Beslutningsprotokol

onsdag den 27. juni 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Dorte Soll er stedfortræder for Signe Bekker Dhiman. Der er afbud fra Kurt Andresen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman har meddelt fravær til byrådsmødet 27. juni 2018.

  Dorte Soll er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er sygdomsbetinget og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Dorte Soll er øverst på Socialdemokratiets stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Dorte Soll er rette stedfortræder, og at hun er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Dorte Soll indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19983, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Den kommunale selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet. Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholde og eventuelle nye anlæg.

  Sammensætning:

  Havnebestyrelsen består af syv medlemmer:

  • 4 medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. styrelsesloven,
  • 3 medlemmer, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, vælges efter indstilling fra den afgående havnebestyrelse.
  • 1 observatør vælges efter indstilling fra havnens medarbejdere som medarbejderrepræsentant.

  Valget gælder for den kommunale valgperiode.

  På det konstituerende møde 6. december 2017, blev Poul Bruun udpeget efter indstilling fra havnebestyrelsen.

  Poul Bruun har efterfølgende fået ansættelse ved Aabenraa Kommune, hvorfor han grundet eventuelle habilitetsspørgsmål har valgt at træde ud Aabenraa Havns bestyrelse.

  Aabenraa Havns bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 12. juni besluttet at indstille Jan Knudsen, direktør for Krone Scanbalt A/S i Padborg, som nyt bestyrelsesmedlem. Jan træder ind på den ledige plads efter Poul Bruun.

  Jan Knudsen har stort erfaring inden for transportbranchen, hvor han har et særligt stort kendskab til de baltiske lande samt Rusland.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at  Jan Knudsen udpeges til havnens bestyrelse i stedet for Poul Bruun.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11745, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Der etableres en fælles FGU-institution i Sønderjylland. FGU-institutionen,  er en samling af flere tidligere forberedende ungdomsuddannelser, til nu én institution. Institutionen får hovedsæde i Sønderborg, men med satellitter i de 3 øvrige kommuner.

  Der skal nu nedsættes en første bestyrelse hvis primære opgave det bliver, at fastsætte en vedtægt for den nye FGU-institution. Når vedtægten er godkendt, erstattes den første bestyrelse af en endelig bestyrelse.

  Der skal til den første bestyrelse, udpeges 1 medlem af byrådet.  De tre øvrige kommuner, skal også udpege hvert et medlem. Herudover skal der udpeges et yderligere medlem i fællesskab mellem de fire sønderjyske kommuner. 

  De fire kommuner foreslår, at der ved udpegningen til den 5. plads til den første bestyrelse peges på en repræsentant fra erhvervslivet, som i sit virke arbejder med målgruppen til FGU.

  Endelig består bestyrelsen af én repræsentant fra erhvervsskoler, 2 fra arbejdsmarkedets parter samt 1 fra medarbejderne.  I alt 9 medlemmer i den første bestyrelse.

  Det udpegede medlem af byrådet, fortsætter i den endelige bestyrelse. Det er ikke et krav, at det udpegede medlem fra kommunen er et byrådsmedlem.  Der er dog indgået en aftale kommunerne imellem, hvorefter der lægges op til, at der udoeges et byrådsmedlem.

  Når vedtægten er godkendt,  og den endelige bestyrelse skal tiltræde,  kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer justeres op med yderligere to.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet udpeger et medlem og en stedfortræder til den første bestyrelse for den fælles kommunale FGU-institution, som herefter fortsætter som udpeget i den endelige bestyrelse, og

  at borgmesteren bemyndiges til, sammen med de 3 andre sønderjyske kommuner, at udpege et 5. medlem.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Udpeget blev Kim Brandt (Kirsten Nørgård Christensen).

  2. at godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36792, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 og planerne for den efterfølgende offentlige debat.

  Bag om strategien - justering

  Vækststrategi 2018-30 er en tværgående strategi for, hvordan Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. Det er en fælles fortælling, der samler Byrådets ambitioner og giver afsæt for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv.

  Strategien er formuleret på baggrund af en dialogproces med input gennem interviews med Byrådet og chefgrupper i alle forvaltninger og en præsentation på et temamøde.

  Vækststrategi 2018-30 er en justering af den eksisterende strategi Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28. Justeringen består i tilføjelsen af et nyt spor om digitalisering, en justeret vision og øvrige mindre justeringer, opdateringer og præciseringer i den eksisterende strategis spor og øvrige indhold. Desuden er FN’s verdensmål integreret ved, at der i strategien er peget på Aabenraa Kommunes bidrag til Danmarks opfølgning på de globale mål.

