Beslutningsprotokol

onsdag den 24. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Martin Ugilt Thomsen, Lone Bakowsky
Bemærkninger: Lone Bakowsky deltog som suppleant for Lars Kristensen.
Martin Ugilt Thomsen deltog som suppleant for Carina Underbjerg Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Lars Kristensen har meddelt fravær til byrådsmødet 24. april 2019.

   

  Lone Bakowsky er indkaldt som stedfortræder.

   

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Fraværet skyldes ferie og er dermed en lovlig fraværsgrund.

   

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

   

  Lone Bakowsky er 2. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste.

   

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Lone Bakowsky er rette stedfortræder, og at hun er valgbar.

   

   

  Carina Underbjerg Hansen har anmodet om, at få forlænget sin barselsorlov frem til den 1. september. Martin Ugilt Thomsen fortsætter således som stedfortræder indtil Carina Underbjerg Hansen vender tilbage fra orlov.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Lone Bakowsky indtræder som stedfortræder for Lars Kristensen,

  at Carina Underbjerg Hansens barselsorlov forlænges frem til 1. september,

  at Martin Ugilt Thomsen fortsat er stedfortræder for Carina Underbjerg Hansen, til hun vender tilbage fra barselsorlov, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34834, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Enhedslistens byrådsgruppe v/byrådsmedlem Jens Bundgaard Nielsen har i henhold til styrelseslovens §11 den 11. april 2019 fremsendt følgende beslutningsforslag:

   

  ” Det nuværende grundlag for Finanspolitik for Aabenraa Kommune daterer sig tilbage til den 24. oktober 2014, hvor Byrådet godkendte en række redaktionelle ændringer og tilføjelser til den reviderede udgave af Finanspolitikken dateret den 19. september 2012.

   

   Siden har Byrådet, blandt andet med udgangspunkt i sin Lokal Agenda 21 Redegørelse, sat en række  klart definerede mål for Aabenraa Kommunes konkrete indsats som bidrag til Danmarks opfølgning på FN`s verdensmål, især inden for områderne klimatilpasning, bæredygtige byer og lokalsamfund samt ansvarligt forbrug af ressourcer. Disse væsentlige perspektiver fremgår i sagens natur ikke specielt iøjnefaldende af den gældende Finanspolitik fra 2014, som således fremstår en smule outdated i forhold til den tydeliggørelse af Byrådets ambitioner, som blandt andet Lokal Agenda 21 Redegørelsen er et fælles funderet udtryk for.

  Samtidigt forekommer det relevant, at der i den sammenhæng fokuseres konkret på graden af investeringer med forøget eller høj risiko, som for eksempel Emerging Market-aktier - og obligationer samt High Yield- obligationer.

   

  Enhedslisten skal derfor foreslå følgende:

   at økonomiudvalget iværksætter udarbejdelse af udkast til en revideret Finanspolitik, der afspejler de politiske mål og ambitioner, som siden 2014 er blevet stadigt tydeligere, for eksempel med Byrådets Lokal Agenda 21 Redegørelse

  at økonomiudvalget i forbindelse hermed sikrer indarbejdelse af en opdateret strategi i forhold til investeringer i mere risikobetonede typer af aktier og obligationer.”

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

   

   

  Borgmesteren fremlagde ændringsforslag om, at forvaltningen fremlægger forslag til ny finanspolitik i juni 2019 inspireret af vækststrategi 2018-2030 med afsæt i risikominimering.

   

  Ændringsforslaget blev godkendt, idet 29 stemte for (V, O, S, C, A). 2 undlod at stemme (Ø og F).

   

  Enhedslistens beslutningsforslag bortfaldt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27984, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommune godkende Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2018 på mødet den 12. marts 2019. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning, og sender derfor sagen til endelig godkendelse i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2018 er vedhæftet i bilag 1-4.

   

  Regnskab 2018 udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. på beredskabsområdet, et mindre forbrug på 0,25 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på anlæg – i alt et merforbrug på 0,8 mio. kr.

   

  Idet der blev overført et samlet mindre forbrug på 3,0 mio. kr. fra 2017 er der ultimo 2018 et netto mindre forbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   

  Dette mindre forbrug er disponeret til overførsler i 2019 i overførselssagen, der sammen med årsregnskabet blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 12. marts 2019.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  • at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30058, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til parkeringsforhold og indgangsparti, som et led i anlæggelse af Genforeningsparken ved Folkehjem og Aabenraa Bibliotek.

