Beslutningsprotokol

onsdag den 27. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Carina Underbjerg Hansen har anmodet om orlov grundet barsel i perioden 28. Februar -1. Maj.

  Der er tale om lovlig forfaldsgrund, der kan begrunde fast stedfortræderindkaldelse i byrådet, da det har en varighed af mere end 1 måned.

  Martin Ugilt Thomsen er rette stedfortræder og forslås indkaldt som stedfortræder i byrådet.

  Venstres byrådsgruppe skal besætte de ledige udvalgsposter i perioden.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Carina Underbjerg Hansen afholder orlov fra 28. februar til 1. maj godkendes,

  at Martin Ugilt Thomsen indkaldes som stedfortræder i byrådet,

  at Venstres byrådsgruppe besætter de ledige udvalgsposter i perioden, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3617, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I 2016 blev den nuværende økonomiske politik godkendt efter grundig dialog med Økonomiudvalget. Den nuværende økonomiske politik gældende for 2017-2020 afspejler ønsket om en robust økonomisk politik, der både fastholder den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat og dermed udnytte de muligheder, som opstår. En afgørende præmis i overvejelserne om indholdet i en ny økonomisk politik er, at det er Byrådet i Aabenraa, der fastsætter serviceniveauet og prioriterer i Aabenraa Kommune, hvilket den økonomiske politik skal afspejle.

  Den nuværende økonomiske politik kan fortsætte 1 år endnu og danne grundlag for budgetlægningen for 2020. Der er imidlertid en række forhold, som indikerer, at det er hensigtsmæssigt at få udarbejdet en ny eller justeret økonomisk politik for den kommende periode. Det handler kort sagt om den generelle økonomiske situation for kommunerne, herunder ikke mindst den usikkerhed som er forbundet med de årlige tilskud og den manglende reform af udligningsmodellen. Derudover har den nuværende økonomiske politik skabt grundlag for en konsolidering af kassebeholdningen, men samtidig skubber vi en anlægspukkel i en anseelig størrelse foran os.

  Økonomiudvalget er blevet præsenteret for en økonomisk politik gældende for 2020-2023, der først og fremmest sikrer grundlaget for fortsat vækst, men også formår at bidrage til en kontrolleret økonomisk nedbremsning, hvis det bliver aktuelt som følge af et stød til indtægtssiden.

  På baggrund af de indledende drøftelser på økonomiudvalgsmøderne den 21. januar og 5. februar  vedr.  en ny økonomisk politik for 2020-2023 med afsæt i den nuværende økonomiske situation og mulige scenarier for håndteringen heraf, er der udarbejdet to forslag, som er vedlagt som bilag.

  Forslagene til en ny økonomisk politik for 2020-2023 indebærer muligheden for at bruge kassebeholdningen til at finansiere et pludseligt stød til indtægtssiden det første budgetår imod, at der udarbejdes en plan for reduktion af udgifterne de efterfølgende år.

  Dette medfører en reduktion i måltallet for ordinær drift, som efterfølgende afspejler sig i reducerede rammer til drift og anlæg.

  I den første model friholdes driftsrammen for reduktioner imod at anlægsrammen tager den fulde reduktion. I den anden model er reduktionen delt imellem drift- og anlægsrammen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der drøftes og besluttes, hvilken model der skal ligge til grund for den økonomiske politik 2020-2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Model 1 anbefales godkendt som grundlag for økonomisk politik 2020-2023.

  Økonomiudvalget forelægges sag om oplæg til periodisering og evt. fremrykning af planlagte anlægsprojekter 2019-202.

  Som del af budgetproceduren for 2019 udarbejdes handlekatalog med henblik på at skabe råderum på driften.

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt, idet 30 stemte for (V, O, S, C, F, A) og 1 indlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2018 til 2019 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

  Retningslinjerne fastsætter, at garantioverførslen makimalt kan udgøre 4% af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

  De ansøgte garantioverførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Ovf. fra 2017 til 2018

  Regnskab 2018

  Korrigeret budget 2018

  Mer- /mindre- forbrug i 2018

  Ansøgt overført til 2019

  ØK

  5.815

  273.607

  284.303

  10.696

  10.696

  AU

  -176

  8.714

  8.873

  159

  159

  BUD

  -3.600

  824.009

  813.098

  -10.911

  -11.633

  KFU

  1.068

  52.393

  52.928

  535

  535

  SSU

  13.539

  294.542

  298.875

  4.332

  4.176

  TMU

  2.043

  2.573

  3.692

  1.119

  1.119

  VLB

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  18.689

  1.455.838

  1.461.769

  5.930

  5.048

   + = mindre forbrug  - = merforbrug

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindre forbrug på 5,93 mio. kr. i 2018  mod 28,5 i 2017.  Overførslen fra 2017 til 2018 udgjorde 18,69 mio. kr., og der er på den baggrund tale om en nedsparring på de aftalestyrede enheder  i løbet af 2018 på i alt 12,8 mio. kr.