  Det nye spor ’Digitalisering og teknologi’ er tilføjet, fordi mulighederne for vækst har ændret sig i en positiv retning. Det afspejles også i et nyt afsnit i den indledende grundfortælling ’Udgangspunkt for vækst’.

  Indhold i strategien

  Strategien indledes med mission og vision for Aabenraa Kommune. Missionen er Det Gode Liv og med en ny formulering i visionen er ambitionerne for de kommende år tydeliggjort. Visionen i Vækststrategi 2018-30 lyder:

  Aabenraa Kommune vil være:

  • Et aktivt og sundt fællesskab
  • Drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
  • Et verdenskendt digitalt fællesskab

  Indsatserne fordeler sig på fire spor med tilhørende strategiske fokuspunkter og målsætninger. De fire spor sætter på hver deres måde fokus på erhverv og bosætning i Aabenraa Kommune:

  • Digitalisering og teknologi
  • Vilje til virksomhed
  • Byer i bevægelse
  • Sundhed og læring

  Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 er som udkast i bilag. Der vil være et endeligt bilag til Byrådets behandling.

  Offentlig debat

  Med Byrådets godkendelse er strategien at betragte som vedtaget. Den efterfølgende offentlige debatfase har til formål at udbrede kendskabet til Byrådets strategi for udvikling og vækst samt at give mulighed for at borgere, virksomheder og foreninger kan debattere Byrådets tanker om fremtiden.

  Det er planlagt, at debatfasen kan begynde 28. juni 2018. Debatten skal ifølge loven vare minimum otte uger og på grund af sommerferieperioden fastlægges varigheden til 12 uger. Debatfasen afsluttes således 20. september 2018.

  I denne periode vil der være en særlig indsats for at udbrede vækststrategien. Udover almindelig annoncering og offentliggørelse på hjemmesiden udsendes en pressemeddelelse og Facebook benyttes til at publicere videomateriale, der er produceret i forbindelse med strategien.

  Lovgrundlag

  Planloven foreskriver, at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi) inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. Vækststrategien udgør Aabenraa Kommunes planstrategi.

  Planstrategien skal indeholde

  · Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision,

  · Byrådets vurdering af udviklingen,

  · Byrådets strategi for udviklingen, samt

  · Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at genvedtage den eksisterende Kommuneplan 2015 og at ændringer, blandt andet udlægningen af areal til solceller eller erhvervsområder, kan håndteres via tillæg.

  Høring/udtalelse

  Vækststrategien sendes i offentlig debat i perioden 28. juni - 20. september 2018.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 godkendes endeligt med henblik på offentlig debat, og

  at Kommuneplan 2015 genvedtages.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3584, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en status for Vækstplan 2018. I 2017 blev der gennemført en lignende status afrapportering, som blev sendt til politisk behandling i hhv. Økonomiudvalget (Den 7.3.2017) og Byrådet (Den 29.3.2017).

  Status for Vækstplan 2018
  Status for Vækstplan 2018, der er vedlagt som bilag 2, giver et øjebliksbillede af projekterne i Vækstplanen. Strukturen er holdt på samme måde som den status, der blev gennemført sidste år. De projekter som i sidste års status blev beskrevet som gennemførte er ikke medtaget i denne status. De er dog at finde på den samlede liste over alle projekter i Vækstplan 2018 (Bilag 1).

  Lidt under halvdelen af projekterne er afsluttede, få er stadig på idéstadiet og ca. halvdelen er realiseret. Status giver ikke en indikation af, hvilken effekt projekterne har på lokalsamfundet eller i forhold til borgere/specifikke målgrupper. Det er udelukkende en beskrivelse af, hvor langt et projekt er i sin gennemførelse. Dog må det antages, at der hvor der er tale om fysiske projekter, i form af områdefornyelser og ny opførte bygninger, taler resultaterne sit tydelige sprog.

  Imageanalyse

  Ved status sidste år blev der henvist til målinger fra imageanalysen for derved at få en indikation af, i hvor høj grad et givent projekt vækker genkendelse hos borgerne. Der er siden seneste imageanalyse i 2016 ikke gennemført yderligere imagemålinger. Dels fordi det vurderes, at der ikke har været efterspørgsel på yderligere udgaver af imageanalysen, dels fordi imageanalysen i sin form per definition er tilbageskuende, hvor vækstplanen i højere grad peger fremad og sætter retning for, hvordan Aabenraa Kommune gerne vil udvikle sig. 

  Den kommende vækstplan

  På baggrund af den nye vækststrategi skal der udarbejdes en ny vækstplan. Det anbefales, at der efter politisk godkendelse af den nye Vækststrategi iværksættes en proces for udarbejdelse af en ny Vækstplan.

