Beslutningsprotokol

onsdag den 29. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Povl Kylling Petersen, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Dorte Ballhorn Soll, Anne Lildholdt Jensen
Bemærkninger: Dorte Soll er stedfortræder for Signe Bekker Dhiman. Anne Lildholdt Jensen er stedfortræder for Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlemmerne Signe Bekker Dhiman (A) og Kim Brandt (A) har meddelt fravær til byrådsmødet 29. august 2018.

  Dorte Ballhorn Soll er indkaldt som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman og Anne Lildholdt Jensen er indkaldt som stedfortræder for Kim Brandt.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet skyldes for Signe Bekker Dhiman sygdom og Kim Brandt arbejdsrelaterede forhold, og er dermed en lovlig fraværsgrund i begge tilfælde.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Dorte Ballhorn Soll er første stedfortræder og Anne Lildholdt Jensen er anden stedfortræder på Socialdemokraternes stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Dorte Ballhorn Soll og Anne Lildholdt Jensen er de rette stedfortrædere, og at de er valgbare.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Dorte Ballhorn Soll indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman,

  at Anne Lildholdt Jensen indtræder som stedfortræder for Kim Brandt, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24096, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe v/byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til styrelseslovens §11 den 23. juni 2018 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Dansk Folkeparti foreslår:

  at Domea Rødekro gives dispensation, og gives tilladelse til at opsætte Cimbria Logo øverst oppe på facaden mod Haderslevvej, i Cimbria Parken.

  Dette logo vil blive til et vidnesbyrd om en mangeårig markant virksomheds placering i byen.

  Domeas ansøgning om tilladelse til opsætning af logoet blev behandlet i sag 142 d. 21. Juni i Vækstudvalget for land og By, men ansøgningen nød ikke fremme, og bortfaldt pga. stemmelighed.

  Vi undrer os meget over afslaget til opsætningen, idet vi ikke ser nogen som helst grund til afslaget.

  Begrundelsen med, at man er bange for præcedens, anser vi for meget søgt.

  Går man en tur rundt i byen og ser på forskellige boligblokke kan konstateres, at flere boligblokke er forsynet med endog store iøjnefaldende logoer, som intet har med bygningen og placeringen som sådan at gøre.

  Det her ansøgte logo har i allerhøjeste grad meget at gøre med bygningen og placeringen

  Evt. fremtidige ansøgninger om dispensation og opsætning af logoer, skal naturligvis behandles individuelt, så argumentet med angst for præcedens falder helt til jorden.

  Erhvervspolitikken i Aabenraa Kommune ligger meget højt placeret på Dansk Erhvervs rangliste over i erhvervsvenligheden i kommunerne i Danmark.

  Vi ligger på en 9. plads.

  Vi anser i allerhøjeste grad en god og fleksibel behandling, også af boligforeninger, som en del af en god erhvervspolitik.

  Derfor opfordrer hermed byrådet til at støtte vort forslag om at imødekomme Domeas ønske om opsætning af Cimbria logoet, jfr. ansøgningen i sag 142 i Vækstudvalget for land og By.”

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt, idet Byrådet imødekommer Domea"s ønske om opsætning af Cimbria logoet jf. ansøgning i sag 142 i Vækstudvalget for Land og By.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16530, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 16. august 2016 er Informationssikkerhedspolitikken sidst behandlet i Økonomiudvalget. Informationssikkerhedspolitikken, som definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune jfr. ISO 27001, revideres hvert 2. år.

  Informationssikkerhedsarbejdet er organiseret i Den Digitale Styregruppe, og det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og Digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder og fremadrettet som Databeskyttelsesrådgiver. Her sikres der, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves, og skulle der ske brud på sikkerheden orienteres Den Digitale Styregruppe herom.

  Arbejdet med Informationssikkerhedspolitikken er efterhånden fuldstændig standardiseret efter ISO 27001, og alt er indarbejdet i et IT-program ”Secure Aware”, som er udarbejdet af en af de førende sikkerhedsvirksomheder i Danmark, firmaet Neupart (nu overtaget af KMD).

