Beslutningsprotokol

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29629, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2018, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

   

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

   

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2018 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen.

   

  Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

   

  Der var i 2018 driftsudgifter for 3,6 mia. kr. hvoraf 2,5 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,83 mia. kr. på overførsler til borgere og 0,25 mia. kr. på betaling til sygehuse.

   

  Regnskabet for 2018 viser et overskud på ordinær drift på 162 mio. kr., hvilket er 82 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
  En væsentlig forklaring herpå er et mindreforbrug på overførselsudgifter til borgere samt anbringelsesudgifter  på børneområdet. 

   

  På anlægsområdet er der investeret for netto 162,8 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto 8,8 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord.
  Der afsluttes 42 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 60 projekter, der ikke er afsluttet.
  De største anlægsinvesteringer i 2018 er Fjordskolen, skole og daginstitutionsbyggeriet ved Hærvejsskolen samt områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

   

  Den langfristede gæld er faldet med 17 mio. kr. svarende til ca. 288 kr. pr. indbygger.

   

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2018 steget til 521 mio. kr. mod 445 mio. kr. ultimo 2017. Dette er primært begrundet en forskydning på anlægsområdet.

   

  De likvide beholdninger ultimo 2018 er på 216 mio. kr. mod 277 mio. kr. ultimo 2017.

   

  Beholdningen på 216 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

      

  Der er pr. ultimo 2018 ikke foretaget en fuldstændig ajourføring af værdiansættelsen af grunde og bygninger. Den manglende  ajourføring er grundet i skift af økonomisystem. Værdiansættelsen  vil blive ajourført primo 2019.

   

  Kommunens egenkapital er faldet med 52 mio. kr. og udgør 2.815 mio. kr. ultimo 2018. Ændringen skyldes primært en afskrivninger af bygninger og tekniske anlæg.
   

  Regnskabet viser følgende:

   

   

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Overført til 2019

  (mio. Kr.)

  Skatter & generelle tilskud

   

   

   

   

   

  3.821

  3.786

  3.789

  -3

   

   

   

   

  Driftsudgifter

  -3.685

  -3.701

  -3.626

  -75

  45

   

   

   

   

   

  Driftsresultat

  136

  85

  163

  -78

   

  Netto renter

  -11

  -6

  -1

  -4

   

  Resultat af ordinær drift

  125

  80

  162

  -82

   

  Anlæg

  -144

  -178

  -154

  -24

  172

  Jordforsyning

  1

  -28

  -9

  -19

  26

  Resultat

  -18

  -126

  -1

  -125

   

  Netto lån

  0

  -16

  -16

  0

   

  Finansforskydning

  3

  -19

  -44

  25

   

  Påvirkning kassebeholdning

  -15

  -162

  -62

  -100

   

  + indtægt/merforbrug  - udgift/mindre forbrug

  Serviceudgifterne holder sig inden for den afsatte ramme og bidrager dermed til af overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

   

  Samlet set er regnskabet for 2018 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2018 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt, idet note vedrørende Loddenhøj justeres.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23044, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Den 25. april 2018 tog Byrådet regnskabet for Brand og Redning Sønderjylland til efterretning.

  Ankestyrelsen har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune, idet de mener, at der er begået en procedurefejl, da regnskabet skulle have været behandlet og godkendt.

  Ankestyrelsen anmoder derfor Aabenraa Byråd om at behandle regnskabet for Brand og Redning Sønderjylland på ny. Henvendelsen er vedhæftet.

  Der er ikke sket ændringer i indholdet af sagen siden 25. april 2018, hvor Byrådet tog regnskabet til efterretning.

  Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskabet for 2017, årsrapporten, årsberetningen og revisionsprotokollen for 2017 er vedhæftet i bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Mindreforbruget på 2,223 mio. kr. i årsregnskabet for 2017 giver sammen med mindreforbruget på 1,241 mio. kr. i årsregnskabet for 2016 en samlet opsparing på 3,464 mio. kr.

  Opsparingen skyldes en generel tilbageholdenhed over 2 år i forhold til at få skabt tryghed vedrørende økonomien samt en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter, idet der, på trods af et solidt økonomisk arbejde i sammenlægningen, altid er hængepartier.

  Den økonomiske buffer og sikkerhed er nu skabt, hvorfor Beredskabskommissionen i forlængelse af årsregnskabet for 2017 bevilligede drifts- og anlægsoverførsler til 2018 på i alt 3,007 mio. kr. til indhentning af det efterslæb, som tilbageholdenheden har skabt.

  Der bibeholdes således 0,457 mio. kr. i kassebeholdningen, som økonomisk buffer, til imødegåelse af tab på debitorer samt likviditetsudfordringen op mod 30. juni, som følge af tilskudsperiodiseringen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand og Redning Sønderjyllands regnskab 2017 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16976, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger. I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

   

  Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2018 for 4,189 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

   

  Derudover er der modregnet som følge af deponeringskrav vedrørende følgende garantier og lejeftaler for 8,256 mio. kr. jf. bilaget.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2018 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2018 opgjort således:

   

  Låneadgang vedr. 2018 jf. bilag

  -84,055 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  8,256 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -4,189 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ikke dispensation til likviditetslån i 2018

  -

  Låneramme i alt

  -79,988 mio. kr.

   

   

  I budget 2018 er der indarbejdet en politisk fastlagt begrænsning af låneoptagelsen, således at der ikke optages mere gæld, end der afdrages. Følgelig skal den beregnede låneramme reduceres med denne beslutning.

   

  Låneramme jf. ovenstående

  -79,988 mio. kr

  Beslutning om begrænsning af låneoptagelsen i 2018

  27,392 mio. kr.

  Låneadgang efter reduktion jf. den politiske beslutning

  -52,596 mio. kr.

   

   

  På baggrund af ovenstående er der således hjemmel til at optage 52,5 mio. kr. vedr. 2018, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2019.

   

  I 2019, er der budgetteret med låneoptagelse for 51,716mio. kr. Det anbefales, at der hjemtages 52,500 mio. kr. inden udgangen af april 2019 og at det bevillingsmæssigt korrigeres, således der tilføres den likvide beholdning 0,784 mio. kr. i 2019.

   

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Såfremt Aabenraa Kommune i 2019 afholder anlægsudgifter svarende til de overførte uforbrugte rådighedsbeløb, kan Aabenraa Kommune således optage lån for 70,147 mio. kr. i 2020.

   

  Den netop vedtagne økonomiske politik kan medføre, at der indarbejdes omdisponeringer på anlægssiden - dette har afledte konsekvenser for låneadgangen. Derfor anbefales, at der efterfølgende foretages en revurdering af lånemulighederne i 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2020. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner i forbindelse med rammefastsættelsen til budget 2020-2023.

