Beslutningsprotokol

onsdag den 21. marts 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger: Afbud: Jens Wistoft
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Efter 1. behandling på byrådsmødet den 28. februar 2018 skal denne sag om ændring af styrelsesvedtægten nu behandles 2. gang.

  Økonomiudvalget har drøftet anbefalingerne fra det nu afsluttede §17, stk. 4 udvalg vedrørende byggeprojekter. En af anbefalingerne er, at der sikres mulighed for at nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper under Økonomiudvalget.

  En ad hoc-arbejdsgruppe skal have til opgave at rådgive Økonomiudvalget i de indledende faser af et kommunalt anlægsprojekt, der handler om byggeri. Arbejdsgruppen skal således beskæftige sig med følgende to hovedområder:

  1) Rådgive økonomiudvalget om valg af udbudsform – herunder rådgiver, blandt andet baseret på løbende systematiske evalueringer af tidligere byggeprojekter.

  2) Rådgive økonomiudvalget om vægtning af kriterier såvel ved prækvalifikation som ved tildeling af opgaven.

  Ad hoc-arbejdsgrupperne etableres dels med 5 permanente medlemmer, der udpeges af og fra Økonomiudvalget, dels med medlemmer, som borgmesteren får kompetence til at udpege afhængigt af det konkrete byggeprojekt. Disse medlemmer kan både være byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, der til gengæld har særlige relevante kompetencer.

  Da disse opgaver i dag ifølge Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt er henlagt til de stående udvalg, forudsætter nedsættelsen af ad hoc-arbejdsgrupper en ændring af styrelsesvedtægten, således at kompetencen henlægges til Økonomiudvalget.

  Det er alene udbudsprocessen der flyttes til Økonomiudvalget. Gennemførelse af byggeriet ligger fortsat i de stående udvalg. Forslag til ændring fremgår af vedhæftede bilag. Der er ikke foretaget andre ændringer af styrelsesvedtægten.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at ændring af styrelsesvedtægten godkendes.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23155, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende møde den 6. december udpegede Dansk Folkeparti et medlem til hegnssyn og som vurderingsmand til mark og vejfredning.

  Det er et krav i lovgivningen, at der blandt de udpegede medlemmer er henholdsvis en plantesagkyndig og bygningssagkyndig.

  Det medlem som Dansk Folkeparti skulle udpege, var det plantesagkyndige medlem.

  Det er nu konstateret, at den udpegede ikke er plantesagkyndig.

  Derfor lever byrådet ikke op til lovens krav om de udpegedes kvalifikationer. Det kan have den konsekvens, at hegnssynets afgørelser kan blive underkendt.

  Der er derfor brug for, at der udpeges et nyt medlem, som er plantesagkyndig.

  Der er praksis for, at det er de udpegede medlemmer fra hegnssynet, der også udpeges som vurderingsmænd for mark- og vejfred. Derfor anbefales det, at der også sker en ny udpegning hertil.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et nyt medlem til hegnssyn, og

  at medlemmet også udpeges som vurderingsmand for mark- og vejfred.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Udpeget blev: Helge Kejser.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23038, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende byrådsmøde 6. december 2017 blev Ejler Schütt valgt som stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab. Efterfølgende er Ejler Schütt dog blevet udpeget af sit parti til at sidde i repræsentantskabet, og kan derfor ikke også være stedfortræder for borgmesteren.

  KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

  Byrådet skal udpege en ny stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Udpeget blev: Kirsten Nørgård Christensen.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5873, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 9. februar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af kommunens revisionsberetning for 2016.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers tilbagemelding på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen har gennemgået den del af beretningen, som vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15/12/2016, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Styrelsen har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtførelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen vedr. revisionsberetning for 2016 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på ministeriets område.

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2016, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag. Revisionsberetningen er således godkendt af ministeriet.

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet for regnskabsåret 2016 godkendes og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 29. januar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på ministeriets område.

  Styrelsen vurderer dog, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning om, at der på flere udbetalingsområder ikke er foretaget den lovpligtige økonomiske opfølgning efter aktivlovens § 10. Styrelsen går ud fra, at det skærpede fokus, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Revisor har oplyst, at initiativerne bliver fulgt i forbindelse med revisionen af regnskab 2017.

  Forvaltningen kan oplyse, at det er forventningen, at de iværksatte initiativer har forbedret sagsbehandlingen på områderne således, at revisionsberetningen for 2017 ikke vil indeholde revisionsbemærkninger omkring den lovpligtige økonomiske opfølgning.

  Styrelsen skriver, at der på landsplan er konstateret en tendens til forsinkelser ved tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning. Revisor har ikke oplyst, at have konstateret fejl af væsentlig betydning i relation til rettidighed ved tilbud og samtaler i Aabenraa Kommune. Styrelsen beder revisor om, at have fokus på rettidighed ved næste årsregnskab.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2015.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Der foreligger revisorerklæringer fra KMD vedrørende de generelle it-kontroller, men revisor anbefaler, at der også indhentes uafhængige revisorerklæringer vedrørende brugersystemerne (KMD fagsystemer). Styrelsen forventer, at revisor følger op på forholdet og omtaler det i næste års beretning.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune hvert år i februar modtager revisorerklæringer fra KMD på brugersystemerne/fagsystemer. Revisorerklæringen er delt op i en generel samt en med særligt fokus på persondata og omfatter også Jobcentrets fagsystemer, som tilgår kommunens revisor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Som bilag er vedhæftet uddrag af retningslinjerne omfattende overførselsreglerne. Heraf fremgår bl.a., at der for Puljer og projekter, medmindre der er tale om puljer/projekter med tilskud fra 3. part, maksimalt kan ansøges overført et mindre forbrug på én mio. kr. årligt i nærværende sag. Mindre forbrug over én mio. kr. overføres som udgangspunkt ikke, men kan søges overført i sagen om ”Øvrige overførsler” (merforbrug overføres 100 %).

