Beslutningsprotokol

onsdag den 30. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Signe Bekker, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Dorte Ballhorn Soll, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger: Dorte Soll er stedfortræder for Povl Kylling Petersen. Martin Ugilt Thomsen er stedfortræder for Bent Sørensen. Der er afbud fra Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlemmerne Povl Kylling Petersen (A) og Bent Sørensen (V) har meddelt fravær til byrådsmødet 30. maj 2018.

  Dorte Soll er indkaldt som stedfortræder for Povl Kylling Petersen og Martin Ugilt Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Bent Sørensen.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet skyldes for Povl Kylling Petersen sygdom og for Bent Sørensen er det arbejdsrelaterede forhold og er dermed en lovlig fraværsgrund i begge tilfælde.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Dorte Soll er øverst på Socialdemokraternes stedfortræderliste og Martin Ugilt Thomsen er øverst på Venstres stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Dorte Soll og Martin Ugilt Thomsen er de rette stedfortrædere, og at de er valgbare.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Dorte Soll indtræder som stedfortræder for Povl Kylling Petersen,

  at Martin Ugilt Thomsen indtræder som stedfortræder for Bent Sørensen, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt idet Anders Koch-Hørlyck indtræder som stedfortræder for Jan Riber Jakobsen.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32903, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

  Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (der så tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

  De midler der tilføres puljen, fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere af puljen. Den enkelte forvaltning eller fagudvalg kan ikke indstille et nyt projekt finansieret af puljen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående viser den udvalgsopdelte fordeling af mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 (beløb i 1.000 kr.):

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb (i 1.000 kr.)

  Lyreskovskolen, Bov (BUU)

  1.000

  Tinglev Fritidscenter, svømmebad (KFU)

  808

  Bystrækninger foran skoler (TMU)

  1.144

  Campusallé (VLB)

  500

  I ALT

  3.452

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 31.3.2018”.

  Med ovenstående beslutning udgør puljesaldoen 1,197 mio. kr. pr. 1. maj 2018, jf. vedhæftede bilag, der er tilknyttet en note vedrørende ”Bystrækninger foran skoler”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 3,452 mio. kr. til Anlægspuljen (under Økonomiudvalget) i 2018, og der meddeles negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt 3,452 mio. kr. i 2018, jf. foranstående oversigt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32903, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 er årets første bevillingskontrol og behandles i fire sager. Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer.

  I 2018 tilføres de likvide midler 1,824 mio. kr. i forbindelse med nærværende bevillingskontrol. Set over perioden 2018 til 2022 trækkes der 1,686 mio. kr. på de likvide midler, under ét, hvilket alene kan tilskrives, at de indarbejdede reduktioner som følge af monopolbruddet udsættes med 1 år.

  Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

  • Staben forventer, at Aabenraa Kommune i 2018 overholder budgettet, herunder også servicedriftsrammen jf. KL’s udmeldinger. Det kan nævnes, at servicedriftsforbruget pr. 31. marts 2018 udgør ca. 613 mio. kr., svarede til ca. 23,7 % af det fra KL udmeldte sigtepunkt på ca. 2.583 mio. kr.
  • På Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvor der er et korrigeret budget på ca. 245 mio. kr., skønnes der p.t. et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at der i Økonomiudvalgets regi er afsat et budgetværn på 5 mio. kr.
  • På overførselsområdet er der i alt et korrigeret budget på ca. 904 mio. kr. i 2018, hvilket, samlet set, forventes overholdt
  • På anlæg var der et bruttoforbrug på ca. 21,4 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Bruttoanlægsbudgettet udgør ca. 358,5 mio. kr. i 2018, primært grundet overførsel af ca. 180 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2017. Der skønnes et bruttoanlægsforbrug i 2018 på ca. 160 mio. kr. Skønnet er i år, grundet store igangværende anlægsprojekter, behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Der er risiko for overskridelse af kommunens andel af den samlede anlægsramme på landsplan, hvoraf kommunens vejledende andel udgør ca. 173,5 mio. kr.

