Beslutningsprotokol

onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Ole Junker Strandlyst
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jane Hansen Thorgeirsson har meddelt fravær til byrådsmødet 10. oktober 2018 pga. arbejde.

  Ole Junker Strandlyst er indkaldt som stedfortræder.

  Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der til 2. behandling af årsbudget kan indkaldes stedfortræder uanset forfaldsgrund.

  Byrådet skal derfor alene tage stilling til, om det er rette stedfortræder der indkaldes.

  Ole Junker Strandlyst er øverst på Dansk Folkepartis stedfortræderliste.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ole Junker Strandlyst indtræder som stedfortræder for Jane Hansen Thorgeirsson, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34944, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Konservatives byrådsgruppe v/byrådsmedlemmerne Jan Riber Jakobsen og Rasmus Elkjær Larsen har i henhold til styrelseslovens §11 den 2. oktober 2018 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Det konservative folkepartis byrådsgruppe, fremsender hermed følgende beslutningsforslag i henhold til styrelseslovens §.11, og anmoder om at denne fremmes til behandling på byrådsmødet den 10. oktober 2018.

  Kultur -og fritidsudvalget behandlede den 18.september under pkt. 98, kriterier for ændret anvendelse af Grænsehallernes Bowlingcenter, med følgende beslutning.

  - at der udbetales 0,238 mio. kr. til renovering af taget i det hidtidige bowlingcenter,

  - at der indgås aftale om at den kommercielle aktivitet ophører ved klubsæsonens afslutning, og

  - at tilskuddet tilbagebetales såfremt arealet ikke indrettes og anvendes til folkeoplysende aktiviteter.

  Dersom den efterfølgende debat har belyst at beslutningsgrundlaget for Kultur & Fritidsudvalget kunne have været præciseret med flere løsningsmodeller, som der ikke har været taget stilling til i sagsbehandlingen, ønskes sagen tilbagesendt til udvalget for en fornyet behandling.

  I sagsfremstillingen belyses forudsætninger for udbetaling af 0,238 mio. kr. til renovering af taget i det ”hidtidige” bowlingcenter, samt ligger til grund for forudsætningen for kommunalt støtte ikke sker til kommercielle aktiviteter, med henvisning til kommunalfuldmagten.

  I Aabenraa kommunes vækstplan, har vi et særligt fokus på Landdistrikternes vilkår, herunder foreningslivets mulighed for at fremme det aktive medborgerskab. Grænsehallerne er udvalgt som et af Kommunens 2 kraftcentre.

  Aabenraa Kommunes tilskudsmodel til Idrætsfaciliteterne herunder til Grænsehallerne, har den hidtidige praksis været at mødelokalerne samt bowlingarealerne ikke har været omfattet fordelingsnøglen, med begrundelse i at bygningsmassen er at betegne som kommerciel. Grænsehallernes øvrige mødelokaler samt aktivitetsrum, omklædningsrum samt 3 idrætshaller er omfattet af principperne i fordelingsnøglen samt kan anvendes til kommercielle aktiviteter.

  Løsningsforslag til ændret anvendelse bør præciseres således at foreningsbowling ikke betragtes som kommerciel samt at muligheden for tilskud til idrætsfaciliteter ved tilskudsmodellen åbner for en klar adskillelse af hvornår aktivitetsarealerne anvendes foreningsmæssig med tilskud samt hvornår det betragtes som kommerciel anvendelse.


  Derfor opfordrer vi hermed byrådet om at støtte forslaget om;

  - At sagen sendes tilbage til Kultur – og fritidsudvalget for en fornyet behandling samt præcisering, afklaring af en alternativ model som sidestiller foreningsbowling med øvrige idrætslige foreninger samt genovervejer fordelingsmodellen til idrætsfaciliteter.

  - At beløbet til renovering af tag bevilges.”

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Der blev stillet et ændringsforslaget fra byrådet:

  at sagen sendes tilbage til Kultur-og fritidsudvalget for en fornyet behandling og afklaring af en alternativ model som sidestiller foreningsbowling med øvrige idrætslige foreninger.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. september 2018 behandlet forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5 er fremsat af Økonomiudvalget den 11. september 2018 og danner udgangspunkt for budget 2019-2022.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på driftsområdet.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Omplacering af udgifter vedr. kontant og uddannelseshjælp fra serviceområdet til overførselsområdet
  • Regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler
  • Pulje til tekniske korrektioner samt budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering
  • Omplacering af lejetab fra Arbejdsmarkedsudvalg til Social og Sundhedsudvalg
  • Ændring af takst vedr. rottebekæmpelse

  De tekniske ændringsforslag udgør netto 0 på driften, idet mindreudgiften vedr. regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler lægges i en pulje til imødegåelse af tekniske korrektioner samt til budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering.