  I 2018 søges 4,98 mio. kr. overført til 2019.

  Der er 88 aftalestyrende enheder, heraf har 55 mindre forbrug, hvoraf 6 har et mindre forbrug ud over 4% på i alt 0,9 mio. kr. som tilfalder kassen.

  33 aftalestyrende enheder har merforbrug, heraf får 16 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af merforbrug i 3 år i træk eller merforbrug over 4%. Rentetillægget udgør 0,49 mio.kr. som tilføres likvide midler.

  Fra 2017 er der 5 afviklingsplaner - 3 planer følges, mens Hjordkær skole og Lyreskovskolens afviklingsplan, ikke er fulgt.

  Der er udarbejdet en ny afviklingsplan for Lyreskovskolen (A6) med forslag til forlængelse på 1 år til 2021. Forvaltningen anbefaler planen godkendt.

  For Hjordkær skole og Tinglev skole, er der ikke udarbejdet en afviklingsplan, idet der henvises til enkeltsag.

  I 2018 er udarbejdet  5 nye afviklingsplaner (A1-A5). De respektive anbefaler planerne godkendt. Planerne behandles i de stående udvalg i februar.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2019 på 5,048 mio. kr., jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2019, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2019 på 0,497 mio. kr., vedr. rentetillæg jf. vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5955, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Dialogbaseret aftalestyring bygger på, at det politiske niveau fastsætter mål og budget for servicetilbud i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder har frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.

  Det fremgår af retningslinjerne for aftalestyring, at lederen er ansvarlig for, at den aftalestyrende enheds nettodriftsbevilling overholdes og udnyttes til opfyldelse af politiske mål, vedtagne krav samt gældende lovgivning for området.  Lederen har ansvaret for løbende, at følge op på enhedens budget og aktivt handle for at sikre budgettets overholdelse.

  Ved opgørelse af regnskabet for 2018 konstateres det for Hjordkær og Tinglev skoler, at der i forhold til den aftalestyrede ramme er et merforbrug på henholdsvis 11,6% (2,228 mio. kr. ) og 16,8% (3,445 mio. kr.), hvor der ifølge regelsættet  ”Dialogbaseret Aftalestyring”  alene accepteres et merforbrug på 4 %, inden der skal etableres en afviklingsplan.  Hjordkær skole fik i 2017 godkendt en afviklingsplan, som med udgangen af 2018 ikke er fulgt.

  For begge skoler gælder, at de hidtidige ledere enten er fratrådt eller fratræder i den nærmeste fremtid. Dette betyder, at der skal ansættes nye ledere på de to skoler.

  Direktionen har drøftet sagen og vurderet at der er tale om en ekstraordinær situation og vurderer at det kan være vanskeligt at rekruttere nye ledere såfremt de økonomiske udfordringer ikke nedbringes. 

  Med henblik på at give de nye ledere et rimeligt afsæt for at håndtere udfordringen, anbefales det, at der sker en nedskrivning af de 2 skolers økonomiske udfordring således, at der ved indgangen til budget 2019 alene er et merforbrug på lidt under 4 %.  Dermed vil opgaven for de 2 nye ledere være at udarbejde en plan for at sikre et budget i balance, og at dette merforbrug kan afvikles på normale vilkår indenfor 3 år, som er den normale tidsramme for en afviklingsplan.

  Det anbefales at tilpasse budgettet på de 2 skoler med i alt 4,273 mio. kr. og opgaven for den nye leder vil være at udarbejde en plan for afvikling af et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Hjordkær skole og 0,8 mio. kr. på Tinglev skole jf. nedenstående.:

  (1.000 kr)

  Merforbrug 2018 inkl. rentetillæg

  Justering

  Merforbrug til afvikling i  2019-2021

  Budget 2019  før overførsel af merforbrug

  Hjordkær

  -2.228

  1.628

  -600 

  15.887

  Tinglev

  -3.445

  2.645

  -800 

  21.024

   I alt

  4.273

  - = merforbrug

  På den baggrund anbefales det, at Hjordkær og Tinglev skoler i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 justeres med i alt 4,273 mio. kr. der kan henføres til   

  · mindreforbrug over 4% samt rentetillæg jf.  garantioverførselssagen der tilgår kassen på i alt   1,37 mio. kr., samt

  · mindreforbrug på øvrige områder udenfor overførselsadgang som tilgår kassen på i alt 2,903 mio. kr. 

