrelsen altid skal være ulige.

  Herudover kan bestyrelsen i deres forretningsorden beslutte, at ressourcepersoner kan deltage som observatører eksempelvis en medarbejderrepræsentant.

  Havnebestyrelsens indstilling om at ændre havnebestyrelsens sammensætning er således i overensstemmelse med havnelovens regler. Det kræver dog en vedtægtsændring.  Ændringen træder i kraft ved næste udpegning med virkning fra 1. januar 2018.

  Der er derudover sket mindre konsekvensrettelser i vedtægterne i overensstemmelse med ændringer i havneloven.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at havnebestyrelsens ønske imødekommes, og

  at vedtægtsændringerne godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28206, Sagsinitialer: chan

  Sagsfremstilling

  Der skal i efteråret 2017 vælges forbrugerrepræsentanter til henholdsvis Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

  Lovgivningsmæssigt skal der sidde to forbrugervalgte repræsentanter i hvert af de to selskaber.

  På nuværende tidspunkt er der valgt tre forbrugerrepræsentanter, hvoraf den ene sidder i begge selskaber.

  Disse repræsentanter er blevet valgt ved afholdelse af to separate valg.

  Bestyrelsen i Arwos Holding A/S har på baggrund af erfaringerne i den seneste valgperiode drøftet hensigtsmæssigheden af disse forhold, og anmoder derfor Aabenraa Kommune som ejer, om tilladelse til følgende:

  1 – at der gives tilladelse til samvalg, således at der kun afholdes ét valg til begge selskaber, og der alene vælges to forbrugerrepræsentanter som så hver især sidder i bestyrelsen for begge selskaber.

  2 – at disse to forbrugerrepræsentanter tillige vælges til bestyrelsen for Arwos Holding A/S.

  Anmodningen om samvalg begrundes med, at det vil medføre at repræsentanterne vil varetage begge selskabers interesser med deraf følgende dybere forståelse for samspillet mellem disse.

  Anmodningen om at disse forbrugerrepræsentanter også vælges til Arwos Holding A/S begrundes med at dette vil medføre en større indsigt i sammenhængen i hele virksomheden.

  Lovgrundlag

  Flertallet af en bestyrelse i et aktieselskab skal efter selskabslovgivningen være valgt af Generalforsamlingen (ejeren).

  Der er ikke et lovkrav om, at forbrugerrepræsentanter skal være repræsenteret i Holdingselskabet, men alene i Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S.

  Ejeren kan lovligt beslutte, at der afholdes samvalg som ansøgt.

  Medarbejdere har krav på det antal pladser, som svarer til halvdelen af de på en generalforsamling valgte pladser, hvor der rundes op.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomisk vil anmodningen om samvalg ikke få nogen betydning.

  Hvis anmodningen om at de valgte forbrugerrepræsentanter tillige skal sidde i bestyrelsen for Arwos Holding A/S imødekommes, skal antallet af de af Generalforsamlingen (ejeren) valgte medlemmer som konsekvens heraf øges med minimum én (et eksternt medlem eller et byrådsmedlem), idet over halvdelen af bestyrelsen skal være valgt af Generalforsamlingen (ejeren).

  Imødekommes anmodningen om forbrugervalgte i bestyrelsen for Arwos Holding A/S, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer således fra otte til elleve og vil medføre en øget udgift til bestyrelseshonorar på ca. 0,062 mio. kr.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at anmodningen om samvalg imødekommes, og

  at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Arwos Holding A/S bibeholdes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6780, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ønsker at indgå partnerskabsaftale med SOSU Syd. Foruden denne partnerskabsaftale, har Aabenraa Kommune indgået partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne: IBC, EUC Syd, VUC samt UC Syd.

  Aabenraa Kommune og SOSU Syd ønsker med aftalen at formalisere og styrke det nuværende samarbejde, med henblik på at højne uddannelsesniveauet i den lokale del af Region Syddanmark, for derved at øge forudsætningerne for kvalitet i velfærdsydelserne. Således er samarbejdet med SOSU syd er et væsentligt element i forhold til at indfri kommunens vision om at være et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og velfærdsuddannelser.

  Partnerskabsaftalen er en overordnet rammeaftale, der sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitution.