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 6.

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende:

  Spillerum 6B

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  -3.863.733

  -3.880.812

  -3.956.192

  -4.038.931

  Udgifter inkl. renter

  3.743.596

  3.833.777

  3.946.236

  4.044.969

  Resultat ordinær drift

  -120.137

  -47.035

  -9.957

  6.038

  Anlæg inkl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -7.637

  84.565

  113.044

  126.038

  Netto lån (låneopt./afdrag

  11.101

  27.167

  10.336

  25.131

  Finansforskydninger

  -6.641

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  -3.177

  111.714

  123.362

  151.151

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -210.057

  -98.342

  25.019

  176.170

  Driftsinvesteringer samt efterregulering af budgetgarantien for 2015-2017  holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2019 på målene:

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug
  • Ultimo kassebeholdning

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2019:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2019, jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2019.

  Takster for 2019 er vedlagt som bilag 7 og 8. Taksterne for dagtilbud samt takster vedr. Barsø-færgen er udeladt og behandles som en særskilt sag i november 2018. 

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 5 og 6.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2019, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 4).

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 9), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

  I budgetforslaget incl. de tekniske ændringsforslag ligger vi 13 mio. kr. under servicerammeloftet samt 50 mio. kr. under anlægsrammeloftet, og vi bidrager dermed til at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra Enhedslisten.

  Ændringsforslaget fremgår af vedlagte bilag 3.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 10.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2019-2022,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2019,

  at takster for 2019 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene og den faseopdelte budgetlægning, og

  at bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  1.-4. og 6.-7. at anbefales godkendt.

  5. at vedr. ændringsforslag fra Enhedslisten anbefales ikke godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt, idet der også blev godkendt et underændringsforslag til 1. indstillings at jf. bilag 11 og 5. at ikke blev godkendt, da 1 stemte for og 30 stemte imod hvert af de 19 ændringsforslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30177, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I 2010 blev forsyningsområdet udskilt fra kommunerne, og der blev dannet en række selvstændige selskaber for håndtering af vand, spillevand og affald.  Ved dannelsen af forsyningsselskaber blev der udarbejdet en åbningsbalance med henblik på at fastsætte værdien af de overdragede aktiver og passiver. I åbningsbalancen for vand og spildevandsselskaberne  blev der etableret en fordring, som selskabet (Arwos) har på stifteren (Aabenraa Kommune).

  Fordringen omhandler de udgifter, der er afholdt til byggemodning før etableringen af selskaberne  på grunde, som ejes af Aabenraa Kommune. Med andre ord er der tale om en fordring på rettigheder til at opkræve tilslutningsbidrag, når grundene sælges.

  I takt med at omtalte byggegrunde er blevet solgt eller sælges nedskrives fordringen med et beløb svarende til taksten for tilslutningsbidraget det pågældende år.

  Generelt er det ikke tilladt at danne selskaber, hvor der er en fordring på stifteren. Dette er imidlertid undtaget i Vandsektorlovens § 35, som dog også fastlægger, at fordringen skal være indfriet inden 1. januar 2020.

  Fordringen burde være optaget på status i Aabenraa Kommunes regnskab som en eventualforpligtigelse. Ved en fejl er dette imidlertid ikke sket ved selskabsdannelsen i 2010. 

  Tilsvarende er posterne ikke indregnet i regnskaberne for Arwos Vand og Arwos Spildevand, men fremgår af noterne til årsregnskaberne.

  Økonomi og afledt drift

  I Arwos Vand udgør fordringen imod Aabenraa Kommune 660.974 kr. pr. medio august 2018.

  I Arwos Spildevand udgør fordringen imod Aabenraa Kommune 18.752.921 kr. pr. medio august 2018. Heraf vedrører byggemodning på erhvervsjord 16,551 mio. kr.

  For begge fordringers vedkommende pågår der pt. en kvalitetskontrol som sikrer at alle solgte grunde indgår i nedskrivning af fordringen.