  Foruden selve Informationssikkerhedspolitikken ligger der et fuldt regelsæt bag politikken bestående af:

  • Organisering og implementering
  • Identifikation, klassifikation og ansvar for aktiver
  • Personalesikkerhed og brugeradfærd
  • Fysisk sikkerhed
  • IT- og netværksdrift
  • Adgangskontrol og metoder
  • Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse
  • Styring af sikkerhedshændelser
  • Beredskabsplanlægning og fortsat drift
  • Lovgivning, kontrakter og etik

  Informationssikkerhedspolitikken og de dertil knyttede regler er et gennemgående emne, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

  På selve regelområdet er ISO standarden indarbejdet i hele regelsættet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitik 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22109, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS) er et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de fire sønderjyske kommuner.

  URS minder på en række områder om de såkaldte Business Regions, men adskiller sig ved, at uddannelsesinstitutionerne er med i samarbejdet og erhvervslivet fylder relativt mere.

  Kommunerne finansierede oprindeligt halvdelen af URS´ budget og erhvervslivet, herunder ikke mindst Bitten og Mads Clausens Fonden, den anden halvdel. Over de sidste år er kommunernes relative andel øget.

  Kommunerne indgik i 2014 en fireårig aftale om at finansiere URS med 1,858 mio. kr. (2018 PL) fordelt efter befolkningstal. Aftalen udløber i 2018. URS ønsker at få en ny fireårig aftale med de fire sønderjyske kommuner. Aftalen opretholdes på samme udgiftsniveau og pristalsreguleres som de hidtidige år.

  Det betyder, at fordelingen af kommunernes udgifter bliver som følger:

  Sønderborg Kommune     610.079 kr.

  Aabenraa Kommune        481.230 kr.

  Haderslev Kommune       457.104 kr.

  Tønder Kommune            309.341 kr.

  I alt                               1.857.754

  Det sønderjyske koordinationsudvalg besluttede på møde den 23. maj 2018 at tildele URS en fornyet fireårig bevilling på uændret niveau, gældende for perioden 2019 – 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i budget 2019-2022 under Økonomiudvalget afsat 0,492 mio. kr. til URS under politikområdet ”Erhvervsudvikling”, hvilket kan finansiere Aabenraa kommunes andel på 0,481 mio. kr. (2018 p/l) ved en eventuel forlængelse af kontrakten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Det sønderjyske koordinationsudvalgs indstilling støttes, og der tildeles URS en ny fireårig bevilling på uændret niveau (1,858 mio. kr. 2018 PL), og

  at Aabenraa kommunes andel årligt udgør 0,481 mio. kr., som årligt prisreguleres. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19152, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal træffes beslutning om fornyelse af partnerskabsaftale mellem Aabenraa Kommune og UC SYD for perioden oktober 2018 – oktober 2022.

  Partnerskabsaftalen indgås i erkendelse af, at begge parter har en række fælles interesser og mål. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling og øget konkurrencekraft. Aftalen skal således være med til at styrke de samarbejdsflader der allerede eksisterer mellem parterne.

  Målet for samarbejdet er:

  · At sikre løbende dialog mellem de to organisationer, sådan at der er en gensidig forståelse for deres målsætninger

  · At skabe basis for fælles samarbejde mellem Aabenraa Kommune og UC SYD, der er med til at stimulere en positiv udvikling af kommunen

  · At danne ramme for gennemførsel af fælles projekter eller indsatser, som vil være til gensidig gavn for både UC SYD og Aabenraa Kommune

  Til aftalen er der ikke knyttet egentlige handleplaner, idet det forudsættes, at sådanne udarbejdes på mere lokalt niveau mellem de to parter, hvor det må være aktuelt. 

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet og udmøntning af partnerskabsaftalen ligger hos ledelsen ved henholdsvis UC SYD og Aabenraa Kommune. Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra begge organisationer. For Aabenraa Kommune varetages opgaven af borgmester og kommunaldirektør.  

