Beslutningsprotokol

onsdag den 28. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Ole Junker Strandlyst
Bemærkninger: Arne Leyh Petersen (O) var fraværende. I stedet deltog Ole Junker Strandlyst (O).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Arne Leyh Petersen har meddelt fravær til byrådsmødet 28. november 2018.

  Ole Junker Strandlyst er indkaldt som stedfortræder.

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet er sygdomsbetinget og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

  Ole Junker Strandlyst er øverst på Dansk Folkepartis stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Ole Junker Strandlyst er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ole Junker Strandlyst indtræder som stedfortræder for Arne Leyh Petersen, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt, idet Ole Junker Strandlyst indtræder som stedfortræder for Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32905, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer af bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 på indtægter, drifts- og anlægsrammen.

  Bevillingskontrollen viser samlet set et mindre forbrug på 0,476 mio. kr. over årene.

  På serviceudgifter forventes der et mindre forbrug på ca. 5,6 mio. kr. i 2018. Heri er indregnet 8 mio. kr., der overføres til 2019 - 2021, vedrørende puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse.

  Samlet set over årene udgør merforbruget på serviceudgifter ca. 5,9 mio. kr. som bl.a. kan henføres til merudgifter til dagtilbud som følge af pasning af flere børn samt merudgifter til respiratorbrugere i forbindelse virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til regionen.

  Opfølgningen i forhold til de aftalestyrende enheder, viser at der særligt på skoleområdet er en nedsparing, dog forventes et mindreforbrug på garantiområdet under ét ved årets udgang.

  Servicerammen forventes overholdt i 2018, dog vil forbruget ligge meget tæt på sanktionsrammen.

  På rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., heraf overføres 5 mio. kr. fra budgetværnspuljen under økonomiudvalg. Der forventes således et netto merforbrug på 2,2 mio. kr.

  Rammen til overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes overholdt. Der søges en negativ tillægsbevilling på ca. 4,9 mio. kr. i 2018, heraf overføres 1,6 mio. kr. til finansiering af ansatte i fleksjob under KIS projektet. Det regnskabsmæssige mindre forbrug på området vedrørende overførelsesudgifter og forsikrede ledige opgøres endeligt ved regnskabsafslutningen og overføres til 2019.

  På anlægsområdet, er der på nuværende tidspunkt 122 anlæg i gang, heraf forventes ca. 50 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget på netto 333 mio. kr. heraf forventes 154 mio. kr. overført til 2019 i forbindelse med denne bevillingskontrol og 1 mio. kr. tilføres kassen. Hertil kommer 5 projekter, som afsluttes og  har et mindreforbrug, der i en særskilt sag tilføres anlægspuljen i 2018.

  De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

  Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2018 samt forventet korrigeret budget.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2018 – 2022, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager:

  Område

  (i 1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2018- 2022

  i alt

  Indtægter:

  Grundskyld

  -2.000

  0

  0

  0

  0

  -2.000

  Indtægter i alt

  -2.000

  0

  0

  0

  0

  -2.000

  Udgifter:

  Serviceramme

  -5.609

  5.457

  2.220

  3.394

  394

  5.856

  KMF (Aktivitets- bestemt medfin.)

  7.207

  0

  0

  0

  0

  7.207

  Overførselsudgift   Forsikrede ledige

  -4.937

  -535

  -334

  -334

  -334

  -6.474

  Renter

  -4.051

  -647

  -604

  -559

  -511

  -6.372

  Driftsudgifter i alt

  -7.390

  4.275

  1.282

  2.501

  -451

  217

  Anlæg

  -147.294

  145.134

  380

  1.780

  0

  0

  Jordforsyning

  -10.070

  9.000

  0

  0

  0

  -1.070

  Anlæg i alt

  -157.364

  154.134

  380

  1.780

  0

  -1.070

  Afdrag

  328

  579

  536

  491

  443

  2.377

  Ændringer i likvide midler

  -166.426

  158.988

  2.198

  4.772

  -8

  -476

  + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler

  Det kan anføres, at fagudvalgene har behandlet bevillingskontrollen, for deres respektive områder, i udvalgsmøder, og har indstillet godkendelse heraf, i overensstemmelse med indholdet i nærværende samlesager for bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2018 med videre tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32905, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 viser et samlet mindreforbrug på 9,062 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og skatter i 2018. Heraf søges 4,854 mio. kr. overført til 2019, 1,818 mio. kr. søges overført til 2020 og 3 mio. kr. søges overført til 2021. Set over hele perioden 2018 – 2022 søges om en tillægsbevilling på 0,594 mio. kr.