  De enkelte udvalg har behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt over disse omplaceringer fremgår af bilag 1. Yderligere oplysninger vedrørende denne del af bevillingskontrollen kan findes under dagsordenspunkterne i de respektive udvalg. Udvalgsbeslutninger i forlængelse heraf, fremgår af bilag 2 i nærværende sag.

  Bilag 3 viser en økonomisk oversigt pr. 31. marts 2018 med udvalgsopdelte forventninger til regnskab 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer:

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB

  2018

  RK

  2019

  RK

  2020

  RK

  2021

  RK

  2022

  2018-22   i alt

  Indtægter:

  Skatter og tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

  Serviceudgifter

  -1.599

  1.548

  -82

  355

  -480

  -258

  Overførselsudgifter (inkl. Forsikrede ledige)

  25

  229

  480

  480

  480

  1.694

  Akt. bestemt medfin.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Driftsudgifter i alt

  -1.574

  1.777

  398

  835

  0

  1.436

  Anlæg

  -250

  0

  500

  0

  0

  250

  Anlæg – jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -250

  0

  500

  0

  0

  250

  Resultat i alt

  -1.824

  1.777

  898

  835

  0

  1.686

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Likvide midler i alt

  -1.824

  1.777

  898

  835

  0

  1.686

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de tre sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

  Ændringerne i 2018 skyldes primært:

  • 1,324 mio. kr. i mindre udgift i 2018, som følge af yderligere forsinkelse af konsekvenserne af Monopolbrud med ét år (ØK)
  • 0,5 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2020 vedr. Mobilitetsplan – anlæg (ØK)
  • 0,250 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg vedrørende projekter i nedrivningspuljen (VUU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2018 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32903, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

  Der søges i 2018 om en samlet negativ tillægsbevilling på 0,250 mio. kr., der tilføres de likvide midler. For perioden 2018-2022, set under ét, søges om en tillægsbevilling på 0,250 mio. kr., der vedrører midler omplaceret fra drift til anlæg. Alle anlægsprojekter er kommenteret i bilag A2. Herudover er vedhæftet en ajourført betalingsplansoversigt for 2018 som bilag A3.

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2018 udgør 309,184 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og 328,178 mio. kr. inkl. jordforsyning. Brutto udgør anlægsbudgettet 358,536 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

  Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at bruttoanlægsforbruget i 2018 (inkl. jordforsyning) vil lande omkring 160 mio. kr. Det kan anføres, at skønnet i år, grundet store igangværende anlægsprojekter og et usædvanligt højt korrigeret bruttoanlægsbudget, er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Derfor er der risiko for et merforbrug i forhold til Aabenraa Kommunes vejledende andel af den samlede anlægsramme på landsplan, hvoraf kommunes andel udgør ca. 173,5 mio. kr.

  Det kan anføres at forvaltningernes skønnede anlægsforbrug i 2018, jf. vedhæftede betalingsplansoversigt, udgør ca. 212 mio. kr. netto og ca. 220 mio. kr. brutto (ekskl. jordforsyning).

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2018

  RK i 2019

  RK i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  Økonomiudvalg

  -500

  0

  500

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudv. for Land og By

  250

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -250

  0

  500

  0

  0

  Jordforsyning – Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordf. – Vækstudv. for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -250

  0

  500

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler,

  at der meddeles en rammekorrektion på 0,5 mio. kr. i 2020, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres af de likvide midler,

  at informationerne om de enkelte anlægsprojekter tages til orientering, og

  at betalingsplansoversigten for 2018 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt, dog således at mobilitetsplan ikke flyttes fra 2018 til 2020 på nuværende tidspunkt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Økonomiudvalgets indstilling er godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32903, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrørende ansøgninger om tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen.

  Samlet søges der om negative tillægsbevillinger i 2018 på 1,574 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Den samlede virkning af denne sag for perioden 2018-2022, under ét, er et træk på de likvide midler på 1,436 mio. kr., der hovedsageligt kan tilskrives, at de indarbejdede reduktioner som følge af monopolbruddet udsættes med 1 år.