   

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

  År

  2019

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2018

  jf. denne sag

   

  -52,500

   

   

  Korrigeret budget før denne sag:

  -51,716

  Yderligere lån vedr. anlæg afholdt i 2018

  -0,784

   

   

  Korrigeret budget til låneoptagelse

  -52,500

   

   

  Korrigeret budget til afdrag

  62,817

   

  Med indstillingen reduceres kommunens langfristede gæld pr. indbygger i 2019 med ca. 174 kr. pr. indbygger. I 2020 forbliver nettogælden pr. indbygger uændret med mindre indbyggertallet ændres.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 52,5 mio. kr. vedr. regnskabsår 2018, og

  at der meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse på 0,784 mio. kr. i 2019 der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

   

  Egon Madsen deltog ikke ved sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

   

  Udgangspunktet er, at der for Puljer og projekter, medmindre der er tale om tilskud fra 3. part, maksimalt kan søges overført én mio. kr. i mindre forbrug. Merforbrug overføres 100 %.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

   

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2017 til 2018

  Regnskab 2018

  Korrigeret budget 2018

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2019 *)

  ØU

  204

  1.105

  -1.234

  -2.339

  -2.339

  AU

  0

  0

  0

  0

  0

  BUU

  1.451

  -447

  3.182

  3.629

  3.629

  KFU

  -59

  423

  449

  26

  26

  SSU

  566

  869

  3.046

  2.179

  2.064

  TMU

  770

  97.771

  100.431

  2.660

  1.220

  VLB

  -178

  55

  117

  62

  62

  I ALT

  2.754

  99.776

  105.991

  6.217

  4.662

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v. hvorpå der er overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

   

  Overførselsansøgningerne viser en øget opsparing i 2018 på i alt 1,799 mio. kr. på Puljer og projekter m.v.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

   

  De største overførsler består af:

   

  • 2,503 mio. kr. vedr. SundSkole 2020 (BUD)
  • 1,472 mio. kr. vedr. Efter- og videreuddannelse folkeskoler (BUD)
  • 1,164 mio. kr. vedr. Bedre bemanding i Ældreplejen (SSU)
  • 1,000 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelse (TMU)
  • -1,187 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2018 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 4,662 mio. kr., jf. vedhæftede  Bilag 2, godkendes overført fra 2018 til 2019, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

   

  Egon Madsen deltog ikke ved sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

   

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2017 til 2018

  Regnskab 2018

  Korr. budget 2018

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2019 eller 2020 *)

  ØU

  497

  63.521

  68.718

  5.197

  175

  AU

  27.796

  820.029

  854.236

  34.207

  31.468

  BUU

  2.770

  351

  910

  559

  559

  KFU

  360

  0

  0

  0

  0

  SSU

  682

  12.872

  13.917

  1.044

  810

  TMU

  750

  29.734

  30.017

  283

  283

  VLB

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  32.855

  926.507

  967.798

  41.290

  33.295

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de områder m.v., hvorpå der er overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

   

  Under ansøgningerne kan nævnes:

   

  • 19,698 mio. kr. vedr. områder omfattet af Beskæftigelsestilskud (AU)
  • 10,791 mio. kr. vedr. områder under Budgetgarantien (AU)

   

  For begge områder under Arbejdsmarkedsudvalget gælder det, at der i 2019 forventes en negativ efterregulering vedrørende 2018, og at der for begge områder dermed er tale om en betalingsforskydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2018, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 33,295 mio. kr. jf. vedhæftede Bilag 3, godkendes overført fra 2018 til 2019 (hvor de 0,810 mio. kr. under SSU vedr. SOSU-uddannelsen placeres i en pulje under ØK), med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

   

  Egon Madsen deltog ikke ved sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2018 til 2019 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2018

  Regnskab 2018

  Mer- /mindre- forbrug 2018 *)

  Ansøgt overført til 2019

  Skattefin. anlæg

  A1, A2

  157.832

  130.880

  26.953

  26.953

  Jordforsyning

  A3, A4

  20.315

  3.729

  16.586

  16.586

  I ALT

  -

  178.147

  134.609

  43.539

  43.539

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

  I bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 blev der i alt overført 154,134 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2019. I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på i alt 43,539 mio. kr., der søges overført til 2019. I alt overføres der således ca. 198 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2018 til 2019. Fra 2017 til 2018 overførtes ca. 184 mio. kr.

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 26,953 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2019. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 6,26 mio. kr. vedr. Hærvejsskolen (BUD)
  • 5,491 mio. kr. vedr. Indskud i Landsbyggefonden (ØK)
  • 3,939 mio. kr. vedr. Terapibassin (BUD)
  • -4,245 mio. kr. vedr. Fjordskolen (BUD)
  • -3,434 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VLB)

  Samlet set overføres der i alt ca. 172 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende skattefinansierede anlæg.

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 16,586 mio. kr. vedrørende Jordforsyning til 2019, hvilket primært vedrører:

  • 8,5 mio. kr. vedr. 5 igangværende byggemodninger
  • 7,6 mio. kr. til jordkøb

  Samlet set overføres der i alt næsten 26 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende Jordforsyning.

  Med henblik på at afslutte en række anlægsregnskaber med udgangen af 2018, er der oprettet en pulje under henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til afsluttende anlægsarbejder. Beløbet søges overført til 2019 til afsluttende arbejder. Et efterfølgende mindre forbrug vil tilgå økonomiudvalgets anlægspulje.

  Af vedlagte bilag fremgår den ajourførte investeringsoversigt 2019 – 2022 inkl. de ansøgte overførsler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 26,953 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, jf. vedhæftede Bilag A1, overføres fra 2018 til 2019, med finansiering via de likvide midler i 2019, og

  at rådighedsbeløb på i alt 16,586 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. vedhæftede Bilag A3, overføres fra 2018 til 2019, med finansiering via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt, idet note 28 i bilag A2 justeres i forhold til anlægsbevilling ikke overgår til jollelaug.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/732, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Nedrivning Frøslev/Padborg skole

  7.800

  7.476

  324

  Køb af ejendom, Ramsherred 1

  3.720

  3.717

  3

  I alt

  11.520

  11.193

  327

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -4.120

  -4.502

  382

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -13.185

  -13.825

  640

  Arealerhvervelse boligformål

  2.000

  2.074

  -74

  Arealerhvervelse erhv.formål

  20.239

  20.478

  -239

  I alt

  4.934

  4.225

  709

  Samlet set er det en mindreudgift/merindtægt på 1,036 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift/merindtægt på 1,036 mio. kr., der tilfalder kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42284, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Strandpromenaden 1. etape

  6.500

  6.501

  -1

  Udskiftning af gadebelysning

  78.700

  78.687

  13

  I ALT

  85.200

  85.188

  12

  Samlet er der et mindreforbrug på 0,012 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,012 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde

  3.000

  2.535

  465

  0

  Strandpromenaden 2. etape

  3.000

  3.004

  -4

  Pulje 2015, forskønnelse af lokal-og landsbyer

  2.465

  2.466

  -1

  I ALT

  8.465

  8.005

  465

  -5

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio.kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