  De primære forklaringer på mindreforbruget i 2018 er følgende:

  Merindtægter/mindreudgifter:

  • 8 mio. kr. vedrørende pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse (beløbet overføres til 2019, 2020 og 2021).
  • 3,7 mio. kr. vedrørende renter, primært som følge af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede gæld
  • 2,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner.
  • 2 mio. kr. vedr. ejendomsskatter, herunder mindreforbrug på tilbagebetaling vedr. ændrede ejendomsvurderinger.
  • 3 mio. kr. vedrørende efterregulering af statsrefusioner som følge af en analyse for årene 2014-2017
  • 1,2 mio. kr. vedrørende visitationsbudgettet under Social- og Sundhedsudvalget, der anvendes til medfinansiering af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.
  • 1,0 mio. kr. vedr. udgifter til flextrafik.

  Mindre indtægter/merudgifter:

  • 3,6 mio. kr. vedrørende dagtilbud, som følge af flere børn i institutioner og dagplejen.
  • 2,2 mio. kr. til forventet merforbrug på i alt ca. 7,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.
  • 1,2 mio. kr. vedrørende respiratorbrugere.
  • 2,9 mio. kr. i mindre indtægt på Facility Management.
  • 2,9 mio. kr. i merudgifter som følge af stigende udgifter til arbejdsskader.
  • 1,4 mio. kr. i merudgifter ved implementering af nye IT-systemer.

  Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger:

  Bevillingsområde *)

  (i 1.000 kr.)

  TB 2018

  TB 2019

  RK 2020

  RK 2021

  RK 2022

  Skatter og generelle tilskud

  -2.000

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -3.700

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  4.304

  -8

  -8

  -8

  -8

  Social- og Sundhedsudvalg

  -1.854

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -1.398

  172

  226

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  3.912

  0

  600

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -8.690

  4.690

  1.000

  3.000

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  -300

  300

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Akt. bestemt medfin.

  3.440

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - overførselsudgifter

  -2.740

  -300

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  -36

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Udd. udvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ -TRÆK

  -9.062

  4.854

  1.818

  2.992

  -8

  + = budgetudvidelse/kassetræk

  - = budgetreduktion/Kasseforøgelse

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2018 på i alt 9,062 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2019 på i alt 4,854 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om rammekorrektion på 1,818 mio. kr. i 2020, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om rammekorrektion på 2,992 mio. kr. i 2021, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om negativ rammekorrektion på 0,008 mio. kr. i 2022 m.v., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32905, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en bevillingsmæssig opsamling på anlæg i 2018, herunder opgørelse på betalingsforskydninger og overførsel af mindreforbrug til 2019-2021.

  Pr. 30. september 2018 er det en samlet korrigeret budget på 333 mio. kr. til 122 anlægsprojekter heraf vedrører 23 projekter jordforsyningsområdet svarende til netto 21 mio. kr.

  Det forventes et samlet forbrug på 165 mio. kr. i 2018.  Herudover søges 154,1 mio. kr. overført som betalingsforskydning til 2019 og et mindre beløb på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr. til 2020 og 2021. 

  Et evt. resterende mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter overføres ved regnskabets afslutning i marts.

  Der søges om en negativ tillægsbevilling på 1,070 mio. kr. der tilføres kasse. Det vedrører tre byggemodningsprojekter, der er afsluttet.

  Mindreforbruget vedrører betalingsforskydninger på 47 projekter, hvoraf de seks beløbsmæssigt største overførsler vedrører:

  • 55 mio. kr. vedrørende Hærvejsskolen.
  • 19,9 mio. kr. vedrørende dagtilbudsstruktur Padborg.
  • 14 mio. kr. vedrørende Fjordskolen.
  • 12 mio. kr. vedrørende dagtilbudsstruktur Rødekro.
  • 8,4 mio. kr. vedrørende områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan.
  • 5 mio. kr. vedrørende Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej.

  Specifikation af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag.

  Herudover henvises til den sideløbende sag ”Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter”, der indeholder 5 projekter, der er afsluttet, hvor et mindreforbrug på i alt 2,838 mio. kr. kan tilføres anlægspuljen i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2018

  TB i 2019

  RK i 2020

  RK i 2021

  Økonomiudvalg

  -4.551

  2.391

  380

  1.780

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -100.900

  100.900

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -1.649

  1.649

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -6.500

  6.500

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -12.512

  12.512

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  -21.182

  21.182

  0

  0

  Anlæg i alt

  -147.294

  145.134

  380

  1.780

  Jordforsyning - Økonomiudvalg

  -3.355

  3.355

  0

  0

  Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg

  -6.715

  5.645

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  -10.070

  9.000

  0

  0

  ANLÆG I ALT = LIKVIDITETSVIRKNING

  -157.364

  154.134

  380

  1.780

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter er vedlagt i bilag.