  For så vidt angår Aktivitetsbestemt Medfinansiering, er der på baggrund af aktivitetsdata frem til 31. marts 2018 lavet en beregning/prognose af det forventede forbrug i 2018. Disse beregninger viser et forventet forbrug på ca. 251 mio. kr., i forhold til et korrigeret budget på ca. 241 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr. Det bemærkes, at der i Økonomiudvalgets regi er afsat et budgetværn på 5 mio. kr. Der søges dog ikke tillægsbevilling til Aktivitetsbestemt Medfinansiering på nuværende tidspunkt, idet der fortsat er usikkerhed om prognosegrundlaget for de første 3 måneder.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2018 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB

  2018

  RK

  2019

  RK

  2020

  RK

  2021

  RK

  2022

  Skatter og gen. tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -1.324

  1.777

  398

  835

  0

  Social- og Sundhedsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudv. for Land og By

  -250

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -1.574

  1.777

  398

  835

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Akt. bestemt medfin.

  ?

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag

  og finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -1.574

  1.777

  398

  835

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Ændringerne vedrører primært:

  • 1,324 mio. kr. i negativ tillægsbevilling i 2018 vedrørende forsinkelse af Monopolbrud (ØK). Set over årene 2018-2022, medfører denne et træk på de likvide midler på 1,686 mio. kr., samlet set
  • 0,250 mio. kr. i negativ tillægsbevilling i 2018 på driften (VLB), vedrørende omplacering af driftsmidler (”Tomme og forfaldne huse”) til anlæg (”Tomme og forfaldne huse 2016/2017, Nedrivningspuljen”)

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling på 1,574 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion på 3,010 mio. kr. i perioden 2019-2021 under ét, jf. foranstående og vedhæftede bilag, finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13210, Sagsinitialer: old_SRPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal årsrapport for Aabenraa Havn 2017 godkendes.

  Årets nettoomsætning var på 25,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,6% i forhold til 2016.

  Årets resultat af primær drift er på 1,2 mio. kr. Resultat af finansielle poster er 2,8 mio. kr., hvorfor årets resultat ender på 3,9 mio. kr.

  Egenkapitalen udgør 225,9 mio. kr. pr. 31. december 2017.

  Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab, har revideret regnskabet og givet en revisionspåtegning uden bemærkninger.

  Havnebestyrelsen har den 18. april 2018 godkendt årsrapporten og taget revisionsprotokollen til efterretning.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at årsrapporten 2017 godkendes, og
  at revisionsprotokollen vedr. årsrapport 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Jens Bundgaard Nielsen og Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/24124, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har indgået partnerskabsaftaler med fem uddannelsesinstitutioner: SOSU Syd, IBC, VUC Syd, EUC Syd samt UC Syd.

  Med aftalerne sikres en løbende dialog mellem de to organisationer, i form af minimum et årligt dialogmøde. Herved sikres en gensidig forståelse for hinandens målsætninger. Aftalerne er desuden med til at skabe basis for et fælles samarbejde, der er med til at stimulere en positiv udvikling af kommunen.

  Aftalerne indgås på et overordnet strategisk niveau, og skal betragtes som rammeaftaler. Ansvarlig for aftalen for Aabenraa Kommunes side er hhv. borgmester og kommunaldirektør. Fra partners side er ansvaret for aftalerne placeret på tilsvarende niveau med hhv. bestyrelsesformand og direktør.

  Fire af de fem partnerskabsaftaler udløber i år, det drejer sig om følgende:

  UC Syd

  2014 – 2018

  IBC   

  2015 – 2018

  VUC Syd

  2015 – 2018

  EUC Syd

  2015 – 2018  Kultur, Miljø og Erhverv foreslår, at der for de fire uddannelsesinstitutioner lægges op til at der udarbejdes nye partnerskabsaftaler, gældende for perioden 2019 – 2022.

  I forhold til de tidligere aftaler foreslås, at der udarbejdes en overordnet rammeaftale, der giver organisationerne mulighed for at udarbejde mere specifikke samarbejdsaftaler på et operationelt niveau.

  Vedlagt bilag til denne sagsfremstilling er en skabelon for en rammeaftale. I forhold til den endelige aftale kan der ske mindre justeringer fra partnerorganisationens side.

