Beslutningsprotokol

onsdag den 19. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman har meddelt fravær til byrådsmødet 19. september 2018.

  Dorte Soll er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er sygdomsbetinget og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Dorte Soll er øverst på Socialdemokratiets stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Dorte Soll er rette stedfortræder, og at hun er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Dorte Soll indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 11. september 2018 fremsat forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

  Der omprioriteres i alt 7,7 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021 og 2022 fra omprioriteringskataloget.

  Driftsbudgettet udvides med i alt 8,8 mio. kr. i 2019, 10,2 mio. kr. i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021 og 8,0 mio. kr. i 2022.

  På anlæg investeres der netto 112,5 mio. kr. i 2019, 131,6 mio. kr. i 2020, 123,0 mio. kr. i 2021 og 120 mio. kr. i 2022.

  Der henstår en ikke udmøntet pulje på 10,7 mio. kr. i 2021 og 113,5 mio. kr. i 2022.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2019, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages.

  Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

  Skatter:

  Budgetforslaget forudsætter en uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

  Indtægter/finansiering:

  Aabenraa kommune har i 2019 modtaget finansieringstilskud. I budgetforslaget for overslagsårene 2020-2022 er der indlagt en risikobaseret indtægtspulje på 54 mio. kr. årligt, hvilket svarer til størrelsen af tidligere års finansieringstilskud.

  Effektiviseringsbidrag m.m.:

  Effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, udgør 5 mio. årligt. Effektiviseringspuljen i 2019 er udmøntet og der henstår en ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. i 2020 og frem.  Puljen forventes udmøntet ved budgetlægningen for 2020-2023.

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af budgetforslaget. Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

  I budgetforslaget er forudsat investeringer for brutto 128,2 mio. kr. i 2019.

  Det er vigtigt for forligsparterne at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen med Regeringen omkring samlede anlæg for 17,8 mia. kr. Aabenraa kommunes forholdsmæssige andel svarer til 178 mio. kr.

  Servicerammen i økonomiaftalen for 2019 udgør 2,542 mia. kr. for Aabenraa kommune. I budgetforslaget er serviceudgifterne lig med aftaleniveauet.

  Tidsplan:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag. Ønskes der administrativ bistand til at beregne konsekvenserne er fristen den 24. september 2018.

  Den endelige godkendelse af budget 2019-2022, herunder ændringsforslag, sker på byrådsmødet den 10. oktober 2018.

  Lovgrundlag

  Det fremgår af byrådets forretningsorden, at man ved 1. behandling af budgettet ikke stemmer om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

  Der kan godt stemmes om hvorvidt de formelle krav anses for overholdt. Anses de formelle krav for overholdt, kan budgettet oversendes til 2. behandling.

  Man kan således ikke stemme imod denne oversendelse, hvis man alene er uenig i budgettets prioriteringer.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2019-2022 udviser følgende budgetforslag:

  Spillerum 5B (excl. Investeringsstrategier)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  -3.863.733

  -3.880.811

  -3.956.190

  -4.038.929

  Driftsudg. Incl. renter

  3.743.596

  3.833.776

  3.946.235

  4.044.968

  Resultat ordinær drift

  -120.137

  -47.035

  -9.955

  6.039

  Anlæg incl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -7.637

  84.565

  113.045

  126.039

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  11.101

  27.167

  10.336

  25.131

  Finansforskydninger

  -6.641

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kasse-beholdning

  -3.177

  111.714

  123.363

  151.152

  Forventet kassebeh. Ultimo 2018

  -206.880

  Forventet ultimo kasse-beholdning

  -210.057

  -98.343

  25.020

  176.172

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

  Budget 2019 overholder den økonomiske politiks målsætning både med hensyn til overskud på ordinær drift, kasseforbrug samt ultimo kassebeholdning.

  Der er udarbejdet bemærkninger samt projektbeskrivelser til budgetforslaget, der indeholder forudsætningerne for budgetforslaget, herunder de indarbejdede ændringer.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 12. – 19. september 2018 foregår høring af de høringsberettigede organisationer. Høringssvar vil blive udsendt den 20. september 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-2022 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25083, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år, hvor og hvornår næste års ordinære byrådsmøder afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier

  Af hensyn til mødeplanlægningen, er det relevant at få møderne for 2019 reserveret nu.

  Det foreslås, at møderne på samme måde som i 2018 afholdes sidste onsdag i hver måned kl. 17.00 på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

  Mødekalenderen er vedhæftet.

  Til orientering fremgår forslag til økonomiudvalgets mødedatoer også af kalenderen.

