Beslutningsprotokol

onsdag den 28. februar 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger: Der var afbud fra Ditte Vennits Nielsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jens Bundgaard Nielsen har meddelt fravær til byrådsmødet 28. februar 2018.

  Gert Nordklitgaard er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er sygdomsbetinget og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Gert Nordklitgaard er øverst på Enhedslistens stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Gert Nordklitgaard er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gert Nordklitgaard indtræder som stedfortræder for Jens Bundgaard Nielsen, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal forslag til ændring af styrelsesvedtægten behandles 1. gang.

  Økonomiudvalget har drøftet anbefalingerne fra det nu afsluttede §17, stk. 4 udvalg vedrørende byggeprojekter. En af anbefalingerne er, at der sikres mulighed for at nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper under Økonomiudvalget.

  En ad hoc-arbejdsgruppe skal have til opgave at rådgive Økonomiudvalget i de indledende faser af et kommunalt anlægsprojekt, der handler om byggeri. Arbejdsgruppen skal således beskæftige sig med følgende to hovedområder:

  1) Rådgive økonomiudvalget om valg af udbudsform – herunder rådgiver, blandt andet baseret på løbende systematiske evalueringer af tidligere byggeprojekter.

  2) Rådgive økonomiudvalget om vægtning af kriterier såvel ved prækvalifikation som ved tildeling af opgaven.

  Ad hoc-arbejdsgrupperne etableres dels med 5 permanente medlemmer, der udpeges af og fra Økonomiudvalget, dels med medlemmer, som borgmesteren får kompetence til at udpege afhængigt af det konkrete byggeprojekt. Disse medlemmer kan både være byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, der til gengæld har særlige relevante kompetencer.

  Da disse opgaver i dag ifølge Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt er henlagt til de stående udvalg, forudsætter nedsættelsen af ad hoc-arbejdsgrupper en ændring af styrelsesvedtægten, således at kompetencen henlægges til Økonomiudvalget.

  Det er alene udbudsprocessen der flyttes til Økonomiudvalget. Gennemførelse af byggeriet ligger fortsat i de stående udvalg. Forslag til ændring fremgår af vedhæftede bilag. Der er ikke foretaget andre ændringer af styrelsesvedtægten.

  Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange af byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at ændring af styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal en ny forretningsorden behandles 2. gang og regler for spørgetid behandles igen.

  Forretningsorden:

  Forretningsordenen skal opdateres, primært som en konsekvens af, at byrådet går over til elektronisk afstemning.

  Herudover foreslås små justeringer, så forretningsordenen følger styrelsesloven og normalforretningsordenen, herunder med tydeliggørelse i forhold til materiale der er udsendt efter deadline.

  Forslag til spørgetid:

  Spørgsmålet er rejst, om spørgetiden kan være en del af selve byrådsmødet. Efter en juridisk vurdering, er konklusionen, at byrådet ikke kan beslutte at spørgetiden er en del af byrådets dagsorden. Af praktiske grunde kan det dog godt besluttes, at det ligger umiddelbart før eller efter det offentlige møde (de åbne punkter), dvs. før det lukkede møde. Formelt suspenderes byrådsmødet, og der slukkes for kommunetv.

  Før byrådsmødet, som er fastsat til kl. 17, har byrådet besluttet at der fast er temamøder frem til kl 16, herefter er der tid til gruppemøder umiddelbart inden byrådsmødet kl. 17. Spørgetid før byrådsmødet, vil rykke på disse tidspunkter. Endvidere er der en tydelig bagkant for spørgetiden, som skal være afsluttet senest kl. 17. Det kan være vanskeligt at vide på forhånd, hvor lang tid det tager at besvare de stillede spørgsmål.

  Tilrettelægges spørgetiden efter det åbne møde, vil der være en formodning for, uagtet der ikke er mødepligt til spørgetid, at de tilstedeværende byrådsmedlemmer vil være der. Samtidig vil længden af besvarelsen ikke få indflydelse på det efterfølgende lukkede møde. Det har dog den konsekvens, at spørgeren skal være tilstede til hele byrådsmødet. Vi har dog ikke tidligere fået tilkendegivelser fra borgere om, at de har oplevet det som uhensigtsmæssigt.

  Derfor anbefales det, at spørgetiden placeres efter det åbne møde.

  Formuleringen i den nuværende spørgetid er derfor ikke præcis nok, i forhold til ovnstående, og derfor forslås, at formuleringen ændres til følgende:

  Enhver borger eller grundejer i Aabenraa Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden finder sted i forbindelse med byrådsmødet efter behandling af den sidste sag for åbne døre.

  Forvaltningen foreslår derudover, at reglerne for spørgetid fastholdes.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forretningsorden godkendes, og

  at reglerne for spørgetid godkendes.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Ændringsforslag fra SF: At spørgetiden placeres efter godkendelse af dagsorden.