  Endvidere er der, til orientering, vedhæftet en betalingsplansoversigt for henholdsvis 2018 og for 2019, for de beløb, der i nærværende sag, søges overført fra 2018 til 2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsløb på byggemodningsprojekter på i alt 1,070 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2018,

  at der overføres uforbrugte  rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på i alt 154,134 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag,

  at der overføres uforbrugte  rådighedsbeløb fra 2018 til 2020 på i alt 0,380 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, og

  at der overføres uforbrugte  rådighedsbeløb fra 2018 til 2021 på i alt 1,780 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32905, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

  Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (der så tilføres anlægspuljen).
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter.
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen.

  De midler der tilføres puljen fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere af puljen. Den enkelte forvaltning eller fagudvalg kan ikke indstille et nyt projekt finansieret af puljen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående viser hvilke mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 (beløb i 1.000 kr.):

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb (i 1.000 kr.)

  Salg af ejendomme 2018 (ØU)

  1.670

  Tinglev Fritidscenter, svømmebad (KFU)

  595

  Ny national cykelrute NC8 - Østersøruten (TMU)

  139

  Skimmelsvampe i boliger 2016 (VLB)

  134

  Tinglev Centerplads

  300

  I ALT

  2.838

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2018”.

  Herudover er vedhæftet bilag tilknyttet noter. Af bilaget fremgår det, at saldoen i anlægspuljen før nærværende sag andrager 0,428 mio. kr. Såfremt tilførslerne til anlægspuljen i nærværende sag imødekommes, vil saldoen i anlægspuljen herefter andrage 3,266 mio. kr.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 2,838 mio. kr. til Anlægspuljen (under Økonomiudvalget) i 2018, og der meddeles negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt 2,838 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede oversigt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19658, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til en ansøgning vedrørende opgradering af en teatersal i Frøslevlejren.

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået en henvendelse fra D.s.i. Frøslevlejren om økonomisk støtte til renovering og opgradering af Barak K14 i Frøslevlejren, så den opfylder kravene i det nye bygningsreglement. Udgiften udgør for Aabenraa Kommune 2,893 mio. kr.

  Barak K14 har været lejet af Frøslevlejrens Efterskole siden 1999 og anvendes i dag til undervisningsformål og teatersal i et af efterskolens linjefag.

  D.s.i. Frøslevlejren samarbejder med brugerne og Aabenraa Kommune om at realisere en Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren. Planen skal styrke både den museale del med Frøslevlejren som nationalt mindesmærke samt efterskolen og de øvrige brugere omkring en visionær del om demokrati og fred.

  Der er behov for at opgradere den eksisterende teatersal, Barak K14.

  Selve renoveringen og opgraderingen omfatter forbedring af væg- og loftsoverflader, efterisolering, etablering af handicaptoilet og brandalarmeringsanlæg (ABA) samt mekanisk ventilation.

  Såfremt Frøslevlejrens Efterskole ønsker at foretage yderligere forbedringer af teatersalen, afholdes udgifterne af efterskolen.

  Barakken vil efterfølgende indgå i en tilpasset udgave af udviklingsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Med et udbetalt anlægstilskud på 3,485 mio. kr. inkl. moms, har kommunen via momsudligningsordningen mulighed for delvis momsafløftning på 85% af de 25% moms, svarende til 0,592 mio. kr. Den kommunale udgift udgør netto 2,893 mio. kr.

  Der søges derfor et rådighedsbeløb på 2,893 mio. kr. Der er følgende finansieringsmuligheder:

  A) finansieret af kassen som en tillægsbevilling.

  B) finansieret af økonomiudvalgets anlægspulje.  Det er alene Økonomiudvalget, der kan indstille finansiering fra denne pulje.

  I en særskilt sag på dagsorden anbefales, at anlægspuljen tilføres 2,838 mio. kr. fra mindre forbrug på en række anlægsprojekter. Hvis denne sag godkendes, vil der med de midler der er i forvejen, være midler i puljen til at finansiere dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 2,893 mio. kr. til ”anlægstilskud til renovering af teatersal i Frøslevlejren” finansieret af kassen, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt, idet finansiereingen sker fra anlægspuljen til opsamling af mere/mindreforbrug under Økonomiudvalget.