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2016 til 2017

  Regnskab 2017

  Korrigeret budget 2017

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2018 *)

  ØU

  920

  -1.099

  -884

  215

  204

  AU

  -672

  -

  -

  -

  0

  BUU

  1.867

  1.281

  2.732

  1.451

  1.451

  KFU

  67

  770

  711

  -59

  -59

  SSU

  1.254

  1.189

  1.760

  571

  566

  TMU

  1.152

  97.694

  98.464

  770

  770

  VUU

  239

  417

  239

  -178

  -178

  I ALT

  4.827

  100.252

  103.022

  2.770

  2.754

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Overførselsansøgningerne viser en reel nedsparing i 2017 på i alt 2,1 mio. kr. på Puljer og projekter m.v.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  • 1,000 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)
  • -0,824 mio. kr. vedr. Jobcenter/projekt nyt netværk (ØU)
  • 0,824 mio. kr. vedr. SundSkole 2020 (BUU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2017 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 2,754 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2018, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2018, der finansieres via de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2016 til 2017

  Regnskab 2017

  Korr. budget 2017

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2018 eller 2019 *)

  ØU

  488

  64.751

  68.842

  4.091

  497

  AU

  6.434

  771.785

  799.581

  27.796

  27.796

  BUU

  274

  1.010

  2.940

  1.930

  1.930

  KFU

  0

  44.100

  44.499

  399

  360

  SSU

  2.279

  12.475

  13.160

  686

  -118

  TMU

  300

  36.222

  37.136

  914

  750

  VUU

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  9.775

  930.343

  966.158

  35.816

  31.215

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes:

  • 16,531 mio. kr. vedr. områder omfattet af Beskæftigelsestilskud (AU)
  • 10,890 mio. kr. vedr. områder under Budgetgarantien (AU)

  For begge områder gælder det, at der i 2018 forventes en negativ efterregulering vedrørende 2017, og at der for begge områder dermed er tale om en betalingsforskydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2017, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 30,840 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2018, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2018, der finansieres via de likvide midler i 2018, og

  at mindreforbrug i 2017, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 0,375 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2019, med meddelelse af tilsvarende rammekorrektion til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2017 til 2018 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2017

  Regnskab 2017

  Mer- /mindre- forbrug 2017 *)

  Ansøgt overført til 2018

  Skattefin. anlæg

  A1, A2, A3

  169.634

  99.827

  69.806

  66.124

  Jordforsyning

  A4, A5

  12.678

  1.045

  11.633

  11.633

  I ALT

  -

  182.312

  100.872

  81.439

  77.757

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2017 blev der i alt overført 106,376 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning). I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på i alt 77,757 mio. kr., der søges overført til 2018. I alt overføres der således ca. 184 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018. Fra 2016 til 2017 overførtes alene ca. 115 mio. kr.

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter, samt en betalingsplansoversigt på de skattefinansierede anlæg.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 66,124 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2018. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 38,086 mio. kr. vedrørende Fjordskolen (BUU)
  • 7,521 mio. kr. vedrørende Terapibassin i tilknytning til Fjordskolen (BUU)

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 11,633 mio. kr. som hovedsageligt vedrører igangværende byggemodningsprojekter, herunder arealerhvervelse, vedrørende både en række parcelhusgrunde samt erhvervsområder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 66,124 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2017 til 2018, med finansiering via de likvide midler i 2018, og

  at rådighedsbeløb på i alt 11,633 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2017 til 2018, med finansiering via de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt, idet det præciseres at note 39 alene vedrører parkeringsareal ved Loddenhøj.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35098, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Køb af ejendomme I 2016

  21.060

  20.995

  65

  I alt

  21.060

  20.995

  65

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -2.690

  -2.549

  -141

  I alt

  -2.690

  -2.549

  -141

  Samlet set er det en mindreindtægt på 0,076 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,076 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34293, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Sorte Pletter 2014

  2.800

  2.711

  89

  Camma Larsen Ledets vej

  2.055

  2.038

  17

  Hjelmallé

  5.033

  5.184

  -151

  I ALT

  9.888

  9.933

  -45

  Samlet er der et merforbrug på 0,045 mio. kr. Anlægsregnskab kan afsluttes idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets afsluttede anlægsbudget på 0,529 mio. kr. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Skattefinansieret:

  Områdefornyelse Felsted

  5.331

  5.334

  -3

  Jordforsyning:

  Byggemodning Sejsbjerg

  2,076

  1,491

  585

  Samlet er der et merforbrug på 0,003 mio. kr. på "Områdefornyelse Felsted." Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Vækst- og Udviklingsudvalgets afsluttede anlægsbudget, for det skattefinansieret område.