   (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Langhus

  11.400

  11.206

  195

  Byggemodning Vesteralle

  4.313

  3.714

  599

  Byggemodning Lundsbjerg 1. etape

  4.215

  4.005

  210

  I ALT

  19.928

  18.925

  1.003

  Samlet set er der mindreudgifter på 1,463 mio. kr. De 0,465 mio. kr. hensættes til et nyt anlæg, og de resterende 0,998 mio. kr. tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,998 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/8931, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

  Anlægsprojekt     (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Udbygning Lergården

  11.758

  11.001

  757

  Nyt IT-udstyr

  2.000

  1.967

  33

  Velfærdsteknologi

  2.800

  3.065

  -265

  Tandklinikken Kongehøjskolen

  5.750

  5.750

  0

  I alt

  22.308

  21.783

  525

  Samlet set er der for anlæggene et mindreforbrug på 0,525 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelserne over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2,0 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,525 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5955, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.) Bevilling  Regnskab    Afvigelse

  Lyreskovskolen                  108.000     107.617        383

  Kongehøjskolen                  100.112      99.505         607

  Kongehøjskolen –energi-
  besparende foranstalt.          10.000     10.000            0

  Varnæs skole erstatning

  for pavillon                             4.156        3.751         405

  I alt                                 222.268   220.873     1.395

  I forbindelse med afslutning af anlægsregnskaberne afsættes en del af mindreforbruget til færdiggørelse af anlægsarbejderne. Samlet set er der en mindreudgift på 1,395 mio. kr., hvoraf 1,088 mio. kr. foreslås henlagt til færdiggørelse.

  Der henvises til udarbejdede anlægsregnskaber.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes,

  at 1,088 mio. kr. overføres til afsluttende arbejder finansieret af mindreforbruget på anlægsarbejderne, og

  at 0,307 mio. kr. tilføres likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Multiarena

  81.400

  82.300

  -900

  0

  Kunstprojekt Varnæs – Bovrup

  600

  460

  140

  0

  Tinglev Fritidscenter Svømmebad

  5.597

  5.579

  18

  Renovering af Teatersal

  2.893

  2.893

  0

  I ALT

  90.490

  91.232

  -760

  18

  Multiarena afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger og garantierstatninger mangler i forbindelse med entreprenørens konkurs. Der oprettes et nyt projekt ”Multiarena erstatning” til afsluttende arbejder samt forventet entreprisegarantier.

  Kunstprojekt Varnæs-Bovrup afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger mangler. Foreløbigt mindreforbrug på 0,140 mio. kr. foreslås henlagt til ”pulje for afsluttende arbejder”

  Begge anlæg behandles i sagen vedrørende overførsel af igangværende anlægsprojekter.

  For resterende anlæg er der samlet set et mindreforbrug på 0,018 mio. kr. der tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,018 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26324, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder afslutning af 8 byggemodningsregnskaber vedr. erhvervsformål. Nedennævnte udstykninger er startet op i perioden 1995 til 2009, der er udarbejdet udstykningsregnskaber i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til den af byrådet godkendte pris.

  Det samlede regnskab for de 8  udstykningerne viser et tilgodehavende på 6,306 mio. kr., der er udstykket i alt 136,3 ha, og der henstår  64,24 ha erhvervsarealer der ikke er solgt. 

  Udstykninger erhvervsformål

  (1.000 kr.)

  Udgifter

  Indtægt

  Resultat

  netto

  Ud-

  stykket areal  i alt ha

  Rest antal ha

  Lundtoft Erhverspark N. 1. etape

  1.857

  -2.100

  -243

  10,5

  6,52

  Egelund Nord 3. etape 2. del

  3.733

  -3.752

  -19

  92,6

  4,16

  Brunde 2. etape

  8.172

  -11.961

  -3.789

  25,5

  7,96

  Bov erhvervsområde 1, 3. etape

  8.975

  -4.612

  4.363

  17,1

  7,05

  Bov erhvervsområde 3, 2. etape

  8.993

  -17.167

  -8.174

  25,1

  0,55

  Egelund, Rise-Hjarup

  7.760

  -5.774

  1.986

  8,3

  3,76

  Lundsbjerg 1. etape

  8.325

  -4.819

  3.506

  21,6

  18,24

  Brunde 8. etape

  10.981

  -2.305

  8.676

  19,6

  16,00

  Ialt

  58.796

  -52.490

  6.306

  136,3

  64,24

  Indtægterne fra salg af de restende ha, der endnu ikke er solgt, vil blive indtægtsført under jordforsyningen i takt med, at erhvervsarealerne sælges.  De vil fremgå i årsregnskabet som indtægter fra afsluttede udstykninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede udstykningsregnskaber vedr. erhvervsformål godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26324, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder den endelige afslutning af 17 byggemodningsregnskaber vedr. boligformål. Nedennævnte udstykninger er startet op i perioden 1998 til 2015, der er udarbejdet udstykningsregnskaber i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen.

  Det samlede regnskab for de 17 udstykningerne viser  et tilgodehavende på 5,059 mio. kr., der er udstykket 249 grunde, og der henstår 91 grunde der ikke er solgt. 

  Udstykninger - boligformål

  (1.000 kr.)

  Udgifter

  Indtægt

  Resultat

  netto

  Grunde udstykket i alt

  Rest antal grunde

  Midtløkke, Kliplev

  992

  -2.188

  -1.196

  15

  5

  Barsøvænget, Løjt Kirkeby

  9.182

  -15.961

  -6.779

  37

  1

  Sejsbjerg, Stubbæk 5. etape

  2.027

  -908

  1.119

  7

  3

  Kromai, Løjt Kirkeby

  2.439

  -4.022

  -1.583

  10

  1

  Vingelhøjvej, Hostrupskov

  11.325

  -10.194

  1.131

  38

  18

  Persillevænget, Tinglev 1.etape

  1.624

  -1.644

  -20

  13

  1

  Kempesteens Vej, Bov

  4.707

  -4.182

  525

  33

  11

  Margrethetoft, Ravsted

  762

  -45

  717

  9

  7

  Midtkobbel, Kollund

  1.545

  -2.281

  -736

  14

  5

  Abildkær, Felsted

  914

  -343

  571

  4

  3

  Tingbjerg, Søgård Syd

  1.562

  0

  1.562

  6

  6

  Hipholm, Varnæs

  729

  0

  729

  5

  5

  Svinget, Hjordkær

  1.458

  -723

  735

  6

  3

  Persillevænget, Tinglev 2.etape

  1.529

  -334

  1.195

  6

  5

  Sejsbjerg, Stubbæk 1. etape

  1.671

  -1.480

  191

  6

  2

  Vesterallé, Rødekro

  3.971

  -641

  3.330

  9

  7

  Langhus, Aabenraa 1,2,3.etape

  13.467

  -9.899

  3.568

  31

  8

  Ialt

  59.904

  -54.845

  5.059

  249

  91

  Indtægterne fra salg af de 91 grunde, der endnu ikke er solgt, vil blive indtægtsført under jordforsyningen i takt med, at grundende  sælges.  De vil fremgå i årsregnskabet som indtægter fra afsluttede boligudstykninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede udstykningsregnskaber vedr. boligformål godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4601, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Bro over Nyløkke” i Høje Kolstrup.