  Indstilling

  Vækst & Erhverv indstiller,

  at status på Vækstplan 2018 godkendes, og

  at der efter politisk godkendelse af den nye Vækststrategi iværksættes en proces for udarbejdelse af en Vækstplan, som knytter sig til strategien.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales det at frigive midler til projektering af Genforeningsparken og et parkeringsdæk bag Folkehjem.

  Genforeningsparken

  Den foreliggende projekt- og tidsplan forudsætter, at projektering senest skal igangsættes i august 2018, for at Genforeningsparken kan stå færdig til markering af Genforeningen og besøg fra Kongehuset i juli 2020.

  I budgetforlig 2018 forudsættes det, at der kan opnås ”medfinansiering fra en række fonde, inden den kommunale andel kan frigives”. Efter projektets godkendelse hos præsidiet, har forvaltningen igangsat arbejdet med fondsansøgninger. Der forventes tilbagemeldinger i efteråret, men opstart af projekteringen kan ikke afvente yderligere.

  Vinderforslaget fra konkurrencen om udformning af Genforeningsparken er vedlagt. Der er en række afledte projekter, som enten er klare forudsætninger for park-projektet, eller som er foreslået i forbindelse med konkurrencen om parken.

  Forudsætning: Parkeringsdækket

  Etablering af et parkeringsdæk er en nødvendighed for at skaffe erstatning for de p-pladser, der inddrages til Genfor­enings­parken. Da fonde formentligt ikke er interesserede i at medfinansiere et parkeringsdæk, må det forventes at hele det afsatte rådighedsbeløb skal gå til parkeringsdækket, så det sikres at antallet af parkerings­pladser forbliver uændret.

  Der er udarbejdet flere forslag til parkeringsdæk med priser fra 11,2 mio. kr. og opefter. Ved igangsætning af projekteringen og af den lokalplanlægning, som er en forudsætning for etablering af parkeringsdækket, skal de forskellige forslag kvalificeres med henblik på endelig udformning, prissætning og opfyldelse af de nødvendige krav til trafiksikkerhed.  De forskellige forslag er vedhæftet som bilag.

  Forslag: Flytning af statue af H.P. Hanssen

  Som et led i konkurrencen om design af parken blev der stillet forslag om flytning af statuen fra Genforeningshaven til den kommende Genforeningspark.

  Groft overslag på udgift til flytning: 0,15 mio. kr., med en usikkerhed på 33%. Der er ikke finansiering til dette forslag.

  Forudsætning: Flytning af indgangsparti til biblioteket

  For at sikre gode muligheder for handicapparkering, vareleverancer og naturlige adgangsforhold, er der behov for at flytte bibliotekets nuværende indgang til en placering på nordsiden af biblioteksbygningen, ud mod den centrale del af Genforeningsparken.

  Forvaltningen har estimeret udgifterne til en flytning til ca. 1,3 mio. kr. med en usikkerhed på +/-33%. Dette er eksklusiv udgifter til nødvendige ombygninger indvendigt i bygningen. Der er ikke finansiering til dette forslag.

  Forslag: Ændring af bibliotekets facader

  Under konkurrencen blev der givet bemærkninger om den stærke kontrast mellem bibliotekets facader og Folkehjems udseende. Der blev stillet forskellige forslag til ændring af biblioteksfacaderne, fx om en skal-konstruktion, bemaling eller beplantning.

  Kommunale Ejendomme har tidligere regnet på en udskiftning af facadeelementerne på biblioteket, hvilket er temmelig kostbart (ca. 13 mio. kr.), da varme og ventilation er koblet sammen med facaden. En bemaling af facaden vil kunne fås for anslået 0,3 mio. kr. for både bibliotekets og Folkehjems facader. Aluminiumsrammerne på facaderne vil dog ikke kunne males.

  Forslag: Indretning af transformertårn med toiletter

  Ved Folkehjem står et transformertårn som ikke længere er i brug. I vinderforslaget om Genforeningsparken er tårnet foreslået indrettet med offentlige toiletter. Det vurderes, at en ændring vil koste i omegnen af 0,25 mio. kr.

  Det samlede finansieringsbehov for alle ovennævnte anlæg bliver:

  Anlæg

  Anlægssum, mio. kr.

  Nødvendige anlæg

  Anlægsforslag

  Genforeningspark

  12,3

  Parkeringsdæk

  12,3

  Flytning af statue

  0,15

  Flytning af biblioteksindgang

  1,3

  Ændring af facader (bemaling)

  0,3

  Toiletter i transformertårnet

  0,25

  I alt

  25,9

  0,7

  Planmæssige forhold

  Det er en forudsætning, der udarbejdes en ny lokalplan for anlæggelse af parkeringsdækket.