  Indsatser i partnerskabet med SOSU Syd

  Samarbejdet omhandler følgende indsatsområder:

  · Rekruttering og profilering af Aabenraa som uddannelsesby samt SOSU Syd som et attraktivt uddannelsestilbud

  · Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa

  · Udvikle og implementere praksisnære grunduddannelser og efteruddannelser

  · Udviklingsarena for sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og nye velfærdsløsninger

  Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med SOSU Syd.

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. SOSU Syd og Aabenraa Kommune. Der afholdes møde 1 gange årligt. Forud for mødet udsendes dagsorden og der udarbejdes et referat fra mødet, hvori dato for næste møde fremgår.

  Underskriftsceremoni

  Partnerskabsaftalen foreslås underskrevet af ledelsen i de to organisationer. Der afholdes en underskriftsceremoni på SOSU Syd i Aabenraa med deltagelse af repræsentanter fra de to organisationer. Det forventes, at aftalen godkendes af hhv. SOSU Syd og Aabenraa Kommune, og der efterfølgende afholdes en underskriftsceremoni.

  Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og SOSU Syd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/41372, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ved beslutning den 26. marts 2014 delegeret kompetence vedr. salg af offentlige arealer til Kultur, Miljø & Erhverv.

  Forvaltningen har fået bemyndigelse til at sælge:

  • ubebyggede arealer under 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges og ikke skal i offentligt udbud
  • og med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

  Bemyndigelsen har gjort handelsprocessen mere fleksibel og har været med til at aflaste Økonomiudvalget og byrådet.

  Forvaltningen ønsker, at den nuværende bemyndigelse udvides til også at omfatte:

  • ubebyggede arealer under 2.000 m2 som evt. kanbebygges (her tænkes specielt på de ubebyggede grunde der opstår, når kommunen køber og nedriver ejendomme via nedrivningspuljen. Grunde fra nye byggemodninger vil fortsat blive politisk behandlet)
  • ubebyggede arealer over 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges (f.eks. vejarealer og landbrugsarealer)

  Den udvidede bemyndigelse omfatter fortsat kun aftaler med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

  For nogle af handlerne vil et offentligt udbud være nødvendigt.

  Den sædvanlige høringsprocedure ved salg, hvor de forskellige afdelinger i Kultur, Miljø & Erhverv høres, vil også blive fulgt ved disse handler.

  Bemyndigelsen kan altid tilbagekaldes af byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byrådet udvider den nuværende beslutningskompetence til Kultur, Miljø & Erhverv til også at gælde salg af

  - ubebyggede arealer under 2.000 m2 som evt. kan bebygges og

  - ubebyggede arealer over 2.000 m2 som ikke kan selvstændig bebygges, og

  at bemyndigelsen kun omfatter arealer med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8809, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 28. juni 2017 blev det besluttet at sende forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen – tillæg til Vækststrategi 2016-28 i offentlig debat i 8 uger.

  I debatfasen er der indkommet 34 debatsvar.

  Debatsvarene giver anledning til følgende ændringer af strategien. Sommerhusområde i Kollund Østerskov foreslås udtaget af strategien og arealet ved Krusmølle foreslås tilrettet.

  Forslag til temaplanstrategi foreslås nu vedtaget endeligt med de nævnte ændringer.

  Udover ændringer i strategien foreslår forvaltningen, at der alene ansøges om følgende udvalgte områder:

  Sommerhusområder

  Skarrev

  Loddenhøj (tilbageførsel)

  Udviklingsområder

  Dyrhave (arealer nord for eksisterende bebyggelse)

  Hostrupskov

  Krusmølle (tilrettet areal)

  Den videre proces og forvaltningens begrundelse for de udvalgte områder samt ændringer  er samlet i opsamlingsnotatet i bilag. 

  Planmæssige forhold

  Miljøvurdering

  Byrådet besluttede sammen med vedtagelse af forslaget, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Denne beslutning er den 23. juli blevet påklaget til Planklagenævnet.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet i alt 34 debatsvar i perioden 29. juni – 25. august 2017.