  For stemte 11 (Ø,SF,A). Imod stemte 19 (V, O, S, C).

  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

  1. og 2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38780, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Der blev på byrådsmødet den 31. januar 2018 udpeget 1 medlem, Lars Kristensen, samt 1 suppleant, Christian Panbo.

  Museum Sønderjylland dækker kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og har til formål at virke for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for natur-, kultur- og kunsthistorie i overensstemmelse med museets geografiske og faglige ansvarsområde.

  Efter ønske, anmodes Byrådet om at udpege en ny suppleant i stedet for Christian Panbo.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 suppleant til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Udpeget blev Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34641, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal stille de nødvendige lokaler, sekretariatsbistand mv. til rådighed for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet og deres virke. Kommunalbestyrelsen afholder desuden de udgifter, der er forbundet hermed.

  Byrådet kan desuden vederlægge formand og nævnets medlemmer honorar for deres virke. Formændene for nævnene har siden 1. januar 2007 været vederlagt med et årligt honorar på 52.660 kr. (2018-niveau pr. 01.01.18). Nævnets medlemmer, den socialt sagkyndige, deres suppleanter og mediatorer, har modtaget diæter i henhold til Styrelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat budget til honorar, diæter og befordring for medlemmerne af både Beboerklagenævnet og Huslejenævnet, og der er budgetmæssig dækning for beløbet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at formanden for hver nævn vederlægges med et årligt beløb på 52.660 kr. (2018-niveau pr. 01.01.18), og

  at der til nævnenes øvrige medlemmer, den socialt sagkyndige, deres suppleanter og mediatorer ydes diæter i henhold til Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder garantioverførsel af driftsbevillinger i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring. Retningslinjerne fastsætter, at garantioverførselssatsen udgør 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, med undtagelse af dagplejen og det administrative område, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.

  Af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring fremgår det bl.a., at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner (ved merforbrug over garantisatsen) på maksimalt 3 år. Såfremt der fremlægges afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke kan godkende, typisk ved ønske om længere løbetid end 3 år, vil disse blive fremlagt for Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Ovf. fra 2016 til 2017

  Regnskab 2017 1)

  Korrigeret budget 2017 1)

  Mer- /mindre- forbrug i 2017 2)

  Ansøgt overført til 2018 2)

  ØU

  5.765

  266.838

  276.814

  9.976

  5.815

  AU

  -72

  9.381

  9.204

  -176

  -176

  BUU

  1.186

  813.237

  811.023

  -2.214

  -3.229

  KFU

  1.102

  51.013

  52.138

  1.125

  1.068

  SSU

  6.898

  275.816

  290.018

  14.202

  13.562

  TMU

  1.817

  -406

  5.198

  5.604

  2.043

  VUU

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  16.696

  1.415.879

  1.444.395

  28.516

  19.083

  1) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantioverførsler

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder. Endvidere er vedhæftet 5 afviklingsplaner. Alle er på Børne- og uddannelsesudvalgets område og alle er med 3 års afviklingsperiode og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget. Herudover er der, jf. noterne, 9 institutioner/områder med merforbrug 3 år i træk.

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 28,516 mio. kr. i 2017 (i 2016 udgjorde mindreforbruget 29,436 mio. kr.). Heraf søges 19,083 mio. kr. overført til budget 2018 i henhold til reglerne for garantioverførsel (i 2016 blev der overført 16,696 mio. kr. til 2017). Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 9,433 mio. kr., der forbliver i kassen (mod 12,740 mio. kr. i 2016).

  Mindreforbruget på 9,433 mio. kr., der forbliver i kassen, kan forklares med mindreforbrug udover 2 %/4 %. Herunder kan bl.a. nævnes, at Entreprenørgården har et samlet mindreforbrug på 5,517 mio. kr., hvoraf ”kun” 1,956 mio. kr. søges overført til 2018, som følge af reglerne om overførsel af maksimalt 4 % af mindreforbruget.

  I henhold til Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring skal der ved merforbrug 3 år i træk og ved merforbrug over 4 %, betales et rentetillæg (diskontoen ultimo + 3 % = p.t. 3 %) af hele overførselsbeløbet i det aktuelle år. Jf. vedhæftede bilag 1 udgør det samlede rentetillæg 0,399 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2017 til 2018.

  Resultatet på skoleområdet giver anledning til, at økonomiafdelingen kigger nærmere på årsagerne til afvigelserne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der vedrørende garantioverførsler meddeles en tillægsbevilling til budget 2018 på 19,083 mio. kr., jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2018, og

  at der vedrørende rentetillæg meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2018 på 0,399 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31489, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Den 20. juni 2017 har Byrådet bevilget 6,9 mio. kr. til nedrivning af Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64.