  Økonomi og afledt drift

  Til udførelse af Genforeningsparken er der på investerings­oversigt 2018-2021 under Vækst- og Udviklingsudvalget afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 10,3 mio. kr. i 2020 under projektet ”Helhedsplan Genforeningshaven”.

  Det er nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløbene til 2018 og 2019. På nuværende tidspunkt er der behov for at frigive 1,2 mio. kr. til projektering af park og p-dæk. Det er en præmis, at disse to projekter ses i en sammenhæng og kører parallelt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigt 2018-2021 til ”Helhedsplan Genforeningshaven” fremrykkes til 2018,

  at rådighedsbeløbet på 10,3 mio. kr. på investeringsoversigt 2018-2021 til ”Helhedsplan Genforeningshaven” fremrykkes til 2019,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningspark og parkeringsanlæg, finansieret af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2018 på investeringsoversigt 2018-2021 under projektet ”Helhedsplan Genforeningshaven”, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Det anbefales, at rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten 2018-2021 til ”Helhedsplan Genforeningshaven” fremrykkes til 2018, at der gives anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til projektet, og at der frigives 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningspark og parkeringsanlæg finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb i 2018.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23490, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  De indvendige indretnings- og istandsættelsesarbejder på ejendommen Dronning Margrethesvej 13 er afstemt med brugerne fra Ung Aabenraa og Ungeindsatsen.  Arbejderne har til formål at forberede indflytningen af Ung Aabenraa og Ungeindsatsen i august med skolestart for Ung Aabenraa til følge.

  Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Ung Aabenraa forud for endelig beslutning om indflytning klarlagt den nødvendige funktionalitet for bygningen, herunder de vedligeholdelses -og indretningsmæssige tiltag. Enhederne har arbejdet stringent under hensynet til bygningens konstruktion og har søgt at begrænse omfanget af ombygninger. Arbejderne,  der er identificeret, skal gennemføres for at imødekomme funktionelle forhold hos brugerne og lovgivningsmæssige krav. De hjemtagne tilbud på opgaverne viser, at der i alt over årene 2018 og 2019 må investeres sammenlagt 9,6 mio. kr. til dette formål.

  Kommunale Ejendomme konstaterer, at omfanget af indretningsbetingede forhold er omkostningstungt. Det skyldes bygningens særlige konstruktion og alder, men også betydningen af lovmæssige ændringer siden opførelsen i 1972 og til i dag.

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 i alt afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb, til indretning/klargøring af Dronning Margrethes vej, hvoraf der er frigivet 0,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, 3 mio. kr. til indvendig istandsættelse og 3 mio. kr. til udvendig vedligehold, ”Klargøring af Dronning Margrethesvej 13”, i alt 6,5 mio. kr. 

  For at kunne indrette og istandsætte ejendommen indvendigt til de nye brugere, er det nødvendigt at justere bevillingsforudsætninger, givet ved Byrådets behandling af 31. januar 2018, hvor der er meddelt  anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ”Klargøring af Dronning Margrethesvej 13” - renovering af vinduer og døre mv. Det er nødvendigt for i stedet at kunne finansiere indvendige arbejder og sikre ibrugtagningstilladelse.

  Det afsatte rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2019 anbefales ligeledes anvendt til indvendige indretnings- og istandsættelsesarbejder for Ungeindsatsen.  Her vil forvaltningen komme med en særskilt frigivelsessag på et senere tidspunkt.

  Udvendige istandsættelsesarbejder indgår i prioritering af øvrig udvendig vedligeholdelse af hensyn til at muliggøre ibrugtagning af bygningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at bevillingsgrundlaget for anlægsbevilling til ”Klargøring af Dronning Margrethesvej” på 3 mio. kr. ændres til brug for indvendig istandsætning og indretning til Ung Aabenraa og Ungeindsatsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7325, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. juni 2017 godkendt aftale om Aabenraa Kommunes betingede køb af Aabenraa Industripark A/S - den del af Enstedværket, som omfatter blok 3 (EV3). Ifølge aftalen sker overtagelsen i 2020, når den nuværende ejer Rimeco A/S har nedbrudt bygningerne og ryddeliggjort arealet. 3 siloanlæg på EV3 er ikke omfattet af nedbrydningen, og det er aftalt, at Aabenraa Kommune vil kunne disponere over disse efterhånden som nedbrydningsarbejdet skrider frem og disponering kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  Byrådet besluttede også, at der først tages beslutning om nedrivning af skorstenen på EV3, når dette spørgsmål bliver aktuelt. Ifølge købsaftalen er Aabenraa Kommune dog forpligtet til senest 1. november 2018 skriftligt at meddele Rimeco A/S om skorstenen skal nedrives. Hvis det besluttes ikke at nedrive skorstenen, reduceres købesummen med 5 mio. kr.