  De 18 svar er vedr. sommerhusområder, og fordeler sig med 1 vedr. Loddenhøj, 3 imod området i Skarrev og 14 vedr. Kollund Østerskov, hvor alle på nær et er imod. Debatsvarene imod Kollund Østerskov er desuden suppleret med ca. 665 underskrifter imod.

  De 13 svar er vedr. udviklingsområder, heraf 11 vedr. Krusmølle, hvor alle på nær et er imod, og hvor 8 er enslydende. De to øvrige debatsvar for udviklingsområder er vedr. Hostrupskov, et for og et imod.

  Der er desuden indkommet 3 svar af mere generel karakter.

  Bemærkningerne fra debatperioden er resumeret og kommenteret i indstillingsnotatet, der er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen vedtages endeligt med ændringer der fremgår af opsamlingsnotat,

  at Aabenraa Kommune ansøger om nye sommerhusgrunde i Skarrev,

  at Aabenraa Kommune reducerer i eksisterende kommuneplanramme 1.7.003.S for sommerhusområde Loddenhøj mod vest, som en del af ansøgningen, og

  at Aabenraa Kommune ansøger om udviklingsområder inden for arealer beliggende nord for eksisterende bebyggelse i Dyrhave, for arealet i Hostrupskov og omkring Krusmølle for det tilrettede areal.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26625, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  På baggrund af ønske fra Aabenraa Havn om mulighed for at opføre kontordomicil mod Slotsmølleåens udløb har forvaltningen udarbejdet planer for det større område ved Skibbroen/Sønderjyllandskajen. Det er for at sikre en god helhedsvirkning og sikre fremtidige projekter i området, herunder kontor, lager, havnegrill, fiskebutik og bådesalg.

  Lokalplanens realisering forudsætter, at Lokalplan nr. 68 for en ny byhavn aflyses. I stedet sikrer lokalplanen både jollehavnsmiljøet i Slotsmølleåens udløb og et åbent Sydhavnsbassin, for at bevare byens forbindelse til vandet.

  I tråd med Fremtidens Aabenraa udlægges areal til promenade og boulevard, for at knytte midtbyen til stranden og muliggøre sidste etape af vejprojektet. Dertil sikres areal til klimasikringstiltag i Slotsmølleåens udløb for at give mulighed for etablering af pumpestation.

  Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 tilbagefører del af det hidtil rekreative område ved Slotsmølleåen til havneerhverv, og del af arealet langs Skibbroen/Kystvejen udlægges til ”bufferzone” mellem by og havn i form af lettere erhverv.

  I henhold til Miljøvurderingen og den nye Planlov er særlige hensyn taget til støjgener, luftforurening og oversvømmelsesrisiko med krav om afskærmende tiltag, mekanisk ventilation og sokkelhøjde.

  Planforslagene med miljørapport var i høring i 8 uger, fra d. 10. maj til 5. juli 2017. Der indkom fire høringssvar fra virksomheder og naboer og ét fra forvaltningen og havnen. Resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger samt indstilling til planændringer fremgår i vedlagte bilag.

  Planmæssige forhold

  Realiseringen af Lokalplan nr. 98 forudsætter den endelige vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

  Området ligger i Kommuneplan 2015 delvis inden for rammeområderne 1.1.024.E for havneerhverv i miljøklasse 2-5, jf. miljøhåndbogen, og 1.1.043.F for en lystbådehavn. Rammeområde 1.1.024.E fastlægger en bebyggelsestætheden på maks. 12 m³/m² mod Skibbroen og på kajerne og 8 m³/m² i det øvrige område. Bygningshøjden er maks. 15 m mod Skibbroen, maks. 50 m på kajerne og maks. 50 m i det øvrige område.

  Området delvis omfattet af Lokalplan nr. 68 og 69, hvoraf den forrige aflyses helt og den senere delvis.

  Lokalplan nr. 98 stemmer ikke overens med rammeområde 1.1.024.E vedr. miljøklasse og bebyggelsesregulering og 1.1.043.F vedr. anvendelse og bebyggelsesregulering.