  Indstilling

  Børn og skole samt Staben indstiller,

  at garantioverførslen fra 2018 til 2019 for Hjordkær og Tinglev skoler ned justeres med henholdsvis 1,628 mio. kr. og 2,645 mio.kr., og

  at der meddeles tillægsbevilling på 4,273 mio. kr. i 2019 finansieret af de likvide aktiver

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/20109, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg godkendte på et møde den 17. december 2018 kommissoriet for oprettelse af et fælles sekretariat for Strategisk Energiplanlægning i Sønderjylland (SEP).

  Formålet er at styrke de fire sønderjyske kommuners beslutninger i energistrategiske planlægningsspørgsmål, herunder:

  · at skabe et bredt fagligt samarbejde mellem de involverede parter til gavn for energiforbrugerne i Sønderjylland

  · at sikre et systematisk arbejde med anbefalingerne i rapporten ”Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland”, herunder fossil uafhængighed og fortsat høj forsyningssikkerhed, på et højt fagligt niveau, som gør kommunalpolitikere, de enkelte fjernvarmeselskaber, forsyningsselskaber, virksomheder og boligejere i stand til at træffe kvalificerede beslutninger og investeringer

  · at sikre en optimal, billig og miljømæssig energiforsyning samt pege på lokale muligheder på energiområdet

  · at samarbejde og koordinere indsatsen med de andre energiplanlægningssekretariater i SE/Evonets forsyningsområde.

  Til sekretariatet knyttes en politisk følgegruppe, som mødes ca. to gange om året. Der udpeges to byrådsmedlemmer fra hver kommune. I kommissoriet er angivet, at det f. eks. kan være borgmesteren og den relevante udvalgsformand, men det er i øvrigt op til den enkelte kommune at udpege medlemmerne.

  Endvidere inviteres SE (Syd Energi) til at deltage i følgegruppen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger to byrådsmedlemmer til følgegruppen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen og Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10376, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ønsker at forny partnerskabsaftalen med EUC Syd. Foruden denne partnerskabsaftale har Aabenraa Kommune indgået partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne IBC, SOSU Syd, VUC Syd og UC Syd. Der henvises til Byrådsmødet den 30. maj 2018, hvor det blev besluttet at indgå partnerskabsaftaler med UC Syd, IBC, VUC Syd og EUC Syd for perioden 2019-2022.

  Drøftelserne mellem EUC Syd og Aabenraa Kommune peger i retning af, at aftalen fornyes for en ny fireårig periode, således at den løber fra 2019 til 2022. Partnerskabsaftalen 2019-2022 afløser partnerskabsaftalen 2015-2018.

  Aftalen mellem Aabenraa Kommune og EUC Syd er en overordnet rammeaftale, der er med til at sikre en løbende dialog mellem de to partnere. Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet mellem de to parter for derigennem at stimulere til vækst og udvikling i både kommunen, hos EUC Syd og i forhold til Aabenraa Kommunes borgere og erhvervsliv.

  Partnerskabsaftalen sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og EUC Syd, og giver mulighed for at understøtte målsætningerne i Sund Vækst og Datacenterstrategien om at tiltrække erhvervsuddannelser, som matcher behovene hos datacentrene og deres følgeindustri. Det er en mulighed, at der på sigt kan blive udarbejdet underliggende samarbejdsaftaler, der inden for rammerne af partnerskabsaftalen sætter mere konkrete mål og igangsætter konkrete projekter. Der er endvidere mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde med konkrete områder inden for rammerne. I vedlagte udkast til partnerskabsaftale foreslås der således nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med tiltrækning af nye og udvikling af eksisterende erhvervsuddannelser i Aabenraa Kommune. Vigtigheden af samarbejdet er senest understreget i Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi, som lægger op til øget tiltrækning af netop erhvervsuddannelser.

  Indsatser i partnerskabsaftalen med EUC Syd

  Aftalen mellem Aabenraa Kommune og EUC Syd indgås i erkendelse af, at begge parter har en række fælles interesser og mål. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling og øget konkurrencekraft. Aftalen skal være med til at styrke de samarbejdsflader, der allerede eksisterer mellem parterne. Aftaler skal endvidere:

  · Sikre løbende dialog mellem de to organisationer, sådan at der er en gensidig forståelse for deres målsætninger

  · Skabe basis for fælles samarbejde mellem Aabenraa Kommune og EUC Syd, der er med til at stimulere en positiv udvikling af kommunen

  · Danne ramme for gennemførsel af fælles projekter eller indsatser, som vil være til gensidig gavn for både EUC Syd og Aabenraa Kommune

  · Formalisere et samarbejde om at videreudvikle eksisterende og tiltrække nye uddannelsesretninger, herunder efter- og videreuddannelse, til gavn for erhvervsliv, beskæftigelse og bosætning

  · Aktivt understøtte et øget optag på erhvervsuddannelserne og HTX.

  Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med EUC Syd.

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. EUC Syd og Aabenraa Kommune. Der er nedsat en styregruppe, hvor Aabenraa Kommune og EUC Syd er repræsenteret på strategisk ledelsesniveau. Styregruppen mødes næste gang den 5. marts 2019, hvor den vedlagte partnerskabsaftale ventes underskrevet.

   Der vil ske afrapportering på alle partnerskabsaftalerne til Byrådet, evt. i forbindelse med et af Byrådets temamøder.

  Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og EUC Syd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/7855, Sagsinitialer: MALHA

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal fra efteråret 2019 stå for afholdelse af grundlovsceremonien. Den ceremoni, hvor en borger, der har opnået dansk statsborgerskab ved indfødsret, skriver under på erklæringen om at overholde danske love og respektere grundlæggende danske værdier for derefter at trykke hånd med en repræsentant for Byrådet.

  Selve tildelingen af statsborgerskab og den forudgående ansøgningsproces varetages stadig af Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM).

  Der lægges herunder op til en beslutning om, hvordan Aabenraa Kommune kan varetage denne nye opgave.

  Krav til Byrådet vedr. afvikling af ceremonien

  Kommunerne forpligtes ved lov til at tilbyde medvirken i en grundlovsceremoni mindst to gange årligt.

  Kommunen skal tidligst en måned og senest fire måneder efter ikrafttrædelse anvise borgere om mulighed for deltagelse i grundlovsceremonier. Det kan bl.a. ske ved annoncering på kommunens hjemmeside.

  Kommunen skal senest to uger forud for afholdelse sende en liste over tilmeldte ansøgere til UIM. UIM påser, hvorvidt ansøgeren opfylder kravene i lov om indfødsret (de såkaldte vandelskrav). Kommunen vil få besked, såfremt ansøgeren ikke kan deltage i ceremonien.

  Selve grundlovsceremonien skal varetages af en repræsentant for Byrådet. Det står kommunen frit for, om denne repræsentant er embedsmand eller politiker.

  Repræsentantens rolle indebærer følgende:

  - At byde ansøgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb

  - At sikre sig ansøgernes identitet

  - At sikre at ansøgerne under ceremonien underskriver blanketten Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark

  - At udveksle håndtryk med ansøgerne uden handske og- håndflade mod håndflade-, for at markere opnåelse af dansk statsborgerskab

  Efter afholdelse af ceremonien varetager kommunen indsamling af de underskrevne erklæringer for derefter at sende dem samt en samlet liste til UIM.

  Hvis ansøgeren ikke ønsker at udveksle et håndtryk, skal kommunen repræsentant angive dette på den underskrevne erklæring.

  Estimat for opgavens omfang i Aabenraa Kommune

  For at få overblik over opgavens omfang ses herunder en opgørelse over antal borgere med bopæl i Aabenraa, der halvårligt har fået tildelt dansk statsborgerskab ved lov.

  1. halvår

  2016

  2. halvår

  2016

  1. halvår

  2017

  2. halvår

  2017

  1. halvår

  2018

  2. halvår

  2018

  11

  17

  23

  34

  12

  14

  Kilde: Folketingstidende og retsinformation

  Tallene for de sidste tre år giver et gennemsnit på 18,5 borgere per halvår, der fremover ville skulle deltage i en grundlovsceremoni i Aabenraa.

  Muligheder for afholdelse i Aabenraa Kommune

  Ifølge bekendtgørelsen kan ceremonien afholdes i samarbejde med en nabokommune. Aabenraa Kommunes nabokommuner har ikke været kontaktet på nuværende tidspunkt.

  Ved afholdelsen af grundlovsceremonien skal kommunen sikre følgende to kriterier for de fysiske rammer:

  - Forholdene skal sikre en højtidelig ramme

  - Forholdene skal sikre, at ansøgere med funktionsnedsættelser eller særlige behov har mulighed for at deltage

  Hvis ceremonien afholdes i Aabenraa, kunne både den gamle Byrådssal i Storegade og Byrådssalen på Skelbækvej opfylde kravene for afholdelse af ceremonien. Det samme ville Folkehjem og andre selskabslokaler.