  Nedbrydningen er nu ved at være tilendebragt, og der forestår den sidste knusning og bortkørsel af materialer samt opfyldning, udlægning af muld og såning af græs. Endelig skal der etableres cykelskur samt mindre renovering af buslomme m.v.

  Budgettet på nedrivningsentreprisen skal forhøjes, såfremt entreprisen skal færdiggøres.

  Der er identificeret et merforbrug pga. uforudsete arbejder, som stort set alle relaterer sig til ekstra miljøsanering. Følgende er eksempler på tilkomne forhold:

  • Opfyldt og afblændet kælder under klassefløj.
  • Flere lofter med op til 3 lag loftbeklædning.
  • Fund af gamle fundamenter under flisebelægning.
  • Sorte (tjære) undergulve i tre bygninger.
  • Lodrette installationskanaler i asbest.
  • Linoleumsgulve med ekstra forhøjede værdier i asbest og tungmetaller.
  • Fund af afblændet, men ikke oplyst 10.000 l olietank.

  Det er specielt de ældre bygninger fra 1922 til 1933, som er behæftet med mange ekstra miljøsaneringer og ofte som skjulte forhold i konstruktion eller under jorden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er brug for 0,9 mio. kr. til at færdiggøre nedbrydningssagen.

  På anlægssagen ”Renovering af Tinglev svømmebad” under Kultur og Fritidsudvalget er arbejderne så langt mod færdiggørelse, at det med sikkerhed kan konstateres, at der er mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvorved det bliver muligt at finansiere ekstraarbejderne på nedbrydningssagen.

  Anlægsbevillingen til ”Renovering af Tinglev svømmebad” er givet af byrådet i 2016 og er finansieret af kassen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling  til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet ”Renovering af Tinglev Svømmebad”,

  at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet ”Nedrivning af Frøslev-Padborg skole”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 7,8 mio. kr., og

  at rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt, idet

  1. at udgår og

  2. at justeres til, at finansiering sker gennem etablering af anlægspulje til opsamling af mere-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39968, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I henhold til Byfornyelsesloven §30 kan byrådet nedsætte et Bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

  Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til Byfornyelsesloven af 5 medlemmer:

  2 kommunale repræsentanter

  2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser

  1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser

  Der skal udpeges nye medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune, idet medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

  Jf. vejledning fra Kommunernes Landsforening kan kommunen frit vælge hvem den ønsker at lade sig repræsentere af. Byrådet besluttede den 28. februar 2007, at de 2 kommunale repræsentanter er formand og næstformand i Planlægningsudvalget nu Vækstudvalget for Land og By. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at de 2 kommunale repræsentanter er medlemmer af Vækstudvalget for Land og By, for herved at sikre forankring i byrådet i forbindelse med budgetforhandling og aktuelle sager.

  Til varetagelse af grundejerinteresser har Andelsboligernes Interesseorganisation udpeget Tage Juul, Padborg (suppleant Poul Erik Jensen, Padborg).

  Til varetagelse af grundejerinteresser har Aabenraa Grundejerforening udpeget Elisa Marloth, Aabenraa (suppleant Bodil Phillipsen, Aabenraa).

  Til varetagelse af bevaringsinteresser har Kulturmiljørådet for Sønderjylland hidtil udpeget en repræsentant fra Museum Sønderjylland. Pga. organisationsændringer her anbefaler Kultur, Miljø & Erhverv at der udpeges en repræsentant fra Aabenraa Byhistorisk Forening: Erik Dahlgren (suppleant Vagn Kristensen, Aabenraa).

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der medfølger diæter til medlemmer i Bygningsforbedringsudvalget, som ikke er medlem af byrådet.

  Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget blev godkendt af Vækstudvalget for Land og By den 8. februar 2018.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget,

  at Tage Juul med suppleant Poul Erik Jensen og Elisa Marloth med suppleant Bodil Phillipsen udpeges til varetagelse af grundejerinteresser,

  at Erik Dahlgren med suppleant Vagn Kristensen udpeges til varetagelse af bevaringsinteresser, og

  at der udbetales diæter til medlemmer i Bygningsforbedringsudvalget, som ikke er medlem af byrådet.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Udpeget blev Søren Frederiksen (Philip Tietje) og

  Erik Uldall Hansen (Kim Brandt).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/508, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fælleskommunale Taxinævn Syd anbefaler byrådet i Sønderborg og Aabenraa kommuner,  at taxinævnet nedlægges pr. 1. januar 2018.

  Baggrunden herfor er Folketingets vedtagelse af en ny taxilov pr. 1. januar 2018, som henlægger administrationen af taxilovgivningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og som ikke længere giver særskilt hjemmel til dannelse af et taxinævn.