  Økonomi og afledt drift

  Der er ingen økonomisk ramme tilknyttet denne aftale. Hver part afholder omkostninger forbundet med koordinering og administration af aftalen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og UC SYD godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 16. februar 2018 er fordelt midler jævnfør bekendtgørelsen nr. 1044 af 30. juni 2016 – Pulje til Landsbyfornyelse. Der er afsat en pulje på 57,8 mio. kr. + restmidler på 3,4 mio. kr. fra 2014 og 2015, som nu fordeles mellem kommunerne.

  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har meldt Aabenraa Kommune, at der er fordelt midler til Puljen for Landsbyfornyelse 2018. Kommunen kan meddele styrelsen tilsagn af midlerne frem til medio februar 2020.

  Aabenraa Kommune kan få tildelt 1.379 mio. kr. for 2018, egenfinansieringen udgør 40% svarende til 0,919 mio. kr. Totalbudget for 2018 udgør 2,298 mio. kr.

  Den statslige medfinansiering falder pr. marts 2019 fra 70% til 60%. Det har betydning for den kommunale medfinansieringsandel, der efter denne dato derved stiger til 40%. Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der først gøres brug af de tildelte midler efter denne dato, idet kommunen stadig har råderum på puljemidler fra 2017 til brug i 2018.  Derfor udgør kommunens andel 40%.

  Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 ikke afsat midler til nedrivning af tomme og forfaldende huse.

  Pulje til landsbyfornyelse har i de seneste år været en medvirkende faktor til omfattende nedrivning, renoveringer og oprydning af og omkring bygninger i landsbyer. Samtidig har kommunen haft mulighed for opkøb af saneringsmodne ejendomme, der ellers måtte blive solgt via tvangsauktioner. 

  Puljen fungerer alene på baggrund af frivillige ansøgninger og hører under Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Da der ikke er afsat midler på investeringsoversigten i 2018 - 2021, skal der findes finansiering, såfremt Aabenraa Kommune ønsker at bruge de til kommunen reserverede midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til Pulje for Landsbyfornyelse 2018 på 2,298 mio. kr., der frigives,

  at rådighedsbeløbet finansieres af et tilskud fra staten på 1,379 mio. kr. og af Aabenraa Kommune med 0,919 mio. kr., og

  at Aabenraa Kommunes andel på 0,919 mio. kr. finansieres af kommunens likvide beholdning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben henleder opmærksomheden på, at finansiering kan tilvejebringes via +/- anlægspuljen, hvor der resterer 1,503 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018


  Anbefales godkendt, idet finansiering på 0,919 mio. kr. tilvejebringes via anlægspuljen for mere- og mindreforbrug i 2018.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7605, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Udviklingsperspektiv Ålandet forelægges til godkendelse.

  Processen fandt sted fra oktober 2017 til maj 2018. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Navnet Ålandet er bestemt af områdets borgere, som et samlet navn for Bylderup og Burkal Sogne.

  Visioner, strategier og temaer for Ålandet

  Udviklingsperspektiv Ålandet tager afsæt i visionen: ”Det gode hverdagsliv på landet” og i strategien ”Fremtidssikring og udvikling af de vigtigste tilbud i Ålandet”. På baggrund heraf er der defineret fire indsatsområder, hvortil der er defineret en række indsatser og idéer, der ønskes nærmere undersøgt.

  Der er især blevet arbejdet med de frivillige og foreningslivets organisering i området, da hovedfokus har været at styrke samarbejdet inden for området.

  Indsatsområder:

  1. Samarbejde: Skabe et solidt fundament og bruge kræfterne smartere.

  2. De gode hverdagstilbud: Fastholde og udvikle hverdagstilbudene, da det er vigtige for hverdagslivet.

  3. Natur og Kultur: Fremme naturoplevelserne ved at skabe bedre tilgængelighed til disse og sætte fokus på Grænsekulturen.

  4. Bosætning og Erhverv: Skabe bedre forhold for turismen og lave en byforskønnelse, således Ålandets image træder stærkere frem. 

  Planmæssige forhold

  Udviklingsperspektivet er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsperspektivet indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsperspektivet blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde i Bylderup-Bov den 28. maj 2018 og var i offentlig høring fra den 29. maj 2018 til den 26. juni 2018.