  Hvad angår Den Gamle Byrådssal bliver den i dag allerede brugt til andre ceremonier, ikke mindst vielser. Med henblik på sikringen af deltagelse for personer med funktionsnedsættelse eller særlige behov, så benytter kørestolsbrugere i dag elevatoren på bagsiden af Det Gamle Rådhus.

  Forankring i forvaltningen

  Da opgaven læner sig op af vielsesopgaven anbefales det, at Borgerservice fremover varetager afholdelsen af grundlovsceremonien.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til afholdelse af ceremonien kan afholdes under budget til politisk organisering.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at grundlovsceremonier afholdes på det gamle Rådhus i den gamle Byrådssal,

  at opgaven varetages af Borgerservice, og

  at udgiften til ceremonien afholdes af budget afsat til politisk organisering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt, idet byrådsmedlemmer gives mulighed for at varetage opgaven.

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30172, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på Realdania projektet Hovedbyer på forkant samt beslutning om ansøgning om støtte til realisering af fysiske projekter ved Hovedbyer på forkants anden ansøgningsrunde.

  Baggrund

  I februar 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til Hovedbyer på forkant. Medio april 2018 meddelte Realdania en tildeling på 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den strategiske helhedsplan kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord og skal derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten. Planen er opdelt i tre spor:

  - Projekt og anlæg

  - Projektgrunde og ejendomme

  - Formidling og organisering

  I bilag 1 – Status på Hovedbyer på forkant, er formål, status og den videre proces for første del af Hovedbyer på forkant beskrevet. 

  På byrådsmødet i september 2018 blev arbejdet med den strategiske helhedsplan igangsat. Der har i høj grad været fokuseret på sporet omhandlende projekt og anlæg, da det i februar 2019 er muligt at søge om midler til realisering af fysiske projekter hos Realdania.

  Der har i arbejdet med projekt og anlægssporet været fokuseret på omdannelse af passager, bagsider og parkeringspladser, der alle er den del af programmet for Områdefornyelse Nord og som prioriteres at gennemføre for de reserverede midler. Derudover har der været arbejdet med området omkring projektgrundene, Nørreport 5-13 og Ramsherred 1-3, i forhold til den fremtidige disponering og anvendelse af arealerne.

  I bilag 2 – Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret er der vedhæftet et oplæg til koncepter for omdannelse af den nordlige del af bymidten. Efter behandling i Byrådet indsendes oplægget sammen med en ansøgning om støtte til realisering af nogle af de fysiske projekter til Realdania, der er ansøgningsfrist ultimo februar 2019. Bilag 2 indeholder ligeledes et faseoverblik der viser, hvilke af projekterne i oplægget, der kan gennemføres for de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord. Det forventes, at Realdania ansøges om 10 mio. kr. til projekterne, som er beskrevet i faseplanen.

  Der igangsættes en proces som beskrevet i bilag 1 primo marts 2019 med det formål at få konkretiseret de projekter, der vurderes som værende vigtigst i forhold til programmet for Områdefornyelse Nord og vurderes at kunne gennemføres for de afsatte midler hertil.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en samlet anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr., således Aabenraa Kommunes finansiering udgør 12 mio. kr., heraf er frigivet 5,4 mio. kr.. Der forventes at den resterende bevilling skal matche eventuelle Realdania midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om status for projektet og den fremadrettede proces tages til efterretning,

  at bilag 2 – Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret  godkendes, og

  at der indsendes en ansøgning til Realdania på baggrund af bilag 2 - Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18735, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 119 Erhvervsområde ved Skandinavienvej og et forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2015 har været fremlagt offentligt fra den 26. september til den 21. november 2018.

  I forbindelse med fremlæggelsen af de to planforslag indkom der i alt 6 høringssvar. Høringssvarene omhandler trafikforhold, 400 kV ledning, erhvervsudvikling og økologisk forbindelseslinje.

  Høringssvarene giver anledning til at foretage mindre justeringer af den endelige lokalplan. Der foretages en enkelt mindre justering af kommuneplantillægget, idet den økologiske forbindelse (Det grønne Danmarkskort) justeres for at forbedre naturindholdet i forhold til den linjeføring, som var forelagt i forslaget samt justering af byggemuligheder omkring den kommende 400 kV ledning.

  Der var sammen med planforslagene fremlagt en miljøvurdering af disse. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 13 stk. 2. I den sammenfattende redegørelse er der redegjort yderligere for den trafikale påvirkning som følge af høringssvar vedrørende trafikbelastning af Mejerivej gennem Fårhus og beboernes bekymring for usikker cykelrute fra Fårhus til bl.a. Lyreskovskolen.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 119 overføres området fra landzone til byzone.