  Ved indgåelse af de tidligere partnerskabsaftaler har der været en ceremoniel sammenkomst, hvor parterne fra hver organisation gensidigt og samtidig har underskrevet aftalen. Det foreslås, at der ved underskrift af fornyede partnerskabsaftaler ikke afholdes en ceremoniel sammenkomst, men at aftalerne underskrives af parterne i egen organisation. Efter underskrift fra begge parter sikres, at hver part har et eksemplar med underskrifter fra begge parter.

  Der er ikke knyttet finansiering til aftalerne, i det egen organisations udgifter til administration og koordinering afholdes af hver part.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at skabelon for overordnet rammeaftale godkendes, og

  at der udarbejdes nye partnerskabsaftaler med UC Syd, IBC, VUC Syd og EUC Syd, gældende for perioden 2019 – 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12702, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 7. marts 2018 godkendt en trafikplan vedrørende opførelse af datacentre ved Kassø. Trafikplanen indeholder forslag til forbedringer af vejnettet som følge af den forøgede anlægstrafik og driftstrafik.

  Med udgangspunkt i trafikplanen og på baggrund af efterfølgende møder med entreprenøren for området, ligger der nu anbefalinger til, hvilke veje og kryds der skal forbedres for at kunne håndtere den ekstra trafikmængde som opførelse af datacentret vil generere.

  Tunge transporter, og herunder tilkørsel af sand og grus, vil hovedsageligt ankomme fra nord ad Hellevadvej og Arnhøjvej og køre ud fra byggepladsen via Kassøvej og mod vest. Håndværkertrafikken vil være fordelt på flere veje, bl.a. også gennem Hjordkær.

  Det anbefales at udføre følgende vejarbejder (se kortbilag med omtrentlige stedangivelser):

  Venstresvingsbane på Hellevadvej i krydset Hellevadvej-Mjølsvej (blå cirkel på kortet)

  Da en større andel af lastbiltrafikken og en stor del af håndværkertrafikken vil komme fra Hellevadvej, vil der komme et trafikalt pres på krydset. Der er registreret ulykker i forbindelse med venstresving, og risikoen for uheld vil øges, når anlægsperioden starter og trafikmængderne stiger. Det vurderes ikke nødvendigt at erhverve arealer for at etablere en svingbane. Prisoverslag: 1,5 mio. kr.

  Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Hydevadvej til Nr. Ønlevvej (grøn strækning på kortet)

  Denne del af Arnhøjvej er 5,5 meter bred, men er i en stand, som ikke i længden kan holde til den tunge trafik, som anlægsperioden forventeligt medfører. Forvaltningen anbefaler at udvide og renovere strækningen på ca. 2,1 km samt de første 200 meter ind af Nr. Ønlevvej frem til byggepladsen for datacentret. Prisoverslag: 1,6 mio. kr.

  Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Nørre Ønlevvej til Kassøvej (blå strækning på kortet)

  Denne del af Arnhøjvej vil hovedsageligt blive belastet med håndværkertrafik og forventes også at blive benyttet i den efterfølgende driftsfase.

  Vejen er smal (omkring 4 meters bredde). For at sikre passagemulighed for to biler, er det nødvendigt at udvide vejen til 6 m. Strækningen er på ca. 2,1 km. Prisoverslag: 1,5 mio. kr.

  Trafiksanering på Kirkegade gennem Hjordkær (lilla strækning på kortet)

  I anlægsfasen forventes en del håndværkertrafik gennem Hjordkær, og det anbefales at lave en sanering af Kirkegade for at sikre en lav hastighed. Dette vil give færre gener for beboerne og få noget af trafikken til at vælge andre veje. Forvaltningen arbejder med forskellige forslag til løsning. Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Den samlede udgift til vejforbedringerne vil i alt blive 5,0 mio. kr.

  Da anlægstrafikken tiltager i kommende tid, anbefales det at udføre forbedringerne hurtigst muligt.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af vejarbejder i overensstemmelse med trafikplanen for byggeriet ved Kassø er der på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ”Trafikplan Kassø” i både 2018 og i 2019, samt 5,0 mio. kr. i 2020. Rådighedsbeløbet for 2019 anbefales fremrykket til 2018.