  Broen trænger til en renovering, og det forventes, at broen vil få nyt brodæk samt nyt rækværk, således at broens funktionelle og æstetiske udtryk bliver moderniseret.

  Dette vil i samspil med de andre tiltag, der er foretaget i Høje Kolstrup, give området et samlet løft omkring Nyløkke.

  Arbejdet på broen forventes udbudt i en samlet pakke sammen med Kultur, Miljø & Erhvervs andre bygværksopgaver for at opnå en udbudsmæssig synergieffekt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 0,45 mio. kr. 

  Arbejdet med renoveringen forventes ikke at give anledning til ansøgning om afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til projektet ”Bro over Nyløkke”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6554, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales frigivelse af en anlægsbevilling til anlæg af fortov på Rise Bygade til Riseparken.

  Der er efterspørgsel på fortov til Riseparken fra det eksisterende fortov på Rise Bygade. Der mangler fortov på en strækning på ca. 155 meter, fra Smedevænget til Riseparken. Se vedlagte projektoplysningsskema fra investeringsoversigt 2019-2022.

  Derfor er der afsat et rådighedsbeløb på 0,515 mio. kr. på investeringsoversigt 2019–2022 til anlæg af fortovet.

  For at kunne starte på projektering af fortovet, og dernæst anlæg, søges rådighedsbeløbet nu frigivet.

  Anlæg af fortovet medfører, at der til politikområdet ”Drift af veje og parker” skal afsættes penge til afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler godkendelse af

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10059, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Store Okseø – oprydning” ved Kollund.

  Naturstyrelsen som ejer øen, og Kultur, Miljø og Erhverv har drøftet et fremtidigt samarbejde omkring Store Okseø.

  I den forbindelse er der afdækket 3 mulige scenarier for oprydning og fremtidig drift af Store Okseø.  Af de tre scenarier er der i 2019 afsat midler til scenarie 1, som omfatter en væsentlig oprydning af øen og efterfølgende opsættes der enkelte faciliteter, som f.eks. muldtoilet, sheltere, bålplads og pontonbro. 

  Projektet omkring oprydning laves som en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Naturstyrelsen og begge samarbejdspartnere forpligtiger sig til at deles ligeligt om udgiften til realisering af scenarie 1.

  Naturstyrelsen er projektleder på gennemførelsen af projektet og forvaltningen er naturstyrelsen behjælpelig med  realiseringen.  Arbejdet forventes udbudt i foråret 2019 og projektet færdiggjort i indeværende år.

  Der forventes afholdt borgermøde i 1. kvartal 2019 omkring projektet.

  Naturstyrelsen vil stå for den efterfølgende drift af øen, gerne med hjælp fra frivillige eller ved indgåelse af et partnerskab med interessenter i området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019 til rydning af Store Okseø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektet ”Store Okseø – oprydning”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt, idet det endelige projekt skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget foreslår endvidere:

  at den fremtidige udvikling af St. Okseø og tilhørende landanlæg i samarbejde med Naturstyrelsen forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der gøres opmærksom på, at kompetencen til at varetage udvikling af landdistrikterne i styrelsesvedtægten er tillagt Vækstudvalget for Land og By.

  Skal denne kompetence flyttes til et andet udvalg, kræver det en ændring styrelsesvedtægten. Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt, idet anlægsprojektet skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36517, Sagsinitialer: AEB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes om en supplerende adgang til plejehjemmet Ny Grønningen fra Grønnevej, kan prioriteres på puljen til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved Nybyggeri” under Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Beslutningen betinges af en flytning af funktionen ”Dagplejernes hus” fra Grønnevej 32 til Hovedgaden 84 (tidl. pedelbolig ved Tinglev skole). Denne beslutning foreligger forud for denne sags behandling. Der er i samarbejde med dagplejerne og Dagtilbud fundet den ovenstående mulighed, som ønskes udnyttet.

  Grønnevej 32 foreslås nedrevet, så der kan etableres indkørsel og adgang til plejehjemmet Ny Grønningen.

  Infrastrukturen omkring det nye plejehjem vil blive væsentlig forbedret, hvis der åbnes op for adgang via Grønnevej. Man kan fordele tilkørsel og p-pladsbelastningen mellem de to indkørsler - besøgende via indkørslen til rådhuset/borgerhuset (Tinglev Midt), mens personale-, og varetransport sker via indkørsel fra Grønnevej.

  Løsningen vil også – ikke bare fastholde – men forstærke et lokalt ønske om etablering af et hovedstrøg for gående og cyklende, der forbinder Byskoven og Aktivitetshuset (Grønnevej 41) med Centerpladsen. Strøget skal krydse Ny Grønningen og skabe liv og aktivitet i plejehjemmet og danne mødested mellem beboere og borgere i Tinglev.

  Adgangen via Grønnevej 32 vil ligeledes styrke adgangen til plejehjemsbyggeriet og give bedre mulighed for at komme til pladsen fra flere sider, hvilket er en klar fordel i bygge-processen. Endvidere forventes det, at mindske generne for borger og bruger af rådhus og borgerhus.

  Økonomi og afledt drift

  Grønnevej 32 ligger umiddelbart syd/vest for grunden, hvorpå Ny Grønningen skal bygges.

  Bygningen vedligeholdes løbende, men der er udsigt til  investeringer indenfor 5–8 år på ca. 0,5-0,6 mio. kr.

  Den supplerende adgang til Ny Grønningen medfører udgifter til flytning af dagplejen, nedrivning af Grønnevej 32 og til etablering af vejadgangen. Udgiften hertil anslås at udgøre ca. 1,1 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Ønsket om en supplerende adgang har været i intern høring i Kultur, Miljø & Erhverv, Dagtilbud og Pleje & Omsorg.

  Direktionen har haft sagen til behandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har sagen om afgivelse af ejendommen Grønnevej 32 til Økonomiudvalget til behandling den 5. februar 2019. Sagen anbefales godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til afledte flytningsomkostninger vedr. Dagplejens Hus, rydning og nedrivning af Grønnevej 32 og etablering af adgangsvej over grunden finansieret af ”pulje til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5260, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. 

  Forvaltningen indstiller derfor, at der frigives 2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet rammebeløb byggemodning erhvervsformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 2 mio. kr. til ”planlægnings- og forundersøgelsestiltag” finansieret af rådighedsbeløbet 2019 rammebeløb byggemodning erhvervsformål, som frigives.  