   

  Parkering

  Der er i dag 85 p-pladser foran Folkehjem. I forbindelse med anlæggelsen af parken reduceres antallet med 58. Hovedkonklusionen på den tidligere fremlagte parkeringsanalyse om behovet for disse nedlagte parkeringspladser var, at områdets øvrige parkeringspladser ville kunne håndtere en eventuel reduktion på 58 pladser, ved en forbedret udnyttelse for pladserne. Samtidig blev det dog tilkendegivet i Byrådssagen den 19. december 2018, at det på trods af denne delkonklusion kan komme på tale at etablere flere pladser i området blandt andet fordi p-pladserne også benyttes af SOSU-skolen og til andre formål.

   

  Der er foretaget en vurdering af disponeringen af p-pladserne. Ved at udnytte de eksisterende p-pladser bag Folkehjem kan der skabes 31 nye p-pladser som erstatning af de 58 nedlagte. De resterende 27 pladser tilvejebringes ved bedre henvisning til eksisterende p-pladser i området, samt at det påtænkes at nyetablere p-pladser ved jernbanesporene bag den gamle stationsbygning. Sidstnævnte indgår ikke i denne sag.

   

  Fælles indgang

  I projektet er der arbejdet med en løsning til fælles indgang for brugere af Bibliotek og Folkehjem. Der er frigivet 1,3 mio. kr. til formålet. Efter dialog mellem Folkehjems bestyrelse og Aabenraa Bibliotek er der enighed om at pege på en løsning, der åbner op for en lidt mere rummelig løsning, der giver et såvel arkitektonisk som indretningsmæssigt løft til koblingen mellem de to bygningsdele. Løsningen indebærer at der åbnes op mod biblioteket og forhallen i Folkehjem bliver et fælles flot ankomstrum. Løsningen indebærer også hensynet til, at Bibliotek og Folkehjem kan operere med forskellige åbningstider.

  Der er bilagt en visualisering af løsningen, der samlet set er beregnet til at kunne gennemføres for 2,72 mio. kr

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. i 2018.

  Der er endvidere meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. efter afregning af fondsmoms. Den samlede bevilling udgør herefter 18,220 mio. kr..

   

  Ændringerne på p-pladsområdet anført i sagsfremstillingen er vurderet driftsmæssig udgiftsneutral, og p-løsningen vil derfor ikke medfører ændringer af den afledte drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at parkeringsarealet vest og syd for Folkehjem omlægges og udvides, således at 31 nye pladser kan etableres,

  at der kan igangsættes arbejder for etablering af fælles hovedindgang for Folkehjem og Bibliotek,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2019 samt anlægsbevilling på 4,62 mio. kr., således den samlede anlægsbevilling udgør 18,22 mio. kr.,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4,62 mio. kr. således den samlede indtægtsbevilling udgør 5,445 mio. kr., og

  at der frigives 4,62 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om bemyndigelse til forhandling med lodsejer samt eventuel ekspropriation af areal og arbejdsareal til anlæg af cykelsti til Plantevænget.

   

  Byrådet har den  28.11.2018 givet anlægsbevilling til projektet. På daværende tidspunkt var arealbehovet ikke fastlagt, men det viser sig nu, at der skal erhverves areal til projektet.

   

  Den ca. 220 m cykelsti anlægges som dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Hærvejen, fra Plantevænget til Rise Bygade.

   

  Ekspropriationsarealet er begrænset og vil blive præciseret nærmere af den kommende projekteringsfase.

   

  Der ønskes derfor en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af havearealer.

   

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2019, således udbud og anlægsarbejder kan pågå i sommeren 2019 og færdiggøres i 2019/2020.

   

  Lovgrundlag

  Vejlovens kapitel 10, § 96, vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ekspropriation samt erstatning finansieres af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12671, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af cykelstiprojekter for 2019 og 2020 indstilles i denne sag, at bevillinger til projekterne frigives.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6.3. 2019 at prioritere cykelstipulje 2019 og 2020 til nedenstående projekter.

   

  A) Projektering og anlæg af enkeltrettede stier i hver vejside mellem Rens og Burkal (2,2 km.). Forbindelsen udgør første etape af en samlet forbindelse fra Rens til Bylderup-Bov. Se vedlagte projektbeskrivelse. Ekspropriation er nødvendig. Overslagspris: 9,1 mio. kr.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har også undersøgt om en dobbeltrettet cykelstiløsning er et brugbart alternativ, men har forkastet alternativet af såvel tekniske som økonomiske årsager.

   

  B) Projektering af en forbedret stiforbindelse langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej (2,3 km.). Overslagspris: 0,4 mio. kr.