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb projektet ”Trafikplan Kassø”

  (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  Trafikplan Kassø

  2.500

  2.500

  5.000

  Fremrykning af

   rådighedsbeløb

  2.500

  -2.500

  Nyt Rådighedsbeløb

  5.000

  0

  5.000

  Ombygningen af krydset ved Hellevadvej-Mjølsvej og trafiksaneringen gennem Hjordkær medfører en afledt drift på 0,02 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rådighedsbeløbet i 2019 på 2,5 mio. kr. til ”Trafikplan Kassø” på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget fremrykkes til 2018, således det samlede rådighedsbeløb i 2018 udgør 5 mio. kr.

  at der meddeles en anlægsbevilling til projektet ”Trafikplan Kassø” finansieret af rådighedsbeløbet i 2018, som frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget fra 2019 årligt tilføres 0,02 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12641, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om anlægsbevilling på i alt 5,65 mio. kr. til to cykelstiprojekter samt til projektering af yderligere to stiprojekter.

  Projekterne er udpeget efter en faglig vurdering fra forvaltningen og på baggrund af erklæringer i budgetforligene 2017-2020 og 2018-2021.

  Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløb i 2018 fra ”cykelsti, pulje” anvendes til følgende:

  1. Projektering og anlæg: ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”.

  Prisoverslag: 2,75 mio. kr.

  Stistrækningen på Ringvej skal være med til at sikre elever/cyklister fra Riseområdet til og fra den nye Hærvejsskole med tilhørende idrætsfaciliteter. Strækningen forløber over jernbanebroen.

  Stistrækningen er også udpeget som et projekt i planen for Rødekro Skolecykelby.

  Planen indeholder en række projekter, som skal forbedre cykelforholdene for elever til og fra Hærvejsskolen. Arbejdsgruppen fra planlægningen af Rødekro Skolecykelby har udpeget strækningen som første prioritet. Der er udarbejdet et skitseprojekt for at kvalificere anlægs­overslaget.

  2. Projektering og anlæg: ”Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise Hjarup”.

  Prisoverslag: 2,1 mio. kr.

  I forbindelse med det kommende tilslutningsanlæg ved motorvejen, er det blevet meget aktuelt at forlænge cykelstien langs Gl. Ribevej. I motorvejsprojektet etableres en pendlerplads med cykelfaciliteter, hvortil der ønskes cykelforbindelse fra Aabenraa. Denne forbindelse prioriteres anlagt i efteråret 2018.

  Et tilhørende projekt med kantbaner langs Rødekro Vest (og med et foreløbigt anlægsoverslag på 1,5 mio.kr.) forventes senere at blive indstillet til anlæg, fx i 2019.

  Det er nødvendigt med arealerhvervelse for gennemførelse af projektet. Omfanget heraf vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen og håndteres inden for lovgivningen på vejområdet.

  3. Projekteringsopgave: ”Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov”.

  Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Projektet skal tilgodese cykeltrafikken mellem Rens og Bylderup-Bov og de mellemliggende mindre byer Burkal og Saksborg. Da det er en længere strækning, ønskes i første omgang frigivelse af penge til projektering, som kan kvalificere prisen for anlægsarbejdet og de tekniske forudsætninger for gennemførelse.

  Med afsæt i projekteringsmaterialet vil det være muligt at udarbejde et forslag til etapeopdeling med mulighed for opstart af anlæg i 2019 med finansiering fra rådighedsbeløb i 2019.

  Projekteringsopgaven følger af budgetforlig 2017-2020, hvor der i forligsperioden er reserveret 3,0 mio. kr. af ”Cykelsti, pulje” til forbedring af cykeltrafik­sikkerheden på strækningen Rens/Saksborg/Bylderup-Bov. En samlet cykelstiløsning vil være betydeligt dyrere end det afsatte beløb.

  4. Projekteringsopgave: ”Cykelsti, Haderslevvej ved Bodum”

  Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Som led i budgetforlig 2018-2021 er der inden for de årlige puljer afsat et beløb til projektering af ”3. etape” af stiforbindelsen mellem Bodum og Genner. Strækningen fra Bodum ad Haderslevvej skal forbindes til den nyanlagte, dobbeltrettede cykelsti ved Nørbyvej og dermed skabe en ubrudt stiforbindelse i eget trace fra den nordlige del af Genner til Aabenraa.