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37331, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at foretage nogle mindre justeringer af Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Det drejer sig om en mindre justering af byzonegrænsen, en mindre justering af bestemmelserne vedrørende afvanding af veje, mulighed for etablering af pumpestationer til spildevand i de grønne forarealer, og at virksomheden som opfører et datacenter i området har behov for at kunne udstykke området i overensstemmelse med etapedelingen af projektet.

  Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Tillægget benævnes Lokalplan nr. 88-1. Lokalplan nr. 88 vil fortsat være gældende, bortset fra de bestemmelser som erstattes af nye bestemmelser med vedtagelsen af lokalplan nr. 88-1.

  Justeringen af byzonegrænsen sker som led i at sikre to landbrugsejendommes muligheder for en mindre udvidelse. Justeringen af bestemmelserne vedrørende afvanding af vejene sker, fordi det ikke er fundet nødvendigt at afvande midlertidige byggeveje og veje, som kun skal fungere som brand- og redningsveje til regnvandsbassiner uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Desuden er der behov for at kunne etablere oplag af byggematerialer i anlægsperioden. Arwos har behov for at etablere to pumpestationer med egen vejadgang i kanten af området mod Kassøvej og Nr. Ønlevvej og opføre mindre bygninger i forbindelse hermed. Nuværende udstykningsbestemmelser i Lokalplan nr. 88 giver ikke mulighed for at udstykke området i mindre ejendomme. Der ønskes indarbejdet bestemmelser om, at deletaper kan udstykkes særskilt, idet restarealerne fortsat vil skulle kunne drives landbrugsmæssigt, indtil der skal bygge på arealerne. Pumpestationerne skal ligeledes kunne udstykkes.

  Ændringerne er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen vurderer, at ændringerne nævnt ovenfor ikke medfører en sådan miljøpåvirkning, at lokalplanen skal miljøvurderes. Det øvrige indhold i lokalplanen blev miljøvurderet i forbindelsen fremlæggelsen af forslag til lokalplan nr. 88.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 2.2.017 Erhvervsområde. Ændringerne som følge af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

  Hovedparten af området er beliggende i byzone. Med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 reduceres byzonearealet i mindre omfang.

  Ændringerne medfører ikke indgreb i naturområder og vurderes ikke at medføre ændringer i eventuelle levesteder for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 og at afgørelsen  om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7817, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af byrådets beslutning af 31. oktober 2018 - sag nr. 277 udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015. Sideløbende er der udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag i henhold til miljøvurderingsloven.

   

  Der har fra 5. september 2018 til 3. oktober 2018 været indkaldt ideer og forslag for planområdet efter planlovens § 23c. Indkaldelsen af ideer og forslag indeholdte oplæg til 2 andre placeringsmuligheder for en jollehavn, bl.a. ved Barsø Landing og et 0-alternativ samt 5 planlægningsspørgsmål.

   

  I forbindelse med høringen indkom der 111 høringssvar. Forvaltningen har sammenfattet disse i et høringsnotat på baggrund af de 5 planlægningsspørgsmål. Høringssvarene er i høj grad udtryk for, om man er for eller imod, at der etableres en jollehavn ved Møllebækkens udløb, men indeholder også en del ideer og forslag til forbedring af strandområdet ved Loddenhøj og miljømæssige forbehold i forhold til jollehavnen miljømæssige negative påvirkning af området.

   

  Miljøvurderingen af de to planforslag indeholder en vurdering af en række påvirkninger af miljøet, som følge af jollehavnens realisering. Nogle af de negative miljøpåvirkninger, der fremkom i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag, er inddraget i miljøvurderingen.

   

  En personkreds fra Loddenhøjområdet har nedlagt påstand om hævd på den nordlige bådebro i området. Dette kan medføre en privatretlig retssag om denne hævd. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er vundet hævd i sagen.

   

  Det kan endvidere oplyses, at tilladelsen af 24. september 2014 fra Kystdirektoratet til at etablere en jollehavn er blevet påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har ikke truffet afgørelse i sagen endnu. Såfremt tilladelsen hjemvises til fornyet behandling, vil tilladelsessagen skulle gå om. Lokalplanen vil ikke kunne realiseres, såfremt der ikke foreligger en tilladelse fra Kystdirektoratet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet kommuneplanens rammedel. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. Tillægget udlægger et rammeområde 1.9.008.F . Dette omfatter område til et rekreative formål i form af strand og en jollehavn. En jollehavn er i planlægningsmæssig sammenhæng en lystbådehavn.

   

  Landarealerne forbliver i landzone, mens jollehavnen ligger på søterritoriet.

   

  Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1 er havneanlægget på søterritoriet, delområde 2 udgør landanlægget til jollehavnen og delområde 3 er nuværende strandområde og den udvidelse i bredden af denne som følge af moleanlægget.

   

  Der må ikke opføres bebyggelse i lokalplanområdet. Inden for strandområdet må der etableres anlæg til rekreative formål. Da området er omfattet af strandbeskyttelseslinje kan etablering af anlæg forudsætte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Broanlæg og ramper forudsætter tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven.

   

  Der må inden for strandbeskyttelseslinjen ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Forbuddet i mod etablering af ovennævnte gælder ikke for havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvidelse af bebyggelse og anlæg og lign. til havneformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Forvaltningens indstilling anbefales ikke godkendt idet 3 stemte for Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen(S) og 3 stemte imod Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen(A) og Michael Christensen (F), der er således ikke flertal for forvaltningens indstilling.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V, O og S) og 4 stemte imod (A og C).

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt, idet

  18 stemte for - V,O,S

  13 stemte imod - C,Ø,F,A

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39409, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 28 forelægges til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i fire uger.

  I forbindelse med færdiggørelsen af etape 2 af Sygehusbyggeriet, har Region Syddanmark anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der muliggør etablering af parkeringspladser på et område nær hovedindgang A, Syd for Sygehus Sønderjylland.

  Det specifikke formål med udvidelsen af er, at et område på ca. 1,2 ha, som tidligere har været fredskov, inddrages i Sygehusområdet og overføres fra landzone til byzone. Forslag til lokalplantillæg 39-1 skal give mulighed for, at arealet kan anvendes til parkeringspladser og tilhørende nødvendige tekniske anlæg - herunder regnvandsbassin.

  Forud for udarbejdelse af forslag til Lokalplantillæg og Kommuneplantillæg, er der afholdt foroffentlighed. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

  Forslag til Lokalplantillæg 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 forventes at blive sendt i offentlig høring fra den 28. marts til den 25. april.

  Planmæssige forhold

  Naturstyrelsen ophævede i 2015 fredskovspligten på arealet.

  Arealet er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 vil arealet blive omfattet af Kommuneplanramme 1.1.124.D, der udlægger området til offentlige formål, herunder sundhedsinstitutioner, undervisning, institutioner, offentlig administration, sygehus, helikopterlandingsplads og lign. 