  Skovbyggelinje søges ophævet for den nordlige del af området i forhold til Bommerlund Plantage.

  Økologisk forbindelseslinje flyttes ud af området og længere mod vest, hvor der kan skabes bedre sammenhæng mellem Frøslev Plantage og Bommerlund Plantage samt skabes en god ubebygget bufferzone mellem Fårhus og erhvervsområderne Padborg Vest med et højt naturindhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i notat af 22. januar 2019, og

  at lokalplan nr. 119 for erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i notat af 22. januar 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt, idet 30 stemte for (V, O, S, C, F, A) og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44096, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er i Vækstudvalget for Land og By’s anlægsbudget afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje (Søm og skrue pulje) i 2019 og 2020. Heraf reserveres 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene.

  Landdistrikternes materialepulje har til formål at give midler til materialer og byruminventar.

  Forvaltningen har i samråd med Vækstudvalget for Land og By inddraget Det fælles udviklingsråd for at afklare, hvordan de 0,950 mio. kr. bedst kommer lokalsamfundene til gode.

  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at midlerne anvendes til et bredere formål og rammer end blot materialer.

  Det overordnede formål er fortsat at understøtte frivillige indsatser i landdistrikterne, som giver Fællesskaber i bevægelse.

  Forvaltningen anbefaler, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne.

  Midlerne til Høje Kolstrup bydel vil stadig være omfattet af rammerne for Landdistrikternes materialepulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Søm og skrue pulje”, som frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende forudsætningerne for udmøntning af de 0,950 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2744, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2019” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2019” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  · borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet,

  · hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  · -Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 6 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, pårørende samarbejde/inddragelse samt Tilbudsportalen.

  Der er i forhold til tilsynspolitikken for 2018 tilføjet tema for arbejde med pårørende. Dette er begrundet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Derfor foreslås det tidligere prioriterede emne om bruger- og pårørenderåd erstattet med et bredere tema om inddragelse af pårørende.  Der er mulighed for at ønske andre temaer.

  Forvaltningen anbefaler, at nuværende temaer fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven. Samtidig relaterer temaerne sig til Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  De lovpligtige kommunale tilsyn skal ses som supplement til de risikobaserede tilsyn som udføres af Styrelsen for patientsikkerhed.

  I 2017 og 2018 er de kommunale tilsyn gennemført af en ekstern tilsynskonsulent. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne gennemføres grundigere tilsyn og bedre opfølgning på tilsynene, såfremt opgaven varetages af Aabenraa Kommune indenfor den samme økonomiske ramme. Dette kræver, at tilsyns- og vejledningsfunktionen bliver organiseret som en myndighedsfunktion, der ikke er en del af den daglige drift. Tilsynsfunktionen vil blive organiseret sammen med værgemålssager og magtanvendelse.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2019” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de kommunale tilsyn varetages af en intern myndighedsfunktion, og

  at ”Tilsynspolitik 2019” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  1. at taget til efterretning

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har de seneste år ført en aktiv arbejdsmarkedspolitik og opnået en række bemærkelsesværdige resultater igennem politisk fokus og flere investeringsstrategier. Det danner baggrund for et forslag om en ny investeringsstrategi målrettet borgere, som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb.

  Ligesom tidligere har investeringsstrategien flere formål. Først og fremmest et fokus på at gøre en yderligere indsats overfor sygemeldte borgere og målsætningen om det gode liv for alle borgere i Aabenraa Kommune. Dernæst et fokus på at bistå lokale virksomheder og arbejdsgivere med en stabil eller voksende arbejdsstyrke, som gør at efterspørgslen kan imødekommes. Endeligt et kommunaløkonomisk fokus på et område, hvor der er et potentiale for at nedbringe udgifterne. 

  Forslaget om en ny investeringsstrategi målrettet sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb udgør således et perspektivrigt scenarie for både borgere, erhvervsliv og kommune.

  Baggrund

  Der er relativt mange borgere i Aabenraa, der er berørte af dårligt helbred, og siden 2014 er antallet af borgere på sygedagpengeområdet vokset år for år. Det er ikke en udvikling, der adskiller sig fra den, man ser i andre kommuner, men niveauet i Aabenraa er højere i forhold til andre kommuner. 

  Det vurderes, at udviklingen kan vendes ved at investere i en strategisk oprustning af indsatsen på sygedagpengeområdet, hvilket også vil have en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb. Erfaringerne fra KIK har vist, at målrettede investeringer på bestemte områder skaber mærkbare resultater.  Der er en opmærksomhed på, at målgruppen her er en anden og har andre udfordringer og problemstillinger, der skal tage hensyn til.