  Afbud: Philip Tietje.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsfremstillingen er blevet præciseret efter Økonomiudvalgsmødet.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38552, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har den 31. oktober 2018 ansøgt Aabenraa Kommune om godkendelse af optagelse af en driftskredit på 5 mio. kr.  på baggrund af en beslutning i Havnebestyrelsen den 13. september 2018.

  Ifølge Havnens vedtægter skal Byrådet i Aabenraa Kommune give tilladelse til at havnen påtager sig forpligtelser – herunder optagelser af lån.

  Havnen har likviditet til rådighed, men er ligesom bl.a. Aabenraa Kommune ramt af, at bankindeståender bliver forrentet med negativ rente. For at afbøde dette har havnen – ligesom Aabenraa Kommune – placeret en del af likviditeten hos to kapitalforvaltere.

  Havnen ønsker en fleksibilitet i form af, at der tilknyttes en driftskredit, som kan bruges til at mellemfinansiere korterevarende likviditetstræk, der overstiger den frie likvide beholdning. I sagsfremstillingen til Havnebestyrelsens behandling af forslaget fremgår, at havnen genererer en positiv likviditet på ca. 8 mio. kr. årligt.

  Forslaget om en kredit begrundes i, at de økonomiske konsekvenser i form af negativ rente minimeres samtidig med, at havnens handlefrihed til driftsmæssige dispositioner opretholdes – uden at dette fordrer salg af værdipapirer på ugunstige tidspunkter.

  Af ansøgningen fremgår, at kreditten etableres uden omkostninger for havnen, hvorved der alene vil være udgifter til forrentning i de perioder, hvor der trækkes på kreditten.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40047, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Med budgetforliget for 2018-2021 blev italesat en ny satsning omkring digitalisering, afledt af både den teknologiske udvikling og dennes påvirkning af den offentlige sektor, samt de muligheder, som vil opstå, når multinationale virksomheder etablerer sig med datacentre i Aabenraa Kommune.

  Under overskriften Digitalisering blev der på anlæg afsat en samlet ramme på i alt 21 mio. kr. i perioden 2018-2021, fordelt med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018 følgende fordeling af midlerne i form af en foreløbig reservation af de afsatte rådighedsbeløb:

  Område

  (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  IT i folkeskolen

  1,8

  3,3

  10

  Erhvervsområdet

  0,2

  0,7

  2

  Velfærdsteknologi

  0

  0

  3

  Ny vækststrategi og udvikling af Datacenterstrategi

  I sommeren 2018 vedtog Byrådet ”Sund Vækst, Vækststrategi 2018-2030”, som har Digitalisering og Teknologi som et nyt spor, hvor et fokuspunkt er digitale virksomheder som vækstkatalysator. Her er målsætningen for 2030, at vi har udbygget og udnyttet de erhvervsmæssige digitale muligheder.

  Investeringerne fra de multinationale selskaber medfører behov for en målrettet erhvervsfremmeindsats både i relation til etableringsfasen men særligt i forhold til udnytte muligheder for etablering af følgeindustri, tiltrækning af uddannelser og øget bosætning omkring datacentrene.

  Der bliver som konsekvens heraf lavet en datacenterstrategi i 2. halvår af 2018, som efter planen forelægges i udkast for Økonomiudvalget i december 2018.

  Der afholdes i 2018 foreløbige udgifter på erhvervsfremmeområdet til en studietur til Dublin-området for borgmester, Direktion, Arwos, SE og nøglemedarbejdere for at lære af irske erfaringer med datacentre og følgeindustri. Irland er langt fremme i udviklingen og irske virksomheder er involveret i datacenterbyggerier i hele verden inkl. Danmark.

  Dertil kommer udgifter til grafik, tryk og oversættelse af datacenterstrategien samt deltagelse med egen stand på messen DataCloud Nordic i København den 20. november 2018, hvor en lang række virksomheder fra den globale datacenterindustri mødes.

  Ovenstående udgifter foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Erhvervsområdet i 2018 på 0,2 mio. kr.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til erhvervsfremmeformål finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til digitalisering samt at bevillingen på 0,2 mio. kr. i 2018 frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9598, Sagsinitialer: csch

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 21. – 22. marts 2019.

  Hver kommune kan udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har således mulighed for at deltage med 8 delegerede.

  Delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges blandt medlemmer af byrådet.