  I forbindelse med screeningen af lokalplan og kommuneplantillæg blev det vurderet, at planens gennemførelse ikke vil medføre forhold, der vil betyde væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for miljørapport. Beslutning om ikke at udarbejde miljørapport bekendtgøres sammen med offentliggørelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, idet beslutning herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. november 2018 til den 8. januar 2019.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 30 høringssvar. I forbindelse med høringen har Byrådet spurgt borgerne og erhvervslivet om, hvorvidt det er en god ide at give mulighed for etablering af en skaterhal i området.

   

  4 erhvervsvirksomheder og organisationer talte imod og 15 borgere og erhvervsvirksomheder talte for at give mulighed for en placering af en skaterhal i området. 11 havde ikke taget stilling til spørgsmålet, primært andre myndigheder.

   

  Høringssvarene omhandlede ud over spørgsmålet om skaterhallen, hvorvidt der skal være mulighed for overnatningsmuligheder i form af hoteller, herunder chaufførhoteller i området og på hvilke vilkår, bygningshøjder mod Industrivej, etageantal i forhold til nær placering til gasledning og evakuerings- og redningsmuligheder i høje bygninger, øget trafik- og virksomhedsstøj ved eksisterende boliger, ønsker om justering af anvendelsesbestemmelser i forhold til offentlige formål – politi, told og skat mv. og uhensigtsmæssige trafikforhold ved den nordvendte afkørsel nr. 76 til motorvej E45.

   

  Et væsentligt emne i høringen af planforslagene har været,  om der kunne gives tilladelse til etablering af en skaterhal. Nuværende skaterhal er etableret i strid med gældende lokalplan nr. 1/108, som udlægger området til erhvervsformål i form til transportcenter, men også fremstillingsvirksomheder, privat servicevirksomhed og pladskrævende udvalgsvarebutikker. En skaterhal er efter Erhvervsstyrelsen fortegnelse over arealanvendelsestyper at betegne som et idrætsanlæg.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et høringsnotat dateret den 20. februar 2019, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstilling.

   

  Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag:

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.

   

  1. Mulighed for en skaterhal på ejendommen Lejrvejen 8b indarbejdes i planforslagene og disse sendes i fornyet høring i 14 dage. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 kan først vedtages endeligt efter fornyet høring. Såfremt skaterhallen indarbejdes i planforslagene kan anvendelsesbestemmelserne have følgende ordlyd: Ejendommen Lejrvejen 8b må desuden anvendes til idrætsformål, dog kun i form af en skaterhal inden for rammerne af den nuværende bygning, der i dag rummer skaterhallen.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af transport- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, hotel og overnatningsfaciliteter, butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Området er opdelt i tre delområder med forskellige miljøklasser med de højeste miljøklasser ud mod motorvejen og de laveste miljøklasser ind mod boligområderne.

   

  Området er beliggende i byzone.

   

  Inden for området er der enkelte mindre arealer og biotoper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planerne ændrer ikke på forholdene for disse.

   

  Området gennemskæres af ledningsanlæg – gasledning og højspændingsledning. Gasledningen medfører begrænsninger i forhold bygninger, hvor der må opholde større antal mennesker og højden på bebyggelsen. Højspændingsledningen fjernes, når den kommende 400 kV ledning fra Kassø til grænsen tages i brug.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planers redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan nr. 107 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  • Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen.

  • Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej.

  • Forudsætning for ibrugtagning:

  10.6 Såfremt der etableres et udendørs anlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b må dette ikke tages i brug før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

  For stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S).

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  Muligheden for etablering af overnatning i delområde 1 tages ud af lokalplan nr. 107. Baggrunden for forslaget er, at delområde I er udlagt for virksomheder i miljøklasse 3-6 og at dette medfører en op til 300 meter konsekvenszone ind mod boligområder. Dette bør også gælde i forhold til etablering af overnatningsmuligheder.

  Derfor foreslås § 3.1, andet afsnit ændret til:

  Derudover kan der etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde II og III. Der må ikke etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde I.

  For stemte  Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S)

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Forvaltningens forslag anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Ændringsforsalg fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti:

  Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen. Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej. Forudsætning for ibrugtagning: Såfremt der etableres et udendørsanlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b, må dette ikke tages i brug, før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

  For ændringsforslaget stemte 6 (O, C og A). Imod stemte 5 (V og S).

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt inklusiv ændringsforslag med den konsekvens, at lokalplanen og kommuneplantillægget udsendes i fornyet høring i 14 dage, idet 10 stemte for og 1 stemte imod (Kim Brandt (A)).

  Kim Brandt (A) stemte imod med begrundelsen, at der ikke skal etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde 1, hvor der kan etableres virksomheder i miljøklasse 3-6.

  Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge forslag til udvidet tilsyn på overnatningsforhold i lokalplansområdet.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti: Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen. Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej. Forudsætning for ibrugtagning: Såfremt der etableres et udendørsanlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b, må dette ikke tages i brug, før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

   

  Ændringsforslaget er godkendt, idet

  20 stemte for – O, C, F, A, V (Martin Ugilt Thomsen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft)

  10 stemte imod - S, V (Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Lars Kristensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Thomas Andresen, Søren Frederiksen)

  1 underlader at stemme – Ø.

   

  Venstre og Slesvigs Parti stemmer imod med begrundelsen: Et streetsportcenter går i mod helhedsplanen for Padborg erhvervsområdets intentioner om et transportrelateret erhvervsområde, og at det principielt er forkert at ændre lokalplanforslaget, så en bevidst ulovlig etableret aktivitet, lovliggøres. Padborg Transportcenter, der repræsenterer over 100 virksomheder, har samtidig udtrykt betænkeligheder i deres høringssvar.

   

  Lars Kristensen (V)stemmer imod med følgende begrundelse: Jeg mener ikke, der bør gives tilladelse til etablering af udendørs anlæg til skaterbane på matrikel 1324, adressen lejrvej 8 b.

   

   

  Ændringsforslag fra Lars Kristensen (V) mulighed for at etablering af indendørs skaterhal i eksisterende bygning på matrikel 1324 adressen, lejrvej 8 b.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt.

   

  Forvaltningens indstilling godkendt inklusiv ændringsforslag med den konsekvens at lokalplanen og kommuneplantillægget udsendes i fornyet høring i 14 dage.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20742, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af Gademanualen for den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret. På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 7. februar 2019 blev sagen om frigivelse af midler til realisering af Gademanualen behandlet. Indstillingerne vedrørende retningslinjer, farveguide og undersøgelse af muligheder for samarbejde med eksterne parter om drift blev godkendt, og der blev fremsat et ønske om at udvalget skulle forelægges en ny sag med forslag til finansiering af driften. Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 at tilbagesende sagen til Vækstudvalget for Land og By med henblik på afklaring af afledt drift forud for behandling af en frigivelsessag. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt alternative modeller for finansiering af afledt drift, hvorfor der nu forelægges en sag med et revideret økonomiafsnit.