  Under Jordforsyning afsluttes anlægget  ”Byggemodning Sejsbjerg” med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlæg ”Områdefornyelse Felsted” godkendes med et merforbrug på 0,003 mio. kr., og

  at opgørelse over afsluttet anlæg, jordforsyning ”Byggemodning Sejsbjerg” godkendes med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt    (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Stubbæk Børnehus

  7.500

  7.500

  0

  Der henvises til vedlagte bilag, hvor der en beskrivelse af det udførte arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlægsregnskab for Stubbæk Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2831, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvor de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi er afsluttet,

  1.000 kr.

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Rødekro svømmehal

  3.113

  1.130

  1.983

  Hjælpemiddelhuset

  2.157

  2.155

  2

  I alt

  5.270

  3.285

  1.985

  Samlet set er der et mindre forbrug på 1,985 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 over 2,0 mio. kr. godkendes med et samlet mindre forbrug på 1,985 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Musikskolens lokaler 2012-2013

  2.000

  2.000

  0

  Anlægsregnskabet kan afsluttes uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttede anlægsregnskab for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16147, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

  Der udarbejdes årligt en opgørelse af kommunens samlede låneramme på baggrund af ovenstående hjemmel til at optage lån.

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2017 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2017 opgjort til 46,295 mio. kr. ekskl. låneadgang som følge af havnens anlægsinvesteringer.

  Aabenraa Kommune har for 2017 fået dispensation til et likviditetslån på 3 mio. kr. Dette blev optaget i april 2017 sammen med lånene for 2016.

  På baggrund heraf af ovenstående er der således hjemmel til at optage 46,2 mio. kr. vedr. 2017, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2018.

  I 2018 er der budgetteret med låneoptagelse for 61,938 mio. kr. Heraf indstilles, at der hjemtages 46,2 mio. kr. De resterende 15,738 mio. kr. søges overført til 2019, idet disse forventes optaget i 2019 på grundlag af de investeringer i 2018 der finansieres af de fra 2017 til 2018 overførte rådighedsbeløb.

  Samlet set optages der således ikke mere end budgetteret, der er blot tale om en forskydning mellem årene. Lånerammeopgørelsen giver anledning til bevillingsmæssige korrektioner, der således skyldes overførsel af låneoptagelsen til 2019 vedr. de overførte ikke-forbrugte anlægsmidler .

  I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne  havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

  Aabenraa Havn har i 2017 optaget et lån på 50 mio. kr., hvilket blev godkendt i Byrådet i februar 2017. Heraf er de 35,189 mio. kr. lånt på grundlag af havnens investeringer i 2016. Havnen disponerer dermed 14,811 mio. kr. af den låneadgang, der skabes som følge af anlægsinvesteringerne i 2017. Disse udgør i alt 26,468 mio. kr.,  hvorved Aabenraa Kommune opnår en låneadgang på 11,657 mio. kr. 

  Aabenraa Kommune anvender også i regnskabsår 2017 havnens låneadgang til modregning af deponeringskrav som følge af indgåede lejeaftaler. Der er i 2017 indgået en aftale om flytning af ungdomsklub K3, hvor der er et deponeringskrav på 0,253 mio. kr. Derudover skal der modregnes et deponeringskrav vedr. flytningen af hjælpemiddelhuset. Dette er opgjort til 0,577 mio. kr. hvortil kommer deponering for værdien af de pavilloner (1,020 mio. kr.) der er lejet og opstillet i tilknytning hertil.  Efter modregning af deponeringskrav for i alt 1,850 mio. kr. resterer der en ikke udnyttet låneadgang fra havnen på 9,807mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ikke budgetteret med at låne på baggrund af havnens anlægsinvesteringer, og der er ikke argumenter herfor set i lyset af Aabenraa Kommunes likvide beholdning. Som følge heraf indstilles, at der ikke optages lån på grundlag af låneadgangen fra havnen.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2019. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2019-2022.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 46,200 mio. kr. vedr. regnskabsår 2017.

  at restbudgettet til låneoptagelse overføres fra 2018 til 2019, idet der meddeles en tillægsbevilling på 15,738 mio. kr. i 2018 finansieret af den likvide beholdning, og en negativ tillægsbevilling på 15,738 mio. kr. i 2019 der tilføres den likvide beholdning og

  at der ikke optages lån vedr. adgang som følge af anlægsinvesteringer i Aabenraa Havn.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6155, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2017, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet endelig godkendes.

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2017 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm.

  Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

  Aabenraa Kommunes regnskab for 2017 viser, at kommunen sammenlagt har brugt 3,6 mia. kr. på driften, 120,0 mio. kr. til anlæg og 0,1 mio. kr. til jordforsyningen.

  Overskuddet på ordinær drift udgør 216,4 mio. kr., og kassebeholdningen er blevet øget med 53,7 mio. kr.

  I løbet af året er der afdraget 66,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 47,3 mio. kr. – dvs. et nettoafdrag på 18,9 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2017 været på 445,4 mio. mod 397,2 mio. i 2016.

  De likvide beholdninger ultimo 2017 er på 277,6 mio. kr. mod 223,9 mio. kr. ultimo 2016.