   

  C) Belysning af stiforbindelsen (Østerskovvej) fra Bakkegårdsvej i Kollund Østerskov til Kollund (ca. 900 m). Overslagspris: 0,373 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigt 2019-2022 er der i hvert af årene 2019 og 2020 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Der er ikke afsat puljemidler i årene derefter.

   

  Ved beslutning i Byrådet den 28.11.2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,127 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet for 2019. Der resterer således udmøntning af 4,873 mio. kr. for 2019.

   

  For årene 2019 og 2020 er der i alt 9,873 mio. kr. til rådighed til cykelprojekter.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2017-2020, at der reserveres 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov, herunder at beløbet kan indgå i en pulje sammen med midler fra andre statslige puljer og Vejdirektoratet.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2018-2021, at der i de årlige cykelpuljer i 2018-2020 indgår et beløb til projektering af 3. etape af cykelforbindelsen på Haderslevvej mellem Bodum og Nørbyvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til cykelstiprojekterne A, B, C jævnfør sagsfremstillingen på i alt 9,873 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb til ” Cykelsti pulje” i 2019 og 2020, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med berørte lodsejere i projektet nævnt under A) med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Socialdemokratiet og Eivind Underbjerg Hansen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  I budgetforliget for 2017 er der reserveret 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup Bov.

  Da der ikke er kommet midler fra statslige puljer, afsættes der 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov jævnfør budgetforlig 2017-2020.

   

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for, Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

   

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

   

  Anbefales godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte for forvaltningens indstilling.

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod, med den bemærkning, at de stemmer imod at anvende 9,1 mio. kr. til forbindelsen fra Rens til Burkal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt, idet

  7 stemte for (V, O, S)

  3 stemte imod (A)

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, S og C).

  10 stemte imod (F og A).

  1 undlod at stemme (Ø).

   

  A stemte imod med begrundelsen, at der ikke i udvalget er foretaget en reel politisk prioritering af de foreliggende cykelstiprojekter, og at det ikke forekommer hensigtsmæssigt at anvende stort set 2 års cykelstibudgetbeløb på en enkelt etape mellem Rens og Burkal.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26554, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag ønskes frigivet midler til projektering og igangsætning af anlægsarbejder til Strandpromenaden ved Sydhavn.

   

  De første planer for Strandpromenaden ved Sydhavn er udarbejdet, og det er foregået i tæt samarbejde med det kommende byggeri af kontordomicil, hvortil der er en del snitflader. Domicilbyggeriet er igangsat, og derfor er der behov for anlægsbevilling til færdigprojektering, udbudsproces  og opstart, så anlægget af Strandpromenaden projektmæssigt kan følge domicilbyggeriet.   

   

  Tidsplan

  Udover de mindre anlægsopgaver, der gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2019, forventes anlægsarbejdet for Strandpromenaden igangsat tidlig efterår med færdiggørelse 1. marts 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2019-2022 afsat 4,0 mio. kr. 2019 og 6,0 mio. kr. 2020.

   

  De afsatte rådighedsbeløbet søges frigivet til projektet.

   

  Der fremsendes særskilt sag vedrørende afledt drift.

   

   

  Opgaver

  Overslagspriser (mio.kr.)

  Byggeplads, rydning, bundopbygning

  2.555

  Kloak, vand og ledningsarbejder

  950

  Belægning og beplantning

  4.000

  Belysning (inkl. EL), inventar

  820

  Rådgivning, geoteknik, jordhåndtering, landinspektør

  1.675

  I alt

  10.000

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ”Strandpromenaden ved Sydhavn” finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 7. juni 2018 et lokalplangrundlag for et forslag til lokalplan nr. 21 for Krusmølle.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af såvel turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne som fødevarevirksomheden (kildetapperi) på Krusmølle.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager, café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes mulighed for fremtidigt nybyggeri til bolig og ændret anvendelse af eksisterende boligformål.

   

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer og landbrugsarealer med bestemmelser for anvendelse, og hvor der må bygges.

   

  Endvidere fastlægger lokalplanen retningslinjer for trafikbetjening af området og udformning af vej- og parkeringsarealer samt for afskærmende beplantning.

   

  Plangrundlaget er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål.

   

  Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme, har forvaltningen udarbejdet tillæg nr. 20 til kommuneplan 2015.

   

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

   

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 

   

  Aabenraa Kommune har i oktober 2017 ansøgt Erhvervsministeriet om at udlægge en del af området som udviklingsområde, jf. Temaplanstrategi for udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen.

   

  Området er medtaget i forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder, som har været i høring frem til 18. marts 2019.