  Foreslåede mødedatoer for 2019 vil være:

  30. januar

  27. februar

  27. marts

  24. april

  29. maj

  26. juni

  Juli

  Intet møde - sommerferie

  28. august

  18. september

  1. behandling af budget

  09. oktober

  2. behandling af budget

  30. oktober

  27. november

  18. december

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30 – 16.00, undtaget i august måned.

  Der afholdes budgetseminar den 2. og 3. september 2019.

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne holdes på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne i foråret 2019.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt, idet mødet i maj rykkes en uge frem til den 22. maj 2019.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30172, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om processen i forbindelse med Realdania projektet ”Hovedbyer på forkant” samt en indstilling til beslutning om indtægtsbevilling og frigivelse af midler.

  Baggrund

  I februar 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til ”Hovedbyer på forkant”. Ansøgningen kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord, og kan derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten.

  Realdania tildelte medio april 2018 Aabenraa Kommune 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte, undersøgelser af initiativer, der kan få aktiveret de tomme butikslokaler og til at involvere og informere byens borgere om projekterne i området.

  Forvaltningen har sammen med Realdania udarbejdet et oplæg til opdeling af den strategiske helhedsplan i mindre projekter, der kan udbydes samt en forventet tidsplan for udbud og skitsering. I oplægget er opgaverne delt i tre spor:

  1. Projekt og anlæg

  2. Projektgrunde og ejendomme

  3. Formidling og organisering

  De tre spor kommer til at foregå sideløbende, hvorfor det også er muligt at trække på resultater fra analyser, idéforslag og lignende fra de andre spor. I Bilag 1 – Forslag til proces er en uddybende beskrivelse af sporene.

  Der er senere mulighed for, at ansøge Realdania om midler til realisering af de projekter, der udspringer af den strategiske helhedsplans delprojekter, der er forventet ansøgning i februar 2019.

  Økonomi og afledt drift

  For at Aabenraa Kommune kan modtage de tildelte 1,7 mio. kr., skal der være en tilsvarende egenfinansiering. Det er muligt at anvende byfornyelsesmidler, som Aabenraa Kommunes egenfinansiering, hvorfor der anbefales at matche de tildelte midler med en del af rammen, der er afsat til Områdefornyelse Nord.

  Der er i februar 2017 givet en anlægsbevilling på 18 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 6 mio. kr. (statslige midler), hvoraf de 2 mio. kr. er frigivet. Med tilførsel af 1,7 mio. kr. fra Realdania, vil det samlede rådighedsbeløb for Områdefornyelse Nord blive på 19,7 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune finansierer 12 mio. kr. Ca. 1,2 mio. kr. af de frigivne midler er blevet anvendt til blandt andet: forstudier, udarbejdelse af Gademanualen, gennemførelse af forsøgsprojekt med gademøbler og facaderenovering og puljen til events og aktiviteter, der afholdes i området. De resterende cirka 0,8 mio. kr. forventes anvendt til de allerede igangsatte projekter i Områdefornyelse Nord, så som realisering af elementer fra gademanualen, uddeling af puljemidler med mere.

  Der ønskes frigivet 3,4 mio. kr. til udarbejdelse af den strategiske helhedsplan samt realisering af elementer fra planen. Cirka 2/3 af midlerne forventes anvendt til den strategiske helhedsplan, mens den resterende 1/3 forventes anvendt til realisering af elementer fra planen.

  Ansøgning om afledt drift til initiativer jf. den strategiske helhedsplan afventer senere frigivelsessag på de resterende anlægsprojekter i områdefornyelsen, idet dette opgøres for projektet ”Områdefornyelse Nord” som helhed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2018, samt en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., således samlede anlægsbevilling udgør 19,7 mio. kr.,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2019, samt en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr., således samlede indtægtsbevilling udgør 7,7 mio. kr.,

  at der frigives 3,4 mio. kr. til udarbejdelse af den strategiske helhedsplan samt gennemførelse af elementer fra planen, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de elementer fra den strategiske helhedsplan, der realiseres for de frigivne midler.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18735, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 119 for et nyt erhvervsområde vest for Skandinavienvej, Padborg, og et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

  Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplan nr. 119 er blandt andet for at imødekomme et ønske fra en arealkrævende og energikrævende virksomhed, der har behov for et større areal.

  Området er i Kommuneplan 2015 omfattet af rammeområde 1.3.044.E og er udlagt til erhvervsformål i form af større arealkrævende transportvirksomheder, samt transportrelaterede service- og produktionsvirksomheder. Udbygningsretning skal ske i henhold til lokalplan nr. 6. I lokalplan nr. 6 fremgår, at det aktuelle område først kan lokalplanlægges, når områderne inden for lokalplan nr. 6 er udnyttet. Der skal ved lokalplanlægning fastsættes bestemmelser, der hindrer en væsentlig negativ påvirkning af grundvandsressourcen og dermed drikkevandsinteresserne.