  Baggrund

  I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der udarbejdet en Gademanual, der beskriver visioner såvel som tiltag for omdannelsen af den nordlige del af gågaden, Gademanualen er vedhæftet som bilag 1. Visionen er, at Nørreportkvarteret skal være et indbydende og spændende område, hvor samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, de nye gademøbler og de spændende butikker skal være med til at skabe en hyggelig og inviterende stemning i området.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018 blev Gademanualen for Nørreportkvarteret godkendt. Forud for godkendelsen blev der gennemført et forsøgsprojekt med elementer fra Gademanualen, blandt andet blev der opsat gademøbler, folieret vinduer og malet facader.

  Efter Gademanualens godkendelse er der arbejdet med at konkretisere visionerne, så den fysiske omdannelse af området kan igangsættes. Omdannelsen af gaden opdeles i flere delprojekter:

  1. Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje

  2. Folier i tomme butiksvinduer

  3. Gademøbler og øvrigt byrumsinventar

  4. Lampeinstallationer og særlig belysning

  5. Fælles grafisk identitet

  Ovenstående delprojekter er alle beskrevet i bilag 2 – Realisering af Gademanual.

  Erfaringerne med forsøgsprojektet har vist en tydelig effekt af de forskellige tiltag, ligesom der har været en efterspørgsel fra ejendomsejere i området om igangsætning. Tiltagene i Gademanualen kan udføres uafhængigt af projektet Hovedbyer på forkant der blandt andet arbejder med omdannelse af parkeringspladser, bagsider, projektgrunde med mere. Det er derfor ønsket, at igangsætte realiseringen af delprojekterne fra Gademanualen og derved løfte oplevelsen af den nordlige del af gågaden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr. Heraf er frigivet 5,4 mio. kr., hvoraf er forbrugt 2,395 mio. kr. Resterende er disponeret til rådgivning, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum.

  Der søges nu om frigivelse af 4,0 mio. kr. til realisering af Gademanualen. Udgifterne er baseret på indhentede tilbud og overslagspriser, se specificering i bilag 2, og forventes fordelt som vist nedenfor:

  Pulje til facademaling i Nørreportkvarteret

  1,00 mio. kr.

  Folier i tomme butiksvinduer*

  0,50 mio. kr.

  Gademøbler og beplantning

  1,28 mio. kr.

  Udskiftning af øvrigt byrumsinventar

  0,60 mio. kr.

  Lampeinstallationer og særlig belysning

  0,50 mio. kr.

  Fælles grafisk identitet

  0,10 mio. kr.

  I alt

  3,98 mio. kr.

  *Kræver forventeligt tillæg til lokalplan M79 for at kunne gennemføres.

  Eftersom udnyttelsen af den fulde ramme til henholdsvis facademaling, folier og gademøbler kræver, at alle berettigede ejendomme ønsker at være en del af projektet, kan det endelige forbrug afvige fra det estimerede. Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal ansøgninger og forbrugte midler for eventuelt at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.

  Afledt drift

  Efter sagens første behandling i Vækstudvalget for Land og By har forvaltningen afsøgt mulighederne i forhold til afledt drift.

  I den oprindelige sagsfremstilling skulle alle afledte driftsomkostninger afholdes af Aabenraa Kommune, hvorved udgifterne beløb sig til 0,42 mio. kr. årligt, hvis alle gademøbler og plantekasser blev etableret som illustreret i bilag 2-C Plan for placering af gademøbler.

  Efter dialogen med eksterne partnere om afledt drift, forventes den kommunalt finansierede afledte drift nu at beløbe sig til 0,13 mio. kr. årligt frem til 2021, stigende til 0,160 mio. kr. fra 2022. Udgifterne fordeler sig som beskrevet i Bilag 3 ”Afledt drift forbundet med realisering af Gademanualen for Nørreportkvarteret”. Den store ændring forekommer, fordi Shop i City sammen med bygningsejerne og de forretningsdrivende med et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. vil kunne varetage driften af plantekummerne på vegne af Aabenraa Kommune. Denne ændring medfører forventeligt et ændret kvalitetsniveau i forhold til, hvis Aabenraa Kommune selv stod for driften.

  Afledt drift vil medgå i særskilt samlesag i foråret 2019 vedrørende afledt driftsudgifter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives 4,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for ”Områdefornyelse Nord” til realiering af Gademanualen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 var der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Den 19. december 2018 godkendte Byrådet frigivelse af 1,8 mio. kr. til realisering af strategien. Heraf 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk og 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier som f.eks. robotter og Micro:Bits.

  Kompetenceudvikling

  Digitalisering handler om mennesker. Med IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN ønsker Aabenraa Kommune at forberede eleverne til fremtidens digitalt betonede kompetencekrav. Det indebærer, at eleverne fremover skal undervises ”i”, ”med” og ”om” it og digitalisering, og det indebærer, at eleverne skal blive; Kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.

  Undervisningen vil kræve kompetenceudvikling af folkeskolens ledere, vejledere og medarbejdere. På vegne af Kolding Kommune, Esbjerg Kommune og UC Syd har Aabenraa Kommune derfor den 23. januar 2019, som hovedansøger, ansøgt A. P. Møller fonden om i alt 20,7 mio. kr. til projekt Universitetsskolen. Det overordnede formål med projektet er, at eleverne kommer til at opleve en mere eksperimenterende og undersøgende undervisning, så de kan lære mere. Projektet løber fra august 2019 til juni 2023. Ved en evt. bevilling får hver af de tre kommuner mulighed for at tone projektet i egen retning. Aabenraa Kommune vil anvende projektet til kompetenceudvikling indenfor it og digitalisering.

  Udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter forventes igangsat efter sommerferien 2019, mens afvikling af aktiviteterne forventes igangsat efter nytår 2020.

  Aabenraa Kommune og de øvrige ansøgere er i øjeblikket i dialog med A. P. Møller fonden om ansøgningen. Der forventes svar på ansøgningen senest ultimo maj 2019.

  Hvis ansøgningen ikke imødekommes udvikler Aabenraa Kommune en alternativ plan for kompetenceudvikling. Skole og Undervisning ønsker derfor at søge om 7,0 mio. kr. til kompetenceudvikling ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Kick-off arrangement for personale

  Som optakt til igangsætning af kompetenceudviklingen ønsker Skole og Undervisning at afholde et fælles kick-off arrangement, der som udgangspunkt er for Børne- og Uddannelsesudvalget, medarbejdere ved folkeskolerne, skolernes forældrebestyrelser og Fælleselevrådet.

  Skole og Undervisning ønsker derfor at søge om 0,3 mio. kr. til et fælles kick-off arrangement ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  IT-infrastruktur med større kapacitet og flere muligheder

  Af strategien fremgår det også, at hvis det for alvor skal lykkes at få it og digitalisering i folkeskolen integreret i alle fag og åbne op for de digitale muligheder i forhold til børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse, så er det en forudsætning, at eleverne har let og lige adgang til kommunikation, samarbejde og produktion med it og digitalisering i skolerne.