  De udpegede byrådsmedlemmer og stedfortrædere for 2018 og 2017 fremgår af bilag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet vælger 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  V Lars Kristensen (Jens Wistoft)

  A Christian Panbo (Kim Brandt)

  V Eivind Underbjerg Hansen (Søren Frederiksen)

  V Carina Underbjerg Hansen (Thomas Juhl)

  V Kirsten Nørgård Christensen (Ditte Vennits Nielsen)

  V Philip Tietje (Bent Sørensen)

  DF Arne Leyh Petersen (Jette Julius Kristiansen)

  A Signe Bekker Dhiman (Erik Uldall Hansen)

  Godkendt, idet deltagelse i 2020-2021 sker i overensstemmelse med udpegninger fra konstitueringsaftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32159, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Der skal afholdes folketingsvalg senest den 17. juni 2019, valg til Euro-Parlamentet i maj 2019 og Kommunal- og Regionsvalg den 3. tirsdag i 2021.

   Byrådet har i den anledning følgende opgaver:

  1. Valg af valgbestyrelse
  2. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling
  3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

  Ad 1) Valg af valgbestyrelse

  Byrådet valgte den 31. januar 2018 valgbestyrelser til henholdsvis kommunalvalg og valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

  Ad 2) Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling

  Byrådet skal beslutte, hvor mange valgstyrere, der skal være på hvert afstemningssted. Der skal være mellem 5 og 9 valgstyrere ifølge lovgivningen. På 10 af afstemningsstederne i Aabenraa Kommune vil 5 valgstyrere være tilstrækkelig til at håndtere valghandlingen.

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår med udgangspunktet i det seneste folketingsvalg og kommunalvalg, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til i alt 90 personer.

  Ad 3) Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

  På de 8 store valgsteder er der brug for tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer, at der er brug for 42 tilforordnede vælgere.

  Derudover er der brug for 20 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem mv. En person kan godt både være tilforordnet vælger til afvikling af brevstemmer og tilforordnet vælger på selve valgdagen.

  Desuden skal partierne udpege ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede. I alt skal der udpeges 16 personer.

  Det foreslås, at partier, der opstiller til det respektive valg, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, kan efter begæring få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover de forslåede antal på 42 personer.

  Proces:

  På baggrund af stemmetal fra Kommunalvalget 2017 vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

  Partigrupperne skal i forbindelse med valgenes afvikling hver især indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. tabel.

  SF – Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 19. september 2018 meddelt, at de har indgået valggruppe ved udregninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  I alt

  53

  9

  25

  10

  62

  9

  168

  Heraf valgstyrerformænd

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  6

  1

  3

  1

  6

  1

  18

  Heraf tilforordnede vælgere til brevstemme

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  6

  1

  3

  1

  8

  1

  20

  Heraf tilforordnede reserver

  A

  C

  O

  S

  V

  F+Ø

  5

  1

  2

  1

  6

  1

  16

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at antallet af tilforordnede fastsættes til 42,

  at partier, der opstiller til det respektive valg, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 42 personer,

  at antallet af tilforordnede til brug for brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. fastsættes til 20,

  at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 16,

  at partierne får valgstyreformandsposten som fordelt i vedlagte dokument.

  at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest 1 uge efter valget er udskrevet, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17466, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Anlægget af første etape af Gasværksvejs gennembrud er snart ved at være færdig. Tidsplanen følges, og der forventes en aflevering i december.

  For at sikre fuld finansiering af færdiggørelsen af 1. etape, og for at holde planlægningsprocessen i gang med henblik på udførelse af de kommende etaper som forudsat i investeringsplanen, er der nu behov for at tilføre vejprojektet en bevilling på 1,6 mio. kr.

  Licitationsprisen for anlægsarbejdet blev højere end det bygherreoverslag, som lå til grund for byrådets frigivelse af anlægsbevilling den 27. juni 2018.

  Der har undervejs i projektet vist sig behov for bortkørsel og håndtering af en større jordmængde end forventet.

  Endelig skal der nu startes en planlægning for de næste etaper af Gasværksvej, idet der laves VVM-undersøgelse og forventeligt en sideløbende lokalplanlægning for strækningen fra Reberbanen til Skibbroen.

  Planmæssige forhold

  Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2016 og 2017 givet anlægsbevillinger på i alt 0,924 mio. kr. til opstart af projektet.

  Der er i juni 2018 meddelt en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til Gasværksvej, etape 1 (første del af projektet), som forventes færdig 7. december 2018. Der er på investerings­oversigten 2019-2022 afsat yderligere 22 mio. kr.

  Med ønske om at fremrykke rådighedsbeløb til at dække merudgifter på første del af projektet, samt opstart af næste del, vil rådigheds­beløb under Teknik- og Miljøudvalget for projektet ”Gasværksvej, etape 1” fordele sig efter tabel 1.1.