  Beholdningen på 277,6 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Kommunens egenkapital er steget med 86,5 mio. kr. til 2.867,0 mio. kr. pr. 31/12-2017. Stigningen skyldes bl.a.:

  • Årets resultat før renter og afdrag mm. på 97,3 mio. kr.
  • Mindre hensættelse til tjenestemandsforpligtelsen på 14,5 mio. kr.
  • Afskrivninger på anlæg optaget på status med 34,2 mio. kr.
  • Ændret indre værdi af selskaber, hvor kommunen har ejerandel f.eks. ARWOS og Brand & Redning Sønderjylland med 23,8 mio. kr.
  • Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden 8,49 mio. kr.
  • Større hensættelser til bl.a. feriepengeforpligtelse, arbejdsskade, leasingforpligtelse samt afskrivninger bidrager negativt med ca. 5,7 mio. kr.

  Det oprindelige budget er i løbet af året løbende blevet justeret i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller samt andre enkeltstående tillægsbevillinger.

  De samlede justeringer er vist i kolonnen korrigeret budget.

  Opr. budget

  Afvigelse

  Overf. 2018

  (1.000 kr.)

  Kor. budget

  Regnskab

  Skatter & generelle tilskud

  3.750.673

  3.769.858

  3.771.181

  -1.323

  Driftsudgifter i alt

  -3.631.647

  -3.640.181

  -3.552.209

  -87.972

  54.692

  Driftsresultat

  119.026

  129.677

  218.972

  -89.295

  Netto renter

  -12.747

  -6.451

  -2.529

  -3.922

  Resultat af ordinær drift

  106.279

  123.226

  216.443

  -93.217

  Anlæg i alt

  -137.373

  -189.002

  -120.016

  -68.986

  164.239

  Jordfor. Netto

  -3.500

  -16.879

  845

  -17.724

  19.894

  Resultat

  -34.594

  -82.655

  97.272

  -179.927

  Netto lånopt.

  3.526

  -18.884

  -18.851

  -33

  Finansforsk.

  -3.814

  -5.996

  -24.736

  18.740

  Påvirkning kassebeh.

  -34.882

  -107.535

  53.685

  -161.220

  Serviceudgifter

  -2.538.678

  -2.568.149

  -2.509.084

  -59.065

  Aabenraa Kommunes serviceudgifter holder sig inden for den afsatte ramme og bidrager dermed til af overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Når overførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive justeret i forhold hertil.

  Samlet set er regnskabet for 2017 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning, og kommunen står således godt rustet til de kommende års udfordringer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommunes årsberetning med bilag for 2017 oversendes til kommunens eksterne revision.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I 2017 blev præsidiet for Genforeningen 2020 nedsat. Præsidiet har til formål at koordinere tiltag, arrangementer med mere i forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020. Det er ønsket, at de involverede kommuner afstemmer deres bidrag til markeringen med præsidiet, så der sikres en koordinering af de tværgående indsatser og samarbejder i forbindelse med blandt andet fundraising.

  Forvaltningen foreslår, at Aabenraa Kommune byder ind med to projekter. En Genforeningspark foran Folkehjem og et projekt, der fremkommer efter en inddragelsesproces med borgere i Aabenraa Kommune.

  Der blev i efteråret 2017 afholdt en parallelkonkurrence om udformning og etablering af en Genforeningspark på arealet foran Folkehjem. Et bredt funderet bedømmelsesudvalg udpegede i december 2017 Weile Arkitekter som vinder af konkurrencen med et team bestående af relevante fagkonsulenter. Da der nedlægges parkeringspladser i forbindelse med projektet, er det en forudsætning for projektets realisering, at der etableres erstatningsparkeringspladser i umiddelbar nærhed af Folkehjem og biblioteket. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af projektet.

  Da der på nuværende tidspunkt kun er delvis finansiering til Genforeningsparken, er det ønsket at projektet hurtigst mulig forelægges præsidiet til blåstempling, således fundraisingen kan påbegyndes. Der er en forventet projekterings- og anlægsperiode på omkring 18 måneder til et anlæg af denne størrelse, hvorfor arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt for at projektet kan stå færdigt i 2020.

  Udover Genforeningsparken foreslås det, at borgerne i kommunen inddrages aktivt i markeringen af Genforeningen. Det forslås derfor, at der igangsættes en proces, hvor borgere kan komme med forslag til et projekt, som kan blive en del af den samlede Genforeningsmarkering.

  Det foreslås, at der igangsættes en proces med henblik på, at få blåstemplet endnu et fyrtårnsprojekt af præsidiet. Det kan eksempelvis være et mindre fysisk projekt eller en folkefest i forbindelse med indvielsen af Genforeningsparken. Se bilag 2 for et forslag til en tidsplan for borgerprojektet.

  Økonomi og afledt drift

  Genforeningspark

  I budget 2018 er der afsat 12,3 mio. kr. i 2019-2020 til etableringen af parken. Der er afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2019 og 10,3 mio. kr. i 2020.

  Det vurderes,  at udgifterne til et parkeringsdæk ligger på 10-15 mio. kr. Bundforhold, æstetisk udformning med mere kræver nærmere undersøgelse.