  Skole og Undervisning har derfor indgået en aftale med Staben, IT om drift af skolernes it-systemer for elever og pædagogiske medarbejdere.

  Aftalen betyder blandt andet, at der bliver implementeret en ny infrastruktur på skolerne, som fremmer let og lige adgang til it og digitalisering. Alle skoler kan få glæde af den fælles løsning fra start. F.eks. skrues der op for båndbredde og hastighed på skolerne, og der etableres en supportstruktur med lokal support på skolerne, som understøttes af specialister fra Staben, IT. Løsningen rummer endvidere en helt anden grad af fleksibilitet end tidligere. F.eks. vil elever kunne modtage undervisning ”udenfor klasselokalet” via mobilt netværk. Endelig sikrer løsningen, at skolerne lever op til krav om dokumentation og sikkerhed.

  For at imødekomme disse krav, skal der på nogle skoler udskiftes netværkskabler. Ud fra en prioriteret rækkefølge af skoler, ønsker Skole og Undervisning at søge 1,0 mio. kr. til udbedring af mangler i netværkskablingen af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Opgradering af udstyr på skolerne

  I forbindelse med udviklingen af strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN blev der blandt andet udarbejdet en analyse af skolernes digitaliseringsgrad og udstyr. Analysen viste, at nogle skoler havde 0,5 device pr. elev, mens andre havde 1 device pr. elev. 10 skoler havde en afskrivningstid på udstyr på 5 år eller mere, mens resten af skolevæsnet afskrev udstyr på mellem 0 og 4 år.

  For at skabe et mere ensartet kvalitetsniveau i forhold til skolernes udstyr til eleverne ønsker Skole og Undervisning at søge 5,0 mio. kr. til sikring af et mere ensartet kvalitetsniveau i udstyret på skolerne ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Økonomi og afledt drift

  Der er til ”rådighedsbeløb til digitalisering” afsat 4 mio.kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, hvoraf Økonomiudvalget i mødet 22. maj 2018 har prioriteret 3,3 mio. kr. til ”IT i folkeskolen” i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

  Der søges om frigivelse af 13,3 mio. kr. til anlægsbevilling finansieret med 3,3 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019, samt 10 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 med henvisning til det i investeringsoversigten afsatte beløb på 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til IT og digitalisering i folkeskolen gives en anlægsbevilling på 13,3 mio. kr., og

  at der frigives et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 med henvisning til det afsatte rådighedsbeløb til digitalisering på investeringsoversigten.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt, idet eventuel fremrykning af investeringer indgår i sagen om periodisering af anlæg til Økonomiudvalget i april.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt, idet

  30 stemte for - V,O,S,C,F,A

  1 undlader at stemme – Ø.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2019-2022 er der i 2019 afsat 3,750 mio. kr. til Velfærdsteknologi.

  Midlerne skal finansiere,

  1. LivingTech Aabenraa, der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger
  2. Fremtidssikring af Social- og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger
  3. Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger
  4. Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og Digital” indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget har godkendt Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 med mål for indsatsen og behandlet Handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,750 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, og

  at bevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2495, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for Aabenraa Kommunes misbrugsbehandling.

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Serviceloven § 101 og § 107 samt Sundhedsloven § 141 og 142.

  Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre de rette overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med alkohol eller stofmisbrug og deres pårørende. Derfor fastsætter kvalitetsstandarden de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved kommunens Rusmiddelcenter. Et eksempel herpå er Rusmiddelcentrets fokus på at støtte borgeren under behandlingsforløbet i forhold til fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse.

  Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandardens opbygning i forhold til den tidligere godkendte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for misbrugsbehandling godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Udvalg anmoder forvaltningen om en orientering om fokusområder, økonomi og aktivitet mv. på Rusmiddelområdet.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43982, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 8. februar 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  Styrelsen finder det dog utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger på følgende områder:

  · Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor der er konstateret udfordringer med rettidighed ved samtaler

  · Sygedagpenge, hvor der er konstateret manglede rettidighed i opfølgning og mangler ved indholdet i samtaler, og

  · Uddannelseshjælp, hvor der er konstateret problemer med rettidighed i tilbud og samtaler.

  Af administrationens redegørelse fremgår det, at der har været tale om administrative fejl, men ikke fejl, der har haft udbetalingsmæssig konsekvenser for borgerne. Der er nu skærpet fokus på at registrere korrekt.

  Styrelsen forventer, at de initiativer, som kommunen har iværksat vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og at status fremgår af beretningen for 2018.

  I 2018 har beskæftigelsesministeren haft fokus på jobcentrenes rettidighed, hvilket har medført løbende afrapportering til Arbejdsmarkedsudvalget i 2. halvår 2018. Afrapporteringen viser, at Jobcenter Aabenraa har forbedret rettidigheden, og nu er på niveau med landet som helhed.

  Det fremgår endvidere, at revisor vurderer, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange på personsagsområderne, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling. Styrelsen forventer, at kommunen sætter fokus på dette.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

  Styrelsen er blevet opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på de sociale områder. Det er i forhold til kravet om ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”. Det er en problemstilling for de kommuner, som anvender KMD´s registreringssystemer.

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring i forbindelse med revisionen af regnskab 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2017 godkendes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ved henvendelse oplyst,

  • at bemærkningen om erklæringen fra KMD er skrevet i alle decisionsskrivelser til samtlige kommuner, og
  • at det er op til hver enkelt kommune at vurdere, om de vil føre kontrol på det område.

  Forvaltningen bemærker,

  • at der i beretningen for 2017 ikke er bemærkninger på området, og
  • at der er modtaget ny revisionserklæring fra KMD den 20. februar 2019, hvor der ikke er bemærkninger på området.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  I investeringsoversigten for 2019-2022 er der i 2019 og overslagsårene 2020-2021 afsat 2,0 mio. kr. i hvert år.

  Kultur og Fritidsudvalget  har den 26. februar2019  behandlet kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for fritidsinstitutionerne. Kriterier sætter retning for indholdet i de helhedsplaner, fritidsinstitutionerne skal udarbejde og som synliggør investeringerne i kommunens idrætsanlæg.

  Helhedsplanerne danner baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen.

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større og mindre drifts- og vedligeholdelsesmæssige reparationer og opgaver, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer, vedligehold af udeanlæg samt bedre brugeroplevelse.

  Med henblik på at kunne igangsætte projekterne umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af helhedsplanerne i maj måned søges Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver  i 2019 frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til  ”Halpulje til større og mindre vedligeholdsopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Udsat.

  Eivind Underbjerg Hansen(V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen(V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt idet det præciseres at der er tale om protokol 30.01.2019 (Bilag).

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Punktet er udsat.

   

  Eivind Underbjerg Hansen erklærer sig inhabil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  -