  Investeringen vil medføre vedvarende effekter og resultater og bidrage til at sikre en mere virknings- og meningsfuld indsats overfor kommunens sygemeldte borgere. Samtidig skabes værdi og effekter, ikke bare på sygedagpengeområdet, men også i en bredere sammenhæng beskæftigelsespolitisk, sundhedsmæssigt og vækstfremmende.

  En lokal målsætning om, at antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, skal reduceres til sydjysk niveau, er en del af strategien i Beskæftigelsesplan 2019. Samtidig vil investeringsstrategien også bidrage til at opfylde målsætninger og ambitioner, der fremgår af kommunens centrale planer og strategier – Vækstplan 2022 og Sundhedsplan 2018 - 2020.

  Investeringsstrategien KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge) medfører færre sager pr. sagsbehandler, som vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager.


  Udover målsætning om reduktion til sydjysk niveau er den konkrete målsætning i projektet at reducere den gennemsnitlige varighed (sagsbehandlingstid) med 1 uge svarende til 39 helårspersoner årligt.

  Styrkelsen af sagsbehandlingen skal forbedre rammerne for, at sygemeldte borgere i Aabenraa Kommune sikres den hurtigste vej til selvforsørgelse og afklaring af arbejds- og funktionsevnen. Opmærksomheden fra jobcentret er, at de sygemeldte borgere i højere grad oplever en meningsfyldt og håndholdt indsats, hvor der er mere tid til dialog med borgerne, eksterne møder på eks. arbejdspladsen, psykiatrien, behandlingssystemet og øvrige samfundsaktører. Og derigennem hjælpe alle sygemeldte borgere, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller få afklaret deres fremtid. Der er især fokus på at igangsætte en tidligere indsats med henblik på, at borgeren i videst mulig omfang kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Forvaltningen har igennem årene indsamlet erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført nye initiativer og investeringer på sygedagpengeområdet for at understøtte en bedre udvikling.

  Projektet indebærer ligeledes et andet virksomhedsfokus. I foråret 2019 vil jobcenteret afholde en virksomhedskonference med det formål at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder og udbrede kendskabet til jobcenterets indsatser og løsningsmodeller overfor sygemeldte medarbejdere.

  Etablering af VirksomhedsCentre i form af konkrete samarbejdsaftaler mellem jobcenteret og særligt udvalgte offentlige  eller private virksomheder, hvor der igangsættes individuelle praktikforløb, der er tilpasset den enkelte borgers skånehensyn, kompetencer og behov.

  Virksomhedskonsulenternes kompetencer på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal fremadrettet målrettes i forhold til udplacering af borgere i praktik på virksomheder og institutioner i kommunen samt opfølgning, beskrivelser og vurderinger i mere komplicerede sager, hvor en særlig indsats, viden og knowhow er påkrævet.

  Erfaringen er, at med en hurtig og tidlig indsats kan det ofte undgås, at den sygemeldte mister sit job, og det er således en gevinst for alle parter at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen, hvis helbredet kan forenes med arbejdsopgaverne.

  Med investeringen vil der være mulighed for at tilføre området 7 nye medarbejdere, samt 5 nye medarbejdere i et Ressourceteam. Sidstnævnte er en budgetomlægning af afsatte midler til køb af eksterne mentorer. I lighed med eksempelvis KIK investeringsstrategien, vil der ske en reduktion af medarbejdere i takt med reduceringen af sagsantallet på området.

  Se en mere uddybende beskrivelse i notatet til sagen.

  Forslaget om investeringsstrategien KIJOS forelægges jobcenterets MED-udvalg den 19. februar med henblik på et høringssvar.

  Revalidering

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 3.12.2018 drøftet mulighederne for at øge brugen af revalidering.

  Den nye investeringsstrategi KIJOS giver mulighed for at imødekomme en prioritering af revalideringsområdet.

  Det gøres ved, at der i investeringsstrategien afsættes en samlet økonomisk ramme på 1,000 mio. kr. årligt til at opkvalificere medarbejderne til at kunne identificere flere potentielle revalidender samt til at imødegå en stigning i udgifterne på området til de flere revalidender, som skal sagsbehandles som følge heraf.

  Se notat til sagen vedr. revalidering.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningerne forudsætter, at en ny investeringsstrategi igangsættes primo 2019. Investeringer i personale og besparelser er beregnet fra 1. juni. Investeringsstrategien løber til 31. december 2022. Beregningerne indeholder ligeledes en prioritering af revalideringsområdet.

  Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

  Udvalg (1.000 kr., pl 2019)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Samlet over 4 år

  2023 og frem

  INVESTERING

  Serviceudgifter (hovedkonto 6)

  ØK

  Sagsbehandlere, revalidering

  330

  440

  440

  440

  1.650

  0

  ØK

  Sagsbehandlere

  1.120

  2.237

  2.171

  2.548

  8.075

  0

  ØK

  Fastholdelsesteam (konsulenter)

  655

  1.122

  1.122

  901

  3.799

  863

  ØK

  Etablering, kompetenceudvikling m.v.

  589

  6

  266

  6

  867

  6

  Overførselsudgifter (hovedkonto 5)

  AU

  Udgifter til revalidering

  670

  560

  560

  560

  2.350

  0

  I alt

  3.363

  4.365

  4.559

  4.455

  16.742

  869

  BESPARELSE

  Overførselsudgifter (hovedkonto 5)

  AU

  Besparelse på forsørgelse

  -2.821

  -5.140

  -5.140

  -5.140

  -18.241

  -5.140

  I alt

  -2.821

  -5.140

  -5.140

  -5.140

  -18.241

  -5.140

  Samlet årlig gevinst (- =tilføres kassebeholdningen)

  542

  -775

  -581

  -685

  -1.499

  -4.271

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 16,742 mio. kr., og der forventes besparelser på 18,241 mio. kr. inden for investeringsperioden. Fra 2023 og frem forventes der en årlig nettogevinst på 4,271 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at den 4-årige Investeringsstrategi KIJOS godkendes, og
  at de bevillingsmæssige konsekvenser indregnes i budgetterne jf. ovenstående tabel.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales godkendt, idet afrapportering til udvalget sker en gang årligt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3227, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling, om Aabenraa Kommune vil godkende, at Ensted Idrætsanlæg (EI red.) optager realkreditlån for færdiggørelse af udvidelse.

  Anlægsbudgettet for udvidelse af EI var forventet 7,4 mio. kr. I det forventede anlægsbudget var det forudsat, at der for en stor del af anlæggets vedkommende kunne refunderes moms. EI har i november modtaget svar fra Skattestyrelsen, der ikke vurderer at aktiviteterne er momspligtige, hvilket gør at momsen i forbindelse med byggeriet ikke kan refunderes. På den baggrund er det forventede budget overskredet, hvorfor EI har behov for at få tilført kapital for at kunne færdiggøre udvidelsen.

  EI har afsøgt lånemarkedet for finansiering af budgetoverskridelsen og har modtaget lånetilbud fra LR Realkredit på 1,250 mio. kr. til dækning af overskridelsen og indfrielse af nuværende kreditforeningslån med en restgæld på ca. 0,4 mio. kr. En forudsætning for at EI kan optage lån er, at kommunen godkender låneoptagelsen. Indfrielse af nuværende lån på 0,4 mio. kr. er en forudsætning for, at driften efterfølgende hænger sammen for EI.

  Kommunen har i forbindelse med udvidelse af EI tidligere godkendt at stille kommunegaranti på 5,6 mio. kr., at de nye faciliteter er tilskudsberettiget fra tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter samt at grund til udvidelse overdrages vederlagsfrit.

  Økonomi og afledt drift

  EI er en selvejende institution, hvor kommunen er primær bruger. På den baggrund er låneoptagelsen omfattet af lånebekendtgørelsens regler. Heraf fremgår det at uanset om det er kommunen eller den selvejende institution selv, der optager lån, skal kommunen deponere eller alternativt modregne låneoptagelsen i kommunens lånerammeopgørelse.

  Kommunen har udisponeret låneramme for 2019, da der i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke er budgetteret med fuld låneoptagelse i forhold til de lånetilsagn kommunen har modtaget i økonomiaftalen fra juni 2019.

  EI’s øgede låneoptagelse vil ikke medføre yderligere tilskud fra kommunen ud over den tidligere beslutning om, at de nye faciliteter indgår i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Afdrag på lån er indregnet i EI’s budget for 2019 og i overslagsårene 2020 og 2021, hvor der for alle års vedkommende forventes et overskud.

  Indstilling

  Staben og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lånoptagelse på 1,25 mio. kr. godkendes forudsat, at nuværende realkreditlån med restgæld på 0,4 mio. kr. indfries, og

  at der disponeres op til 0,85 mio. kr. af lånerammen i 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Anbefales godkendt, idet der disponeres 0,85 mio. kr. af lånerammen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3426, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  -