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsperspektiv Ålandet godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 09-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18783, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Varnæs Skole har henvendt sig til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. anlægsprojektet på Varnæs Skole.

  I forbindelse med godkendelse af budget 2018-21 blev der afsat 4 mio. kr. til erstatning af pavillon på Varnæs skole.

  Der er gennemført licitation og resultatet heraf er et bud på 4,344 mio. kr., hvilket er 0,344 mio. kr. over anlægsrammen.

  Projektet er herefter gennemgået, og der er foretaget en prioritering, således at anlægsbudgettet kan overholdes.

  For at undgå dele af denne prioritering har Varnæs Skoles bestyrelse fremsendt en ansøgning om en tillægsbevilling på 0,153 mio. kr.

  Varnæs Skole afholder selv udgifter svarende til 0,100 mio. kr. til etablering af legeplads og AV-udstyr.

  Ifølge kommunens retningslinjer skal der, når laveste bud ved en licitation ligger over anlægsrammen, foretages en prioritering, således at projektet holdes indenfor rammen.

  Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ er det Byrådet, der kan give tillægsbevillinger til anlægsbevillinger.

  Anlægsmidlerne for 2018 blev disponeret i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017, hvor anlægsprojekter som udgangspunkt prioriteres.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra Varnæs Skoles bestyrelse ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Det anbefales, at anlægget vedr. Varnæs Skole tilføjes de ekstra 0,156 mio. kr. fra anlægspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt, idet finansieringen på 0,156 mio. kr. tilvejebringes fra anlægspuljen til mere- og mindreforbrug i 2018.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019 indgår, at forventning til pris- og lønregulering i 2018 sænkes med 0,3 %. Denne reduktion udmøntes i det igangværende 2018-budget og dermed også på dagtilbud.

  En konsekvens af ændret pris- og lønfremskrivning i 2018 på dagtilbudsområdet er, at grundlaget for forældrebetaling i dagtilbud og tilskud til privat pasning bliver ændret, og dermed påvirkes taksten for 2018.

  Med baggrund i ændret pris- og lønfremskrivning er der foretaget en genberegning af forældrebetalingstaksten og tilskud til privat pasning.

  Genberegning medfører, at forældrebetaling og tilskud bliver mindre som følge af, at fremskrivningen reduceres med 0,3 %.

  Ændring af forældrebetaling og tilskud til privat pasning kan tidligst ske med 3 måneders varsel i henhold til gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. december 2018, og den samlede ændring bliver således fordelt på årets sidste måned.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at taksterne ændres, jf. nedenstående pr. 1. december 2018.

  Takst pr. md (11 mdr.)

  Godkendt takst 2018

  Ny takst pr 1.12.2018

  Ændring

  Dagpleje

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.805

  3.148

  1.835

  2.717

  3.038

  1.780

  -88

  -110

  -55

  Tilskud privat børnepasning (12 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  5.457

  3.693

  5.253

  3.564

  -204

  -129

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26599, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om der kan frigives midler til Rens & Omegns Lokalhistoriske Forenings køb af ejendom beliggende på Pebersmarkvej 4, 6372 Bylderup Bov.

  Den lokalhistoriske forening har forhandlet og indgået en købsaftale med sælger af ejendommen på Pebersmarkvej 4 i Bylderup Bov. Af købsaftalen fremgår købesummen at være 0,350 mio. kr.

  På den baggrund har den lokalhistoriske forening bedt om udbetaling af tilskud til at effektuere købet af ejendommen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2018 afsat et beløb på 0,350 mio. kr., som anlægstilskud til køb af ejendom til Rens Museum.

  Ved udbetaling af tilskuddet vil der jf. kommunens retningslinjer blive tinglyst et pantebrev på 0,350 mio. kr. i den erhvervede ejendom. Beløbet forrentes og afdrages ikke.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. til køb af ejendom til Rens Museum finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at Rådighedsbeløb frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7938, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Orientering om Borgmesterbeslutning i en personsag.