  Del af området er omfattet af et anlæg, der er opført på miljøvurderingslovens bilag 3, der udløser krav om miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse af denne  skal vedlægges den endelige plan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt, og
  at Lokalplan nr. 98 – Skibbroen/Sønderjyllandskajen, Aabenraa by, vedtages endeligt med de ændringer, der er forslået i høringsnotat dateret den 30. august 2017.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer, så høringsnotatet tilrettes s. 7 afsnit 3 sådan at forvaltningens bemærkning er i overensstemmelse med indstillingens 2. at på side 8 og punkt 9 i bilag A.

  Supplerende sagsfremstilling

  Høringsnotatet er justeret efter Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25895, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 36 almene familieboliger, som udgør etape 2 på Cimbria Parken.

  Boligerne opføres i to blokke, hvor det samlede boligareal udgør 3.678 m2, som fordeler sig på:

  • 20 stk. 3 værelses boliger på 97,5 m2

  1.950 m2

  • 16 stk. 4 værelses boliger på 108 m2

  1.728 m2

  Den samlede anskaffelsessum for etape 2 udgør 71,937 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres således:

  Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)

  7,194 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  63,305 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  1,439 mio. kr.

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 930 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes at udgøre 111 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje inkl. forbrug for 3 værelses boligerne på 8.458 kr. pr. md. og på 9.369 kr. pr. md. for 4 værelses boligerne.

  Opførelsesstart af etape 2 forventes at være i foråret 2018 og vil ske sideløbende med at etape 1 afsluttes. Etape 1 forventes at blive taget i brug 1. juni 2018. I etape 1 er der indgået lejeaftaler for 56 af de 66 boliger, ligesom der er foretaget reservation af 20 boliger i etape 2.

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af lokalplan nr. 61, der er vedtaget af Aabenraa Kommunes Byråd den 26. november 2014.

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet at projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 61 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I det vedtagne budget 2017, er der afsat 6,7 mio. kr. til grundkapitalindskud for etape 2.

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til grundkapitalindskud på 0,494 mio. kr. i forhold til det budgetterede, da grundkapitalindskud er på 7,194 mio. kr.

  Forvaltningen har været i dialog med Domea om muligheden for at reducere anskaffelsessummen og grundkapitalindskuddet. Domea har ikke set mulighed for at reducere anskaffelsessummen med den begrundelse, at reduktion i anskaffelsessummen vil gå ud over kvaliteten i etape 2 i forhold til etape 1.

  Der forventes ikke fuld disponering på de afsatte midler til grundkapitalindskud i 2017, hvor der er et udisponeret restbudget på 1,6 mio. kr. Merudgiften på 0,494 mio. kr. foreslås på den baggrund finansieret af restbudgettet til grundkapitalindskud i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A for etape 2 godkendes, herunder grundkapitalindskud på 7,194 mio. kr.,

  at merudgiften på 0,494 mio. kr. til det budgetterede grundkapitalindskud på 6,7 mio. kr. finansieres af restbudgettet til grundkapitalindskud, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  1. at anbefales godkendt,       

  2. at anbefales godkendt, med bemærkning om at kommunen skal godkende det arkitektoniske udtryk,

  3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/45122, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening fremsendt skema C efter renovering af afdeling 1, beliggende Tøndervej 95-97, Rugkobbel 2-24, Fuglsang 5-15, Farversmøllevej 81-83 6200 Aabenraa.

  Byrådet godkendte den 23. februar 2011 skema B for ovennævnte renovering med en samlet anskaffelsessum på 118,230 mio. kr.

  Anskaffelsessummen for renoveringen udgør ved skema C 122.477.835 kr. som fordeler sig på støttet del 94,195 mio. kr., ustøttet del 19.010.150kr., henlæggelser 4,773 mio. kr og egen trækningsret 4,500 mio. kr. Forløbet har været således fra skema A til C:

  Omkostninger i 1.000 kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværker udgifter

  78.219.000

  94.788.958

  100.136.941

  Omkostninger

  21.894.000

  22.012.430

  20.771.554

  Gebyrer

  753.000

  1.428.612

  1.569.340

  Endelig anskaffelsessum

  100.866.000

  118.230.000

  122.477.835

  Anskaffelsessummen er ved skema C i forhold til skema B overskredet med 4.247.850 kr. Merforbrug er på henholdsvis den støttede del 0,475 mio. kr. og ustøttede del 3,773 mio. kr. Det støttede merforbrug består af hensættelse til Byggeskadefonden, og blev tillagt af Landsbyggefolden ved godkendelse af skema B.