  Rimeco A/S har efterspurgt en hurtig afklaring af hensyn til den samlede planlægning og proces for nedbrydningsarbejdet, og forvaltningen har modtaget en teknisk rapport med en klar anbefaling om, at skorstenen nedrives. Der er konstateret tæring i skorstenens indvendige stålkerne, og mulighederne for at bevare og genbruge skorstenen til andre aktiviteter vurderes at være forbundet med betydelige omkostninger. Alene omkostningerne til udarbejdelse af ”tilstandsrapport” og evt. angivelse af forbedringstiltag/renovering anslås til 3 mio. kr.

  På den baggrund anbefales det, at skorstenen nedrives.

  Der forventes endvidere udgifter til konsulentbistand til tekniske vurderinger af forsyningsforhold og kølekanalernes fremtidige anvendelsesmuligheder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skorstenen på Ensted nedrives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17600, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 14 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2017.

  Revisionen har givet anledning til tre revisionsbemærkninger på det sociale område. Der er tale om følgende bemærkninger:

  · Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse).

  · Manglende rettidighed i opfølgningen på sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne.

  · Manglende rettidighed i opfølgning på det individuelle kontaktforløb for aktivitetsparate samt manglende rettidighed i ret- og pligt tilbud.

  Revisionsbemærkningerne omhandler generelt proceskrav for tidsfrister vedr. afholdelse af lovpligtige samtaler.

  Det er forvaltningens vurdering, at de fundne fejl og mangler, som relaterer sig til administration og sagsbehandling vedrørende sager i jobcentret, ikke har haft konsekvenser for effekten af indsatserne på de berørte områder, og at de ingen udbetalings- eller refusionsmæssig betydning har haft.

  Forvaltningen har i en redegørelse beskrevet de iværksatte initiativer samt kommenteret de enkelte revisionsbemærkninger. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  Af revisionsberetningen fremgår det ligeledes, at revisionsbemærkningen fra 2016 vedr. manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 anses for afsluttet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 14, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  1. at godkendt idet der følges op kvartalsvist.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17597, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2017 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på byrådsmøde den 21. marts 2018.

  Revisionen har den 1. juni 2018 afgivet beretning nr. 15 om revision af årsregnskabet 2017.

  Beretningen er udsendt til Byrådets medlemmer den 1. juni 2018.

  Revisionsberetning nr. 15 om revision af årsregnskabet 2017:

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger på det finansielle område. 

  Forvaltningsrevision:

  Ud over den finansielle revision udfører kommunens eksterne revision også en løbende forvaltningsrevision, hvor det vurderes om Byrådets og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

  I 2017 har revisionen til den løbende forvaltningsrevision udvalgt: Indkøb.

  I den forbindelse konkluderer revisionen, at Aabenraa Kommune har en velfungerende styring af indkøbsområdet.

  Der er ingen bemærkninger til forvaltningsrevisionen på indkøbsområdet.

  Revisionsberetning nr. 14 vedr. revision af sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.m. for 2017 anbefales godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget og vil i august møderne blive forelagt Børn- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 15 for året 2017 godkendes, og

  at årsberetningen for 2017 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Jens Bundgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17466, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Byrådet om at give anlægsbevilling til anlæg af første etape af Gasværksvej fra Haderslevvej til Kathale.

  Projekteringen af første etape er ved at være færdig. Udbud og licitation forventes at ske i juni, hvorefter anlægs­arbej­derne kan starte i august med forventet afslutning ultimo 2018.

  Gennembruddet af Gasværksvej til krydset Haderslevvej-Løgumklostervej samt udvidelsen af Gasværksvej mod syd til Kystvej er en afgørende del af programmet for Fremtidens Aabenraa. Vejprojektet aflaster H.P. Hanssens Gade og Nørreport for trafik, hvorved der støttes op om udvikling af den nordlige del af gågaden og området omkring Madevej.

  I programmet for Fremtidens Aabenraa fremgår Gasværks­vej som en ”klimaboulevard” til sikring mod højvande fra fjorden. Denne funktion er udeladt, da den krævede meget store sidearealer og alligevel ikke kunne ske uden problemer med tilpasning mod naboejendomme. Klimasikring vil ske på anden måde.