  Taxinævn Syd har på sit møde den 30. november 2017 besluttet at anbefale over for de to byråd, at taxinævnet nedlægges og desuden anbefales, at tilsynet med eksisterende tilladelser efter taxiloven snarest muligt overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Tilsynet med eksisterende tilladelser kan tidligst overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2018, og der skal gives et halvt års varsel.

  Taxinævnets sekretariat har varslet styrelsen om denne overdragelse allerede.

  Indtil overdragelsen af tilsynet kan ske, vil kommunerne fortsat have en mindre opgave med at sælge trafikbøger til eksisterende vognmænd samt at påtegne attester i forbindelse med deres skift af vogn. Efter 1. januar 2018 skal alle ansøgninger om tilladelser på taxiområdet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Det fælles sekretariat for Taxinævn Syd vil sørge for den resterende administration i forbindelse med overdragelsen og nedlæggelsen, herunder indhente Ankestyrelsens godkendelse af nedlæggelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Taxinævn Syd har været finansieret med et mindre tilskud fra Sønderborg og Aabenraa kommuner i forhold til indbyggertallet i kommunerne.

  Der er i budget 2018-2021 under Økonomiudvalget budgetteret med 0,027 mio. kr. i indtægter fra hyrevognsbestillinger og salg af trafikbøger. Endvidere er der budgetteret med 0,023 mio. kr. i udgifter til Taxinævn.

  De bevillingsmæssige ændringer medtages til bevillingskontrollen pr. 30. september 2018, idet resultatet for 2018 vil være kendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Taxinævn Syd nedlægges i overensstemmelse med Taxinævn Syds anbefaling herom,

  at administrationen af eksisterende tilladelser efter taxiloven pr. 1. juli 2018 overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4000, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal der tages beslutning om igangsætning af projektering på Strandpromenadens 3. etape med fortsættelse fra Strandpromenadens foreløbige afslutning ved lystbådehavnen og til Skibbrogade/Gammel Havn. Der henvises til det bilagte oversigtskort.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller sagen, idet der i området er igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil. Der er i den forbindelse brug for projektet til at afklare den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicilets byggefelt og Skibbroen. Endvidere arbejder forvaltningen med vejprojektet for Gasværksvejs gennembrud tværprofil, og da der er overlap på forhold om arkitektonisk indretning og håndtering af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, er det nødvendigt at få et præcist projektgrundlag at arbejde videre ud fra.

  Kultur, Miljø & Erhverv har erkendt en række forhold, der kræver nærmere undersøgelse, og det er nødvendigt at få gjort i sammenhæng med projektering. Bl.a. ligger der en betydelig pumpestation ved området, ligesom kommunen har afsat midler i 2021 til installationer for et større pumpeanlæg ved Mølleåens udløb.

  Finansieringen af projektgrundlaget for Strandpromenadens etape 3 kan ske ved omplacering af anlægsbudgettet for Campus Alle, etape 1 under Vækstudvalget for Land og By. Dette anlæg mangler færdiggørelsesarbejder i 2019, men en nedskrivning af anlægsprojektets forventninger til uforudsete udgifter muliggør finansieringen.

  Det bemærkes, at Strandpromenadens 3. etape ikke er omfattet af investeringsoversigten for anlæg, hvorfor der ikke er afsat midler til anlæggets udførsel. Det vil være muligt på baggrund af den nærmere projektering at oplyse mere præcist om forventninger til prisniveauet for anlæggets gennemførelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der skal udarbejdes hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape,

  at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til projektet ”Strandpromenaden 3”, finansieret af rådighedsbeløb fra ”Campus Allé”,

  at rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ”Strandpromenaden 3” frigives, og

  at der gives en negativ anlægsbevilling til ”Campusallé”, således den samlede anlægsbevilling udgør 11,089 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt, idet

  2. at justeres til, at finansiering sker gennem etablering af anlægspulje til opsamling af mere-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og

  4. at udgår.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jmoe

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2018” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2018” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  -Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  I 2017 blev det besluttet, at tilsynene skulle gennemføres af en ekstern tilsynskonsulent. Forvaltningen anbefaler, at dette bliver videreført, da der har været et godt samarbejde, og det vurderes, at der igennem et flerårigt samarbejde kan opnås et bedre læringsmiljø i forbindelse med tilsynene.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Der er kun lavet redaktionelle ændringer i forhold til tilsynspolitikken 2017. Der er mulighed for at ønske andre fokusområder, end de fokusområder der er foreslået.

  Forvaltningen indstiller, at nuværende områder fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2018” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundheds forvaltningen indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2018” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt, idet der tilføjes et 6. kvalitetstema: Inddragelse af bruger- og pårørenderåd.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 19. december 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang har vist, at området generelt administreres i overensstemmelse med reglerne.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  -