  I forbindelse med godkendelse af skema B er kommunegarantien opgjort til 67,18% af lånets hovedstol på 94,195 mio. kr. Der er regaranti for 50% fra Landsbyggefonden. Overskridelsen af anskaffelsessummen fra skema B til skema C har ingen betydning for den kommunegarantien.

  Afdelingen omfatter 130 familieboliger. Huslejen pr. 1. januar 2017 ligger for en gennemsnitsbolig på ca. 69 m2 på ca. 3.836 kr. pr. måned.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema C godkendes, og

  at den endelige husleje godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2749, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening ansøgt om godkendelse af anskaffelsessum for renoveringsprojekt i afdeling 20, herunder skema A, beliggende Callesensgade og Persillegade, 6200 Aabenraa. Renoveringsprojektet indeholder endvidere ansøgning om fritagelse for indbetaling til boligforeningens egen dispositionsfond samt Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel. Det hele skal ses som en pakke og Landsbyggefonden har tilkendegivet deres deltagelse i projektet under forudsætning af kommunen deltager.

  Afdelingen består af 23 boliger i fire bygninger. Renoveringsprojektet vedr. bygning 1, 2 og 4 på kort, som er vedlagt som bilag. Tage, døre og vinduer renoveres i alle 3 bygninger. Døre og vinduer enten udskiftes eller istandsættes. I bygning 2 renoveres endvidere ydervægge, altaner, køkkener, ligesom badeværelser renoveres for at være mere egnet for ældre og handicappede og der etableres elevator.  Bygning 4 er et eksisterende fælleshus, der indrettes til en bolig og gøres bedre tilgængelighed fra fortov.

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 13,606 mio. kr., hvoraf der er en støttet del på  11,001 mio. kr. (skema A) og en ustøttet del på 2,605 mio. kr. Specifikation af anskaffelsessum er vedlagt som bilag.

  Den månedlige husleje vil ikke medføre huslejestigning som følge af renoveringsprojektet ikke i de første fire år. Huslejen er på 911 kr. pr. m2 pr. år. At huslejen kan holdes i ro skyldes at Landsbyggefonden yder afdelingen huslejestøtte, som fra det femte år aftrappes med 9 kr. pr. m2 pr. år.

  Økonomi og afledt drift

  Garantistillelse
  For dem støttede del af anskaffelsessummen på 11,001 mio. kr., skal der stilles kommunegaranti, hvor der er regaranti fra Landbyggefonden på 50 %.

  For den ustøttede del på 2,605 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles kommunegaranti.

  Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver. Udgangspunktet er på den baggrund, at der skal stilles garanti for hele anskaffelsessummen.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Kapitaltilførsel
  For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der gennemføres en kapitaltilførsel på forventet 0,5 mio. kr., som opdeles i fem anparter, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 0,1 mio. kr.

  Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på forventet 0,1 mio. kr., som forventes tilført i 2018, foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den samlede anskaffelsessum, herunder skema A godkendes,
  at det stilles kommunegaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden,
  at der stilles 100 % kommunegaranti for de ustøttede lån,
  at afdelingen fritages for indbetalinger til boligforeningens egen dispositionsfond,
  at kommunen deltager i kapitaltilførselssag, og
  at kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3920, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  På vegne af Lejerbo Tinglev ansøger Lejerbo om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af tag- og vinduesudskiftning i afdeling 438-0, beliggende Kløvermarken, 6360 Tinglev.

  Udgiften til tagudskiftningen er anslået til 1,953 mio. kr., der finansieres ved tilskud fra dispositionsfond 0,005 mio. kr. og realkreditlån på 1,948 mio. kr. med en løbetid på 30 år.

  I forbindelse med lånoptagelse kræver Realkredit Danmark, at der stilles kommunegaranti på 100 % af realkreditlånets hovedstol på 1.948 mio. kr.

  Projektet og huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 25. april 2016. Fremtidige henlæggelser nedskrives med 0,100 mio. kr. som herefter anvendes til at afdrage på ydelser til lånet. Der vil dermed ikke være tale om huslejestigninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse til tag- og vinduesudskiftning godkendes, og

  at der stilles kommunegaranti for realkreditlånet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25042, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2018.

  KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

  Den 9. marts 2017 mødtes Regionen og de 22 kommuner til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgtes tre temaer til rammeaftale 2018:

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
  • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Indsatser i Rammeaftalen 2018

  Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

  Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

  Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

  Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

  Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

  Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

  Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

  Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  · En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen

  · En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

  •        Tendenser og behov

  •        Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  •        Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark

  •        Sikring af effektiv drift

  •        Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

  • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
  • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

  I forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23065, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2017-2020 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2017 til Velfærdsteknologi.

  Midlerne skal finansiere projekt velfærdsteknologi og Living Tech Aabenraa og realisere vision og mål i Social- og Sundhedsudvalgets strategi for velfærdsteknologi ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  Projektet har til formål at tilvejebringe nye løsninger og vækst i Aabenraa Kommune ved:

  • at understøtte borgerens livskvalitet og mestring, så der efterspørges mindre hjælp fra kommunen
  • at levere effektiv moderne opgaveløsning som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi, og
  • Skabe vækst og arbejdspladser inden for social og sundhedsområdet ved at samarbejde med og tiltrække nationale og internationale virksomheder til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsteknologi til Velfærdsteknologi på 1,8 mio. kr. i 2017 frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19436, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der søges om frigivelse af anlægsbevillingen i 2017 til HjælpemiddelHuset, der er afsat på den godkendte investeringsoversigt og der skal tages stilling til finansiering af en merudgift på 0,687 mio. kr. i forbindelse med flytningen af HjælpemiddelHuset fra den nuværende placering på Industrivej til Brunde Øst, Rødekro.

  De 0,687 mio. kr. dækker over manglende poster i den oprindelige omkostningsvurdering, som samlet udgjorde 1,470 mio. kr. samt uforudsete udgifter.

  Anlægget omfatter eksempelvis tilpasning af eksisterende lagerfaciliteter med værksted mv., opstilling af pavilloner til kontor, etablering af undervisnings- og afprøvningsrum til Straks Service samt etablering af vaskehal til hjælpemidler.

  De uforudsete udgifter har bl.a. baggrund i kontraktforhandling med den nuværende udlejer, fordi det var nødvendigt her at forhandle om huslejen. Det var desuden af konstruktionsmæssige årsager i højere grad end først antaget nødvendigt at lave indvendige ombygninger og installationer, hvorfor det var påkrævet at få adgang til bygningen tidligere end forventet. Derfor er der i en periode dobbelt husleje.

  Der er behov for supplerende ekstern rådgivning, fordi opgavens karakter har ændret sig bl.a. pga. vaskehallen. Den var tiltænkt placeret udvendigt men måtte laves indvendigt af konstruktionsmæssige årsager. Det nødvendiggjorde supplerende rådgiverydelser.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 1,470 mio. kr. til Hjælpemiddelhuset.

  I rådighedsbeløbet er der disponeret med udgifter til opstilling af pavillon, etablering af vaskerum, diverse flytteudgifter og etablering af personalerum, møde- og undervisningsfaciliteter.

  Siden vedtagelsen af det oprindelige anlægsbudget har byrådet som led i særpuljens anvendelse bevilliget  0,260 mio. kr. til forbedring af Straks Service. Disse midler indgår i ombygningen af det nye lejemål.

  I forhold til det godkendte rådighedsbeløb er ikke afsat midler til uforudsete udgifter, rådgivningshonorar, ekstern rådgiver, administrative omkostninger (herunder byggetilladelse, miljøundersøgelse m.v.) og ekstraudgift til husleje i 2017 i alt 0,687 mio. kr.

  I forhold til finansiering af merudgiften i forhold til det afsatte rådighedsbeløb henledes opmærksomheden på afslutningen af anlægsprojekt i Rødekro Svømmehal, hvor der forventes et mindreforbrug.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling til Rødekro Svømmehal på 0,687 mio. kr. og at den negative anlægsbevilling tilføres kassen,

  at rådighedsbeløbet til HjælpemiddelHuset forhøjes med 0,687 mio. kr. finansieret af likvide midler, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,157 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 og at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. – 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25589, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  -

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.