  Høring/udtalelse

  Det forventes, at den offentlige høring af forslagene kan ligge i perioden 8. maj til 3. juli 2019, såfremt forslag til lokalplan og kommuneplan godkendes.

   

  Det forventes, at der i perioden afholdes borgermøde om trafik.

   

  Bemærkning fra bygherre

  Bygherre har i perioden efter færdiggørelse af forslaget henvendt sig med rettelser til lokalplanforslaget. Det drejer sig om et ønske om mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2. Lokalplanforslaget giver mulighed for 6 hytter og toiletbygning på 25 m2.

   

  Forvaltningen har fastsat omfanget i lokalplanforslaget, på baggrund af en helhedsvurdering af det samlede anlægs udbredelse på ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, idet beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt, idet lokalplanforslaget udformes således at der gives mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Vækstudvalget for Land og Bys indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35541, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær og kommuneplantillæg nr. 18 har været offentlig fremlagt fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019.

   

  Baggrunden for at udarbejde planforslagene var et ønske fra udstykker om at forenkle reglerne for området samt give mulighed for større sommerhuse end i den gældende lokalplan.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der i alt 5 høringssvar. I notat af 20. marts er der resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene omhandler bekymring for skygge og indblik som følge af de forøgede byggemuligheder samt bebyggelsens udseende.

   

  Såfremt indstillingen følges giver høringssvarene kun anledning til få mindre justeringer i den endelige lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 18 foreslås vedtaget endeligt uden ændringer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 1-1 er et tillæg til lokalplan nr. 1 vedtaget af byrådet den 26. september 2008. I forhold til lokalplan nr. 1 er der primært tale om ændringer af bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Området er udstykket og delvist bebygget.

   

  Ændringerne i kommuneplanrammen er alene bebyggelsens omfang, idet byggemuligheden er ændre fra et boligareal på maks. 100 m² til at den samlede bebyggelse ikke må udgøre mere end 170 m² pr. ejendom.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2015 vedtaget endeligt, og

  at lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af notat af 20. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej, Aabenraa i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. juli 2018 til den 7. august 2018.

   

  Lokalplanen har yderligere været i høring af berørte parter i forbindelse med indskrænkning af lokalplanafgrænsningen fra den 22. februar 2019 til den 8. marts 2019, samtidig med at § 5.8 er blevet tilføjet.

   

  Området er beliggende ved Sønder Hesselmark, Møllekær og Hjelm Skov.

   

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg.

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 26. oktober 2018.

   

  I forbindelse med høringen af berørte parter er der ikke indkommet nogle høringssvar.

   

  Forvaltningen indstiller, at der foretages få ændringer, som fremgår af indstillingsnotat, i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

   

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev påklaget med en klage.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvarene giver anledning til ændringerne angivet i indstillingsnotatet, og

  at lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt, idet 27 stemte for: V, O, S, F og A (Erik Uldall Hansen, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Signe Bekker Dhiman, Karsten Meyer Olesen og Jonas Haase).

   

  4 stemte imod: C, Ø og A (Christian Panbo).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37773, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 8. februar til den 15. marts 2019.

   

  Lokalplan nr. 123 giver blandt andet mulighed for at ændre områdets nuværende anvendelse fra almene og offentlige formål, som kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer til også at omfatte offentlig service og administration.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 10 høringssvar inklusiv forvaltningens bemærkninger. Hovedparten af høringssvarene omhandler trafikale forhold samt anvendelsesændringen. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 19. marts 2019.

   

  Forvaltningen har forud for og under lokalplanens høringsperiode særligt undersøgt de trafikale og parkeringsmæssige forhold. Det er forvaltningens samlede vurdering, at lokalplanen ikke vil bidrage til væsentlige udfordringer i lokalplan- eller nærområdet. Med forvaltningens bemærkninger i det bilagte høringsnotat er der redegjort for en række forbedrende og forebyggende tiltag, som vil understøtte de fremtidige anvendelsesformål.

   

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Området er i dag reguleret af lokalplan M98, der omfatter hele karréen ved Nygadehuset. Den nuværende lokalplan afløses delvist af lokalplan nr. 123. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.006.C. Området må planlægges til centerformål i form af Bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, her under kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. 

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 170 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter, og etageantallet må ikke overstige 4. min. grundstørrelse er 300 m2.

   

  Da de ønskede ændringer vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammens miljøklasse 1-2, bliver der ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

   

  Den sydlige del af rammeområdet vil blive overført til område 1.1.007.C i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 100 for Nygade- og Pottergadekvarteret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 19. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) , Erwin Andresen (S), Egon Madsen (A) og  Erik Uldall Hansen (A).