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb Gasværksvej etape 1:

  (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  I ALT

  Rådighedsbeløb

    6.924

    4.000

    13.000

    5.000

    28.924

  Ønskes fremrykket

    1.600

   -1.600

          -  

  Nyt rådighedsbeløb

   8.524

    2.400

   13.000

   5.000

   28.924

  Heraf frigivet

    6.924

  Ikke frigivet

   1.600

    2.400

   13.000

   5.000

   22.000

  Der ønskes således frigivet 1,6 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 til projektet ”Gasværksvej, etape 1” fremrykkes til 2018, og

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling i på 1,6 mio. kr. til projektet ”Gasværksvej, etape 1”, finansieret af rådighedsbeløb jf. tabel 1,1, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37173, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse og frigivelse af midler til igangsætning og udførelse af en række stiprojekter.

  Prioriteringsmodel

  De seneste år er stiprojekterne udpeget på baggrund af en prioriteringsmodel inden for projekterne i Aabenraa Kommunes stiplan.

  Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret om modellen og principperne ved udvalgsmødet den 20. juni 2018 og i forlængelse af denne uddybning ved et temamøde den 19. september 2018.

  Tidligere udpegede og godkendte projekter for 2018

  - Trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen (2,750 mio. kr.)

  - Projektering af Gl. Ribevej 2. etape. Forbindelsen til ny motorvejstilslutning (0,250 mio. kr.)

  - Projektering af cykelforbindelse Rens-Bylderup Bov (0,400 mio.kr.)

  Forslag til projekter

  Forvaltningen anbefaler at restmidlerne fra cykelpuljen anvendes til følgende projekter:

  1. Projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum (0,40 mio.kr.)
  2. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således at Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)
  3. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

  Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 2,750 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2022 er der et ikke frigivet rådighedsbeløb til ”Cykelstipulje 2018” på 2,223 mio. kr. og til ”Cykelstipulje 2019” på 5 mio. kr. Med et samlet finansieringsbehov på 2,750 mio. kr., til de 3 ovennævnte projekter, ønskes frigivet resten af 2018 puljen, samt 0,527 mio. kr. af 2019 puljen, og der vil således restere 4,473 mio. kr. i 2019 puljen til senere disponering. 

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb cykelstipuljer 2018/2019

  (1.000 kr.)

  Cykelstipulje 2018

  Cykelstipulje 2019

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

                         2.223

                         5.000

  Projektering 3. etape Haderslevvej

                        400

  Cykelsti Plantevænget

                        500

  Cykelsti 2. etape Gl. Ribevej

                     1.323

                        527

  Rest rådighedsbeløb

                               -  

                         4.473

  Afledt drift for etableret cykelsti langs Hærvejen estimeres til 0,013 mio. kr.

  Afledt drift for etableret cykelsti langs Gl. Ribevej estimeres til 0,046 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager stilling til udmøntning af cykelstipuljen 2019 i 1. kvartal,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til udførelse af de foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,527 mio. kr. som frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  1. at godkendt.

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen(V) vedr. 2. og 3. at:

  at der gives en anlægsbevilling på 2,695 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,472 mio. kr. som frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,072 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

  Projekter:

  1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)

  1. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)
  2. Projektering og anlæggelse Skovfennen i Tinglev (0,345 mio.kr.)

  Ikke godkendt, idet 1 stemte for Eivind Underbjerg Hansen(V)og 6 stemte imod.

  Ændringsforslag fra Jan Riber Jakobsen(C), Arne Leyh Petersen(O), Christian Panbo(A), Egon Madsen(A), Thomas Juhl(V) og Kurt Andresen(S):

  at der gives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,127 mio. kr., som frigives,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, og

  at anlægget af trafikforbedringer i Rens samt projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum, jf. de tidligere budgetaftaler prioriteres ved udmøntningen af stipuljens anlægsmidler i 2019.

  Projekter i 2018:

  1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)
  2. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

  1. og 2. at i ændringsforslaget anbefales godkendt og 3. at i ændringsforslaget godkendt, idet 6 stemte for.  Eivind Underbjerg Hansen(V) stemte imod med den begrundelse, at det er for tideligt at projektere 3. etape af cykelstien ved Haderslevvej i 2019, men at budgetaftalerne naturligvis skal overholdes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  1. og 2. at i udvalgets  anbefaling anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35179, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2019 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2019 og er godkendt af repræsentantskabet i juni 2018.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

  Bortset fra mindre stigninger i henholdsvis taksten for transport i ”lille/landbrugsordning” og ”opsugning af olie- og benzinudskillere samt sandfang” er taksterne uændrede i forhold til 2018. Begge ordninger har hidtil kørt med underskud, og stigningerne skal bringe ordningerne i balance.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2019 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 8. august 2018 forslag til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

  Teknik- og Miljøudvalgets formand har efterfølgende besluttet en ændring om tilføjelse af regnvandsbassin, inden forslaget blev sendt i offentlig høring. Udvalget blev orienteret herom den 5. september 2018.