  Med projektet anlægges godt 200 meter vej med midterrabat, fortove og cykelstier, svingbaner og signal­anlæg i krydset Gasværksvej-Reberbanen, samt sving­bane og udvidelse af signalanlægget mod Haderslevvej-Løgum­klostervej. Reberbanen mellem Gasværksvej og Nørreport får stiforbindelse til Gasværksvej, og forlægges en smule ved sin tilslutning til Gasværksvej fra øst. Kathale lukkes på sigt mod Gasværksvej.

  For at sikre et sammenhængende og smukt udtryk af den kommende gennemfartsvej i Aabenraa er der udarbejdet en designmanual for Gasværksvej, bl.a. udstyres vejen med særlige belysningsmaster.

  Det har undervejs i projekteringen været fokus på også at tilpasse vejprojektet til Cimbriaparkens arealer. I anlægs­peri­oden sikres midlertidig adgang til Cimbriaparken.

  Der er udarbejdet en nødvendig tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet, idet nogle af Arwos’ forsyningsledninger skal på plads først. For at fremme tidsplan og proces er det aftalt med Arwos, at ledningsomlægningen indgår i udbuddet for Gasværksvej, herunder med en præcis udgiftsfordeling for hhv. ledningsanlæg og vejanlæg.

  Planmæssige forhold

  Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Overslaget på den samlede anlægsomkostning for første etape er ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer, at der skal tages højde for en større risiko end normalt for at støde på forure­net jord eller for at der bliver behov for, at løse uforud­sete problemer med fx forsyningsledninger.

  Det er vigtigt at kunne sikre fremdrift i projektet, uanset om disse problemer opstår, da anlægsperioden ellers vil forsky­des ind i vinterperioden med stor anlægsusikkerhed og sand­synlige ekstraudgifter til følge.

  Derfor søges frigivet 6,0 mio. kr. til anlægsprojektet.

  På investeringsoversigt 2018-2021 er der afsat et rådigheds­beløb på 6,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020.

  Der forventes afledte driftsomkostninger på 0,15 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til første etape af Gasværksvej, finansieret af rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. i 2018 på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” 0,15 mio. kr. årligt fra projektet er afsluttet, finansieret af puljen for afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16436, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten for 2018 er der reserveret 0,5 mio. kr. til en legeplads i Genforeningshaven. Disse midler ønskes frigivet.

  Legepladsen bliver målrettet børn i aldersgruppen 2-6 årige (børnehavebørn), så der fremover vil være mulighed for leg for alle aldersgrupper i Genforeningshaven. De yngste børn vil kunne lege på den nye legeplads og de ældre på multibanen. 

  Der er to placeringsmuligheder, placering A og placering B, som fremgår af bilag. Ved placering A står der i dag en statue af H.P. Hanssen. I forbindelse med konkurrencen for Genforeningsparken, som blev holdt i efteråret 2017, blev det drøftet, at man kunne flytte statuen hen foran Folkehjem. Med placeringsmulighed A vurderes det, at legepladsen vil få en fin visuel forbindelse til resten af Genforeningshaven, mens den i placeringsmulighed B vil ligge mere som en bagside til resten af anlægget.

  I forbindelse med etableringen af en Legeplads i Genforeningshaven har forvaltningen et ønske om på sigt at placere en container med en maskine, som bruges i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skøjtebanen. I dag står containeren på Mellemvej, hvilket betyder at der er en omkostning hver gang containeren skal transporteres hen til Genforeningshaven. Man kan eventuelt beklæde containeren med træ, så den kommer til at ligne de to skure som allerede står i Genforeningshaven i dag.

  Placeringen af en legeplads og eventuel container i Genforeningshaven vil blive undersøgt nærmere i skitseringsfasen, hvor der blandt andet kigges på lys/skygge og andre forhold.

  Det æstetiske udtryk vægtes højt, da legepladsen får en central placering i bymidten og i tæt forbindelse med Genforeningshaven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til legepladsfaciliteter i Genforeningshaven.

  Efterfølgende vil der være en afledt driftsomkostning på 0,05 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at
  der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Legeplads Genforeningshaven”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives, og

  at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,050 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/347, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land refunderer staten 70%.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt tilstand og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalget, som skal bruttoficeres med udgifter på 0,400 mio. kr. og indtægter fra Staten på 0,200 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling til Bygningsforbedringsudvalget på 0,400 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 0,200 mio. kr., og statstilskud på 0,200 mio. kr., som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsætning af lokalplanlægning for området på mødet den 9. november 2017.