  Borgerprojekt

  Økonomi ukendt til der er udarbejdet projektplan med mere. Der er ikke afsat midler til et projekt i budget 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Genforeningsparken meldes ind til præsidiet med anmodning om at udpege projektet som Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt i forbindelse med fejringen, og

  at der igangsættes en proces for et borgerdrevet projekt, der efterfølgende kan indstilles til præsidiet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1801, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om frigivelse og finansiering af et større og nødvendigt renoveringsarbejde på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

  I slutningen af 2017 blev der ved en bygningsgennemgang konstateret svigt i fuger og inddækninger omkring vinduer og vinduespartier. Samtlige vinduer, vinduespartier og døre er fra bygningens opførsel i 1977-1980 og har deraf en alder på omkring 40 år. Det giver udfordringer med mangel på reservedele til reparation og problemer med at fugerne holdes tætte. Ved bygningssynet blev det konstateret, at der på grund af utætheder er tegn på råd i konstruktionerne bag facadebeklædninger. Samtidig er de bagvedliggende installationer til bl.a. vand og varme følgeskadet pga. tæring. Årsagen hertil henføres til den konstruktionsmæssige udformning.

  Det anbefales, at der igangsættes en udskiftning af alle aluminiumspartier, vinduer og døre i bygningen over en 5-årig periode. Perioden bør på baggrund af risiko for fordyrende følgeskader ikke gøres længere end 5 år. Den kan også gøres kortere.

  Arbejderne omfatter:

  • Udskiftning af gavlpartier i fløje
  • Udskiftning af lodrette vinduesbånd i fløje
  • Udskiftning af vinduespartier i mellembygning
  • Udskiftning af partier m.v. i trapperum

  Gavlpartierne og vinduer er med til at give bygningen sit karakteristiske, arkitektoniske udtryk, og dette udtryk skal fastholdes som grundprincip for renoveringen.

  Kommunale Ejendomme har beregnet overslag over renoveringsarbejdet på 15 mio. kr.

  Puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik – og Miljøudvalget udgør årligt 18,842 mio. kr., og der er akkumuleret efterslæb på området. Der er under Økonomiudvalgets driftsbudget en pulje til vækst og efterslæb, på 2,193 mio. kr. i 2018 samt en tværgående pulje til bygningsvedligehold på 3 mio. kr. afsat i 2020 på investeringsoversigten for anlæg.

  Kommunale Ejendomme betragter dele af arbejdet som forhold, der akut skal udbedres, fordi følgeskader på installationer er kritisk for bygningens daglige drift. Hovedindgangspartiet skal have særlig prioritet.

  Økonomi og afledt drift

  Renoveringsarbejdet er på nogle områder ganske akut, og så er der dele, som kan planlægges budgetmæssigt. Derfor anbefaler Kultur, Miljø og Erhverv en finansieringsmodel, der tager hånd om den akutte del uden samtidig at påvirke allerede planlagte eller igangsatte projekter på andre kommunale bygninger - finansieret af Puljen til udvendig bygningsvedligehold.

  Som følge af omfang og varighed karakteriseres projektet som et anlægsprojekt.

  Forslag til finansiering over en 4-årig periode:

  Finansiering

  2018

  2019

  2020

  2021

  I ALT

  Vækst- og efterslæbspuljen (ØU)

  2.193

  2.193

  Pulje til udvendig bygningsvedligehold (TMU)

  1.807

  4.000

  1.000

  3.000

  9.807

  Tværgående pulje bygningsvedligeh. (ØU, anlæg)

  3.000

  3.000

  I ALT

  4.000

  4.000

  4.000

  3.000

  15.000

  Kultur, Miljø og Erhverv gør opmærksom på, at der anvendes en ret stor andel af de årligt afsatte midler i ”Pulje til udvendig bygningsvedligehold”, og at Anlægspuljen til akut bygningsvedligehold med 3 mio. kr. i 2020 passer til formålet med renoveringsopgaven.  

  Kompetencen til at prioritere driftsbudgettet i Pulje til Udvendig bygningsvedligehold ligger hos Kultur, Miljø og Erhverv og henligger under politikområdet Ejendomme.

  Det undersøges, om der kan findes alternative finansieringsmuligheder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2018 til puljen til Vækst og efterslæbsmidler på 2,193 mio. kr. under Økonomiudvalget,

  at der til puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2018 på 1,807 mio. kr. samt negativ rammekorrektion på 4 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021,

  at der til anlægsprojektet ”Tværgående pulje til bygningsvedligehold” på investeringsoversigten i 2020 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3 mio. kr.

  at der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til projektet ”Facader og gavle” på 4.000 kr. pr. år i 2018-2020 og 3 mio. kr. i 2021, i alt 15 mio. kr., og

  at rådighedsbeløbet frigives,

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt,  idet puljen til bygningsvedligehold 2019-2021 genopfyldes ved budgetlægningen for 2019-2022.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7167, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethes Vej 13 efter køb.

  Ejendommen er besluttet benyttet til campusrelateret formål, og anvendelsesmulighederne er reguleret af lokalplan nr. M1.

  Økonomiudvalget har på mødet den 20. februar 2018 godkendt, at forslag om flytning af enheder bringes i høring, og at Kommunale Ejendomme tilrettelægger plan for indretning, ombygning og indflytning.