  Planen indeholder de områder i kommunen, som er eller bliver offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, og som ikke er planlagt kloakeret, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen.

  Ifølge spildevandsplanen iværksættes følgende initiativer:

  - Kloakering i 3 områder, herunder sommerhusområde

  - Separatkloakering i 7 områder

  - Etablering af 5 regnvandsbassiner

  - Gennemførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) i Kliplev og Bjerndrup med deraf følgende mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet

  - Forbedret rensning ved udvalgte ejendomme i det åbne land, jf. Statens Vandområdeplaner

  - Berigtigelse af data

  Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside.

  Forvaltningen har modtaget en del reaktioner på planforslaget, herunder en del opklarende spørgsmål, diverse tilkendegivelser og deciderede indsigelser. Indsigelserne er samlet i summeret form i bilaget ”Høringsnotat”. I bilaget fremgår yderligere, hvad forvaltningen indstiller til godkendelse i forhold til indsigelserne.

  Indsigelserne og en yderligere finkæmning af planen har givet anledning til nogle rettelser. Det drejer sig om fejlrettelser i f.eks. oplandsgrænser og rettelser af redaktionel karakter. Herunder er den største, at afsnit omkring ekspropriering er sat ind i planens hoveddokument. Afsnittet har tidligere kun fremgået af bilaget. Dette for at sikre, at borgerne ser det.


  To kloakoplande er taget ud af planen på baggrund af indsigelserne – det drejer sig om:

  - En del af Strandgadeområdet (sommerhuse langs Varnæsvej og 2 ejendomme på Felsbækvej). Ejendommen vurderes ikke at forurene i en grad, der kan retfærdiggøre kloakering.

  - Sønder Ønlev-området. Der er ikke nogen umiddelbar miljøbegrundelse for projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune vedtages med ændringer, som beskrevet i høringsnotatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29531, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Områdefornyelse i Løjt Kirkeby har forvaltningen søgt ekstern fondsstøtte. 

  13. juni 2018 opnåede Aabenraa Kommune tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,200 mio. kr. Støtten må anvendes til anlægsudgifter og indgår i anlægssummen for delprojektet Aktivitetspladsen. Med støtten er det muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.

  Forvaltning søger nu om indtægtsbevilling, så fondsmidlerne kan anvendes til projektet.

  Økonomi og afledt drift

  For at Aabenraa Kommune kan modtage de tildelte 0,2 mio. kr. skal støtten suppleres af kommunal egenfinansiering. Det er muligt at anvende byfornyelsesmidler fra områdefornyelse Løjt som Aabenraa Kommunes egenfinansiering.

  Der er 29. marts 2017 givet en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. (statslige midler) Med tilførsel af 0,200 mio. kr. fra Lokale- og anlægsfonden vil den samlede anlægsbevilling være på 6,5 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune finansierer de 4,2 mio. kr.

  Støtten kan kun anvendes til anlægsudgifter. Afledte bygherreudgifter betales af Områdefornyelse Løjt inden for den eksisterende anlægsbevilling.

  Der er ved frigivelse af anlægsbevilling for områdefornyelse Løjt afsat 0,081 mio. kr. til afledt drift. For aktivitetspladsen udarbejdes en samlet aftale mellem Aabenraa Kommune og Løjtland Idrætsanlæg om råderet og drift af aktivitetspladsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2019 samt anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. som frigives, så den samlede anlægsbevilling udgør 6,5 mio. kr., og

  at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2019 samt indtægtsbevilling på 0,200 mio. kr. som frigives, så den samlede indtægtsbevilling udgør 2,3 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. juli 2018 til den 7. august 2018.

  Området er beliggende ved Sønder Hesselmark, Møllekær og Hjelm Skov.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 26. oktober 2018.

  Forvaltningen indstiller, at der foretages få ændringer, som fremgår af indstillingsnotat, i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev påklaget med en klage.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvarene giver anledning til ændringerne angivet i indstillingsnotatet, og

  at lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen stemmer imod med begrundelse om at skovbyggelinje på 300m ikke er overholdt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Sagen tilbagesendes til udvalget.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35541, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejer af den usolgte del af et sommerhusområde ved Sandskær anmodede i december 2017 om, at lokalplan nr. 1 blev ændret, således at de bebyggelsesregulerende bestemmelser blev mindre regulerende i forhold til bebyggelsens placering på grundene samt i forhold til bebyggelsens udseende.