  Prisoverslaget har baggrund i erfaringsstal fra tidligere projekter i området.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 5,65 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget på investeringsoversigten 2018-2021 ”Cykelsti, pulje” på 5,0 mio. kr. i 2018, samt overført 0,65 mio. kr. fra ”Cykelstipulje 2016”, dvs. i alt ”Cykelsti, puljer” for 5,65 mio. kr.

  I tilfælde af at udbuddene viser højere priser end i de nuværende overslag foreslås det, at projekteringen af strækningen Rens-Bylderup Bov udskydes til 2019 og med finansiering fra rådighedsbeløbet i 2019 på 5,0 mio. kr.

  Etablering af anlæg som nævnt under pkt. 1 og 2 i sagsfremstillingen forventes at medføre en afledt driftsudgift på 0,095 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,75 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,1 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelsti, Gl. Ribevej v. Rise-Hjarup”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven ”Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven ”Cykelsti, Haderslevvej v. Bodum”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,095 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  1. at anbefales godkendt,

  2. at en frigivelse af anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projektering af ”Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise-Hjarup”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt,

  3. at anbefales godkendt,

  4. at afventer afholdelse af temamøde,

  5. at tilførsel på 0,05  mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, anbefales godkendt, og

  6.og 7. at  anbefales godkendt for så vidt angår ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling idet Økonomiudvalget fortsat har intention om at leve op til budgetforliget omkring Bodum projektet.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Økonomiudvalgets indstilling er godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10310, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 31. januar 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 110 – Østerskovvej, Kollund i 4 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 20. februar 2018 til den 20. marts 2018.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål i form af tre åben-lav boliger.

  Delområde 2: Fastholdes som åbent grønt areal til afgræsning samt én eksisterende bolig med tilhørende haveareal samt mindre bygninger, der er nødvendig for driften.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 5 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 6. april 2018.

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages uden  ændringer.

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev ikke påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 110 er i overensstemmelse med kommuneplanramme 3.2.025.B i Kommuneplan 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af lokalplan, og

  at lokalplan nr. 110 – Østerskovvej, Kollund vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen stemte imod.

  Afbud: Erwin Andresen

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt idet 28 stemte for og to undlod at stemme. (C)

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29989, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  I udviklingsperspektivet for Løjt vedtaget i 2016 er der peget på, at det nuværende erhvervsområde ved Visøvej kunne ændres til boligområde. Erhvervsområdet blev lokalplanlagt i 1999 og byggemodnet kort derefter. Området er i den mellemliggende periode ikke blevet udnyttet til erhvervsformål.

  Området er velbeliggende ved den sydlige indfartsvej til Løjt Kirkeby og har god adgang til det overordnede vejnet. De sidste kommunale byggegrunde på Kromai og Barsøvænget er ved at være solgt og bebygget.

  Lokalplanen åbner mulighed for at omdanne erhvervsområdet til 23 nye byggegrunde. Der kan alternativt også etableres tæt lave boliger. Den overordnede infrastruktur i form af veje, kloakering og fjernvarme er delvist etableret. Boligvejene suppleres med yderligere 2 stikveje. For at sikre en grøn ankomst til Løjt Kirkeby udlægges et grønt bælte rundt om bebyggelsen. Nuværende levende hegn sikres, og nye kan etableres. Et areal ved forsinkelsesbassinet og lavningen mod sydvest udlægges som fælles fri- og opholdsareal for bebyggelsen.

  Da anvendelsen til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, er der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg nr. 9.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.3.014.E. Området må efter rammebestemmelserne anvendes til erhvervsformål. Lokalplanforslaget er således ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 9, som ændrer områdets anvendelse til boligformål og fastsætter bygningsregulerende rammebestemmelser, som passer med en anvendelse til åben lav og tæt lav boligboligbebyggelse.