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O) med den begrundelse, at det ville være bedre at bruge bygningerne til kulturelle formål, som ville passe bedre sammen med tankerne bag områdefornyelsen i den nordlige ende af byen.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt, idet

  9 stemte for – V, O, S, A (Kim Brandt, Karsten Meyer Olesen)

  1 undlod at stemme – A (Povl Kylling Petersen)

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  26 stemte for: V, C, F, O (Arne Leyh Petersen, Ejler Schütt, Jane Thorgeirsson, Ida Smed), S (Erwin Andresen) og A (Christian Panbo, Dorrit Knudsen, Karsten Meyer Olesen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Egon Madsen og Jonas Haase).

   

  3 stemte imod: O (Jette Julius Kristiansen), S (Kurt Andresen) og A (Signe Bekker Dhiman).

   

  2 undlod at stemme: Ø og A (Povl Kylling Petersen).

   

  Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen og Signe Bekker Dhiman stemte imod med den begrundelse, at de i stedet ønsker at imødekomme de pladsmæssige udfordringer musikskolen har, således at bygningerne udelukkende anvendes til kulturelle formål, herunder øvefaciliteter til kommunens musikere.

   

  De finder samtidig, at de trafikale og parkeringsmæssige forhold gør placeringen af hjemmeplejen uhensigtsmæssig, samt at processen vedrørende afgivelsen af den tidligere 10. klasses bygning har været mangelfuld og uden forudgående drøftelse af anvendelsen i det afgivende udvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30473, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Felsted Centralskole har indsendt ansøgninger om dispensation til at oprette tre klasser med flere end 28 elever på 6. og 7. årgang fra begyndelsen af næste skoleår 2019/2020.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse.
  Det følger derudover af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

   

  6. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 30 elever. Skolen søger om dispensation til at oprette en klasse med alle 30 elever. Størstedelen af eleverne har de seneste to skoleår været samlet i én klasse, der har fungeret rigtig godt. Skolen ønsker derfor fortsat at have eleverne samlet i én klasse.

   

  7. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 59 elever, der kommer fra tre forskellige skoler. Skolen søger om dispensation til at oprette to klasser med henholdsvis 29 og 30 elever.

   

  I begge ansøgninger nævnes følgende begrundelser:

  • Det giver langt større fleksibilitet i den daglige undervisning til gavn for den enkelte elev.
  • Holddannelse efter emner, sværhedsgrad m.v. kan gennemføres mere fleksibelt.
  • Det giver flere muligheder for faglig sparring og sociale relationer for det enkelte barn.

   

  I ansøgningen for 6. årgang nævnes derudover, at skolen laver flere deletimer i forskellige fag.

   

  I ansøgningen for 7. årgang nævnes følgende yderligere begrundelser:

  • Eleverne vil være opdelt i mindre hold i eksempelvis naturfagene, dansk og matematik.
  • Skolen vil næste år arbejde med mange flere fag-, valgfags-, præste- og anderledesdage.
  • Hvis skolen får godkendt ansøgning om at afkorte undervisningstiden, vil der to gange i ugen være flere lærere til stede i hovedfagene matematik og dansk.
  • Der vil derudover være ekstra lærere i timerne, hvor det vurderes nødvendigt.
  • Skolen oplever, at enkelte elever vælger at tage på efterskole i 8. eller 9. klasse. Ved at oprette to klasser på 7. årgang undgår skolen at skulle opbryde en klasse senere.

   

  Behandling af ansøgninger om afkortning af undervisningstiden afventer afklaring i forhold til de lovændringer, der er foreslået i forbindelse med den politiske aftale af 30. januar 2019 om justeringer af Folkeskolereformen, og som blandt andet vedrører skolernes mulighed for at ansøge om afkortning af undervisningstiden.

   

  Dispensationerne vedrørende klassestørrelser vil være gældende for skoleåret 2019/2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 6. årgang godkendes, og

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelser på 7. årgang godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet skal i denne sag godkende, at medlem af Handicaprådet for DH-Aabenraa Poul Erik Bøgelund udtræder af rådet, og at hans suppleant Jonna Holm indtræder i stedet.

   

  Poul Erik Bøgelund fortsætter som suppleant for Jonna Holm.
   

  Det følger af rådets vedtægters § 4, stk. 4, at hvis et medlem af Handicaprådet udtræder af Handicaprådet eller fraflytter kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ændring i Handicaprådets sammensætning godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/661, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32459, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26933, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt, idet 30 stemte for). 1 (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27657, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32376, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  -