  Baggrunden for anmodningen er, at den nuværende lokalplan medfører så mange bindinger, at det er vanskeligt at sælge og efterfølgende bebygge grundene. Der er i alt 29 grunde i udstykningen, hvor der ind til dato er solgt 17 grunde, heraf er kun 8 bebygget og ved 1 grund, er der kun støbt sokkel. Lokalplan nr. 1 blev vedtaget af Aabenraa Byråd i september 2007 og udstykningen efterfølgende etableret i 2008.

  Forvaltningen har desuden efter anmodning fra Arwos indarbejdet retningslinjer for placering af affaldsbeholdere.

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 8. februar 2018 et lokalplangrundlag for en ændring af lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser.

  Der foreligger et forslag til et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1. Lokalplanen benævnes fremadrettet Lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1 Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær. Lokalplanen nr. 1 afløses i sin helhed af lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær.

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.7.002.S – Sommerhusområde. En ændring af bebyggelsens omfang i lokalplan 1-1 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser for lokalplanlægningen. Rammerne for lokalplanlægningen ændres kun i mindre omfang, idet det samlede etageareal fastsættes til maks. 170 m² per grund, i stedet for et maks. boligareal på 100 m² per grund.

  Ændringerne af lokalplan nr. 1 er screenet efter miljøvurderingsloven. Ændringerne medfører ingen nye og væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at dette offentliggøres sammen med disse.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i foregående punkt, ”Budget 2019 – Dagtilbud- Udmøntning af rammeløft på 2 mio. kr.” skal der fastsættes nye takster for 2019 i dagtilbud.

  De beregnede takster fremgår af nedenstående forslag til takster for 2019.

  2018

  2019 fordelt

  børnevariable

  Forældrebetaling

  (11 mdr., juli betalingsfri)

  Dagpleje

  48 timer

  2.805

  2.859

  0-2 år

  49 timer

  3.148

  3.268

  Børnehave

  49 timer

  1.835

  1.873 

  SFO med morgenåbning

  1.605

  1.645

  SFO eftermiddagsplads

  1.365

  1.405

  SFO 2

  Maxtakst

  1.070

  1.070  

  Tilskud til privat børnepasning

  (12 mdr.)

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

  5.457

  5.500

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

  3.693

  3.789

  Danske Privatinstitutioner

  (12 mdr)

  Driftstilskud 0 - 2 år

  7.714

  7.936

  Administrationsbidrag

  162

  194

  Bygningstilskud

  47

  39

  Driftstilskud 3 - 5 år

  4.659

  4.750

  Administrationsbidrag

  98

  147

  Bygningstilskud

  117

  124

  DSSV Institutioner

  (12 mdr.)

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal inkl. bygning og admin.

  0-2 årige

  8.991

  9.086

  3-5 årige

  4.475

  4.546

  Der er foretaget tilretning efter fordeling af 2 mio. kr. og tilretning af børnetal.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019-22 tilføres daginstitutionsområdet 2 mio. kr. netto, som udmøntes i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13. november 2018.  Denne budgetstigning er indregnet i taksterne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksterne for 2019 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Formanden bemyndiges til at anbefale de genberegnede takster godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Taksterne er blevet genberegnet efter mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget, og sagsfremstillingen er justeret til med de nye takster. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler de genberegnede takster godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de input, der er kommet fra Dialogforum og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Dialogforum drøftede udkastet til planen i oktober. De havde få kommentarer til planen, som de i øvrigt fandt tilfredsstillende. 

  På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets kommentarer på mødet i september er der indarbejdet følgende ændringer i det vedlagte forslag:

  • Der er udarbejdet et selvstændigt afsnit om ”Den udvidede ungeindsats”. Hensigten er at fremhæve indsatsen for unge som et særligt fokusområde i beskæftigelsesindsatsten. Herudover lægger afsnittet vægt på, at jobcenteret også deltager i forebyggende indsatser for unge, der endnu ikke er fyldt 18 år. På den måde ønsker Aabenraa Kommune at afhjælpe de unges problemer på et tidligt stadie, så de helt undgår at komme på offentlig forsørgelse.
  • Der er indarbejdet et budget for 2019, der som noget nyt både angiver udgifter til forsørgelse og til de forskellige indsatser.
  • Til sidst er der tilføjet smårettelser, som ikke har betydning for selve indholdet.

  Udover ovennævnte tilføjelser fremstår beskæftigelsesplanen stort set uændret siden september-mødet i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2019 inkl. budget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27582, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.