  Kultur, Miljø og Erhverv ønsker at påbegynde rådgiverudbud af indvendig istandsættelse til nye brugere på bygningen. Indvendig istandsættelse udarbejdes og planlægges i etaper over budgetårene 2018 til 2021.

  For at fremtidige brugere i mindst muligt omfang vil blive berørt af den indvendige istandsættelse, ønsker Kommunale Ejendomme at få arbejder påbegyndt hurtigt, og helst inden bygningen tages i fuld anvendelse af nye brugere. Der er tale om arbejder, der er nødvendige for bygningens fremtidige brug.

  Det drejer sig primært myndighedskrav og brugerønsker i forbindelse med den nye brug af bygning, herunder ruminddeling, etablering af IT-netværk og nyt alarmanlæg/adgangskontrol, fysik og kemi faglokale, kontorlokaler, akustikregulering, belysningsanlæg, enkelte nye gulvbelægninger og generelt malerarbejde.

  De næste etaper vil fokusere på fortsat renovering af klimaskærm og indvendig renovering af toiletforhold, opgradering af ventilationsforhold og renovering af udearealer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i årerne 2018-2021, hvoraf 3 mio. kr.  er frigivet ved enkeltsag i 2018 til udvendig istandsættelse af klimaskærm og 0,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelsen i 2017.

  Der resterer et ikke frigivet rådighedsbeløb i 2018 på 3 mio. kr., som ønskes frigivet til indvendig istandsættelse af bygningen og mindre tilretninger for nye brugere. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 6,5 mio. kr.

  Nye brugere forventer indflytning pr. august 2018. Der er på baggrund af oplysninger fra tidligere ejere opgjort årlige driftsudgifter til bygningen på 2,2 mio. kr. De samlede økonomiske konsekvenser, herunder afledt drift, opgøres i forbindelse med sagen om overdragelse af ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet ”Indvendig klargøring Dr. Margrethes Vej til nye brugere”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet brugerne inddrages, og bygningen overdrages efterfølgende til relevante stående udvalg.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4414, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af vejadgang fra Kassøvej til datacentergrunden i lokalplanområde 88, indgår Aabenraa Kommune aftale med grundejeren om, at kommunen sørger for at etablere de nødvendige svingbaner på Kassøvej ved den kommende indkørsel til grunden.

  Anlægget består af en højre- og en venstresvingsbane på Kassøvej samt en helle på adgangsvejen. Se vedlagte situationsplan.

  Svingbaner og adgangsvej anlægges i foråret 2018.

  Aabenraa Kommune betaler i første omgang for hele anlægget inkl. rådgiverydelser og administration, hvorefter kommunen opkræver grundejer for de samlede udgifter.

  Med denne sag anmodes om at stille finansiering til rådighed til udførelse af anlægget, indtil grundejer har refunderet kommunen for anlægsudgiften.

  Anlægget kræver areal fra datacentergrunden samt et mindre areal fra Energinets grund ved transformator­stationen.

  Der er indgået aftale om erhvervelse af disse arealer til offentlig vej.

  Den samlede anlægsudgift er skønnet til 2,1 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften skønnes til 2,1 mio. kr., som finansieres af en forventet indtægt fra grundejer på projektets samlede udgifter.

  Aabenraa Kommune vil få afledte driftsudgifter til svingbaneanlægget på 0,032 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til projektet ”Svingbaner Kassøvej” afsættes et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i udgifter og 2,1 mio. kr. i indtægter, netto 0 kr.,

  at der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at der gives indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at de afsatte rådighedsbeløb, netto 0 kr., frigives, og

  at politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget tilføres 0,032 mio. kr./år i afledt drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40500, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Bolderslev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Bolderslev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et Byfornyelsesprogram for Bolderslev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for Bolderslev fra 2016. Programmets indsatser er udvalgt og prioriteret i tæt samarbejde med Bolderslev Lokalråd samt øvrige lokale. 

  Programmets indhold

  Programmes vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øger aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde til fritidspladsen ved fritidscenteret, der skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive til et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre både i hverdagen og til særlige begivenheder.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Bolderslev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales, at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Bolderslev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Bolderslev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,  

  at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet sidste at udsættes med henblik på at få specificeret behovet for afledt drift.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39765, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Tinglev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Tinglev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et byfornyelsesprogram for Tinglev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer. Styregruppen Tinglev og de tilhørende arbejdsgrupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

  Programmets indhold

  Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber som positive oplevelser langs Hovedgaden.  Der anlægges et nyt byrum for børn og unge mellem skolerne og Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder. Derudover undersøges fremtidsmuligheder for den gamle tomme skolebygning. 

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Tinglev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Tinglev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Tinglev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet sidste at udsættes med henblik på at få specificeret behovet for afledt drift.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2414, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte den 30. januar 2018 kvalitetsrapporten til høring hos skolerne, og 9 skoler har valgt at indsende et høringssvar.

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, og den indeholder således en del data og oplysninger, der undervejs i de to skoleår allerede har været forelagt udvalget. Denne kvalitetsrapport indeholder dog også nye data for 2017 og løfteevne i de Nationale Test, som er offentliggjort i november og december 2017.

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Kompetencedækning

  90,3 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2018, hvor kompetencedækningen skal være minimum 90 procent i 2018.