  Anvendelsesbestemmelserne udvides således, at der også kan planlægges til erhvervsformål i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomheder med tilhørende tekniske anlæg, som f.eks. datacentre og lignende. Beliggenheden er valgt på grund af nær tilknytning til det overordnede højspændingsnet, der kan sikre høj strømforsyningssikkerhed. Der udstikkes et nyt rammeområde 3.1.099.E fra nuværende rammeområde 3.1.044.E.

  Endvidere skal der ske en justering af de økologiske forbindelseslinjer under kommuneplanens retningslinjer, idet denne krydser lokalplanområdet.

  Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været indkaldt ideer og forslag, jf. planlovens § 23c. Der indkom en bemærkning fra Vejdirektoratet. Bemærkningen omhandler, at det fortsat skal sikres, at områderne langs motorvejen forbeholdes transporttunge virksomheder, men at man ikke gør indsigelse mod de udvidede anvendelsesbestemmelser.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 119 og forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.044.E i kommuneplan 2015. Der udstikkes et nyt rammeområde 3.1.099.E. Området 3.1.044.E er generelt udlagt til transporttunge erhvervsformål. Dette fortsættes i rammeområde 3.1.0099.E. Med tillæg nr. 22 suppleres disse med areal- og energikrævende virksomheder.

  Området er beliggende i landzone bort set fra et smalt areal mod Skandinavienvej, som er beliggende i byzone.

  Området er bortset fra smalt område langs Skandinavienvej ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

  I kommuneplan 2015 er der udlagt en økologisk forbindelseslinje tværs gennem lokalplan området. I kommuneplantillægget ændres forløbet, idet andre arealer mod vest har samme værdi som spredningskorridor for dyr og planter.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, idet disse giver mulighed for anlæg omfattet efter miljøvurderingslovens bilag 2, herunder anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål, infrastrukturanlæg, energiproduktion og transmission af elektricitet.

  Miljøvurderingen af planforslagene omhandler påvirkning af landskab, grundvand, trafik og støj.

  Den kommende 400 kV ledning fra Kassø til grænsen passerer i den vestlige del af området (Kommuneplantillæg nr. 1).

  Høring/udtalelse

  Der er indkom én bemærkning i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag jf. planlovens § 23c, som dog ikke har betydning for indholdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 119 Erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg, med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19916, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune solgte i 2007 et erhvervsareal beliggende på matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise til 97,50 kr./m2. Idet byggepligten ikke er blevet overholdt, har Aabenraa Kommune krævet arealet tilbagekøbt i 2018. Tilbagekøbsprisen er på 92 kr./m2 + moms.

  Matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise – i det efterfølgende benævnt E5 - er på 25.491 m2

  E5 er omfattet af lokalplan M 102 og må anvendes til lettere industri- og fremstillingsvirksomheder, virksomheder med indendørs oplag, håndværks- service- og kontorvirksomheder.

  E5 har en attraktiv beliggenhed med facade mod motorvej, den nye motorvejsafkørsel samt den planlagte samkørselsplads.

  Aabenraa Kommune har erhvervsarealer til salg på Egelund. E6 og E7 koster 100 kr./m2 + moms, E10 og E11 koster 125 kr./m2 + moms og E3 koster kun 75 kr./m2 + moms pga. dårlige jordbundsforhold.

  I Brunde koster erhvervsarealerne mellem 90 - 110 kr./m2 + moms.

  Ingen af disse arealer er facadegrunde. Aabenraa kommune har kun facadegrunde til salg i Kliplev. Disse koster 75 kr./m2 + moms.

  Alle priser er ekskl. tilslutningsafgifter til alle forsyningsselskaber.

  Det indstilles, at erhvervsarealet E5 udbydes til salg til en mindstepris på 135 kr./m2 + moms. Derudover skal der betales tilslutningsafgifter til alle forsyningsselskaber, og køber afholder alle omkostninger i forbindelse med salget.

  Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser ved salg af erhvervsarealer er gældende.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at erhvervsarealet E5 - matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise - udbydes til salg til en mindstepris på 135 kr./m2 + moms, men ekskl. tilslutningsafgifter,

  at køber afholder alle omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør og egen rådgiver for udarbejdelse af skøde samt betaling af registreringsafgifter, og

  at Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser ved salg af erhvervsarealer er gældende.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29268, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.


  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo, Kim Brandt og Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  -

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.