  Området er beliggende natursmukt ved Sønder Hesselmark og Møllekær i Hjelm Skov.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg,

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold

  Lokalplan området er beliggende i kommuneplanramme nr. 1.1.232.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Området blev kommuneplanlagt ved kommuneplan revision 2015.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan området ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport i forbindelse med planerne.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 111 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne, og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt med beslutning om, at der afholdes borgermøde.

  Afbud: Michael Christensen (F)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8303, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 33, der blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2011, giver kun mulighed for etageboliger og enfamiliehuse. En bygherre har ansøgt om opførelse af en tæt-lav bebyggelse på matr. nr. 1079 Aabenraa i lokalplanens delområde 3. Det ansøgte er i strid med lokalplanens principper, idet lokalplanenes principper er de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans principper.

  Desuden er der behov for at justere de bygningsregulerende bestemmelser samt vejadgang for delområde 3, da lokalplan nr. 33 var bundet op på et bestemt etageboligprojekt, der siden hen ikke blev realiseret. Endvidere er der behov for at justere planen i forhold til den nuværende erhvervsanvendelse på matr. nr. 617 og 2655 Aabenraa, således at disse fortsat kan foretage mindre udvidelser.

  Bestemmelserne i delområde 1, der har et mere bevaringsmæssigt sigte, ændres ikke. Ændringerne i delområde 2 og 3 er af mindre omfang og forvaltningen anbefaler, at der i stedet for en helt ny lokalplan udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 33. Lokalplanen benævnes således lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa.

  I delområde 2 og 3 åbnes således op for, at der også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. I delområde 2 sættes en begrænsning på etageantal og højde for tæt-lavt byggeri på 2 etage og 8,5 meter. I delområde 3 fastholdes et etageantal for tæt-lav bebyggelse 3 etager, idet der skal være mulighed for tagterrasser. Disse tæller med som en fuld etage jf. bygningsreglementet. Der kan dog stadig i delområde 2 og 3 opføres etageboliger i 3 etager og med en højde på 15 meter.

  Der ønskes en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 for etageboliger og tæt lav bebyggelse i delområde 3, idet der skal være muligt at etablere parkering under bebyggelsen. Dette er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. Der derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015.

  Lovgrundlag

  Efter Planlovens § 24 stk. 4 vil der for forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a, af kommunalbestyrelsen kunne fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 33. Denne aflyses, hvis tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 vedtages endeligt.

  Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen skal påvirkningen af kystlandskabet visualiseres, hvis bebyggelsen i væsentligt omfang afviger fra den omgivende bebyggelse. I lokalplan nr. 33 er visualiseret i forhold til en etagebebyggelse på 3 etager og bygningshøjde på 15 meter. Ændringerne i lokalplan nr. 33-1 forøger ikke i disse byggemuligheder, hvorfor der ikke udarbejdes nye visualiseringer. Ved tæt lavt bebyggelse forventes ligeledes en lavere bygningshøjde end de 15 meter og dermed en mindre påvirkning.

  Lokalplan nr. 33 blev screenet i henhold til miljøvurderingsloven i 2011. Forvaltningen har gennemgået screeningen fra 2011 i forhold til de to plantillæg og har vurderet, at ændringerne ikke medfører at planforslagene skal miljøvurderes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2015 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej vedtages og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at denne afgørelse offentliggøres samme med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 29. maj 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN efter endt høring blandt skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet.

  IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN er et eksempel på, at Aabenraa Kommunes har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 udgør en justeret udgave af Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28. Missionen er Det Gode Liv. I visionen hedder det blandt andet, at Aabenraa Kommune vil være et verdenskendt digitalt fællesskab. I den justerede udgave af Vækststrategien er der tilføjet et nyt spor om digitalisering. ’Digitalisering og teknologi’ er tilføjet, fordi mulighederne for vækst har ændret sig i en positiv retning. Aabenraa Kommune vil skabe rammerne for, at borgere opnår digitale kompetencer, og virksomheder får del i den digitale vækst. Med Vækststrategien vil Aabenraa Kommune investere i sundhed og læring. Børn og unge skal møde aktive og sunde læringsmiljøer med digitale udviklingsmuligheder.

  Sammen med Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik understøtter IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN Aabenraa Kommunes ambitioner om at skabe trygge, sunde og udviklende rammer for børns læring, trivsel og udvikling og for skabelsen af det gode liv. IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN sætter retningen og viser, hvor arbejdet med it og digitalisering skal føre hen samt hvorfor.