  Der har forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 8 ideer og forslag. Der var ingen af de indsendte bemærkninger der gik i mod, at området anvendes til boligformål. Der var forskellige ideer og forslag til områdets udformning. Nogle af disse kan imødekommes og er medtaget i lokalplanforslaget.

  Området er omfattet af lokalplan N15. Denne aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 104.

  Området ligger hovedsagligt i byzone. Bodumvej ligger i landzone, men overføres til byzone på strækningen ud for lokalplanområdet.

  Planforslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene med klagefrist på 4 uger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2015 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 104 Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af de to planforslag og at beslutningen offentliggøres sammen med de to planforslag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27155, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Lejerbo har på vegne af Lejerbo Tinglev fremsendt skema C efter renoveringen af afdeling 466-0, beliggende Jernbanegade, 6360 Tinglev.

  Den støttede anskaffelsessum for renoveringen udgør ved skema C 4,120 mio. kr. og forløbet har været således fra skema A til C:

  Omkostninger 1.000 kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  0

  0

  0

  Håndværker udgifter

  2,473

  3,365

  2,500

  Omkostninger

  0,781

  0,776

  1,566

  Gebyrer

  0,044

  0,054

  0,053

  Endelig anskaffelsessum

  3,298

  4,194

  4,120

  Anskaffelsessummen er ved skema C er faldet med 0,075 mio. kr. i forhold til skema B. Besparelsen fremkommer ved at håndværkerudgifter er faldet med 0,865 mio. kr. Dette medregnes at en stigning i omkostninger på 0,790 mio. kr. Af stigningen til omkostninger udgør udgifter til genhusning 0,572 mio. kr. som ikke er medtaget i skema B.  

  Byrådet godkendte den 25. maj 2016 skema B for ovennævnte renovering samt kommunegaranti på 100 %, med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på den samlede anskaffelsessum på 4,195 mio. kr. Ved skema C er anskaffelsessummen 0,075 mio. kr. lavere, hvorfor garantibeløbet falder tilsvarende.

  Den gennemsnitlige husleje forventes efter renovering at ligge på 795,16 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Det svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje for 2-rums boliger på 4.900 kr. og på 5.214 kr. for 3-rums boliger.

  Høring/udtalelse

  Byggeregnskabet har af revisionen ikke givet anledning til forbehold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema C godkendes, og

  at endelighuslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-04-2018

  Taget af dagsordenen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10775, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Nygade Børnehave har sendt en ansøgning med ønske om at oprette 12 pladser til 0-2 års børn fra sommeren 2018.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12. januar 2016 (pkt. 7) i ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” besluttet, at forvaltningen kan godkende ansøgninger om oprettelse af 0-2 årspladser.

  Nygade Børnehave fremsendte i 2016 en ansøgning om oprettelse af 0-2 års pladser, som blev behandlet i Byrådet den 25. maj 2016 (pkt. 77). Ansøgningen blev dengang ikke imødekommet, da Byrådet vurderede at oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade ikke var forenelig med byrådets dagtilbudsstruktur i Aabenraa by med den begrundelse , at det skulle afvente udmøntningen af dagtilbudsstukturen i Aabenraa Syd.

  Nygade Børnehave oplyser i deres nye ansøgning, at de bygningsmæssige ændringer er godkendt og foretaget af bygningsejeren – Günderoth Skolestiftelse, og ibrugtagningstilladelsen er modtaget.

  Forvaltningen har udarbejdet nedenstående opgørelse over indskrevne 0-2 årige børns bopæl

  Opgørelse over indmeldte 0 - 2 årige børns bopælsdistrikt

  pr. 1. maj 2018

  Skoledistrikt

  Kongehøj

  Stubbæk

  Rødekro

  Høje Kolstrup

  Hjord-kær

  Løjt

  Genner

  I alt

  Bakkebo

  16

  1

  1

  18

  0

  0

  0

  36

  Dagpleje B

  30

  0

  2

  11

  1

  1

  0

  45

  Dagpleje R

  28

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  29

  Fjordløkke

  26

  2

  3

  7

  0

  0

  1

  39

  Kernehuset

  39

  2

  3

  10

  0

  0

  0

  54

  I alt

  139

  5

  9

  47

  1

  1

  1

  203

  Dagplejen oplyser, at det er svært at imødekomme efterspørgslen efter pladser i såvel Aabenraa by som på Høje Kolstrup, da det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere.