  Inklusionsgrad

  I Aabenraa Kommune har vi en målsætning om, at alle børn har adgang til og er ligeværdige deltagere i det sociale og læringsmæssige fællesskab. For skoleåret 2016/2017 har Aabenraa Kommune en inklusionsgrad på 93,6%.

  Elevtrivsel

  Eleverne trives i Aabenraa Kommunes folkeskoler, og sammenlignes dette års trivselsmåling med de foregående år, er resultaterne på samme niveau - og på niveau med landsgennemsnittet.

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Der er sket en lille fremgang i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Her er tallet for Aabenraa Kommune på 86%.

  Faglighed

  Sammenholdes karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag korrigeret for socioøkonomi, har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret afgangsprøven bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Eleverne på 7 af skolerne præsterer bedre, end det forventes ud fra en socioøkonomisk betragtning, og generelt set er niveauet for folkeskoleeleverne i Aabenraa Kommune meget tilfredsstillende.

  I de Nationale Test er der sket en markant faglig fremgang i både dansk og matematik i forhold til 2015. Udviklingen for indskolingen og udskolingen i Aabenraa er stigende, mens tendensen på mellemtrinnet er på samme niveau som i 2015.

  For henholdsvis dansk på 2. og 8. klassetrin og matematik på 3. klassetrin kan det endvidere noteres, at Aabenraa kommunes folkeskoler for skoleåret 2016/2017 indfrier målsætningen om 80% gode til dansk og matematik. Til gengæld er der en tilbagegang på 6. klassetrin for både dansk og matematik.

  Sammenholdes de nationale test korrigeret for socioøkonomi (løfteevne), har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret de nationale test bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Løfteevnen i de nationale test for Aabenraa Kommune er gået fra -1,8 i 2015 til +3,5 i 2017, hvilket gør Aabenraa Kommune til en af de kommuner, der bedst løfter elevernes faglighed.

  Skolerne bidrager til kommunens kvalitetsrapport med deres virksomhedsaftaler, som indeholder beskrivelser af skolens fokuserede arbejde med de 6 strategiske mål. Virksomhedsaftaler skal her ses som skolens plan for, hvordan netop de indfrier strategiens mål for 2020.

  Virksomhedsaftalerne ligger på Medarbejderportalen.

  Høringssvar

  Skolebestyrelserne har haft mulighed for at afgive høringssvar til kvalitetsrapporten. Det har i alt 9 skolebestyrelser valgt at gøre. Skolebestyrelsernes fælles pointer er:

  • At høringsfristen har været for kort til at bestyrelserne har kunnet lave et gennemarbejdet høringssvar, men at bestyrelserne har forståelse for baggrunden for den korte høringsfrist

  • At skolerne tager kvalitetsrapporten til efterretning.

  Derudover har nogle af skolerne yderligere kommentarer:

  · Hovslund Børneunivers skriver, at de ønsker sig, at deres indskrivningstal er for året som helhed og ikke kun for de elever, der starter i august.

  • Ravsted Børneunivers udtrykker stor tilfredshed med deres høje inklusionsprocent.

  • Lyreskovskolen udtrykker et ønske om at kvalitetsrapporten i endnu højere grad bruges til at beskrive alle kommunens igangværende projekter og hvordan skolen arbejder med at realisere disse.

  • Fjordskolen skriver, at de ikke endnu er begyndt på Sundskole 2020, og at det skyldes den forestående flytning fra Aabenraa til Kruså.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Kvalitetsrapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for folkeskolen i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/16 og 2016/17 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I august 2015 traf Økonomiudvalget, efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, en principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev investeringsprojektet vedtaget som en del af budget 2016-2019 – i dag kendt som KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere - og i det efterfølgende benævnt KIK-I).

  Der er i KIK-I vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven
  • Tværfaglige indsatser samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget)

  Målet med KIK-I er dels at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa Kommune fra 1000 til 500, og på integrationsområdet er målet, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse inden udgangen af den 3 årige integrationsperiode.

  Nu godt to år inde i investeringsperioden er målene i KIK-I allerede nået og har været stabil de seneste fire uger (se bilag).

  Fra KIK-I til ”KIK-II”

  I denne sag lægger forvaltningen derfor op til, at KIK-I nedlægges med udgangen af maj 2018, som følge af målopfyldelsen, og at der i stedet igangsættes en ny udvidet investeringsstrategi ”KIK-II” (navnet er ikke endelig besluttet. ”KIK-up!” er pt. også i spil). En investeringsstrategi, som skal omfatte alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - og ikke som nu kun de aktivitetsparate.

  Barren hæves, og det nye overordnede mål for ”KIK-II” er:

  at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune med 1/3, fra det nuværende niveau ned til under 800.

  Et ambitiøst mål, men i forlængelse af KIK-I ikke et urealistisk mål. Hvis målet indfries, vil det betyde en forventet årlig besparelse fra 2022 på knap 16 mio. kr., som ligger udover de ca. 20 mio. kr., som budgettet fra 2019 og frem allerede er reduceret med som følge af KIK-I.