  Fordringerne forfalder som nævnt senest den 1. januar 2020 og den samlede udgift på pt. 19,414 mio. kr. foreslås på den baggrund finansieret af kassen i 2018 og indarbejdes i regnskabsafslutningen ved en modpostering på finansforskydninger. Dette er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

  Fordringen på de 19,4 mio. kr. skal ses i relation til de godt 60 mio. kr. som Arwos over 10 år har afdraget vedr. de bygninger og andre aktiver, som selskabet overtog ved selskabsdannelsen.

  Under forudsætning af Byrådets godkendelse i denne sag rejses en efterfølgende sag med henblik på at fastsætte, hvordan fordringen skal indregnes i takster og priser for de arealer, som Aabenraa kommune har til salg.

  Herefter godkendes taksterne i takstsagen til december.

  Det må forventes, at denne sag medfører, at der ikke indgås salgsaftaler om byggemodnet jord, inden der foreligger nye takster og priser i december. Det forventes at grundene inkl. byggemodning typisk vil blive billigere end de er i dag. Dette er også baggrunden for anbefalingen om at indfri fordringen allerede i 2018. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa kommune i 2018 indfrier fordringen hos Arwos vedr. rettigheder til at opkræve tilslutningsbidrag på byggemodnede grunde ejet af Aabenraa Kommune, og

  at udgiften på maksimalt 19,4 mio. kr. finansieres af kassen og modsvares på finansforskydninger ved regnskabsaflæggelse for 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16977, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 7. september 2018 fremsendt et budgetforslag for 2019, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 71,372 mio. kr.

  Fremsendt budget

  71,372 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -71,372mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

  0 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2022.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2019 fastsat til 7,513 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2018. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 71,372 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2019 forventes at udgøre 0,013 mio. kr. i kirkens favør, hvilket er uændret ift. ultimo 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29151, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Den Sociale Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.


  Rammeaftalen

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

  Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 – 2020. Rammeaftalen beskriver bl.a., hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

  Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020

  Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

  · Øget fokus på effekt

  · Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.

  · Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Disse indsatser var udpeget på baggrund af politisk input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020, og i forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

  Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

  · Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Aabenraa Kommune, ved Social og Sundhed,  deltager sammen med 2 andre kommuner i fase 1. Aabenraa, Haderslev og Odense kommuner deltager i fase 1 i projektet.

  Projektets overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes, og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

  · SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

  · SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Aabenraa Kommune, ved Børn og Skole, har i august 2018 indgået en samarbejdsaftale med Regionen om dette projekt, som vil blive implementeret i 2019-2021

  · Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UC Syd og de 4 SOSU skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

  o Udvikling af grunduddannelserne

  o Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

  o Udvikling i egen organisation

  Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
  • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:

  • Tendenser og behov
  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  • Sikring af effektiv drift
  • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Anbefalet godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkende skal Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018 godkendes.

  Formålet med sundhedsplanens udarbejdelse er at sikre overordnet koordination og fremdrift i implementeringen af kommunens sundhedspolitik 2012-2020 på tværs af fagudvalg.

  Det Gode Liv er ofte også et sundt liv. Data fra Sundhedsprofil 2017 viser dog en forværring af den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i Aabenraa Kommune.

  På denne baggrund sættes der gennem Sundhedsplan 2018-2020 en række målsætninger med ambition om, at der skal ske en forbedring af borgernes sundhedstilstand gennem en forstærket indsats med fokus på:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Dette fokus udmøntes gennem årlige indsatskataloger til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen. I udarbejdelsen af indsatskataloget for 2018 har der været forskellige tilgange i forvaltningerne. Indsatskatalog 2018 er derfor opdelt i to dele:

  I del 1 fremgår udvalgte allerede igangsatte indsatser, som synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger i relation til sundhedsområdet. Her er fokus særligt på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  I del 2 fremgår udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes, vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i indsatskataloget og fremgår af vedlagte oversigt. De igangværende indsatser i del 1 vil fremadrettet skulle relateres til de 4 fokusområders mål i 2021.

  Social & Sundhed arbejder i forvejen med de 4 fokusområder/målgrupper og har således ønsket at bruge sundhedsplanen som en mulighed for at prioritere nye indsatser, der kan forstærke indsatsen i forhold til den nye sundhedsprofils udfordringer. Forslag til nye indsatser fremgår af Indsatskatalogets del 2.

  Sundhedsplan og Indsatskatalog er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene havde ingen bemærkninger til sundhedsplan og indsatskatalog.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33410, Sagsinitialer: hbhas

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11859, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2232, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  -