  De unge skal forberedes til en mere digitaliseret fremtid

  Med IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN ønsker Aabenraa Kommune at give eleverne en teknologiforståelse, der skal forberede dem til fremtidens digitalt betonede kompetencekrav. Det indebærer blandt andet, at eleverne:

  • Opnår kompetencer og færdigheder indenfor it, medier og digitalisering.
  • Bliver selvstændige og ansvarlige navigatører i en verden med digitale teknologier og globale fællesskaber.
  • Bliver analytiske og kritiske tænkere i forhold til brug af it, medier og teknologier.
  • Kan kommunikere og samarbejde med bevidst brug af de digitale muligheder.
  • Bliver innovative, kreative og eksperimenterende skabere med brug af it, medier og digitale muligheder.
  • Bliver problemløsere i en foranderlig verden.
  • Bliver nysgerrige, aktive og skabende brugere af it, medier og digitale universer.
  • Får styrket deres teknologiforståelse og dermed kan forholde sig kritisk til teknologien og være med til at forme den frem for blot at bruge den.
  • Får en forståelse af it, medier og digitalisering som midler til at løse komplekse problemer.
  • Forstår og forholder sig til værdien af digital dannelse og medborgerskab i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
  • Forstår, at sundhed og bevægelse også er en forudsætning for et godt liv i en mere digitaliseret verden.

  Tre strategiske spor skal realisere strategien. Sporene er:

  • Læring i IT og digitalisering
   Eleverne undervises i anvendelsen af it og digitalisering.
  • Læring med IT og digitalisering
   Eleverne lærer med it og digitalisering, så de bliver kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.
  • Læring om IT og digitalisering
   Eleverne lærer om teknologiens betydning for mennesket, så de bliver i stand til at begå sig i den moderne digitaliserede verden.

  Skole og Undervisning går nu i gang med at udarbejde en prioriteret liste over opgaver, som skal løses i forhold til implementering af strategien.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at strategienIT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21654, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til flytning af Bov IF cricket kampaktiviteter fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg. 

  På byrådsmødet den 29. november 2017 blev der meddelt en anlægsbevilling på 0,050 mio. kr. til cricketbane på Grænsestadion i Bov. Idet der søges om en ny placering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for en opgradering af cricketbane på Grænsestadion, er der tale om nye forudsætninger for bevillingen.

  Bov IF cricket er p.t. hjemmehørende på Grænsestadion, hvor foreningen har fået stillet et tidligere ringriderareal til rådighed.

  Arealets beskaffenhed gør, at det fra 2018 alene er muligt at afvikle ungdomskampe på Grænsestadion. Seniorkampe vil med de nuværende forhold skulle afvikles på udebane, da banen af Dansk Cricket Forbund ikke kan godkendes til afvikling af kampe på højt niveau.

  Foreningens oprindelige ønske var at opgradere anlægget på Grænsestadion med tidssvarende faciliteter, så alle foreningens hold ville få mulighed for at afvikle hjemmekampe der.

  Foreningen havde i første omgang skønnet, at udgiften til at opgradere forholdene på Grænsestadion ville udgøre ca. 0,350 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at en renovering af anlægget bliver mere omfattende, og derfor har foreningen opjusteret udgiften til ca. 1,0 mio. kr.

  Foreningen har selv indsamlet ca. 0,150 mio. kr. og vurderer, at det ikke er realistisk selv at kunne skaffe en finansiering på ca. 1,0 mio. kr. til renovering af anlægget på Grænsestadion.

  Derfor har foreningen været i kontakt med Holbøl Foredrags- & Idrætsforening med henblik på at lave en cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg, hvor afvikling af alle hjemmekampe kan foregå.

  Holbøl Idrætsanlæg er velegnet til formålet, da det har en størrelse, som gør, at en cricketbane kan placeres uden at være til gene for de øvrige aktiviteter på idrætsanlægget.

  Bov IF cricket oplyser, at foreningen under forudsætning af at det kommunale tilskud på 0,050 mio. kr. kan omplaceres fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg, vil være i stand til at finansiere de nødvendige tiltag i Holbøl, hvoraf det største tiltag består i etableringen af en ny pitch til ca. 0,120 mio. kr. og dermed få skabt et anlæg, som er velegnet til formålet.

  Cricketafdelingen oplyser derudover, at der på et møde mellem parterne er enighed om at indgå et samarbejde mellem Holbøl Foredrags- & Idrætsforening og Bov IF cricket.

  Med etablering af en kampbane på Holbøl Idrætsanlæg er det hensigten, at anlægget på Grænsestadion fremadrettet alene bliver anvendt til træning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bevilling på 0,050 mio. kr. til Bov IF cricket fastholdes,

  at bevillingens nye forudsætninger for cricketbanens placering på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for Grænsestadion godkendes, og

  at alle øvrige omkostninger vedrørende etablering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27582, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  -

  Afbud: Kurt Andresen.