  ”KIK-II” skal samtidig understøtte og styrke indsatsen både i forhold til tilgangen til området – visitationen i jobcentret og forsikrede langtidsledige, der falder for varighed - og i forhold til afgangen til andre ydelsesområder – ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Formålet med denne del af strategien er dels at sikre, at flest mulig forsikrede ledige med lang tids ledighed (+16 mdr.) ikke falder for varighed og havner på kontanthjælp. Og samtidig sikre at de borgere, der overgår fra kontant- og uddannelseshjælp til andre ydelser, her kan få den nødvendige indsats, der gør, de ikke falder tilbage på kontanthjælp.

  Den virksomhedsrettede indsats udliciteres

  Den virksomhedsrettede indsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til jobformidling og udplacering i praktikker m.v. lægges om, således den fremadrettet skal leveres af en ekstern leverandøre, hvilket Jobcentret gennem de seneste år har haft gode erfaringer med.

  Formålet med omlægningen er dels at styrke selve den virksomhedsvendte indsats. Dernæst har vi også erfaring for, at der ligger et økonomisk potentiale i at benytte eksterne leverandører til netop denne type af opgaver, hvor afregningsformen typisk er en kombination af lav fast ydelse kombineret med en høj bonus-andel.

  Der vil i forbindelse med denne omlægning skulle ske virksomhedsoverdragelse af fire virksomhedskonsulenter i Jobcentret til den eksterne leverandør, som kvalificerer sig til opgaven.

  De fire stillinger indgår derfor i budgetforslaget som medfinansieringsforslag til den nye investeringsstrategi.

  Flere nye medarbejdere

  Erfaringerne fra KIK-I har vist, at sagsantallet en sagsbehandler kan arbejde med på kontant- og uddannelseshjælp, når der skal være den ønskede progression i sagerne, ligger på max 50 sager.

  Indenfor rammerne af ”KIK-II” skal der derfor til en start ansættes yderligere 9 medarbejdere i jobcenteret, og 5 medarbejdere videreføres fra KIK-I. Derudover videreføres også den nuværende KIK-kontrollerfunktion svarende til en ½ normering. På samme måde som i KIK-I vil der fra 2019 til 2021 ske reduktion i medarbejderstaben i takt med den forventede reduktion i sagsantal og jævnfør investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

  ”KIK-II” forventes at kunne igangsættes den 1. juni 2018.

  ”KIK-II” forelægges Jobcentrets MED-udvalg torsdag den 1. marts med henblik på et høringssvar.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningerne forudsætter, at en ny investeringsstrategi igangsættes 1. juni 2018 og løber 4 år fra denne dato dvs. frem til 31. maj 2022.

  Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

  (1.000 kr.)

  2018

  7 mdr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  5 mdr.

  I alt

  2022 

  7 mdr.

  2023

  Udvalg

  ØK

  Investering

  4.253

  7.223

  5.705

  4.438

  1.832

  23.450

  2.140

  3.587

  AU

  Investering

  7.408

  12.450

  10.450

  4.771

  2.083

  37.163

  2.917

  3.000

  AU

  Besparelse

  0

  -5.039

  -13.223

  -18.779

  -8.614

  -45.655

  -12.060

  -20.674

  I alt

  11.661

  14.634

  2.932

  -9.570

  -4.699

  14.958

  -7.004

  -14.087

  Finansiering

  ØK

  Virk.konsulenter

  1.007

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  6.905

  1.007

  1.726

  AU

  Besk.bonus

  1.000

  0

  0

  0

  0

  1.000

  0

  0

  AU/ØK

  Restbudget KIK

  7.077

  0

  0

  0

  0

  7.077

  0

  0

  I alt

  9.084

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  14.982

  1.007

  1.726

  Netto

  2.577

  12.907

  1.206

  -11.296

  -5.418

  -24

  -8.011

  -15.813

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 60,613 mio. kr. (23,450 + 37,163 mio. kr.) og der forventes besparelser på 45,655 mio. kr. set over en 4 årig periode.

  Forvaltningen lægger op til, at der er følgende finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”:

  Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi. Forvaltningen anbefaler, at beløbet indgår som finansiering af ”KIK-II”.

  Af sagen (notatet, bilag) fremgår det, at der sker en omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen. Det anbefales, at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  En nedlæggelse af investeringsstrategien KIK-I pr. 31. maj 2018 vil betyde, at den fulde budgetramme for 2018 ikke forventes anvendt. Forvaltningen anbefaler, at restbudgettet på 7,077 mio. kr. (1,433 mio. kr. på ØK, og 5,644 mio. kr. på AU) indgår som finansiering i ”KIK-II”. Nedlæggelsen af projektet før tid får ikke betydning for budgettet fra 2019 og frem.

  Med de anbefalede finansieringsforslag viser beregningerne, at investeringen i et nyt ”KIK-II” set over en 4 årig periode løber rundt. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnående besparelse i slutningen af projektperioden.

  Fra 2023 forventes der en årlig nettobesparelse på 15,813 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau, der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at investeringsstrategien ”KIK-II” godkendes,

  at investeringsstrategien ”KIK-I” nedlægges pr. 31. maj 2018,

  at restbudgettet for 2018 fra KIK på 7,077 mio. kr. indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”,

  at det afsatte budget på 1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”, og

  at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. ovenstående tabel vedr. virksomhedskonsulenter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8850, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Afbud: Jens Wistoft.