  Der er pt. enkelte ledige vuggestuepladser i den sydlige del af Aabenraa by.

  Af ovenstående opgørelse fremgår, at 47 ud af 203 indskrevne børn i Kongehøjskolens distrikt har bopæl i Høje Kolstrup skoledistrikt, hvilket bør indgå i overvejelserne om etablering af yderligere 0 – 2 års pladser i Aabenraa by.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges om dækning af etableringsudgifter hos Aabenraa Kommune på 65.488 kr.

  Beløbet kan finansieres af beløbet til etablering af småbørnspladser i 2018. Der er et samlet budget på kontoen på 0,212 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Oprettelse af 12 småbørnspladser i Nygade Børnehave anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Børne- og Uddannelsesudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg.

  Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa midlertidigt.

  Udvalgets opgaver og virksomhed

  Af vedlagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er følgende:

  Udvalgets arbejde omhandler bedre forhold for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

  For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstormmøde, hvor der kom idéer til temaer, som §17, stk. 4 udvalget kan arbejde med.

  I brainstormmødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med baggrund i bl.a. det afholdte brainstormmøde er følgende temaer omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

  • Transport/trafik
  • Studieboliger
  • Ungdomsstrategi
  • Nattelivet
  • Større samarbejde mellem uddannelsesstederne
  • Udvikling af Campusrådet
  • Tiltrækning af uddannede aktive og nyskabende unge
  • Kultur-, sports- og fritidstilbud
  • Grænseoverskridende samarbejde
  • Rådgivning for unge (økonomi, psykologisk og studie)
  • Lokaler/væresteder til f.eks. lektiecafé, klubber og foreninger.

  Ultimo 2019 skal der foreligge et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de ovennævnte temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

  Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

  Udvalget kan også fungere som høringspart i konkrete og relevante sager vedr. unge.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Udvalgets sammensætning

  Udvalget består af 7–11 medlemmer, heraf mindst 1 medlem af Byrådet. Øvrige medlemmer udpeges blandt borgere og eksterne ressourcepersoner med særlig interesse for eller indsigt indenfor unge/ungdomsmiljø. Der lægges vægt på at udvalgets medlemmer repræsenterer en bred vifte af interesser og en geografisk spredning i kommunen.

  Ifølge Byrådets konstitueringsaftale tildeles formandsposten byrådsmedlem Jonas Haase (A).

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der under Børne- og Uddannelsesudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa,

  at forslag til kommissorium godkendes,

  at byrådet godkender byrådsmedlem Jonas N. Haase (Socialdemokratiet) som formand for udvalget,

  at formanden vederlægges med 7% af borgmesterens vederlag, og

  at kompetencen til at udpege de eksterne medlemmer delegeres til formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget  og formanden for § 17, stk. 4 udvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt, idet Borgmesteren indgår i udpegningen af eksterne medlemmer.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Økonomiudvalgets indstilling er godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes  justerede vedtægter for Handicaprådet.

  Byrådet har d. 31. maj 2017 truffet beslutning om at ændre udpegning for en række råd, nævn og bestyrelser.  Dette betød for Handicaprådet, at udpegelsen af byrådsmedlemmer blev reduceret fra 5 til 3 politisk udpegede – formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Endvidere udpeges som administrativt tilforordnede to embedsmænd fra hhv. Social & Sundhed og Børn og Skole.

  Brugersiden består fortsat af 4 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra lokale brugerorganisationer på handicapområdet, som ikke er medlem af Danske Handicaporganisationer.

  Handicaprådet fremsender vedtægterne i ajourført form som følge af Byrådets beslutning om rådets sammensætning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vedtægter for Handicaprådet godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

  Anbefales godkendt, således at § 4 justeres til, at Handicaprådet består af 8 medlemmer og 2 tilforordnede, der alle udpeges af Byrådet.

  Afbud: Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Økonomiudvalgets indstilling er godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27582, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Brandt deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  -